ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π."

Transcript

1 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός σύµβουλος Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων. ιευθυντής φορολογικού τµήµατος Tax Advisors Ε.Π.Ε. Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου Φορολογικός σύµβουλος. ιευθυντής λογιστικού τµήµατος Tax Advisors Ε.Π.Ε. Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω απλοποίηση των κανόνων για τις επιχειρηµατικές συναλλαγές και αφετέρου την ενοποίηση, συµπλήρωση και εκσυγχρονισµό των λογιστικών κανόνων της χώρας µας. Με βάση τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και τις διεθνείς πρακτικές και µε στόχο την κλιµάκωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ανάλογα µε το µέγεθός τους, δηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο, σαφέστατα λειτουργικό συνεπώς αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο το οποίο αφορά το σύνολο των ασκούντων επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ειδικότερα ο Ν. 4308/2014 καλύπτει τα θέµατα που µέχρι την κάλυπτε ο Κ.Φ.Α.Σ. αναφορικά µε την τήρηση των λογιστικών αρχείων και τους κανόνες τιµολόγησης των συναλλαγών και τα θέµα των λογιστικών κανόνων βάσει της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήµατος και Φορολογικών ιαδικασιών συνεπώς, για πρώτη φορά, όλο το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη λογιστική και φορολογική λειτουργία των επιχειρήσεων συγκεντρώνεται σε τρία νοµοθετήµατα, όπως συµβαίνει σε πολλά άλλα κράτη εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θεµέλια του λογιστικού πλαισίου της χώρας µας δηµιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1980 και έκτοτε το πλαίσιο αυτό έχει δεχθεί ορισµένες συµπληρώσεις και βελτιώσεις, µε στόχο την προσαρµογή του στα νεότερα δεδοµένα, διατηρώντας όµως αµετάβλητες τη βασική δοµή του και τη φιλοσοφία του, όταν οι συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων έχουν αλλάξει δραµατικά από τότε. Κατά συνέπεια και µε δεδοµένη την ταχύτητα των αλλαγών στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, το λογιστικό πλαίσιο µιας χώρας πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να επιτυγχάνεται οµαλή προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. Η κατάργηση του Κ.Φ.Α.Σ. από την , ο οποίος λειτουργούσε και ως λογιστικό πλαίσιο για µια σειρά επιχειρήσεων κυρίως µικρών και πολύ µικρών, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου και ολοκληρωµένου λογιστικού πλαισίου, διότι η µέχρι την διασπορά των ρυθµίσεων που αφορούν λογιστικά και φορολογικά θέµατα σε διάφορα νοµοθετήµατα, αύξανε την πολυπλοκότητα και το κόστος εφαρµογής, µείωνε τη διαφάνεια και διευκόλυνε την ανάπτυξη παραβατικής συµπεριφοράς. Με το νέο αυτό πλαίσιο οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολλές απλοποιήσεις και απαλλαγές, όπως αυτές προβλέπονται και από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, κάτι που τις απαλλάσσει από µια σειρά γραφειοκρατικού περιεχοµένου υποχρεώσεων. 1

2 Στα πλαίσια εφαρµογής του Ν. 4308/2015, παρατίθεται ένα παράδειγµα που περιέχει τις εργασίες κλεισίµατος ισολογισµού και σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων µιας πολύ µικρής οντότητας της περιόδου Κλείσιµο ισολογισµού Α.Ε. (πολύ µικρή οντότητα της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014) Η οντότητα του παραδείγµατος έχει τηρήσει το σχέδιο λογαριασµών του Π /1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) Εξαγωγή πρώτου ισοζυγίου Έλεγχος δεδοµένων Αρχικά εξάγουµε το 1 ο ισοζύγιο, στη χαµηλότερη βαθµίδα ανάλυσης, µε τα οικονοµικά δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί µέχρι και την 31 η εκεµβρίου. Κωδικός Περιγραφή λογαριασµού Χρέωση Πίστωση Φορτηγό ΑΑ , Αποσβεσµένα φορτηγά 7.200, Έπιπλα , Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα , Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 2.000, Λοιπός Εξοπλισµός 8.000, Αποσβεσµένα Έπιπλα 7.500, Αποσβεσµένοι Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήµατα , Αποσβεσµένος εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 600, Αποσβεσµένος Λοιπός Εξοπλισµός 2.400, Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ , Αποσβεσµένα λογισµικά προγράµµατα Η/Υ 6.000, Αποθέµατα εµπορευµάτων Φ.Π.Α. 23% , Αγορές χρήσης εσωτερικού Φ.Π.Α. 23% , Αγορές χρήσης εξωτερικού-ε.σ. Φ.Π.Α. 23% , Πελάτες εσωτερικού , Ν.Π... και ηµόσιες Υπηρεσίες 9.000, Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο , Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 7.000, Παρακρατούµενος Φόρος εισοδήµατος από 3.000,00 πωλήσεις στο δηµόσιο Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες , Ταµείο κεντρικού , Καταθέσεις όψεως σε ευρώ , Μετοχικό Κεφάλαιο , Τακτικό αποθεµατικό 5.000, Υπόλοιπο κερδών εις νέο , Προµηθευτές Εσωτερικού ,00 2

3 Κωδικός Περιγραφή λογαριασµού Χρέωση Πίστωση Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες , Λογαριασµός απόδοσης - εκκαθάρισης Φ.Π.Α ,00 µηνός εκεµβρίου Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 900, Φόρος αµοιβών ελεύθερων επαγγελµατιών 400, Ι.Κ.Α. Λογαριασµός τρέχουσας κίνησης 3.500, Τακτικές αποδοχές έµµισθου προσωπικού , ώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) , Επιδόµατα κανονικής άδειας 4.000, Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α , Αµοιβές και έξοδα λογιστών , Σταθερή Τηλεφωνία 1.600, Κινητή Τηλεφωνία 4.400, Ταχυδροµικά 1.500, Ενοίκια κτιρίων , Ασφάλιστρα πυρός 1.000, Ασφάλιστρα κλοπής 2.000, Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων 400, Φωτισµός 3.000, Ύδρευση 500, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500, Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 700, Χαρτόσηµο µισθωµάτων 576, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων , Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού , Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού 7.000, ιαφηµίσεις από τον τύπο 1.000, Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού , Συνδροµές σε περιοδικά-εφηµερίδες 600, Συνδροµές σε επαγγελµατικές οργανώσεις 150, Έντυπα 1.000, Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 100, Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 400, Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 500, Καύσιµα και λοιπά υλικά θέρµανσης 800, Υλικά καθαριότητας 200, Υλικά φαρµακείου 50, Κοινόχρηστες δαπάνες 500, Λοιπά διάφορα έξοδα 4.000, Προµήθειες και έξοδα εξόφλησης τιµολογίων εσωτερικού 1.000,00 3

4 Κωδικός Περιγραφή λογαριασµού Χρέωση Πίστωση Πωλήσεις εσωτερικού/χονδρικές Φ.Π.Α. 23% , Πωλήσεις εσωτερικού/λιανικές ΦΠΑ 23% , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 500, Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 500, Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.000,00 Σύνολο , , Εργασίες προετοιµασίας Απογραφή και αποτίµηση αποθεµάτων Η επιχείρηση προέβη στην αναλυτική απογραφή και επιµέτρηση των µενόντων αποθεµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Ν. 4308/2014. Η επιµέτρηση έγινε µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Είδος Μονάδα Τιµή Συνολική Ποσότητα µέτρησης µονάδας αξίας Η/Υ Alpha M-1010 Τεµ , ,00 Η/Υ Alpha M-2010 Τεµ , ,00 H/Y Alpha M-3010 Τεµ , ,00 H/Y Alpha ML-100 Τεµ , ,00 Εκτυπωτής XL-A090 Τεµ , ,00 Εκτυπωτής XL-B090 Τεµ , ,00 Οθόνη ΜΚ Τεµ , ,00 Οθόνη ΜΚ Τεµ , ,00 Pda NL-300 Τεµ , ,00 Mouse X-200 Τεµ , ,00 Συνολική αξία απογραφής , Χρονική τακτοποίηση δαπανών Τακτοποίηση δαπανών που βαρύνουν την κλειόµενη χρήση α) Η επιχείρηση κατέβαλε στις για σταθερή τηλεφωνία ποσό συνολικού ύψους 100,00 ευρώ από το οποίο : αα) Ποσό ύψους 50,00 ευρώ είναι τηλεφωνικά τέλη τα οποία αφορούν την κλειόµενη χρήση , ββ) Ποσό ύψους 50,00 ευρώ είναι τηλεφωνικά τέλη τα οποία αφορούν την χρήση , και γγ) Ποσό ύψους 23,00 ευρώ είναι Φ.Π.Α. ο οποίος θα συµψηφισθεί στην περιοδική δήλωση του Ιανουαρίου

5 Η εγγραφή που διενεργήθηκε στις έχει ως ακολούθως : ΛΟΓ Χρέωση Πίστωση Σταθερή τηλεφωνία 50, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - 50,00 Τηλεφωνία Φ.Π.Α. εισροών δαπανών 23% 23, Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 123,00 β) Η επιχείρηση κατέβαλε στις για κινητή τηλεφωνία ποσό συνολικού ύψους 300,00 ευρώ από το οποίο : αα) Ποσό ύψους 250,00 ευρώ είναι τηλεφωνικά τέλη τα οποία αφορούν την κλειόµενη χρήση , ββ) Ποσό ύψους 50,00 ευρώ είναι τηλεφωνικά τέλη τα οποία αφορούν την χρήση , και γγ) Ποσό ύψους 69,00 ευρώ είναι Φ.Π.Α. ο οποίος θα συµψηφισθεί στην περιοδική δήλωση του Ιανουαρίου Η εγγραφή που διενεργήθηκε στις έχει ως ακολούθως : ΛΟΓ Χρέωση Πίστωση Κινητή τηλεφωνία 50, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - 250,00 Τηλεφωνία Φ.Π.Α. εισροών δαπανών 23% 69, Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 369,00 γ) Η επιχείρηση κατέβαλε στις στην.ε.η. ποσό συνολικού ύψους 326,00 ευρώ από το οποίο : αα) Ποσό ύψους 120,00 ευρώ είναι αξία ρεύµατος η οποία αφορά την κλειόµενη χρήση , ββ) Ποσό ύψους 80,00 ευρώ είναι αξία τελών καθαριότητας και φωτισµού η οποία αφορά την κλειόµενη χρήση , γγ) Ποσό ύψους 80,00 ευρώ είναι αξία ρεύµατος η οποία αφορά την χρήση , 5

6 δδ) Ποσό ύψους 20,00 ευρώ είναι αξία τελών καθαριότητας και φωτισµού η οποία αφορά την χρήση , και εε) Ποσό ύψους 30,00 ευρώ είναι Φ.Π.Α. ο οποίος θα συµψηφισθεί στην περιοδική δήλωση του Φεβρουαρίου Η εγγραφή που διενεργήθηκε στις έχει ως ακολούθως : ΛΟΓ Χρέωση Πίστωση Φωτισµός 80, Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 20, Έξοδα χρήσης δουλευµένα _ Φωτισµός 120, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - Τέλη 80,00 καθαριότητας και φωτισµού Φ.Π.Α. εισροών δαπανών 26, Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 326,00 Για την χρονική τακτοποίηση των δαπανών οι οποίες βαρύνουν την κλειόµενη χρήση, εξάγουµε ισοζύγιο, στην χαµηλότερη βαθµίδα ανάλυσης του λογαριασµού 56.01, (χρήσης 2016), το οποίο περιέχει τα ποσά τα οποία βαρύνουν την χρήση / Κωδικός Περιγραφή λογαριασµού Χρέωση Πίστωση Έξοδα χρήσης δουλευµένα Τηλεφωνία 300, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - Φωτισµός 120, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 80,00 Σύνολο 500,00 Με τα δεδοµένα αυτά διενεργούµε στην κλειόµενη χρήση (στην 13 η περίοδο) την ακόλουθη εγγραφή : Τ1 Χρέωση Πίστωση Σταθερή τηλεφωνία 50, Κινητή τηλεφωνία 250, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - Τηλεφωνία 300, Φωτισµός 120, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - Φωτισµός 120, Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 80, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 80,00 6

7 Σχόλιο : Οι λογαριασµοί των δαπανών χρεώνονται µε τα ποσά που αφορούν την κλειόµενη χρήση και πιστώνονται οι µεταβατικοί λογαριασµοί του παθητικού Τακτοποίηση δαπανών που βαρύνουν την επόµενη χρήση α) Η επιχείρηση είχε καταβάλλει την για ασφάλιστρα πυρός ποσό συνολικού ύψους 1.000,00 ευρώ εκ των οποίων τα 500,00 ευρώ αφορούν την περίοδο Η εγγραφή που διενεργήθηκε στις έχει ως ακολούθως : ΑΣΦ Χρέωση Πίστωση Ασφάλιστρα πυρός 1.000, Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 1.000,00 Για την χρονική τακτοποίηση των δαπανών οι οποίες βαρύνουν την επόµενη χρήση, αλλά είχαν καταχωρηθεί στην κλειόµενη, θα µεταφέρουµε τα ποσά που αφορούν την επόµενη χρήση στη χρέωση του λογαριασµού «Έξοδα εποµένων χρήσεων», σε πίστωση του σχετικού λογαριασµού της οµάδας 6, έτσι ώστε να παραµείνει στην κλειόµενη χρήση µόνο το ποσό που βαρύνει αυτή. β) Η επιχείρηση είχε καταβάλλει την για τέλη κυκλοφορίας ποσό συνολικού ύψους 500,00 ευρώ το οποίο αφορά την περίοδο Η εγγραφή που διενεργήθηκε στις έχει ως ακολούθως : ΑΣΦ Χρέωση Πίστωση Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500, Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 500,00 Για την χρονική τακτοποίηση των δαπανών οι οποίες βαρύνουν την επόµενη χρήση, αλλά είχαν καταχωρηθεί στην κλειόµενη, θα µεταφέρουµε τα ποσά που αφορούν την επόµενη χρήση στη χρέωση του λογαριασµού «Έξοδα εποµένων χρήσεων», σε πίστωση του σχετικού λογαριασµού της οµάδας 6, έτσι ώστε να παραµείνει στην κλειόµενη χρήση µόνο τα ποσά που βαρύνουν αυτή. Τ2 Χρέωση Πίστωση Έξοδα επόµενης χρήσης - Ασφάλιστρα πυρός 500, Ασφάλιστρα πυρός 500, Έξοδα επόµενης χρήσης Τέλη 500,00 7

8 κυκλοφορίας Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 Σχόλιο : Οι λογαριασµοί των δαπανών πιστώνονται µε τα ποσά που αφορούν την επόµενη χρήση και χρεώνονται οι µεταβατικοί λογαριασµοί του ενεργητικού Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων χρήσης Η διοίκηση της Α.Ε. έχει εκτιµήσει την ωφέλιµη οικονοµική ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τους συντελεστές των φορολογικών αποσβέσεων. Κατά συνέπεια υπολογίζουµε τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 και ενηµερώνουµε το µητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων. Στη συνέχεια καταχωρούµε τις εγγραφές των αποσβέσεων ως ακολούθως : Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων Α1 Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών 2.400, Αποσβεσµένα φορτηγά 2.400,00 Αποσβέσεις επίπλων Α2 Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις επίπλων 2.500, Αποσβεσµένα έπιπλα 2.500,00 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων Α3 Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις Η/Υ & ηλεκτρονικών 5.000,00 συγκροτηµάτων Αποσβεσµένοι Η/Υ & ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 5.000,00 Αποσβέσεις εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών Α4 Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 200,00 8

9 Αποσβεσµένος εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 200,00 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού Α5 Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού 800, Αποσβεσµένος λοιπός εξοπλισµός 800,00 Αποσβέσεις προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Α6 Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις λογισµικών 2.000,00 προγραµµάτων Η/Υ Αποσβεσµένα λογισµικά προγράµµατα Η/Υ 2.000, Εξαγωγή δευτέρου ισοζυγίου (µετά τις εγγραφές χρονικής τακτοποίησης δαπανών και εσόδων και το λογισµό των αποσβέσεων της περιόδου) Προσδιορισµός αποτελεσµάτων περιόδου Εξάγουµε το 2 ο ισοζύγιο, στη χαµηλότερη βαθµίδα ανάλυσης, µε τα οικονοµικά δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Το ισοζύγιο αυτό χρησιµεύει για τη διενέργεια των εγγραφών προσδιορισµού των αποτελεσµάτων. Κωδικός Περιγραφή λογαριασµού Χρέωση Πίστωση Φορτηγό ΑΑ , Αποσβεσµένα φορτηγά 9.600, Έπιπλα , Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα , Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 2.000, Λοιπός Εξοπλισµός 8.000, Αποσβεσµένα Έπιπλα , Αποσβεσµένοι Η/Υ & Ηλεκτρονικά ,00 Συγκροτήµατα Αποσβεσµένος εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 800, Αποσβεσµένος Λοιπός Εξοπλισµός 3.200, Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ , Αποσβεσµένα λογισµικά προγράµµατα Η/Υ 8.000, Αποθέµατα εµπορευµάτων Φ.Π.Α. 23% , Αγορές χρήσης εσωτερικού Φ.Π.Α. 23% , Αγορές χρήσης εξωτερικού-ε.σ. Φ.Π.Α. 23% ,00 9

10 Κωδικός Περιγραφή λογαριασµού Χρέωση Πίστωση Πελάτες εσωτερικού , Ν.Π... και ηµόσιες Υπηρεσίες 9.000, Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο , Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 7.000, Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος από 3.000,00 πωλήσεις στο δηµόσιο Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες , Έξοδα επόµενης χρήσης - Ασφάλιστρα πυρός 500, Έξοδα επόµενης χρήσης - Τέλη κυκλοφορίας 500, Ταµείο κεντρικού , Καταθέσεις όψεως σε ευρώ , Μετοχικό Κεφάλαιο , Τακτικό αποθεµατικό 5.000, Υπόλοιπο κερδών εις νέο , Προµηθευτές Εσωτερικού , Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες , Λογαριασµός απόδοσης - εκκαθάρισης Φ.Π.Α ,00 µηνός εκεµβρίου Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 900, Φόρος αµοιβών ελεύθερων επαγγελµατιών 400, Ι.Κ.Α. Λογαριασµός τρέχουσας κίνησης 3.500, Έξοδα χρήσης δουλευµένα- Τηλεφωνία 300, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - Φωτισµός 120, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - Τέλη 80,00 καθαριότητας και φωτισµού Τακτικές αποδοχές έµµισθου προσωπικού , ώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) , Επιδόµατα κανονικής άδειας 4.000, Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α , Αµοιβές και έξοδα λογιστών , Σταθερή Τηλεφωνία 1.650, Κινητή Τηλεφωνία 4.650, Ταχυδροµικά 1.500, Ενοίκια κτιρίων , Ασφάλιστρα πυρός 500, Ασφάλιστρα κλοπής 2.000, Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων 400, Φωτισµός 3.120, Ύδρευση 500, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0, Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 780,00 10

11 Κωδικός Περιγραφή λογαριασµού Χρέωση Πίστωση Χαρτόσηµο µισθωµάτων 576, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων , Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού , Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού 7.000, ιαφηµίσεις από τον τύπο 1.000, Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού , Συνδροµές σε περιοδικά-εφηµερίδες 600, Συνδροµές σε επαγγελµατικές οργανώσεις 150, Έντυπα 1.000, Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 100, Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 400, Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου 500, Καύσιµα και λοιπά υλικά θέρµανσης 800, Υλικά καθαριότητας 200, Υλικά φαρµακείου 50, Κοινόχρηστες δαπάνες 500, Λοιπά διάφορα έξοδα 4.000, Προµήθειες και έξοδα εξόφλησης τιµολογίων 1.000,00 εσωτερικού Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών 2.400, Αποσβέσεις επίπλων 2.500, Αποσβέσεις Η/Υ & ηλεκτρονικών 5.000,00 συγκροτηµάτων Αποσβέσεις εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 200, Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού 800, Αποσβέσεις λογισµικών προγραµµάτων Η/Υ 2.000, Πωλήσεις εσωτερικού/χονδρικές Φ.Π.Α. 23% , Πωλήσεις εσωτερικού/λιανικές Φ.Π.Α. 23% , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 500, Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 500, Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.000,00 Σύνολο , , Προσδιορισµός καθαρών αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) περιόδου Γενικά Με βάση το σχέδιο λογαριασµών του παραρτήµατος Γ του Ν. 4308/2014 το λογιστικό αποτέλεσµα της περιόδου προσδιορίζεται µε τη µεταφορά, µε συγκεντρωτικές εγγραφές, των αποτελεσµατικών λογαριασµών της οµάδας 6 και της οµάδας 7 στο λογαριασµό «Συγκέντρωση αποτελεσµατικών λογαριασµών» και στη συνέχεια µεταφορά τυχόν θετικού αποτελέσµατος (πιστωτικού υπολοίπου) στο λογαριασµό «Καθαρό κέρδος περιόδου 11

12 (µετά από φόρους)» και τυχόν αρνητικού (χρεωστικό υπόλοιπο) στο λογαριασµό «Καθαρή ζηµιά περιόδου (µετά από φόρους)». Επισηµαίνεται ότι, το κλείσιµο των αποτελεσµατικών λογαριασµών στο τέλος της περιόδου, αλλά και η µεταφορά των υπολοίπων ισολογισµού στη νέα περίοδο, µπορεί να γίνεται και µε άλλες αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες, εφόσον διασφαλίζεται η διαφάνεια και οι ελεγκτικές επαληθεύσεις. Επειδή όµως οι οντότητες που τηρούν βιβλία µε το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα στην πλειοψηφία τους την περίοδο (χρήση) 2015 τήρησαν το Ε.Γ.Λ.Σ. και µε δεδοµένο ότι ίσως έχουν γίνει καταχωρήσεις συναλλαγών στους λογαριασµούς 81, 82, 83, 84 και 85 (έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη έξοδα και ζηµιές κατά το Ε.Γ.Λ.Σ.), προτείνεται να προσδιορισθεί το λογιστικό αποτέλεσµα της περιόδου µε τη µεταφορά, µε συγκεντρωτικές εγγραφές, των αποτελεσµατικών λογαριασµών της οµάδας 6 της οµάδας 7 και της οµάδας 8 του Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασµό ο οποίος θα µετονοµασθεί σε «Συγκέντρωση αποτελεσµατικών λογαριασµών» και στη συνέχεια να γίνει µεταφορά τυχόν θετικού αποτελέσµατος (πιστωτικού υπολοίπου) στο λογαριασµό ο οποίος θα µετονοµασθεί σε «Καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους)» και τυχόν αρνητικού (χρεωστικό υπόλοιπο) στο λογαριασµό ο οποίος θα µετονοµασθεί σε «Καθαρή ζηµιά περιόδου (µετά από φόρους)». Ενδεικτική ανάπτυξη λογαριασµών 86 Αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµιές) περιόδου Συγκέντρωση αποτελεσµατικών λογαριασµών Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου µετά φόρων Καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους) Καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους) Καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους) Καθαρή ζηµιά περιόδου (µετά από φόρους) Καθαρή ζηµιά περιόδου (µετά από φόρους) Καθαρή ζηµιά περιόδου (µετά από φόρους) Προσδιορισµός αποτελέσµατος περιόδου (λογιστικού) Μεταφορά αποθεµάτων έναρξης Λ Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων , Αποθέµατα εµπορευµάτων 23% ,00 Μεταφορά αγορών χρήσης Λ

13 2 Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων , Αγορές χρήσης εσωτερικού Φ.Π.Α. 23% , Αγορές χρήσης εξωτερικού - Ε.Σ. Φ.Π.Α. 23% ,00 Μεταφορά τελικών αποθεµάτων Λ Χρέωση Πίστωση Αποθέµατα εµπορευµάτων 23% , Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων ,00 Μεταφορά δαπανών Λ. 60 στη Γενική Εκµετάλλευση 4 Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων , Τακτικές αποδοχές έµµισθου προσωπικού , ώρα εορτών ( Χριστουγέννων και Πάσχα) , Επιδόµατα κανονικής αδείας 4.000, Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α ,00 Μεταφορά δαπανών Λ Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων , Αµοιβές και έξοδα λογιστών ,00 Μεταφορά δαπανών Λ Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων , Σταθερή Τηλεφωνία 1.650, Κινητή Τηλεφωνία 4.650, Ταχυδροµικά 1.500,00 13

14 Ενοίκια κτιρίων , Ασφάλιστρα πυρός 500, Ασφάλιστρα κλοπής 2.000, Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων 400, Φωτισµός 3.120, Ύδρευση 500,00 Μεταφορά δαπανών Λ Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων 1.356, Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 780, Χαρτόσηµο µισθωµάτων 576,00 Μεταφορά δαπανών Λ Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων , Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού , Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού 7.000, ιαφηµίσεις από τον τύπο 1.000, Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού , Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 600, Συνδροµές σε επαγγελµατικές οργανώσεις 150, Έντυπα 1.000, Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 100, Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 400, Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου 500, Καύσιµα και λοιπά υλικά θέρµανσης 800, Υλικά καθαριότητας 200, Υλικά φαρµακείου 50, Κοινόχρηστες δαπάνες 500, Λοιπά διάφορα έξοδα 4.000,00 Μεταφορά δαπανών Λ Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων 1.000,00 14

15 Προµήθειες και έξοδα εξόφλησης τιµολογίων εσωτερικού 1.000,00 Μεταφορά δαπανών Λ Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων , Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών 2.400, Αποσβέσεις επίπλων 2.500, Αποσβέσεις Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων 5.000, Αποσβέσεις εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών 200, Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού 800, Αποσβέσεις λογισµικών προγραµµάτων Η/Υ 2.000,00 Μεταφορά εσόδων Λ Χρέωση Πίστωση Πωλήσεις εσωτερικού χονδρικές Φ.Π.Α. 23% , Πωλήσεις εσωτερικού λιανικές Φ.Π.Α. 23% , Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων ,00 Μεταφορά δαπανών Λ Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων 1.000, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 500, Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 500,00 Μεταφορά εσόδων Λ Χρέωση Πίστωση Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.000, Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων 1.000,00 15

16 Μετά από τις ανωτέρω εγγραφές ο λογαριασµός Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων (συγκέντρωσης των αποτελεσµατικών λογαριασµών), έχει την ακόλουθη µορφή : Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων Χρέωση Πίστωση Αρχικά αποθέµατα εµπορ ,00 Τελικά αποθέµατα ,00 Αγορές χρήσης εµπορ/των ,00 Πωλήσεις εµπορευµ ,00 Αµοιβές & έξοδα προσωπ ,00 Λοιπά έσοδα 1.000,00 Αµοιβές & έξοδα τρίτων ,00 Παροχές τρίτων ,00 Φόροι - Τέλη 1.356,00 ιάφορα έξοδα ,00 Τόκοι και συναφή έξοδα 1.000,00 Αποσβέσεις παγίων ,00 Λοιπά έξοδα 1.000,00 Κέρδη περιόδου προ ,00 φόρων Σύνολο ,00 Σύνολο ,00 Το υπόλοιπο του λογαριασµού είναι πιστωτικό (κέρδος περιόδου προ φόρων) και ανέρχεται στο ποσόν των ,00 ευρώ. Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού µεταφέρεται στο λογαριασµό «Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου µετά φόρων». Μεταφορά καθαρού αποτελέσµατος περιόδου (κέρδος ή ζηµιά) προ φόρων στο λογαριασµό καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου µετά φόρων 14 Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων , Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου µετά φόρων , Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της περιόδου Για να προσδιορίσουµε τα φορολογητέα κέρδη προσαυξάνουµε τα προκύψαντα λογιστικά κέρδη µε τα ποσά των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Κώδικας φορολογίας εισοδήµατος). Στο παράδειγµά µας η επιχείρηση έχει καταχωρήσει στα τηρούµενα βιβλία της : 16

17 α) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες του διευθύνοντος συµβούλου ύψους 1.400,00 ευρώ, και β) Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις ύψους 500,00 ευρώ. Κατά συνέπεια πρέπει να προστεθεί στα λογιστικά κέρδη της επιχείρησης ποσό συνολικού ύψους 1.900,00 ευρώ για να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη. α) Προσδιορισµός συνόλου φορολογητέων κερδών Καθαρό εισόδηµα (Κέρδος χρήσης) ,00 Πλέον Μη εκπιπτόµενες στη φορολογία εισοδήµατος δαπάνες 1.900,00 Σύνολο φορολογητέων κερδών (µετά τη φορολογική αναµόρφωση) ,00 β) Προσδιορισµός φόρου εισοδήµατος Φορολογητέα κέρδη ,00 Επί Συντελεστής φορολογίας 29% Φόρος εισοδήµατος ,00 Μείον Φόρος εισοδήµατος που προκαταβλήθηκε 7.000,00 Μείον Φόρος εισοδήµατος που παρακρατήθηκε 3.000, ,00 Χρεωστικό ποσό ,00 γ) Προσδιορισµός προκαταβολής φόρου εισοδήµατος Φόρος εισοδήµατος ,00 Επί Συντελεστή προκαταβολής 100% Αρχικό ποσό ,00 Μείον Φόρος εισοδήµατος που παρακρατήθηκε 3.000,00 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος , Λογισµός του φόρου εισοδήµατος (εξόδου) περιόδου και του τέλους επιτηδεύµατος α) Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο και υποχρέωση στο τέλος της περιόδου που αφορά, καθώς έχει ήδη προκύψει µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (αρχή δουλευµένου). Σύµφωνα µε το σχέδιο λογαριασµών του παραρτήµατος Γ του Ν. 4308/2014 ο φόρος εισοδήµατος που βαρύνει τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης εγγράφεται ως δαπάνη σε χρέωση του λογαριασµού «Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου» και πίστωση του λογαριασµού «Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος» του σχεδίου λογαριασµών του παραρτήµατος Γ. 17

18 Σε ότι αφορά το τέλος επιτηδεύµατος, κατά την άποψή µας, πρέπει να εγγραφεί ως φόρος εισοδήµατος (έξοδο) της περιόδου. Ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 αναφέρονται τα ακόλουθα : «εδοµένων των δηµοσιονοµικών συνθηκών τις οποίες διέρχεται η χώρα µας προτείνεται η θέσπιση ελάχιστου φόρου εισοδήµατος από τη δραστηριότητα των εµπορικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελµατιών ούτως ώστε να ενισχυθούν τα δηµόσια έσοδα. Σηµειώνεται ότι δεν καταργείται ο λογιστικός προσδιορισµός και το ποσό του ελάχιστου φόρου επιβάλλεται µόνο στις περιπτώσεις εκείνες που προκύπτει µικρότερος φόρος µε βάση τα δηλούµενα καθαρά κέρδη. Με τον τρόπο αυτό δεν επιβαρύνονται οι ειλικρινείς φορολογούµενοι (επιτηδευµατίες και ελεύθεροι επαγγελµατίες) που δηλώνουν µεγαλύτερα ποσά και όλοι πλέον θα συνεισφέρουν στη διαχείριση των κοινών της χώρας µε τη θέσπιση του ελάχιστου φόρου.». Σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 το ετήσιο τέλος επιτηδεύµατος ορίζεται ως εξής : αα) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό έως κατοίκους, σε 800,00 ευρώ ετησίως. ββ) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από κατοίκους, σε 1.000,00 ευρώ ετησίως. Κατά συνέπεια το ποσό του τέλους επιτηδεύµατος, ως φόρος εισοδήµατος, θα εγγραφεί ως δαπάνη σε χρέωση ιδιαίτερου υπολογαριασµού του λογαριασµού «Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου» και πίστωση ιδιαίτερου υπολογαριασµού του λογαριασµού «Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος» του σχεδίου λογαριασµών του παραρτήµατος Γ. Ενδεικτική ανάπτυξη λογαριασµών 69 Φόρος εισοδήµατος Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου Τέλος επιτηδεύµατος (έξοδο) περιόδου 54 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης Τέλος επιτηδεύµατος ετήσιας δήλωσης β) Στην περίπτωση κατά την οποία η οντότητα έχει χρησιµοποιήσει το σχέδιο λογαριασµών του Π /1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) αλλά δεν έχει χρησιµοποιήσει το λογαριασµό 69 ο οποίος 18

19 φέρει τον τίτλο «Οργανικά έξοδα κατ είδος υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων» και το λογαριασµό ο οποίος φέρει τον τίτλο «Φόρος κατανάλωσης ειδών πολυτελείας», µπορεί να τους προσαρµόσει (µετονοµάσει) και να τους χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε την ανωτέρω ανάλυση. γ) Στην περίπτωση που οι λογαριασµοί του Ε.Γ.Λ.Σ. 69 και έχουν χρησιµοποιηθεί, µπορεί ο φόρος εισοδήµατος (έξοδο) να καταχωρηθεί σε χρέωση του δευτεροβάθµιου λογαριασµού και πίστωση του λογαριασµού ο οποίοι µπορούν να µετονοµασθούν κατάλληλα. Ενδεικτική ανάπτυξη λογαριασµών 63 Φόροι - Τέλη Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου Τέλος επιτηδεύµατος (έξοδο) περιόδου 54 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης Τέλος επιτηδεύµατος ετήσιας δήλωσης Λογισµός του τρέχοντος φόρου (εξόδου) περιόδου και του τέλους επιτηδεύµατος Στο παράδειγµά µας, η οντότητα θα προσαρµόσει (µετονοµάσει) τους λογαριασµούς 69 και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα Γ του Ν. 4308/2014 και θα διενεργήσει την ακόλουθη εγγραφή : 15 Χρέωση Πίστωση Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου , Τέλος επιτηδεύµατος (έξοδο) περιόδου 1.000, Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης , Τέλος επιτηδεύµατος ετήσιας δήλωσης 1.000,00 Στη συνέχεια θα µεταφερθεί το καθαρό αποτέλεσµα περιόδου προ φόρων από το λογαριασµό , ο φόρος εισοδήµατος (έξοδο) περιόδου από το λογαριασµό και το τέλος επιτηδεύµατος από το λογαριασµό στο λογαριασµό «Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου µετά φόρων». Μεταφορά τρέχοντος φόρου (εξόδου) περιόδου και του τέλους επιτηδεύµατος (εξόδου) περιόδου στο λογαριασµό καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου µετά φόρων 19

20 16 Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου µετά φόρων , Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου , Τέλος επιτηδεύµατος (έξοδο) περιόδου 1.000,00 Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω, ο λογαριασµός «Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου µετά φόρων» έχει την ακόλουθη µορφή : Χρέωση Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου µετά φόρων ,00 Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου προ φόρων 1.000,00 Πίστωση ,00 Τέλος επιτηδεύµατος (έξοδο) περιόδου Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου µετά φόρων ,00 Σύνολο ,00 Σύνολο ,00 Στη συνέχεια το καθαρό αποτέλεσµα της περιόδου (κέρδος) µεταφέρεται στο λογαριασµό «Καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους)». Μεταφορά καθαρού αποτελέσµατος (κέρδους) περιόδου µετά φόρων στο λογαριασµό καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους) 17 Χρέωση Πίστωση Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) περιόδου µετά φόρων , Καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους) ,00 Τέλος το καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους) µεταφέρεται στην καθαρή θέση και ειδικότερα στο λογαριασµό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» Μεταφορά των κερδών της περιόδου (µετά από φόρους) εις νέο 18 Χρέωση Πίστωση Καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους) , Υπόλοιπο κερδών περιόδου εις νέο ,00 20

21 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος α) Η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για την επόµενη περίοδο (χρήση) δεν αναγνωρίζεται στην κλειόµενη περίοδο. Το σχετικό ποσό της προκαταβολής αναγνωρίζεται µε την καταβολή του στην επόµενη περίοδο. Σύµφωνα µε το σχέδιο λογαριασµών του παραρτήµατος Γ του Ν. 4308/2015 η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και οι παρακρατούµενοι φόροι παρακολουθούνται σε αντίθετους λογαριασµούς του λογαριασµού «Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος» και ειδικότερα στους λογαριασµούς «Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος)» και «Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος)». Προσοχή : Τα ανωτέρω κονδύλια µπορούν να εµφανίζονται και ως υπολογαριασµοί του λογαριασµού 33 «Λοιπές απαιτήσεις», στο ενεργητικό. Ενδεικτική ανάπτυξη λογαριασµών 54 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος) Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος) Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος) Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος) β) Στην περίπτωση που ο λογαριασµός του Ε.Γ.Λ.Σ έχει χρησιµοποιηθεί στη διάρκεια της περιόδου και η οντότητα έχει χρησιµοποιήσει το λογαριασµό για να παρακολουθήσει τον πληρωτέο φόρο εισοδήµατος κατά τα Ε.Λ.Π., η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος και οι παρακρατούµενοι φόροι µπορούν να παρακολουθούνται σε αντίθετους λογαριασµούς αυτού και ειδικότερα στους λογαριασµούς «Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος)» και «Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος)». Ενδεικτική ανάπτυξη λογαριασµών 54 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος) Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος) Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος) Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος) Μεταφορά προκαταβολής φόρου που θα συµψηφιστεί στη δήλωση του φορολογικού έτους 2015 και των παρακρατούµενων φόρων εισοδήµατος σε αντίθετους λογαριασµούς του λογαριασµού φόρος εισοδήµατος πληρωτέος (προαιρετική εγγραφή) 21

22 Η προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος, που αφορά τα εισοδήµατα του 2015 όπως και οι παρακρατηθέντες το 2015 φόροι από πωλήσεις στο ηµόσιο που εµφανίζονται στους λογαριασµούς «Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος» και «Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος από πωλήσεις στο δηµόσιο», θα µεταφερθούν σε αντίθετους υπολογαριασµούς του λογαριασµού «Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος» που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί από την οντότητα για την παρακολούθηση του πληρωτέου φόρου εισοδήµατος και τέλους επιτηδεύµατος. 19 Χρέωση Πίστωση Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος) 7.000, Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος) 3.000, Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 7.000, Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος από πωλήσεις στο δηµόσιο 3.000, Εξαγωγή τελικού ισοζυγίου Σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εγγραφών, εξάγουµε το τελικό ισοζύγιο το οποίο θα µας χρησιµεύσει για την σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου Τελικό ισοζύγιο Τελικό ισοζύγιο (σύµφωνα µε το σχέδιο λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ.) Κωδικός Περιγραφή λογαριασµού Χρέωση Πίστωση Φορτηγό ΑΑ , Αποσβεσµένα φορτηγά 9.600, Έπιπλα , Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα , Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 2.000, Λοιπός Εξοπλισµός 8.000, Αποσβεσµένα Έπιπλα , Αποσβεσµένοι Η/Υ & Ηλεκτρονικά Συγκροτήµατα , Αποσβεσµένος εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 800, Αποσβεσµένος Λοιπός Εξοπλισµός 3.200, Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ , Αποσβεσµένα λογισµικά προγράµµατα Η/Υ 8.000, Αποθέµατα εµπορευµάτων Φ.Π.Α. 23% , Πελάτες εσωτερικού ,00 22

23 Κωδικός Περιγραφή λογαριασµού Χρέωση Πίστωση Ν.Π... και ηµόσιες Υπηρεσίες 9.000, Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο , Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 7.000, Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος από 3.000,00 πωλήσεις στο δηµόσιο Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες , Έξοδα επόµενης χρήσης - Ασφάλιστρα πυρός 500, Έξοδα επόµενης χρήσης - Τέλη κυκλοφορίας 500, Ταµείο κεντρικού , Καταθέσεις όψεως σε ευρώ , Μετοχικό Κεφάλαιο , Τακτικό αποθεµατικό 5.000, Υπόλοιπο κερδών εις νέο , Προµηθευτές Εσωτερικού , Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες , Λογαριασµός απόδοσης - εκκαθάρισης Φ.Π.Α ,00 µηνός εκεµβρίου Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης , Τέλος επιτηδεύµατος ετήσιας δήλωσης 1.000, Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (Αντίθετος) 3.000, Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (Αντίθετος) 7.000, Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 900, Φόρος αµοιβών ελεύθερων επαγγελµατιών 400, Ι.Κ.Α. Λογαριασµός τρέχουσας κίνησης 3.500, Έξοδα χρήσης δουλευµένα τηλεφωνία 300, Έξοδα χρήσης δουλευµένα φωτισµός 120, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - Τέλη καθαριότητας 80,00 και φωτισµού Σύνολο , , Τελικό ισοζύγιο (σύµφωνα µε το σχέδιο λογαριασµών του παραρτήµατος Γ του Ν. 4308/2015) Παρατίθεται το τελικό ισοζύγιο της περιόδου σύµφωνα µε το σχέδιο λογαριασµών του παραρτήµατος Γ του Ν. 4308/2015. Το ισοζύγιο αυτό προέκυψε από την αντιστοίχιση των λογαριασµών του τελικού ισοζυγίου, σύµφωνα µε το τηρούµενο κατά την περίοδο του 2015 λογιστικό σχέδιο, µε τους προβλεπόµενους λογαριασµούς στο σχέδιο λογαριασµών του παραρτήµατος Γ του Ν. 4308/2015. Βάσει του ισοζυγίου αυτού θα συνταχθεί ο ισολογισµός της περιόδου 1.1/ και θα γίνουν οι εγγραφές ανοίγµατος της περιόδου 1.1/ (στην αναλυτική µορφή του). 23

24 Κωδικός Περιγραφή λογαριασµού Χρέωση Πίστωση Μικτή αξία κτήσης µεταφορικών µέσων , Σωρευµένες αποσβέσεις µεταφορικών µέσων 9.600, Μικτή αξία κτήσης λοιπού εξοπλισµού , Σωρευµένες αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού , Μικτή αξία κτήσης λοιπών άυλων , Σωρευµένες αποσβέσεις λοιπών άυλων 8.000, Εµπορεύµατα έναρξης , Πελάτες µη συνδεδεµένες οντότητες - Ονοµαστικό ποσό , Αξιόγραφα εµπορικών απαιτήσεων µη συνδεδεµένων οντοτήτων - Ονοµαστικό ποσό , Προπληρωµένα έξοδα προς µη συνδεδεµένες οντότητες 1.000, Ταµείο , Καταθέσεις όψεως σε ευρώ , Κεφάλαιο , Τακτικό αποθεµατικό 5.000, Υπόλοιπο κερδών εις νέο , Προµηθευτές - µη συνδεδεµένες οντότητες , Αξιόγραφα εµπορικών υποχρεώσεων - µη συνδεδεµένες οντότητες , Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης , Τέλος επιτηδεύµατος ετήσιας δήλωσης 1.000, Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος) 3.000, Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος) 7.000, Φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) 7.500, Παρακρατούµενος φόρος από µισθωτή εργασία και συντάξεις 900, Παρακρατούµενος φόρος από επιχειρηµατική δραστηριότητα 400, Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ασφάλισης 3.500, Έξοδα χρήσης δουλευµένα - µη συνδεδεµένες οντότητες 500,00 Σύνολο , , Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις Η οντότητα του παραδείγµατος επιλέγει να συντάξει συνοπτικό ισολογισµό του υποδείγµατος Β.5. και συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β Κατάσταση αποτελεσµάτων (Υπόδειγµα Β.6.) 24

25 Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,00 Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00 Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, , ,00 ηµικατεργασµένα) Αγορές εµπορευµάτων και υλικών , ,00 Παροχές σε εργαζοµένους , ,00 Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων στοιχείων , ,00 Λοιπά έξοδα και ζηµιές , ,00 Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.000, ,00 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) , ,00 Αποτέλεσµα προ φόρων , ,00 Φόροι , ,00 Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους , , Ισολογισµός (Υπόδειγµα Β.5.) Περιουσιακά στοιχεία Πάγια , ,00 Μείον: Αποσβεσµένα , ,00 Αποµειωµένα , ,00 Αποθέµατα , ,00 Απαιτήσεις , ,00 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα Λοιπά , ,00 Σύνολο ενεργητικού , ,00 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεµατικά , ,00 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,00 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , , Προσάρτηµα Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ µικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισµό του υποδείγµατος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β.6, µπορούν στο προσάρτηµα να παρέχουν τις πληροφορίες των 25

26 παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29, κατά συνέπεια µπορούν να µην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του ίδιου άρθρου. Παράγραφος 3 Παράγραφος 16 Παράγραφος 25 Παράγραφος 34 Επωνυµία Νοµικός τύπος Περίοδος αναφοράς ιεύθυνση έδρας ηµόσιο µητρώο που είναι εγγεγραµµένη Λειτουργία µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας Κατηγορία οντότητας βάσει του Ν. 4308/2014 Σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων βάσει του Ν. 4308/2014 Το συνολικό ποσό των χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόµενων επιβαρύνσεων (ενδεχόµενες υποχρεώσεις) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό, µε ένδειξη της φύσης και της µορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσµευση που αφορά παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες οµίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συµβουλίων, µε µνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους, µε οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών ήλωση ότι έχουν καταρτίσει συνοπτικό ισολογισµό του υποδείγµατος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β.6 Η οντότητα του παραδείγµατος έχει καταρτίσει συνοπτικό ισολογισµό του υποδείγµατος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β.6, συνεπώς µπορεί να καταρτίσει προσάρτηµα µε την ακόλουθη µορφή : ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Επωνυµία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. Νοµικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) έως ιεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Γεροστάθη 81 Τ.Κ Περιστέρι Αττικής ηµόσιο µητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Γ.Ε.ΜΗ. Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών 26

27 Συνεχιζόµενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη.σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29) Η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Πολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1 Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε το Ν. 4308/2014 εν υφίστανται χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόµενες επιβαρύνσεις (ενδεχόµενες υποχρεώσεις) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό εν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισµός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει των υποδειγµάτων Β5. και Β.6. αντίστοιχα 1.5. Λοιπά θέµατα Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης Περιγραφή Λογιστική Φορολογική ιαφορά βάση βάση βάσεων Α. Λογιστικά κέρδη (προ φόρων) ,00 Πλέον : Προσωρινές (αντιστρέψιµες) διαφορές α). β). Β. Σύνολο προσωρινών διαφορών Πλέον : Μόνιµες (µη αντιστρέψιµες) διαφορές α) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες , ,00 β) Φορολογικά πρόστιµα και -500,00 500,00 προσαυξήσεις Γ. Σύνολο µόνιµων διαφορών , ,00 Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Α + Β + Γ) ,00 Φόρος εισοδήµατος ,00 Κέρδη µετά φόρων , Εµφάνιση ορισµένων κονδυλίων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 2015 και εποµένων 27

28 Η οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, συνεπώς και η πολύ µικρή οντότητα του παραδείγµατος, της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1, για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου (χρήσης) 2015 και εφεξής : α) Θα εµφανίζει τα µερίσµατα (ή παρόµοια ποσά) ως υποχρεώσεις µε µείωση των αποτελεσµάτων εις νέο, κατά τον χρόνο έγκρισής τους από την γενική συνέλευση των µετόχων ή το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο, και όχι στον ισολογισµό της κλειόµενης περιόδου. Στο παράδειγµά µας η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εγκρίνει ως τακτικό αποθεµατικό το ποσό των 4.612,00 ευρώ και ως πρώτο µέρισµα στους µετόχους το ποσό των ,00 ευρώ. Ενδεικτική ανάπτυξη λογαριασµών 48 Αποθεµατικά καταστατικού και λοιπά αποθεµατικά Αποθεµατικά καταστατικού Τακτικό αποθεµατικό Τακτικό αποθεµατικό 49 Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέο Υπόλοιπο κερδών εις νέο Υπόλοιπο κερδών περιόδου 2015 εις νέο 53 Λοιπές υποχρεώσεις Μερίσµατα, προµερίσµατα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα Μερίσµατα πληρωτέα Μερίσµατα πληρωτέα ΣΕ Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο κερδών περιόδου 2015 εις νέο , Τακτικό αποθεµατικό 4.612, Μερίσµατα πληρωτέα ,00 ΣΕ = ελτίο Συµψηφιστικής Εγγραφής β) Θα εµφανίζει τις χορηγούµενες στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή ανάλογου οργάνου αµοιβές από τα κέρδη, ως έξοδα (παροχές στους εργαζόµενους), όταν εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των µετόχων ή το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο. γ) Θα εµφανίζει όλους τους φόρους (φόρο εισοδήµατος, διαφορές φορολογικού ελέγχου και λοιπούς µη ενσωµατωµένους στο λειτουργικό κόστος φόρους), ως στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων, στο χρόνο που προκύπτουν βάσει της αρχής του δεδουλευµένου. 28

29 Προσοχή : Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο και υποχρέωση στο τέλος της περιόδου που αφορά, καθώς έχει ήδη προκύψει µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (αρχή δεδουλευµένου). δ) εν θα αναγνωρίζει στην κλειόµενη περίοδο την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για την επόµενη χρήση. Το σχετικό ποσό αναγνωρίζεται µε την καταβολή του την επόµενη περίοδο. Στο παράδειγµά µας βάσει του εντύπου Ν (έντυπο φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων), η οντότητα καλείται να καταβάλει φόρο εισοδήµατος ,00 ευρώ (φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης ύψους ,00 ευρώ, συν τέλος επιτηδεύµατος 1.000,00 ευρώ, µείον προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2015 ύψους 7.000,00 ευρώ, µείον παρακρατούµενος φόρος από πωλήσεις στο δηµόσιο ύψους 3.000,00 ευρώ) και προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για τα εισοδήµατα του 2016 ύψους ,00 ευρώ (αρχικό ποσό ,00 µείον παρακρατούµενος φόρος από πωλήσεις στο δηµόσιο ύψους 3.000,00 ευρώ), ήτοι συνολικό ποσό ύψους ,00 ευρώ. Ο λογαριασµός «Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος» εµφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο ύψους ,00 ευρώ το οποίο προέρχεται : αα) Ποσό ύψους ,00 ευρώ από την πίστωση του λογαριασµού «Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης», ββ) Ποσό ύψους 1.000,00 ευρώ από την πίστωση του λογαριασµού «Τέλος επιτηδεύµατος ετήσιας δήλωσης», γγ) Ποσό ύψους 7.000,00 ευρώ από τη χρέωση του λογαριασµού «Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος)», και δδ) Ποσό ύψους 3.000,00 ευρώ από τη χρέωση του λογαριασµού «Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος)» Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος Χρέωση Πίστωση Προκαταβολή φόρου 7.000,00 Φόρος εισοδήµατος ,00 ετήσιας δήλωσης Παρακρατούµενος φόρος 3.000,00 Τέλος επιτηδεύµατος 1.000,00 ετήσιας δήλωσης Πληρωτέος φόρος ,00 Σύνολο ,00 Σύνολο ,00 Στο σηµείο αυτό προτείνεται να µεταφερθεί το υπόλοιπο των δύο αντίθετων λογαριασµών «Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος)», και «Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος)» στη χρέωση του λογαριασµού «Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης». 29

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ Κωλέττη 5, Πεντέλη, 15236 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 126910601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015...

Διαβάστε περισσότερα

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε /01NT/B/07/11

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε /01NT/B/07/11 ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 62252/01NT/B/07/11 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121724899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης , ,54

Σύνολο καθαρής θέσης , ,54 Υπόδειγμα Β.5 : Ισολογισμός (για πολύ μικρές οντότητες) της εταιρείας ΓΕΜΗ 46498822000 ΑΡ.ΜΑΕ 64179/12/Β/07/30 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Άρθρου 29 Ν.4308/2013 (ΕΛΠ) Μικρών Επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3, Άρθρου 29 του Ν.4308/2013. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

PDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 18 & ΥΠΟΣ.ΠΑΡΟΥΣΗ 103 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε.61010/01ΝΤ/Β/06/133 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

PDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 18 & ΥΠΟΣ.ΠΑΡΟΥΣΗ 103 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε.61010/01ΝΤ/Β/06/133 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ PDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 18 & ΥΠΟΣ.ΠΑΡΟΥΣΗ 103 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρ.Μ.Α.Ε.61010/01ΝΤ/Β/06/133 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123780101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΓΕΥΣΗ ΕΒΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.ΜΑE: 29695/01/Β/93/510 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1670501000 2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΖΩΙΚΗ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Ι.Κ.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 1ης Εταιρικής Χρήσης

ΑΓΡΟΖΩΙΚΗ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Ι.Κ.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 1ης Εταιρικής Χρήσης ΑΓΡΟΖΩΙΚ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Ι.Κ.Ε. ΕΚΘΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΣ 1ης Εταιρικής Χρήσης 27.01.2015 31.12.2015 Πρακτικό υπ αριθμόν 7 Έκθεση διαχείρισης της 1 ης Εταιρικής Χρήσης της «Αγροζωϊκή Πλατυκάμπου ΙΔΙΩΤΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : "ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ" ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015

Διαβάστε περισσότερα

CRETAN TRANSFERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8

CRETAN TRANSFERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8 Στο Ηράκλειο σήµερα την 29/07/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 008755901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PRISM ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε ΧΡ.ΛΑΔΑ 4, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

FINANCIAL PRISM ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε ΧΡ.ΛΑΔΑ 4, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 1 FINANCIAL PRISM ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε ΧΡ.ΛΑΔΑ 4, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 95693801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Δ.Τ. AK ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. AK ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΡ..ΑΔ Ο.Ε. Α ΤΑΞΗΣ Σελ.

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Δ.Τ. AK ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. AK ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΡ..ΑΔ Ο.Ε. Α ΤΑΞΗΣ Σελ. Β.5 Ισολογισμός Εταιρείας Περιουσιακά στοιχεία 2015 2014 Πάγια 169.963,68 155.573,24 Μείον: Αποσβεσμένα 30.153,65 12.131,81 Μείον: Απομειωμένα - 30.153,65-12.131,81 139.810,03 143.441,43 Αποθέματα 46.152,48

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: «54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ» 54.00 Φόρος προστιθέμενης αξίας (Γνωμ. 243/2162/1995 & 136/1905/1993) Οι υπογραμμισμένοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ 243/2162/1995

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ SEAWAY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ SEAWAY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Π.Ε. ΑΡ.Γ.E.MH. 44561407000

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΪΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 19, ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΑΪΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 19, ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 1 ΚΑΪΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 19, 34 008 ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122544501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ. 155 61 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1972001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

"AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Γράμμου 17, Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ

AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γράμμου 17, Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ "AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Γράμμου 17, 152 35 Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 128003401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα. Αρ.Μ.Α.Ε /22/Β/00/18 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα. Αρ.Μ.Α.Ε /22/Β/00/18 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, 252 00 Πάτρα Αρ.Μ.Α.Ε. 45961/22/Β/00/18 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 036440416000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο , ,10 Υπέρ το άρτιο 0 0

Κεφάλαιο , ,10 Υπέρ το άρτιο 0 0 Ξ.Τ.Ε. Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε. Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ποσά σε Ευρώ 31ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα