ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AFEA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «AFEA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αριθμός Μητρώου Α.Ε /01/Β/86/6023 Σελίδα 1 από 87

2 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 23 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 26 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου Σελίδα 2 από 87

3 Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑFEA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων της Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 43 α 3 του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. Εισαγωγική σημείωση Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει τις πλέον αναβαθμισμένες προδιαγραφές κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων IFRS [=International Financial Reporting Standards] από τη χρήση 2011 και εφ εξής. Ειδικότερα η εταιρεία έχει επιλέξει την τήρηση των διπλογραφικών της βιβλίων στην διάρκεια της χρήσεως κατά τα Ελληνικά ειωθότα (ΕΛΠ= Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα], ενώ στο τέλος της χρήσεως, διενεργούνται σε ξεχωριστό περιβάλλον λογιστικής, ειδικές εγγραφές μετάβασης στα δεδομένα ΔΛΠ [= Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα]. Η υπόψη επιλογή της επιχείρησης εκκινεί από την προσπάθεια αναβάθμισης της ακρίβειας και ενάργειας των οικονομικών μεγεθών που περιέρχονται σε γνώση των παραληπτών του Ισολογισμού [μέτοχοι, προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες, δημόσιο]. Η διεξαγόμενη συζήτηση βασίζεται ως εκ τούτου στο κλείσιμο κατά τα ΔΛΠ τα οποία αναγνωρίζεται, ότι απεικονίζουν με τον πλέον πιστό τρόπο την περιουσιακή διάρθρωση και τη δομή του αποτελέσματος, ενώ ξεχωριστή έμφαση δίνεται στο σημαντικό κεφάλαιο της ρευστότητας Με τον όρο «Ισολογισμός» νοείται το σύνολο των προς δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών της υπό κρίση χρήσεως, όπου περιλαμβάνονται: Στοιχεία της επιχείρησης [Διοικητικό Συμβούλιο, ελεγκτές, εποπτεύουσα αρχή] Στοιχεία οικονομικής θέσης [περιουσιακή και κεφαλαιουχική διάρθρωση] Κατάσταση συνολικού εισοδήματος Πίνακας προσαρμογών ιδίων κεφαλαίων μεταξύ ΕΛΠ και ΔΛΠ Σελίδα 3 από 87

4 Διάρθρωση ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση ταμειακών ροών Στοιχεία και πληροφορίες ελεγκτών επί του κλεισίματος Η λογική των ΔΛΠ αφίσταται από αυτήν των ΕΛΠ ως προς την διάθεση των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι πρυτανεύει η άποψη πως την διάθεση των αποτελεσμάτων έχει το κυριαρχικό δικαίωμα να την χειριστεί το υπέρτατο όργανο της επιχείρησης, που δεν είναι άλλο από την συνέλευση των μετόχων [και όχι το Διοικητικό Συμβούλιο] Ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με την πρακτική προηγουμένων χρήσεων, συνιστά και το γεγονός ότι ο φορολογικός έλέγχος, προκειμένου περί επιχειρήσεων που υπόκεινται στον έλεγχο των Ορκωτών Λογιστών, υπάγεται επίσης στο ίδιο Σώμα που εκδίδει «φορολογικό πιστοποιητικό» μετά από τη διενέργεια ειδικού ελέγχου. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 1.1. Το ευρύτερο περιβάλλον Το γενικό κλίμα στη χώρα μας όπου μαίνεται ακόμη από το φθινόπωρο του 2008 και εντεύθεν- η βαθιά και πολύπλευρη κρίση, συνεχίστηκε και στην υπό κρίση περίοδο σε όλο το φάσμα της οικονομίας της χώρας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός και ειδικότερα ο κλάδος εισερχόμενου τουρισμού αναψυχής, όπου σημειώθηκε αξιοσημείωτη ανάκαμψη τόσο σε ποσοτικά, όσον και σε κατ αξίαν δεδομένα.. Στον ειδικότερο χώρο της επιχείρησής μας [MICE-Meetings, Incentives, Congresses, Events] αντιμετωπίσθηκαν σοβαρές δυσχέρειες συνεπεία περιοριστικών και γραφειοκρατικών μέτρων των αρχών εποπτείας των ιατρικών συνεδρίων από τον ΕΟΦ [=Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων] και ΣΦΕΕ [=Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδος]. Εδώ νοούνται περαιτέρω περιορισμοί στον αριθμό των συνεδρίων, τη συμμετοχή των γιατρών, το κόστος καταλυμάτων [επί παραδείγματι, αποκλείονται ξενοδοχεία 5 αστέρων], το μέγιστο κόστος διατροφής κλπ. Η εταιρεία παρά ταύτα κατάφερε να αντιπαλέψει τις αντιξοότητες και μάλιστα να σημειώσει και μία σχετική βελτίωση στον τομέα των συνεδρίων. Η χρηματοδοτική λειτουργία προσέκρουσε σε ακόμη μεγαλύτερα εμπόδια, καθώς το τραπεζικό σύστημα της χώρας δεν κατάφερε να αποκαταστήσει συνθήκες ισορροπίας, αν και στην παρελθούσα περίοδο συντελέστηκε η λεγόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που ακολούθησε τη δραματική επιβάρυνση των τραπεζών από το λεγόμενο PSI [= Private sector involvement]. Ο προκληθείς ορυμαγδός εξελίξεων στον τραπεζικό χώρο με τις ραγδαίες μεταβολές και τις μαζικές συγχωνεύσεις, προκάλεσαν σημαντική δυσχέρεια και ένα κενό ακόμη και στην τρέχουσα επικοινωνία με τράπεζες μέσω των οποίων η εταιρεία διεξήγαγε σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία ωστόσο κατάφερε να αποπληρώσει πλήρως στην διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, οφειλές σε συγχωνευθείσες τράπεζες Σελίδα 4 από 87

5 [Κύπρου, Ελληνική, Marfin, Probank] στα πλαίσιο ειδικών συμφωνιών με τις απορρωφώσες τράπεζς [Πειραιώς, Εθνική]. Έτσι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων δυσχεράνθηκε και το υψηλό κόστος δανεισμού που εκτοξεύθηκε σε μεγάλα ύψη που δεν συγκρίνονται με αυτά που ίσχυσαν προ της κρίσης, διατηρήθηκαν και στην υπό κρίση περίοδο. Χαρακτηριστικό στοιχείο των επιπτώσεων στην τραπεζική μας σχέση, κάτι που αφορά το σύνολο της οικονομίας, είναι η εσπευσμένη προσπάθεια των τραπεζών να περιορίσουν τις χρηματοδοτήσεις στο σύνολό τους, αλλά και πολύ περισσότερο να μειώσουν την ανοικτή χωρίς εξασφάλιση- χρηματοδότηση. Η κατάσταση αυτή δεν δείχνει να εξομαλύνεται παρά σε βάθος χρόνου από την χρονική στιγμή που συντάσσεται η παρούσα έκθεση, καθώς νέα προβλήματα με πρόσθετες ανάγκες κεφαλαιοποίησης των τραπεζών ανέκυψαν στο μεταξύ ως συνέπεια των πολλών μη εξυπηρετούμενων δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η έκρηξη της ανεργίας και η εξώθηση σημαντικών μαζών του πληθυσμού στα έσχατα όρια της ένδειας, προκαλούν συχνές κοινωνικές εντάσεις και κινητοποιήσεις που με τη σειρά τους βλάπτουν την εικόνα της τουριστικής Ελλάδας. Στην Αθήνα, ιδιαίτερα, όπου και το επίκεντρο συνεδριακών δραστηριοτήτων, σημειώθηκε δραματική μείωση κλινών με επάλληλα κλεισίματα ξενοδοχειακών μονάδων. Απότοκο των ως άνω διαπιστώσεων υπήρξε και η σημαντική πρόσφατη κυβερνητική μεταβολή που συνοδεύεται από μία αύξηση της μεταβλητότητας και ρευστότητας των σχέσεων της χώρας με δανειστές και όργανα της ΕΕ και του ΔΝΤ. Οι διαφαινόμενες ιδιωτικοποιήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μία κάποια ανάσχεση στην δυσμενή εξέλιξη της οικονομίας, με άμεσο ενδιαφέρον για την εταιρεία μας, καρκινοβατούν, ενώ η πιθανολογούμενη πολιτική αστάθεια, αποθαρρύνει ουσιαστικές επιχειρηματικές κινήσεις και επενδύσεις. Η δυσμενής συγκυρία είχε ως συνέπεια την παντελή διακοπή κάθε αναπτυξιακής παρέμβασης της πολιτείας και την καθυστέρηση ήδη δρομολογημένων κινήσεων. Εδώ νοείται η δημιουργία συνεδριακού κέντρου με την αξιοποίηση του συγκροτήματος Tae kwon do στο Φάληρο. Το ίδιο θα πούμε για άλλα σημαντικά έργα ενισχυτικά της τουριστικής και συνεδριακής δραστηριότητας στην πρωτεύουσα, με τη μόνη εξαίρεση αυτή του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου [Λυρική Σκηνή, Εθνική Βιβλιοθήκη κλπ στο χώρο του πρώην Ιπποδρόμου], ενώ με κάπως καλύτερους ρυθμούς προχώρησε το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης [πρώην Φιξ] για να αδρανοποιηθεί κι αυτό συνεπεία διοικητικών δυσλειτουργιών. Σημαντική υπό διαμόρφωση εξέλιξη, συνιστά η αξιοποίηση του Ελληνικού, έργο σημαντικό για την πρωτεύουσα και τον τουρισμό, αν και αναφύονται νέες δυσχέρειες και περιπλοκές δικαστικής και πολιτικής φύσης. Η νέα φιλοσοφία της νέας κυβέρνησης της χώρας γύρω από το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων μέλει να αποκρυσταλλωθεί καθώς εμφανίζονται πολλαπλές αντιφάσεις και παλινωδίες μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών. Η μόνη αξιόλογη θέση που διαμορφώνεται κατά την περίοδο κατάρτισης της παρούσης, είναι η πρόοδος στην ιδιωτικοποίηση περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας καθώς και κινήσεις αντίστοιχες στον ΟΛΠ και ΟΛΘ. Σελίδα 5 από 87

6 Μέσα στο κλίμα αυτό ουδεμία προσθήκη συντελέσθηκε στον τομέα βελτίωσης υποδομών, όπως δρόμοι, πλατείες, πύλες εισόδου, σήμανση, διαχείριση απορριμμάτων, καθαριότητα, ευαισθησία για την αισθητική και το περιβάλλον. Η εικόνα των κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της πόλης, οι άστεγοι και οι επαίτες, δημιουργούν καταθλιπτική εικόνα, καθώς οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο διαρκώς ογκούμενο έργο που καλούνται να επιτελέσουν. Επιπροσθέτως το ογκούμενο ρεύμα εισόδου μεταναστών από εμπόλεμες περιοχές, όπως την Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, δημιουργεί εκρηκτική κατάσταση σε όλη τη χώρα. Η ανεπάρκεια σε καταλύματα υποδοχής και φιλοξενίας είναι απελπιστική. Τούτο αποτελεί, μία εξόχως δυσάρεστη πραγματικότητα με την όξυνση των προβλημάτων από το κύμα των μεταναστών που υποβαθμίζει τη χώρα και όλως ιδιαιτέρως το κέντρο της πρωτευούσης, αλλά και η εντεινόμενη επιβάρυνση της πόλης από τις αλλεπάλληλες πορείες και την εκτεταμένη κοινωνική αναταραχή, απόρροια της κρίσης και των συνεπειών της σε βάρος ευρύτατων στρωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τα ελάχιστα θετικά στοιχεία που διαφαίνονται στον ορίζοντα της νέας χρήσης εστιάζονται στο εισερχόμενο τουρισμό αναψυχής, που εκτιμάται ότι θα σημειώσει μία περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Το ρεύμα τούτο, διευκρινίζεται, δεν σχετίζεται κατά τρόπο ευθέως ανάλογο με την εταιρεία μας που ως τυπική επιχείρηση MICE δέχεται την επιρροή άλλων παραγόντων που σηματοδοτούν μία βραδύτερη ανάκαμψη. Αξιοσημείωτη είναι η παρατηρούμενη ρευστότητα στην αγορά, καθώς μερικές επιχειρήσεις εξέρχονται του επαγγελματικού στίβου, ενώ ένας αξιόλογος ανταγωνιστής στον αποκλειστικό μας χώρο, διέκοψε κάθε δραστηριότητα και οι υπεύθυνοι καταζητούμενοι επιχειρηματίες ελεγχόμενοι για σκάνδαλα σε συνεργασία με κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της χώρας και τραπεζικούς παράγοντες ΤΤ..Μία σειρά επιχειρήσεων του ευρύτερου χώρου αποσύρεται από την επαγγελματική δράση ή περιορίζει τις δραστηριότητές της Κύκλος εργασιών Profit center % BTr Business Travel , , , , ,92 0,51 INCE [INC] Meetings and Incentives , , , , ,81 0,23 INCO [ICO] Incoming Meetings and Events , , , , ,23 0,08 CnD [+CON] Congresses , , , , ,70 0,17 other , , , , ,15 0,00 total , , , , , / / / / / ,81 1,06 0,83 0,83 0,96 Σελίδα 6 από 87

7 Ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών επιβάλλουν όπως ο τζίρος από την πώληση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων τηρείται σε μη αποτελεσματικούς, αλλά σε «δοσοληπτικούς» λογαριασμούς, όπως ορίζονται λογιστικοτεχνικά. Στην περίπτωση αυτή υπέρ του αποτελέσματος, λογίζεται ως έσοδο, μόνον η λαμβανόμενη προμήθεια. Αντιθέτως τα αεροπορικά εισιτήρια που περιλαμβάνονται ως συστατικό στοιχείο του «πακέτου» δηλ. μαζί με άλλες υπηρεσίες, τιμολογούμενα ως ενιαίο σύνολο, προσμετρώνται στον τζίρο. Ωστόσο από το πρίσμα της εσωτερικής λειτουργίας και ιδιαίτερα της διαχείρισης της ρευστότητας, τζίρος είναι το μέγεθος που επηρεάζει τις χρηματοροές δηλ. τα μεγέθη που πράγματι τιμολογούνται, πιστώνονται και εν τέλει εισπράττονται από τους πελάτες. Έτσι λοιπόν μία πληρέστερη εικόνα παρέχεται από τον ανωτέρω πίνακα, όπου παρουσιάζεται και η διάρθρωση του τζίρου μεταξύ των τμημάτων (profit centers) της εταιρείας Η κατάσταση προσόδου Όπως δείχνει ο ανωτέρω πίνακας, ο τζίρος της εταιρείας μειώθηκε ελαφρώς σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση κατά 5,7%. Η μείωση αυτή έρχεται να διαδεχθεί μία αντίστοιχη μείωση της προηγουμένης περιόδου, έναντι του 2012, ενώ δραματική φαίνεται η μείωση αν συγκριθεί ο τζίρος με αυτόν της χρήσεως 2008 που απετέλεσε και το έτος της μέγιστης επιτυχίας για την εταιρεία. Εάν, εξ άλλου, εξετάσουμε την εξέλιξη του Συντελεστή Μικτού Κέρδους (=ΣΜΚ) στην διαδοχή των τελευταίων χρήσεων , παρατηρούμε μία σειρά αυξομειώσεων, για να σταθεροποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια, μεσούσης της κρίσης, σε ποσοστό ανώτερο του 19% Περίοδος Κύκλος εργασιών (συνεπτυγμένος) κόστος πωλήσεων μικτό κέρδος εκμετάλλευσης ΣΜΚ % , , ,38 18,04% , , ,87 17,73% , , ,59 16,53% , , ,46 14,23% , , ,44 14,42% , , ,78 14,43% , , ,71 17,00% , , ,17 16,00% , , ,77 16,00% , , ,00 19,72% , , ,00 19,17% Σελίδα 7 από 87

8 Η παρατηρούμενη αισθητή βελτίωση του ΣΜΚ θα πρέπει κατά κύριο λόγο να αποδοθεί στο γεγονός ότι σημαντικοί πελάτες [πχ MSD] επέλεξαν το σενάριο τιμολόγησής τους με βάση Handling Fee, γεγονός που συνεπάγεται εξαφάνιση του τζίρου, αλλά προσθήκη του εσόδου στο μικτό κέρδος Γενικά και χρηματοοικονομικά έξοδα Τόσον τα γενικά έξοδα, πλην των Marketing Expences και των εξόδων διάθεσης, κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα περυσινά, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα, αν και μικρότερα ως προς το απόλυτο μέγεθος, κρίνονται υψηλά δεδομένου ότι χρηματοδοτήθηκε μικρότερο ποσό δραστηριότητας. Εδώ οφείλουμε να προσμετρήσουμε και το υψηλότερο τιμολόγιο των τραπεζών. Περίοδος Διοίκηση Διάθεση Χρηματοοικονομικά Συνολο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EBITDA [earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization] Από τη συσχέτιση αποτελεσματικών στοιχείων όπου το λειτουργικό αποτέλεσμα [=μικτό κέρδος, μείον γενικά έξοδα] προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, δίνει τον δείκτη EBITDA που συσχετιζόμενος με το χρηματοοικονομικό κόστος, δείχνει: Ικανοποιητική εικόνα για την υπό εξέταση περίοδο Σημαντική βελτίωση έναντι της προηγούμενης περιόδου Σελίδα 8 από 87

9 Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διοίκησης Αποσβέσεις Έξοδα διάθεσης EBITDA Χρηματοοικονομικά έξοδα EBITDA / Financal Expenses - 2,23 1,75 1,12 2. Περιουσιακή διάρθρωση Το εύρος του Ισολογισμού αυξήθηκε κατά τι [η μείωση αποδίδεται πρωτίστως στο πόστο του κυκλοφορούντος]: Χρήση Χρήση 2013: Χρήση 2012: Χρήση 2011: Κατάσταση ρευστότητας Από την σύγκριση των βραχυπρόθεσμων κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού, οδηγούμαστε στον προσδιορισμό της στατικής κατάστασης ρευστότητας της επιχείρησης, [κεφάλαιο Σελίδα 9 από 87

10 κινήσεως] που απολήγει σε ένα ικανοποιητικό θετικό ποσό. Η σύγκριση των μεγεθών με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου, δείχνει μία περαιτέρω βελτίωση Εμπορικές απαιτήσεις , ,00 λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις , ,00 χρηματικά διαθέσιμα , , , , , ,00 βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,00 λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,00 κεφάλαιο κινήσεως , ,00 Η αναχρηματοδότηση του μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου με ένα ισόποσο δάνειο 8ετούς διάρκειας, κατοπτρίζεται στην παραπάνω σχέση που απεικονίζει καλή κατάσταση ρευστότητας. Εδώ, όμως, συνέβαλε αποφασιστικά και η αισθητή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων στην χρήση 2012, που ξεπέρασε το ποσό των 300 χιλ. Ευρώ ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. Η διόγκωση των ανοικτών απαιτήσεων εξ άλλου, επιβαρύνει την ρευστότητα της εταιρείας αυξάνοντας εκ παραλλήλου τον τραπεζικό δανεισμό. Το ύψος των εκκρεμών απαιτήσεων κατά την ημερομηνία κλεισίματος, σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών και την ίδια εικόνα στο τέλος προηγουμένων χρήσεων, αλλά και η ίδια συσχέτιση του συνόλου των απαιτήσεων κλπ, περιλαμβανομένης και της εκδοχής ενσωμάτωσης και των αξιογράφων, δεδομένου ότι και αυτά συνιστούν μέρος των απαιτήσεων κατά πελατών, εμφανίζεται ως εξής: (τζίρος χωρίς αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια συνεπτυγμένος τζίρος-που εν μέρει δεν περιλαμβάνονται σ αυτόν δηλ. μη πακέτα, αλλά και ανεπτυγμένος τζίρος καθ όσον φέρεται σε πίστωση του πελάτη και αποτελεί μέρος των εκκρεμών απαιτήσεων που οφείλουν να εισπραχθούν) εκκρεμείς απαιτήσεις κατά πελατών την σύνολο απαιτήσεων (+αξιόγραφα) Σελίδα 10 από 87

11 περίοδος Τζίρος (συνεπτυγμένος) Τζίρος (ανεπτυγμένος) Ποσό Ευρώ % επί συν τζίρου % επί ανεπ τζίρου Ποσό Ευρώ % επί τζίρου , , ,87 19,60% 14,05% ,77 35,07% , , ,73 19,56% 13,84% ,64 33,95% , , ,59 21,06% 16,15% ,80 33,23% , , ,09 19,67% 14,72% ,72 32,96% , , ,84 30,77% 23,89% ,40 36,22% , , ,61 20,00% 16,06% ,79 30,01% , , ,03 33,52% 22,16% ,29 39,31% , , ,24 39,00% 25,00% ,01 31,00% , , ,71 31,00% 19,00% ,76 24,00% , , ,15 40,90% 25,96% ,66 34,64% , , ,99 33,83% 21,20% ,88 28,81% Από τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται το συμπέρασμα, ότι στην υπό κρίση περίοδο συντελέσθηκε μία βελτίωση στο ρυθμό είσπραξης των απαιτήσεων κατά πελατών. Η τάση αυτή θα όφειλε να βελτιωθεί έτι περαιτέρω, δεδομένης και της πίεσης στην τραπεζική χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δρομολογηθεί και εν πολλοίς υλοποιηθεί, χειρισμοί περαιτέρω αποκλεισμού πελατών με μακρά περίοδο πίστωσης. Μέσω της παραβολής των λεγόμενων «μακρόχρονων κονδυλίων» που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί ευθύς αμέσως, έχουμε μία ακόμη προσέγγιση της στατικής κατάστασης ρευστότητας στο τέλος των τελευταίων διαχειριστικών περιόδων, όπως προκύπτει σαν διαφορά κάλυψης των μόνιμων τοποθετήσεων / δεσμεύσεων πόρων στο πάγιο και τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις με μόνιμα δικά μας μέσα, ήτοι αυτό που αποκαλούμε «ίδιο κεφάλαιο». Η διαφορά των δύο μεγεθών μας δίνει το κεφάλαιο κινήσεως που υποστηρίζει το τρέχον συναλλακτικό κύκλωμα. Μακρόχρονα περιουσιακά στοιχεία Δεσμεύσεις πόρων στο πάγιο ενεργητικό Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια , ,00 άλλα αντικείμενα του παγίου , , , ,00 Καλύψεις επενδύσεων Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Λοιπά στοιχεία καθαράς θέσης , ,00 μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,00 προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,00 Σελίδα 11 από 87

12 , ,00 στατική κατάσταση ρευστότητας , ,00 Η βελτίωση της κατάστασης είναι προφανής. 4. Risk management Η Εταιρεία ως εκ της φύσεως της δραστηριότητάς της εκτίθεται σε κινδύνους σχετιζόμενους με το σύνολο του συναλλακτικού της κυκλώματος και τις υλικές ή άϋλες υποδομές της. Από την επισκόπηση που έγινε επισημαίνονται οι ακόλουθες εστίες που συγκεντρώνουν την προσοχή μας. Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος αγορών Κίνδυνος ρευστότητας ανθρώπινο δυναμικό συστήματα πληροφορικής ασφαλιστική προστασία Εφ εξής δίνονται πληροφορίες για την έκθεση της εταιρείας σε καθέναν από τους ανωτέρω κινδύνους: Σημειώνεται ότι αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της εταιρείας να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που επισημαίνονται με τον βέλτιστο τρόπο προς την κατεύθυνση εξάλειψης ή έστω περιορισμού των Πιστοδότηση πελατείας Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της απειλούμενης οικονομικής ζημιάς στην εταιρεία, αν ένας πελάτης ή εν γένει χρεώστης δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμφωνημένη εξόφληση αξιογράφου του εις διαταγήν μας ή τακτοποίησης ανοικτού λογαριασμού του. Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω των πωλήσεων της. Υπάρχουν απαιτήσεις κατά πελατών ,99 Ευρώ, από επιταγές και συναλλαγματικές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες ποσού Ευρώ ,89, καθώς και λοιπές απαιτήσεις ύψους ποσού ,99 Ευρώ, ήτοι εν συνόλω ,95 Ευρώ [πέρυσι ,06, πρόπερσι ,54 Ευρώ] που αντιπροσωπεύουν το 38,40% του ανεπτυγμένου τζίρου [πέρυσι ήταν 40,22%, στη χρήση 2012 ήταν 31%, και στη χρήση 2011 ήταν 34% του τζίρου]. Εννοείται ότι, όσο το ποσοστό αυτό γίνεται μικρότερο τόσο Σελίδα 12 από 87

13 καλύτερη είναι η ταχύτητα περιστροφής των απαιτήσεων μέσω του κύκλιου εργασιών και συνεπώς, τόσο καλύτερη είναι η επίπτωση στη διαχείριση της ρευστότητας. Ο μέσος χρόνος είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας διαχρονικά στα 7 τελευταία χρόνια, απεικονίζεται παρακάτω και δείχνει μία σχετική αισθητή βελτίωση στην υπό κρίση περίοδο Τούτο σχετίζεται πρωτίστως με την μερική είσπραξη απαίτησης κατά ΕΜΠ. ετος Απαιτήσεις κατά πελατών αξιόγραφα σύν απαιτ + αξιόγραφα Περιστροφή σε ημέρες τζίρος ανεπτ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 73,35 ημέρες ,81 123,85 ημέρες ,02 100,80 ημέρες ,51 111,60 ημέρες ,44 141,51 ημέρες ,06 108,02 ημέρες , Κίνδυνος αγορών Κίνδυνος αγορών είναι ο κίνδυνος που αλλάζει τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, όπως τις τιμές του ξένου συναλλάγματος επί προμηθευτών εξωτερικού εκτός Ευρωζώνης-, τις τιμές των επιτοκίων και τις τιμές εξαγοράς που θα επηρεάσουν τα εισοδήματα της εταιρείας ή την αξία των μετοχών της. Ο στόχος του χειρισμού του κινδύνου αγορών είναι να καταφέρουμε και να ελέγξουμε την έκθεση στον κίνδυνο αυτόν μέσα σε αποδεκτές παραμέτρους. Στην παρούσα θεματική ενότητα έχουμε να επισημάνουμε την εξαιρετικά ρευστή κατάσταση σε όλες τις αγορές εξ αιτίας της κρίσης που πλήττει όλως ιδιαιτέρως την Ελλάδα. Μπορεί ναι ειπωθεί ότι οι τιμές υπηρεσιών του τουριστικού τομέα διατηρούνται σταθερές ή και πιθανόν να εμφανίζονται περιπτώσεις κάποιας κάμψης, ενώ στον τραπεζικό χώρο διαπιστώνεται υπερβολική αύξηση των τιμολογίων. Ιδιαιτέρως προβληματική εμφανίζεται η κατάσταση στους Σελίδα 13 από 87

14 προμηθευτές εξωτερικού όπου η γενική εικόνα αξιοπιστίας της Ελλάδας συλλήβδην έχει πληγεί και τούτο οδηγεί στην ανάγκη προπληρωμής Ανανέωση συμβάσεων τακτικής εκμετάλλευσης Η εταιρεία δεν κινδυνεύει από την μη ανανέωση της συνεργασίας από κάποιο οίκο (πελάτες- προμηθευτές) με συνέπεια απώλεια μέρους της αγοράς και συρρίκνωση του τζίρου, του μικτού και τελικού αποτελέσματος. Μεγάλο ποσοστό δραστηριότητας της εταιρείας προέρχεται από ad hoc εργασίες και ως εκ τούτου κάθε πρόβλεψη είναι επισφαλής, ενώ η μόνιμη πελατεία business travel & incentivesπαρουσιάζει σημάδια συγκράτησης και περιορισμού των δαπανών. Δραστηριότητες συνεδρίων συμφωνούνται σε μεσοπρόθεσμη βάση σε βάθος χρόνου 2-3 ετών. Η εικόνα που έχουμε για το 2015 είναι ικανοποιητική. Μία διαχρονική τάση που αξίζει να μας προβληματίσει είναι οι συμβάσεις πολυεθνικών αλυσίδων στη βάση global agreements, ενώ από την άλλη πλευρά διαφαίνεται και μία άλλη τάση μερικών σημαντικών πελατών, να αξιώνουν συνεργασία πάνω σε βάση Handling fee δηλαδή με ποσοστό πάνω στο κόστος. Τούτο όμως, δεν αποστερεί την εταιρεία από τα σχετικά έσοδα, ενώ η ίδια κίνηση έχει ευεργετικές επιπτώσεις στη ρευστότητα. Στο χώρο των προμηθευτών δεν αντιμετωπίζεται το παραμικρό πρόβλημα Κίνδυνος όρων και εύρους δανεισμού Ο πιστωτικός κίνδυνος που οφείλεται στην αργή ρευστοποίηση των απαιτήσεων προκαλεί προβλήματα ρευστότητας. Εξ αιτίας αυτού, η εταιρεία προχωρεί σε τραπεζικό δανεισμό με συνέπεια την αύξηση των χρηματοοικονομικών της δαπανών. Η χρηματοπιστωτική κρίση που εκδηλώθηκε ήδη μέσα στο 2008 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με κλιμακούμενες δυσμενείς επιπτώσεις, στην Ελλάδα, αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς και για την υπό κρίση περίοδο Η πορεία των δημοσιονομικών πραγμάτων στη χώρα μας που δεν φαίνεται να εξελίσσεται ικανοποιητικά, τουλάχιστον όσον αφορά στις αναδιαρθρώσεις του αναποτελεσματικού, διεφθαρμένου και σπάταλου δημόσιου τομέα, την απελευθέρωση συντεχνιακών επαγγελμάτων και τις αποκρατικοποιήσεις που συνιστούν μέγιστο κίνδυνο. Η πορεία των σημαντικών αυτών ζητημάτων θα προδικάσει εν πολλοίς την εξέλιξη της τραπεζικής αγοράς, σε συνδυασμό προς την διαχείριση των κλιμακούμενων προβληματικών δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, γεγονός που διαμορφώνει και πάλι πρόσθετες ανάγκες κεφαλαιακής ενίσχυσής των. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι οι τράπεζες γίνονται πολύ προσεκτικές σε περιόδους κρίσης, επιλέγουν τους πελάτες τους και υπό το πρίσμα αυτό, Σελίδα 14 από 87

15 η εταιρεία μας έχει το πλεονέκτημα της άψογης και πολύ καλής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα. Με τα παραπάνω δεδομένα η επιχείρηση προχώρησε και υλοποίησε εντός της χρήσεως 2013 σημαντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ κατά την εξεταζόμενη περίοδο με τις μεγάλες ανακατατάξεις στον τραπεζικό χώρο, πέτυχε να εξοφλήσει το σύνολο των τραπεζών που συγχωνεύθηκαν. Επιβάλλεται να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι ομολογιακό δάνειο ύψους ποσού ,00 Ευρώ με 5ετή διάρκεια μέσω της Eurobank, κατέστη ληξιπρόθεσμο τον Απρίλιο του 2013, αναχρηματοδοτήθηκε με ένα ισόποσο 8ετές δάνειο, από την ίδια τράπεζα εξοφλητέο με εξαμηνιαίες δόσεις. Η εξυπηρέτηση του εν λόγω δανείου προχωρά κανονικά Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο κυρίως ως προς τις υποχρεώσεις της για προκαταβολές ή κλεισμένες πράξεις σε ξένο νόμισμα (=ΞΝ). Σε κάθε περίπτωση οι συναλλαγές της εταιρείας σε ΞΝ είναι περιορισμένης κλίμακας και κυρίως σε δολάρια ΗΠΑ Πιστοληπτική κατάσταση Οι οφειλές της εταιρείας συγκροτούνται αποκλειστικά από βραχυπρόθεσμα κονδύλια. Η εταιρεία καλλιεργεί άριστες σχέσεις με προμηθευτές και απολαμβάνει των συνηθισμένων εκπτώσεων και ορίων πιστοδότησης στην ελληνική αγορά, ενώ στις σχέσεις της με τους προμηθευτές εξωτερικού, διαπιστώθηκε, συνεπεία της κρίσης στη χώρα μία επιφυλακτικότητα, κάτι που οδηγεί σε προπληρωμές. Απόρροια της κρίσης είναι και η μεταβολή των συνθηκών απόδοσης ποσών αεροπορικών εταιρειών ΙΑΤΑ, μέσω του δικτύου BSP, όπου το διάστημα πίστωσης ενός μηνός, περιορίσθηκε σε 15 ημέρες, γεγονός που επιτείνει την πίεση στη ρευστότητα της επιχείρησης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπόψη οργανισμός οξύνει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, αξιώνοντας τραπεζική εγγυητική επιστολή σε περιπτώσεις όπου διαφαίνεται μία δυσμενής οικονομική κατάσταση τόσον στο σκέλος των ιδίων κεφαλαίων, όσον και στον τομέα του αποτελέσματος [EBITDA]. Εδώ, όμως, και όπως ανωτέρω επισημάνθηκε ο δείκτης αυτός κυμαίνεται σε ανώτερα επίπεδα από αυτά που ορίζει η ΙΑΤΑ Κίνδυνοι ρευστότητας Αν και το συνολικό ποσό των απαιτήσεων και λοιπών αντικειμένων κυκλοφορούντος, εξισορροπεί το αντίστοιχο ποσό των υποχρεώσεων, εν τούτοις οι περιστάσεις που σφραγίζονται από την ογκούμενη επιχειρηματική δυσπραγία, τη στενότητα στον τραπεζικό δανεισμό, την κάθετη μείωση των ακαθαρίστων εσόδων σε πλατιά στρώματα της αγοράς κοκ επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση. Σελίδα 15 από 87

16 Εξετάζοντας το ρυθμό εξόφλησης των υποχρεώσεων βλέπουμε αντίθετα προς τις απαιτήσεις που επιβραδύνονται, μία αισθητή επιτάχυνση στην πληρωμή των οφειλών μας. Ο συνδυασμός των δύο διαπιστώσεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παρουσιαζόμενη τακτική επιβαρύνει την εταιρεία με πρόσθετο τραπεζικό δανεισμό και το συνεπακόλουθο χρηματοοικονομικό κόστος. Το όφελος, όμως, από την ακολουθούμενη πρακτική είναι η διατήρηση της αξιοπιστίας της εταιρείας έναντι των προμηθευτών σε σχετικά υψηλό επίπεδο, γεγονός που σχετίζεται με την βέλτιστη ευχέρεια εξεύρεσης ικανοποιητικών λύσεων για την σύνθεση ποιοτικού προϊόντος για τους πελάτες. Ρευστότητα Σύνολο 0-90 ημέρες ημέρες ημέρες >360 ημέρες Απαιτήσεις κατά πελατών , , , , ,17 Αξιόγραφα πελατών εισπρακτέα , , , , ,26 εισροές πόρων , , , , ,43 υποχρεώσεις έναντι προμηθευτών , , , , ,67 επιταγές πληρωτέες (προς προμηθευτές) , , , φόροι - τέλη πληρωτέα , , , ,65 - οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς , , εκροές πόρων , , , , ,67 υπέρ-/υπό-καλύψεις , , , , ,76 Συνεξετάζοντας τα ποσά και τους ρυθμούς χρηματοροών εισπρακτέων και πληρωτέων πόστων βλέπουμε ότι ναι μεν καταλείπεται θετικό κεφάλαιο κινήσεως, πλην όμως στο εγγύς μέλλον παρουσιάζεται «άνοιγμα» που θα πρέπει να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό, αν πράγμα δύσκολο- δεν επιτευχθεί μία δραστική επιτάχυνση των εισπράξεων από πελάτες και αξιόγραφα Ανθρώπινοι πόροι Σελίδα 16 από 87

17 Ως επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η εταιρεία, εστιαζόμενη μάλιστα σε ιδιαιτέρως εξειδικευμένα αντικείμενα υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, κρίνεται επιβεβλημένη και σημαντική η αναφορά και προσεκτική εξέταση του κεφαλαίου αυτού. Η εξεύρεση, εκπαίδευση, καταξίωση και διατήρηση ικανών στελεχών με προχωρημένο επίπεδο τεχνογνωσίας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, marketing, planning, development, άριστη επαφή και ενημέρωση με σύγχρονη τεχνολογία και αυτοματισμούς, αναδεικνύεται σε μείζονος προτεραιότητας ζήτημα, καθώς παρατηρείται στενότητα εξεύρεσης εκπαιδευμένου προσωπικού στην ελληνική αγορά, αν και η ανεργία βρίσκεται σε δραματικά ύψη. Η επιχείρηση αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των νέων προσλήψεων ως προς τη βασική ακαδημαϊκή κατάρτιση, ενώ ενισχύει την εκπαίδευση εντός της εταιρείας, αλλά και με εξωτερικά σεμινάρια επιμόρφωσης. Οι νέες προσλήψεις ή μετατάξεις εστιάζονται κυρίως στην αναπλήρωση θέσεων λόγω συνταξιοδότησης, συνεπεία των επιπτώσεων της κρίσης. Οι όλως εξαιρετικές συνθήκες που προέκυψαν από την κρίση επέβαλαν στην υπόψη περίοδο τη λήψη μέτρων περιστολής της δαπάνης προσωπικού που αποτελεί το 68% του συνολικού πόστου των γενικών εξόδων με μία μείωση απολαβών της τάξης του 7% που προκρίθηκε έναντι άλλων μέτρων κατά το έτος Συνεπεία της εντεινόμενης και παρατεταμένης κρίσης και των συνεπειών της που επεκτάθηκαν μέχρι και την υπό κρίση περίοδο, η επιχείρηση προέβη κατά μήνα Νοέμβριο 2012 σε μία περαιτέρω μείωση αποδοχών του προσωπικού κλιμακούμενη από 5% μέχρι 25% ανάλογα με το ύψος αποδοχών των συνεργατών της. Η λύση αυτή αποσκοπεί στην μείωση του κόστους αφ ενός και στην διατήρηση του εκπαιδευμένου προσωπικού, αφ ετέρου. Ο αριθμός των απασχολουμένων συνεργατών μειώθηκε την τελευταία τριετία κατά τέσσερις θέσεις, εκ των οποίων οι δύο συνιστούν συνταξιοδότηση. Στην υπό εξέταση περίοδο 2014 ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά δυο θέσεις ανερχόμενος στον αριθμό των 34 ατόμων πλήρους απασχόλησης. Στον αριθμό αυτόν δεν προσμετρώνται τα μέλη διοίκησης και προεδρείου της εταιρείας που απασχολούνται συστηματικά και πλήρως. Επιβάλλεται εξ άλλου να σημειωθεί ότι η εταιρεία διατηρεί σταθερή συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες tour,leaders, ξεναγούς κττ για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων έργων, όπως συνέδρια, meetings, incentives κλπ. Η απασχόληση αυτών των συνεργατών που δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω αναφορά, γίνεται εκτάκτως και για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Το υπό εξέλιξη πρόγραμμα διαδοχής και κάλυψης επιτελικών θέσεων Planning, Administration, Financials σημείωσε καλή πρόοδο εντός του Information technology Σελίδα 17 από 87

18 Αν στην εποχή μας κρίνεται για κάθε επιχείρηση χρήσιμη η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνίας και λοιπών αυτοματισμών, τούτο αποτελεί για την εταιρεία μας, όρο εκ των ων ουκ άνευ και καθίσταται λόγω της φύσης του αντικειμένου της, ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Η έμφαση δίνεται στην πληρότητα και τις σύγχρονες προσεγγίσεις. Ωστόσο τα συστήματα πληροφορικής και αυτοματισμών που υποκαθιστούν σε μεγάλο εύρος παραδοσιακές ή χειρόγραφες επεξεργασίες, καταργώντας ακόμη και αυτή την ίδια τη χρήση του χαρτιού στο πλαίσιο της αντίληψης EDI (=Electronic data Interchange), δεν είναι απαλλαγμένα από κινδύνους. Η μη χρήση των βέλτιστων αυτοματισμών αντανακλάται με άμεσες συνέπειες στον πελάτη, αφού βλάπτει την ποιότητα ή και μειώνει την αμεσότητα απόκρισης και πληρότητα στην επικοινωνία. Ήδη πολλοί διαγωνισμοί διεξάγονται ηλεκτρονικά. Στο εσωτερικό της επιχείρησης η τάση συνολικής και ενιαίας μηχανογραφικής κάλυψης με την φιλοσοφία ERP(=Enterprise Resource Planning) όπου το ένα στάδιο συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων μεταπίπτει αυτομάτως με ηλεκτρονική διαδικασία στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας με ευμενείς επιπτώσεις στο κόστος, την πιστότητα, την ποιότητα και την αμεσότητα, οι απαντώμενες ανάγκες και οι απαραίτητες εφαρμογές δεν καλύπτονται πάντοτε από τον προμηθευτή software. Η εξ ανάγκης προσφυγή σε τρίτους προμηθευτές δημιουργεί προβλήματα συμβατότητας και λειτουργικότητας, ακόμη και κόστους για την ανάπτυξη εφαρμογών σύνδεσης (interface). Παράδειγμα η μισθοδοσία και CRM (Customer Relationship Management). Το βασικό σύστημα ERP καλύπτει μεν από ένα μοναδικό προμηθευτή τις ανάγκες της εταιρείας, πλην όμως, πάσχει τεχνολογικά, καθώς ο οίκος Software, δεν κατάφερε μετά από το έτος 2000 να πραγματοποιήσει έναν ριζικό αναπρογραμματισμό πάνω σε σύγχρονες βάσεις με ουσιαστικό στοιχείο την νεότερη τεχνολογία RDBMS [=relational database management system]. Η συγκεκριμένη υστέρηση αποτελεί την αιτία για αρκετές δυσλειτουργίες, όπως είναι η ευχέρεια προσαρμογών λογισμικού, MIS, Financial Reporting κλπ. Ξεχωριστό ζητούμενο αποτελεί το κεφάλαιο e-commerce αλλά και η απομακρυσμένη υποστήριξη συνεδρίων στους χώρους όπου αυτά διεξάγονται. Εδώ, αν και έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ανακύπτουν συχνά πρόσθετες ανάγκες. Στην υπό εξέταση περίοδο καλύφθηκε η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης αυτοματισμών υποστήριξης της διεξαγωγής συνεδρίων για τον έλεγχο συμμετοχής και παρακολούθησης των συμμετεχόντων [bar code], αντικείμενο για το οποίο διεξήχθη σχετική έρευνα. Ήδη βελτιώθηκε ικανοποιητικά η εφαρμογή e-commerce που συνεργάζεται πλήρως με το σύστημα ERP και καλύπτει ερωταποκρίσεις στον τομέα operation & accounting, ενώ για τις πληρωμές των πελατών -συνέδρων κλπ ανά την υφήλιο, διεκπεραιώνεται διαδικασία αναγνώρισης και χρέωσης πιστωτικών καρτών με αυτόματη ηλεκτρονική παρέμβαση της Alpha Bank. Εννοείται ότι τα σχετικά αρχεία και οι λογιστικές εγγραφές διενεργούνται επίσης με αυτόματο τρόπο. Σελίδα 18 από 87

19 Η πραγματοποίηση συνεδρίων σε διάφορους χώρους εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας επιβάλλει την βελτίωση των ψηφιακών αποκεντρωμένων υποδομών. Το κέντρο βάρους δόθηκε στην διασφάλιση αξιόπιστης ασύρματης σύζευξης των συνεδριακών χώρων με το κεντρικό σύστημα της εταιρείας πάνω στην λογική της on line / real time λειτουργίας. Αν και έχει σημειωθεί σχετική πρόοδος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αντιμετωπίζονται ακόμη μερικά ζητήματα εξοπλισμού. Συγκεκριμένα εξετάζεται το ενδεχόμενο απόκτησης ιδιόκτητου εξοπλισμού, τερματικών κλπ, για την εγκατάσταση στους χώρους των συνεδρίων, αφού το κόστος μίσθωσης είναι πολύ υψηλό. Οι όποιες αδυναμίες του βασικού συστήματος πληροφορικής της εταιρείας σχετίζονται με την σχετικά παλαιά τεχνολογία που έχει υιοθετήσει ο προμηθευτής ο οποίος, ωστόσο, ελέγχει πάνω από το 85% των επιχειρήσεων του κλάδου των τουριστικών γραφείων. Μία εκτεταμένη έρευνα αγοράς στη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου, έδειξε ότι σε μία τουλάχιστον περίπτωση εμφανίζεται μία επιχείρηση λογισμικού με ικανοποιητικές προδιαγραφές ποιότητας και τεχνολογίας, αλλά με σχετικά υψηλό κόστος. Η μελέτη του θέματος συνεχίζεται από την εταιρεία. Το μέγεθος της επιχείρησης δημιουργεί την ανάγκη προσφυγής και υποστήριξης για το σύνολο των υπηρεσιών πληροφορικής σε εξωτερικούς οίκους. Όπως για το λογισμικό, το ίδιο συμβαίνει και με την υποστήριξη / συντήρηση hardware + application software + office automation και δικτύων. Στην προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης των παρεχομένων στην εταιρεία υπηρεσιών υποστήριξης στην πληροφορική. Ο συμβεβλημένος οίκος υποστήριξης ανταποκρίνεται και ικανοποιεί την εταιρεία.. Για την καλύτερη λειτουργικότητα των υποδομών πληροφορικής κρίθηκε απαραίτητη η ριζική αναβάθμιση των κεντρικών servers. Επόμενος στόχος που υλοποιήθηκε στην κρινόμενη περίοδο με επιτυχία ήταν η ευρεία αντικατάσταση τερματικών σε περίπου 30 θέσεις εργασίας, ώστε να εκσυγχρονισθεί και διευκολυνθεί η ταχύτητα απόκρισης που δυσχεραίνεται με την επέκταση του λογισμικού που πραγματοποιείται σταδιακά ή με τις νεώτερες εκδόσεις που κατά κανόνα είναι «βαρύτερες». Η επιχείρηση ανέπτυξε ένα αναγκαίο επενδυτικό πρόγραμμα που έτυχε της σχετικής έγκρισης ΕΣΠΑ για την αντικατάσταση μεγάλου αριθμού τερματικών σταθμών Το σύστημα Mailing βελτιώνεται με ριζική αναδιάταξη των καθ έκαστον διευθύνσεων πάνω σε ενιαία βάση που τονίζει την φυσιογνωμία της εταιρείας. Επίσης εγκαταστάθηκε σύστημα προστασίας από spam. Μία βελτιωμένη μορφή Web Site φιλοξενεί ήδη σύμφωνα και με την πρόσφατη νομοθεσία την ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, ενώ το ίδιο ιστολόγιο αποτελεί ένα καλό πρεσβευτή παρουσίασης της εταιρείας και του προφίλ της διεθνώς, με τον καλύτερο τρόπο, όπως οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλουν.. Σελίδα 19 από 87

20 Έχουν προβλεφθεί ιεραρχημένες εξουσιοδοτήσεις για τους χρήστες με δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα, ανάλογα με τα καθήκοντά των. Η σωστή ανταπόκριση των χρηστών στις προδιαγραφές των εφαρμογών (production programs) κυμαίνεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αδυναμίες και ελαττώματα παρατηρούνται σε τομείς reporting τόσο από το σύστημα, όσο και από τους χειρισμούς των χρηστών με συνέπεια -έστω σε περιορισμένη κλίμακα- μερικά από τα αποτελέσματα να παρουσιάζουν μειωμένη αξιοπιστία. Στον τομέα αυτό αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες και η κατάσταση παρουσίασε σχετική μόνον βελτίωση. Κομβικό σημείο αποτελεί η αποτελεσματική ανάδειξη συντονισμού των σχετικών ζητημάτων από ένα κεντρικό φορέα της επιχείρησης. Ως βασική ανεπάρκεια στο σύστημα MIS (=Management Information System) παραμένει ο προσδιορισμός του μικτού αποτελέσματος ανά πελάτη που για τεχνικούς λόγους δεν έχει αντιμετωπισθεί στα τμήματα Incentives & Congresses. Ζήτημα προς εξέταση αποτελεί ακόμη και σήμερα η οριοθέτηση των εξουσιοδοτήσεων χρηστών του τουριστικού κυκλώματος (εισάγουν στοιχεία εμπορικών πράξεων, ήτοι αγορών και πωλήσεων) έναντι χρηστών του λογιστηρίου (cost control & invoicing) που οφείλουν να περιορίζονται μόνον σε ελεγκτικά έργα [=confusion of responsibilities]. Η προσέγγιση e-ticket έχει μεν υιοθετηθεί, όπως συμβαίνει σε όλη την αγορά και δη παγκοσμίως, αλλά δεν έχει επεκταθεί στην εσωτερική λειτουργία διαχείρισης των εισιτηρίων με ηλεκτρονικό τρόπο και χωρίς χαρτιά. Εδώ οι σχετικές ενέργειες της εταιρείας στην υπό κρίση περίοδο, έδειξαν ότι η απαιτούμενη λύση δεν έχει καν δοθεί από τους οίκους διαχείρισης κρατήσεων που ελέγχουν τα σχετικά συστήματα. Έτσι, λοιπόν, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η πλήρης ηλεκτρονική διαχείριση των αεροπορικών εισιτηρίων εστιάζεται μόνον στον πελάτη και όχι στην εσωτερική οργάνωση του εκδότη. Το ζήτημα δεν κατέστη δυνατόν να βρει ικανοποιητική λύση και στην υπόλογο περίοδο. Οι νέες ή συμπληρωματικές αναγκαίες εφαρμογές παράγονται μόνον μετά από σημαντική καθυστέρηση, με πρόσθετο κόστος και με αρκετά κενά, αφού για το μέγιστο μέρος αυτών των εφαρμογών η εταιρεία μας είναι η πρώτη που προχωρεί στις εφαρμογές αυτές. Παράδειγμα: Suppliers payment system, open items, clients, aging analysis, dunning letters, CRM interface, congresses on line, bar code, e-commerce. Η ασφαλής ασύρματη ζεύξη των χώρων όπου διεξάγονται τα συνέδρια με τα κεντρικά συστήματα στην έδρα της εταιρείας, έχει μεν προχωρήσει ικανοποιητικά, αλλά δεν έχει διαμορφωθεί πλήρης ασφάλεια. Οι online λειτουργίες, καθώς και οι batch εργασίες ρουτίνας, τρέχουν κανονικά και δεν έχουμε αφορμή για κριτική. Εκκρεμές θέμα παραμένει, όπως συμβαίνει σε πολλές μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, το ζήτημα back up σε ασφαλή και ανεξάρτητο χώρο. Οι εξουσιοδοτήσεις προς τους συνεργάτες και η πρόσβαση στο σύστημα επανεξετάσθηκαν και επαναπροσδιορίσθηκαν στην διάρκεια της περιόδου Προγραμματίσθηκε συνολική αλλαγή των passwords με στοιχεία ενίσχυσης της ασφάλειας. Σελίδα 20 από 87

21 Σε εξέλιξη βρίσκεται μία έρευνα για συνολική αναθεώρηση της ηλεκτρονικής υποδομής με λύση παγκόσμιας πρωτοπορίας, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επιτυχή και ασφαλή εγκατάσταση ενός νέου συστήματος σε κατάλληλο χρόνο Ασφαλιστική προστασία Για συγκεκριμένους κινδύνους η εταιρεία έχει προχωρήσει στην σύναψη των εξής ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο περιστολής των δαπανών, διακόπηκε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρόσθετης προαιρετικής- υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού. Αντικείμενο ΑΧΑ Ασφαλιστική Περίοδος Ασφάλισης Ασφάλιστρα Σχόλια Πυρός Πυρός ,27 περιεχόμενο του ακινήτου 1.428,08 το ακίνητο γραφείων υπό καθεστώς sale & lease back Αστική ευθύνη ,00 674,34 ως τουριστικό γραφείο / tour operator. Επήλθε μια αναπροσαρμογή στις καλύψεις με νέο συμβόλαιο πιο άμεσα συναρτούμενο με τα δεδομένα των γραφείων MICE 5. Άλλα σημαντικά γεγονότα [περ.β παρ. 3 άρθρου 43 α ΚΝ 2190/1920] Από τη λήξη της κλειομένης περιόδου και μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης της παρούσης εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να έχουν επίδραση πάνω στις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις. Σελίδα 21 από 87

22 Σελίδα 22 από 87

23 Προς τους Μετόχους της Εταιρείας " AFEA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "AFEA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οι οποίες αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή Σελίδα 23 από 87

24 περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι η Εταιρεία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώμη με επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση Σελίδα 24 από 87

25 Σελίδα 25 από 87

26 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την οικονομική χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Σελίδα 26 από 87

27 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σελίδα 27 από 87

28 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σημ Έσοδα 4 Κόστος πωλήσεων 8 Μικτό κέρδος ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 8 Έξοδα διάθεσης 8 Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα 7 Χρηματοοικονομικά έξοδα 7 ( ) ( ) (18.575) (35.460) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος (74.509) ( ) Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β) Κέρδη (ζημία) ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες) 0,5871 0,2507 Σελίδα 28 από 87

29 Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 29 από 87

30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10 Ασώματα πάγια στοιχεία Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εμπορικές απαιτήσεις 12 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 13 Χρηματικά διαθέσιμα 14 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 15 Λοιπά αποθεματικά 16 Ζημίες εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια ( ) ( ) Σελίδα 30 από 87

31 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 21 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Aναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές 19 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 17 Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 20 υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 31 από 87

32 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη εις νέο Σύνολο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2013 ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2013 ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2014 ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου 2014 ( ) Σελίδα 32 από 87

33 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Προσαρμογές για: Αποσβέσεις Zημίες/ (Κέρδη) από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Λοιπές προβλέψεις Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/Μείωση: Εμπορικές απαιτήσεις (78.768) Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ( ) ( ) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αύξηση/(Μείωση): Προμηθευτές (46.073) Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ) ( ) Έσοδα επομένων χρήσεων Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) Φόροι (79.153) (19.481) Σύνολο (εκροών) /εισροών (για)/ από λειτουργικές δραστηριότητες (14.450) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων (14.717) στοιχείων (3.124) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα Ταμειακές εισροές από επενδυτικές (10.553) Σελίδα 33 από 87

34 δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού ( ) ( ) Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης (62.028) Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (56.992) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση /(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (86.422) (17.300) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους Σελίδα 34 από 87

35 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η Afea Ανώνυμος Εμπορική, Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία (εφεξής AFEA ή Εταιρεία) δραστηριοποιείται στους τομείς της διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, εταιρικών ταξιδιών, καθώς και στην παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό από Το πελατολόγιο της εταιρίας περιλαμβάνει εταιρικούς πελάτες, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, Δημόσιους Οργανισμούς και οργανώσεις και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, το πνεύμα συνεργασίας, την προηγμένη τεχνολογία και την αξιοπιστία, θέτουν εδώ και 30 χρόνια τα ποιοτικά κριτήρια που τοποθετούν την Afea σε υψηλή θέση στην ελληνική και στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η Afea S.A. είναι μέλος των μεγαλύτερων διεθνών τουριστικών και ταξιδιωτικών οργανισμών, καθώς και τραπεζών τουριστικών πληροφοριών, όπως ICCA, IAPCO, EFAPCO, HAPCO, ACB, IATA, SITE, HATTA, SETE καθώς και του ACB (Athens Convention Bureau). Οι υπηρεσίες της Afea S.A. είναι: o Συνέδρια & Εκδηλώσεις o Incentives o Business Travel Services o Destination Management o Υπηρεσίες VIP Ο αριθμός των εργαζομένων στην Εταιρεία κατά την ήταν 34 άτομα, ενώ στις ήταν 31 άτομα. Σελίδα 35 από 87

36 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: (α) Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής ΔΠΧΑ ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις προετοιμάστηκαν με βάση τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» με ημερομηνία μετάβασης την 1 η Ιανουαρίου Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1, όλα τα πρότυπα που έχουν εφαρμογή κατά την ημερομηνία αναφοράς εφαρμόζονται αναδρομικά για όλες τις συγκρίσιμες περιόδους, συμπεριλαμβανομένου και τον ισολογισμό μετάβασης. Οι εκτιμήσεις της Διοίκησης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τις περιόδους που καλύπτονται από τις οικονομικές καταστάσεις ήταν συνεπείς με τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τα προηγούμενα Λογιστικά Πρότυπα (έπειτα από τυχόν εγγραφές για να απεικονιστούν οι διαφορές σε λογιστικές αρχές), εκτός αν υπήρχε αντικειμενική ένδειξη ότι οι εκτιμήσεις της Διοίκησης ήταν λανθασμένες. Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις λογιστικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σημείωση 2(στ). (β) Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Η Εταιρεία διατηρεί τα βιβλία της και προετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις για φορολογικούς σκοπούς με βάση τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920 και την φορολογική νομοθεσία. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν βασιστεί Σελίδα 36 από 87

37 στις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατάλληλα προσαρμοσμένες με ορισμένες εγγραφές εκτός βιβλίων για την συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ. (γ) 2.4 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών Σελίδα 37 από 87

38 περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα Σελίδα 38 από 87

39 της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του Σελίδα 39 από 87

40 καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17 Ιουνίου 2014) Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία επιχείρηση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σελίδα 40 από 87

41 ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) Γνωστοποιήσεις (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Σελίδα 41 από 87

42 Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της προϋπόθεσης κατοχύρωσης και ορίζει διακριτά τον όρο απόδοσης και τον όρο υπηρεσίας. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Σελίδα 42 από 87

43 Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ( portfolio exception ) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» Σελίδα 43 από 87

44 Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. (δ) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, στις 31 Μαρτίου Οι οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. (ε) Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις: Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα Σελίδα 44 από 87

45 τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν ως κάτωθι: (α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. (β) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα συντήρησης. (γ) Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. Σελίδα 45 από 87

46 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, είναι οι ακόλουθες: (α) Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας και των θυγατρικών της είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τη αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα απεικονίζονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων. Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως. (β) Ενσώματα Πάγια Στοιχεία: Τα γήπεδα, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Σελίδα 46 από 87

47 Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. (γ) Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: Είδος Παγίου Εγκαταστάσεις κτιρίων Μηχανήματα & Μηχανολογικός εξοπλισμός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ωφέλιμη Ζωή 30 έτη 5-7 έτη 4-8 έτη (δ) Ασώματα Πάγια Στοιχεία: Τα ασώματα πάγια αποτελούνται κυρίως από τα κόστη λογισμικού που αγοράζεται. Τα προερχόμενα από εξωτερική αγορά ασώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσης. Η απόσβεση των ασώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών ασώματων παγίων. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: Είδος Ασώματου Παγίου Λογισμικά Ωφέλιμη Ζωή 3-5 έτη (ε) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας και των ασωμάτων παγίων στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται Σελίδα 47 από 87

48 για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. (στ) Επενδύσεις και Λοιπά (πρωτογενή) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία: Τα (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 39, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι τρείς κατηγορίες: Σελίδα 48 από 87

49 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, Απαιτήσεις και δάνεια, Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις των άμεσων δαπανών απόκτησης/συναλλαγής. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν αναθεωρείται περιοδικά. (i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. (ii) Απαιτήσεις και δάνεια: Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. Σελίδα 49 από 87

50 (iii) Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ ευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής θέσης μέχρι την πώληση ή την διαγραφή ή την απομείωση της επένδυσης, χρήση κατά την οποία τα σωρευμένα κέρδη ή ζημίες, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εμπορεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν εμπορεύονται σε ενεργή αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αμφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόμοιων επενδύσεων, με αναφορά στην χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης με παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, ή με ανάλυση προεξοφλημένων χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δε μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία τους, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους μείον τυχόν απομείωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το ΔΛΠ 39. (ζ) Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις: Οι λογαριασμοί απαιτήσεων κατά πελατών, αναγνωρίζονται στην τιμολογιακή τους αξία και συνήθως εισπράττονται σε χρονικό διάστημα μεταξύ 30 έως 90 ημερών. Δημιουργείται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις όταν η είσπραξή τους θεωρείται πλέον αβέβαια. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που απαιτείται. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν Σελίδα 50 από 87

51 καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται με μείωση της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης. (η) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη της κατάστασης ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. (θ) Κόστος Δανεισμού: Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη βασική μέθοδο του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού». (ι) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του δανείου που λαμβάνεται, καθαρά από τα έξοδα έκδοσης που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως είτε μέσω της διαδικασίας απόσβεσης είτε κατά τη διαγραφή των σχετικών υποχρεώσεων. (κ) Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθίου ή, εάν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Σελίδα 51 από 87

52 Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ ευθείας στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου. Οι μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου περιλαμβάνονται στις λειτουργικές μισθώσεις. Τα λειτουργικά μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης. (λ) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. Σελίδα 52 από 87

53 (μ) Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται με βάση τις ανεξάρτητες οικονομικές καταστάσεις κάθε μίας από τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας ή άλλων φορολογικών αρχών των χωρών στις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσα χρήσης με βάση τα κέρδη κάθε επιχείρησης, όπως προσαρμόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάση των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές: Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί Σελίδα 53 από 87

54 και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους Σελίδα 54 από 87

55 φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. (ν) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου και μόνο εφόσον μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και είναι πιθανό τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία. (ξ) Κέρδη/(Ζημιές) ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση των καθαρών κερδών/ (ζημιών) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής με το σταθμισμένο μέσο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της σχετικής χρήσης, εξαιρώντας τον μέσο όρο των μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές. (ο) Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της παροχής εργασίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές (σημείωση 23) και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου περιλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τηv παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που αναγνωρίσθηκαν στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Σελίδα 55 από 87

56 Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση κατά τη μέση διάρκεια της περιόδου έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται βάσει της μεθόδου του περιθωρίου (corridor approach) κατά τη μέση υπολειπόμενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και περιλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. (π) Διανομή Μερίσματος: Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. (ρ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης. (σ) Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν: Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση Σελίδα 56 από 87

57 προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης. Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένου και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος. Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού από-αναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή Σελίδα 57 από 87

58 στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. 4. ΕΣΟΔΑ: Τα έσοδα στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Πωλήσεις Υπηρεσιών Έσοδα ticketing Έσοδα προμηθειών Έσοδα από διαφημίσεις Εκπτώσεις-ΦΠΑ Πακέτων Γενικό Σύνολο Εσόδων ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: Το κόστος μισθοδοσίας στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής : Μισθοί και ημερομίσθια Ασφαλιστικές εισφορές (Σημείωση 19) Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης διευθυνόντων Σελίδα 58 από 87

59 συμβούλων Διάφορα έξοδα προσωπικού Κόστος Μισθοδοσίας ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: Οι αποσβέσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ακολούθως: Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβέσεις μηχανημάτων & μηχανολογικού εξοπλισμού Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Αποσβέσεων Ενσώματων Παγίων Στοιχείων (Σημείωση 10) Αποσβέσεις λογισμικών (αγορασμένων) και λοιπών ασώματων παγίων Σύνολο Αποσβέσεων Ασώματων Παγίων Στοιχείων Σύνολο Αποσβέσεων Σελίδα 59 από 87

60 7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ): Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 17) (20.754) (34.901) Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 17) (96.749) ( ) Τόκοι factoring (70.631) (64.603) Προμήθειες εγγυητικών επιστολών (1.861) (3.729) Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων (19.163) (27.605) Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (9.761) (18.405) Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων ( ) ( ) Λοιποί πιστωτικοί τόκοι (Σημείωση 14) Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα έξοδα ( ) ( ) Σελίδα 60 από 87

61 8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ: Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως εξής: Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού (Σημείωση 5) Αμοιβές τρίτων Παροχές τρίτων Τουριστικές υπηρεσίες Φόροι Τέλη Αποσβέσεις (Σημείωση 6) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έκτακτες ζημιές Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Λοιπά έξοδα Σύνολο εξόδων Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: Κόστος πωλήσεων Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Σελίδα 61 από 87

62 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Με την εφαρμογή του νέου φορολογικού νόμου Ν. 4172/2013, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 26% για τη χρήση Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος, που απεικονίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Συνολική χρέωση για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Εταιρεία. Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και του ποσού των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την Σελίδα 62 από 87

63 εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα κέρδη προ φόρων συνοψίζεται στα εξής: Κέρδη προ φόρων εισοδήματος Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (26%) Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία Σελίδα 63 από 87

64 θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στο άρθρο 65Α παρ. 1 του ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1159/2011 (ΦΕΚ τ. Β 1657/ ), το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει Σελίδα 64 από 87

65 σχηματίσει προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν. Η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2014 ήδη διενεργείται από τους Νόμιμους Ελεγκτές της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος. Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης έχει ως εξής: Δεκέμβριος 31, Υπόλοιπο έναρξης Φόρος αποτελεσμάτων χρήσεως [πίστωση/(χρέωση)] Υπόλοιπο τέλους χρήσεως H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως ακολούθως: Σελίδα 65 από 87

66 (Χρέωση)/ 31 1 Ιανουαρίου Πίστωση στην Δεκεμβρίου 2013 κατάσταση 2013 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Πρόβλεψη αποζημίωσης συνολικού εισοδήματος (23.884) Υποχρέωση χρηματοδοτικών προσωπικού μισθώσεων Σύνολο (2.456) Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: Λοιπές υποχρεώσεις (4.242) Ενσώματα πάγια/ασώματα ( ) (60.547) ( ) Σύνολο πάγια ( ) (56.305) ( ) Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (95.459) (58.761) ( ) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Πρόβλεψη αποζημίωσης 1 Ιανουαρίου 2014 (Χρέωση)/ Πίστωση στην κατάσταση συνολικού 31 Δεκεμβρίου εισοδήματος (1.464) προσωπικού Υποχρέωση χρηματοδοτικών (16.127) Σύνολο (17.591) μισθώσεων Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: Λοιπές υποχρεώσεις 0 (4.326) (4.326) Ενσώματα πάγια/ασώματα ( ) ( ) πάγια Σύνολο ( ) ( ) Σελίδα 66 από 87

67 Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ( ) (11.686) ( ) 10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Οικόπεδα- Γήπεδα Κτιριακές Εγκ/σεις Επιπλα και λοιπός εξοπλισμος Σύνολο Ενσώματων Παγίων Μηχανήματα ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Μειώσεις Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου (95.904) (29.479) ( ) ( ) Προσθήκες - (23.976) (645) (16.379) (41.000) Μειώσεις Σύνολο Αποσβέσεων έως 31 Δεκεμβρίου ( ) (30.124) ( ) ( ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤ Η ΑΞΙΑ Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου Σελίδα 67 από 87

68 Αναπόσβεστη Αξία 31 Δεκεμβρίου Για τα πάγια που έχουν αγοραστεί με χρηματοδοτική μίσθωση η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τους εκμισθωτές. 11. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Δεκέμβριος 31, Δοσμένες εγγυήσεις Σύνολο ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι εμπορικές απαιτήσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής Δεκέμβριος 31, Πελάτες εσωτερικού Πελάτες εξωτερικού Πελάτες δημοσίου Πελάτες factoring Γραμμάτια εισπρακτέα Σελίδα 68 από 87

69 Επιταγές εισπρακτέες Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (92.842) ( ) Υπόλοιπο εμπορικών απαιτήσεων Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: Δεκέμβριος 31, Υπόλοιπο έναρξης χρήσης Πρόβλεψη Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη ( ) 0 Υπόλοιπο τέλους χρήσης ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Δεκέμβριος 31, Απαιτήσεις από το Δημόσιο Έξοδα επομένων χρήσεων Προκαταβολές Σελίδα 69 από 87

70 προμηθευτών Προκαταβολές προσωπικού Λοιποί χρεώστες Σύνολο προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: Τα χρηματικά διαθέσιμα στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Δεκέμβριος 31, Ταμείο Καταθέσεις όψεως Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων. 15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Σελίδα 70 από 87

71 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 σε ,24 και αποτελείται από μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 16. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: Τα αποθεματικά της εταιρείας αναλύονται ως εξής: Δεκέμβριος 31, Τακτικό αποθεματικό Σύνολο αποθεματικών λοιπών Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα βιβλία τους, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. 17. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: α) Μακροπρόθεσμα Δάνεια: Σελίδα 71 από 87

72 Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως εξής: Δεκέμβριος 31, Μακροπρόθεσμα δάνεια Μείον βραχυπρόθεσμο (62.500) (62.500) μέρος: Μακροπρόθεσμο μέρος Τον Φεβρουάριο του 2008, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους Στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκε αναχρηματοδότηση του μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου με ένα ισόποσο δάνειο 8ετούς διάρκειας και σταδιακή αποπληρωμή σε εξαμηνιαίες δόσεις. β) Βραχυπρόθεσμα Δάνεια: Η Εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό το συνολικό μέσο ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου κυμαίνεται από 5% έως 9%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού του καθώς επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό. Δεκέμβριος 31, Όριο χρηματοδότησης Σελίδα 72 από 87

73 Μη χρησιμοποιηθέν όριο ( ) ( ) Χρησιμοποιηθέν όριο Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των βραχυπροθέσμων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 ανήλθαν σε και αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 7), στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για το ακίνητο γραφείων στη Λυκαβηττού συνολικής αξίας 889,3 χιλ. περίπου, διάρκειας δεκαπέντε ετών, πληρωτέα σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ειδικότερα οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: Δεκέμβριος 31, Υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος (64.818) (84.597) Μακροπρόθεσμο μέρος Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές των χρηματοδοτικών μισθώσεων σε σχέση με την παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων καταβολών για την Εταιρεία κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 αναλύονται ως εξής: Σελίδα 73 από 87

74 31 Δεκεμβρίου 2013 Ελάχιστες καταβολές Παρούσα αξία καταβολών Έως ένα χρόνο Μετά από ένα χρόνο και έως και πέντε χρόνια Πάνω από πέντε χρόνια Σύνολο ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα ( ) - Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης Δεκεμβρίου 2014 Ελάχιστες καταβολές Παρούσα αξία καταβολών Έως ένα χρόνο Σελίδα 74 από 87

75 Μετά από ένα χρόνο και έως και πέντε χρόνια Πάνω από πέντε χρόνια Σύνολο ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα (59.359) - Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών χρηματοδοτικής μίσθωσης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Οι προμηθευτές στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Δεκέμβριος 31, Προμηθευτές εσωτερικού Προμηθευτές εξωτερικού (27.419) Επιταγές πληρωτέες ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Σελίδα 75 από 87

76 Δεκέμβριος 31, Προκαταβολές πελατών Ασφαλιστικοί οργανισμοί Λοιποί φόροι & τέλη (12.420) Δεδουλευμένα έξοδα Πιστωτές διάφοροι ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από το ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, μαζί με την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την συνταξιοδότηση, το ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η επιχείρηση δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 ανήλθαν σε και αντίστοιχα. β) Αποζημιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: Βάσει του Ελληνικού εργατικού δικαίου, οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό πληρωμής που υπολογίζεται βάσει την αμοιβή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου, την προϋπηρεσία και τον τρόπο της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι Σελίδα 76 από 87

77 εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 έχουν ως εξής: Δεκέμβριος 31, Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης Κόστος υπηρεσίας Χρηματοοικονομικό κόστος Καθαρό αναλογιστικό κέρδος (4.144) (6.002) Σελίδα 77 από 87

78 καταχωρημένο στο έτος Συνολική χρέωση/( πίστωση) στα αποτελέσματα Πληρωθείσες παροχές - - Καθαρή αύξηση/(μείωση) στις υποχρεώσεις Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης περιόδου Κόστος υπηρεσίας Χρηματοοικονομικό κόστος Αναλογιστικά κέρδη χρήσεως (4.144) (6.002) Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου Βασικές Υποθέσεις : Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,00% 5,50% Ποσοστό μείωσης αμοιβών για το επόμενο έτος Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 1,00% 3,00% 0,50% 2,00% Σελίδα 78 από 87

79 22. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένονται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Δεσμεύσεις: Ενοίκια μεταφορικών μέσων: Η Εταιρεία έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες μίσθωσης μεταφορικών μέσων και γραφείων. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 αναλύονται ως εξής: Δεκέμβριος 31, Εντός ενός έτους έτη Άνω των 5 ετών 0 0 Σύνολο Εγγυήσεις: Η Εταιρεία εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα περιέχεται η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών όπως έχει διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013: Σελίδα 79 από 87

80 Δεκέμβριος 31, Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Καλή εκτέλεση συμβάσεων Σύνολο Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ύψους , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στον συνημμένο ισολογισμό για τα διαθέσιμα, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές, και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων. Οι εύλογες αξίες των ενσώματων πάγιων στοιχείων, απεικονίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζουν τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στον συνημμένο ισολογισμό. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. Η εταιρεία εκτιμώντας τις συνέπειες της Οικονομικής κρίσης στο σύνολο της αγοράς και Σελίδα 80 από 87

81 ιδιαιτέρως στο τραπεζικό σύστημα, περιορίζει την πιστοδότηση προς τους πελάτες της για διάστημα το πολύ σε 90 ημέρες. Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί σημαντικές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, για την αγορά εμπορευμάτων και περιεχομένου. Συνεπώς, η Εταιρεία δυνητικά δεν εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω πιθανών διακυμάνσεων στην αξία των ξένων νομισμάτων. Κίνδυνος Επιτοκίου: Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη της Εταιρείας προ φόρων (μέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα κέρδη) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας τις άλλες μεταβλητές σταθερές. Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων της Εταιρείας σε μεταβολές επιτοκίων: Δεκέμβριος 31, 2014 Μεταβλητικότητα επιτοκίων Επίδραση στα αποτελέσματα EURO 1,0% (22.883) -1,0% Σελίδα 81 από 87

82 Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις. Κίνδυνος ρευστότητας: Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων, πλην όμως διαπιστώνεται ότι σε ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα εκδηλώνεται μια δυσχέρεια στην κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ενώ γενικευμένη εμφανίζεται η τάση για αύξηση της τιμολόγησης των τόκων και λοιπών τραπεζικών υπηρεσιών. Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 24. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: (Ποσά σε ευρώ) 31/12/2014 α) Έσοδα β) Έξοδα γ) Απαιτήσεις 0 Σελίδα 82 από 87

83 δ) Υποχρεώσεις ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 Σελίδα 83 από 87

84 Σελίδα 84 από 87

85 Σελίδα 85 από 87

86 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Σελίδα 86 από 87

87 Σελίδα 87 από 87

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε. Λ.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε. Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα ΑΡ. ΓΕΜΗ 4082101000, ΑΡ. Μ.Α.Ε. 47951/01/B/01/8 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Οι που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 61 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Κυρίες και Κύριοι, H κρίση χρέους στην

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. 6511/172/06 (ΦΕΚ Β 237/23-2-2006) : Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: Η σύνταξη Ισολογισμού χρήσης 2015 και παρουσίασή του στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.

Διαβάστε περισσότερα