VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005"

Transcript

1 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «Vivere Entertainment Εµπορική & Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» στις και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευµένα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένες γενικές οικονοµικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία, έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης Πρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Οικονοµικές Καταστάσεις Αποτελέσµατα Ισολογισµός Ταµειακές ροές Μεταβολή της Καθαρής Θέσης Γενικά Γενικές Πληροφορίες για την εταιρία Συµµόρφωση µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης ( ΠΧΠ) Βασικές Λογιστικές Αρχές Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων Έσοδα Κόστος πωλήσεων Λοιπά έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα Φόροι Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές συναλλαγές Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

3 4.20 Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά αποθεµατικά ικαιώµατα µειοψηφίας στην καθαρή θέση Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές & συναφείς υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Πληροφορίες ανά τοµέα δραστηριότητας Λοιπές γνωστοποιήσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Βασικά κέρδη ανά µετοχή Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων Μεταβολές λογιστικών αρχών ή εκτιµήσεων σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση Φορολογικός έλεγχος εσµεύσεις Λοιπές γνωστοποιήσεις

4 1. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς τους µετόχους της «Vivere Entertainment Εµπορική & Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της «Vivere Entertainment Εµπορική & Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία», της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 31η εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει την διοίκηση της εταιρείας. Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο Επισκόπησης, που είναι εναρµονισµένο µε το αντίστοιχο ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψη µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση τους µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, επισηµαίνουµε ότι οι φορολογικές δηλώσεις της µητρικής εταιρίας για τις χρήσεις που λήγουν , και το πρώτο εξάµηνο της χρήσης της συγχωνευθείσας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε και της θυγατρικής ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ µέχρι 30/6/2002, της COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ µέχρι την 31/12/2002, ενώ η ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ που διένυσε την πρώτη της εταιρική χρήση δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ντζανάτος ηµήτρης Α.Μ. ΣΟΕΛ Ορκωτοί Ελεγκτές 4

5 2. Οικονοµικές Καταστάσεις 2.1 Αποτελέσµατα Οι καταστάσεις αποτελεσµάτων για το εξάµηνο και το β τρίµηνο και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη της προηγούµενης περιόδου, έχουν ως εξής: Σηµειώσεις Πωλήσεις , , , ,31 Κόστος Πωληθέντων , , , ,32 Μεικτό Κέρδος , , , ,99 Λοιπά έσοδα , , ,29 0,00 Έξοδα διάθεσης , , , ,34 Έξοδα διοίκησης , , , ,48 Λοιπά έξοδα , ,32 0, ,32 Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης , , , ,14 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 7 921, ,23 911, ,23 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , , , ,09 Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων ,33 0, ,33 0,00 Κέρδη προ φόρων , , , ,00 Φόρος εισοδήµατος , , , ,15 Καθαρά κέρδη περιόδου , , , ,15 Σηµειώσεις Η Εταιρεία Πωλήσεις , , , ,98 Κόστος Πωληθέντων , , , ,61 Μεικτό Κέρδος , , , ,37 Λοιπά έσοδα , , ,82 0,00 Έξοδα διάθεσης , , , ,01 Έξοδα διοίκησης , , , ,58 Λοιπά έξοδα , ,06 0, ,06 Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης , , , ,28 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 7 249, ,94 239, ,94 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , , , ,21 Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 0,00 0,00 Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων 0,00 0,00 Κέρδη προ φόρων , , , ,55 Φόρος εισοδήµατος , , , ,07 Καθαρά κέρδη περιόδου , , , ,48 5

6 2.2 Ισολογισµός Οι ατοµικοί και ενοποιηµένοι Ισολογισµοί της λήξης της περιόδου , καθώς και οι αντίστοιχοι συγκρίσιµοι ισολογισµοί της προηγούµενης περιόδου έχουν ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Σηµειώσεις Η Εταιρεία Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , , ,73 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 11 0,00 0, , ,00 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις , , , ,66 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , , , ,57 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση , , , ,17 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , , , , , , , ,07 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα , , , ,86 Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις , , , ,61 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,46 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού , , , ,70 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , , , , , ,80 Σύνολο ενεργητικού , , , ,87 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,70 Υπέρ Το Άρτιο , , , ,59 Λοιπά αποθεµατικά , , , ,46 Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον , , , ,70 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων , , , ,05 ικαιώµατα µειοψηφίας στην καθαρή θέση , ,67 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,05 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,99 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,00 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,18 Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων , , , ,18 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , , , ,43 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,12 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 28 0, ,82 0, ,64 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,33 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,52 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,70 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , , ,74 6

7 2.3 Ταµειακές ροές Οι ταµειακές ροές της εταιρίας και του Οµίλου για την περίοδο , καθώς και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα κονδύλια της προηγούµενης περιόδου έχουν ως εξής: Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , , , ,67 Πλέον / Μείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις , , , ,96 Προβλέψεις , , , ,00 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 921, ,23 249, ,94 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,21 Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων , , , ,84 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , , , ,63 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών , , , ,33 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα , , , ,21 Καταβεβληµένοι φόροι , , , ,93 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,78 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων , , , ,54 Τόκοι εισπραχθέντες 921, ,23 249, ,94 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,60 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , , , ,95 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια ,00 0, ,00 0,00 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,95 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα Όµιλος Εταιρία και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (β1) + (γ) , , , ,23 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , , , ,66 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , , , ,89 7

8 2.4 Μεταβολή της Καθαρής Θέσης Ο Πίνακας µεταβολών της καθαρής θέσης έχει ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό Λοιπά Κέρδη/ (ζηµιές) ικαιώµατα Υπέρ Το Άρτιο Κεφάλαιο αποθεµατικά εις νέον Μειοψηφίας Καθαρή Θέση ( ): , , , , ,60 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου ,30 ιανεµόµενα µερίσµατα Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση , , ,03 Κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους ,18 Αγορές/ (πωλήσεις) ιδίων µετοχών Καθαρή Θέση ( ): , , , , ,64 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 ιανεµόµενα µερίσµατα Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0, , ,03 Κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους ,89 Αγορές/ (πωλήσεις) ιδίων µετοχών Καθαρή Θέση ( ): , , , , ,67 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου ,70 ιανεµόµενα µερίσµατα Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση ,59 0, , ,96 Κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους ,24 Αγορές/ (πωλήσεις) ιδίων µετοχών Καθαρή Θέση ( ): , , , , ,70 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό Λοιπά Κέρδη/ (ζηµιές) Υπέρ Το Άρτιο Κεφάλαιο αποθεµατικά εις νέον Καθαρή Θέση ( ): , , , ,62 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου ,30 ιανεµόµενα µερίσµατα Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση ,65 0, ,63 Κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους ,74 Αγορές/ (πωλήσεις) ιδίων µετοχών Καθαρή Θέση ( ): , , , ,26 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 ιανεµόµενα µερίσµατα Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0, ,67 Κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους ,78 Αγορές/ (πωλήσεις) ιδίων µετοχών Καθαρή Θέση ( ): , , , ,71 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου ,70 ιανεµόµενα µερίσµατα Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση ,59 0, ,08 Κέρδη/ (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους ,17 Αγορές/ (πωλήσεις) ιδίων µετοχών Καθαρή Θέση ( ): , , , ,80 8

9 3. Γενικά 3.1 Γενικές Πληροφορίες για την εταιρία Η εταιρεία «Vivere Entertainment Εµπορική & Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» παρουσιάζει τις οικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο , σε εταιρικό και ενοποιηµένο επίπεδο, µαζί µε τις «σηµειώσεις» που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους. Η εταιρεία είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και έχει έδρα στην Αθήνα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται, σύµφωνα µε το καταστατικό της στην εµπορία (λιανική πώληση) µέσω των καταστηµάτων της και στην αντιπροσώπευση ειδών µουσικής και ήχου, όπως δίσκοι, κασέτες, CD, ηλεκτρονικά µηχανήµατα ήχου, µουσικά όργανα, στην εµπορία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και αναλώσιµων αυτών, ειδών κινητής τηλεφωνίας, στην εµπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση ειδών ρουχισµού, υποδηµάτων και πάσης φύσεως αξεσουάρ παιδικής, γυναικείας και ανδρικής ενδύσεως, στην παροχή υπηρεσιών και στην εµπορία ειδών συναφών µε τη µουσική και την ψυχαγωγία εν γένει. Παράλληλα δραστηριοποιείται στην απόκτηση µειοψηφικών ή πλειοψηφικών συµµετοχών σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οποιουδήποτε τοµέα. Πρακτικά η εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην εµπορία (λιανική πώληση) µέσω των καταστηµάτων της και στην αντιπροσώπευση ειδών µουσικής και ήχου, όπως δίσκοι, κασέτες και CD s, ενώ και οι εταιρίες του Οµίλου έχουν το ίδιο αντικείµενο, εκτός µίας η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών µέσω Internet (Ringtones κ.λ.π.). Τέλος, η εταιρεία αποτελεί όµιλο επιχειρήσεων του οποίου είναι η ανώτατη µητρική εταιρεία. Οι µετοχές της εταιρίας εισήχθησαν στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. το Οι εταιρείες που συνιστούν τον όµιλο την και οι πληροφορίες που αφορούν στην ενοποίηση τους είναι οι εξής: Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. % Συµµετοχής Αξία συµµετοχής Μέθοδος Ενοποίησης 58% Ολική Ενοποίηση COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. 60% Ολική Ενοποίηση ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 99,99% Ολική Ενοποίηση ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 49% ECOTURN A.B.E. Μέθοδος Καθαρής Θέσης 49% Μέθοδος Καθαρής Θέσης ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟ ΟΥ Ε.Π.Ε. 1 5% 900 εν ενοποιήθηκε 1 Η παραπάνω εταιρεία δεν ενοποιήθηκε διότι δεν συνιστά θυγατρική ή συγγενή εταιρία 9

10 , για την περίοδο που έληξε στις , απασχόλησε ένα µέσο όρο 119 εργαζόµενων. Ο αντίστοιχος αριθµός για την εταιρία ήταν 103. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, αφού αυτό είναι το νόµισµα στο οποίο καταγράφονται οι συναλλαγές. Όλα τα ποσά εµφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 3.2 Συµµόρφωση µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης ( ΠΧΠ). Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (IAS 34) που αφορά τη σύνταξη ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και το ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 1 (IFRS 1), επειδή αποτελούν µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εφαρµοσθεί τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης την 31 η εκεµβρίου Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιουλίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα:.λ.π. 1.Λ.Π. 2.Λ.Π. 7.Λ.Π. 8.Λ.Π. 10.Λ.Π. 11.Λ.Π. 12.Λ.Π. 14.Λ.Π. 16.Λ.Π. 17.Λ.Π. 18.Λ.Π. 19.Λ.Π. 20.Λ.Π. 21.Λ.Π. 23.Λ.Π. 24.Λ.Π. 26.Λ.Π. 27.Λ.Π. 28.Λ.Π. 29.Λ.Π. 30.Λ.Π. 31.Λ.Π. 32.Λ.Π. 33.Λ.Π. 34 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Αποθέµατα Καταστάσεις ταµειακών ροών Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Κατασκευαστικά συµβόλαια Φόροι εισοδήµατος Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα Πάγια Μισθώσεις Έσοδα Παροχές σε εργαζοµένους Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος Κόστος δανεισµού Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση Κέρδη ανά µετοχή Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 10

11 .Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού.λ.π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις.λ.π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού.λ.π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση.λ.π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα.Λ.Π. 41 Γεωργία.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των.π.χ.π..π.χ.π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης.π.χ.π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων.π.χ.π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και.π.χ.π. 5 ιακοπείσες ραστηριότητες εφαρµόζει τα ΛΠ και τα ΠΧΠ για πρώτη φορά. Όλες οι τακτοποιήσεις που αφορούν το πριν την διάστηµα, µεταφέρθηκαν στην Καθαρή Θέση, στα αποτελέσµατα σε νέο, και εµφανίζονται στην Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης, για τη µετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) στα ΛΠ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζουν τουλάχιστον µία προηγούµενη χρήση σαν συγκρίσιµη πληροφόρηση. Οι θυγατρικές εταιρείες της «Vivere Entertainment Εµπορική & Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» που ενοποιούνται τηρούν τα βιβλία και στοιχεία τους και συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης. Η διοίκηση της εταιρείας κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προέβη σε όλες τις αναγκαίες προσαρµογές στις µεθόδους λογιστικής, αποτίµησης και ενοποίησης ώστε να είναι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004, έχουν επίσης αναµορφωθεί ώστε να καταστούν συγκρίσιµα. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και µεθόδους εν τίθεται θέµα αλλαγών στις λογιστικές αρχές και µεθόδους µε βάση τα.λ.π, γιατί είναι η πρώτη περίοδος εφαρµογής τους. Going Concern Οι οικονοµικές καταστάσεις που εµφανίζονται, έχουν συνταχθεί µε την προϋπόθεση ότι ισχύει η αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για την εταιρία και τον Όµιλο, ενώ δεν υφίσταται ουσιώδης ένδειξη που να θέτει σε αµφισβήτηση την εφαρµογή αυτής της αρχής. 11

12 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η συµφωνία της Λογιστικής Καθαρής Θέσης και τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων του Οµίλου και της Εταιρίας όπως ήταν πριν και όπως είναι µετά την εφαρµογή των ΠΧΠ, για τις ηµεροµηνίες και Αναλυτικά, κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ προέκυψαν τα εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης µε ΛΠ , , , ,08 Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης µε ΕΛΠ , , , ,41 Μεταβολή , , , ,33 Που αναλύεται: Επίδραση από αναβαλλόµενη φορολογία , , , ,64 Επίδραση από µεταβολή στους συντελεστές αποσβέσεων , , , ,97 Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης , , , ,27 Επίδραση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα , , , ,00 Μεταφορά στις υποχρεώσεις καταθέσεων µετόχων για αύξηση κεφαλαίου 0, ,00 0,00 0,00 Επίδραση από αποτίµηση αποθεµάτων , , , ,00 Επίδραση από αποτίµηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων , , , ,66 Επίδραση από µερίσµατα µη εγκριθέντα και καταβληθέντα , , , ,00 Λοιπές επιδράσεις στην καθαρή θέση από πρώτη εφαρµογή ,36 0,00 0,00 0,00 Ενοποίηση συγγενών εταιριών µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης , ,67 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,32 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/7/2005 Καθαρά κέρδη προ φόρων βάση ΕΛΠ , ,38 Επίδραση από αποσβέσεις εξόδων που διαγράφηκαν σύµφωνα µε τα ΛΠ , ,13 Επίδραση από αλλαγή συντελεστών απόσβεσης βάση ωφέλιµης ζωής , ,98 Επίδραση από µερίσµατα µη εγκριθέντα και καταβληθέντα , ,00 Επίδραση από αποτίµηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων , ,46 Επίδραση από λογισµό προβλέψεων , ,48 Ενοποίηση συγγενών εταιριών µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης ,00 0,00 Σύνολο επιδράσεων , ,09 Καθαρά κέρδη προ φόρων βάση ΛΠ , ,71 12

13 Επίδραση από αναβαλλόµενη φορολογία Οι διαγραφές των εξόδων εγκαταστάσεως και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ή για άλλα στοιχεία του ενεργητικού, οδήγησαν πλην των άλλων επιπτώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις, στη δηµιουργία αναβαλλόµενης φορολογίας, µε θετική επίδραση στην Καθαρή Θέση τόσο της εταιρείας όσο και του Οµίλου, αφού η διαγραφή ή απόσβεση αυτών των ενεργητικών στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται για φορολογικούς σκοπούς, στο µέλλον, θα συνιστά εκπεστέα φορολογικά δαπάνη.. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η διοίκηση, υιοθετώντας συντηρητική προσέγγιση, δεν έχει υπολογίσει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες θυγατρικών της εταιριών. Οι ζηµίες αυτές όπως είναι γνωστό δηµιουργούν δικαίωµα µελλοντικής έκπτωσής τους από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον στις αµέσως επόµενες χρήσεις οι εταιρίες αυτές θα πραγµατοποιήσουν φορολογητέα κέρδη. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναβαλλόµενη φορολογία: 1/7/2005 1/7/2004 1/7/2005 1/7/2004 Επίδραση από µεταβολή στους συντελεστές αποσβέσεων , , , ,89 Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης , , , ,29 Επίδραση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα , , , ,30 Επίδραση από αποτίµηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων , , , ,93 Λοιπές επιδράσεις στην καθαρή θέση , , , ,00 Σύνολο , , , ,64 Επίδραση από µεταβολή στους συντελεστές αποσβέσεων Η διοίκηση της εταιρείας εφαρµόζοντας τις βασικές αρχές των διεθνών λογιστικών προτύπων που θέλούν τα πάγια στοιχεία να αποσβένονται µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους, επαναπροσδιόρισε το ύψος των συντελεστών απόσβεσης για κάθε κατηγορία πάγιου στοιχείου. Αυτό είχε ως απόρροια να βελτιωθεί η καθαρή θέση των εταιρειών και κατά επέκταση του Οµίλου. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενσώµατα πάγια: 1/7/2004 1/7/2005 1/7/2004 1/7/2005 Αξία κτήσης ενσώµατων παγίων βάση ΛΠ , , , ,22 Αξία κτήσης ενσώµατων παγίων βάση ΕΛΠ , , , ,22 Σύνολο επίδρασης 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων βάση ΛΠ , , , ,48 Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων βάση ΕΛΠ , , , ,43 Σύνολο επίδρασης , , , ,95 13

14 Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης Κατά την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων η διοίκηση, καλείται να επανεξετάσει την «ουσία» ορισµένων εξόδων που µε βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα κεφαλαιοποιούνται δηλαδή να αποτελέσουν στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού. Εποµένως η διαγραφή αφορά κυρίως κονδύλια τα οποία µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χαρακτηρίζονται ως έξοδα. Το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων αυτών έχει προκύψει από το λογαριασµό «έξοδα εγκαταστάσεως» όπως παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις προηγουµένων χρήσεων. Επίδραση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Σε αυτό το κονδύλι, παρουσιάζονται µεταξύ άλλων, απαιτήσεις οι οποίες είναι πιθανόν να µην αποτελέσουν ταµειακή εισροή για την εταιρεία σε µελλοντικές χρήσεις. Η διοίκηση, ακολουθώντας συντηρητική προσέγγιση, επανεξέτασε όλες τις απαιτήσεις που εµφανίζονταν στα βιβλία της και δηµιούργησε πρόβλεψη εάν υπήρχε και ο ελάχιστος κίνδυνος για µη είσπραξή τους. Τα ποσά αυτών των απαιτήσεων ανέρχονται σε 1,5 εκ., δεν έχουν διαγραφεί από τα βιβλία και η εταιρία θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρευστοποίησή τους. Επίσης διαγράφηκαν ποσά 1,3 εκ. την και 2 εκ. την , που αφορούσαν χρεωστικούς µεταβατικούς λογαριασµούς, που σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα, εµφανίζονταν στο ενεργητικό. Αυτοί οι µεταβατικοί λογαριασµοί σχετίζονταν µε εκπτώσεις υπό διακανονισµό και εισπρακτέα έσοδα των χρήσεων και κρίθηκε σκόπιµο για λόγους συντηρητικής προσέγγισης οι εκπτώσεις να λογίζονται όταν λαµβάνονται, καθώς και τα έσοδα που εµφανίζονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς µε τα ελληνικά πρότυπα, όταν εκδίδεται στο σχετικό τιµολόγιο. Επίδραση από αποτίµηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων Αυτό το κονδύλι αφορά κυρίως µη δουλεµένους τόκους απαιτήσεων µακροχρόνιας µελλοντικής διευθέτησης, καθώς και τόκους µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, στο βαθµό που µπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος εξόφλησής τους. Τα µακροπρόθεσµα αυτά στοιχεία, αναλύονται στη συνέχεια, στις παραγράφους που εξετάζονται οι σχετικοί λογαριασµοί. Επίδραση από µερίσµατα µη εγκριθέντα και καταβληθέντα Το σύνολο αυτού του κονδυλίου αφορά µερίσµατα εισπρακτέα για τα οποία δεν είχε αποφασιστεί η διάθεση τους, κατά το χρόνο της λογιστικοποίησής τους. 14

15 Επίδραση από αποτίµηση αποθεµάτων Στα πλαίσια επαναπροσδιορισµού του ύψους των αποθεµάτων ο όµιλος έχει ξεκινήσει διαδικασία εκποίησης παλαιών εµπορευµάτων. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του εµπορεύµατος και του γεγονότος ότι υπήρχε ένα σηµαντικό µέρος των αποθεµάτων που αφορούσε CD s µε συλλεκτική αξία, τα οποία µπορεί να εκποιηθούν και σε καλές τιµές, αλλά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο ρυθµός και ο χρόνος ρευστοποίησής τους, η διοίκηση, επιλέγοντας µία συντηρητική προσέγγιση, δηµιούργησε ένα ποσό πρόβλεψης για αυτά τα αποθέµατα. Μεταφορά στις υποχρεώσεις καταθέσεων µετόχων για αύξηση κεφαλαίου Το σύνολο αυτού του κονδυλίου αφορά χρήµατα τα οποία επιστράφηκαν στους µετόχους θυγατρικής εταιρίας, διότι δεν πραγµατοποιήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου όπως είχε αρχικά προγραµµατιστεί. Ενοποίηση συγγενών εταιριών µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης Η θετική επίδραση οφείλεται στην ενοποίηση των συµµετοχών στη ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΒΕΕ και στην ECOTURN ABE, συγγενείς εταιρίες, οι οποίες µε βάση τα ΛΠ, ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ µε βάση τα Ελληνικά Πρότυπα δεν είχαν ενοποιηθεί. Σηµειώνεται ότι η ενοποίηση για αυτές τις εταιρίες έγινε µε βάση τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις τους, όπως είχαν δηµοσιοποιηθεί στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες, µε βάση τα ελληνικά πρότυπα. εν έχει γίνει αποτίµηση αυτών των εταιριών για τον προσδιορισµό της τρέχουσας αξίας τους και τον εντοπισµό τυχόν ανάγκης δηµιουργίας πρόβλεψης υποτίµησης. Αποτιµήσεις θα διενεργηθούν µέχρι το κλείσιµο της παρούσας χρήσης. Οι τελευταίες πωλήσεις µετοχών αυτών των εταιριών που έγιναν στη χρήση , έγιναν χωρίς ζηµία για την εταιρία. Λοιπές επιδράσεις στην καθαρή θέση από πρώτη εφαρµογή Αφορά λοιπές επιδράσεις που δεν έχουν καταχωρηθεί σε µία από τις προαναφερόµενες κατηγορίες αναµορφώσεων. 15

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα