ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ"

Transcript

1 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά ρεύµατα, παλιννοστήσεις και νέες µεταναστεύσεις, χωροθετήσεις σύµφωνα µε παλαιότερες απαιτήσεις και συνθήκες, που είναι δύσκολο να ανατραπούν. Για το λόγο αυτό προγράµµατα έργων της µορφής των ΠΕΠ και Νόµοι κινήτρων (όπου συγκεντρώνεται όλη η επενδυτική προσπάθεια) είναι δύσκολο να πραγµατοποιήσουν φιλόδοξους στόχους όπως (µ. ά.) η «άρση της αποµόνωσης» και ή «συγκράτηση του πληθυσµού». Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα στην περιφερειακή και χωροταξική πολιτική αυτής της Περιφέρειας είναι η ύπαρξη µιας ισχυρής πληθυσµιακά µουσουλµανικής µειονότητας. Όπως και στις άλλες παρόµοιες µελέτες (πχ ΥΠΕΧΩ Ε 1998) υποστηρίζεται η θέση της ενσωµάτωσης αυτής της µειονότητας στην τοπική κοινωνία και δεν αναπτύσσεται το πρόβληµα ιδιαίτερα και ξεχωριστά. Η σηµερινή συγκυρία της περιφερειακής πολιτικής καθορίζεται από τη διαµόρφωση του Γ Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ - βλ. ιυπουργική Οµάδα Σχεδιασµού Αναπτυξιακού Προγράµµατος ). Σ αυτό διατυπώνονται ορισµένα σχόλια για τα αποτελέσµατα του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) καθώς και οι στόχοι, η στρατηγική και οι κύριες δράσεις για το νέο ΚΠΣ. Παράλληλα εκπονείται και µια χωροταξική µελέτη για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που όµως δε φαίνεται να ενσωµατώνεται στη διαδικασία διαµόρφωσης του Γ ΚΠΣ. Αντίθετα, οι χωροταξικές υποθέσεις διατυπώνονται σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Γ ΣΠΑ. Με την εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας διαπιστώνουµε ότι η χωροταξική µε την περιφερειακή πολιτική δε βρίσκονται σε µεγάλη αντιστοιχία. Στην προηγούµενη δεκαετία είχαν συγχρηµατοδοτηθεί έργα και δράσεις από τα ακόλουθα προγράµµατα στην Περιφέρεια ΑΜΘ: Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα ( ), Α ( ) και Β ( ) ΚΠΣ, και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες ENVIREG ( ), INTERREG I ( ) και II ( ) και LEADER I και II. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της «µελέτης των χωρικών επιπτώσεων των κοινοτικών προγραµµάτων και πολιτικών» που προέκυψαν ενισχύθηκαν περισσότερο οι ισχύουσες αναπτυξιακές τάσεις και λιγότερο

2 147 συντελέστηκαν αναδιαρθρώσεις σε παραγωγικούς και µη παραγωγικούς τοµείς. Οι στόχοι της συγκράτησης του πληθυσµού και της καταπολέµησης της ανεργίας αποδεικνύονται φιλόδοξοι ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η διοικητική-προγραµµατική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελείται από πέντε Νοµούς: Καβάλας, ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Παλαιότερα (πριν το 1990) ανήκε σε αυτήν και ο Νοµός Σερρών, ο οποίος ανήκει τώρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από πολλούς διατυπώνεται η άποψη ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νοµού Καβάλας δεν οδηγούν στην ένταξή του σ αυτήν την Περιφέρεια.Με ποιους Νοµούς και ποιες περιοχές παρουσιάζει η Περιφέρεια µια οµοιογένεια µε φυσικά κριτήρια και µια λειτουργική ενότητα ώστε η διοικητική της διαίρεση να αποτελεί και προγραµµατική ενότητα δεν έχει ακόµη µελετηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί επίσης ότι από πολλούς φορείς η Θράκη µε τους τρεις Νοµούς της αντιµετωπίζεται ξεχωριστά, όπως γίνεται µε τους αναπτυξιακούς νόµους των κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Στην τελευταία διοικητική µεταρρύθµιση µε τις συνενώσεις των Κοινοτήτων σε µεγαλύτερους ήµους (Σχέδιο «Καποδίστριας») διαπιστώνουµε το ίδιο πρόβληµα δηλ. της µη εφαρµογής κριτηρίων οµοιογένειας και λειτουργικότητας, ώστε οι καινούριοι ήµοι να αποτελέσουν προγραµµατικές ενότητες χωρίς να βρίσκονται τα όριά τους υπό αίρεση. Για το λόγο αυτό όπως στην περίπτωση των Νοµαρχιών και των Περιφερειών έτσι και των ήµων θα απαιτηθούν νέες οριοθετήσεις και συνενώσεις όπου θα εφαρµοστεί η νέα περιφερειακή και χωροταξική πολιτική. Θεσµικά η διοικητική και προγραµµατική Περιφέρεια ως νέος θεσµός από το 1990 βρίσκεται αρκετά πίσω από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, γιατί πρόκειται για διορισµένη διοίκηση από την κυβέρνηση, η οποία συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, ενώ το περιφερειακό συµβούλιο επικεντρώνεται σε χρηµατικές κατανοµές και διεκδικήσεις. Η αναπτυξιακή πολιτική που ασκήθηκε στην ΑΜΘ σε µια σειρά από βασικούς τοµείς παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

3 148 Χωροταξική και οικιστική πολιτική Η Περιφέρεια ΑΜΘ, είναι η µόνη στην ελληνική επικράτεια, η οποία παρουσιάζει αρνητική µεταβολή πληθυσµού στη δεκαετία , όπως και το υψηλότερο ποσοστό εσωτερικής µετανάστευσης. Οι αρνητικές αυτές µεταβολές εκφράζονται µε έντονο τρόπο στο µαθητικό δυναµικό των σχολείων (σχολεία που κλείνουν). Η µέση πυκνότητα κατοίκησης είναι κατά 50% µικρότερη σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας παρά το σηµαντικό ποσοστό σε πεδινές εκτάσεις. Τα παραπάνω παίρνουν τη µορφή ενός ασθενούς οικιστικού δικτύου µε εγκαταλειµµένα χωριά και οικισµούς µε λίγα άτοµα αλλά και µε την έλλειψη δυναµικών αστικοποιηµένων οικισµών (ακόµη και σε επίπεδο πόλεων) που θα µπορούσαν να συγκρατήσουν τον πληθυσµό. Η πολιτική της ενίσχυσης των κατασκευών των τεχνικών υποδοµών των δικτύων (οδικών, ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ) στους οικισµούς (ΠΕΠ) λειτουργεί περισσότερο µε την προϋπόθεση της ύπαρξης πληθυσµού παρά ως άµεση προσέλκυση και συγκράτηση των κατοίκων. Πέρα από την προσωρινή απασχόληση κατά τη διάρκεια των κατασκευών δεν παρέχουν τα έργα αυτά κάποια µορφής µόνιµη απασχόληση, όπως θα µπορούσε να επιτυγχάνονταν µε τη λειτουργία µόνιµων υπηρεσιών, οι οποίες δε φαίνεται να ενισχύονται από τα ΠΕΠ. Η σηµερινή χωροταξική πολιτική, η οποία στηρίζεται στη δηµιουργία αστικών κέντρων ανώτερων βαθµίδων (σύµφωνα µε την παλιά πολιτική του ΥΧΟΠ), ενισχύεται µε τη λειτουργία και τις επεκτάσεις των ΤΕΙ, των Νοσοκοµείων, των σχολείων και των ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., αλλά δε φαίνεται να µπορεί να αποτελέσει βασικό µοχλό συγκέντρωσης του πληθυσµού και της απασχόλησης. Επιπλέον η µεγάλη κινητικότητα των κατοίκων της περιοχής, η εγκατάσταση νεοπροσφύγων (περίπου ) καθώς επίσης η προσέλευση εργαζοµένων από άλλες περιοχές (πχ στο Πανεπιστήµιο), δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την άσκηση πολιτικής.

4 149 Αγροτική πολιτική Η παλαιότερη κυριαρχία του αγροτικού τοµέα, µε τις σύγχρονες τάσεις µείωσης της αγροτικής δραστηριότητας, που παραµένει όµως σε υψηλά επίπεδα (43%), έχει ως επακόλουθο την έξοδο από την αγροτική απασχόληση και τη δηµιουργία µεγάλης ανεργίας.ο αριθµός των θέσεων εργασίας που θα έπρεπε να εξασφαλιστούν σε άλλες δραστηριότητες (βιοµηχανία και υπηρεσίες) είναι πολύ υψηλός (30.000) και πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Οι αριθµοί των θέσεων πλήρους απασχόλησης, στην περίοδο από την υλοποίηση του ΠΕΠ (καθώς επίσης και θέσεων προσωρινής απασχόλησης στα έργα, αντισταθµίζουν ένα ποσοστό περίπου 30% από το παραπάνω έλλειµµα. Η Περιφέρεια διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα φυσικού πλούτου στη χώρα (πχ δάση στη ράµα και αξιόλογοι υγροβιότοποι). Επιπλέον η ανάπτυξη του τοµέα υποστηρίζεται από σηµαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα, φράγµατα µε µεγάλες δυνατότητες άρδευσης των µεγάλων πεδιάδων της. Το βαµβάκι, οι καπνός, τα ζαχαρότευτλα, το καλαµπόκι αποτελούν σηµαντικές καλλιέργειες, που όµως δεν εξασφάλισαν επαρκές γεωργικό εισόδηµα (παρά τις επιδοτήσεις, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική-ΚΑΠ, αλλά και την αναθεώρησή της). Τα βασικά προβλήµατα (που ισχύουν σε όλο τον ελληνικό χώρο και φαίνονται αξεπέραστα) είναι τα ιδιοκτησιακά µε την µικρού µεγέθους κατακερµατισµένη (και συχνά ενοικιαζόµενη) γη, το υψηλό κόστος παραγωγής κλπ. Επόµενα προβλέπεται να συνεχιστούν οι υπάρχουσες τάσεις µε την έξοδο από την αγροτική απασχόληση και την ένταση της κρίσης µε την ανεργία. Βιοµηχανική πολιτική Tα βασικά στοιχεία της βιοµηχανικής πολιτικής, διαγράφηκαν στις προηγούµενες δεκαετίες µε τη χωροθέτηση µεγάλων µονάδων κυρίως µεταποίησης αγροτικών πρώτων υλών, επενδύσεις που προήλθαν σε µεγάλο βαθµό από το συνεταιριστικό κεφάλαιο της περιοχής (µε τους παλαιότερους Νόµους των κινήτρων 289/76, 1262/82 και την υποστήριξη της Αγροτικής Τράπεζας. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να ανατρέπεται εφόσον οι επενδύσεις του Νόµου 1892/90 δεν αφορούν στον πρωτογενή τοµέα και πρόκειται για κίνηση κεφαλαίου και κλάδους που προέρχονται

5 150 από άλλες περιοχές, κυρίως Θεσσαλονίκη και Αθήνα (βλ. παρακάτω για τις επενδύσεις αυτού του Νόµου). Μια σειρά από κλαδικές κρίσεις που πλήττουν τις βιοµηχανικές µονάδες που είναι χωροθετηµένες στην περιοχή (όπως οι παλιές µεγάλες µονάδες) επιτείνουν τα προβλήµατα της απασχόλησης (στηριγµένης στη µισθωτή εργασία) εφόσον εκφράζονται µε µειώσεις προσωπικού, εποχικότητα, µετεγκαταστάσεις στο εξωτερικό (πχ κρίσεις σε κλάδους, όπως η κλωστοϋφαντουργία, ένδυση κ.ά. καθώς και κλείσιµο των µονάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της βιοµηχανικής πολιτικής αποτελούν οι χωροθετήσεις των νέων µονάδων εντός των ΒΙ.ΠΕ. (οι περισσότερες µονάδες της περιοχής βρίσκονται εκτός ΒΙ.ΠΕ.). Ενώ η ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής αποτελεί την πρώτη ενίσχυση στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (1981) και είναι η µεγαλύτερη της περιοχής, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 βρίσκονταν σε κρίση. Αντίστροφα σε κάποια άνοδο βρέθηκε τα τελευταία χρόνια η ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης, η οποία παλαιότερα υπολειτουργούσε. Η πολιτική της ΕΤΒΑ, ως παροχή µόνο υποδοµών µέσα από τις ηµόσιες Επενδύσεις, φαίνεται ότι εγκαταλείπεται και η νέα περίοδος στρέφεται και σε άλλες σύγχρονες παροχές και µορφές µέσα και από την ιδιαίτερη ενίσχυση του νέου αναπτυξιακού Νόµου (2601/98). Εµπορική πολιτική Στην περίοδο που εξετάζουµε καταγράφονται µια σειρά από εµπορικές δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύονται από κοινοτικά προγράµµατα, µ.ά. εµπορικές εκθέσεις, εµπορικές ζώνες, νέες µορφές προώθησης των προϊόντων. Καταγράφουµε παρακάτω ορισµένες δραστηριότητες, οι οποίες δίνουν κάποιες προοπτικές στο εµπόριο, το οποίο στην περιοχή βρίσκεται σε σηµαντική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε το «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Θράκη» η ελληνο-βουλγαρική εµπορική συνεργασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από µία Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου και Μεταποίησης-ΕΖΕΜ (ή σύµφωνα µε µία πρόταση: ιασυνοριακή Ελεύθερη Βιοµηχανική Ζώνη Οικονοµικών Συναλλαγών- ΕΒΖΟΣ) σε ελληνικό έδαφος. Η εγκατάσταση της ΕΒΖΟΣ προτείνεται να γίνει στο Ορµένιο, η ΕΖΕΜ στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης ή εναλλακτικά µια «συνολική» ΕΖΕΜ Έβρου σε όλο το

6 151 µήκος του άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορµένιο. Στην ίδια µελέτη προτείνονται λόγω της µεγάλης υστέρησης της Θράκης στον τοµέα παροχής υπηρεσιών: (α) η δηµιουργία Επιχειρηµατικού Πάρκου Θράκης και ιαβαλκανικού Εκθεσιακού Κέντρου, είτε στη ΒΙ.ΠΕ.Αλεξανδρούπολης, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία της ΕΖΕΜ, είτε στη ΒΙ.ΠΕ.Κοµοτηνής σε συνδυασµό µε τον υπό διαµόρφωση εκεί εκθεσιακό κέντρο, (β) η δηµιουργία ενός ιαβαλκανικού ιαµετακοµιστικού Κέντρου (συνδυασµένων µεταφορών) στην Αλεξανδρούπολη και (γ) η ίδρυση ενός ικτύου Πληροφόρησης (εξαγωγικές δραστηριότητες, ηλεκτρονικό εµπόριο κλπ), το οποίο θα συνδεθεί µε το υπό δηµιουργία σύστηµα πληροφόρησης του ιαβαλκανικού και Παρευξείνιου Επιχειρηµατικού Κέντρου. Έχει προταθεί ακόµη ένα επενδυτικό σχέδιο ενός ιεθνούς Εµπορευµατικού Κέντρου και Κέντρου Επιχειρηµατικότητας Έβρου- ΕΚΚΕΕ, στην παραπάνω υπό ίδρυση Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου στην Αλεξανδρούπολη (παραχώρηση στρεµµάτων του ήµου Αλεξανδρούπολης). Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Βιοµηχανίας και του Προγράµµατος «Ιδιωτικών ή Μικτών Βιοµηχανικών Υποδοµών στη Βόρεια Ελλάδα» από τους ακόλουθους φορείς: ΟΠΕ, ιεθνές Κέντρο Χονδρικού Εµπορίου Κύπρου, ήµος Αλεξανδρούπολης, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης- Έβρου, Νοµαρχία Ν.. Η λειτουργία του παραπάνω Κέντρου θα γίνει µε τη µορφή εµπορικής επιχείρησης, η οποία θα παρέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, όπως τραπεζικές, επιχειρηµατικές και εµπορικές και θα απευθύνεται σε εκθέτες, καταναλωτές και επιχειρηµατίες από τις χώρες των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής. Με πρωτοβουλία των παραπάνω φορέων και του υπό έγκριση φορέα ΕΚΚΕΕ εκπονείται µελέτη µε στόχο τη δυνατότητα ανάπτυξης και τη διερεύνηση των προϋποθέσεων βιωσιµότητας και των επιπτώσεων ενός ιεθνούς Χονδρεµπορικού Κέντρου σε καθεστώς Ελεύθερου Εµπορίου-Ελεύθερων Αποθηκών.

7 152 Τουριστική πολιτική Σύµφωνα µε την «έκθεση της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» ( εκέµβριος 1997) η τουριστική πολιτική αποτελεί τµήµα ενός δεκαετούς προγράµµατος ( ), για το οποίο επισηµαίνονται οι προϋποθέσεις µιας επιτυχούς πολιτικής. Με δεδοµένο ότι η τουριστική πολιτική στηρίχθηκε µέχρι σήµερα στον παραθεριστικό τουρισµό και τον τουρισµό προσωρινής διελεύσεως και ήταν συνολικά µικρής χρονικής διάρκειας στο έτος, προτείνεται η προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µε την αξιοποίηση όλου του φυσικού περιβάλλοντος. Οι µορφές αυτές που πρωτοεµφανίσθηκαν µε την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER ή µε τα προγράµµατα ορεινού τουρισµού που προσφέρονται για την περιοχή, απαιτούν συντονισµένη προσπάθεια σε πολλούς τοµείς, όπως ο πολιτισµός και η κινητοποίηση τοπικών φορέων. Εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική: Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης αποτελεί µια από τις υψηλότερες επενδύσεις του ΠΕΠ σε επίπεδο κτιριακών υποδοµών. Πρόκειται κυρίως για τη δηµιουργία τεσσάρων «Πανεπιστηµιουπόλεων» στη Ξάνθη, στην Κοµοτηνή στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα. Όπως όµως όλα τα έργα και οι προγραµµατισµοί του Πανεπιστήµιου υπόκειται και αυτό στη λογική των ηµοσίων Επενδύσεων, χωρίς δηλαδή να µπορεί να στηριχτεί σε ένα πολεοδοµικό σχέδιο σύνδεσης αυτών των κτιρίων µε λειτουργίες της πόλης και ενδοπανεπιστηµιακές λειτουργίες ελεύθερου χρόνου και συγκράτησης των φοιτητών και των εργαζόµενων σ αυτά. Τα είκοσι εννιά (29) χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστήµιου έχουν διαγράψει τις υφιστάµενες τάσεις ανάπτυξής του: µε ένα µεγάλο αριθµό φοιτητών, εργαζοµένωνδιδασκόντων καθώς και διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, αλλά και τη δηµιουργία νέων τµηµάτων στην τρέχουσα δεκαετία, πολλών ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών (που µάλιστα αφορούν την ίδια την περιοχή) και άλλων δραστηριοτήτων (συνεδρίων, εκδηλώσεων, κυκλοφορία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού κλπ). Το Πανεπιστήµιο δεν θα έπρεπε να περιοριστεί στις υπάρχουσες τάσεις

8 153 ανάπτυξης, αλλά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Γ ΣΠΑ να ανταποκριθεί στις προκλήσεις για την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Βασικά στοιχεία της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστηµίου Θράκης, είναι η διοχέτευση στην αγορά τεχνικών και επιστηµονικών γνώσεων για χρήση τους από τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, η αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού και η δηµιουργία νέου που θα εντάσσεται σε δραστηριότητες συνδεόµενες µε τις διαδικασίες ανάπτυξης. Επιδιώκεται επίσης η αναβάθµιση των διεθνών διασυνδέσεων µε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Εργαλεία της πολιτικής αυτής αποτελούν η ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης / βιοµηχανικής έρευνας- παραγωγής, η συνεχής αξιολόγηση και η µείωση της διασποράς των ερευνητικών δραστηριοτήτων, η αποτίµηση των αποτελεσµάτων των ερευνών και η χρηµατοοικονοµική ενθάρρυνση της συµµετοχής του δυναµικού του πανεπιστηµίου σε κοινοτικά και διεθνή προγράµµατα. Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, κατεξοχήν πλούσιο σε ανθρώπινο δυναµικό, διαθέτοντας αναγνωρισµένους επιστήµονες µε σηµαντική ερευνητική εµπειρία, προσπαθεί να αριστοποιήσει την κατανοµή των πόρων του από τις διαθέσιµες πηγές και µέσω συνεργασιών, κοινοτικών προγραµµάτων, ενώ παράλληλα προσπαθεί, σε συνεργασία µε επιχειρήσεις, να προσελκύσει χρηµατοδοτήσεις οι οποίες βελτιώνουν το ύψος των διαθέσιµων για έρευνα. Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου, δρα ως συντονιστής των ερευνητικών προσπαθειών επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Σηµαντική είναι η επένδυση στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί την υψηλότερη επένδυση του ΠΕΠ σε επίπεδο κοινωνικών υποδοµών. Πρόκειται για ένα κτίσµα ( τ. µ., 670 κλινών), σε µια έκταση (µικρή σχετικά) διακοσίων (200) στρεµµάτων. Εκτός από τη στήριξη του Ιατρικού Τµήµατος του ΠΘ στην Αλεξανδρούπολη, αναµένεται να παίξει σηµαντικό ρόλο όχι µόνο µέσα στην Περιφέρεια (συντονισµός µε τα άλλα Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία της Περιφέρειας) αλλά και εκτός Περιφέρειας (πχ στο χώρο των Βαλκανίων).

9 ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι δηµόσιες ενισχύσεις για την ανάπτυξη της περιοχής και την υλοποίηση των πολιτικών που συνοπτικά περιγράψαµε πιο πάνω διοχετεύθηκαν µέσα από τον αναπτυξιακό νόµο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ιδιωτικές Επενδύσεις (Νόµοι 1892/90 και 2601/98) Ο αριθµός των εγκεκριµένων ιδιωτικών επενδύσεων του Ν. 1892/90 (από το 1990 µέχρι τον Απρίλιο του 1998) ήταν στη χώρα και στην Περιφέρεια ΑΜΘ 1.356, ενώ το ύψος των επενδύσεων ήταν αντίστοιχα εκ. Ευρώ και 1550 εκ. Ευρώ, δηλ. το 30% περίπου. Η ανάλυση αυτών των επενδύσεων σε ίδια κεφάλαια, σε επιχορήγηση και σε θέσεις εργασίας ήταν η ακόλουθη: ίδια κεφάλαια (εκ. δρχ) επιχορήγηση (εκ. δρχ) Θέσεις εργασίας (µε την επιφύλαξη της πραγµατοποίησής τους) Ελλάδα Περιφέρεια ΑΜΘ Με βάση το ύψος των επενδύσεων (100) τα ίδια κεφάλαια ήταν στη χώρα 39%, οι επιχορηγήσεις 39,6% και τα επιδοτούµενα δάνεια 20,6% και στην Περιφέρεια τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 27,8%, 54, 9% και 17,0%, γεγονός που δείχνει τις αυξηµένες επιχορηγήσεις στην Περιφέρεια από τη µια και τα χαµηλότερα ίδια κεφάλαια από την άλλη. Η ποσοστιαία κατανοµή, µε βάση το 100, των επενδύσεων (του µέσου ύψους σε εκ. δρχ) ανά τοµέα ήταν στη χώρα στον πρωτογενή 3,7% (123), στο

10 155 δευτερογενή 77,9% (269), και στον τριτογενή 18,4% (253), ενώ στην Περιφέρεια ΑΜΘ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 4,2% (219), 91,2% (418) και 4,6% (235). Παρατηρούµε λοιπόν ότι το µέσο ύψος της επένδυσης ήταν στην Περιφέρεια αρκετά υψηλότερο στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τοµέα, ενώ στον τριτογενή κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε αυτό της χώρας. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία πρόκειται κυρίως για ενισχύσεις της βιοµηχανίας, ενώ υστερούν κατά πολύ οι επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα, στις υπηρεσίες και στον τουρισµό. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για κίνηση κεφαλαίων από άλλες περιοχές και δεν έχουν τόσο σχέση µε την εκµετάλλευση των τοπικών πόρων. Στην ενδονοµαρχιακή κατανοµή του ύψους των επενδύσεων υπερέχει ο Νοµός Ροδόπης, ακολουθεί µε µικρή διαφορά ο Νοµός Έβρου και µε µεγαλύτερη διαφορά ο Νοµός Ξάνθης, ενώ οι Νοµοί ράµας και Καβάλας απέχουν κατά πολύ στην κατανοµή αυτή, λόγω των γεωγραφικών διαφορών στις ενισχύσεις. Μεταξύ έγκρισης και ολοκλήρωσης µιας επένδυσης µεσολαβούν µεγάλες διαφορές στα οικονοµικά µεγέθη (πχ οι 465 επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί καλύπτουν µόνο το 30% περίπου αυτών που έχουν εγκριθεί), γεγονός που οδηγεί συχνά στην µη πραγµατοποίηση των επενδύσεων ή ακόµη στην µετέπειτα αδυναµία λειτουργίας. Οι γραφειοκρατικές δυσκολίες και η έλλειψη ελέγχων για τις πραγµατοποιηθείσες θέσεις εργασίας συνθέτουν µια εικόνα για τις επενδύσεις αυτές που δεν είναι και τόσο ευνοϊκή για την περιοχή της Περιφέρειας. Τα ισχυρότερα κίνητρα για τις εγκαταστάσεις των βιοµηχανιών στις Βιοµηχανικές Περιοχές (όλων των Νοµών) συνετέλεσαν ώστε οι χωροθετήσεις να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει σ αυτές η ΕΤΒΑ, όπως είναι οι περιβαλλοντικοί όροι, η εξασφάλιση του οικοπέδου και των λοιπών παροχών, που όµως µπορούν να επεκταθούν. «Με τις νέες ρυθµίσεις τα επενδυτικά κίνητρα εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα βασικά µέσα της διαρθρωτικής πολιτικής για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναµικού της χώρας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη» Ο νέος αναπτυξιακός Νόµος (2601/98) σε σύγκριση µε τον προηγούµενο καθορίζει µειωµένα ποσοστά επιδοτήσεων, τα οποία φαίνονται να αντισταθµίζονται από τα αυξηµένα φορολογικά κίνητρα. Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών και

11 156 λοιπών δαπανών διαφοροποιείται κατά κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και κυµαίνονται από Ευρώ για την ίδρυση και επέκταση των βιοτεχνικών µονάδων των βιοµηχανικών κλάδων, γεγονός που ενισχύει τις µικρές ΜΜΕ και µέχρι Ευρώ για τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια. Στο νέο Νόµο εκτός από την υποχρεωτική εγκατάσταση των ιδρυόµενων βιοµηχανικών µονάδων, εντός Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) ΕΤΒΑ, παρουσιάζονται και οι λοιπές ΒΙ.ΠΕ., καθώς και οι νέες Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές, Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ) και Βιοµηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.). Οι έντονες κλαδικές διαφοροποιήσεις και οι ιδιαίτερες ενισχύσεις σε κλάδους µε µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας ήπιων µορφών ενέργειας αλλά και µικρούς ξενώνες αποτελούν στοιχεία που δείχνουν την προσαρµογή στις σύγχρονες επενδυτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος οι Νοµοί της Θράκης συνεχίζουν να διαθέτουν τα πιο ευνοϊκά κίνητρα για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, µε την ένταξή της στην περιοχή εφαρµογής των ενισχύσεων και να διαφοροποιείται από σηµαντικά τµήµατα των Νοµών ράµας (εκτός από την παραµεθόρια ζώνη 20 χιλιοµέτρων) και Καβάλας. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Πρόκειται για χρηµατοδοτήσεις έργων και δράσεων από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και τους κοινοτικούς πόρους των ιαρθρωτικών Ταµείων. Από τις χρηµατοδοτήσεις αυτές επισηµαίνουµε τα σηµαντικότερα έργα υποδοµής εθνικής κλίµακας (ΚΠΣ) που είναι η Εγνατία Οδός, τα έργα της ΕΗ (πχ υδροηλεκτρικός σταθµός ράµας) και τα έργα του φυσικού αερίου ( ΕΠΑ). Σε περιφερειακό επίπεδο (ΠΕΠ) εκτελούνται έργα υποδοµής στο οδικό δίκτυο, στα λιµάνια της Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και στο αεροδρόµιο της Καβάλας. Τα έργα αυτά συνδέονται στο ΠΕΠ µε τον άξονα παρέµβασης «ανάπτυξη υποδοµών για την άρση της αποµόνωσης της Περιφέρειας», γεγονός που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συµβεί, τη στιγµή που οι επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές σ αυτά τα δίκτυα δεν έχουν ερευνηθεί µ αυτό το σκοπό, ώστε να τεκµηριώσουν αυτήν την επιδίωξη, η οποία µπορεί να παρουσιάζει και τάσεις αντιστροφής (δηλ. συγκέντρωση και όχι αποκέντρωση). Το µεγαλύτερο έργο κοινωνικής υποδοµής είναι το Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, ενώ εκτελούνται κτιριακά έργα των πανεπιστηµιουπόλεων στο

12 157 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (Ξάνθη, Κοµοτηνή και Αλεξανδρούπολη) και στα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας ( ράµα και Καβάλα). Στον αγροτικό τοµέα εκτελούνται εγγειοβελτιωτικά έργα και φράγµατα υψηλών προϋπολογισµών (πιο σηµαντικά στους Νοµούς ράµας και Έβρου) ενώ χαµηλότερων προϋπολογισµών αποτελούν τα δασικά έργα, η αγροτική οδοποιία κ.ά. Στον τουριστικό τοµέα χρηµατοδοτούνται διάφορες δράσεις, κυρίως ξενοδοχειακές µονάδες, καθώς και προστασίας οικολογικών περιοχών. Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρηµατοδοτούνται έργα ύδρευσης και αποχέτευσης των αστικών κέντρων και των οικισµών καθώς και µικρότερα έργα κοινωνικής υποδοµής (νοσοκοµεία και σχολεία). Στον τοµέα των καταρτίσεων ενισχύθηκαν προγράµµατα για ανέργους κλπ χωρίς όµως να έχει γίνει αξιολόγηση για το πόσες αντίστοιχες θέσεις εργασίας (του ίδιου αντικειµένου µε την κατάρτιση) επανδρώθηκαν από τους καταρτιζόµενους. Συµπερασµατικά στις αδυναµίες µετατροπής του ΠΕΠ σε ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα επισηµαίνουµε: (α) την έλλειψη ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε τοµείς πχ στον αγροτικό τουρισµό µε τη σύνδεση µεταξύ των δράσεων, όπως προβλέπει το LEADER, (β) την εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση των Υπουργείων, (γ) την περιορισµένη χρήση της τεχνικής βοήθειας, (δ) την ένταξη έργων σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (που δεν αποτελεί πρόγραµµα), χωρίς δηλαδή να προκύπτουν τα έργα και οι παρεµβάσεις από τη σύνδεση µεταξύ τους, τους στόχους που έχουν τεθεί και τις αρχές του σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Γ ΣΠΑ Η περιφερειακή πολιτική του Γ ΣΠΑ είναι κυρίως τοµεακή και προβλέπει την ανάπτυξη τριών χώρων: του ορεινού, του νησιωτικού και των αστικών κέντρων. Οι τρεις αυτές περιπτώσεις αφορούν την Περιφέρεια ΑΜΘ, χωρίς όµως να είναι σαφή τα ιδιαίτερα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν γι αυτήν. Σε κάθε περίπτωση η αντιµετώπιση όλου του ελληνικού χώρου ως στόχου 1, χωρίς να διαφοροποιεί την Περιφέρεια ΑΜΘ ως πιο αναπτυξιακά καθυστερηµένης (φθίνουσα πληθυσµιακά κλπ) δεν προδιαγράφει µια αφετηρία αποτελεσµατικής προσέγγισης.

13 158 Το νέο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και επόµενα το νέο ΚΠΣ, θέτουν ορισµένους στόχους και προτεραιότητες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Περιφέρεια ΑΜΘ. Όπως ήδη αναφέρθηκε για το ΠΘ, ενδιαφέρον παρουσιάζει η προτεραιότητα στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης παράλληλα µε την ενίσχυση του ερευνητικού συστήµατος της χώρας και τη τεχνολογική αναβάθµιση των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών. Στα αντικείµενα «Έρευνα και Τεχνολογία» διαπιστώνεται η ανεπάρκεια των πόρων και ο µικρός πληθυσµός των ερευνητών, ενώ αντιµετωπίζονται προβλήµατα στην ενεργοποίηση του ιδιωτικού τοµέα και στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Τα προβλήµατα αυτά που ισχύουν για όλες τις Περιφέρειες της χώρας είναι ιδιαίτερα έντονα στην Περιφέρεια ΑΜΘ παρόλο που το ΠΘ καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση αυτών των συνθηκών (πχ. Ίδρυση Γραδείων ιαµεσολάβησης και ιασύνδεσης στο.π.θράκης) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Θ. Η περιφερειακή πολιτική θα έπρεπε να αποτελεί ένα συνδυασµό πολλών πολιτικών, ενώ δε φαίνεται να ιεραρχεί εκείνους τους στόχους και τις προϋποθέσεις όπως της συγκράτησης και απασχόλησης του πληθυσµού, ως απόρροια µια πολιτικής για τις παραµεθόριες και φθίνουσες περιοχές στηριγµένης στην ενδογενή αξιοποίηση των φυσικών και των ανθρώπινων πόρων. Η έµφαση που δίνεται στο ΠΕΠ (έργα υποδοµής και τοµεακές αποσπασµατικές παρεµβάσεις) δε µπορεί να εκπληρώσει αυτό το συνδυασµό των πολιτικών και οπωσδήποτε δε µπορεί να είναι ιεραρχικά στην πρώτη προτεραιότητα (λόγω των συγχρηµατοδοτήσεων) και το κύριο όργανο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Οι λειτουργία των υποδοµών προϋποθέτει τη συγκράτηση του πληθυσµού και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να συµβάλλει στην άρση της αποµόνωσης µιας Περιφέρειας χωρίς συµπληρωµατικές ενέργειες και δραστηριότητες. Απαιτείται λοιπόν µια συντονισµένη προσπάθεια σε όλους τους τοµείς και τους χώρους, ώστε να εξαλειφθούν µακροχρόνια ιστορικά αίτια της πληθυσµιακής µείωσης, της ανεργίας, της µετανάστευσης και της εξόδου από την αγροτική απασχόληση. Περισσότερο θα έπρεπε η περιφερειακή πολιτική να αντιµετωπίσει ενδογενώς τα θέµατα αυτά στα πολλά επίπεδα κινητοποίησης του πληθυσµού.

14 159 Παράλληλα δηλαδή µε την ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου σε θέµατα υποδοµών και υπηρεσιών οι νέοι ήµοι θα µπορούσαν να στραφούν σε εσωτερικά κοινωνικά προβλήµατα και σε νέες µορφές απασχόλησης και δραστηριοτήτων. ραστηριότητες που θα καθιστούν όλες αυτές τις υποδοµές λειτουργικές, αειφόρες, βιώσιµες και προσοδοφόρες τοπικά. Τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους σε υποδοµές αυτήν τη δεκαετία αν δεν αξιολογηθούν απ αυτή τη σκοπιά και δε συµβάλλουν στην άρση της αποµόνωσης αλλά και συγκράτησης του πληθυσµού θα έλεγε κανείς ότι σπαταλήθηκαν. Απαιτείται δηλαδή ένα διευρυµένο είδος «τεχνικής βοήθειας» και υποστήριξης αν θέλουµε ένα παραµείνουµε στους κοινοτικούς όρους των κανονισµών των διαρθρωτικών ταµείων. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις (πολλές απ αυτές υπό υλοποίηση) απ όπου µπορεί κανείς να αντλήσει νέες δραστηριότητες: οι εναλλακτικές µορφές αγροτικού και ορεινού τουρισµού, η χωρική οργάνωση των νέων Πανεπιστηµιουπόλεων στη Ξάνθη, Κοµοτηνή και Αλεξανδρούπολη (σε συνδυασµό µε τις λειτουργίες αυτών των πόλεων σε ανώτερο βαθµό της οικιστικής ιεραρχίας), η ολοκλήρωση του ΠΘ µε νέα τµήµατα, τα νέα εµπορικά κέντρα, το πολιτιστικό χωριό στις Σάππες, η νέα πόλη Ρωµάνια, η νέα Τεχνούπολη κλπ. Παράλληλα η εξασφάλιση των νέων θέσεων εργασίας που θα έπρεπε να πραγµατοποιηθούν µε τις ιδιωτικές επενδύσεις των Νόµων των κινήτρων είναι πρωταρχικής σηµασίας να διατηρούνται (µε ελέγχους), ενώ οι χωροθετήσεις των νέων µονάδων θα έπρεπε να γίνονται µε την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών. Ακόµη και µέσα στις Βιοµηχανικές Περιοχές υπάρχουν περιθώρια νέων δραστηριοτήτων σ αυτήν την κατεύθυνση πχ µε νέες υπηρεσίες. Σηµαντικό για το ανθρώπινο δυναµικό είναι το θέµα της επαγγελµατικής κατάρτισης. Σύµφωνα µε την ανεπαρκή πρακτική στα προγράµµατα κατάρτισης, την οποία µπορούµε να διακρίνουµε στην περίοδο και από το 1998 µέχρι σήµερα, στην µεν πρώτη δεν υπήρχε µηχανισµός αξιολόγησης και ελέγχου της διοχέτευσης των καταρτιζόµενων-ανέργων σε θέσεις εργασίας, για τη δε δεύτερη (µε τις νέες πιστοποιήσεις των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης) που είναι και η τρέχουσα αναµένεται µια τέτοια αξιολόγηση. Τα αντικείµενα της κατάρτισης που καλύπτουν κυρίως έργα και δράσεις των ΠΕΠ, θα έπρεπε να στραφούν µε µεγαλύτερη έµφαση και ρυθµούς στις νέες δραστηριότητες (νέες καλλιέργειες, νέες µορφές τουρισµού, νέες υπηρεσίες, νέες ειδικότητες µε ευρύτερη γνώση κλπ).

15 160 Τέλος το φυσικό περιβάλλον καθώς και τα ιστορικά στοιχεία του δεν έχουν αναδειχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν αντικείµενο, έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και αξιοποίησης µέσα από νέες πολυπολιτισµικές δραστηριότητες και νέες υπηρεσίες. Οι µικρές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σ αυτήν την κατεύθυνση µπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για αυτές που θα ακολουθήσουν.

16 161 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΑΕΠ ΑΜΘ ΑΠΠ ΒΙΠΕ ΒΙΟΠΑ ΕΒΖΟΣ ΕΗ ΕΚΚΕ ΕΒΖ ΕΟΜΜΕΧ ΕΣΥΕ ΕΤΒΑ ΚΕΠΑ ΚΕΠΕ ΚΠΣ ΜΜΕ ΟΑΕ ΟΠΕ ΠΕΠ ΣΠΑ ΤΕΙ ΥΠΕΘΟ ΥΠΕΧΩ Ε Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (περιφέρεια) Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν Βιοµηχανική Περιοχή Βιοτεχνικό Πάρκο ιασυνοριακή Ελεύθερη Βιοµηχανική Ζώνη Οικονοµικών Συναλλαγών ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ιεθνές Εµπορευµατικό Κέντρο Κέντρο Επιχειρηµατικότητας Έβρου Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού Οργανισµός προώθησης Εξαγωγών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Το Επιµελητήριο Σερρών έχει αναθέσει σε ειδικούς συµβούλους την εκπόνηση µελετών και προτάσεων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο νοµός Καβάλας κατέχει, ως προς τους φυσικούς πόρους, ξεχωριστή θέση ανά- µεσα στους νοµούς της χώρας. Τα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πρίνο, κοντά στη Θάσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 41630/ΕΥΣ9450 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα