ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 7 Φεβρουαρίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου αυτού «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30 Α ). β) Του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνι κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας» (ΦΕΚ 236 Α ). γ) Του άρθρου 20 του ν. 3402/2005 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 258), δ) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α ). ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β ). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β ). 4. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 517 Β ). 5. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, η οποία περι λαμβάνεται στο υπ αριθμ. 23/συν.15η/ πρα κτικό. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη για το έτος 2006 και εφεξής, η οποία ανέρχεται σε ,00 Ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα και τη μισθοδοσία του ήδη υπηρετούντος προσωπικού. Εάν καλυφθούν και οι λοι πές προβλεπόμενες στον Οργανισμό θέσεις προσω πικού, προκαλείται επιπλέον δαπάνη της τάξεως των ,00 Ευρώ περίπου. Η δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα εγγράφεται στο Φ 220 και κατ αντιστοιχία στους υφιστάμενους ήδη ΚΑΕ 2337 και 2847, καθώς επίσης και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ως και από τους λοιπούς πόρους που προβλέπονται στη παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3106/ Τις υπ αριθμ. 80/2005 και 321/2005 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Νομική Μορφή Σφραγίδα Έμβλημα 1. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), που ιδρύθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Το Ε.Κ.Κ.Α. έχει στρογγυλή σφραγίδα, στην οποία αναγράφονται σε επάλληλους και ομόκεντρους κύ κλους οι λέξεις : «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.Π.Δ.Δ.» και στο κέντρο φέ ρει το ΕΘΝΟΣΗΜΟ. Άρθρο 2 Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. 1. Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι ο συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες, πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 3106/2003). Άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομά δες θεωρείται ότι χρήζουν άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδοοικο γενειακής βίας, παραμέλησης, εγκατάλειψης, φυγής από το σπίτι, κακοποίησης, έντονης συναισθηματικής

2 208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) φόρτισης, αδυναμίας κάλυψης των βασικών αναγκών διαβίωσης τους ή όταν αντιμετωπίζουν κοινωνικούς κινδύνους που προέρχονται από φυσικές καταστροφές ή από ατυχήματα με μεγάλο αριθμό θυμάτων. 2. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ε.Κ.Κ.Α. έχει ιδίως και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο. β) Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης βραχείας διάρ κειας, σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και πληθυσμι ακές ομάδες. γ) Ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και προνοιακά δι καιώματα. δ) Παροχή βραχείας σε διάρκεια φιλοξενίας και άμε σης κάλυψης των βασικών αναγκών στέγασης, διατρο φής και ένδυσης. ε) Επιτόπια παρέμβαση σε χώρους που αναφέρεται ή καταγγέλλεται η ύπαρξη προβλήματος που χρήζει άμεσης κοινωνικής παρέμβασης. στ) Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. ζ) Συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνι κής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. η) Σχεδιασμό και εξειδίκευση των τρόπων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης. θ) Σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσι ών ανά ομάδα στόχο ή κατά πεδίο δράσης. Άρθρο 3 Διοικητικό Συμβούλιο Σύνθεση Λειτουργία Αρμοδιότητες 1. Το Ε.Κ.Κ.Α. διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3106/2003). Το Δ.Σ. αποτελείται από: α) Τρεις επιστήμονες με εξειδίκευση ή εμπειρία σε τομείς της κοινωνικής φροντίδας, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.), που προτείνεται από το Δ.Σ. αυτής. γ) Έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ε.Κ.Κ.Α., ο οποίος, κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3106/2003, προτείνεται από το Δ.Σ. της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) 2. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δι ορίζεται με τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός ορίζει δύο από τα μέλη του Δ.Σ. ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου. Με απόφα ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής του εκπροσώπου των εργαζομένων. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά την λήξη της θητείας του, μέχρι το διορισμό του νέου Δ.Σ., όχι όμως πέραν των τριών (3) μηνών. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Γραμματέα και των με λών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος που υπηρετεί στο Ε.Κ.Κ.Α., ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. 5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προ έδρου του, τακτικά, δύο (2) φορές το μήνα και εκτά κτως, εάν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης, ο Πρόεδρος καλεί υποχρεωτικά τα μέλη του Δ.Σ. εντός πέντε ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και καθορίζει την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης. Η πρόσκληση, γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του γραμματέα του Δ.Σ. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα που αναγράφο νται στην ημερήσια διάταξη. Κατ εξαίρεση μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται σ αυτή, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη συζήτηση θέματος μη περιλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη. 6. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει μία μόνο ψήφο. Μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, αντικαθί σταται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση από τον ανα πληρωτή του. 7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται του λάχιστον τρία (3) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι σχύει η άποψη με την οποία τάσσεται η ψήφος του Προέδρου. 8. Χρέη εισηγητών εκτελούν οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ.Α., οι οποίοι παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. 9. Κατά τις συνεδριάσεις, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμ ματέα, με μνεία τυχόν μειοψηφιών και της αιτιολογίας αυτών. 10. Οι συνεδριάσεις και γενικά η λειτουργία του Δ.Σ. διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα σίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α), όπως κάθε φορά ισχύουν 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.Α. έχει τις ακό λουθες αρμοδιότητες: α) Σχεδιάζει και αποφασίζει για την γενική πολιτική του Οργανισμού καθώς και τον τρόπο εφαρμογής αυ τής, στα πλαίσια εκπλήρωσης των νόμιμων σκοπών του. β) Προωθεί την εκπόνηση και παρακολουθεί την εφαρ μογή του επιχειρηματικού σχεδίου του Οργανισμού. γ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση του Ε.Κ.Κ.Α. και των παραρτημάτων του. δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους και τον υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ε) Αποφασίζει για την αξιοποίηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του, όπως και για την απόκτηση περιουσίας, πόρων, αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 209 ών, δωρεών και πάσης φύσεως εισφορών και παροχών προς αυτό. στ) Αποφασίζει για την διάθεση πόρων, για την από κτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, για την απόκτηση νέων ακινήτων, για την ανέγερση, επέκταση και ανακατασκευή κτιρίων και γενικά για την εκτέλεση παντός έργου που σκοπό έχει την επίτευξη των σκο πών του. ζ) Αποφασίζει για τις προμήθειες ειδών με τη νόμιμη διαδικασία η) Αποφασίζει για την μίσθωση χώρων στέγασης των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. και την εκμίσθωση ακινήτων. θ) Ασκεί για τα θέματα προσωπικού τις προβλεπόμε νες από τον Υπαλληλικό Κώδικα αρμοδιότητες. ι) Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης κατά περίπτωση για την λήψη μέ τρων που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Κ.Α. και την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και της περιουσίας του, ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική αποστολή του. ια) Γνωμοδοτεί για την αναμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση του οργανισμού του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και τη σύσταση θέσεων προσωπικού. ιβ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού να παίρνει απο φάσεις για συγκεκριμένα θέματα σε περίπτωση επει γουσών ή έκτακτων καταστάσεων. ιγ) Έχει την δυνατότητα μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε άλλα όργανα διοίκησης του Οργα νισμού. ιδ) Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται σε αυτό από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης. Άρθρο 4 Πρόεδρος Δ.Σ. Αρμοδιότητες 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται αμοιβή και αποζημίωση για έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 4 άρθρο 6 του ν. 3106/2003). 2. Ο Πρόεδρος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρο σωπεί το Ε.Κ.Κ.Α. ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών και παντός τρίτου. β) Λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων του Οργανι σμού εντός του πλαισίου της γενικής πολιτικής και του προγραμματισμού που διαμορφώνει το Δ.Σ. γ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. δ) Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α., ώστε να ανταπο κρίνονται στην αποστολή τους και αναπτύσσει συνερ γασία με άλλους φορείς. ε) Αποφασίζει για την σύσταση και συγκρότηση πά σης φύσεως επιτροπών εργασίας ή ομάδων εκτέλε σης συγκεκριμένου έργου. Αποζημίωση στα μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων και ομάδων εκτέλεσης έργου, καταβάλλεται μόνο για απασχόληση πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας τους και ύστερα από έγκριση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών. στ) Ασκεί για τα θέματα προσωπικού τις προβλεπό μενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα αρμοδιότητες. ζ) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του έργου και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. η) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Κ.Α. θ) Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. και για συγκεκριμένα θέματα που ορίζονται από αυτό, έχει την δυνατότη τα να παίρνει αποφάσεις σε περίπτωση επειγουσών ή έκτακτων καταστάσεων που χρήζουν άμεσης αντιμε τώπισης. Οι αποφάσεις αυτές τίθενται υπόψη του Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του. 3. Τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. αναπληρώνει στην άσκη ση όλων των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Άρθρο 5 Πόροι του Ε.Κ.Κ.Α. Πόροι του Ε.Κ.Κ.Α είναι: α) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπο λογισμό β) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων γ) Δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες παροχές τρί των δ) Έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοι χείων. ε) Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από την δραστη ριότητά του. στ) Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ελληνικών ή διεθνών οργανισμών ή μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή από άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (παρ.7, άρθρου 6 του ν. 3106/2003). Άρθρο 6 Προϋπολογισμός 1. Ο προϋπολογισμός του Ε.Κ.Κ.Α. καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικο νομικού αυτού και υποβάλλεται στα αρμόδια όργανα προς έγκριση. 2. Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πλη ρωμής των δαπανών, διέπονται από τις διατάξεις περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Η εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων του Ε.Κ.Κ.Α. υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελε γκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια Υπηρεσία Δημο σιονομικού Ελέγχου (άρθρο 6, ν. 3106/2003). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 7 Διάρθρωση Υπηρεσιών 1. Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές και διαρθρώνονται ως εξής: Α. Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.): 1. Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης 2. Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων 3. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού

4 210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφο ριακών Συστημάτων 5. Γραφείο Προέδρου 6. Νομική Υπηρεσία Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.): 1. Διεύθυνση Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης 2. Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Ιλίου 3. Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Καλα μακίου 4. Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Δραπε τσώνας 5. Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Καρέα 6. Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Ρέντη 7.Ξενώνας Πεντέλης και Βούλας 8. Ξενώνας Ελληνικού 2. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ξενώνων και Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης λειτουργούν σε επίπεδο Τμήμα τος. 3. Τα Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης (Κ.Κ.Σ.) αποτελούν τις περιφερειακές πύλες εισόδου των ευπαθών ομά δων στόχων στο σύστημα της άμεσης κοινωνικής φρο ντίδας, παρέχουν ψυχολογική και κοινωνική στήριξη βραχείας διάρκειας (10 15 συναντήσεις, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα) και λειτουργούν πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, σε πρωϊνό και απογευματινό ωράριο. Επίσης παρέχουν πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 4. Οι Ξενώνες αποτελούν καταφύγιο για άτομα που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρέ χουν στέγη, διατροφή και ψυχοκοινωνική υποστήριξη και λειτουργούν σε 24ωρη βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Άρθρο 8 Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης 1. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης συγκρο τείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης β) Τμήμα Αξιολόγησης Έργου γ) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. 2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης είναι οι εξής : α)τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης αα) Μελετά, επεξεργάζεται και εφαρμόζει, στο πλαί σιο των αποφάσεων του Δ.Σ., μέσα και μεθόδους, ώστε η οργάνωση και λειτουργία του Ε.Κ.Κ.Α. να αναπτύσ σεται και να βελτιώνεται διαρκώς. ββ) Διεξάγει κοινωνιολογικές έρευνες και εκπονεί με λέτες, με σκοπό τον εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των ομάδων στόχων που εξυπηρετεί το Ε.Κ.Κ.Α. Καταγράφει και αναλύει τα κοι νωνιολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη της λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.Α. γγ) Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό της οργάνωσης των δομών του Ε.Κ.Κ.Α. και για τον προγραμματισμό του τρόπου εφαρμογής του, με βάση την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται από τις δομές, καθώς και από τα πορίσματα των ερευνών που διεξάγονται από το Τμήμα. δδ) Παρέχει επιστημονική τεκμηρίωση για την υπο στήριξη δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Κ.Α. και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων. εε) Έχει την ευθύνη του συντονισμού, της δικτύωσης και της ανάπτυξης των μονάδων του Ε.Κ.Κ.Α. σε κεντρι κό και περιφερειακό επίπεδο. στστ) Αναπτύσσει συνεργασίες σε εθνικό και διε θνές επίπεδο για την ανταλλαγή πληροφόρησης και προτύπων λειτουργίας, καθώς και για συνδιοργάνωση δράσεων εντός των σκοπών του Ε.Κ.Κ.Α. ζζ) Διαχειρίζεται εθνικά, κοινοτικά και διεθνή εκπαι δευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Μεριμνά για την εισαγωγική εκπαίδευση των νεοδιοριζομένων και την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων. Οργανώνει επιμορφω τικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση των στελεχών της Υπηρεσίας σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεργασία με την Δ/νση Κοι νωνικών Παρεμβάσεων. Επίσης, εισηγείται την χορήγη ση των εκπαιδευτικών αδειών. ηη) Εισηγείται στο Δ.Σ. μέτρα κοινωνικής πολιτικής στα πλαίσια των σκοπών του Ε.Κ.Κ.Α. θθ) Εκπονεί την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ε.Κ.Κ.Α., που υποβάλλεται στο Δ.Σ. β) Τμήμα Αξιολόγησης Έργου αα) Παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των μονάδων του Ε.Κ.Κ.Α. ββ) Παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράμματα στα οποία εμπλέκεται το Ε.Κ.Κ.Α. γγ) Συντάσσει τις μηνιαίες και ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του έργου που παράγουν οι διάφορες μονάδες του Ε.Κ.Κ.Α. γ) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας αα) Ενημερώνει τους πολίτες για τις αρμοδιότητες του Ε.Κ.Κ.Α., και μεριμνά για την προβολή του έργου του. Συντάσσει και εκδίδει έντυπα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα αρμοδιοτήτων και δράσεων του Ε.Κ.Κ.Α. ββ) Φροντίζει για την εξέταση, από τις αρμόδιες υπη ρεσίες, καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες, καθώς επίσης και για την απάντηση προς τους ενδιαφερόμενους. γγ) Ασχολείται με την καταγραφή και την δικτύωση με φορείς που έχουν συναφές αντικείμενο εργασίας. Μεριμνά για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, των οποίων η δραστηρι ότητα είναι συναφής με αυτή του Ε.Κ.Κ.Α. δδ) Οργανώνει και συντονίζει δίκτυα εθελοντών. εε) Αναζητά, προσελκύει και συνεργάζεται με χορη γούς, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα και τους σκο πούς του Ε.Κ.Κ.Α. Άρθρο 9 Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων 1. Η Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων συγκροτεί ται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων β) Τμήμα Τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας γ) Τμήμα Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης και Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας δ) Τμήμα Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης και Κέ ντρου Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων. 2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων είναι οι εξής: α) Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων αα) Συγκροτεί και κινητοποιεί ομάδες ταχείας πα ρέμβασης, συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για περιπτώσεις φυσικών

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 211 καταστροφών (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές), δυστυχημάτων, ναυαγίων, βιομηχανικών χημικών ατυχη μάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς και σε κάθε περίπτωση κρίσης που αφορά σε μεγάλο αριθμό ατό μων και θεωρείται απαραίτητη η κινητοποίησή τους. ββ) Έχει την ευθύνη συνεργασίας και διασύνδεσης με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, ως υπηρεσίας που έχει την ευθύνη του γενικού συντονισμού. γγ) Εκπονεί, με τη διαδικασία της εξομοίωσης, σε νάρια καταστροφών, για τα οποία εφαρμόζει τα πρω τόκολλα χειρισμού κρίσεων και προωθεί τα αποτελέ σματα στις Διευθύνσεις Κοινωνικών Παρεμβάσεων και Συντονισμού και Οργάνωσης. δδ) Έχει την ευθύνη δικτύωσης με προνοιακούς φο ρείς σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη συμμετοχή τους σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων. εε) Καταρτίζει πρόγραμμα ετοιμότητας των ομά δων. β) Τμήμα Τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας αα) Λειτουργεί ως βασικός αποδέκτης των επειγό ντων αιτημάτων κοινωνικής βοήθειας. ββ) Κινητοποιεί την Υπηρεσία Επιτόπιας Παρέμβα σης. γγ) Ενεργοποιεί τις άλλες υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. για την αντιμετώπιση των περιστατικών. δδ) Παραπέμπει τα περιστατικά σε κοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες για περαιτέρω εξυπηρέτησή τους. εε) Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη. στστ) Λειτουργεί ως μηχανισμός εντόπισης κοινωνι κών αναγκών, με ειδικό τριψήφιο αριθμό για ενηλίκους και τετραψήφιο για παιδιά. Το Τμήμα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα. γ) Τμήμα Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης και Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας αα) Συντάσσει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης (Κ.Κ.Σ.), και εισηγείται στο Δ.Σ. τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις. ββ) Έχει την ευθύνη της τήρησης των όρων που ορίζο νται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σχετικά με το περιεχόμενο της παρέμβασης. γγ) Εποπτεύει συντονίζει και ελέγχει το έργο των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης, τα οποία αναπτύσσουν δράσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προ βλημάτων και παρεμβαίνουν άμεσα σε καταστάσεις κρίσης για την αντιμετώπισή τους. δδ) Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει το έργο των ξενώνων σύντομης φιλοξενίας. εε) Συντάσσει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Ξενώνων, και εισηγείται στο Δ.Σ. τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις. στστ) Έχει την ευθύνη τήρησης των όρων που ορί ζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και σχετίζονται με το περιεχόμενο παρέμβασης. ζζ) Εισηγείται στο Δ.Σ. τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοι νωνικής Φροντίδας, καθώς και με κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ή νομικό πρόσωπο ιδιωτι κού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή με μη κυ βερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), που ασκούν συναφείς δραστηριότητες με το Ε.Κ.Κ.Α. ηη) Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ του Ε.Κ.Κ.Α. και άλλων φορέων, για θέματα λειτουργίας ξενώνων. θθ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων Κοι νωνικής Στήριξης Νέας Ιωνίας, Αγίου Σώστη, Βάθης, Λαυρίου, Πειραιά, τα οποία υπάγονται απευθείας στο Τμήμα. δ) Τμήμα Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης και Κέ ντρου Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων αα) Υποδέχεται περιστατικά που παραπέμπονται από την Τηλεφωνική Γραμμή και τις άλλες Υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. ή προσέρχονται μόνα τους για αναζήτηση ψυ χοκοινωνικής στήριξης. ββ) Παρεμβαίνει σε χώρους όπου αναφέρεται ή κα ταγράφεται η ύπαρξη προβλήματος, το οποίο χρήζει άμεσης κοινωνικής παρέμβασης. γγ) Παρέχει πρώτες κοινωνικές βοήθειες και άμεση ανακούφιση σε όσους έχουν ανάγκη επείγουσας κοι νωνικής φροντίδας. δδ) Παρέχει δυνατότητα ολιγόωρης φιλοξενίας και φροντίδας. εε) Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη το ίδιο, καθώς και πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλ ληλεγγύης, σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Άρθρο 10 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού 1. Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού συγκροτεί ται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών γ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Κινητών Μέσων 2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού είναι οι εξής: α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αα) Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και μισθολογική εξέλιξη του πάσης φύσεως και σχέσεως εργασίας προσωπι κού του Ε.Κ.Κ.Α. και ιδίως ό,τι αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης, τοποθέτησης, μονιμοποίησης, μετακίνησης βαθμολογικής ένταξης, μισθολογικής κατάταξης και χορήγησης επιδομάτων. ββ) Προγραμματίζει την κάλυψη αναγκών σε ανθρώπι νο δυναμικό κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. γγ) Τηρεί το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων. δδ) Παρακολουθεί την πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού. εε) Μεριμνά για την χορήγηση αδειών στο προσωπικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. στστ) Μεριμνά για την έγκριση υπερωριακής εργα σίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυ ριακές και αργίες του προσωπικού. ζζ) Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της υπηρε σίας. ηη) Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. θθ) Φροντίζει για τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως αλληλογραφίας, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.

6 212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ιι) Βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων και φωτοαντι γράφων οποιωνδήποτε εγγράφων, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών και του προσωπικού του Ε.Κ.Κ.Α. β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών αα) Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Κ.Α., τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την εκτέλεση αυτού. ββ) Καταρτίζει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογι σμό. γγ) Φροντίζει για τη μεταβίβαση πιστώσεων στις πε ριφερειακές υπηρεσίες κατά κωδικό αριθμό εξόδων, μέχρι το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. δδ) Μεριμνά για την καταβολή των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών στο προσωπικό, την καταβολή παντός είδους αποζημιώσεων, την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και αποζημιώσεως λόγω συ νταξιοδότησης. εε) Προωθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγ χου τις παντός είδους δαπάνες πληρωμής των εξόδων λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.Α. στστ) Ενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές, σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και το Λογιστικό των ΝΠΔΔ. ζζ) Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων και την κατάθεση αυτών στο λογαριασμό ταμιακής διαχείρισης που τηρείται στην τράπεζα. ηη) Παρακολουθεί την κίνηση των τραπεζικών λο γαριασμών. θθ) Διαχειρίζεται τα ποσά που διατίθενται στο Ε.Κ.Κ.Α. από ειδικούς λογαριασμούς και από το ειδικό κρατικό λαχείο. ιι) Μεριμνά για την ένταξη έργων, πλην τεχνικών, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και σε κοινοτικά προγράμματα. ιαια) Ασκεί διαχειριστικό έλεγχο στις περιφερειακές υπηρεσίες. ιβιβ) Αποδίδει στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά τα μεία τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και υποβάλλει σε αυτά ονομαστικές καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων. ιγιγ) Τηρεί μητρώο ασφαλισμένων του ν. 103/1975 και παρακολουθεί την κανονική καταβολή των κρατήσεων υπέρ αυτού. ιδιδ) Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται απ τις ισχύουσες διατάξεις. ιειε) Μελετά τρόπους αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Κ.Α. ιστιστ) Έχει την επιμέλεια της μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και της εκμίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας αυτού. ιζιζ)καταρτίζει πρόγραμμα προμηθειών του πάσης φύσεως υλικού, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και εφοδίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α., κωδικοποιεί τα είδη και εντάσσει αυτά στο ενιαίο πρό γραμμα προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης. ιηιη) Διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών ή παροχής υπηρεσιών. ιθιθ) Διενεργεί τις διακηρύξεις των διαγωνισμών προ μήθειας ειδών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και των διαγωνισμών μίσθωσης ή εκμίσθωσης ακινήτων. κκ) Μεριμνά για την καταγραφή των ειδών εξοπλισμού του Ε.Κ.Κ.Α., του αναλώσιμου ή μη υλικού, καθώς και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αυτού. κακα) Παρακολουθεί την εισαγωγή όλων των ειδών προμήθειας, καθώς και την εξαγωγή και διάθεση αυτών στις υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. κβκβ) Μεριμνά για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού. λλ) Για την κάλυψη δαπανών του Τμήματος Διαχεί ρισης Κρίσεων (Ομάδα Ταχείας Παρέμβασης) σε περι όδους φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων και σε κάθε περίπτωση ανάλογης κρίσης που αφορά μεγά λο αριθμό ατόμων, μπορεί να εκδίδονται εντάλματα προπληρωμής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού. γ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Κινητών Μέσων αα) Καταρτίζει πρόγραμμα εκτέλεσης τεχνικών έρ γων, εκπονεί τις μελέτες ανέγερσης νέων κτιρίων, τις μελέτες επέκτασης, βελτίωσης και ανακαίνισης των ακινήτων, καθώς και επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολο γικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Κ.Α. ββ) Παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει τα έργα κατασκευής κτιρίων καθώς και τα έργα επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Κ.Α. γγ) Διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, για την ανάθε ση έργων σε αναδόχους. δδ) Μεριμνά για την ένταξη τεχνικών έργων στο πρό γραμμα δημοσίων επενδύσεων. εε) Μεριμνά για την παραλαβή και παράδοση των ακινήτων του Ε.Κ.Κ.Α. στστ) Έχει την ευθύνη τήρησης των τεχνικών φακέ λων της ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Κ.Α. ζζ) Έχει την επιμέλεια της καλής συντήρησης, του εφοδιασμού και της λειτουργίας των αυτοκινήτων του Ε.Κ.Κ.Α., τηρεί μητρώο για κάθε αυτοκίνητο με όλα τα παραστατικά στοιχεία, καθώς και ημερήσιο δελτίο κίνησης των αυτοκινήτων αυτού. ηη) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Πα ρεμβάσεων, η οποία εγκρίνει τη σκοπιμότητα κίνησης και υπογράφει τη διαταγή πορείας των αυτοκινήτων του Ε.Κ.Κ.Α. Άρθρο 11 Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικών Συστημάτων Το Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφο ριακών Συστημάτων υπάγεται απ ευθείας στον Πρόε δρο του Ε.Κ.Κ.Α. και έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Φροντίζει για την αποτύπωση, ανάλυση, σχεδιασμό, σύνταξη και εκτέλεση αναγκαίων προγραμμάτων Η/Υ, καθώς και για την αξιολόγηση και εγκατάσταση νέων εφαρμογών. β) Τηρεί φακέλους μηχανογραφικών εφαρμογών, με βάση τα διεθνή πρότυπα. γ) Ελέγχει την ορθότητα και αποτελεσματικότητα των μηχανογραφικών εφαρμογών. δ) Μεριμνά για την συντήρηση και αναβάθμιση των μηχανογραφικών εφαρμογών. ε) Καθορίζει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. σε μηχανογραφικό εξοπλισμό (μηχανικό και λογισμι κό). στ) Μεριμνά για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ασφάλεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 213 Άρθρο 12 Γραφείο Προέδρου Το Γραφείο Προέδρου του Ε.Κ.Κ.Α. είναι αρμόδιο για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωσή τους, τη δι ακίνηση της αλληλογραφίας τους, τη γραμματειακή στήριξη του έργου τους και κυρίως την εξασφάλιση της επικοινωνίας αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό. Άρθρο 13 Νομική Υπηρεσία Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον Πρόε δρο του Ε.Κ.Κ.Α. και είναι αρμόδια για: α) τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Ε.Κ.Κ.Α. β) την παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που πα ραπέμπονται σε αυτήν από το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και τις Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ.Α. γ) τη νομική κάλυψη υποθέσεων που αφορούν το Ε.Κ.Κ.Α., και παραπέμπονται σ αυτήν από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο αυτού. Άρθρο 14 Διεύθυνση Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης 1. Η Διεύθυνση Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης συντονίζει το έργο των υποκειμένων της οργανικών μονάδων, εφαρ μόζει τα προγράμματα δράσης του Ε.Κ.Κ.Α., βάσει του επιτελικού σχεδιασμού και των οδηγιών των καθ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, και υποβάλλει ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απο λογισμό, καθώς και προτάσεις για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της. 2. Η Διεύθυνση Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Ξενώνα Ωραιοκάστρου β) Τμήμα Ξενώνα και Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Φοίνικα γ) Τμήμα Υποδοχής και Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Πύλης Αξιού δ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. 3. Τα ως άνω Τμήματα, πλην του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, ασκούν τις αρμοδιότητες των παραγρά φων 3 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος, εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Κοινωνικής Στήρι ξης και των Ξενώνων και έχουν την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων του Ε.Κ.Κ.Α., βάσει των οδηγιών και εντολών της Κεντρικής Υπηρεσίας αυτού. 4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης αα) Παρακολουθεί την πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ββ) Μεριμνά για τη χορήγηση των Κανονικών και Γο νικών αδειών στο προσωπικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις γγ) Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Υπηρε σίας δδ)τηρεί το γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας εε) Φροντίζει για τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως αλληλογραφίας, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο στστ) Βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων και φω τοαντιγράφων οποιονδήποτε εγγράφων, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών και του προσωπι κού της Δ/σης ζζ) Μεριμνά για την καταγραφή των ειδών εξοπλισμού της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης, του αναλώσιμου ή μη υλικού, καθώς και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αυτής ηη) Παρακολουθεί την εισαγωγή όλων των ειδών προμήθειας καθώς και την εξαγωγή και διάθεση στις υπηρεσίες της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης θθ) Μεριμνά για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργασία με τη Δ/νση Διοικη τικού Οικονομικού της Κ.Υ. του Ε.Κ.Κ.Α. ιι) Μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων Προϋπο λογισμού της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης κκ) Μεριμνά για τις πληρωμές μικρών δαπανών μέσου χρεωστικών Ενταλμάτων Πληρωμής Άρθρο 15 Λοιπές Περιφερειακές Υπηρεσίες 1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες: α) Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Ιλίου, με έδρα τον Ξενώνα β) Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Καλαμα κίου, με έδρα τον Ξενώνα γ) Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Δραπε τσώνας, με έδρα τον Ξενώνα δ) Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Καρέα, με έδρα τον Ξενώνα ε) Ξενώνας και Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Ρέντη, με έδρα τον Ξενώνα στ) Ξενώνες Πεντέλης και Βούλας, με έδρα τον Ξε νώνα Βούλας ζ) Ξενώνας Ελληνικού, με έδρα τον Ξενώνα, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, ασκούν τις αρμοδιότητες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του παρόντος και έχουν την ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Ξενώνων και των Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης. 2. Το έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών συντονί ζεται ελέγχεται και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Κ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 16 Θέσεις Προσωπικού 1. Οι θέσεις προσωπικού του Ε.Κ.Κ.Α. διακρίνονται ως εξής : Α. Μόνιμο Προσωπικό : αα) Ενενήντα εννέα (99) θέσεις μονίμου προσωπικού, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003. ββ) Εβδομήντα μία (71) θέσεις μονίμου προσωπικού, έχουν συσταθεί με τις διατάξεις της παραγρ.6 του άρ θρου 6 του ν. 3106/2003. Β. Προσωπικό με σχέση Έμμισθης Εντολής : Μια (1) θέση Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω, με πά για αντιμισθία, που έχει συσταθεί με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003. Γ. Προσωπικό σε Προσωποπαγείς Θέσεις: Ι. Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου: α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, θέσεις 12 β) Κλάδο ΠΕ Μηχανικών, θέση 1 γ) Κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις 2 δ) Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, θέση 1

8 214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ε) Κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, θέση 1 στ) Κλάδο ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις 6 ε) Κλάδο ΤΕ Μηχανικών θέση 1 ζ) Κλάδο ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, θέσεις 22 η) Κλάδο ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων, θέση 1 θ) Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής, θέσεις 2 ι) Κλάδο ΔΕ Τεχνικών (Οδηγοί), θέσεις 3 ια) Κλάδο ΔΕ Τεχνικών(Ηλεκτρολόγοι), θέσεις 2 ιβ) Κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέση 1 ιγ) Κλάδο ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων, θέσεις 4 ΙΙ. Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου: α) Κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρμογών, θέση 1 β) Κλάδο ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, θέση 1 ΙΙΙ.Με σχέση έμμισθης εντολής α) Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία θέση 1 Οι ως άνω προσωποπαγείς θέσεις έχουν συσταθεί με την υπ αριθμ. Π4/Γ.Π.ΟΙΚ.65666/ (ΦΕΚ 214/2003, τ. Ν.Π.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 10 του ν. 3106/2003. Άρθρο 17 Διάκριση θέσεων μονίμου προσωπικού 1. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Ε.Κ.Κ.Α. δι ακρίνονται κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, ως εξής: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) α) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις 23 β) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων, θέσεις 8 γ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης (με κατεύθυνση στην Κοινωνική Εργασία), θέσεις 5 δ) Κλάδος ΠΕ Παιδαγωγών, θέσεις 3 ε) Κλάδος ΠΕ Ψυχιάτρων, θέσεις 2 στ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, θέσεις 6 ζ) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέση 1 η) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέση 1 Συνολικός αριθμός θέσεων ΠΕ : 49 Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) α) Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις 48 β) Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής, θέσεις 7 γ) Κλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας, θέσεις 6 δ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1 ε) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, θέσεις 2 Συνολικός αριθμός θέσεων ΤΕ : 64 Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) α) Κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, θέσεις 33 β) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις 9 γ) Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής, θέση 1 δ) Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέσεις 5 ε) Κλάδος ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου), θέση 1 στ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητα Υδραυλικού), θέση 1 ζ)κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις 3 Συνολικός αριθμός θέσεων ΔΕ : 53 Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις 2 β) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος θέσεις 2 Συνολικός αριθμός θέσεων ΥΕ : 4 Ε. Έμμισθη εντολή Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω με πάγια αντιμισθία, θέση 1 2. Οι ανωτέρω θέσεις κατατάσσονται στους ενιαίους βαθμούς Δ Α, για τις κατηγορίες, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και στους βαθμούς Ε Β για την κατηγορία ΥΕ. 3. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των ανωτέ ρω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 4. Για τη θέση του δικηγόρου με έμμισθη εντολή απαι τείται άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο. 5. Οι θέσεις του προσωπικού κατανέμονται κατά κα τηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε κεντρική και περιφε ρειακές υπηρεσίες ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ Κ.Υ. Π.Υ. ΣΥΝΟΛΑ ΠΕ Ψυχολόγων ΠΕ Κοινωνιολόγων ΠΕ Κοιν. Δ/σης με Κατεύθυνση στη Κοινων. Εργασία ΠΕ Παιδαγωγών 3 3 ΠΕ Ψυχιάτρων ΠΕ Δ/κού Οικ/κού ΠΕ Μηχανικών 1 1 ΠΕ Πληροφορικής 1 1 ΤΕ Κοινων. Εργασίας ΤΕ Νοσηλευτικής ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας 6 6 ΤΕ Πληροφορικής 1 1 ΤΕ Δ/κού Λο/κού ΔΕ Κοιν. Φροντιστών ΔΕ Δ/κών Γραμματέων ΔΕ Πληροφορικής 1 1 ΔΕ Οδηγών ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) 1 1 ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών) 1 1 ΔΕ Τηλεφωνητών 3 3 ΥΕ Επιμελητών 2 2 ΥΕ Καθαριότητος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω 1 1 ΣΥΝΟΛΑ Άρθρο 18 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 1. Στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Κ.Α. προΐστανται υπάλληλοι ως εξής: α) Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης προ ΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων. β) Στη Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων προΐστα ται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Κοινωνι κής Διοίκηση, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Ψυχολογίας ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. γ) Στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικη τικού Οικονομικού. 2. Στη Διεύθυνση Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Κοινω

9 ΦΕΚ 18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 215 νικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Ψυχολογίας ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 3. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ορ γάνωσης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων. 4. α) Στο Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοι νωνικής Εργασίας ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή TΕ Κοινωνικής Εργασίας. β) Στο Τμήμα Τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Κοινωνι κής Βοήθειας της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλλη λος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. γ) Στο Τμήμα Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης και Ξενώ νων Σύντομης Φιλοξενίας της ίδιας Διεύθυνσης προ ΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. δ) Στο Τμήμα Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης και Κ.Κ.Σ. Αμπελοκήπων της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, κα τεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 5. α) Στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. β) Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθει ών της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. γ) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Κινητών Μέ σων της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 6. Στο Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πλη ροφοριακών Συστημάτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. 7. α) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλο νίκης, εκτός του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. β) Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Δι εύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. 8. Στις λοιπές Περιφερειακές Υπηρεσίες του άρθρου 15 του παρόντος προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Ερ γασίας ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Άρθρο 19 Καθήκοντα Προϊσταμένων 1. Τα καθήκοντα Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. ορίζονται ως εξής: Ι. Γενικά καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων: α) Η υλοποίηση της αποστολής της Διεύθυνσης. β) Η αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών της Δι εύθυνσης. γ) Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων και του προσω πικού της Διεύθυνσης στις επιμέρους οργανικές μονά δες, ανάλογα με τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης. δ) Η κατανομή της ευθύνης για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση του προγραμματισμού της Διεύθυνσης στους προϊσταμένους των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν, ανάλογα με το ειδικότερο πεδίο αρμοδιότητας του καθενός, για την επίτευξη των στό χων και την υλοποίησή του. ε) Η παρακολούθηση της απόδοσης των Τμημάτων που υπάγονται στην Διεύθυνση και η παρέμβαση με διορθωτικές κινήσεις ή με παροχή υποστήριξης, όπου χρειάζεται. στ) Η επεξεργασία στοιχείων προόδου υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης που αφορά την Διεύθυν ση και των αντιστοίχων αποτελεσμάτων και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων ΙΙ. Γενικά καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων : α) Η υλοποίηση της αποστολής του Τμήματος. β) Η αποδοτική λειτουργία του Τμήματος. γ) Η συμμετοχή στον προσδιορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων της Διεύθυνσης όπου υπάγεται το Τμήμα. δ) Η εξειδίκευση των στόχων και του προγραμματι σμού της Διεύθυνσης στον τομέα ευθύνης του Τμή ματος. ε) Η κατανομή του διαθέσιμου προσωπικού και των μέσων που διαθέτει το Τμήμα, ανάλογα με τις προτε ραιότητες που έχουν τεθεί και τον προγραμματισμό του Τμήματος. στ) Η ανάθεση της ευθύνης για την υλοποίηση του προγραμματισμού στους αρμόδιους χειριστές. ζ) Η παρακολούθηση σε συνεχή βάση της απόδοσης του τμήματος συνολικά και κάθε υπαλλήλου που ανήκει στο τμήμα ατομικά και η παρέμβαση με διορθωτικές κινήσεις και με παροχή υποστήριξης όπου χρειασθεί. Άρθρο 20 Κατάταξη Υπηρετούντος Προσωπικού 1. Το προσωπικό που υπηρετεί σε μόνιμες θέσεις κα τατάσσεται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος. Ειδικά οι υπηρετούντες στο κλάδο ΠΕ Κοινωνικής Ερ γασίας κατατάσσονται στο κλάδο ΠΕ Κοινωνιολόγων. 2. Το προσωπικό που υπηρετεί σε Προσωρινές Προ σωποπαγείς θέσεις κατατάσσεται κατά κατηγορία, κλά δο και ειδικότητα στις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος. Άρθρο 21 Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) σε θέσεις προσωπικού του Ε.Κ.Κ.Α. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στις επιμέρους οργανικές μονάδες του Ε.Κ.Κ.Α. απεικονίζεται στο συ νημμένο Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος και μπορεί να τροποποιείται, ιδίως για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύ πτουν από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ή την εκτέλεση ειδικών εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ θρου 20 του ν. 2503/1997. Άρθρο 22 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10 216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Σ.Υ.Μ.) ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Κ.Α. ΟΡΓΑNΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΘΥΝΣΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΣΙΑ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ; ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ) ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΑ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 4 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 2 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΛ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΚΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙ/ΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑ/ΡΙΣΗΣ Τ. ΥΠ/ΞΗΣ ΑΥ. ΜΗ/ΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1 1 ΣΥΝΟΛΑ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 217 ΟΡΓΑNΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΕΘΥΝΣΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΣΙΑ ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ; ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ) ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

12 218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/27.4.2006 σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ γικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικα σίας είσπραξης προστίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3497 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώ σεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3495 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/ Β/9.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατά σταση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Ανώνυ μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Δι ατροφής και Οικιακής Χρήσης (δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 254 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 14 Οκτωβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 211 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παρα λαβής του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστή ριξης των έργων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32430/ΥΠΕ/4/00027/ν. 3299/04/4.8.2006 απόφασης ολοκλήρωσης ορι στικοποίησης και πιστοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Oρισμός του συνοικισμού Πόμπια του Δημοτικού Δια μερίσματος Πόμπιας του Δήμου Μοιρών του Νο μού Ηρακλείου, ως ιστορικής έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οι κονομικού Επιμελητηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 114. Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 4 Iανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας... 1 Καθορισμός αριθμού των προσώπων που θα απα σχοληθούν με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52205/25.9.2006 απόφασής μας για τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής απο ζημίωσης των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1737 13 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα