ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»"

Transcript

1 «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ Α..Τ. Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΗΧΑΣ Α..Τ. Ρ ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΑΡΤΣΕΚΗΣ Α..Τ H Νέα Σµύρνη 28 Απριλίου 2007

2 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµείωση Σελίδα Οικονοµικές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός 2 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 4 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ι Σύσταση και ραστηριότητες της Εταιρείας 5 ΙΙ Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 5 ΙΙΙ Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 6 IV Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων και Αποτελεσµάτων κατά την Πρώτη Εφαρµογή Μετάβασης στα.π.χ.π. 11 Ανάλυση Λογαριασµών 1-4 Ανάλυση Λογαριασµών Αποτελεσµάτων Χρήσεως Ανάλυση Λογαριασµών Ενεργητικού Ανάλυση Λογαριασµών Παθητικού 18 Λοιπά Στοιχεία V Συναλλαγές µε Συνδεµένα Μέρη 20 VΙ Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 20 VΙΙ Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και εσµεύσεις 20 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών , ,57 Κόστος Υπηρεσιών 1 ( ,23) ( ,30) Σηµ. Μικτό Αποτέλεσµα , ,27 Λοιπά Έσοδα 111, ,00 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας 2 ( ,06) ( ,35) Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης (9.151,46) (4.135,29) Λοιπά Έξοδα (1.274,28) (470,00) Λειτουργικά Αποτελέσµατα , ,63 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα (Καθαρά) 3 973,60 (3.028,97) Αποτελέσµατα προ Φόρων , ,66 Φόρος Εισοδήµατος 4 (61.334,58) (49.731,05) Κέρδη Μετά Φόρων , ,61 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.5-20) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 1

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σηµ. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ,74 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6-0,15 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , ,98 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις , ,37 Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,24 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις , ,21 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών , ,60 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,05 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Σηµ. Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Αποθεµατικά Κεφάλαια 11 70,36 70,36 Αποτελέσµατα εις Νέον 11 (3.734,12) ( ,31) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,05 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για Παροχές σε Εργαζοµένους , ,46 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,46 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις άνεια 408,35 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις , ,19 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,54 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,05 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.5-20) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 2

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ. Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις Νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά τη 1 Ιανουαρίου 2005 όπως προγενέστερα είχαν απεικονισθεί ,00 70,36 (71.477,06) ,30 Προσαρµογές Πρώτης Υιοθέτησης των.π.χ.π. - - (95.268,86) (95.268,86) Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα µε τα.π.χ.π ,00 70,36 ( ,92) (19.925,56) Κέρδη Χρήσεως , ,61 Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα.π.χ.π ,00 70,36 ( ,31) 8.025,05 Κέρδη Χρήσεως , ,19 Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα.π.χ.π ,00 70,36 (3.734,12) ,24 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.5-20) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 3

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) Αποτελέσµατα προ Φόρων , ,66 Προσαρµογές για: Αποσβέσεις 8.786, ,72 Προβλέψεις 9.915,00 (4.479,27) Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (973,60) 3.028,97 Λειτουργικές Ροές προ Μεταβολών του Κεφαλαίου Κίνησης , ,08 Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης: (Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεων ,83 (47.290,53) Μείωση / (Αύξηση) Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 110,15 (385,71) Αύξηση/(Μείωση) Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) ,80 (11.196,56) Καταβληµένοι Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα (380,70) (3.028,97) Καταβληµένοι Φόροι (42.294,32) (21.211,00) Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες , ,31 Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Αγορά Ενσώµατων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων (5.832,23) (3.649,91) Τόκοι Εισπραχθέντες 1.354,30 Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες (4.477,93) (3.649,91) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) ανείων (408,35) 408,35 Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες (408,35) 408,35 Καθαρή Αύξηση στα Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών Χρήσης , ,75 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών Έναρξης Χρήσης , ,85 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών Λήξης Χρήσης , ,60 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.5-20) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 4

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 7 Νοεµβρίου 1991, υπό την Επωνυµία «ΜΕΝΤΩΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» µε την υπ αριθµ /91 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών (Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. Φύλλου 4462/ ). Με την υπ αριθµ / απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών (Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. Φύλλου 12721/ ) µετονοµάστηκε σε «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» µε λατινική απεικόνιση «MENTOR SURVEYORS - VALUERS - ENGINEERS S.A.» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ Πραγµατογνώµονες - Εκτιµητές». Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 7 Νοεµβρίου Η Εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήµερα, µε έδρα τη Νέα Σµύρνη, οδός Συγγρού 201, Τ.Κ , µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµου Εταιριών 25099/01ΝΤ/Β/91/79(03) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού, σκοπός της Εταιρείας είναι η εκπόνηση µελετών διαχείρισης κινδύνων και αξιοπιστίας εγκαταστάσεων, η διενέργεια πραγµατογνωµοσυνών επί ζηµιών κάθε είδους, ο διακανονισµός ασφαλιστικών αποζηµιώσεων για λογαριασµό ασφαλιστικών εταιρειών ή οργανισµών ή ιδιωτών, η παροχή υπηρεσιών συµβούλου επιχειρήσεων και εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών εκτιµήσεων, διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας, η µελέτη και επίβλεψη κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, η ίδρυση και λειτουργία εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.), η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου και µετρήσεων συναφών µε τις ανωτέρω δραστηριότητες, η εµπορία ειδών συναφών µε τις ανωτέρω δραστηριότητες, η αντιπροσώπευση συναφών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και η άσκηση κάθε άλλης εργασίας συναφούς µε τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και συµµετοχή σε συναφείς επιχειρήσεις. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 28 Απριλίου 2007 ενώ τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Μέτοχοι Η ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. έχει µόνο µέτοχο την Εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. µε ποσοστό 100%. ΙΙ. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) που έχουν υιοθετηθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και τις ιερµηνείες που εκδόθηκαν από την Μόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών. Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τα.π.χ.π.. Με εξαίρεση το.π.χ.π. 1 «Πρώτη Χρήση Εφαρµογής των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» οι διατάξεις του οποίου χρησιµοποιήθηκαν κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου ως 31 εκεµβρίου 2006, δεν υπάρχουν Πρότυπα που έχουν εφαρµοσθεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους. Ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας στα νέα Πρότυπα, σύµφωνα µε το.π.χ.π. 1, θεωρείται η 1 Ιανουαρίου Οι λογιστικές πολιτικές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. Οι τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές του Κ.Ν.2190/1920, όπως ίσχυε τότε (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή τα «Ε.Λ.Π.») που διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα.π.χ.π.. Η ιοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής αποτίµησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. για σκοπούς συµµόρφωσης µε τα.π.χ.π.. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2005 παρουσιάζονται αναµορφωµένα µε βάση τις τροποποιήσεις αυτές. 5

8 Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης, λόγω της µετάβασης από τα Ε.Λ.Π. στα.π.χ.π. παρατίθεται στη Σηµείωση IV. Οι Oικονοµικές Kαταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων απαιτεί από τη ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και των καταχωρηµένων ποσών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιήθηκαν και στις τυχόν επόµενες. Η Εταιρεία ενοποιείται από την Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.. ΙΙΙ. BAΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων του 2006 παρουσιάζονται παρακάτω: α) Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε µισθωµένα ακίνητα και ο κινητός εξοπλισµός, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από την Εταιρεία είτε για τις λειτουργικές εργασίες της είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος µειωµένο κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµιές αποµείωσης. Στο ιστορικό κόστος περιλαµβάνονται και οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την απόκτηση των παγίων. Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να µετρηθεί µε αξιοπιστία. απάνες επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την πραγµατοποίησή τους. Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων, διενεργούνται στο κόστος κτήσης και υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής: - Προσθήκες και βελτιώσεις σε κτίρια µισθωµένα: Η διάρκεια της µίσθωσης - Λοιπός εξοπλισµός: 1 έως 5 χρόνια Οι υπολειµµατικές αξίες των παγίων και η ωφέλιµη ζωή τους αναπροσαρµόζονται, αν είναι απαραίτητο, κάθε φορά που συντάσσονται Οικονοµικές Καταστάσεις. Πάγια που έχουν υποστεί αποµείωση προσαρµόζονται στην ανακτήσιµη αξία τους. Κέρδη και ζηµίες από διαθέσεις παγίων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. β) Λοιπά άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Στα άυλα στοιχεία του Ενεργητικού περιλαµβάνονται άδειες λογισµικού που αποτιµούνται στο κόστος κτήσης, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής αυτών, που κυµαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. Οι δαπάνες για τη συντήρηση του λογισµικού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά την πραγµατοποίησή τους. 6

9 γ) Αποµείωση Στοιχείων Ενεργητικού Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων εξετάζεται αν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού, δηλαδή αν η ανακτήσιµη αξία του είναι µικρότερη της αξίας, όπως αυτή εµφανίζεται στα βιβλία της Εταιρείας στην αντίστοιχη περίοδο. Ως ένδειξη αποµείωσης εννοούνται µεταξύ άλλων, οι µεταβολές όρων ή ακύρωσης συµβολαίων µε τρίτους, η αδυναµία πληρωµών χρεωστών µε βάση τους συµβατικούς όρους, αποφάσεις δικαστηρίων, κλπ. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. δ) Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Μη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, τα οποία εµφανίζονται σε ιστορική αξία µετατρέπονται σε Ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Μη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, τα οποία εµφανίζονται στην εύλογη αξία, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία που καθορίσθηκε η αξία. ε) Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα χρηµατικά διαθέσιµα στο ταµείο, οι καταθέσεις σε τράπεζες και οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις άµεσης ρευστοποίησης και µηδενικού κινδύνου που λήγουν εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. στ) Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στο κόστος και ελέγχονται ετησίως για περίπτωση αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. Απαιτήσεις που κρίνονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται. ζ) Πληροφόρηση κατά Τοµέα Η Εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τοµέα παροχής υπηρεσιών για διενέργεια πραγµατοµοσυνών επί ζηµιών, καθώς και υπηρεσίες εκπόνησης µελετών για αξιοποίηση, διαχείριση κινδύνων, ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας και σε µία µόνο γεωγραφική περιοχή, στην Ελληνική επικράτεια. Εποµένως δεν κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών κατά τοµέα. η) Μισθώσεις Η Εταιρεία συνάπτει µόνο λειτουργικές µισθώσεις ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία, δεν καταχωρεί το µισθωµένο πάγιο ως στοιχείο ενεργητικού, αναγνωρίζει δε, ως έξοδο, το ποσό των µισθωµάτων που αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου παγίου, µε τη µέθοδο του δουλευµένου. 7

10 θ) Φόρος Εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος είναι ο αναµενόµενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου εισοδήµατος χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρµογή στο φόρο πληρωτέο προηγούµενων χρήσεων. Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα µελλοντικών χρήσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι αναµένονται να ισχύουν την περίοδο κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή διακανονιστεί η υποχρέωση. Ο προσδιορισµός των µελλοντικών φορολογικών συντελεστών βασίζεται σε νόµους που έχουν ψηφιστεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται όταν το σχετικό φορολογικό όφελος υλοποιηθεί. Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα αποτελέσµατα εκτός από την περίπτωση που αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα Ιδία Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα Ιδία Κεφάλαια. Πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων καταχωρούνται στον ίδιο χρόνο µε αυτόν της υποχρέωσης καταβολής του σχετικού µερίσµατος. ι) Παροχές στο Προσωπικό Η Εταιρεία συµµετέχει σε διάφορα προγράµµατα παροχών προς το προσωπικό µετά την έξοδο τους από την υπηρεσία. Τα προγράµµατα αυτά αφορούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών και προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. i) Προγράµµατα καθορισµένων παροχών Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται ως το πρόγραµµα µε το οποίο η Εταιρεία αναλαµβάνει τον αναλογιστικό κίνδυνο µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας ο µισθός, και συνεπώς την υποχρέωση να καταβάλει στο προσωπικό που αποχωρεί τις προβλεπόµενες νόµιµες ή τεκµαιρόµενες παροχές. Νόµιµες είναι αυτές που επιβάλλονται από το Νόµο όπως η αποζηµίωση του Ν.2112/1920 στην Ελλάδα και τεκµαιρόµενες αυτές που δίνονται οικειοθελώς από την Εταιρεία, όπως π.χ. η Εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις του Ν.2112/1920 κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων µεγαλύτερες από τις νόµιµες. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές, κατάλληλα προεξοφληµένες µε το τρέχον επιτόκιο που φέρουν κρατικά οµόλογα µε διάρκεια ανάλογη της υποχρέωσης. Η µεταβολή της αξίας της υποχρέωσης καταχωρείται αντίστοιχα σε χρέωση ή πίστωση των αποτελεσµάτων. Ο υπολογισµός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών γίνεται από αδειούχο αναλογιστή µε τη µέθοδο της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον σε ετήσια βάση. H Εταιρεία εφαρµόζει τη «µέθοδο περιθωρίου» του.λ.π. 19 «Παροχές προς το προσωπικό» σύµφωνα µε την οποία µέρος από τα κέρδη ή ζηµιές που έχουν προκύψει από αναλογιστικές µελέτες δύνανται να µην αναγνωριστούν. 8

11 ii) Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών Ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ορίζεται ως το πρόγραµµα σύµφωνα µε το οποίο η Εταιρεία υποχρεούται όπως καταβάλλει συγκεκριµένο ποσό εισφορών και δεν έχει ουδεµία άλλη είτε νοµική είτε συµβατική υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στην περίπτωση που ο Λογαριασµός Κεφαλαίων δεν θα διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει στους ασφαλισµένους του τις παροχές που τους οφείλει, σχετικά µε την τρέχουσα αλλά και την προηγούµενη προϋπηρεσία τους. ια) Προβλέψεις Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις στις Οικονοµικές της Καταστάσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις που προκύπτουν από γεγονότα που έχουν συµβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή τους θα δηµιουργήσει εκροή το ύψος της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι σχηµατισµένες προβλέψεις επί των επισφαλών απαιτήσεων και των επιδίκων υποθέσεων επαναξιολογούνται και αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Προβλέψεις για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται. Μελλοντικά γεγονότα τα οποία µπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης για την οποία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, λαµβάνονται υπόψη µόνο όταν υπάρχουν επαρκείς αντικειµενικές ενδείξεις ότι θα επισυµβούν. ιβ) Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που το οικονοµικό όφελος αναµένεται να εισρεύσει στην Εταιρεία και το ύψος τους µπορεί αξιόπιστα να µετρηθεί. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών πραγµατογνωµοσύνης, µελετών και εκτιµήσεων µηχανικών Τα εν λόγω έσοδα αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δουλευµένου. Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δουλευµένου. ιγ) ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες µε πίστωση µέχρι και 60 ηµερών σε ορισµένους πελάτες. Η Εταιρεία λόγω της σύνθεσης του πελατολογίου που διαθέτει αποτελούµενου κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες, (µεταξύ των οποίων και η Μητρική), από ένα τραπεζικό οργανισµό και µια επιχείρηση κοινής ωφελείας, δεν αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο. Κίνδυνος της αγοράς Το πελατολόγιο της Εταιρείας αποτελείται κυρίως από ασφαλιστικές εταιρίες µε πολυετή παρουσία στο χώρο. Η Εταιρεία εκτιµά πως δεν συντρέχουν λόγοι ώστε η πελατειακή βάση να µειωθεί σηµαντικά στο µέλλον. Κίνδυνος Ρευστότητας εν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας διότι τα κεφάλαια κίνησης της Εταιρείας επαρκούν για την κάλυψη των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. 9

12 ιδ) Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες που δεν έχουν Ακόµα Υιοθετηθεί Τα νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις σε Πρότυπα και ιερµηνείες που δεν ισχύουν κατά την 31 εκεµβρίου 2006, τα οποία δεν έχουν εφαρµοσθεί στην σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων έχουν ως εξής :.Π.Χ.Π. 7: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις και τροποποίηση του.λ.π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων : Οι Κεφαλαιουχικές Γνωστοποιήσεις απαιτούν εκτενείς δηµοσιοποιήσεις σχετικά µε τη σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην οικονοµική θέση και απόδοση µιας οντότητας, καθώς και ποιοτική και ποσοτική ενηµέρωση για τη φύση και την έκταση των κινδύνων. Το.Π.Χ.Π. 7 και το τροποποιηµένο.λ.π. 1, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του 2007, θα απαιτούν εκτενείς πρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας..Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί Τοµείς ραστηριότητας: Το.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το.λ.π. 14 και προσδιορίζει πως µια οντότητα πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά µε τους τοµείς λειτουργίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις και σε συνέχεια της αναθεώρησης του.λ.π. 34 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση, απαιτεί µια οντότητα να παρουσιάζει επιλεκτικά πληροφορίες σχετικά µε τους λειτουργικούς τοµείς της στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα θέτει τις απαιτήσεις των σχετικών γνωστοποιήσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τη γεωγραφική περιοχή και τους σηµαντικούς πελάτες. Το.Π.Χ.Π. 8 είναι υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας το Το Ε...Π.Χ.Π. 7 Εφαρµογή της µεθόδου της προσαρµογής του. Λ. Π. 29 Οικονοµικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες αναφέρεται στο.λ.π. 29, όταν µια οικονοµία γίνεται υπερπληθωριστική για πρώτη φορά και συγκεκριµένα η λογιστική για αναβαλλόµενους φόρους. Το Ε...Π.Χ.Π. 7, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του 2007, δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Το Ε...Π.Χ.Π. 8 Πεδίο εφαρµογής του.π. Χ. Π. 2 Πληρωµές σε Μετοχές αναφέρεται στη λογιστική για συναλλαγές πληρωµών µε µετοχές στις οποίες µερικά ή όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που αποκτήθηκαν δεν µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν. Το Ε...Π.Χ.Π. 8 θα είναι υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του 2007 και δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. Το Ε...Π.Χ.Π. 9 Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό του εάν κάποιο ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει να διαχωρίζεται από τη βασική σύµβαση, όταν υπάρχουν µετατροπές στη σύµβαση. Το Ε...Π.Χ.Π. 9 το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του 2007, δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Το Ε...Π.Χ.Π. 10 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και Αποµείωση, απαγορεύει την αντιστροφή αποµείωσης που αναγνωρίστηκε σε προηγούµενη ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία, επένδυση σε συµµετοχικούς τίτλους ή είναι χρηµατοοικονοµικό µέσο αποτιµηµένο σε τιµές κόστους. Το Ε...Π.Χ.Π. 10 θα είναι υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του Το Ε...Π.Χ.Π. 11.Π.Χ.Π. 2 Συναλλαγές σε Μετοχές Εταιρειών Οµίλου και Ιδίες Μετοχές, αναφέρεται στη λογιστική αντιµετώπιση συγκεκριµένων, σχετικών συναλλαγών και αν θα πρέπει αυτές να παρουσιαστούν ως συναλλαγές µε τακτοποίηση µετρητών ή µετοχών όπως ορίζει το.π.χ.π. 2. Η εφαρµογή του Ε...Π.Χ.Π. 11 αφορά την οικονοµική χρήση του Το Ε...Π.Χ.Π. 12 ιευθετήσεις Παραχώρησης Υπηρεσιών, αναφέρεται σε παραχώρηση υπηρεσιών µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων και έχει εφαρµογή τη οικονοµική χρήση του

13 ΙV. ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ.Π.Χ.Π. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006, είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις συνταγµένες σύµφωνα µε τα.π.χ.π.. Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις αναφορές στην Σηµείωση 2. Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το.π.χ.π. 1 για την σύνταξη των συγκεκριµένων Οικονοµικών Καταστάσεων. Η ηµεροµηνία µετάβασης στα.π.χ.π. είναι η 1 Ιανουαρίου 2005, ηµεροµηνία κατά την οποία έχει συνταχθεί ο «Ισολογισµός Έναρξης» της Εταιρείας µε βάση τα.π.χ.π.. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 και ως ηµεροµηνία υιοθέτησης των.π.χ.π. από την Εταιρεία θεωρείται η 1 Ιανουαρίου Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν αναλυτικά τις µεταβολές στα µεγέθη των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων λόγω της µετάβασης στα.π.χ.π.. Οι δύο πρώτοι πίνακες συµφωνίας παρουσιάζουν µια γενική εικόνα της επίπτωσης από την µετάβαση στα.π.χ.π. στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2005 και την 31 εκεµβρίου 2005, ενώ οι τρεις πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν πιο αναλυτικά την επίδραση της µετάβασης στα: Μεγέθη Ισολογισµού την 1 Ιανουαρίου 2005 Μεγέθη Ισολογισµού την 31 εκεµβρίου 2005 Αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου 2005 Στις Σηµειώσεις που παρατίθενται στους πίνακες αυτούς, αναλύονται λεπτοµερώς όλες οι αναπροσαρµογές των οικονοµικών µεγεθών οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν για του σκοπούς της µετάβασης στα.π.χ.π.. 11

14 IV 1. Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων πρώτης εφαρµογής.π.χ.π. 01/01/2005 Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια βάσει των Ε.Λ.Π ,00 70,36 (71.477,06) ,30 Αναγνώριση υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό - - ( ,73) ( ,73) Προσαρµογή αξίας υποχρεώσεων ,37 40,37 Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας , ,50 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων βάσει των.π.χ.π ,00 70,36 ( ,92) (19.925,56) 31/12/2005 Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια βάσει των Ε.Λ.Π ,00 70,36 (45.118,59) ,77 Αναγνώριση υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό - - (99.704,46) (99.704,46) Προσαρµογή αξίας υποχρεώσεων ,37 40,37 Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας , ,37 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων βάσει των.π.χ.π ,00 70,36 ( ,31) 8.025,05 12

15 IV 2. Αναπροσαρµογή Ισολογισµού της 1 Ιανουαρίου 2005 και 31 εκεµβρίου 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σηµ. ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. 01/01/ /12/2005 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ.Π.Χ.Π. ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΒΑΣΕΙ.Π.Χ.Π. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , , , , ,17 0,15-0, , , , ,98 (1) 8.874, , , , , , , , , ,24 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,14 (15.167,93) , , , , , , , ,74 (15.167,93) , , , , ,61 (9.180,56) ,05 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Κεφάλαια Αποτελέσµατα εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,00 70,36-70,36 70,36-70,36 (2) (71.477,06) (95.268,86) ( ,92) (45.118,59) (93.676,72) ( ,31) ,30 (95.268,86) (19.925,56) ,77 (93.676,72) 8.025,05 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για Παροχές σε Εργαζοµένους (2) , , , ,46 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,46 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις άνεια Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων ,35-408, ,20 (40,37) , ,49 (15.208,30) , ,20 (40,37) , ,84 (15.208,30) , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , ,61 (9.180,56) ,05 13

16 IV 3. Αναπροσαρµογή Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2005 Σηµ. ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΒΑΣΕΙ.Π.Χ.Π. Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών , ,57 Κόστος Υπηρεσιών (2) ( ,57) 4.479,27 ( ,30) Μικτό Αποτέλεσµα , , ,27 Λοιπά Έσοδα 1.190, ,00 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ( ,35) - ( ,35) Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης (4.135,29) - (4.135,29) Λοιπά Έξοδα (470,00) - (470,00) Λειτουργικά Αποτελέσµατα , , ,63 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ (Έξοδα) (Καθαρά) (3.028,97) - (3.028,97) Αποτελέσµατα προ φόρων , , ,66 Φόρος Εισοδήµατος (1) (46.843,92) (2.887,13) (49.731,05) Αποτελέσµατα µετά Φόρων , , ,61 Για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα.π.χ.π., η Εταιρεία αναµόρφωσε διάφορα ποσά που είχαν συνταχθεί σε Ισολογισµούς που είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κ.Ν.2190/1920). Εξηγήσεις για το πως επηρεάστηκαν οι Οικονοµικές Καταστάσεις µε την εφαρµογή των.π.χ.π. παρατίθενται παρακάτω, σε πίνακες και σχόλια, για τις σηµαντικές µεταβολές. Περιγραφή των σηµαντικών προσαρµογών στον Ισολογισµό Αναπροσαρµογής και την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων: 1. Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις από την υποχρέωση για συνταξιοδότηση των υπαλλήλων βάσει του Κ.Ν. 2112/ Αναγνώριση βάσει αναλογιστικής µελέτης σύµφωνα µε τα.π.χ.π. της υποχρέωσης για συνταξιοδότηση και παρεπόµενες παροχές σε οµαδικό πρόγραµµα ασφάλισης των υπαλλήλων. 14

17 1. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού* , ,14 Αµοιβές Τρίτων , ,01 ιάφορα Έξοδα , ,79 Αποσβέσεις 4.393, ,36 Σύνολο Κόστους Υπηρεσιών , ,30 2. ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού* , ,60 Αµοιβές Τρίτων , ,00 Παροχές Τρίτων , ,23 Φόροι / Τέλη 3.963, ,37 ιάφορα Έξοδα , ,79 Αποσβέσεις 4.393, ,36 Σύνολο Εξόδων ιοικητικής Λειτουργίας , ,35 2α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί και Ηµεροµίσθια , ,69 Εργοδοτικές Εισφορές , ,48 Έξοδα Προγραµµάτων Καθορισµένων Παροχών , ,98 Λοιπές Παροχές , ,59 Σύνολο Αµοιβών και Εξόδων Προσωπικού , ,74 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) (ΚΑΘΑΡΑ) Τόκοι Βραχυπρόθεσµων ανείων (20,79) (2.188,29) Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (359,91) (840,68) Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων (380,70) (3.028,97) Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 1.354,30 - Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών Εσόδων 1.354,30 0,00 Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 973,60 (3.028,97) 15

18 4. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φόρος Εισοδήµατος Χρήσης (62.582,80) (25.632,92) Φόροι Προηγούµενων Χρήσεων - (21.211,00) Αναβαλλόµενος Φόρος 1.248,22 (2.887,13) Συνολικός Φόρος Εισοδήµατος (61.334,58) (49.731,05) Κέρδη προ Φόρων , ,66 Συντελεστής Φόρου Εισοδήµατος 0,29 0,32 Φόρος Εισοδήµατος , ,13 Eπιδράσεις από Φορολογικό Συντελεστή 199,92 (808,40) απάνες µη Εκπιπτόµενες από τη Φορολογία Εισοδήµατος 4.179, ,32 Φόροι που Καταλογίσθηκαν και Αφορούν σε Προηγούµενες Χρήσεις ,00 Σύνολο Φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης , ,05 Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Σύµφωνα µε το Κ.Ν.3296/2004 ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος µειώθηκε από 35% για το 2004 σε 32% για το 2005, 29% για το 2006 και 25% από τη χρήση 2007 και µετέπειτα. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005 Κτίρια & Κτιριακές Εγκαταστάσεις Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός Σύνολο Κόστος κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,98 Προσθήκες , ,91 Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου , , ,89 Σωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 (6.101,61) (63.540,83) (69.642,44) Αποσβέσεις χρήσης (2.640,45) (15.014,25) (17.654,70) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου 2005 (8.742,06) (78.555,08) (87.297,14) Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου , , , Κτίρια & Κτιριακές Εγκαταστάσεις Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός Σύνολο Κόστος κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,89 Προσθήκες 2.220, , ,23 Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου , , ,12 Σωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 (8.742,06) (78.555,10) (87.297,16) Αποσβέσεις χρήσης (2.834,70) (5.952,15) (8.786,85) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου 2006 (11.576,76) (84.507,25) (96.084,01) Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου , , ,11 16

19 6. ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κόστος κτήσεως Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 7.867, ,07 Υπόλοιπο 7.867, ,07 Σωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (7.866,92) (6.858,90) Αποσβέσεις Χρήσεως ` (0,15) (1.008,02) Υπόλοιπο (7.867,07) (7.866,92) Αναπόσβεστη αξία 0,00 0,15 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα ποσά των χρήσεων 2006 και 2005 αφορούν δοθείσες εγγυήσεις µισθωµένου ακινήτου και µεταφορικών µέσων. 8. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2005 Αναγνώριση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 2006 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Καθορισµένων Παροχών σε Εργαζοµένους 5.987, , ,59 Σύνολο Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων 5.987, , ,59 Ο συντελεστής µε τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος είναι ίσος µε αυτόν που εκτιµάται ότι θα ισχύει κατά την στιγµή αναστροφής των προσωρινών φορολογικών διαφορών. Για την Εταιρεία ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε 25%. 9. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πελάτες , ,55 Χρεώστες ιάφοροι 295,06 26,41 Προκαταβολές Φόρων και Λοιπές Απαιτήσεις από Φόρους ,01 Λογαριασµοί ιαχείρισης Προκαταβολών και Πιστώσεων 149,19 224,24 Σύνολο , , ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ Ταµείο 2.534,39 485,90 Καταθέσεις Όψεως , ,70 Σύνολο , ,60 17

20 11. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Σύνολο , ,00 Αποθεµατικά Τακτικό Αποθεµατικό 70,36 70,36 Σύνολο 70,36 70,36 Αποτελέσµατα εις Νέον (3.734,12) ( ,31) Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων , ,05 Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ ,00 διαιρεµένο σε ονοµαστικές µετοχές µε ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής Ευρώ 29,35. Μοναδικός Μέτοχος είναι η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. µε ποσοστό συµµετοχής 100%. Τακτικό Αποθεµατικό Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 οι εταιρείες απαιτείται να σχηµατίζουν το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών ετησίων κερδών σε Τακτικό Αποθεµατικό. Η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει όταν το εν λόγω αποθεµατικό υπερβεί το τετραπλάσιο του µετοχικού κεφαλαίου. Αποτελέσµατα εις νέον Σύµφωνα µε την Ελληνική Εµπορική Νοµοθεσία, οι ανώνυµες εταιρείες υποχρεώνονται στην ετήσια καταβολή µερίσµατος. Συγκεκριµένα, είναι υποχρεωµένες να διανέµουν στους µετόχους τους τουλάχιστον το 35% των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού, εφόσον το ποσό αυτό είναι µεγαλύτερο από το πρώτο µέρισµα, το οποίο, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920, υποχρεούται να διανείµει η ανώνυµη εταιρεία και που ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Για να υπάρχουν όµως κέρδη προς διάθεση (διανοµή και αποθεµατικοποίηση), πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξαλειφθεί οι ζηµίες των προηγουµένων χρήσεων (άρθρο 45 1 Κ.Ν.2190/1920). Οµοίως το άρθρο 44α 2 Κ.Ν.2190/1920 ορίζει ότι, όταν υπάρχουν ακάλυπτες ζηµίες προηγουµένων χρήσεων δεν επιτρέπεται να διαθέτονται τα κέρδη της χρήσης για διανοµή στους µετόχους ή για σχηµατισµό αποθεµατικών αλλά τα κέρδη της χρήσης χρησιµοποιούνται για να καλυφθούν οι ζηµίες αυτές. Ως εκ τούτου η Εταιρεία λόγω των σωρευµένων ζηµιών προηγουµένων χρήσεων δεν µπορεί να διανέµει µέρισµα αλλά το σύνολο των κερδών χρήσεως µεταφέρεται εις νέον προς κάλυψη των ζηµιών αυτών. 18

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα