ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ"

Transcript

1 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά ρεύµατα, παλιννοστήσεις και νέες µεταναστεύσεις, χωροθετήσεις σύµφωνα µε παλαιότερες απαιτήσεις και συνθήκες, που είναι δύσκολο να ανατραπούν. Για το λόγο αυτό προγράµµατα έργων της µορφής των ΠΕΠ και Νόµοι κινήτρων (όπου συγκεντρώνεται όλη η επενδυτική προσπάθεια) είναι δύσκολο να πραγµατοποιήσουν φιλόδοξους στόχους όπως (µ. ά.) η «άρση της αποµόνωσης» και ή «συγκράτηση του πληθυσµού». Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα στην περιφερειακή και χωροταξική πολιτική αυτής της Περιφέρειας είναι η ύπαρξη µιας ισχυρής πληθυσµιακά µουσουλµανικής µειονότητας. Όπως και στις άλλες παρόµοιες µελέτες (πχ ΥΠΕΧΩ Ε 1998) υποστηρίζεται η θέση της ενσωµάτωσης αυτής της µειονότητας στην τοπική κοινωνία και δεν αναπτύσσεται το πρόβληµα ιδιαίτερα και ξεχωριστά. Η σηµερινή συγκυρία της περιφερειακής πολιτικής καθορίζεται από τη διαµόρφωση του Γ Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ - βλ. ιυπουργική Οµάδα Σχεδιασµού Αναπτυξιακού Προγράµµατος ). Σ αυτό διατυπώνονται ορισµένα σχόλια για τα αποτελέσµατα του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) καθώς και οι στόχοι, η στρατηγική και οι κύριες δράσεις για το νέο ΚΠΣ. Παράλληλα εκπονείται και µια χωροταξική µελέτη για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που όµως δε φαίνεται να ενσωµατώνεται στη διαδικασία διαµόρφωσης του Γ ΚΠΣ. Αντίθετα, οι χωροταξικές υποθέσεις διατυπώνονται σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Γ ΣΠΑ. Με την εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας διαπιστώνουµε ότι η χωροταξική µε την περιφερειακή πολιτική δε βρίσκονται σε µεγάλη αντιστοιχία. Στην προηγούµενη δεκαετία είχαν συγχρηµατοδοτηθεί έργα και δράσεις από τα ακόλουθα προγράµµατα στην Περιφέρεια ΑΜΘ: Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα ( ), Α ( ) και Β ( ) ΚΠΣ, και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες ENVIREG ( ), INTERREG I ( ) και II ( ) και LEADER I και II. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της «µελέτης των χωρικών επιπτώσεων των κοινοτικών προγραµµάτων και πολιτικών» που προέκυψαν ενισχύθηκαν περισσότερο οι ισχύουσες αναπτυξιακές τάσεις και λιγότερο

2 147 συντελέστηκαν αναδιαρθρώσεις σε παραγωγικούς και µη παραγωγικούς τοµείς. Οι στόχοι της συγκράτησης του πληθυσµού και της καταπολέµησης της ανεργίας αποδεικνύονται φιλόδοξοι ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η διοικητική-προγραµµατική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελείται από πέντε Νοµούς: Καβάλας, ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Παλαιότερα (πριν το 1990) ανήκε σε αυτήν και ο Νοµός Σερρών, ο οποίος ανήκει τώρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από πολλούς διατυπώνεται η άποψη ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νοµού Καβάλας δεν οδηγούν στην ένταξή του σ αυτήν την Περιφέρεια.Με ποιους Νοµούς και ποιες περιοχές παρουσιάζει η Περιφέρεια µια οµοιογένεια µε φυσικά κριτήρια και µια λειτουργική ενότητα ώστε η διοικητική της διαίρεση να αποτελεί και προγραµµατική ενότητα δεν έχει ακόµη µελετηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί επίσης ότι από πολλούς φορείς η Θράκη µε τους τρεις Νοµούς της αντιµετωπίζεται ξεχωριστά, όπως γίνεται µε τους αναπτυξιακούς νόµους των κινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Στην τελευταία διοικητική µεταρρύθµιση µε τις συνενώσεις των Κοινοτήτων σε µεγαλύτερους ήµους (Σχέδιο «Καποδίστριας») διαπιστώνουµε το ίδιο πρόβληµα δηλ. της µη εφαρµογής κριτηρίων οµοιογένειας και λειτουργικότητας, ώστε οι καινούριοι ήµοι να αποτελέσουν προγραµµατικές ενότητες χωρίς να βρίσκονται τα όριά τους υπό αίρεση. Για το λόγο αυτό όπως στην περίπτωση των Νοµαρχιών και των Περιφερειών έτσι και των ήµων θα απαιτηθούν νέες οριοθετήσεις και συνενώσεις όπου θα εφαρµοστεί η νέα περιφερειακή και χωροταξική πολιτική. Θεσµικά η διοικητική και προγραµµατική Περιφέρεια ως νέος θεσµός από το 1990 βρίσκεται αρκετά πίσω από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, γιατί πρόκειται για διορισµένη διοίκηση από την κυβέρνηση, η οποία συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, ενώ το περιφερειακό συµβούλιο επικεντρώνεται σε χρηµατικές κατανοµές και διεκδικήσεις. Η αναπτυξιακή πολιτική που ασκήθηκε στην ΑΜΘ σε µια σειρά από βασικούς τοµείς παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

3 148 Χωροταξική και οικιστική πολιτική Η Περιφέρεια ΑΜΘ, είναι η µόνη στην ελληνική επικράτεια, η οποία παρουσιάζει αρνητική µεταβολή πληθυσµού στη δεκαετία , όπως και το υψηλότερο ποσοστό εσωτερικής µετανάστευσης. Οι αρνητικές αυτές µεταβολές εκφράζονται µε έντονο τρόπο στο µαθητικό δυναµικό των σχολείων (σχολεία που κλείνουν). Η µέση πυκνότητα κατοίκησης είναι κατά 50% µικρότερη σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας παρά το σηµαντικό ποσοστό σε πεδινές εκτάσεις. Τα παραπάνω παίρνουν τη µορφή ενός ασθενούς οικιστικού δικτύου µε εγκαταλειµµένα χωριά και οικισµούς µε λίγα άτοµα αλλά και µε την έλλειψη δυναµικών αστικοποιηµένων οικισµών (ακόµη και σε επίπεδο πόλεων) που θα µπορούσαν να συγκρατήσουν τον πληθυσµό. Η πολιτική της ενίσχυσης των κατασκευών των τεχνικών υποδοµών των δικτύων (οδικών, ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ) στους οικισµούς (ΠΕΠ) λειτουργεί περισσότερο µε την προϋπόθεση της ύπαρξης πληθυσµού παρά ως άµεση προσέλκυση και συγκράτηση των κατοίκων. Πέρα από την προσωρινή απασχόληση κατά τη διάρκεια των κατασκευών δεν παρέχουν τα έργα αυτά κάποια µορφής µόνιµη απασχόληση, όπως θα µπορούσε να επιτυγχάνονταν µε τη λειτουργία µόνιµων υπηρεσιών, οι οποίες δε φαίνεται να ενισχύονται από τα ΠΕΠ. Η σηµερινή χωροταξική πολιτική, η οποία στηρίζεται στη δηµιουργία αστικών κέντρων ανώτερων βαθµίδων (σύµφωνα µε την παλιά πολιτική του ΥΧΟΠ), ενισχύεται µε τη λειτουργία και τις επεκτάσεις των ΤΕΙ, των Νοσοκοµείων, των σχολείων και των ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., αλλά δε φαίνεται να µπορεί να αποτελέσει βασικό µοχλό συγκέντρωσης του πληθυσµού και της απασχόλησης. Επιπλέον η µεγάλη κινητικότητα των κατοίκων της περιοχής, η εγκατάσταση νεοπροσφύγων (περίπου ) καθώς επίσης η προσέλευση εργαζοµένων από άλλες περιοχές (πχ στο Πανεπιστήµιο), δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την άσκηση πολιτικής.

4 149 Αγροτική πολιτική Η παλαιότερη κυριαρχία του αγροτικού τοµέα, µε τις σύγχρονες τάσεις µείωσης της αγροτικής δραστηριότητας, που παραµένει όµως σε υψηλά επίπεδα (43%), έχει ως επακόλουθο την έξοδο από την αγροτική απασχόληση και τη δηµιουργία µεγάλης ανεργίας.ο αριθµός των θέσεων εργασίας που θα έπρεπε να εξασφαλιστούν σε άλλες δραστηριότητες (βιοµηχανία και υπηρεσίες) είναι πολύ υψηλός (30.000) και πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Οι αριθµοί των θέσεων πλήρους απασχόλησης, στην περίοδο από την υλοποίηση του ΠΕΠ (καθώς επίσης και θέσεων προσωρινής απασχόλησης στα έργα, αντισταθµίζουν ένα ποσοστό περίπου 30% από το παραπάνω έλλειµµα. Η Περιφέρεια διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα φυσικού πλούτου στη χώρα (πχ δάση στη ράµα και αξιόλογοι υγροβιότοποι). Επιπλέον η ανάπτυξη του τοµέα υποστηρίζεται από σηµαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα, φράγµατα µε µεγάλες δυνατότητες άρδευσης των µεγάλων πεδιάδων της. Το βαµβάκι, οι καπνός, τα ζαχαρότευτλα, το καλαµπόκι αποτελούν σηµαντικές καλλιέργειες, που όµως δεν εξασφάλισαν επαρκές γεωργικό εισόδηµα (παρά τις επιδοτήσεις, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική-ΚΑΠ, αλλά και την αναθεώρησή της). Τα βασικά προβλήµατα (που ισχύουν σε όλο τον ελληνικό χώρο και φαίνονται αξεπέραστα) είναι τα ιδιοκτησιακά µε την µικρού µεγέθους κατακερµατισµένη (και συχνά ενοικιαζόµενη) γη, το υψηλό κόστος παραγωγής κλπ. Επόµενα προβλέπεται να συνεχιστούν οι υπάρχουσες τάσεις µε την έξοδο από την αγροτική απασχόληση και την ένταση της κρίσης µε την ανεργία. Βιοµηχανική πολιτική Tα βασικά στοιχεία της βιοµηχανικής πολιτικής, διαγράφηκαν στις προηγούµενες δεκαετίες µε τη χωροθέτηση µεγάλων µονάδων κυρίως µεταποίησης αγροτικών πρώτων υλών, επενδύσεις που προήλθαν σε µεγάλο βαθµό από το συνεταιριστικό κεφάλαιο της περιοχής (µε τους παλαιότερους Νόµους των κινήτρων 289/76, 1262/82 και την υποστήριξη της Αγροτικής Τράπεζας. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να ανατρέπεται εφόσον οι επενδύσεις του Νόµου 1892/90 δεν αφορούν στον πρωτογενή τοµέα και πρόκειται για κίνηση κεφαλαίου και κλάδους που προέρχονται

5 150 από άλλες περιοχές, κυρίως Θεσσαλονίκη και Αθήνα (βλ. παρακάτω για τις επενδύσεις αυτού του Νόµου). Μια σειρά από κλαδικές κρίσεις που πλήττουν τις βιοµηχανικές µονάδες που είναι χωροθετηµένες στην περιοχή (όπως οι παλιές µεγάλες µονάδες) επιτείνουν τα προβλήµατα της απασχόλησης (στηριγµένης στη µισθωτή εργασία) εφόσον εκφράζονται µε µειώσεις προσωπικού, εποχικότητα, µετεγκαταστάσεις στο εξωτερικό (πχ κρίσεις σε κλάδους, όπως η κλωστοϋφαντουργία, ένδυση κ.ά. καθώς και κλείσιµο των µονάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της βιοµηχανικής πολιτικής αποτελούν οι χωροθετήσεις των νέων µονάδων εντός των ΒΙ.ΠΕ. (οι περισσότερες µονάδες της περιοχής βρίσκονται εκτός ΒΙ.ΠΕ.). Ενώ η ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής αποτελεί την πρώτη ενίσχυση στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (1981) και είναι η µεγαλύτερη της περιοχής, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 βρίσκονταν σε κρίση. Αντίστροφα σε κάποια άνοδο βρέθηκε τα τελευταία χρόνια η ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης, η οποία παλαιότερα υπολειτουργούσε. Η πολιτική της ΕΤΒΑ, ως παροχή µόνο υποδοµών µέσα από τις ηµόσιες Επενδύσεις, φαίνεται ότι εγκαταλείπεται και η νέα περίοδος στρέφεται και σε άλλες σύγχρονες παροχές και µορφές µέσα και από την ιδιαίτερη ενίσχυση του νέου αναπτυξιακού Νόµου (2601/98). Εµπορική πολιτική Στην περίοδο που εξετάζουµε καταγράφονται µια σειρά από εµπορικές δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύονται από κοινοτικά προγράµµατα, µ.ά. εµπορικές εκθέσεις, εµπορικές ζώνες, νέες µορφές προώθησης των προϊόντων. Καταγράφουµε παρακάτω ορισµένες δραστηριότητες, οι οποίες δίνουν κάποιες προοπτικές στο εµπόριο, το οποίο στην περιοχή βρίσκεται σε σηµαντική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε το «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Θράκη» η ελληνο-βουλγαρική εµπορική συνεργασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από µία Ελεύθερη Ζώνη Εµπορίου και Μεταποίησης-ΕΖΕΜ (ή σύµφωνα µε µία πρόταση: ιασυνοριακή Ελεύθερη Βιοµηχανική Ζώνη Οικονοµικών Συναλλαγών- ΕΒΖΟΣ) σε ελληνικό έδαφος. Η εγκατάσταση της ΕΒΖΟΣ προτείνεται να γίνει στο Ορµένιο, η ΕΖΕΜ στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης ή εναλλακτικά µια «συνολική» ΕΖΕΜ Έβρου σε όλο το

6 151 µήκος του άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορµένιο. Στην ίδια µελέτη προτείνονται λόγω της µεγάλης υστέρησης της Θράκης στον τοµέα παροχής υπηρεσιών: (α) η δηµιουργία Επιχειρηµατικού Πάρκου Θράκης και ιαβαλκανικού Εκθεσιακού Κέντρου, είτε στη ΒΙ.ΠΕ.Αλεξανδρούπολης, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία της ΕΖΕΜ, είτε στη ΒΙ.ΠΕ.Κοµοτηνής σε συνδυασµό µε τον υπό διαµόρφωση εκεί εκθεσιακό κέντρο, (β) η δηµιουργία ενός ιαβαλκανικού ιαµετακοµιστικού Κέντρου (συνδυασµένων µεταφορών) στην Αλεξανδρούπολη και (γ) η ίδρυση ενός ικτύου Πληροφόρησης (εξαγωγικές δραστηριότητες, ηλεκτρονικό εµπόριο κλπ), το οποίο θα συνδεθεί µε το υπό δηµιουργία σύστηµα πληροφόρησης του ιαβαλκανικού και Παρευξείνιου Επιχειρηµατικού Κέντρου. Έχει προταθεί ακόµη ένα επενδυτικό σχέδιο ενός ιεθνούς Εµπορευµατικού Κέντρου και Κέντρου Επιχειρηµατικότητας Έβρου- ΕΚΚΕΕ, στην παραπάνω υπό ίδρυση Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου στην Αλεξανδρούπολη (παραχώρηση στρεµµάτων του ήµου Αλεξανδρούπολης). Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Βιοµηχανίας και του Προγράµµατος «Ιδιωτικών ή Μικτών Βιοµηχανικών Υποδοµών στη Βόρεια Ελλάδα» από τους ακόλουθους φορείς: ΟΠΕ, ιεθνές Κέντρο Χονδρικού Εµπορίου Κύπρου, ήµος Αλεξανδρούπολης, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης- Έβρου, Νοµαρχία Ν.. Η λειτουργία του παραπάνω Κέντρου θα γίνει µε τη µορφή εµπορικής επιχείρησης, η οποία θα παρέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, όπως τραπεζικές, επιχειρηµατικές και εµπορικές και θα απευθύνεται σε εκθέτες, καταναλωτές και επιχειρηµατίες από τις χώρες των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής. Με πρωτοβουλία των παραπάνω φορέων και του υπό έγκριση φορέα ΕΚΚΕΕ εκπονείται µελέτη µε στόχο τη δυνατότητα ανάπτυξης και τη διερεύνηση των προϋποθέσεων βιωσιµότητας και των επιπτώσεων ενός ιεθνούς Χονδρεµπορικού Κέντρου σε καθεστώς Ελεύθερου Εµπορίου-Ελεύθερων Αποθηκών.

7 152 Τουριστική πολιτική Σύµφωνα µε την «έκθεση της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» ( εκέµβριος 1997) η τουριστική πολιτική αποτελεί τµήµα ενός δεκαετούς προγράµµατος ( ), για το οποίο επισηµαίνονται οι προϋποθέσεις µιας επιτυχούς πολιτικής. Με δεδοµένο ότι η τουριστική πολιτική στηρίχθηκε µέχρι σήµερα στον παραθεριστικό τουρισµό και τον τουρισµό προσωρινής διελεύσεως και ήταν συνολικά µικρής χρονικής διάρκειας στο έτος, προτείνεται η προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µε την αξιοποίηση όλου του φυσικού περιβάλλοντος. Οι µορφές αυτές που πρωτοεµφανίσθηκαν µε την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER ή µε τα προγράµµατα ορεινού τουρισµού που προσφέρονται για την περιοχή, απαιτούν συντονισµένη προσπάθεια σε πολλούς τοµείς, όπως ο πολιτισµός και η κινητοποίηση τοπικών φορέων. Εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική: Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης αποτελεί µια από τις υψηλότερες επενδύσεις του ΠΕΠ σε επίπεδο κτιριακών υποδοµών. Πρόκειται κυρίως για τη δηµιουργία τεσσάρων «Πανεπιστηµιουπόλεων» στη Ξάνθη, στην Κοµοτηνή στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα. Όπως όµως όλα τα έργα και οι προγραµµατισµοί του Πανεπιστήµιου υπόκειται και αυτό στη λογική των ηµοσίων Επενδύσεων, χωρίς δηλαδή να µπορεί να στηριχτεί σε ένα πολεοδοµικό σχέδιο σύνδεσης αυτών των κτιρίων µε λειτουργίες της πόλης και ενδοπανεπιστηµιακές λειτουργίες ελεύθερου χρόνου και συγκράτησης των φοιτητών και των εργαζόµενων σ αυτά. Τα είκοσι εννιά (29) χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστήµιου έχουν διαγράψει τις υφιστάµενες τάσεις ανάπτυξής του: µε ένα µεγάλο αριθµό φοιτητών, εργαζοµένωνδιδασκόντων καθώς και διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, αλλά και τη δηµιουργία νέων τµηµάτων στην τρέχουσα δεκαετία, πολλών ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών (που µάλιστα αφορούν την ίδια την περιοχή) και άλλων δραστηριοτήτων (συνεδρίων, εκδηλώσεων, κυκλοφορία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού κλπ). Το Πανεπιστήµιο δεν θα έπρεπε να περιοριστεί στις υπάρχουσες τάσεις

8 153 ανάπτυξης, αλλά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Γ ΣΠΑ να ανταποκριθεί στις προκλήσεις για την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Βασικά στοιχεία της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστηµίου Θράκης, είναι η διοχέτευση στην αγορά τεχνικών και επιστηµονικών γνώσεων για χρήση τους από τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, η αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού και η δηµιουργία νέου που θα εντάσσεται σε δραστηριότητες συνδεόµενες µε τις διαδικασίες ανάπτυξης. Επιδιώκεται επίσης η αναβάθµιση των διεθνών διασυνδέσεων µε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Εργαλεία της πολιτικής αυτής αποτελούν η ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης / βιοµηχανικής έρευνας- παραγωγής, η συνεχής αξιολόγηση και η µείωση της διασποράς των ερευνητικών δραστηριοτήτων, η αποτίµηση των αποτελεσµάτων των ερευνών και η χρηµατοοικονοµική ενθάρρυνση της συµµετοχής του δυναµικού του πανεπιστηµίου σε κοινοτικά και διεθνή προγράµµατα. Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, κατεξοχήν πλούσιο σε ανθρώπινο δυναµικό, διαθέτοντας αναγνωρισµένους επιστήµονες µε σηµαντική ερευνητική εµπειρία, προσπαθεί να αριστοποιήσει την κατανοµή των πόρων του από τις διαθέσιµες πηγές και µέσω συνεργασιών, κοινοτικών προγραµµάτων, ενώ παράλληλα προσπαθεί, σε συνεργασία µε επιχειρήσεις, να προσελκύσει χρηµατοδοτήσεις οι οποίες βελτιώνουν το ύψος των διαθέσιµων για έρευνα. Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου, δρα ως συντονιστής των ερευνητικών προσπαθειών επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Σηµαντική είναι η επένδυση στο Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί την υψηλότερη επένδυση του ΠΕΠ σε επίπεδο κοινωνικών υποδοµών. Πρόκειται για ένα κτίσµα ( τ. µ., 670 κλινών), σε µια έκταση (µικρή σχετικά) διακοσίων (200) στρεµµάτων. Εκτός από τη στήριξη του Ιατρικού Τµήµατος του ΠΘ στην Αλεξανδρούπολη, αναµένεται να παίξει σηµαντικό ρόλο όχι µόνο µέσα στην Περιφέρεια (συντονισµός µε τα άλλα Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία της Περιφέρειας) αλλά και εκτός Περιφέρειας (πχ στο χώρο των Βαλκανίων).

9 ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι δηµόσιες ενισχύσεις για την ανάπτυξη της περιοχής και την υλοποίηση των πολιτικών που συνοπτικά περιγράψαµε πιο πάνω διοχετεύθηκαν µέσα από τον αναπτυξιακό νόµο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ιδιωτικές Επενδύσεις (Νόµοι 1892/90 και 2601/98) Ο αριθµός των εγκεκριµένων ιδιωτικών επενδύσεων του Ν. 1892/90 (από το 1990 µέχρι τον Απρίλιο του 1998) ήταν στη χώρα και στην Περιφέρεια ΑΜΘ 1.356, ενώ το ύψος των επενδύσεων ήταν αντίστοιχα εκ. Ευρώ και 1550 εκ. Ευρώ, δηλ. το 30% περίπου. Η ανάλυση αυτών των επενδύσεων σε ίδια κεφάλαια, σε επιχορήγηση και σε θέσεις εργασίας ήταν η ακόλουθη: ίδια κεφάλαια (εκ. δρχ) επιχορήγηση (εκ. δρχ) Θέσεις εργασίας (µε την επιφύλαξη της πραγµατοποίησής τους) Ελλάδα Περιφέρεια ΑΜΘ Με βάση το ύψος των επενδύσεων (100) τα ίδια κεφάλαια ήταν στη χώρα 39%, οι επιχορηγήσεις 39,6% και τα επιδοτούµενα δάνεια 20,6% και στην Περιφέρεια τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 27,8%, 54, 9% και 17,0%, γεγονός που δείχνει τις αυξηµένες επιχορηγήσεις στην Περιφέρεια από τη µια και τα χαµηλότερα ίδια κεφάλαια από την άλλη. Η ποσοστιαία κατανοµή, µε βάση το 100, των επενδύσεων (του µέσου ύψους σε εκ. δρχ) ανά τοµέα ήταν στη χώρα στον πρωτογενή 3,7% (123), στο

10 155 δευτερογενή 77,9% (269), και στον τριτογενή 18,4% (253), ενώ στην Περιφέρεια ΑΜΘ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 4,2% (219), 91,2% (418) και 4,6% (235). Παρατηρούµε λοιπόν ότι το µέσο ύψος της επένδυσης ήταν στην Περιφέρεια αρκετά υψηλότερο στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τοµέα, ενώ στον τριτογενή κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε αυτό της χώρας. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία πρόκειται κυρίως για ενισχύσεις της βιοµηχανίας, ενώ υστερούν κατά πολύ οι επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα, στις υπηρεσίες και στον τουρισµό. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για κίνηση κεφαλαίων από άλλες περιοχές και δεν έχουν τόσο σχέση µε την εκµετάλλευση των τοπικών πόρων. Στην ενδονοµαρχιακή κατανοµή του ύψους των επενδύσεων υπερέχει ο Νοµός Ροδόπης, ακολουθεί µε µικρή διαφορά ο Νοµός Έβρου και µε µεγαλύτερη διαφορά ο Νοµός Ξάνθης, ενώ οι Νοµοί ράµας και Καβάλας απέχουν κατά πολύ στην κατανοµή αυτή, λόγω των γεωγραφικών διαφορών στις ενισχύσεις. Μεταξύ έγκρισης και ολοκλήρωσης µιας επένδυσης µεσολαβούν µεγάλες διαφορές στα οικονοµικά µεγέθη (πχ οι 465 επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί καλύπτουν µόνο το 30% περίπου αυτών που έχουν εγκριθεί), γεγονός που οδηγεί συχνά στην µη πραγµατοποίηση των επενδύσεων ή ακόµη στην µετέπειτα αδυναµία λειτουργίας. Οι γραφειοκρατικές δυσκολίες και η έλλειψη ελέγχων για τις πραγµατοποιηθείσες θέσεις εργασίας συνθέτουν µια εικόνα για τις επενδύσεις αυτές που δεν είναι και τόσο ευνοϊκή για την περιοχή της Περιφέρειας. Τα ισχυρότερα κίνητρα για τις εγκαταστάσεις των βιοµηχανιών στις Βιοµηχανικές Περιοχές (όλων των Νοµών) συνετέλεσαν ώστε οι χωροθετήσεις να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει σ αυτές η ΕΤΒΑ, όπως είναι οι περιβαλλοντικοί όροι, η εξασφάλιση του οικοπέδου και των λοιπών παροχών, που όµως µπορούν να επεκταθούν. «Με τις νέες ρυθµίσεις τα επενδυτικά κίνητρα εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα βασικά µέσα της διαρθρωτικής πολιτικής για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναµικού της χώρας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη» Ο νέος αναπτυξιακός Νόµος (2601/98) σε σύγκριση µε τον προηγούµενο καθορίζει µειωµένα ποσοστά επιδοτήσεων, τα οποία φαίνονται να αντισταθµίζονται από τα αυξηµένα φορολογικά κίνητρα. Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών και

11 156 λοιπών δαπανών διαφοροποιείται κατά κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και κυµαίνονται από Ευρώ για την ίδρυση και επέκταση των βιοτεχνικών µονάδων των βιοµηχανικών κλάδων, γεγονός που ενισχύει τις µικρές ΜΜΕ και µέχρι Ευρώ για τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια. Στο νέο Νόµο εκτός από την υποχρεωτική εγκατάσταση των ιδρυόµενων βιοµηχανικών µονάδων, εντός Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) ΕΤΒΑ, παρουσιάζονται και οι λοιπές ΒΙ.ΠΕ., καθώς και οι νέες Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές, Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ) και Βιοµηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.). Οι έντονες κλαδικές διαφοροποιήσεις και οι ιδιαίτερες ενισχύσεις σε κλάδους µε µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας ήπιων µορφών ενέργειας αλλά και µικρούς ξενώνες αποτελούν στοιχεία που δείχνουν την προσαρµογή στις σύγχρονες επενδυτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος οι Νοµοί της Θράκης συνεχίζουν να διαθέτουν τα πιο ευνοϊκά κίνητρα για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, µε την ένταξή της στην περιοχή εφαρµογής των ενισχύσεων και να διαφοροποιείται από σηµαντικά τµήµατα των Νοµών ράµας (εκτός από την παραµεθόρια ζώνη 20 χιλιοµέτρων) και Καβάλας. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Πρόκειται για χρηµατοδοτήσεις έργων και δράσεων από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και τους κοινοτικούς πόρους των ιαρθρωτικών Ταµείων. Από τις χρηµατοδοτήσεις αυτές επισηµαίνουµε τα σηµαντικότερα έργα υποδοµής εθνικής κλίµακας (ΚΠΣ) που είναι η Εγνατία Οδός, τα έργα της ΕΗ (πχ υδροηλεκτρικός σταθµός ράµας) και τα έργα του φυσικού αερίου ( ΕΠΑ). Σε περιφερειακό επίπεδο (ΠΕΠ) εκτελούνται έργα υποδοµής στο οδικό δίκτυο, στα λιµάνια της Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και στο αεροδρόµιο της Καβάλας. Τα έργα αυτά συνδέονται στο ΠΕΠ µε τον άξονα παρέµβασης «ανάπτυξη υποδοµών για την άρση της αποµόνωσης της Περιφέρειας», γεγονός που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συµβεί, τη στιγµή που οι επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές σ αυτά τα δίκτυα δεν έχουν ερευνηθεί µ αυτό το σκοπό, ώστε να τεκµηριώσουν αυτήν την επιδίωξη, η οποία µπορεί να παρουσιάζει και τάσεις αντιστροφής (δηλ. συγκέντρωση και όχι αποκέντρωση). Το µεγαλύτερο έργο κοινωνικής υποδοµής είναι το Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, ενώ εκτελούνται κτιριακά έργα των πανεπιστηµιουπόλεων στο

12 157 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (Ξάνθη, Κοµοτηνή και Αλεξανδρούπολη) και στα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας ( ράµα και Καβάλα). Στον αγροτικό τοµέα εκτελούνται εγγειοβελτιωτικά έργα και φράγµατα υψηλών προϋπολογισµών (πιο σηµαντικά στους Νοµούς ράµας και Έβρου) ενώ χαµηλότερων προϋπολογισµών αποτελούν τα δασικά έργα, η αγροτική οδοποιία κ.ά. Στον τουριστικό τοµέα χρηµατοδοτούνται διάφορες δράσεις, κυρίως ξενοδοχειακές µονάδες, καθώς και προστασίας οικολογικών περιοχών. Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρηµατοδοτούνται έργα ύδρευσης και αποχέτευσης των αστικών κέντρων και των οικισµών καθώς και µικρότερα έργα κοινωνικής υποδοµής (νοσοκοµεία και σχολεία). Στον τοµέα των καταρτίσεων ενισχύθηκαν προγράµµατα για ανέργους κλπ χωρίς όµως να έχει γίνει αξιολόγηση για το πόσες αντίστοιχες θέσεις εργασίας (του ίδιου αντικειµένου µε την κατάρτιση) επανδρώθηκαν από τους καταρτιζόµενους. Συµπερασµατικά στις αδυναµίες µετατροπής του ΠΕΠ σε ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα επισηµαίνουµε: (α) την έλλειψη ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε τοµείς πχ στον αγροτικό τουρισµό µε τη σύνδεση µεταξύ των δράσεων, όπως προβλέπει το LEADER, (β) την εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση των Υπουργείων, (γ) την περιορισµένη χρήση της τεχνικής βοήθειας, (δ) την ένταξη έργων σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (που δεν αποτελεί πρόγραµµα), χωρίς δηλαδή να προκύπτουν τα έργα και οι παρεµβάσεις από τη σύνδεση µεταξύ τους, τους στόχους που έχουν τεθεί και τις αρχές του σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Γ ΣΠΑ Η περιφερειακή πολιτική του Γ ΣΠΑ είναι κυρίως τοµεακή και προβλέπει την ανάπτυξη τριών χώρων: του ορεινού, του νησιωτικού και των αστικών κέντρων. Οι τρεις αυτές περιπτώσεις αφορούν την Περιφέρεια ΑΜΘ, χωρίς όµως να είναι σαφή τα ιδιαίτερα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν γι αυτήν. Σε κάθε περίπτωση η αντιµετώπιση όλου του ελληνικού χώρου ως στόχου 1, χωρίς να διαφοροποιεί την Περιφέρεια ΑΜΘ ως πιο αναπτυξιακά καθυστερηµένης (φθίνουσα πληθυσµιακά κλπ) δεν προδιαγράφει µια αφετηρία αποτελεσµατικής προσέγγισης.

13 158 Το νέο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και επόµενα το νέο ΚΠΣ, θέτουν ορισµένους στόχους και προτεραιότητες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Περιφέρεια ΑΜΘ. Όπως ήδη αναφέρθηκε για το ΠΘ, ενδιαφέρον παρουσιάζει η προτεραιότητα στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης παράλληλα µε την ενίσχυση του ερευνητικού συστήµατος της χώρας και τη τεχνολογική αναβάθµιση των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών. Στα αντικείµενα «Έρευνα και Τεχνολογία» διαπιστώνεται η ανεπάρκεια των πόρων και ο µικρός πληθυσµός των ερευνητών, ενώ αντιµετωπίζονται προβλήµατα στην ενεργοποίηση του ιδιωτικού τοµέα και στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Τα προβλήµατα αυτά που ισχύουν για όλες τις Περιφέρειες της χώρας είναι ιδιαίτερα έντονα στην Περιφέρεια ΑΜΘ παρόλο που το ΠΘ καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση αυτών των συνθηκών (πχ. Ίδρυση Γραδείων ιαµεσολάβησης και ιασύνδεσης στο.π.θράκης) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Θ. Η περιφερειακή πολιτική θα έπρεπε να αποτελεί ένα συνδυασµό πολλών πολιτικών, ενώ δε φαίνεται να ιεραρχεί εκείνους τους στόχους και τις προϋποθέσεις όπως της συγκράτησης και απασχόλησης του πληθυσµού, ως απόρροια µια πολιτικής για τις παραµεθόριες και φθίνουσες περιοχές στηριγµένης στην ενδογενή αξιοποίηση των φυσικών και των ανθρώπινων πόρων. Η έµφαση που δίνεται στο ΠΕΠ (έργα υποδοµής και τοµεακές αποσπασµατικές παρεµβάσεις) δε µπορεί να εκπληρώσει αυτό το συνδυασµό των πολιτικών και οπωσδήποτε δε µπορεί να είναι ιεραρχικά στην πρώτη προτεραιότητα (λόγω των συγχρηµατοδοτήσεων) και το κύριο όργανο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Οι λειτουργία των υποδοµών προϋποθέτει τη συγκράτηση του πληθυσµού και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να συµβάλλει στην άρση της αποµόνωσης µιας Περιφέρειας χωρίς συµπληρωµατικές ενέργειες και δραστηριότητες. Απαιτείται λοιπόν µια συντονισµένη προσπάθεια σε όλους τους τοµείς και τους χώρους, ώστε να εξαλειφθούν µακροχρόνια ιστορικά αίτια της πληθυσµιακής µείωσης, της ανεργίας, της µετανάστευσης και της εξόδου από την αγροτική απασχόληση. Περισσότερο θα έπρεπε η περιφερειακή πολιτική να αντιµετωπίσει ενδογενώς τα θέµατα αυτά στα πολλά επίπεδα κινητοποίησης του πληθυσµού.

14 159 Παράλληλα δηλαδή µε την ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου σε θέµατα υποδοµών και υπηρεσιών οι νέοι ήµοι θα µπορούσαν να στραφούν σε εσωτερικά κοινωνικά προβλήµατα και σε νέες µορφές απασχόλησης και δραστηριοτήτων. ραστηριότητες που θα καθιστούν όλες αυτές τις υποδοµές λειτουργικές, αειφόρες, βιώσιµες και προσοδοφόρες τοπικά. Τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους σε υποδοµές αυτήν τη δεκαετία αν δεν αξιολογηθούν απ αυτή τη σκοπιά και δε συµβάλλουν στην άρση της αποµόνωσης αλλά και συγκράτησης του πληθυσµού θα έλεγε κανείς ότι σπαταλήθηκαν. Απαιτείται δηλαδή ένα διευρυµένο είδος «τεχνικής βοήθειας» και υποστήριξης αν θέλουµε ένα παραµείνουµε στους κοινοτικούς όρους των κανονισµών των διαρθρωτικών ταµείων. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις (πολλές απ αυτές υπό υλοποίηση) απ όπου µπορεί κανείς να αντλήσει νέες δραστηριότητες: οι εναλλακτικές µορφές αγροτικού και ορεινού τουρισµού, η χωρική οργάνωση των νέων Πανεπιστηµιουπόλεων στη Ξάνθη, Κοµοτηνή και Αλεξανδρούπολη (σε συνδυασµό µε τις λειτουργίες αυτών των πόλεων σε ανώτερο βαθµό της οικιστικής ιεραρχίας), η ολοκλήρωση του ΠΘ µε νέα τµήµατα, τα νέα εµπορικά κέντρα, το πολιτιστικό χωριό στις Σάππες, η νέα πόλη Ρωµάνια, η νέα Τεχνούπολη κλπ. Παράλληλα η εξασφάλιση των νέων θέσεων εργασίας που θα έπρεπε να πραγµατοποιηθούν µε τις ιδιωτικές επενδύσεις των Νόµων των κινήτρων είναι πρωταρχικής σηµασίας να διατηρούνται (µε ελέγχους), ενώ οι χωροθετήσεις των νέων µονάδων θα έπρεπε να γίνονται µε την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών. Ακόµη και µέσα στις Βιοµηχανικές Περιοχές υπάρχουν περιθώρια νέων δραστηριοτήτων σ αυτήν την κατεύθυνση πχ µε νέες υπηρεσίες. Σηµαντικό για το ανθρώπινο δυναµικό είναι το θέµα της επαγγελµατικής κατάρτισης. Σύµφωνα µε την ανεπαρκή πρακτική στα προγράµµατα κατάρτισης, την οποία µπορούµε να διακρίνουµε στην περίοδο και από το 1998 µέχρι σήµερα, στην µεν πρώτη δεν υπήρχε µηχανισµός αξιολόγησης και ελέγχου της διοχέτευσης των καταρτιζόµενων-ανέργων σε θέσεις εργασίας, για τη δε δεύτερη (µε τις νέες πιστοποιήσεις των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης) που είναι και η τρέχουσα αναµένεται µια τέτοια αξιολόγηση. Τα αντικείµενα της κατάρτισης που καλύπτουν κυρίως έργα και δράσεις των ΠΕΠ, θα έπρεπε να στραφούν µε µεγαλύτερη έµφαση και ρυθµούς στις νέες δραστηριότητες (νέες καλλιέργειες, νέες µορφές τουρισµού, νέες υπηρεσίες, νέες ειδικότητες µε ευρύτερη γνώση κλπ).

15 160 Τέλος το φυσικό περιβάλλον καθώς και τα ιστορικά στοιχεία του δεν έχουν αναδειχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν αντικείµενο, έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και αξιοποίησης µέσα από νέες πολυπολιτισµικές δραστηριότητες και νέες υπηρεσίες. Οι µικρές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σ αυτήν την κατεύθυνση µπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για αυτές που θα ακολουθήσουν.

16 161 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΑΕΠ ΑΜΘ ΑΠΠ ΒΙΠΕ ΒΙΟΠΑ ΕΒΖΟΣ ΕΗ ΕΚΚΕ ΕΒΖ ΕΟΜΜΕΧ ΕΣΥΕ ΕΤΒΑ ΚΕΠΑ ΚΕΠΕ ΚΠΣ ΜΜΕ ΟΑΕ ΟΠΕ ΠΕΠ ΣΠΑ ΤΕΙ ΥΠΕΘΟ ΥΠΕΧΩ Ε Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (περιφέρεια) Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν Βιοµηχανική Περιοχή Βιοτεχνικό Πάρκο ιασυνοριακή Ελεύθερη Βιοµηχανική Ζώνη Οικονοµικών Συναλλαγών ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ιεθνές Εµπορευµατικό Κέντρο Κέντρο Επιχειρηµατικότητας Έβρου Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού Οργανισµός προώθησης Εξαγωγών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Το Επιµελητήριο Σερρών έχει αναθέσει σε ειδικούς συµβούλους την εκπόνηση µελετών και προτάσεων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο νοµός Καβάλας κατέχει, ως προς τους φυσικούς πόρους, ξεχωριστή θέση ανά- µεσα στους νοµούς της χώρας. Τα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πρίνο, κοντά στη Θάσο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Τοπικά Επενδυτικά Κεφάλαια: Το παράδειγμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΠαναγιώτηςΚυριάκου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ερµούπολη, 12 Μαρτίου 2011 Ενέργειες της ΠΒΑ Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. Κομοτηνή, 27.07.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δέσμη μέτρων για τη διατήρηση και την ενίσχυση του οικονομικού και επιχειρηματικού τουριστικού δυναμικού που βρίσκεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα