Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο παρατίθεται στο τέλος) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛOΓlΣTlKHΣ ΤΥΠΟΠΟIΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ Η ΟΥΣIΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σελίδα 1. Η άντληση των μεγάλων κεφαλαίων των σύγχρονων μεγάλων επιχειρήσεων εταιρικής μορφής από το κοινωνικό σύνολο και η ανακύπτουσα επιτακτική ανάγκη οργανώσεως ουσιαστικού λογιστικοδιαχειριστικού ελέγχου για την προστασία τους α. Επισήμανση των κυριότερων προβλημάτων του σημερινού συστήματος λογιστικοδιαχειριστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας και υποδείξεις για την αντιμετώπισή τους Η θέση της σύγχρονης επιχειρήσεως στη σημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή και η εξ αυτής επιβαλλόμενη εποπτεία της δραστηριότητάς της αλλά και προστασία της βιωσιμότητας των βιώσιμων επιχειρήσεων Για την οργάνωση ουσιαστικού λογιστικοδιαχειριστικού ελέγχου είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί λογιστική οργάνωση σε εθνική κλίμακα δια της καθιερώσεως του θεσμού της καθολικής λογιστικής τυποποίησης Έννοια και περιεχόμενο των λογιστικών σχεδίων και η επιτυγχανόμενη με την εφαρμογή τους λογιστική τυποποίηση σε εθνική κλίμακα Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του θεσμού της Λογιστικής Τυποποίησης στη Χώρα μας Η ουσιαστική συμβολή της καθολικής λογιστικής τυποποίησης στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας

2 14 7 Τα ειδικότερα πλεονεκτήματα της καθολικής λογιστικής τυποποίησης για την ιδιωτική οικονομία Η ουσιαστική συμβολή της καθολικής λογιστικής τυποποίησης στην προαγωγή της λογιστικής επιστήμης και του λογιστικού επαγγέλματος Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της σωστής εφαρμογής της λογιστικής τυποποίηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛOΓlΣΤΙKOY ΣΧΕΔΙΟΥ (Ε.Γ.Λ.Σ.) 10. Ομοιότητες και διαφορές του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Γαλλικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα και πλεονεκτήματα του Ε.Γ.Λ.Σ Εναρμόνιση του Ε.Γ.Λ.Σ. με τις Οδηγίες της Ε.Ε Η διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών του Ε. Γ.Λ.Σ. σε Ομάδες και πρωτοβάθμιους λογαριασμούς Ταξιθέτηση (κωδικοποίηση) των λογαριασμών στο Ε.Γ.Λ.Σ Υποχρεωτικοί και προαιρετικοί λογαριασμοί Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών (αρχή του δικαιολογητικού - αναλυτικά καθολικά) Συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των Μερών του Ε.Γ.Λ.Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 18. Προαιρετική εφαρμογή κατά τις χρήσεις Περιορισμένη υποχρεωτική εφαρμογή από τη χρήση 1987 σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων Η από τη χρήση 1991 πλήρης υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. από τις υπαγόμενες στον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών εταιρείες Η από τη χρήση 1993 υποχρεωτική εφαρμογή των βασικών τμημάτων του Ε.Γ.Λ.Σ. από όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν Τρίτης κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ Έκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ. από έως

3 15 22α. Έκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΓΛΣ (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής) από και μετά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. - ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛOΓlΣTlKEΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟ κωδ. Ν. 2190/1920 ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ. (προερχόμενες από Οδηγίες Ε.Ε.) 23. Οι τρεις βασικές αρχές Η αρχή της αυτόνομης λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως - ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ Η αρχή της κατ είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων - ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΧΗ Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως εσωλογιστικά ΤΡΙΤΗ ΑΡΧΗ Προσαρμογή κωδ. Ν. 2190/1920 προς τις διατάξεις της 4ης (78/660/ΕΟΚ) Οδηγίας Ε.Ε. - Η ιδιαίτερη σπουδαιότητα των νέων διατάξεων και οι δυσχέρειες εφαρμογής των εισαγόμενων με αυτές σύγχρονων λογιστικών αρχών και κανόνων, λόγω της επικρατούσης νοοτροπίας και των αντίθετων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας Οι δύο βασικοί στόχοι των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/ 1920 που προέρχονται από την 4η (78/660) Οδηγία της ΕΕ - Η έντονη πρόνοια των διατάξεων αυτών για την προστασία της βιωσιμότητας της επιχειρήσεως α. Ορισμένοι περιορισμοί στη διανομή κερδών ως μέσον διαφυλάξεως της βιωσιμότητας της επιχειρήσεως Έννοια λογιστικών αρχών και λογιστικών παραδοχών Βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετούνται ρητά από τις προερχόμενες από τις Οδηγίες της Ευρ. Εν. (πρώην ΕΟΚ) διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 (συνέχεια 29) Ι. Τι ορίζει το άρθρο 43 1 του κωδ. Ν. 2190/ ΙΙ. Η αρχή της εφαρμογής των κανόνων του ιστορικού κόστους ΙΙΙ. Η αρχή της συνεχίσεως της δραστηριότητας της επιχειρήσεως IV. Η αρχή της πάγιας χρησιμοποιήσεως των ίδιων λογιστικών μεθόδων και αρχών V. Η αρχή της συντηρητικότητας VΙ. Η αρχή της διαχειριστικής χρήσεως και της αυτοτέλειας των χρήσεων

4 16 VΙΙ. Η αρχή της καταχωρίσεως στα έσοδα κάθε χρήσεως μόνο των πραγματοποιημένων και βέβαιων εσόδων που την αφορούν VΙΙΙ. Η αρχή του δουλευμένου των εξόδων και επιβαρύνσεως κάθε χρήσεως με το σύνολο των βέβαιων καθώς και των πιθανών εξόδων που την αφορούν ΙΧ. Η αρχή της συσχετίσεως των εσόδων και εξόδων που αφορούν τη χρήση Χ. Η αρχή της χωριστής αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ΧΙ. Η αρχή της συνέχειας των χρήσεων ΧΙΙ. Η αρχή του δικαιολογητικού ΧΙΙΙ. Η αρχή της μετρήσεως και εκφράσεως όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ενιαίο νόμισμα ΧΙV. Η εφαρμογή των κανόνων του άρθρου 43 1 είναι υποχρεωτική, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ «ΔΙΕΘΝΗ» ΛOΓlΣΤΙΚA ΠPOΤΥΠA (ΔΛΠ/ΔΠΧΠ) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ - ΠΡΟΚΥΨΑΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΤΟΥΣ - Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Έννοια των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και διαφορές τους από τα προερχόμενα από τις Λογιστικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα α. Η βεβιασμένη νομοθέτηση στη χώρα μας για υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ από και η ματαίωσή της από τα προκύψαντα αξεπέραστα προβλήματα Η έκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από , που προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΕ - Τα υιοθετημένα από την ΕΕ και ισχύοντα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και διερμηνείες τους

5 Στα κράτη μέλη της ΕΕ τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ εφαρμόζονται μόνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά - Αντίθετα στην Ελλάδα κυριαρχεί η υπερβολή και η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ/ ΔΠΧΠ επεκτείνεται σταδιακά σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους Δημόσιους Φορείς (!!!) Η επιβληθείσα στη χώρα μας υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από από όλες τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο εταιρείες και τις θυγατρικές τους α. Προκύψαντα προβλήματα από τις υποχρεώσεις της προηγούμενης 34 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους β. Η επιβληθείσα υποχρέωση σε όλες τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και σε όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης της χώρας, καθώς και στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, να συντάσσουν και να δημοσιεύουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (!!!) Νέοι λογαριασμοί που δύνανται να προστεθούν στο ΕΓΛΣ για τις λογιστικές ανάγκες της εφαρμογής των ΔΛΠ Τα Λογιστικά Πρότυπα του FASB των ΗΠΑ (που κατά το πλείστον συμβαδίζουν με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ) διευκόλυναν τη δημιουργία της διεθνούς Xρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, της οποίας οι επιπτώσεις ταλανίζουν ακόμη την παγκόσμια οικονομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛOΓlΣΤΙΚΩN ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛOΓlΣΤΙΚA ΠΡΟΤΥΠΑ (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) 37. ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων ΔΛΠ 2: Αποθέματα - Διαφορές με ελληνικά λογιστικά πρότυπα ΔΛΠ 8: Λογιστικές αρχές και μέθοδοι, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη α. ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού β. ΔΛΠ 11: Συμβάσεις κατασκευής έργων ΔΛΠ 12: Φόροι εισοδήματος - Το σύστημα των αναβαλλόμενων φόρων και τα μειονεκτήματά του Μέθοδοι λογιστικού χειρισμού του φόρου εισοδήματος Θ.Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ: Ανάλυση - Ερμηνεία Ελλ. Γεν. Λογιστικού Σχεδίου 2

6 18 1. Η μέθοδος του πληρωτέου φόρου Η μέθοδος εξομοίωσης του φόρου με έξοδο που υιοθετεί το Πρότυπο Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα εκάστης των μεθόδων λογιστικού χειρισμού του φόρου Ακολουθούμενοι από το Πρότυπο χειρισμοί για τη λογιστικοποίηση των φορολογικών επιπτώσεων Έννοια και περιεχόμενο των όρων που χρησιμοποιούνται από το Πρότυπο Προσωρινές Διαφορές (φορολογητέες - εκπεστέες) Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (από φορολογητέες προσωρινές διαφορές) Δημιουργία αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης Δημιουργία φορολογητέας προσωρινής διαφοράς Παράδειγμα (Ετήσια φορολογική απόσβεση παγίου μεγαλύτερη της λογιστικής) Λογιστικές εγγραφές Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (από εκπεστέες προσωρινές διαφορές) Πότε καταχωρείται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Περιπτώσεις δημιουργίας αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων Παραδείγματα - Λογιστικές εγγραφές Η καταχώρηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων τελεί από την προϋπόθεση ότι «πιθανολογείται» η ύπαρξη επαρκών μελλοντικών φορολογητέων κερδών για το συμψηφισμό τους Προϋποθέσεις καταχωρήσεως αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων Προϋποθέσεις καταχωρήσεως αναβαλλόμενης φορο - λογικής απαίτησης από αχρησιμοηοίητεο φορολογικές ζημίες και αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους Παράδειγμα - Λογιστικές εγγραφές Συνέπειες από τη μη καταχώρηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων λόγω πιθανολογούμενης αδυναμίας μελλοντικού συμψηφισμού τους Επανεξέταση της λογιστικής αξίας των καταχωρημένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και επανεκτίμηση της δυνατότητας καταχωρήσεως των ακαταχώρητων Αποτίμηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και

7 19 υποχρεώσεων Προσθήκη νέων λογαριασμών στο ΕΓΛΣ και εμφάνισή τους στις οικονομικές καταστάσεις Λογιστικός χειρισμός της δαπάνης του τρέχοντος και ανα - βαλλόμενου φόρου που συνθέτουν τον «αναλογούντα» στο λογιστικό αποτέλεσμα φόρο Συμπεράσματα:Από την τήρηση του πολύπλοκου και χρο νοβόρου συστήματος των αναβαλλόμενων φόρων δεν αποκομίζεται ουσιαστική ωφέλεια ΔΛΠ 16: Ενσώματες ακινητοποιήσεις Περιεχόμενο του προτύπου και διαφορές με Ελληνικά πρότυπα - Ορισμοί - Ειδικές ρυθμίσεις Αξία αρχικής καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και αρχική αποτίμηση - Ανταλλαγές - Μεταγενέστερες δαπάνες Αποτίμηση μετά την αρχική καταχώρηση - Αναπροσαρμογές της αξίας Αποσβέσεις - Λοιπά θέματα ΔΛΠ 17: Μισθώσεις Χρηματοδοτική και λειτουργική μίσθωση Ορισμοί Η λογιστική της χρηματοδοτικής μίσθωσης στα βιβλία του μισθωτή Εξέλιξη της λογιστικής αντιμετώπισης του θεσμού στις ΗΠΑ Οι χειρισμοί που προβλέπονται από το ΔΛΠ Ανακεφαλαίωση των λογιστικών χειρισμών που υιο - θετούνται από το πρότυπο (για τη λογιστική του μισθωτή) Νέοι λογαριασμοί που πρέπει να δημιουργηθούν στο ΕΓΛΣ (για τη λογιστική του μισθωτή και του εκμισθωτή) Παράδειγμα εφαρμογής Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία του μισθωτή (με βάση το παράδειγμα της περ. 5) Λογιστικές εγγραφές στα βιβλία του εκμισθωτή (με βάση το παράδειγμα της περ. 5) Επισημάνσεις και διευκρινίσεις για τις προηγούμενες λογιστικές εγγραφές α. Πώληση ακινήτου και στη συνέχεια μίσθωσή του από τον πωλητή με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) περίπτωση Α : Ο πωλητής-μισθωτής τηρεί τα λογιστικά του

8 20 βιβλία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (κωδ. Ν. 2190/1920 και φορολογική νομοθεσία) περίπτωση Β :... Ο πωλητής-μισθωτής τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύμφωνα με τα ΔΛΠ Η λογιστική της χρηματοδοτικής μίσθωσης στα βιβλία του εκμισθωτή Απλοποιημένη περιγραφή των λογιστικών χειρισμών που υιοθετούνται από το πρότυπο, λαμβανομένης υπόψη και της ακολουθούμενης πρακτικής στη χώρα μας Οι κανόνες που προβλέπονται από το πρότυπο για τη λογιστική του εκμισθωτή Παράδειγμα εφαρμογής Υποχρεωτική εφαρμογή των λογιστικών χειρισμών του ΔΛΠ 17 από ΔΛΠ 18: Έσοδα - Διαφορές με ελληνικά πρότυπα ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζόμενους και ΔΛΠ 26: Λογιστική και πληροφόρηση για τα προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία ΔΛΠ 20: Λογιστική των Κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της Κρατικής υποστήριξης Έννοια και περιεχόμενο επιχορηγήσεων Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού Λογιστικός χειρισμός υιοθετούμενος από το πρότυπο Λογιστικός χειρισμός που προβλέπεται από το ΕΓΛΣ, ο οποίος είναι ορθότερος του υιοθετούμενου από το πρότυπο ΔΛΠ 21: Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) Διαφορές ΔΛΠ 21 με ελληνικά πρότυπα Αντικείμενο του προτύπου - Ορισμοί Λογιστικοποίηση συναλλαγών σε Ξ.Ν. και χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών Ισοτιμία καταχωρήσεως στον ισολογ/σμό περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε Ξ.Ν. και χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών

9 Ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων εκμεταλλεύσεων εξωτερικού Όταν το νόμισμα λειτουργίας είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας Μετατροπή στο εγχώριο νόμισμα οικονομικών κατα - στάσεων σε Ξ.Ν. εκμεταλλεύσεων εξωτερικού (θυγατρικών ή υποκ/μάτων κ.λπ.) Μετατροπή στο εγχώριο νόμισμα οικονομικών κατα - στάσεων σε Ξ.Ν. οικονομικών μονάδων εξωτερικού (θυγατρικών ή υποκ/μάτων κ.λπ.) που λειτουργούν αυτόνομα και έχουν πλήρη λογιστική αυτοτέλεια ΔΛΠ: 23: Κόστος δανεισμού ΔΛΠ: 31: Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες Λογιστική αντιμετώπιση της Κοινοπραξίας στα πλαίσια των Ελληνικών λογιστικών προτύπων Αντικείμενο του προτύπου - Ορισμοί Περιεχόμενο της συμβατικής ρυθμίσεως για την ά- σκηση του κοινού ελέγχου επί της κοινοπραξίας Μορφές Κοινοπραξιών Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος Συναλλαγές μεταξύ κοινοπρακτούντος και κοινοπραξίας ΔΛΠ 34: Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΔΛΠ 36: Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Διαφορές ΔΛΠ 36 με ελληνικά πρότυπα Σκοπός του προτύπου - Ορισμοί Εντοπισμός (σιροσδιοριομόο») του περιουσιακού στοιχείου που έχει απομειωθεί Αποτίμηση ανακλήσιμου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου Καταχώρηση και αποτίμηση μιας ζημίας απομείωσης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου Μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών Ζημία απομείωσης της αξίας μιας μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών Αναστροφή μιας ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας απομειώσεως της α- ξίας περιουσιακών στοιχείων ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

10 22 1. Διαφορές ΔΛΠ 37 με ελληνικά πρότυπα Σκοπός του προτύπου - Ορισμοί Κανόνες και αρχές που υιοθετούνται από το πρότυπο ΔΛΠ 38: Άϋλα περιουσιακά στοιχεία α. Διαφορές ΔΛΠ 38 με Ελληνικά πρότυπα β. Κανόνες και αρχές που υιοθετούνται από το ΔΛΠ Σκοπός του προτύπου - Ορισμοί Προσδιοριστικά γνωρίσματα των άϋλων περιουσιακών στοιχείων Απόκτηση και αξία καταχωρήσεως των άϋλων περιουσιακών στοιχείων Δημιουργία άϋλου περιουσιακού στοιχείου από την ίδια την επιχείρηση Αποτίμηση άϋλων περιουσιακών στοιχείων, μεταγενέστερη της αρχικής καταχώρησης Απόσβεση άϋλων περιουσιακών στοιχείων Ανακτησιμότητα της λογιστικής αξίας - Ζημίες απομείωσης της αξίας ΔΛΠ 32 & 39: Χρηματοοικονομικά μέσα = ΔΛΠ 32: Γνω - στοποίηση και παρουσίαση και ΔΛΠ 39: Καταχώρηση και αποτίμηση ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα Διαφορές ΔΛΠ 40 με Ελληνικά πρότυπα Σκοπός του προτύπου Προσδιοριστικά γνωρίσματα των επενδύσεων σε ακίνητα Αξία αρχικής καταχωρήσεως των επενδύσεων σε ακίνητα Αποτίμηση μεταγενέστερης της αρχικής απόκτησης και καταχώρησης Μεταβολές στη χρήση ακινήτων και μετάταξή τους στη νέα κατηγορία Πωλήσεις ακινήτων ΔΛΠ 41: Γεωργία Οι πενιχρές ρυθμίσεις των Ελληνικών προτύπων Σκοπός του προτύπου - Ορισμοί Καθορισμός του αντικειμένου του προτύπου Αρχική αξία καταχωρήσεως - Αξία αποτιμήσεως κατά την κατάρτιση του ισολογισμού Χειρισμός κρατικών επιχορηγήσεων

11 23 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛOΓlΣΤIKO ΣΧΕΔΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΛOΓlΣΤIKH ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1-8 ΚΑΙ 0 (10) ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 74. Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πάγιο ε- νεργητικό Επέκταση ή προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων α. Έννοια αποσβέσεων και καθιερούμενοι από το ΕΓΛΣ κανόνες λογ/σμού τους β. Αποστολή των αποσβέσεων Μητρώο ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Ζημίες (από κλοπή ή πυρκαγιά ή πλημμύρα κλπ.) σε πάγια ή αποθέματα ή ζημίες αστικής ευθύνης σε αυτοκίνητα, που καλύπτονται από ασφάλιση Λογ/σμός 10 «Εδαφικές Εκτάσεις» Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και εμπράγματα βάρη ενσώματων ακινητοποιήσεων Λογιστικός χειρισμός μεταβιβάσεως τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης Λογ/σμός 11 «Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα» Λογ/σμός 12 «Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» Λογ/σμός 13 «Μεταφορικά μέσα» Λογ/σμός 14 «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» Λογ/σμός 15 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων» - lδιοπαραγωγή παγίων Λογ/σμός 16: Ασώματες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία) (λογ/σμοί ) Ι. Έννοια άϋλων περιουσιακών στοιχείων ΙΙ Υπεραξία της επιχειρήσεως (Goodννill) (λογ/σμός 16.00) 378 ΙΙΙ. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (λογ/σμός 16.01). 382 IV. lδιοπαραγωγή δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 383

12 24 V. Παραχωρήσεις δικαιωμάτων (λογ/σμοί 16.02, 1603, και 16.05) Λογ/σμός 16: Έξοδα εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) (λογ/σμοί ) Ι. Έννοια και περιεχόμενο - Απαγόρευση διανομής κερδών όταν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων δεν καλύπτεται από προαιρετικά αποθεματικά και κέρδη εις νέον II. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως (λογ/- σμός 16.10) III. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως (λογ/σμοί 16.11,16.12 και 92.02) IV. Λοιπές περιπτώσεις εξόδων πολυετούς αποσβέσεως (λογ/σμοί και 16.90) Συμμετοχές (λογ/σμοί και 18.01) και χρεόγραφα (λογ/σμός 34) I. Έννοια και περιεχόμενο συμμετοχών και χρεογράφων II. Αξία κτήσεως συμμετοχών και χρεογράφων III. Πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων - Δημιουρ - γούμενα προβλήματα από διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων (κατά τον κωδ. Ν. 2190/1920 και τη φορολογική νομοθεσία) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (λογ/σμοί ) Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων και ενσωμάτωση των περιουσιακών τους στοιχείων στον ισολογ/σμό της έδρας (λογ/σμός 48) Υποκαταστήματα με εξαρτημένη λογιστική (χωρίς λογιστικ ή αυτοτέλεια) Υποκαταστήματα με λογιστική αυτοτέλεια Υποκαταστήματα στο εξωτερικό Γνωματεύσεις εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής για τη λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 97. Έννοια και περιεχόμενο λογαριασμών Ομάδας Τρόπος αναπτύξεωςτων λογαριασμών της Ομάδας Λειτουργία των λογαριασμών της Ομάδας Τακτοποίηση των λογαριασμών της Ομάδας 2 στο τέλος της χρήσεωο Αξία κτήσεως αγοραζόμενων αγαθών Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής

13 25 ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 103. Περιεχόμενο Ομάδας 3 και εννοιολογικοί προσδιορισμοί Λογ/σμός 30 «Πελάτες» Λογ/σμός 31 «Γραμμάτια εισπρακτέα» - Υποσχετικές επιστολές εισπρακτέες - Μη δεδουλευμένοι τόκοι Λογ/σμός 32 «Παραγγελίες στο εξωτερικό» Λογ/σμός 33 «Χρεώστες διάφοροι» (έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία υπολογαριασμών του) Διανομή προμερισμάτων (λογ/σμοί και 53.02) Επιταγές μεταχρονολογημένες (εισπρακτέες και πληρωτέες, λογ/σμοί 33.90,33.91 και 53.90) Επίδικες φορολογικές απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου (λογ/σμός 33.98) Λογ/σμός 34 «Χρεόγραφα» Λογιστική παρακολούθηση εντόκων γραμματίων Ελλην. Δημοσίου (λογ/σμός 34.08) Λογ/σμός «Ίδιες μετοχές» Σχηματισμός αποθεματικού για κατεχόμενες ίδιες μετοχές (λογ ) Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές αναστέλλονται τα απορρέοντα από αυτές δικαιώματα Λογιστικές εγγραφές εκποιήσεως ή ακυρώσεως ή διανομής στο προσωπικό ιδίων μετοχών (λογ ) Διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές αποκτήσεως ιδίων μετοχών για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές αποκτήσεως ιδίων μετοχών από λοιπές αιτίες Λογ/σμός «χρεόγραφα REPOS» α. Φορολογία εσόδων από τόκους (καταθέσεων, εμπορικών συναλλαγών, πράξεων REPOS, ομολόγων και εντόκων γραμματίων Ελλην. Δημοσίου) Λογ/σμός 35 «Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» Μεταβατικοί λογαριασμοί - Έννοια και περιεχόμενο Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (λογ/σμός 36) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (λογ/σμός 56) Λογ/σμός 38 «χρηματικά διαθέσιμα» ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 125. Περιεχόμενο Ομάδας

14 Έννοια των όρων «οικονομική μονάδα», «περιουσία», «περιουσιακά στοιχεία», «ενεργητικό», «παθητικό» «Ίδια κεφάλαιο», «ξένα κεφάλαια», «καθαρή θέση» Σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια Κεφάλαιο κινήσεως Διαδικασίες μετασχηματισμού Α.Ε. (συγχώνευση, μετατροπή, απόσπαση κλάδου) και διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές (σύμφωνα με τα άρθρα κωδ. Ν. 2190/1920 και τις φορολογικές απαλλαγές του Ν.Δ. 1297/1972 και Ν. 2166/ 1993) Εισαγωγικές διευκρινίσεις Βήμα 1 έως 10: Διαδικασίες και πράξεις συγχωνεύσεως Α.Ε., απαιτούμενες από τις διατάξεις των άρθρων κωδ. Ν. 2190/1920, Ν.Δ. 1297/1972 και (άρθρων 1-5) Ν. 2166/ Βήμα 11: Λογιστικές εγγραφές συγχωνεύσεως (με βάση το Ν.Δ. 1297/1972) Απορρόφηση θυγατρικής Α.Ε. από τη μητρική της και αντίστροφα (με βάση το Ν.Δ. 1297/1972) Μετασχηματισμοί (συγχώνευση ή μετατροπή ή διάσπαση ή απόσπαση κλάδου) με βάση άρθρα 1-5 Ν. 2166/ 1993 (όπως ισχύει) Λογιστικές εγγραφές απόσπασης κλάδου ή συγχώνευσης με βάση το Ν. 2166/ Χειρισμός του συμψηφιστικού ποσού μετρητών των άρθρων 68 και 81 κ.ν.2190/ Συνοπτικό διάγραμμα προϋποθέσεων Ν. 2166/ 1993 και Ν.Δ. 1297/1972 και διαφορών μεταξύ τους Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ν. 3777/2009) Λογαριασμός 40 «κεφάλοιο» Η αρχή της σταθερότητας (ακεραιότητας) του μετοχικού κεφαλαίου - Τα ενσωματούμενα στη μετοχή δικαιώματα Ονομαστική αξία και αξία εκδόσεως μετοχής - Κατηγορίες μετοχών Ύψος μετοχικού κεφαλαίου - Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου (λογ/σμοί ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με νέες εισφορές, με κεφαλαιοποίηση κερδών ή διαφοράς αναπροσαρμογής)

15 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλοποίηση αποθεματικών ή υποχρεώσεων Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου Κεφάλαιο και εταιρικά μερίδια ΕΠΕ - Κεφάλαιο Συνεταιρισμών και λοιπά θέματα αυτών Λογιστικά θέματα ΙΚΕ Λογ/σμός 41 «Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων» (έννοια και περιεχόμενο) Έννοια καθαρών κερδών και διάθεσή τους - Τακτικό Απο - θεματικό - Υποχρεωτικό μέρισμα - Διανομή κερδών στο προσωπικό - Δικαίωμα προαίρεσης στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό Έννοια και διάθεση των καθαρών λογιστικών κερδών - Συμψηφισμός φορολογικών ζημιών Σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού Υπολογ/σμός του τακτικού αποθεματικού και του υποχρε ωτικού μερίσματος Διανομή κερδών στο προσωπικό - Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό Διάθεση μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό με μειωμένη τιμή (δικαίωμα προαίρεσης) α. Η εξέλιξη της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα από το έτος 1919 μέχρι και το Ν. 4110/ β. Φορολογία διανεμόμενων κερδών ημεδαπών ανώνυμων ε - ταιρειών, των οποίων η διανομή εγκρίνεται από γενικές συ - νελεύσεις που συνέρχονται από έως (άρθρα 18 Ν. 3697/2008 και 13 9 Ν. 3842/2010) γ. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (άρθρων 2 4 και και 2 του ΚΦΕ) μετά τους νόμους 3842/2010, 3943/2011 και 4110/ Ειδικά, έκτακτα, αφορολόγητα αποθεματικά (λογ , 41.08, και ) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (λογ και 41.01) Διαφορές αναπροσαρμογής - Υπεραξία από μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων (λογ , και ) Επιχορηγήσεις επενδύσεων (λογ ) Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτώμενων δωρεών (λογ ) Λογαριασμός 42 «Αποτελέσματα εις νέο» (περιεχόμενο λογ/σμού)

16 Λογαριασμοί 42.00, και (υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο) Λογ/σμός «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων» Λογ/σμός «Διαφορές από διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων προηγούμενων χρήσεων» Λογ/σμός 43 «Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου» Λογ/σμός 44 «Προβλέψεις» - Έννοια και αποστολή των προβλέψεων Διάκριση των προβλέψεων και λογ/σμοί με τους οποίους παρακολουθούνται Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως α. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους β Προβλέψεις για φόρο εισοδήματος διαφορών φορολογικού ελέγχου Φορολογικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις περιόδου έως α. Φορολογικές αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων των χρήσεων που αρχίζουν από έως β. Προβλέψεις (φορολογικές και μη) για επισφαλείς απαιτήσεις των χρήσεων που αρχίζουν από και μετά Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές Λογ/σμός 45 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» Λογ/σμός 48 «Λογ/σμός συνδέσμου με τα υποκαταστήματα» 757 ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 161. Περιεχόμενο λογαριασμών Ομάδας Λογ/σμός 50 «Προμηθευτές» Λογ/σμός 51 «Γραμμάτια πληρωτέα» - Υποσχετικές επιστολές πληρωτέες - Μη δεδουλευμένοι τόκοι Λογ/σμός 52 «Τράπεζες - λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» Λογ/σμός 53 «Πιστωτές διάφοροι» (έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία υπολογαριασμών του) Λογ/σμός 54 «Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη» Γενικά περί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Λογιστική παρακολούθηση ΦΠΑ (λογ/σμός 54.00) Ανάπτυξη και λειτουργία του λογ/σμού «ΦΠΑ» Λογ/σμός 55 «Ασφαλιστικοί οργανισμοί»

17 Λογ/σμός 56 «Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού» Υπολογ/σμός βραχύχρονων συνολικών αποτελεσμάτων στη Γενική Λογιστική (λογ/σμοί 58 και 80.90) - Κατάρτιση βρα - χύχρονου Ισολογ/σμού - Υπολογ/σμός βραχύχρονων (μηνιαίων ή τριμηνιαίων) αναλυτικών αποτελεσμάτων στην Αναλυτική Λογιστική Χρονική τακτοποίηση (εναρμόνιση) των αγορών, των εξό δων και των εσόδων με τη χρησιμοποίηση των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 58 και των αντίστοιχών του ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, β, 7 και 8 (λογ ) Κατανομή των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας καθώς και των αποδοχών κανονικής άδειας, κατά τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων Μεταφορά των ποσών χρονικής τακτοποιήσεως των ενδιά - μεσων δευτεροβάθμιων των Ομάδων 2, β, 7 και 8 στην Αναλυτική Λογιστική, για τη χρονική τακτοποίηση και των λογαριασμών της Υπολογ/σμός στην Αναλυτική Λογιστική του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων ανά μήνα ή τρίμηνο Παραδείγματα χρονικής τακτοποιήσεως των αγορών, των εξόδων και εσόδων και διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές στη Γενική και Αναλυτική Λογιστική Κατάρτιση του λογ/σμού Βραχύχρονοο λογ/σμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων» Κατάρτιση βροχύχρονου Ισολογ/σμού ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 180. Περιεχόμενο λογ/σμών Ομάδας β και εννοιολογικοί προσδιορισμοί Λειτουργία λογαριασμών Ομάδας β Χρονική εναρμόνιση (τακτοποίηση) των λογαριασμών εξόδων Λογ/σμός 60. «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» Λογ/σμός 61. «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» Λογ/σμός 62 «Παροχές τρίτων» Η εισαγωγή και εφαρμογή του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ieasing) στην Ελλάδα α. Το κείμενο του Ν. 1ββ5/198β κωδικοποιημένο (όπως ισχύει) Λογ/σμός 63 «Φόροι - Τέλη» Λογ/σμός 64 «Διάφορα έξοδα» Λογ/σμός 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα»

18 Λογ/σμός 66 «Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» Λογ/σμός 68 «Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» ΟΜΑΔΑ 7η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ 192. Περιεχόμενο λογαριασμών Ομάδας Τρόπος αναπτύξεωςτων λογαριασμών της ομάδας Διακρίσεις των εσόδων (οργανικά και ανόργανα, ομαλά και ανώμαλα) Χρόνος πραγματοποιήσεως (κτήσεως) των εσόδων Χρονική εναρμόνιση (τακτοποίηση) των λογαριασμών εσόδων Λειτουργία των λογαριασμών πωλήσεων Eκπτώσεις πωλήσεων - επιστροφές πωλήσεων Πωλήσεις στο εξωτερικό Λογ/σμός 70 «Πωλήσεις εμπορευμάτων» Λογ/σμός 71 «Πωλήσεις προϊόντων» Λογ/σμός 72 «Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού» Λογ/σμός 73 «Πωλήσεις υπηρεσιών» (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) Λογ/σμός 74 «Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων» Λογ/σμός 75 «Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών» Λογ/σμός 76 «Έσοδα κεφαλαίων» Λογ/σμός 78 «Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα από αυτoπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεμάτων» ΟΜΑΔΑ 8η: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 208. Περιεχόμενο λογαριασμών Ομάδας Λογ/σμός «Γενική Εκμετάλλευση» - Σπουδαιότητα και υποχρεωτικότητα καταρτίσεως της «Καταστάσεως Γενικής Εκμεταλλεύσεως» Η τεχνική της καταρτίσεως της καταστάσεως «Γενικής Εκμεταλλεύσεως» (λογ ) Εργασίες καταρτίσεως του λογ/σμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και σειρά εκτελέσεώς τους Προσδιορισμός των μικτών αποτελεσμάτων και κατάρτιση του λογ/σμού 86 «Αποτελέσματα χρήσεως» Διάγραμμα προσδιορισμού των μικτών αποτελεσμάτων Προσδιορισμός καθαρών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως κατά κλάδο δραστηριότητας Ο λογιστικός λογ/σμός 86 «Αποτελέσματα Χρήσεως»

19 Λογ/σμός 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» Λογ/σμός 82 «Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων»; Λογ/σμός 83 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» Λογ/σμός 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» Λογ/σμός 85 «Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» Λογ/σμός 86 «Αποτελέσματα Χρήσεως» Λογ/σμός 88 «Αποτελέσματα προς διάθεση» α. Οι αμοιβές των μελών του Διοικ. Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας (κατηγορίες αμοιβών, φορολογία και λογιστικός χειρισμός τους) Λογ/σμός 89 «Ισολογ/σμός» ΟΜΑΔΑ 10η (0): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 224. Περιεχόμενο και κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών τάξεως Λογ/σμοί: 01 «Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία» «Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων» Λογ/σμοί: 02 «Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» «Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών» Λογ/σμοί: 03 «Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις «Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» Λογ/σμοί: 04 «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί» «Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΙΔΙΚΑ ΛOΓlΣΤΙΚA ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΤΟΥΣ 229. Έννοια των όρων «τεχνικές επιχειρήσεις», «Τεχνικά έργα», «εργολαβία», «εργολάβοο», «υπεργολάβος», «κοινοπραξία» Η ιδιομορφία εκτελέσεως των τεχνικών έργων και οι ειδι-

20 32 κές ρυθμίσεις της φορολογικής νομοθεσίας επιβάλλουν την εφαρμογή ανάλογων λογιστικών χειρισμών Φορολογία εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων μέχρι Φορολογία εισοδήματος τεχνικών επιχειρήσεων από και μετά α. Επιβολή από έως ΦΑΥ και ΤΣΑ στις με - ταβιβάσεις ακινήτων - Επιβολή από ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων Υπολογ/σμός τακτικού αποθεματικού, διανεμόμενων μερι - σμάτων και αφορολόγητων αποθεματικών των τεχνικών επιχειρήσεων Λογαριασμοί Ομάδας 6 στους οποίους καταχωρούνται ο - ρισμένα ειδικής φύσεως έξοδα τεχνικών επιχειρήσεων (Γνωμ. ΕΣΥΛ 252/2244/1995) Ενδεικτικό υπόδειγμα αναπτύξεως των λογαριασμών 21, 23, 24, 92, 93, 94 και 71, σύμφωνα με τις βασικές ανάγκες των τεχνικών επιχειρήσεων Λογιστικός χειρισμός τμηματικών τιμολογήσεων και παρακρατούμενης εγγυήσεως Υπολογ/σμός αντιπαροχής στις ανεγέρσεις οικοδομών «ε πί αντιπαροχή» - Διενεργούμενες λογιστικές εγγραφές Λειτουργία των λογαριασμών 92 και 93 και των υπολογαριασμών τους Τεχνικές εταιρείες ή κοινοπραξίες τους που εφαρμόζουν χρεωτικά ή προαιρετικά) την Αναλυτική Λογιστική Τεχνικές εταιρείες ή κοινοπραξίες τους που δεν εφαρμόζουν την Αναλυτική Λογιστική Εκτέλεση Τεχνικού Έργου μέσω Κοινοπραξίας Ι. Εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Τεχνικής Εταιρείας ΙΙ. Εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Κοινοπραξίας Εκτέλεση Τεχνικού Έργου από μέλη της Κοινοπραξίας Σχηματισμός προβλέψεως για ζημίες από συμμετοχή σε κοινοπραξία εκτελέσεως τεχνικών έργων Τεχνικά έργα μακροχρόνιας κατασκευαστικής διάρκειας - ΔΛΠ 11: «Συμβάσεις κατασκευής έργων» Δεδομένα 1ης Άσκησης πρακτικής εφαρμογής (κατασκευή Τεχνικού έργου μέσω υπεργολάβου) Λύση 1ης Άσκησης πρακτικής εφαρμογής Δεδομένα 2ης Άσκησης πρακτικής εφαρμογής (κατασκευή Τεχνικού Έργου μέσω Κοινοπραξίας)

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 Περιεχόμενα Τόμου Α ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Έννοιες 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 1.1 Εισαγωγή...23 1.2 Οι βασικές λειτουργίες της ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δ.τ.: Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε. Αριθμ. ΓΕΜΗ : 130592304000

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δ.τ.: Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε. Αριθμ. ΓΕΜΗ : 130592304000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 997690670 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 9668001000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) Της Εταιρείας Περιορισµένης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Επωνυμία : Διακριτικός τίτλος : ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε Χρήση : Αποτελέσματα : 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ Αριθμός Χρήσης : 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στην Αθήνα σήμερα την 31 η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Κοίλης 28,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα