ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»"

Transcript

1 «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ Α..Τ. Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΗΧΑΣ Α..Τ. Ρ ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΑΡΤΣΕΚΗΣ Α..Τ H Νέα Σµύρνη 28 Απριλίου 2007

2 Πίνακας Περιεχοµένων Σηµείωση Σελίδα Οικονοµικές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός 2 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 4 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ι Σύσταση και ραστηριότητες της Εταιρείας 5 ΙΙ Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 5 ΙΙΙ Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 6 IV Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων και Αποτελεσµάτων κατά την Πρώτη Εφαρµογή Μετάβασης στα.π.χ.π. 11 Ανάλυση Λογαριασµών 1-4 Ανάλυση Λογαριασµών Αποτελεσµάτων Χρήσεως Ανάλυση Λογαριασµών Ενεργητικού Ανάλυση Λογαριασµών Παθητικού 18 Λοιπά Στοιχεία V Συναλλαγές µε Συνδεµένα Μέρη 20 VΙ Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 20 VΙΙ Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και εσµεύσεις 20 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών , ,57 Κόστος Υπηρεσιών 1 ( ,23) ( ,30) Σηµ. Μικτό Αποτέλεσµα , ,27 Λοιπά Έσοδα 111, ,00 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας 2 ( ,06) ( ,35) Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης (9.151,46) (4.135,29) Λοιπά Έξοδα (1.274,28) (470,00) Λειτουργικά Αποτελέσµατα , ,63 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα (Καθαρά) 3 973,60 (3.028,97) Αποτελέσµατα προ Φόρων , ,66 Φόρος Εισοδήµατος 4 (61.334,58) (49.731,05) Κέρδη Μετά Φόρων , ,61 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.5-20) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 1

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σηµ. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ,74 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6-0,15 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , ,98 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις , ,37 Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,24 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις , ,21 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών , ,60 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,05 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Σηµ. Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Αποθεµατικά Κεφάλαια 11 70,36 70,36 Αποτελέσµατα εις Νέον 11 (3.734,12) ( ,31) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,05 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για Παροχές σε Εργαζοµένους , ,46 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,46 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις άνεια 408,35 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις , ,19 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,54 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,05 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.5-20) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 2

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ. Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις Νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά τη 1 Ιανουαρίου 2005 όπως προγενέστερα είχαν απεικονισθεί ,00 70,36 (71.477,06) ,30 Προσαρµογές Πρώτης Υιοθέτησης των.π.χ.π. - - (95.268,86) (95.268,86) Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα µε τα.π.χ.π ,00 70,36 ( ,92) (19.925,56) Κέρδη Χρήσεως , ,61 Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα.π.χ.π ,00 70,36 ( ,31) 8.025,05 Κέρδη Χρήσεως , ,19 Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα.π.χ.π ,00 70,36 (3.734,12) ,24 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.5-20) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 3

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) Αποτελέσµατα προ Φόρων , ,66 Προσαρµογές για: Αποσβέσεις 8.786, ,72 Προβλέψεις 9.915,00 (4.479,27) Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (973,60) 3.028,97 Λειτουργικές Ροές προ Μεταβολών του Κεφαλαίου Κίνησης , ,08 Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης: (Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεων ,83 (47.290,53) Μείωση / (Αύξηση) Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 110,15 (385,71) Αύξηση/(Μείωση) Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) ,80 (11.196,56) Καταβληµένοι Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα (380,70) (3.028,97) Καταβληµένοι Φόροι (42.294,32) (21.211,00) Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες , ,31 Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Αγορά Ενσώµατων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων (5.832,23) (3.649,91) Τόκοι Εισπραχθέντες 1.354,30 Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες (4.477,93) (3.649,91) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) ανείων (408,35) 408,35 Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες (408,35) 408,35 Καθαρή Αύξηση στα Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών Χρήσης , ,75 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών Έναρξης Χρήσης , ,85 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών Λήξης Χρήσης , ,60 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ.5-20) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 4

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 7 Νοεµβρίου 1991, υπό την Επωνυµία «ΜΕΝΤΩΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» µε την υπ αριθµ /91 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών (Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. Φύλλου 4462/ ). Με την υπ αριθµ / απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών (Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών, αρ. Φύλλου 12721/ ) µετονοµάστηκε σε «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» µε λατινική απεικόνιση «MENTOR SURVEYORS - VALUERS - ENGINEERS S.A.» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ Πραγµατογνώµονες - Εκτιµητές». Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 7 Νοεµβρίου Η Εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήµερα, µε έδρα τη Νέα Σµύρνη, οδός Συγγρού 201, Τ.Κ , µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµου Εταιριών 25099/01ΝΤ/Β/91/79(03) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού, σκοπός της Εταιρείας είναι η εκπόνηση µελετών διαχείρισης κινδύνων και αξιοπιστίας εγκαταστάσεων, η διενέργεια πραγµατογνωµοσυνών επί ζηµιών κάθε είδους, ο διακανονισµός ασφαλιστικών αποζηµιώσεων για λογαριασµό ασφαλιστικών εταιρειών ή οργανισµών ή ιδιωτών, η παροχή υπηρεσιών συµβούλου επιχειρήσεων και εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών εκτιµήσεων, διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας, η µελέτη και επίβλεψη κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, η ίδρυση και λειτουργία εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.), η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου και µετρήσεων συναφών µε τις ανωτέρω δραστηριότητες, η εµπορία ειδών συναφών µε τις ανωτέρω δραστηριότητες, η αντιπροσώπευση συναφών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού και η άσκηση κάθε άλλης εργασίας συναφούς µε τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και συµµετοχή σε συναφείς επιχειρήσεις. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 28 Απριλίου 2007 ενώ τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Μέτοχοι Η ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. έχει µόνο µέτοχο την Εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. µε ποσοστό 100%. ΙΙ. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) που έχουν υιοθετηθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και τις ιερµηνείες που εκδόθηκαν από την Μόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών. Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τα.π.χ.π.. Με εξαίρεση το.π.χ.π. 1 «Πρώτη Χρήση Εφαρµογής των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» οι διατάξεις του οποίου χρησιµοποιήθηκαν κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου ως 31 εκεµβρίου 2006, δεν υπάρχουν Πρότυπα που έχουν εφαρµοσθεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους. Ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας στα νέα Πρότυπα, σύµφωνα µε το.π.χ.π. 1, θεωρείται η 1 Ιανουαρίου Οι λογιστικές πολιτικές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. Οι τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές του Κ.Ν.2190/1920, όπως ίσχυε τότε (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή τα «Ε.Λ.Π.») που διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα.π.χ.π.. Η ιοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής αποτίµησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. για σκοπούς συµµόρφωσης µε τα.π.χ.π.. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2005 παρουσιάζονται αναµορφωµένα µε βάση τις τροποποιήσεις αυτές. 5

8 Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης, λόγω της µετάβασης από τα Ε.Λ.Π. στα.π.χ.π. παρατίθεται στη Σηµείωση IV. Οι Oικονοµικές Kαταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων απαιτεί από τη ιοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν την εφαρµογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και των καταχωρηµένων ποσών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγµατοποιήθηκαν και στις τυχόν επόµενες. Η Εταιρεία ενοποιείται από την Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.. ΙΙΙ. BAΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων του 2006 παρουσιάζονται παρακάτω: α) Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε µισθωµένα ακίνητα και ο κινητός εξοπλισµός, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από την Εταιρεία είτε για τις λειτουργικές εργασίες της είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος µειωµένο κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµιές αποµείωσης. Στο ιστορικό κόστος περιλαµβάνονται και οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την απόκτηση των παγίων. Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να µετρηθεί µε αξιοπιστία. απάνες επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την πραγµατοποίησή τους. Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων, διενεργούνται στο κόστος κτήσης και υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής: - Προσθήκες και βελτιώσεις σε κτίρια µισθωµένα: Η διάρκεια της µίσθωσης - Λοιπός εξοπλισµός: 1 έως 5 χρόνια Οι υπολειµµατικές αξίες των παγίων και η ωφέλιµη ζωή τους αναπροσαρµόζονται, αν είναι απαραίτητο, κάθε φορά που συντάσσονται Οικονοµικές Καταστάσεις. Πάγια που έχουν υποστεί αποµείωση προσαρµόζονται στην ανακτήσιµη αξία τους. Κέρδη και ζηµίες από διαθέσεις παγίων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. β) Λοιπά άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Στα άυλα στοιχεία του Ενεργητικού περιλαµβάνονται άδειες λογισµικού που αποτιµούνται στο κόστος κτήσης, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής αυτών, που κυµαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. Οι δαπάνες για τη συντήρηση του λογισµικού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά την πραγµατοποίησή τους. 6

9 γ) Αποµείωση Στοιχείων Ενεργητικού Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων εξετάζεται αν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού, δηλαδή αν η ανακτήσιµη αξία του είναι µικρότερη της αξίας, όπως αυτή εµφανίζεται στα βιβλία της Εταιρείας στην αντίστοιχη περίοδο. Ως ένδειξη αποµείωσης εννοούνται µεταξύ άλλων, οι µεταβολές όρων ή ακύρωσης συµβολαίων µε τρίτους, η αδυναµία πληρωµών χρεωστών µε βάση τους συµβατικούς όρους, αποφάσεις δικαστηρίων, κλπ. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. δ) Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Μη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, τα οποία εµφανίζονται σε ιστορική αξία µετατρέπονται σε Ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Μη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, τα οποία εµφανίζονται στην εύλογη αξία, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία που καθορίσθηκε η αξία. ε) Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα χρηµατικά διαθέσιµα στο ταµείο, οι καταθέσεις σε τράπεζες και οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις άµεσης ρευστοποίησης και µηδενικού κινδύνου που λήγουν εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. στ) Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στο κόστος και ελέγχονται ετησίως για περίπτωση αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. Απαιτήσεις που κρίνονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται. ζ) Πληροφόρηση κατά Τοµέα Η Εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τοµέα παροχής υπηρεσιών για διενέργεια πραγµατοµοσυνών επί ζηµιών, καθώς και υπηρεσίες εκπόνησης µελετών για αξιοποίηση, διαχείριση κινδύνων, ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας και σε µία µόνο γεωγραφική περιοχή, στην Ελληνική επικράτεια. Εποµένως δεν κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών κατά τοµέα. η) Μισθώσεις Η Εταιρεία συνάπτει µόνο λειτουργικές µισθώσεις ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία, δεν καταχωρεί το µισθωµένο πάγιο ως στοιχείο ενεργητικού, αναγνωρίζει δε, ως έξοδο, το ποσό των µισθωµάτων που αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου παγίου, µε τη µέθοδο του δουλευµένου. 7

10 θ) Φόρος Εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος είναι ο αναµενόµενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου εισοδήµατος χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρµογή στο φόρο πληρωτέο προηγούµενων χρήσεων. Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα µελλοντικών χρήσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι αναµένονται να ισχύουν την περίοδο κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή διακανονιστεί η υποχρέωση. Ο προσδιορισµός των µελλοντικών φορολογικών συντελεστών βασίζεται σε νόµους που έχουν ψηφιστεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται όταν το σχετικό φορολογικό όφελος υλοποιηθεί. Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα αποτελέσµατα εκτός από την περίπτωση που αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα Ιδία Κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα Ιδία Κεφάλαια. Πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων καταχωρούνται στον ίδιο χρόνο µε αυτόν της υποχρέωσης καταβολής του σχετικού µερίσµατος. ι) Παροχές στο Προσωπικό Η Εταιρεία συµµετέχει σε διάφορα προγράµµατα παροχών προς το προσωπικό µετά την έξοδο τους από την υπηρεσία. Τα προγράµµατα αυτά αφορούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών και προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. i) Προγράµµατα καθορισµένων παροχών Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται ως το πρόγραµµα µε το οποίο η Εταιρεία αναλαµβάνει τον αναλογιστικό κίνδυνο µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας ο µισθός, και συνεπώς την υποχρέωση να καταβάλει στο προσωπικό που αποχωρεί τις προβλεπόµενες νόµιµες ή τεκµαιρόµενες παροχές. Νόµιµες είναι αυτές που επιβάλλονται από το Νόµο όπως η αποζηµίωση του Ν.2112/1920 στην Ελλάδα και τεκµαιρόµενες αυτές που δίνονται οικειοθελώς από την Εταιρεία, όπως π.χ. η Εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις του Ν.2112/1920 κατά την αποχώρηση των υπαλλήλων µεγαλύτερες από τις νόµιµες. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές, κατάλληλα προεξοφληµένες µε το τρέχον επιτόκιο που φέρουν κρατικά οµόλογα µε διάρκεια ανάλογη της υποχρέωσης. Η µεταβολή της αξίας της υποχρέωσης καταχωρείται αντίστοιχα σε χρέωση ή πίστωση των αποτελεσµάτων. Ο υπολογισµός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών γίνεται από αδειούχο αναλογιστή µε τη µέθοδο της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον σε ετήσια βάση. H Εταιρεία εφαρµόζει τη «µέθοδο περιθωρίου» του.λ.π. 19 «Παροχές προς το προσωπικό» σύµφωνα µε την οποία µέρος από τα κέρδη ή ζηµιές που έχουν προκύψει από αναλογιστικές µελέτες δύνανται να µην αναγνωριστούν. 8

11 ii) Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών Ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ορίζεται ως το πρόγραµµα σύµφωνα µε το οποίο η Εταιρεία υποχρεούται όπως καταβάλλει συγκεκριµένο ποσό εισφορών και δεν έχει ουδεµία άλλη είτε νοµική είτε συµβατική υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στην περίπτωση που ο Λογαριασµός Κεφαλαίων δεν θα διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει στους ασφαλισµένους του τις παροχές που τους οφείλει, σχετικά µε την τρέχουσα αλλά και την προηγούµενη προϋπηρεσία τους. ια) Προβλέψεις Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις στις Οικονοµικές της Καταστάσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις που προκύπτουν από γεγονότα που έχουν συµβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή τους θα δηµιουργήσει εκροή το ύψος της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι σχηµατισµένες προβλέψεις επί των επισφαλών απαιτήσεων και των επιδίκων υποθέσεων επαναξιολογούνται και αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Προβλέψεις για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται. Μελλοντικά γεγονότα τα οποία µπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης για την οποία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, λαµβάνονται υπόψη µόνο όταν υπάρχουν επαρκείς αντικειµενικές ενδείξεις ότι θα επισυµβούν. ιβ) Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που το οικονοµικό όφελος αναµένεται να εισρεύσει στην Εταιρεία και το ύψος τους µπορεί αξιόπιστα να µετρηθεί. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών πραγµατογνωµοσύνης, µελετών και εκτιµήσεων µηχανικών Τα εν λόγω έσοδα αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δουλευµένου. Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δουλευµένου. ιγ) ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες µε πίστωση µέχρι και 60 ηµερών σε ορισµένους πελάτες. Η Εταιρεία λόγω της σύνθεσης του πελατολογίου που διαθέτει αποτελούµενου κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες, (µεταξύ των οποίων και η Μητρική), από ένα τραπεζικό οργανισµό και µια επιχείρηση κοινής ωφελείας, δεν αντιµετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο. Κίνδυνος της αγοράς Το πελατολόγιο της Εταιρείας αποτελείται κυρίως από ασφαλιστικές εταιρίες µε πολυετή παρουσία στο χώρο. Η Εταιρεία εκτιµά πως δεν συντρέχουν λόγοι ώστε η πελατειακή βάση να µειωθεί σηµαντικά στο µέλλον. Κίνδυνος Ρευστότητας εν υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας διότι τα κεφάλαια κίνησης της Εταιρείας επαρκούν για την κάλυψη των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. 9

12 ιδ) Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες που δεν έχουν Ακόµα Υιοθετηθεί Τα νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις σε Πρότυπα και ιερµηνείες που δεν ισχύουν κατά την 31 εκεµβρίου 2006, τα οποία δεν έχουν εφαρµοσθεί στην σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων έχουν ως εξής :.Π.Χ.Π. 7: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις και τροποποίηση του.λ.π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων : Οι Κεφαλαιουχικές Γνωστοποιήσεις απαιτούν εκτενείς δηµοσιοποιήσεις σχετικά µε τη σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην οικονοµική θέση και απόδοση µιας οντότητας, καθώς και ποιοτική και ποσοτική ενηµέρωση για τη φύση και την έκταση των κινδύνων. Το.Π.Χ.Π. 7 και το τροποποιηµένο.λ.π. 1, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του 2007, θα απαιτούν εκτενείς πρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας..Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί Τοµείς ραστηριότητας: Το.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το.λ.π. 14 και προσδιορίζει πως µια οντότητα πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά µε τους τοµείς λειτουργίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις και σε συνέχεια της αναθεώρησης του.λ.π. 34 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση, απαιτεί µια οντότητα να παρουσιάζει επιλεκτικά πληροφορίες σχετικά µε τους λειτουργικούς τοµείς της στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα θέτει τις απαιτήσεις των σχετικών γνωστοποιήσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τη γεωγραφική περιοχή και τους σηµαντικούς πελάτες. Το.Π.Χ.Π. 8 είναι υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας το Το Ε...Π.Χ.Π. 7 Εφαρµογή της µεθόδου της προσαρµογής του. Λ. Π. 29 Οικονοµικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες αναφέρεται στο.λ.π. 29, όταν µια οικονοµία γίνεται υπερπληθωριστική για πρώτη φορά και συγκεκριµένα η λογιστική για αναβαλλόµενους φόρους. Το Ε...Π.Χ.Π. 7, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του 2007, δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Το Ε...Π.Χ.Π. 8 Πεδίο εφαρµογής του.π. Χ. Π. 2 Πληρωµές σε Μετοχές αναφέρεται στη λογιστική για συναλλαγές πληρωµών µε µετοχές στις οποίες µερικά ή όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που αποκτήθηκαν δεν µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν. Το Ε...Π.Χ.Π. 8 θα είναι υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του 2007 και δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. Το Ε...Π.Χ.Π. 9 Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό του εάν κάποιο ενσωµατωµένο παράγωγο πρέπει να διαχωρίζεται από τη βασική σύµβαση, όταν υπάρχουν µετατροπές στη σύµβαση. Το Ε...Π.Χ.Π. 9 το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του 2007, δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Το Ε...Π.Χ.Π. 10 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και Αποµείωση, απαγορεύει την αντιστροφή αποµείωσης που αναγνωρίστηκε σε προηγούµενη ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία, επένδυση σε συµµετοχικούς τίτλους ή είναι χρηµατοοικονοµικό µέσο αποτιµηµένο σε τιµές κόστους. Το Ε...Π.Χ.Π. 10 θα είναι υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας του Το Ε...Π.Χ.Π. 11.Π.Χ.Π. 2 Συναλλαγές σε Μετοχές Εταιρειών Οµίλου και Ιδίες Μετοχές, αναφέρεται στη λογιστική αντιµετώπιση συγκεκριµένων, σχετικών συναλλαγών και αν θα πρέπει αυτές να παρουσιαστούν ως συναλλαγές µε τακτοποίηση µετρητών ή µετοχών όπως ορίζει το.π.χ.π. 2. Η εφαρµογή του Ε...Π.Χ.Π. 11 αφορά την οικονοµική χρήση του Το Ε...Π.Χ.Π. 12 ιευθετήσεις Παραχώρησης Υπηρεσιών, αναφέρεται σε παραχώρηση υπηρεσιών µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων και έχει εφαρµογή τη οικονοµική χρήση του

13 ΙV. ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ.Π.Χ.Π. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006, είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις συνταγµένες σύµφωνα µε τα.π.χ.π.. Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις αναφορές στην Σηµείωση 2. Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το.π.χ.π. 1 για την σύνταξη των συγκεκριµένων Οικονοµικών Καταστάσεων. Η ηµεροµηνία µετάβασης στα.π.χ.π. είναι η 1 Ιανουαρίου 2005, ηµεροµηνία κατά την οποία έχει συνταχθεί ο «Ισολογισµός Έναρξης» της Εταιρείας µε βάση τα.π.χ.π.. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 και ως ηµεροµηνία υιοθέτησης των.π.χ.π. από την Εταιρεία θεωρείται η 1 Ιανουαρίου Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν αναλυτικά τις µεταβολές στα µεγέθη των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων λόγω της µετάβασης στα.π.χ.π.. Οι δύο πρώτοι πίνακες συµφωνίας παρουσιάζουν µια γενική εικόνα της επίπτωσης από την µετάβαση στα.π.χ.π. στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2005 και την 31 εκεµβρίου 2005, ενώ οι τρεις πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν πιο αναλυτικά την επίδραση της µετάβασης στα: Μεγέθη Ισολογισµού την 1 Ιανουαρίου 2005 Μεγέθη Ισολογισµού την 31 εκεµβρίου 2005 Αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου 2005 Στις Σηµειώσεις που παρατίθενται στους πίνακες αυτούς, αναλύονται λεπτοµερώς όλες οι αναπροσαρµογές των οικονοµικών µεγεθών οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν για του σκοπούς της µετάβασης στα.π.χ.π.. 11

14 IV 1. Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων πρώτης εφαρµογής.π.χ.π. 01/01/2005 Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια βάσει των Ε.Λ.Π ,00 70,36 (71.477,06) ,30 Αναγνώριση υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό - - ( ,73) ( ,73) Προσαρµογή αξίας υποχρεώσεων ,37 40,37 Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας , ,50 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων βάσει των.π.χ.π ,00 70,36 ( ,92) (19.925,56) 31/12/2005 Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια βάσει των Ε.Λ.Π ,00 70,36 (45.118,59) ,77 Αναγνώριση υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό - - (99.704,46) (99.704,46) Προσαρµογή αξίας υποχρεώσεων ,37 40,37 Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας , ,37 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων βάσει των.π.χ.π ,00 70,36 ( ,31) 8.025,05 12

15 IV 2. Αναπροσαρµογή Ισολογισµού της 1 Ιανουαρίου 2005 και 31 εκεµβρίου 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σηµ. ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. 01/01/ /12/2005 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ.Π.Χ.Π. ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΒΑΣΕΙ.Π.Χ.Π. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , , , , ,17 0,15-0, , , , ,98 (1) 8.874, , , , , , , , , ,24 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,14 (15.167,93) , , , , , , , ,74 (15.167,93) , , , , ,61 (9.180,56) ,05 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Κεφάλαια Αποτελέσµατα εις Νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,00 70,36-70,36 70,36-70,36 (2) (71.477,06) (95.268,86) ( ,92) (45.118,59) (93.676,72) ( ,31) ,30 (95.268,86) (19.925,56) ,77 (93.676,72) 8.025,05 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για Παροχές σε Εργαζοµένους (2) , , , ,46 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,46 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις άνεια Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων ,35-408, ,20 (40,37) , ,49 (15.208,30) , ,20 (40,37) , ,84 (15.208,30) , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , ,61 (9.180,56) ,05 13

16 IV 3. Αναπροσαρµογή Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2005 Σηµ. ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΒΑΣΕΙ.Π.Χ.Π. Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών , ,57 Κόστος Υπηρεσιών (2) ( ,57) 4.479,27 ( ,30) Μικτό Αποτέλεσµα , , ,27 Λοιπά Έσοδα 1.190, ,00 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ( ,35) - ( ,35) Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης (4.135,29) - (4.135,29) Λοιπά Έξοδα (470,00) - (470,00) Λειτουργικά Αποτελέσµατα , , ,63 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/ (Έξοδα) (Καθαρά) (3.028,97) - (3.028,97) Αποτελέσµατα προ φόρων , , ,66 Φόρος Εισοδήµατος (1) (46.843,92) (2.887,13) (49.731,05) Αποτελέσµατα µετά Φόρων , , ,61 Για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα.π.χ.π., η Εταιρεία αναµόρφωσε διάφορα ποσά που είχαν συνταχθεί σε Ισολογισµούς που είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κ.Ν.2190/1920). Εξηγήσεις για το πως επηρεάστηκαν οι Οικονοµικές Καταστάσεις µε την εφαρµογή των.π.χ.π. παρατίθενται παρακάτω, σε πίνακες και σχόλια, για τις σηµαντικές µεταβολές. Περιγραφή των σηµαντικών προσαρµογών στον Ισολογισµό Αναπροσαρµογής και την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων: 1. Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις από την υποχρέωση για συνταξιοδότηση των υπαλλήλων βάσει του Κ.Ν. 2112/ Αναγνώριση βάσει αναλογιστικής µελέτης σύµφωνα µε τα.π.χ.π. της υποχρέωσης για συνταξιοδότηση και παρεπόµενες παροχές σε οµαδικό πρόγραµµα ασφάλισης των υπαλλήλων. 14

17 1. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού* , ,14 Αµοιβές Τρίτων , ,01 ιάφορα Έξοδα , ,79 Αποσβέσεις 4.393, ,36 Σύνολο Κόστους Υπηρεσιών , ,30 2. ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού* , ,60 Αµοιβές Τρίτων , ,00 Παροχές Τρίτων , ,23 Φόροι / Τέλη 3.963, ,37 ιάφορα Έξοδα , ,79 Αποσβέσεις 4.393, ,36 Σύνολο Εξόδων ιοικητικής Λειτουργίας , ,35 2α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μισθοί και Ηµεροµίσθια , ,69 Εργοδοτικές Εισφορές , ,48 Έξοδα Προγραµµάτων Καθορισµένων Παροχών , ,98 Λοιπές Παροχές , ,59 Σύνολο Αµοιβών και Εξόδων Προσωπικού , ,74 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) (ΚΑΘΑΡΑ) Τόκοι Βραχυπρόθεσµων ανείων (20,79) (2.188,29) Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (359,91) (840,68) Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων (380,70) (3.028,97) Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 1.354,30 - Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών Εσόδων 1.354,30 0,00 Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 973,60 (3.028,97) 15

18 4. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φόρος Εισοδήµατος Χρήσης (62.582,80) (25.632,92) Φόροι Προηγούµενων Χρήσεων - (21.211,00) Αναβαλλόµενος Φόρος 1.248,22 (2.887,13) Συνολικός Φόρος Εισοδήµατος (61.334,58) (49.731,05) Κέρδη προ Φόρων , ,66 Συντελεστής Φόρου Εισοδήµατος 0,29 0,32 Φόρος Εισοδήµατος , ,13 Eπιδράσεις από Φορολογικό Συντελεστή 199,92 (808,40) απάνες µη Εκπιπτόµενες από τη Φορολογία Εισοδήµατος 4.179, ,32 Φόροι που Καταλογίσθηκαν και Αφορούν σε Προηγούµενες Χρήσεις ,00 Σύνολο Φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης , ,05 Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Σύµφωνα µε το Κ.Ν.3296/2004 ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος µειώθηκε από 35% για το 2004 σε 32% για το 2005, 29% για το 2006 και 25% από τη χρήση 2007 και µετέπειτα. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση του 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005 Κτίρια & Κτιριακές Εγκαταστάσεις Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός Σύνολο Κόστος κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,98 Προσθήκες , ,91 Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου , , ,89 Σωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 (6.101,61) (63.540,83) (69.642,44) Αποσβέσεις χρήσης (2.640,45) (15.014,25) (17.654,70) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου 2005 (8.742,06) (78.555,08) (87.297,14) Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου , , , Κτίρια & Κτιριακές Εγκαταστάσεις Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός Σύνολο Κόστος κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,89 Προσθήκες 2.220, , ,23 Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου , , ,12 Σωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 (8.742,06) (78.555,10) (87.297,16) Αποσβέσεις χρήσης (2.834,70) (5.952,15) (8.786,85) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου 2006 (11.576,76) (84.507,25) (96.084,01) Αναπόσβεστη αξία 31 εκεµβρίου , , ,11 16

19 6. ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κόστος κτήσεως Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 7.867, ,07 Υπόλοιπο 7.867, ,07 Σωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (7.866,92) (6.858,90) Αποσβέσεις Χρήσεως ` (0,15) (1.008,02) Υπόλοιπο (7.867,07) (7.866,92) Αναπόσβεστη αξία 0,00 0,15 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα ποσά των χρήσεων 2006 και 2005 αφορούν δοθείσες εγγυήσεις µισθωµένου ακινήτου και µεταφορικών µέσων. 8. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2005 Αναγνώριση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 2006 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Καθορισµένων Παροχών σε Εργαζοµένους 5.987, , ,59 Σύνολο Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων 5.987, , ,59 Ο συντελεστής µε τον οποίο υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος είναι ίσος µε αυτόν που εκτιµάται ότι θα ισχύει κατά την στιγµή αναστροφής των προσωρινών φορολογικών διαφορών. Για την Εταιρεία ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε 25%. 9. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πελάτες , ,55 Χρεώστες ιάφοροι 295,06 26,41 Προκαταβολές Φόρων και Λοιπές Απαιτήσεις από Φόρους ,01 Λογαριασµοί ιαχείρισης Προκαταβολών και Πιστώσεων 149,19 224,24 Σύνολο , , ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ Ταµείο 2.534,39 485,90 Καταθέσεις Όψεως , ,70 Σύνολο , ,60 17

20 11. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Σύνολο , ,00 Αποθεµατικά Τακτικό Αποθεµατικό 70,36 70,36 Σύνολο 70,36 70,36 Αποτελέσµατα εις Νέον (3.734,12) ( ,31) Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων , ,05 Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ ,00 διαιρεµένο σε ονοµαστικές µετοχές µε ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής Ευρώ 29,35. Μοναδικός Μέτοχος είναι η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. µε ποσοστό συµµετοχής 100%. Τακτικό Αποθεµατικό Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 οι εταιρείες απαιτείται να σχηµατίζουν το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών ετησίων κερδών σε Τακτικό Αποθεµατικό. Η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει όταν το εν λόγω αποθεµατικό υπερβεί το τετραπλάσιο του µετοχικού κεφαλαίου. Αποτελέσµατα εις νέον Σύµφωνα µε την Ελληνική Εµπορική Νοµοθεσία, οι ανώνυµες εταιρείες υποχρεώνονται στην ετήσια καταβολή µερίσµατος. Συγκεκριµένα, είναι υποχρεωµένες να διανέµουν στους µετόχους τους τουλάχιστον το 35% των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού, εφόσον το ποσό αυτό είναι µεγαλύτερο από το πρώτο µέρισµα, το οποίο, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920, υποχρεούται να διανείµει η ανώνυµη εταιρεία και που ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Για να υπάρχουν όµως κέρδη προς διάθεση (διανοµή και αποθεµατικοποίηση), πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξαλειφθεί οι ζηµίες των προηγουµένων χρήσεων (άρθρο 45 1 Κ.Ν.2190/1920). Οµοίως το άρθρο 44α 2 Κ.Ν.2190/1920 ορίζει ότι, όταν υπάρχουν ακάλυπτες ζηµίες προηγουµένων χρήσεων δεν επιτρέπεται να διαθέτονται τα κέρδη της χρήσης για διανοµή στους µετόχους ή για σχηµατισµό αποθεµατικών αλλά τα κέρδη της χρήσης χρησιµοποιούνται για να καλυφθούν οι ζηµίες αυτές. Ως εκ τούτου η Εταιρεία λόγω των σωρευµένων ζηµιών προηγουµένων χρήσεων δεν µπορεί να διανέµει µέρισµα αλλά το σύνολο των κερδών χρήσεως µεταφέρεται εις νέον προς κάλυψη των ζηµιών αυτών. 18

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε..» την 27η Μαρτίου 2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Μαρτίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

LogiSystems. Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων. της 3 ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2007-31.12.2007

LogiSystems. Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων. της 3 ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2007-31.12.2007 LOGISYSTEMS Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων ΑΡ.Μ.ΑΕ 56327/11/Β/04/6 Ε ΡΑ: 54ο ΧΛΜ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙ ΑΣ, 32 011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ LogiSystems Ανώνυµη Εταιρεία Αποθήκευσης & ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Ετήσιες επαναδιατυπωμένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1.1.2005 31.12.2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Ετήσιες επαναδιατυπωμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45635/73/Β/00/20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ MYEBOOKS ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α ) Η Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Eurobank EFG Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

MYEBOOKS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑE- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ MYEBOOKS ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α ) Οι Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

ALAN MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ALAN MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ALAN MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της ALAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005

INTERNET STORE A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της «INTERNET STORE A.E..» την 1Οη Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί με την ανάρτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του έτους που έληξε την 31η εκεµβρίου 2005 (βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 και της κοιν. Υπουργ. Απόφασης 23861/587/2004

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα