Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο παρατίθεται στο τέλος) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛOΓlΣTlKHΣ ΤΥΠΟΠΟIΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣIΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σελίδα 1. Η άντληση των μεγάλων κεφαλαίων των σύγχρονων μεγάλων επιχειρήσεων εταιρικής μορφής από το κοινωνικό σύνολο και η ανακύπτουσα επιτακτική ανάγκη οργανώσεως ουσιαστικού λογιστικοδιαχειριστικού ελέγχου για την προστασία τους α. Επισήμανση των κυριότερων προβλημάτων του σημερινού συστήματος λογιστικοδιαχειριστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας και υποδείξεις για την αντιμετώπισή τους Η θέση της σύγχρονης επιχειρήσεως στη σημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή και η εξ αυτής επιβαλλόμενη εποπτεία της δραστηριότητάς της αλλά και προστασία της βιωσιμότητας των βιώσιμων επιχειρήσεων Για την οργάνωση ουσιαστικού λογιστικοδιαχειριστικού ελέγχου είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί λογιστική οργάνωση σε εθνική κλίμακα δια της καθιερώσεως του θεσμού της καθολικής λογιστικής τυποποίησης Έννοια και περιεχόμενο των λογιστικών σχεδίων και η επιτυγχανόμενη με την εφαρμογή τους λογιστική τυποποίηση σε εθνική κλίμακα Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του θεσμού της Λογιστικής Τυποποίησης στη Χώρα μας Η ουσιαστική συμβολή της καθολικής λογιστικής τυποποίησης στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας

2 14 7 Τα ειδικότερα πλεονεκτήματα της καθολικής λογιστικής τυποποίησης για την ιδιωτική οικονομία Η ουσιαστική συμβολή της καθολικής λογιστικής τυποποίησης στην προαγωγή της λογιστικής επιστήμης και του λογιστικού επαγγέλματος Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της σωστής εφαρμογής της λογιστικής τυποποίηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛOΓlΣΤΙKOY ΣΧΕΔΙΟΥ (Ε.Γ.Λ.Σ.) 10. Ομοιότητες και διαφορές του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Γαλλικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και πλεονεκτήματα του Ε.Γ.Λ.Σ Εναρμόνιση του Ε.Γ.Λ.Σ. με τις Οδηγίες της Ε.Ε Η διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών του Ε. Γ.Λ.Σ. σε Ομάδες και πρωτοβάθμιους λογαριασμούς Ταξιθέτηση (κωδικοποίηση) των λογαριασμών στο Ε.Γ.Λ.Σ Υποχρεωτικοί και προαιρετικοί λογαριασμοί Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών (αρχή του δικαιολογητικού - αναλυτικά καθολικά) Συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των Μερών του Ε.Γ.Λ.Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 18. Προαιρετική εφαρμογή κατά τις χρήσεις Περιορισμένη υποχρεωτική εφαρμογή από τη χρήση 1987 σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων Η από τη χρήση 1991 πλήρης υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. από τις υπαγόμενες στον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών εταιρείες Η από τη χρήση 1993 υποχρεωτική εφαρμογή των βασικών τμημάτων του Ε.Γ.Λ.Σ. από όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν Τρίτης κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ Έκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ. από έως

3 15 22α. Έκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΓΛΣ (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής) από και μετά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. - ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛOΓlΣTlKEΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟ κωδ. Ν. 2190/1920 ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ. (προερχόμενες από Οδηγίες Ε.Ε.) 23. Οι τρεις βασικές αρχές Η αρχή της αυτόνομης λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως - ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ Η αρχή της κατ είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων - ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΧΗ Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως εσωλογιστικά ΤΡΙΤΗ ΑΡΧΗ Προσαρμογή κωδ. Ν. 2190/1920 προς τις διατάξεις της 4ης (78/660/ΕΟΚ) Οδηγίας Ε.Ε. - Η ιδιαίτερη σπουδαιότητα των νέων διατάξεων και οι δυσχέρειες εφαρμογής των εισαγόμενων με αυτές σύγχρονων λογιστικών αρχών και κανόνων, λόγω της επικρατούσης νοοτροπίας και των αντίθετων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας Οι δύο βασικοί στόχοι των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/ 1920 που προέρχονται από την 4η (78/660) Οδηγία της ΕΕ - Η έντονη πρόνοια των διατάξεων αυτών για την προστασία της βιωσιμότητας της επιχειρήσεως α. Ορισμένοι περιορισμοί στη διανομή κερδών ως μέσον διαφυλάξεως της βιωσιμότητας της επιχειρήσεως Έννοια λογιστικών αρχών και λογιστικών παραδοχών Βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετούνται ρητά από τις προερχόμενες από τις Οδηγίες της Ευρ. Εν. (πρώην ΕΟΚ) διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 (συνέχεια 29) Ι. Τι ορίζει το άρθρο 43 1 του κωδ. Ν. 2190/ ΙΙ. Η αρχή της εφαρμογής των κανόνων του ιστορικού κόστους ΙΙΙ. Η αρχή της συνεχίσεως της δραστηριότητας της επιχειρήσεως IV. Η αρχή της πάγιας χρησιμοποιήσεως των ίδιων λογιστικών μεθόδων και αρχών V. Η αρχή της συντηρητικότητας VΙ. Η αρχή της διαχειριστικής χρήσεως και της αυτοτέλειας των χρήσεων

4 16 VΙΙ. Η αρχή της καταχωρίσεως στα έσοδα κάθε χρήσεως μόνο των πραγματοποιημένων και βέβαιων εσόδων που την αφορούν VΙΙΙ. Η αρχή του δουλευμένου των εξόδων και επιβαρύνσεως κάθε χρήσεως με το σύνολο των βέβαιων καθώς και των πιθανών εξόδων που την αφορούν ΙΧ. Η αρχή της συσχετίσεως των εσόδων και εξόδων που αφορούν τη χρήση Χ. Η αρχή της χωριστής αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ΧΙ. Η αρχή της συνέχειας των χρήσεων ΧΙΙ. Η αρχή του δικαιολογητικού ΧΙΙΙ. Η αρχή της μετρήσεως και εκφράσεως όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ενιαίο νόμισμα ΧΙV. Η εφαρμογή των κανόνων του άρθρου 43 1 είναι υποχρεωτική, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ «ΔΙΕΘΝΗ» ΛOΓlΣΤΙΚA ΠPOΤΥΠA (ΔΛΠ/ΔΠΧΠ) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ - ΠΡΟΚΥΨΑΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΤΟΥΣ - Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Έννοια των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και διαφορές τους από τα προερχόμενα από τις Λογιστικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα α. Η βεβιασμένη νομοθέτηση στη χώρα μας για υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ από και η ματαίωσή της από τα προκύψαντα αξεπέραστα προβλήματα Η έκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από , που προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΕ - Τα υιοθετημένα από την ΕΕ και ισχύοντα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και διερμηνείες τους

5 Στα κράτη μέλη της ΕΕ τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ εφαρμόζονται μόνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά - Αντίθετα στην Ελλάδα κυριαρχεί η υπερβολή και η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ/ ΔΠΧΠ επεκτείνεται σταδιακά σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους Δημόσιους Φορείς (!!!) Η επιβληθείσα στη χώρα μας υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από από όλες τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο εταιρείες και τις θυγατρικές τους α. Προκύψαντα προβλήματα από τις υποχρεώσεις της προηγούμενης 34 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους β. Η επιβληθείσα υποχρέωση σε όλες τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και σε όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης της χώρας, καθώς και στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, να συντάσσουν και να δημοσιεύουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (!!!) Νέοι λογαριασμοί που δύνανται να προστεθούν στο ΕΓΛΣ για τις λογιστικές ανάγκες της εφαρμογής των ΔΛΠ Τα Λογιστικά Πρότυπα του FASB των ΗΠΑ (που κατά το πλείστον συμβαδίζουν με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ) διευκόλυναν τη δημιουργία της διεθνούς Xρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, της οποίας οι επιπτώσεις ταλανίζουν ακόμη την παγκόσμια οικονομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛOΓlΣΤΙΚΩN ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛOΓlΣΤΙΚA ΠΡΟΤΥΠΑ (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) 37. ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων ΔΛΠ 2: Αποθέματα - Διαφορές με ελληνικά λογιστικά πρότυπα ΔΛΠ 8: Λογιστικές αρχές και μέθοδοι, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη α. ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού β. ΔΛΠ 11: Συμβάσεις κατασκευής έργων ΔΛΠ 12: Φόροι εισοδήματος - Το σύστημα των αναβαλλόμενων φόρων και τα μειονεκτήματά του Μέθοδοι λογιστικού χειρισμού του φόρου εισοδήματος Θ.Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ: Ανάλυση - Ερμηνεία Ελλ. Γεν. Λογιστικού Σχεδίου 2

6 18 1. Η μέθοδος του πληρωτέου φόρου Η μέθοδος εξομοίωσης του φόρου με έξοδο που υιοθετεί το Πρότυπο Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα εκάστης των μεθόδων λογιστικού χειρισμού του φόρου Ακολουθούμενοι από το Πρότυπο χειρισμοί για τη λογιστικοποίηση των φορολογικών επιπτώσεων Έννοια και περιεχόμενο των όρων που χρησιμοποιούνται από το Πρότυπο Προσωρινές Διαφορές (φορολογητέες - εκπεστέες) Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (από φορολογητέες προσωρινές διαφορές) Δημιουργία αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης Δημιουργία φορολογητέας προσωρινής διαφοράς Παράδειγμα (Ετήσια φορολογική απόσβεση παγίου μεγαλύτερη της λογιστικής) Λογιστικές εγγραφές Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (από εκπεστέες προσωρινές διαφορές) Πότε καταχωρείται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Περιπτώσεις δημιουργίας αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων Παραδείγματα - Λογιστικές εγγραφές Η καταχώρηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων τελεί από την προϋπόθεση ότι «πιθανολογείται» η ύπαρξη επαρκών μελλοντικών φορολογητέων κερδών για το συμψηφισμό τους Προϋποθέσεις καταχωρήσεως αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων Προϋποθέσεις καταχωρήσεως αναβαλλόμενης φορο - λογικής απαίτησης από αχρησιμοηοίητεο φορολογικές ζημίες και αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους Παράδειγμα - Λογιστικές εγγραφές Συνέπειες από τη μη καταχώρηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων λόγω πιθανολογούμενης αδυναμίας μελλοντικού συμψηφισμού τους Επανεξέταση της λογιστικής αξίας των καταχωρημένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και επανεκτίμηση της δυνατότητας καταχωρήσεως των ακαταχώρητων Αποτίμηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και

7 19 υποχρεώσεων Προσθήκη νέων λογαριασμών στο ΕΓΛΣ και εμφάνισή τους στις οικονομικές καταστάσεις Λογιστικός χειρισμός της δαπάνης του τρέχοντος και ανα - βαλλόμενου φόρου που συνθέτουν τον «αναλογούντα» στο λογιστικό αποτέλεσμα φόρο Συμπεράσματα:Από την τήρηση του πολύπλοκου και χρο νοβόρου συστήματος των αναβαλλόμενων φόρων δεν αποκομίζεται ουσιαστική ωφέλεια ΔΛΠ 16: Ενσώματες ακινητοποιήσεις Περιεχόμενο του προτύπου και διαφορές με Ελληνικά πρότυπα - Ορισμοί - Ειδικές ρυθμίσεις Αξία αρχικής καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και αρχική αποτίμηση - Ανταλλαγές - Μεταγενέστερες δαπάνες Αποτίμηση μετά την αρχική καταχώρηση - Αναπροσαρμογές της αξίας Αποσβέσεις - Λοιπά θέματα ΔΛΠ 17: Μισθώσεις Χρηματοδοτική και λειτουργική μίσθωση Ορισμοί Η λογιστική της χρηματοδοτικής μίσθωσης στα βιβλία του μισθωτή Εξέλιξη της λογιστικής αντιμετώπισης του θεσμού στις ΗΠΑ Οι χειρισμοί που προβλέπονται από το ΔΛΠ Ανακεφαλαίωση των λογιστικών χειρισμών που υιο - θετούνται από το πρότυπο (για τη λογιστική του μισθωτή) Νέοι λογαριασμοί που πρέπει να δημιουργηθούν στο ΕΓΛΣ (για τη λογιστική του μισθωτή και του εκμισθωτή) Παράδειγμα εφαρμογής Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία του μισθωτή (με βάση το παράδειγμα της περ. 5) Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία του εκμισθωτή (με βάση το παράδειγμα της περ. 5) Επισημάνσεις και διευκρινίσεις για τις προηγούμενες λογιστικές εγγραφές α. Πώληση ακινήτου και στη συνέχεια μίσθωσή του από τον πωλητή με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) περίπτωση Α : Ο πωλητής-μισθωτής τηρεί τα λογιστικά του

8 20 βιβλία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (κωδ. Ν. 2190/1920 και φορολογική νομοθεσία) περίπτωση Β :... Ο πωλητής-μισθωτής τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύμφωνα με τα ΔΛΠ Η λογιστική της χρηματοδοτικής μίσθωσης στα βιβλία του εκμισθωτή Απλοποιημένη περιγραφή των λογιστικών χειρισμών που υιοθετούνται από το πρότυπο, λαμβανομένης υπόψη και της ακολουθούμενης πρακτικής στη χώρα μας Οι κανόνες που προβλέπονται από το πρότυπο για τη λογιστική του εκμισθωτή Παράδειγμα εφαρμογής Υποχρεωτική εφαρμογή των λογιστικών χειρισμών του ΔΛΠ 17 από ΔΛΠ 18: Έσοδα - Διαφορές με ελληνικά πρότυπα ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζόμενους και ΔΛΠ 26: Λογιστική και πληροφόρηση για τα προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία ΔΛΠ 20: Λογιστική των Κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της Κρατικής υποστήριξης Έννοια και περιεχόμενο επιχορηγήσεων Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού Λογιστικός χειρισμός υιοθετούμενος από το πρότυπο Λογιστικός χειρισμός που προβλέπεται από το ΕΓΛΣ, ο οποίος είναι ορθότερος του υιοθετούμενου από το πρότυπο ΔΛΠ 21: Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) Διαφορές ΔΛΠ 21 με ελληνικά πρότυπα Αντικείμενο του προτύπου - Ορισμοί Λογιστικοποίηση συναλλαγών σε Ξ.Ν. και χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών Ισοτιμία καταχωρήσεως στον ισολογ/σμό περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε Ξ.Ν. και χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών

9 Ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων εκμεταλλεύσεων εξωτερικού Όταν το νόμισμα λειτουργίας είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας Μετατροπή στο εγχώριο νόμισμα οικονομικών κατα - στάσεων σε Ξ.Ν. εκμεταλλεύσεων εξωτερικού (θυγατρικών ή υποκ/μάτων κ.λπ.) Μετατροπή στο εγχώριο νόμισμα οικονομικών κατα - στάσεων σε Ξ.Ν. οικονομικών μονάδων εξωτερικού (θυγατρικών ή υποκ/μάτων κ.λπ.) που λειτουργούν αυτόνομα και έχουν πλήρη λογιστική αυτοτέλεια ΔΛΠ: 23: Κόστος δανεισμού ΔΛΠ: 31: Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες Λογιστική αντιμετώπιση της Κοινοπραξίας στα πλαίσια των Ελληνικών λογιστικών προτύπων Αντικείμενο του προτύπου - Ορισμοί Περιεχόμενο της συμβατικής ρυθμίσεως για την ά- σκηση του κοινού ελέγχου επί της κοινοπραξίας Μορφές Κοινοπραξιών Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος Συναλλαγές μεταξύ κοινοπρακτούντος και κοινοπραξίας ΔΛΠ 34: Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΔΛΠ 36: Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Διαφορές ΔΛΠ 36 με ελληνικά πρότυπα Σκοπός του προτύπου - Ορισμοί Εντοπισμός (σιροσδιοριομόο») του περιουσιακού στοιχείου που έχει απομειωθεί Αποτίμηση ανακλήσιμου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου Καταχώρηση και αποτίμηση μιας ζημίας απομείωσης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου Μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών Ζημία απομείωσης της αξίας μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών Αναστροφή μιας ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας απομειώσεως της α- ξίας περιουσιακών στοιχείων ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

10 22 1. Διαφορές ΔΛΠ 37 με ελληνικά πρότυπα Σκοπός του προτύπου - Ορισμοί Κανόνες και αρχές που υιοθετούνται από το πρότυπο ΔΛΠ 38: Άϋλα περιουσιακά στοιχεία α. Διαφορές ΔΛΠ 38 με Ελληνικά πρότυπα β. Κανόνες και αρχές που υιοθετούνται από το ΔΛΠ Σκοπός του προτύπου - Ορισμοί Προσδιοριστικά γνωρίσματα των άϋλων περιουσιακών στοιχείων Απόκτηση και αξία καταχωρήσεως των άϋλων περιουσιακών στοιχείων Δημιουργία άϋλου περιουσιακού στοιχείου από την ίδια την επιχείρηση Αποτίμηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων, μεταγενέστερη της αρχικής καταχώρησης Απόσβεση άϋλων περιουσιακών στοιχείων Ανακτησιμότητα της λογιστικής αξίας - Ζημίες απομείωσης της αξίας ΔΛΠ 32 & 39: Χρηματοοικονομικά μέσα = ΔΛΠ 32: Γνω - στοποίηση και παρουσίαση και ΔΛΠ 39: Καταχώρηση και αποτίμηση ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα Διαφορές ΔΛΠ 40 με Ελληνικά πρότυπα Σκοπός του προτύπου Προσδιοριστικά γνωρίσματα των επενδύσεων σε ακίνητα Αξία αρχικής καταχωρήσεως των επενδύσεων σε ακίνητα Αποτίμηση μεταγενέστερης της αρχικής απόκτησης και καταχώρησης Μεταβολές στη χρήση ακινήτων και μετάταξή τους στη νέα κατηγορία Πωλήσεις ακινήτων ΔΛΠ 41: Γεωργία Οι πενιχρές ρυθμίσεις των Ελληνικών προτύπων Σκοπός του προτύπου - Ορισμοί Καθορισμός του αντικειμένου του προτύπου Αρχική αξία καταχωρήσεως - Αξία αποτιμήσεως κατά την κατάρτιση του ισολογισμού Χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων

11 23 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛOΓlΣΤIKO ΣΧΕΔΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΛOΓlΣΤIKH ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1-8 ΚΑΙ 0 (10) ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 74. Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πάγιο ε- νεργητικό Επέκταση ή προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων α. Έννοια αποσβέσεων και καθιερούμενοι από το ΕΓΛΣ κανόνες λογ/σμού τους β. Αποστολή των αποσβέσεων Μητρώο ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Ζημίες (από κλοπή ή πυρκαγιά ή πλημμύρα κλπ.) σε πάγια ή αποθέματα ή ζημίες αστικής ευθύνης σε αυτοκίνητα, που καλύπτονται από ασφάλιση Λογ/σμός 10 «Εδαφικές Εκτάσεις» Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και εμπράγματα βάρη ενσώματων ακινητοποιήσεων Λογιστικός χειρισμός μεταβιβάσεως τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης Λογ/σμός 11 «Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα» Λογ/σμός 12 «Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» Λογ/σμός 13 «Μεταφορικά μέσα» Λογ/σμός 14 «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» Λογ/σμός 15 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων» - lδιοπαραγωγή παγίων Λογ/σμός 16: Ασώματες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία) (λογ/σμοί ) Ι. Έννοια άϋλων περιουσιακών στοιχείων ΙΙ Υπεραξία της επιχειρήσεως (Goodννill) (λογ/σμός 16.00) 378 ΙΙΙ. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (λογ/σμός 16.01). 382 IV. lδιοπαραγωγή δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 383

12 24 V. Παραχωρήσεις δικαιωμάτων (λογ/σμοί 16.02, 1603, και 16.05) Λογ/σμός 16: Έξοδα εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) (λογ/σμοί ) Ι. Έννοια και περιεχόμενο - Απαγόρευση διανομής κερδών όταν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων δεν καλύπτεται από προαιρετικά αποθεματικά και κέρδη εις νέον II. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως (λογ/- σμός 16.10) III. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως (λογ/σμοί 16.11,16.12 και 92.02) IV. Λοιπές περιπτώσεις εξόδων πολυετούς αποσβέσεως (λογ/σμοί και 16.90) Συμμετοχές (λογ/σμοί και 18.01) και χρεόγραφα (λογ/σμός 34) I. Έννοια και περιεχόμενο συμμετοχών και χρεογράφων II. Αξία κτήσεως συμμετοχών και χρεογράφων III. Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων - Δημιουρ - γούμενα προβλήματα από διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων (κατά τον κωδ. Ν. 2190/1920 και τη φορολογική νομοθεσία) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λογ/σμοί ) Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων και ενσωμάτωση των περιουσιακών τους στοιχείων στον ισολογ/σμό της έδρας (λογ/σμός 48) Υποκαταστήματα με εξαρτημένη λογιστική (χωρίς λογιστικ ή αυτοτέλεια) Υποκαταστήματα με λογιστική αυτοτέλεια Υποκαταστήματα στο εξωτερικό Γνωματεύσεις εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής για τη λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 97. Έννοια και περιεχόμενο λογαριασμών Ομάδας Τρόπος αναπτύξεωςτων λογαριασμών της Ομάδας Λειτουργία των λογαριασμών της Ομάδας Τακτοποίηση των λογαριασμών της Ομάδας 2 στο τέλος της χρήσεωο Αξία κτήσεως αγοραζόμενων αγαθών Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής

13 25 ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 103. Περιεχόμενο Ομάδας 3 και εννοιολογικοί προσδιορισμοί Λογ/σμός 30 «Πελάτες» Λογ/σμός 31 «Γραμμάτια εισπρακτέα» - Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες - Μη δεδουλευμένοι τόκοι Λογ/σμός 32 «Παραγγελίες στο εξωτερικό» Λογ/σμός 33 «Χρεώστες διάφοροι» (έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία υπολογαριασμών του) Διανομή προμερισμάτων (λογ/σμοί και 53.02) Επιταγές μεταχρονολογημένες (εισπρακτέες και πληρωτέες, λογ/σμοί 33.90,33.91 και 53.90) Επίδικες φορολογικές απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου (λογ/σμός 33.98) Λογ/σμός 34 «Χρεόγραφα» Λογιστική παρακολούθηση εντόκων γραμματίων Ελλην. Δημοσίου (λογ/σμός 34.08) Λογ/σμός «Ίδιες μετοχές» Σχηματισμός αποθεματικού για κατεχόμενες ίδιες μετοχές (λογ ) Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές αναστέλλονται τα απορρέοντα από αυτές δικαιώματα Λογιστικές εγγραφές εκποιήσεως ή ακυρώσεως ή διανομής στο προσωπικό ιδίων μετοχών (λογ ) Διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές αποκτήσεως ιδίων μετοχών για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές αποκτήσεως ιδίων μετοχών από λοιπές αιτίες Λογ/σμός «χρεόγραφα REPOS» α. Φορολογία εσόδων από τόκους (καταθέσεων, εμπορικών συναλλαγών, πράξεων REPOS, ομολόγων και εντόκων γραμματίων Ελλην. Δημοσίου) Λογ/σμός 35 «Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» Μεταβατικοί λογαριασμοί - Έννοια και περιεχόμενο Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (λογ/σμός 36) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (λογ/σμός 56) Λογ/σμός 38 «χρηματικά διαθέσιμα» ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 125. Περιεχόμενο Ομάδας

14 Έννοια των όρων «οικονομική μονάδα», «περιουσία», «περιουσιακά στοιχεία», «ενεργητικό», «παθητικό» «Ίδια κεφάλαιο», «ξένα κεφάλαια», «καθαρή θέση» Σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια Κεφάλαιο κινήσεως Διαδικασίες μετασχηματισμού Α.Ε. (συγχώνευση, μετατροπή, απόσπαση κλάδου) και διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές (σύμφωνα με τα άρθρα κωδ. Ν. 2190/1920 και τις φορολογικές απαλλαγές του Ν.Δ. 1297/1972 και Ν. 2166/ 1993) Εισαγωγικές διευκρινίσεις Βήμα 1 έως 10: Διαδικασίες και πράξεις συγχωνεύσεως Α.Ε., απαιτούμενες από τις διατάξεις των άρθρων κωδ. Ν. 2190/1920, Ν.Δ. 1297/1972 και (άρθρων 1-5) Ν. 2166/ Βήμα 11: Λογιστικές εγγραφές συγχωνεύσεως (με βάση το Ν.Δ. 1297/1972) Απορρόφηση θυγατρικής Α.Ε. από τη μητρική της και αντίστροφα (με βάση το Ν.Δ. 1297/1972) Μετασχηματισμοί (συγχώνευση ή μετατροπή ή διάσπαση ή απόσπαση κλάδου) με βάση άρθρα 1-5 Ν. 2166/ 1993 (όπως ισχύει) Λογιστικές εγγραφές απόσπασης κλάδου ή συγχώνευσης με βάση το Ν. 2166/ Χειρισμός του συμψηφιστικού ποσού μετρητών των άρθρων 68 και 81 κ.ν.2190/ Συνοπτικό διάγραμμα προϋποθέσεων Ν. 2166/ 1993 και Ν.Δ. 1297/1972 και διαφορών μεταξύ τους Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ν. 3777/2009) Λογαριασμός 40 «κεφάλοιο» Η αρχή της σταθερότητας (ακεραιότητας) του μετοχικού κεφαλαίου - Τα ενσωματούμενα στη μετοχή δικαιώματα Ονομαστική αξία και αξία εκδόσεως μετοχής - Κατηγορίες μετοχών Ύψος μετοχικού κεφαλαίου - Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου (λογ/σμοί ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με νέες εισφορές, με κεφαλαιοποίηση κερδών ή διαφοράς αναπροσαρμογής)

15 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλοποίηση αποθεματικών ή υποχρεώσεων Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου Κεφάλαιο και εταιρικά μερίδια ΕΠΕ - Κεφάλαιο Συνεταιρισμών και λοιπά θέματα αυτών Λογιστικά θέματα ΙΚΕ Λογ/σμός 41 «Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων» (έννοια και περιεχόμενο) Έννοια καθαρών κερδών και διάθεσή τους - Τακτικό Απο - θεματικό - Υποχρεωτικό μέρισμα - Διανομή κερδών στο προσωπικό - Δικαίωμα προαίρεσης στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό Έννοια και διάθεση των καθαρών λογιστικών κερδών - Συμψηφισμός φορολογικών ζημιών Σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού Υπολογ/σμός του τακτικού αποθεματικού και του υποχρε ωτικού μερίσματος Διανομή κερδών στο προσωπικό - Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό Διάθεση μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό με μειωμένη τιμή (δικαίωμα προαίρεσης) α. Η εξέλιξη της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα από το έτος 1919 μέχρι και το Ν. 4110/ β. Φορολογία διανεμόμενων κερδών ημεδαπών ανώνυμων ε - ταιρειών, των οποίων η διανομή εγκρίνεται από γενικές συ - νελεύσεις που συνέρχονται από έως (άρθρα 18 Ν. 3697/2008 και 13 9 Ν. 3842/2010) γ. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (άρθρων 2 4 και και 2 του ΚΦΕ) μετά τους νόμους 3842/2010, 3943/2011 και 4110/ Ειδικά, έκτακτα, αφορολόγητα αποθεματικά (λογ , 41.08, και ) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (λογ και 41.01) Διαφορές αναπροσαρμογής - Υπεραξία από μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων (λογ , και ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων (λογ ) Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτώμενων δωρεών (λογ ) Λογαριασμός 42 «Αποτελέσματα εις νέο» (περιεχόμενο λογ/σμού)

16 Λογαριασμοί 42.00, και (υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο) Λογ/σμός «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων» Λογ/σμός «Διαφορές από διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων προηγούμενων χρήσεων» Λογ/σμός 43 «Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου» Λογ/σμός 44 «Προβλέψεις» - Έννοια και αποστολή των προβλέψεων Διάκριση των προβλέψεων και λογ/σμοί με τους οποίους παρακολουθούνται Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως α. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους β Προβλέψεις για φόρο εισοδήματος διαφορών φορολογικού ελέγχου Φορολογικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις περιόδου έως α. Φορολογικές αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων των χρήσεων που αρχίζουν από έως β. Προβλέψεις (φορολογικές και μη) για επισφαλείς απαιτήσεις των χρήσεων που αρχίζουν από και μετά Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές Λογ/σμός 45 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» Λογ/σμός 48 «Λογ/σμός συνδέσμου με τα υποκαταστήματα» 757 ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 161. Περιεχόμενο λογαριασμών Ομάδας Λογ/σμός 50 «Προμηθευτές» Λογ/σμός 51 «Γραμμάτια πληρωτέα» - Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες - Μη δεδουλευμένοι τόκοι Λογ/σμός 52 «Τράπεζες - λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» Λογ/σμός 53 «Πιστωτές διάφοροι» (έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία υπολογαριασμών του) Λογ/σμός 54 «Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη» Γενικά περί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Λογιστική παρακολούθηση ΦΠΑ (λογ/σμός 54.00) Ανάπτυξη και λειτουργία του λογ/σμού «ΦΠΑ» Λογ/σμός 55 «Ασφαλιστικοί οργανισμοί»

17 Λογ/σμός 56 «Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού» Υπολογ/σμός βραχύχρονων συνολικών αποτελεσμάτων στη Γενική Λογιστική (λογ/σμοί 58 και 80.90) - Κατάρτιση βρα - χύχρονου Ισολογ/σμού - Υπολογ/σμός βραχύχρονων (μηνιαίων ή τριμηνιαίων) αναλυτικών αποτελεσμάτων στην Αναλυτική Λογιστική Χρονική τακτοποίηση (εναρμόνιση) των αγορών, των εξό δων και των εσόδων με τη χρησιμοποίηση των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 58 και των αντίστοιχών του ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, β, 7 και 8 (λογ ) Κατανομή των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας καθώς και των αποδοχών κανονικής άδειας, κατά τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων Μεταφορά των ποσών χρονικής τακτοποιήσεως των ενδιά - μεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, β, 7 και 8 στην Αναλυτική Λογιστική, για τη χρονική τακτοποίηση και των λογαριασμών της Υπολογ/σμός στην Αναλυτική Λογιστική του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων ανά μήνα ή τρίμηνο Παραδείγματα χρονικής τακτοποιήσεως των αγορών, των εξόδων και εσόδων και διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές στη Γενική και Αναλυτική Λογιστική Κατάρτιση του λογ/σμού Βραχύχρονοο λογ/σμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων» Κατάρτιση βροχύχρονου Ισολογ/σμού ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 180. Περιεχόμενο λογ/σμών Ομάδας β και εννοιολογικοί προσδιορισμοί Λειτουργία λογαριασμών Ομάδας β Χρονική εναρμόνιση (τακτοποίηση) των λογαριασμών εξόδων Λογ/σμός 60. «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» Λογ/σμός 61. «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» Λογ/σμός 62 «Παροχές τρίτων» Η εισαγωγή και εφαρμογή του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ieasing) στην Ελλάδα α. Το κείμενο του Ν. 1ββ5/198β κωδικοποιημένο (όπως ισχύει) Λογ/σμός 63 «Φόροι - Τέλη» Λογ/σμός 64 «Διάφορα έξοδα» Λογ/σμός 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα»

18 Λογ/σμός 66 «Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» Λογ/σμός 68 «Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» ΟΜΑΔΑ 7η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 192. Περιεχόμενο λογαριασμών Ομάδας Τρόπος αναπτύξεωςτων λογαριασμών της ομάδας Διακρίσεις των εσόδων (οργανικά και ανόργανα, ομαλά και ανώμαλα) Χρόνος πραγματοποιήσεως (κτήσεως) των εσόδων Χρονική εναρμόνιση (τακτοποίηση) των λογαριασμών εσόδων Λειτουργία των λογαριασμών πωλήσεων Eκπτώσεις πωλήσεων - επιστροφές πωλήσεων Πωλήσεις στο εξωτερικό Λογ/σμός 70 «Πωλήσεις εμπορευμάτων» Λογ/σμός 71 «Πωλήσεις προϊόντων» Λογ/σμός 72 «Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού» Λογ/σμός 73 «Πωλήσεις υπηρεσιών» (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) Λογ/σμός 74 «Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων» Λογ/σμός 75 «Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών» Λογ/σμός 76 «Έσοδα κεφαλαίων» Λογ/σμός 78 «Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα από αυτoπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεμάτων» ΟΜΑΔΑ 8η: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 208. Περιεχόμενο λογαριασμών Ομάδας Λογ/σμός «Γενική Εκμετάλλευση» - Σπουδαιότητα και υποχρεωτικότητα καταρτίσεως της «Καταστάσεως Γενικής Εκμεταλλεύσεως» Η τεχνική της καταρτίσεως της καταστάσεως «Γενικής Εκμεταλλεύσεως» (λογ ) Εργασίες καταρτίσεως του λογ/σμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και σειρά εκτελέσεώς τους Προσδιορισμός των μικτών αποτελεσμάτων και κατάρτιση του λογ/σμού 86 «Αποτελέσματα χρήσεως» Διάγραμμα προσδιορισμού των μικτών αποτελεσμάτων Προσδιορισμός καθαρών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως κατά κλάδο δραστηριότητας Ο λογιστικός λογ/σμός 86 «Αποτελέσματα Χρήσεως»

19 Λογ/σμός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» Λογ/σμός 82 «Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων»; Λογ/σμός 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» Λογ/σμός 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» Λογ/σμός 85 «Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» Λογ/σμός 86 «Αποτελέσματα Χρήσεως» Λογ/σμός 88 «Αποτελέσματα προς διάθεση» α. Οι αμοιβές των μελών του Διοικ. Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας (κατηγορίες αμοιβών, φορολογία και λογιστικός χειρισμός τους) Λογ/σμός 89 «Ισολογ/σμός» ΟΜΑΔΑ 10η (0): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 224. Περιεχόμενο και κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών τάξεως Λογ/σμοί: 01 «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων» Λογ/σμοί: 02 «Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» «Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» Λογ/σμοί: 03 «Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις «Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» Λογ/σμοί: 04 «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί» «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΙΔΙΚΑ ΛOΓlΣΤΙΚA ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΤΟΥΣ 229. Έννοια των όρων «τεχνικές επιχειρήσεις», «Τεχνικά έργα», «εργολαβία», «εργολάβοο», «υπεργολάβος», «κοινοπραξία» Η ιδιομορφία εκτελέσεως των τεχνικών έργων και οι ειδι-

20 32 κές ρυθμίσεις της φορολογικής νομοθεσίας επιβάλλουν την εφαρμογή ανάλογων λογιστικών χειρισμών Φορολογία εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων μέχρι Φορολογία εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων από και μετά α. Επιβολή από έως ΦΑΥ και ΤΣΑ στις με - ταβιβάσεις ακινήτων - Επιβολή από ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων Υπολογ/σμός τακτικού αποθεματικού, διανεμόμενων μερι - σμάτων και αφορολόγητων αποθεματικών των τεχνικών επιχειρήσεων Λογαριασμοί Ομάδας 6 στους οποίους καταχωρούνται ο - ρισμένα ειδικής φύσεως έξοδα τεχνικών επιχειρήσεων (Γνωμ. ΕΣΥΛ 252/2244/1995) Ενδεικτικό υπόδειγμα αναπτύξεως των λογαριασμών 21, 23, 24, 92, 93, 94 και 71, σύμφωνα με τις βασικές ανάγκες των τεχνικών επιχειρήσεων Λογιστικός χειρισμός τμηματικών τιμολογήσεων και παρακρατούμενης εγγυήσεως Υπολογ/σμός αντιπαροχής στις ανεγέρσεις οικοδομών «ε πί αντιπαροχή» - Διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές Λειτουργία των λογαριασμών 92 και 93 και των υπολογαριασμών τους Τεχνικές εταιρείες ή κοινοπραξίες τους που εφαρμόζουν χρεωτικά ή προαιρετικά) την Αναλυτική Λογιστική Τεχνικές εταιρείες ή κοινοπραξίες τους που δεν εφαρμόζουν την Αναλυτική Λογιστική Εκτέλεση Τεχνικού Έργου μέσω Κοινοπραξίας Ι. Εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Τεχνικής Εταιρείας ΙΙ. Εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Κοινοπραξίας Εκτέλεση Τεχνικού Έργου από μέλη της Κοινοπραξίας Σχηματισμός προβλέψεως για ζημίες από συμμετοχή σε κοινοπραξία εκτελέσεως τεχνικών έργων Τεχνικά έργα μακροχρόνιας κατασκευαστικής διάρκειας - ΔΛΠ 11: «Συμβάσεις κατασκευής έργων» Δεδομένα 1ης Άσκησης πρακτικής εφαρμογής (κατασκευή Τεχνικού έργου μέσω υπεργολάβου) Λύση 1ης Άσκησης πρακτικής εφαρμογής Δεδομένα 2ης Άσκησης πρακτικής εφαρμογής (κατασκευή Τεχνικού Έργου μέσω Κοινοπραξίας)

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Αποτελέσματα Χρήσης -Λογιστικός χειρισμός εσόδων που αφορούν αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσώματων παγίων, όταν οι επιχορηγήσεις επιστρέφονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 9 Μαρτίου 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πλήρης ενσωμάτωση του λογιστικού σκέλους της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ - Ευθυγράμμιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 Δημήτρης Ντζανάτος Το αντικείμενο του Δ.Λ.Π. 1, είναι η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή αυτό το πρότυπο ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελληνική πραγματικότητα Ομοιότητες και Διαφορές με το Ε.Γ.Λ.Σ EΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα