ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε."

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

2 (Με βάση την Απόφαση 7/372/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Εκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου Εκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης Πληροφορίες Αρθρου 10 ν.3401/ Εκθεση Συναλλαγών µε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων

4 1. Εκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου - 4 -

5 Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Υποβάλλουµε για έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που η εταιρεία υιοθέτησε από 1/1/2005, αποτελούµενα από τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα χρήσεως, τις ταµειακές ροές της χρήσεως και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως. Επίσης υποβάλλουµε για έγκριση την παρούσα έκθεση για τα πεπραγµένα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε την 31/12/2005. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1) Αφίξεις- ιανυκτερεύσεις Το 2005 που είναι ο πλήρης χρόνος λειτουργίας µετά την ανακαίνιση, αφίχθησαν στα ξενοδοχεία της εταιρείας συνολικά άτοµα ( Ελληνες και αλλοδαποί ), έναντι ατόµων του 2004 (αύξηση 81,7%). Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν: Αφίξεις Αλλοδαπών, το ατ. έναντι ατ. το ηλαδή σηµείωσαν αύξηση κατά 85,7% έναντι του Ελλήνων πελατών άτοµα, έναντι άτοµα του 2004, δηλαδή σηµείωσαν αύξηση κατά 70,8%. ιανυκτερεύσεις O αριθµός των αφιχθέντων, ως άνω, πραγµατοποίησε διανυκτερεύσεις το 2005 (οι Ελληνες και οι αλλοδαποί), έναντι διανυκτερεύσεων του 2004 ( Ελληνες αλλοδαποί αντίστοιχα). Εποµένως το µέσο ποσοστό πληρότητας υπολογιζόµενο για όλο το ηµερολογιακό έτος 2005 και µε βάση το σύνολο του δυναµικού των διαθεσίµων κλινών, ανήλθε το 2005 σε 34,7% έναντι ποσοστού 28,6% του Η µέση διάρκεια παραµονής αλλοδαπών και ηµεδαπών, ήταν το 2005, για µεν τους αλλοδαπούς στις 3,4 ηµέρες για δε τους ηµεδαπούς στις 3,3 ηµέρες έναντι 4,0 ηµέρες για τους αλλοδαπούς και 3,4 ηµέρες για τους ηµεδαπούς το Η πληρότητα σε δωµάτια του συγκροτήµατος και µε βάση το σύνολο των διαθεσίµων δωµατίων σε ετήσια βάση και πλήρη λειτουργία, ανήλθε σε ποσοστό 46,9%, έναντι 37,3% το έτος

6 2) Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως Εσοδα Η σύνθεση των εσόδων ανά εκµετάλλευση έχει ως ακολούθως (σε χιλ.ευρώ): Σύνολο Σύνολο Κύκλος Αλλα Χρεώγραφα Εσόδων Εσόδων Εργασιών Εσοδα & Πστωτικοί Ανόργανα Εκµετ/σης Εκµετ/σης Πωλήσεις Εκµ/σης Τόκοι Εσοδα Ενοίκια δωµατίων , , ,36 Τηλεφωνικά-Πλυντικά 158, ,03 239,55 Επισιτιστικά τµήµατα 8.572, , ,49 Εισιτήρια πλαζ 1.570, , ,87 Υπηρεσίες PΑΥ TV, VIDEO,INTERNET 37, ,73 16,60 Ενοίκια αιθουσών 247, ,00 852,44 Εσοδα πύλης 375, ,30 236,00 Ενοίκια κατ/των,βιτριν , ,57 235,61 Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών - 529, ,43 197,56 OΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ Α ,00 855, , ,48 Τόκοι καταθ.-repos ,00-47, ,00 Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων ,00 855,00 47, , ,48 Ανόργανα Εσοδα 146,00 146,00 989,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,00 855,00 47,00 146, , ,00 Τα λειτουργικά έσοδα σηµείωσαν µείωση κατά 0,4% ήτοι από ,48 χιλ. το 2004, το 2005 ανήλθαν σε ,00 χιλ.. Τα δε έσοδα της πλαζ ανήλθαν σε 1.570,27 χιλ. έναντι 1.749,87 χιλ. του έτους 2004 και σηµειώνεται µείωση κατά 10,3% έναντι του 2004, η οποία οφείλεται κυρίως στην επαναλειτουργία της παραπλήσιας πλαζ και στην αύξηση των εσόδων από εισιτήρια εισόδου στο συγκρότηµα των ξενοδοχείων (+58,0%). Ο αριθµός των εισιτηρίων που εκδόθηκαν το 2005 στην Πλαζ ανήλθε στις , έναντι του 2004, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση 8,2%. Έξοδα λειτουργίας και λοιπές δαπάνες εκµεταλλεύσεως Οι συνολικές δαπάνες xρήσεως συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων χρήσεως (5.565,00 χιλ. ),µισθώµατος Αφροδίτης (70,89 χιλ. ), τόκων δανείων (1.335,91 χιλ. ), ανήλθαν το 2005 σε ,00 χιλ. ενώ το 2004 ήσαν ,00 χιλ.. Η σύνθεση των εξόδων κατά κωδικό κόστους έχει ως ακολούθως: (σε χιλ.ευρώ) 6

7 Σύνολο Σύνολο Κόστος Εξοδα Εξοδα Τόκοι Ανόργανα Φόρος Εξόδων Εξόδων Πωλήσεων ιοικήσεως ιαθέσεως ανείων έξοδα Εισοδ/τος Κόστος προσωπικού , ,00 548, , ,58 Κόστος τροφίµων-ποτών 1.618, , ,04 απάνες κοινωφ.οργαν , , ,02 απάνες προώθ.πωλ. 327, , , ,28 Αποσβέσεις 5.565, , ,00 Ασφάλιστρα 147, ,51 155,86 Ενοίκια κτιρίων/αφροδίτη 70, ,89 132,72 Τόκοι δανείων , ,91 542,39 ιάφορα έξοδα 3.326,47-169, , ,12 Γενικό Σύνολο Εξόδων εκµετάλ , , , , , ,01 Ανόργανα Εξοδα ,00-110,05 244,99 Σύνολο Εξόδων , ,00 Φόρος Εισοδήµατος ,00 577,00 860,00 Σύνολο , , , ,00 110,00 577, , ,00 Αναλυτικότερα σηµειώνεται: Τα έξοδα προσωπικού από ,58 χιλ. που ήσαν το 2004 ανήλθαν το 2005 σε ,25 χιλ., δηλαδή σηµείωσαν αύξηση κατά 1.002,67 χιλ. ή 7,7% σε χιλ σε χιλ. ΤακτικέςΑποδοχές προσωπικού , ,81 Εκτακτες αποδοχές προσωπικού ,73 580,46 Εργοδοτικές εισφορές , ,78 Τροφοδοσία Προσωπικού ,36 163,06 Λοιπά Προσωπικού ,12 577,18 Αποζηµιώσεις προσωπικού... 1,64 107,29 Σύνολο , ,58 Το κόστος των δαπανών από τις υπηρεσίες των εταιρειών κοινής ωφελείας (.Ε.Η.-Ο.Τ.Ε.- Ε.Υ..Α.Π.) ανήλθε το 2005 σε 1.406,34 χιλ. έναντι 1.084,02 χιλ. του ηλαδή είχαµε αύξηση 322,32 χιλ. ή 29,7%,ως κατωτέρω πίνακας: 2005 σε χιλ σε χιλ. ΕΗ ,11 646,46 ΕΥ ΑΠ ,56 288,65 Τηλεφωνικά-Ταχυδροµικά ,67 148,91 Σύνολο 1.406, ,02 7

8 Η δαπάνη για την προώθηση των πωλήσεων (διαφηµίσεις, προµήθειες, έξοδα γραφείων εξωτερικού κλπ.) ανήλθε το 2005 σε 1.777,22 χιλ. έναντι 1.119,28 χιλ. του απάνες Προώθησης Πωλήσεων σε χιλ. σε χιλ. Προµήθειες τουριστικών γραφείων ,24 136,12 Εξοδα προβολής-διαφήµισης ,58 703,14 Εξοδα ταξιδίων-εκθέσεων ,33 119,47 ιάφορα έξοδα ,07 160,55 Σύνολο , ,28 Στα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται (συντηρήσεις, καύσιµα, πλυντικά,διάφορες αµοιβές κλπ.) και ανήλθαν το 2005 σε 3.495,45 χιλ. έναντι 3.737,12 χιλ. του Στο λογαριασµό φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνονται: σε χιλ. α. ΦΜΑΠ ,99 β. ιαφορές φορολογικού ελέγχου ,01 γ. Προβλέψεις φόρου εισοδήµατος ,00 Σύνολο ,00 Αποτελέσµατα Χρήσης 2005 Τα αποτελέσµατα χρήσης για την περίοδο 1/1-31/12/2005 διαµορφώνονται ως εξής: Εσοδα σε χιλ. Κύκλος εργασιών ,00 Αλλα έσοδα εκµ/σης ,00 Εσοδα χρεωγράφων... 47,00 Ανόργανα έσοδα ,00 Σύνολο ,00 Εξοδα Κόστος Πωλήσεων ,00 Εξοδα ιοικήσεως ,00 Εξοδα ιάθεσης ,00 Τόκοι ανείων ,00 Ανόργανα Εξοδα ,00 Σύνολο ,00 Αποτέλεσµα προ φόρων(ζηµία) 6.103,00 Πλέον: Φόρος Εισοδήµατος ,00 Αποτέλεσµα Χρήσεως( Ζηµία) ,00 8

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας µας προς την Ελλάδος Α.Ε., ήταν την 31/12/ ,44 χιλ. και αναλύονται : Εθνική Τράπεζα της σε χιλ. Μακροπρόθεσµα δάνεια ,51 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτές την επόµενη χρήση ,93 Σύνολο ,44 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην κυριότητα της Εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 ανήκαν τα εξής ακίνητα: Γήπεδα 1) Οικόπεδο στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγµένης, εκτάσεως τ.µ., αξίας κτήσεως ,39, που µετά την προσθήκη της υπεραξίας γηπέδων Ν.3229/2004 ανέρχεται σε ,00 Κτίρια Στο κτιριακό συγκρότηµα της εταιρείας περιλαµβάνονται Τα πλήρως ανακαινισµένα ιδιόκτητα ξενοδοχεία ΑΡΙΩΝ και ΝΑΥΣΙΚΑ και το µισθωµένο ξενοδοχείο ΑΦΡΟ ΙΤΗ. Συγκρότηµα των ΚΑΜΠΑΝΩΝ Επίσης περιλαµβάνεται το πλήρως ανακαινισµένο εστιατόριο πολυτελείας CLUB HOUSE ως επίσης και η αίθουσα εκδηλώσεων ΑΙΟΛΟΣ. Τα διαθέσιµα δωµάτια κατά κτιριακό χώρο αναλύονται ως εξής: Ι ΙΟΚΤΗΤΑ Αρ.δωµατίων Ξεν. ΑΡΙΩΝ ΚΑΜΠΑΝΕΣ Ξεν. ΝΑΥΣΙΚΑ Σύνολο 361 ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ Ξεν. ΑΦΡΟ ΙΤΗ Γενικό Σύνολο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ. Στη διάρκεια του 2005 η ιοίκηση της εταιρείας ανέθεσε στον Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο και Γενικό Συντονιστή Bank of America N.A. και στον Ξενοδοχειακό Σύµβουλο HVS International την διεξαγωγή της ιεθνούς ιαγωνιστικής ιαδικασίας για την επιλογή εξειδικευµένου ιαχειριστή Ξενοδοχείων (Ηοtel Operator). Η επιλογή διαχειριστή για το Ξενοδοχειακό Συγκρότηµα εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ιοίκησης της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του Συγκροτήµατος καθώς και την ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής προοπτικής του, µέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και του brand name του ιαχειριστή. 9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2005 Για τη συµπλήρωση της εικόνας των εργασιών της Εταιρείας µέσα στη χρήση 2005 παρατίθενται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2005,αποτελούµενες από τον Ισολογισµό,τα Αποτελέσµατα Χρήσεως, τις Ταµειακές Ροές και το Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων από τις οποίες µε ακρίβεια και πληρότητα προκύπτουν, η περιουσιακή της διάρθρωση καθώς και η οικονοµική της θέση: Τέλος, Κύριοι Μέτοχοι, δεν παραλείπουµε να σας προτείνουµε να εκφράσετε τις ευχαριστίες σας στο προσωπικό της εταιρείας µας, το oποίο υπηρέτησε την εταιρεία µε ζήλο και αφοσίωση. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ KAI ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 10

11 2. Εκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 11

12 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.» Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. " της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. O έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαµόρφωση της έκθεσής µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας, της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προ αναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ: Λ. Κηφισίας , Χαλάνδρι Deloitte. Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι Α.Μ. ΣΟΕΛ: 120 Λ. Κηφισίας , Χαλάνδρι 12

13 3. Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης

14 Κατάσταση Αποτελεσµάτων χιλιάδες Σηµεíωσ η Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων (24.429) (20.805) Μικτά αποτελέσµατα κέρδη (2.063) Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διοίκησης (1.585) (1.005) Έξοδα διάθεσης (2.168) (1.527) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως κέρδη / (ζηµίες) (4.815) 760 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.335) (542) Αποτελέσµατα προ φόρων κέρδη / (ζηµίες) (6.103) 462 Φόρος εισοδήµατος (577) (860) Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (6.680) (398) Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή Βασικά (σε Ευρώ) 11 (0.16) (0.01) Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

15 Ισολογισµός χιλιάδες Σηµεíωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Επιχορηγήσεις παγίων Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Προµηθευτές Μερίσµατα πληρωτέα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις παγίων Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο - (13.589) (6.909) Καθαρή θέση µετόχων Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων

16 Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χιλιάδες Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο Αποθε- µατικά Αποτελ/τα εις νέο Σύνολα 1 η Ιανουαρίου (6.511) Μεταβολές από 1.1 µέχρι : Αποτελέσµατα περιόδου (398) (398) 31 η εκεµβρίου (6.909) Υιοθέτηση του ΛΠ η Ιανουαρίου 2005-αναµορφωµένα ποσά (6.909) Μεταβολές από 1.1 µέχρι : Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους (6.680) (6.680) 31 η εκεµβρίου (13.589) Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 16

17 Κατάσταση ταµειακών ροών χιλιάδες Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων Αποτέλεσµα περιόδου προ φόρων (6.103) 462 Προσαρµογές για: Μη-ταµειακά στοιχεία και λοιπές προσαρµογές που περιλαµβάνονται στο καθαρό αποτέλεσµα της περιόδου: Αποσβέσεις/ αποµείωση αξίας παγίων στοιχείων Προβλέψεις έξοδο/(έσοδο) Συναλλαγµατικές διαφορές... (5) (5) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων (20) (71) Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (6.975) Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανείων) (3.930) Μείον: Φόροι καταβεβληµένοι (690) (1.527) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (95) (542) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.763) (1.059) Επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων (6.265) (56.849) Τόκοι εισπραχθέντες 47 2 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.218) (56.847) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (185) (99) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (30) (15) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµείου και ταµειακών διαθεσίµων (α)+(β)+(γ) (1.196) (32.294) Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα έναρξης περιόδου Ταµείο και ταµειακά διαθέσιµα τέλους περιόδου Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 17

18 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων Σηµείωση 1: Γενικές πληροφορίες Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ (η «Εταιρεία») είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία που ανήκει στον Όµιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιρειών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε / ), ενώ η διάρκειά της ορίστηκε πενήντα (50) έτη, δηλαδή µέχρι την 29 εκεµβρίου Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε αριθµό µητρώου ΑΕ 41850/06/Β/98/78 και λειτουργεί µε την επωνυµία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Έδρα της Εταιρείας είναι ο ήµος Αθηναίων, οδός Σανταρόζα 1 & Σταδίου. Το υποκατάστηµα βρίσκεται στο ήµο Βουλιαγµένης, οδός Απόλλωνος 40. Σκοπός της Εταιρείας, όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι η ενάσκηση, εκµετάλλευση και το management κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και κάθε συναφούς εργασίας για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του τουρισµού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία µπορεί: Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να ενεργεί κάθε µορφής συναφείς εµπορικές εργασίες και επιχειρήσεις. Η Εταιρεία διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για µια τριετία. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: 1. Ευστράτιος-Γεώργιος Πρόεδρος & /νων Αράπογλου Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 2. Ανθιµος Θωµόπουλος Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό µέλος 3. Τζαννετάκης Χαρίλαος Εντεταλµένος Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 4. Κων/νος Κεραµεύς Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 5. Ιωάννης Κυριακόπουλος Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 6. ηµήτριος ηµόπουλος Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 7. Γρηγόριος Κασιδόκωστας Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 8. Κων/νος Περεσιάδης Μέλος Μη εκτελ.ανεξ.µέλος 9. Ιωάννης Συγγελίδης Μέλος Μη εκτελ.ανεξ.µέλος Η Εταιρεία συντάσσει απλές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, η οποία κατέχει ποσοστό συµµετοχής 78.06%. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ διατηρεί την υποχρέωση διατηρήσεως του 51% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η µετοχή της Εταιρείας είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 εκεµβρίου 2005, ανέρχεται σε ,00 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,00 η κάθε µια. 18

19 Το συγκρότηµα της Βουλιαγµένης περιλαµβάνει: Τα ξενοδοχεία «Αρίων», «Ναυσικά» και «Αφροδίτη» δυναµικότητας 123 δωµατίων, 162 δωµατίων και 165 δωµατίων αντίστοιχα Το συγκρότηµα των 76 «Καµπανών» To εστιατόριο πολυτελείας «Club House» Συνεδριακές αίθουσες και χώρους εκδηλώσεων πλήρως εξοπλισµένους Την αίθουσα εκδηλώσεων «Αίολος» Βοηθητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα αθλοπαιδιών Χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, και Ελικοδρόµιο Το συγκρότηµα έχει καταστεί επί σειρά ετών το επίκεντρο της Ελληνικής και διεθνούς κοσµικής, καλλιτεχνικής, πολιτικής και επιχειρηµατικής ζωής. Η ιοίκηση της Εταιρείας ανέθεσε στους συµβούλους Bank of America και HVS τη διεξαγωγή διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή εξειδικευµένου διαχειριστή πολυτελών ξενοδοχείων για το ξενοδοχειακό συγκρότηµα της Αστήρ. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ιοίκησης της Αστήρ, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του συγκροτήµατος καθώς και την ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής πολιτικής του, µέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και του brand name του διαχειριστή. Κατά την διαγωνιστική διαδικασία εκδήλωσαν ενδιαφέρον 23 υποψήφιοι. εκ των οποίων προεπιλέγησαν 11 διαχειριστές, οι οποίοι προχώρησαν στην επόµενη φάση της διαδικασίας, µε βάση τα δηµοσιευµένα κριτήρια προεπιλογής Στο επόµενο στάδιο η ιοίκηση της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των συµβούλων Bank of America και HVS αποφάσισε την επιλογή τεσσάρων (4) εξ αυτών, οι οποίοι προχώρησαν στην επόµενη φάση της διαδικασίας. Στην παρούσα φάση αξιολογούνται οι προσφορές των τεσσάρων (4) υποψηφίων και εντός του Μαρτίου 2006 αναµένονται τα αποτελέσµατα της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή του εξειδικευµένου διαχειριστή. Η εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , τον έλεγχο της χρήσης πού έληξε 31 εκεµβρίου 2005 ανέλαβε η εταιρεία Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης ΑΕ. Σηµειώνεται ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 3 Μαρτίου

20 Σηµείωση 2: Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 2.1 Βάση παρουσίασης Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (οι «οικονοµικές καταστάσεις»), συντάσσονται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «.Π.Χ.Π.»), λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του.π.χ.π. 1 για την πρώτη εφαρµογή και απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση την αναπροσαρµογή ορισµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση των διαθεσίµων πληροφοριών και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων στις ακόλουθες περιοχές: υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αποµείωση αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές χρήσεις και εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων. 2.2 Υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Η Εταιρεία υιοθετεί τα.π.χ.π. για πρώτη φορά µε σκοπό τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση µε 31 εκεµβρίου Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του.π.χ.π. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» και λοιπών σχετικών προτύπων, η Εταιρεία εφαρµόζει για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών αναφορών, τα.π.χ.π. που αναµένεται να έχουν τεθεί σε ισχύ και να έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 µε εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2005, µε εξαίρεση τα πρότυπα που σχετίζονται µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα ( ΛΠ 39). Η Εταιρεία έκανε χρήση των µεταβατικών διατάξεων του.π.χ.π. 1 σχετικά µε το προαναφερόµενο πρότυπο στη διαµόρφωση των υπολοίπων έναρξης και κατά συνέπεια δεν εφάρµοσε το πρότυπο αυτό για τα συγκριτικά στοιχεία του Η τυχόν επίδραση του προτύπου αυτού αντανακλάται µέσω περαιτέρω προσαρµογών στα ίδια κεφάλαια κατά την 1 η Ιανουαρίου Στα συγκριτικά του 2004, τα χρηµατοπιστωτικά µέσα συµπεριλαµβάνονται σύµφωνα µε τις ελληνικές λογιστικές αρχές. Για τις επιπτώσεις που επέφερε η εφαρµογή των.π.χ.π. στις οικονοµικές καταστάσεις των συγκριτικών περιόδων, οι οποίες είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ήταν γενικά παραδεκτές στην Ελλάδα, δίδονται επεξηγήσεις στην Σηµείωση 28. ιερµηνείες και τροποποιήσεις δηµοσιευµένων προτύπων που τέθηκαν σε ισχύ το 2005 Οι ακόλουθες εκδόσεις και διερµηνείες των προτύπων τέθηκαν σε ισχύ το 2005 (υποχρεωτική εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2005). ιερµηνεία 2 (IFRIC 2), σχετικά µε τους Συµµετοχικούς Τίτλους των Μελών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συναφή Χρηµατοοικονοµικά Μέσα (σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2005), ιερµηνεία 12 (SIC 12) (τροποποίηση), Ενοποίηση Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005),.Λ.Π 39 (τροποποίηση), σχετικά µε τη Μετάβαση και την Αρχική Αναγνώριση των Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005). 20

21 Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν απαιτούν εφαρµογή των προαναφερθέντων διερµηνειών. Πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις δηµοσιευµένων προτύπων που δεν έχουν τεθεί ακόµα σε ισχύ Τα δηµοσιευµένα νέα πρότυπα καθώς και οι τροποποιήσεις και διερµηνείες προϋπαρχόντων προτύπων, που εφαρµόζονται υποχρεωτικά από την Εταιρεία για τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2006, ή σε µεταγενέστερες περιόδους, και τα οποία η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει εκ των προτέρων είναι τα ακόλουθα:.λ.π 19 (τροποποιηµένο), Παροχές προς Εργαζοµένους (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006). Η τροποποίηση εισάγει τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, στις περιπτώσεις προγραµµάτων πολλαπλών εργοδοτών (multi-employer plans) όπου υπάρχει ανεπαρκής πληροφόρηση για τη λογιστική των καθορισµένων παροχών (defined benefit), µπορεί να απαιτηθούν επιπλέον κριτήρια αναγνώρισης. Με την τροποποίηση αυτή προστίθενται νέες γνωστοποιήσεις. Εφόσον, η Εταιρεία δεν προτίθεται να αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει υιοθετήσει για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών, και επιπλέον δε συµµετέχει σε προγράµµατα πολλαπλών εργοδοτών, η υιοθέτηση της τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την έκταση και τη µορφή των σχετικών γνωστοποιήσεων. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποιηµένη έκδοση για τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και µετά. 2.3 Έσοδα Τα έσοδα µετρούνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, απαλλασσόµενα κατά τα ποσά εκπτώσεων, ΦΠΑ και άλλων φόρων που σχετίζονται µε πωλήσεις. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε βάση τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού σε σχέση µε τις συνολικές υπηρεσίες που πρόκειται να εκτελεστούν. Έσοδα από τόκους θεωρούνται τα δεδουλευµένα, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το επενδυµένο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρµόζεται το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά την αναµενόµενη ζωή του οικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία του αυτού στοιχείου. 2.4 Φόρος εισοδήµατος Η υποχρέωση της καταβολής φόρου εισοδήµατος επί των κερδών, προσδιορίζεται µε βάση την εκάστοτε φορολογική νοµοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία πραγµατοποιούνται τα κέρδη. Ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου γίνεται µε τη µέθοδο του ισολογισµού (balance sheet liability method) και προσδιορίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύµφωνα µε τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται σε περίπτωση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Οι σηµαντικότερες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από τις προβλέψεις για συνταξιοδότηση του προσωπικού και τις λοιπές παροχές µετά την έξοδο του από την υπηρεσία, και από την διαγραφή εξόδων τα οποία έχουν για φορολογικούς σκοπούς κεφαλαιοποιηθεί. 21

22 2.5 Κέρδη ανά µετοχή Ο δείκτης των βασικών κερδών ανά µετοχή (EPS) υπολογίζεται διαιρώντας το καθαρό κέρδος ή ζηµιά της χρήσης που είναι αποδοτέο ή αποδοτέα στους κατόχους των κοινών µετοχών µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης. 2.6 Μισθώσεις Η Εταιρεία ως µισθωτής Οι συµβάσεις µίσθωσης περιουσιακών στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι η Εταιρεία διατηρεί όλους τους κινδύνους και οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων, καταχωρούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης, στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας των µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων και της παρούσας αξίας των ελάχιστα καταβαλλόµενων µισθωµάτων. Κάθε ένα από τα µισθώµατα που καταβάλλεται, επιµερίζεται µεταξύ του ποσού που αφορά την αποπληρωµή του κεφαλαίου και του ποσού που αφορά την αποπληρωµή των εξόδων χρηµατοδότησης, µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ένας σταθερός συντελεστής αποπληρωµής του ανεξόφλητου υπολοίπου της χρηµατοδότησης. Το ποσό που αφορά το ανεξόφλητο κεφάλαιο των υποχρεώσεων από µίσθωση περιουσιακών στοιχείων, καταχωρείται στις υποχρεώσεις. Το ποσό που αφορά την αποπληρωµή των εξόδων χρηµατοδότησης, µεταφέρεται σταδιακά στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτώνται στα πλαίσια µίας σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, υπόκεινται σε αποσβέσεις. Η απόσβεση των συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων γίνεται στο µικρότερο διάστηµα µεταξύ της ωφέλιµης ζωής τους και της διάρκειας της µίσθωσης. Οι συµβάσεις µίσθωσης περιουσιακών στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι ο εκµισθωτής διατηρεί ένα σηµαντικό µέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκµισθωµένα περιουσιακά στοιχεία, καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Το σύνολο των καταβαλλόµενων µισθωµάτων (στα οποία δεν περιλαµβάνεται η αξία τυχόν κινήτρων που παρέχονται από τον εκµισθωτή) µεταφέρεται σταδιακά και ισόποσα στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Στη περίπτωση όπου µια σύµβαση λειτουργικής µίσθωσης διακοπεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της, το ποσό που καταβάλλεται στον εκµισθωτή µε τη µορφή αποζηµίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά τη περίοδο στην οποία διακόπτεται η σύµβαση. 2.7 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η Εταιρεία (λειτουργικό νόµισµα). Οι συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά από το Ευρώ καταχωρούνται µε βάση την ισχύουσα ισοτιµία του συναλλάγµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται σε ξένα νοµίσµατα ξαναµετατρέπονται στο νόµισµα των οικονοµικών καταστάσεων, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού µε βάση τις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία αυτή. Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από την αποτίµηση αυτή συµπεριλαµβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζηµιά της χρήσης. εν υπάρχουν µη νοµισµατικά στοιχεία που είναι εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα. 2.8 Κόστος δανεισµού Το κόστος δανεισµού επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. 22

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 04 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 31 εκεµβρίου 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Φεβρουάριος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµειώσεις Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα