Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 31829/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 22 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 31829/22-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 22 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 31829/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 22η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ / πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 3. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ. ««3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. ««4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ. ««5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ ««6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. ««7. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. ««ΑΠΟΝΤΕΣ Ουδείς ΑΠΟΦΑΣΗ 198 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 6, που αφορά την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για το «Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ ΙΛΙΟΝ 2.0 Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων». Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ αριθμ / έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σας στέλνουμε την μελέτη που αφορά το έργο «ΙΛΙΟΝ 2.0 Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων» και σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 23 % σε βάρος του Κ. Α του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος Η παρούσα προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις : Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α / (Οδηγία 2004/18/ΕΚ του ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) Π.Δ. 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως αυτό τροποποιήθηκε, σε ότι αφορά τη δυνατότητα άσκησης ένστασης του άρθρου 15, με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (Φ.Ε.Κ. 202/Α / ) στα σημεία όπου το συγκεκριμένο ΠΔ δεν έρχεται σε 1

2 αντίθεση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Υ.Α /1993/ΦΕΚ Β-185 «Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών των ΟΤΑ» N.1892/90, άρθρο 88 (υποχρεώσεις αναδόχων πληροφορικής) Ν. 3463/06, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων λόγω της μορφής του Τελικού Δικαιούχου (ΟΤΑ α βαθμού) ΥΑΠ/Φ.30/21243/ (ΦΕΚ386/Β/ ) όπως αντικαταστάθηκε από την ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/ (ΦΕΚ1223/Β/ ) «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του ΥΠΕΣΔΔΑ την με Α.Π.: /ΚτΠ203-Β του Ειδικού Γραμματέα για ένταξη του Έργου «Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Ιλίου» στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σχετικά με τις δυνατότητες δικαστικής προστασίας, ισχύουν οι διατάξεις της προβλεπόμενης στον Ν. 2522/1997 διαδικασίας προσφυγής και ασφαλιστικών μέτρων και αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Δ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, εντός των οριζομένων στο άρθρο 3 προθεσμιών. Το γεγονός συνεπάγεται την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ περί προσφυγών μόνο στο βαθμό που δεν αντίκεινται στο Ν. 2522/1997. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για: 1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 2. Τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης.» Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω Η Οικονομική Επιτροπή Αποφασίζει Ομόφωνα 1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 6 του Ν. 3852/ Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης για το έργο «ΙΛΙΟΝ 2.0: Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων» το διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 3. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 4. Καταρτίζει και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ως κατωτέρω: 2

3 2: : : ,07 () : ,12 () : 24 : : / /2012 :

4 «2:» : : : () () , (enotification, etendering, esourcing) (asset facilities management)

5 «2:» : 3.4 (, ) «Asset Management» «(Mobile Apps)» ,,, , & &

6 «2:» :. 2:», : 48-50, ,. : 07. CPV: , ,00 : ,07 + (23 %): ,93), 30% 23%., , 0558 (24) / /2012 / /2012 / /2012 :00, : 48-50, , / /2012 :00. 90

7 «2:» :. (, GIS)., : 1. (enotification, etendering, esourcing) (asset facilities management) (,, ) (,, ). H. (egif). 90

8 «2:» : (Web Services), ( ), SaaS. : % % : 1., :. 2. : H. 3. :. /.. 90

9 «2:» : : ISO WS AS SaaS /,,,,.» International Organization for Standardization Web Services Application Server, RDBMS SaaS Software as a Service. ). 90

10 «2:» : ,.»,, (http://www.infosoc.gr/), : ()

11 «2:» :

12 «2:» :

13 «2:» : () (Key Users) : () «()».. () «()».. (). 1190

14 «2:» : 1.2 () : - :,,,,,,,,... :,,,, 1290

15 «2:» :,,.,..,, (Backup), , 45,,.. SaaS,, 1390

16 «2:» : (reverse auctions).,,,, Servers,,... Servers,,,, , : 1., GIS

17 «2:» : / : GIS 1 : Hardware, System Software,, 08/02/ /10/ , ,00 2 (80%) (20%) (80%) (20%) : o o o o o o o,,,, o o o / o Forums o,, (download),,.) o o. : 1.,, 2.,, (). GIS. GIS ( GIS GIS), GIS.. : :,, (.,, parking.). :,,,,,,,,,,. : :

18 «2:» : /. : (. 3 & 6 ),. ( ) ( / / ). ). :, ( ) : 1. ).. :. (STOP).... (3) : ) :,,.. ) :,. ) :. 2. (). (... ) 3. ().. 4. ().. (3) : ) :. ) :. ) :. 5. ( parking). (). 6..,,, : ) 1 :, (. ). ) 2 : 1. ) 3 :

19 «2:» :.. :.,. ( ). ( ). : o o (, sms) o..,..,

20 «2:» :. : o,,, o (). o,,,..,,, web-based, : o o, 2 GIS ArcView GIS,. 2 Rosy. Rosy : ), ) ) ) ) ) 1890

21 «2:» : ) ) ). :...,,. (SOAP based web services).. (Single sing on)......, 1990

22 «2:» : DTMF ().,,.,,. Voice XML, W3C ,. ',. : 1.Routing : O. 2.Security : O. 3.Switching : O 4.Server and Application Infrastructure: servers Virtualization, setups server. Virtualization CPU, RAM,. hardware, Virtualization servers virtualization. 2090

23 «2:» : 5.Backup Infrastructure: virtualization database recovery disk based backups servers

24 «2:» : 2., 2.1. (, GIS)., : 1. (enotification, etendering, esourcing) (asset facilities management) (,, ) (,, ). H. (egif). 2290

25 «2:» : (Web Services), ( ), SaaS. 2.2 (,, ) (,,,,,,, ). : (1). (2). (3). (4)., (1) H, (2) H, (3) H, 2390

26 «2:» : (4) H 2.3,, : 1. H 10%. : I. 40. II. 5. III. 2. IV. 5%. V % %, 15% 5% asset management 5%. 6.,

27 «2:» :.. >= >=5 >=2 >5% 10 30% 20% 15%

28 «2:» : 5% asset management 5%, : 1. : I.. II.,. 2. I... II. 2690

29 «2:» :.. III.,. IV.. V.. 3. : I.. II (enotification, etendering, esourcing). (Software as a Service). : 1. enotification: H,. 2790

30 «2:» : CPV ).,., SMS. 2. esourcing: ( CPV). (). 3. etendering.,, ), ), ) ,,.,., (,,, ). 2890

31 «2:» : (), (smartphone). (mobile app)., ), (smartphone). (mobile app).. web services :, (, ),,,..,

32 «2:» : (asset facilities management). H, ) ) sms. web services ) ) enotification. - esourcing ). etenders 3090

33 «2:» : 2 - / backoffice), 4 2., ) 1:

34 «2:» : 1: : 1. :.,. ( ) (mobile app) (SMS)

35 «2:» : ) (user inteface), ) web service. back office,,, ), (web service),.., (workflow),, web services..,., : I.. II. (Asset management). III. ()., (back office, ), web services, 3390

36 «2:» : (. ) , 3.7 () 3.9 ()..,.,. Hardware. Virtualization (virtualization) : 1 Database Server (RDBMS) 2 2 Web to SMS Gateway /

37 «2:» : 3.3 : (open architecture), : o o. o, /. : API (Application Programming Interface) /,. /. / standards (XML, SOAP, UDDI.), (modular),,, -tier,,, webbased, : o 3590

38 «2:» : o, SaaS Software as a Service.. (RDBMS),,.,.,,.. () web browser, : o Microsoft IE 6+, Firefox 2+, Google Chrome 1+, Opera 9+, Safari 3+ /,. (Single Sign On). 3.4 (, ) (.1.2.3). 3690

39 «2:» :,., :.. : o. o. o... : o. o. o. 3790

40 «2:» : o.... : o (., ). o. o..,. : o. o. o. o o o o o (e-auctions) 3890

41 «2:» : (ecatalogues) -,... (),.,., CPV, (2004/18/EC),, (Common Procurement Vocabulary, CPV) (). 2195/ ,., :.,. /

42 «2:» : (etendering) -., :.,,, (. ), /. SMS.,..,,. 4090

43 «2:» :.. ( ) ( ).. (e-auctions) - /. (, ) /. 2 :,.,,.,., 4190

44 «2:» :...,. / /18/ 2004/17/...., ( 54, 2004/18). (,, )... (, ) 4290

45 «2:» : «Asset Management» 3. : -.. (.,, ) ,....,,,,

46 «2:» :.. (. ), ( ),..,..,..,,.... ( ).,

47 «2:» :.. ( ),,.,,..,, (), (,,, ).....,,.,..,. 4590

48 «2:» : -..,,,..,..,..,,..,,..,...,,

49 «2:» :... ( ),..,. (Reporting) &.. ( & ),....,, MTBF MTTR. reporting.,,,,.., 4790

50 «2:» :, / web based desktop clients. ( GIS ), :. (.)..,. GIS : 4890

51 «2:» :..,., : o - o o o o o o (. ) o (. ) : o (. ), (., ). o,,,. mail sms. 4990

52 «2:» : o,. o (, ). sms. 3-tier, ( ). (RDBMS)..,, (reporting tools),.. (. Google Maps,, Open Street Map) (GIS) ( pan, zoom in, zoom out.) «(Mobile Apps)» 5 ( 1.2 ( ) 5090

53 «2:» : ), ) ) ). (Mobile Apps). : ().,,,. ( Back Office),,,,,,,,,,,.. (.,, ) password. (status) /. Password Username. 5190

54 «2:» : (, ), (. web banking)..,. web banking..,. : o o.. Username Password. : o o o o 5290

55 «2:» : o Web ( ) (,,. Web banking)..,. web banking..,. : o o. (,, ) : o : (,,, ) o : (,,, ) o :. 5390

56 «2:» : (,,.) (., status, ),. SOAP based Web services. (smartphones). 3.5,... SMS,. o 5490

57 «2:» : o . o sms o O o interface (API) ( web service). 3.6 (Hardware) ( ),. :,,,,,. 5590

58 «2:» : : (Interconnection). : o. o. o., (Application Programming Interfaces-APIs),. (XML, Web Services, Java RMI, Enterprise Service Bus ),.., Metadata,. (XML, WSDL, SOAP, REST),. Web Services SOAP REST.,,, 5690

59 «2:» :. 1),. backoffice 2) 3) Asset Management backoffice Asset Management GIS GIS,., 1) single-sign on 2) web-services. 3) (workflow, document management) 2: ( 5790

60 «2:» : 3.8. : web browser mobile web browser mobile, SMS. (enotification, etendering, esourcing) Web Brower SMS Web Brower PC / Laptop PC / Laptop Web Browser PC / Laptop. SMS. Mobile App SmartPhone/Tablet Web Browser Mobile App Web Browser PC / Laptop SmartPhone/Tablet PC / Laptop 5890

61 «2:» :. (asset facilities management) SMS. Web Browser SMS. PC / Laptop 3: () 3.9 :.. GIS () : (). 3882/10 () () ( / ).. :. XML. WEB

62 «2:» :.. backup.. (Open Architecture) (Open Systems). (Standards) : standards. : o o 3 (3-tier architecture),, (client tier), (application / business logic tier) (data tier). o Windows, Unix, Linux o (open source), Apache Tomcat, Jboss o Web Services o Database agnostic 6090

63 «2:» : o single sign-on & o, (Web Services). o AJAX JSON o XML, XSL, REST, RMI, WebDAV o Portlet Specification JSR-168 o Web Services for Remote Portlets 1.0 (WSRP) -.,. /. : (,, ) (API).. CPV Common Procurement Vocabulary / CPV 4: 6190

64 «2:» : 3.10,,,.,. /,,. -, -),..,., :. (non-repudiation).,, (access control and authorization). (authentication). (auditing). 6290

65 «2:» : (denial of service attacks) , web browser, (UI components) (theme), (consistent).,, Ajax,. :,., (,, ) () / (validation) 6390

66 «2:» : «A» (WCAG 2.0 level AA).,. O., (text only version) , /, 18., 24, 18,.,. 6490

67 «2:» : (24 )., ,, : :.,. 6590

68 «2:» : (): (1) &.,,,. : ().,,.. -, -. Virtualization Schematrons & web services,,..,., 6690

69 «2:» :. : 1.1 () : 1. () 2. & Virtualization ( entity relationship diagrams,,,,,.) 7. & 8. / ,,, (). ():, 6790

70 «2:» :,,. :, -, menus,,., - (SaaS).. :.., (fine tuning, ).. (operation manuals) (user manuals), (system manuals). 6890

71 «2:» : ( 2 ) 2.1 (virtualization, DMS, WF, portal, smartphone apps, etc) 2.2,,, web services, asset management, facilities management,, etc) 2.3 & (, ) 4) (operation manuals) 2.7 (user manuals) 2.8 & (system manuals) ,..,, 6990

72 «2:» :. :,.. ():. ( on the job training). : / :,.. banner () 2 ( 7090

73 «2:» : 3) banner 3.8 (2) ():, (18),. (1). : 7190

74 «2:» :, (on the job training),..,, :, /, help- desk., :,,, (fine tuning),,.,,. ( 4) 4.1 log files)

75 «2:» : 4.3 On the job training (virtualization, DMS, WF, 6 portal, smartphone apps, etc) 2.2 (,, 3, web 6 services, asset management, facilities management,, etc) 2.3 & 4 6, ) (operation manuals) 2.7 (user manuals) & (system manuals) : (), (), (), (), (), ), () 2 (. 1, 2,...) 1 (. ) 7390

76 «2:» : banner 3.8 (2) 4.1 ( log files) On the job training % /

77 «2:» : , : ,,,.,. 2: 2.1 (virtualization, DMS, WF, portal, smartphone apps, etc) 2.2,,, web 7590

78 «2:» : services, asset management, facilities management,, etc) (operation manuals) 2.7 (user manuals) 2.8 & (system manuals) :, (Interfaces) ( ), GIS :

79 «2:» : 2.3).,, (ecatalogs) ,,,. :..,. (asset management)..,, GIS.,,. 7790

80 «2:» : :..,,.. : , 5 16 (asset management) , 3 6, GIS

81 «2:» : 4.4. :. -,.,... banner 4 ( ). 2,,. 4.5, ) 18,. on call (1). 7990

82 «2:» :, (), :, /, (,,,.) help- desk (update)., :,,, (fine tuning). (),,,, (), (deployment).,,. : ( ) 8090

83 «2:» : ( ) ( ) on-the-job,. & (Collocation Hosting) (monitoring) (,, ) 4.6,. (24) ( (2) ) O : o /.,

84 «2:» : o,. o,,,. o customizations,,.,. o. o. o Helpdesk. o On site. (Helpdesk), ,. 8290

85 «2:» :,,. : (): 09:00 17:00. ():.,. /, SAN, Backup.,.,, scanners () 100 * ( - ) : 30,. 30 x 24 = : 24, (. ). 24,. 8390

86 «2:» : ( ),. (), . : (4) 09:00. 17:00. 09:00. 9:00.., : 99%., 96%.,., : 98% 96%. : 8490

87 «2:» : () ( ) : 0,02% 0,2% , &.,, &., (.,,,.),,,,,. '. :.,,..,, 8590

88 «2:» :,,,.,..,,. 5.2,,,,,., :, ()., : (),,,. (),.,. (),. 8690

89 «2:» :, & & :,,,, 50 % & (i), :,, 30 %. (ii), :. 8790

90 «2:» : 5.3,,, ( / ),., (progress reports), :,,..,., :,

91 «2:» :,.,, ,.,,., :,., - (12) -, (12). 8990

92 «2:» : (2),,.,.,,, (12).,,. 15/06/ /06/2012 & 9090

93 «2:» B: 2: : : ,07 () : ,12 () : 24 : : / /2012 :

94 «2:» B: B:...2 : / i)

95 «2:» B: , ,,

96 «2:» B: : ,. () CCI 2007 GR 16 1 PO 002/ ,. : / : , ( - ) (). (),, ()

97 «2:» B:, ,00 ( : ,07 + (23 %): ,93).,,,, ,50 ( : ,12 + (23%): ,38)..,,.,. - : 48-50, , - : Fax: :

98 «2:» B: /2007 «2004/18/,,», 2005/51/ 2005/75/ / 1 / «.» ( 60/2007 ) / 114 / / 19 / N. 3731/ 263 / / 68 / / 163 / N. 3852/ 87 / «-». N. 3861/ 112 / «, ». 6 88

99 «2:» B: N. 3870/ 138 / «,», () /10 ( 173 / ) : - 89/665/ (L 395) 92/13/ (L 76), 2007/66/ (L 335) / /2007 ( 267/ ) : «, »,. 3840/2010 ( 53/ ) : «, () ». ( 540/ ) /1749/ ), / 2041/09 ( 1957// ) / 1212/2010 ( 1088//2010) /1997 ( 50/97). 3471/2006 ( 133/2006) «&.»,. 3783/2009,..3917/2011: «, 7 88

100 «2:» B: /10 ( 166 / ) : /2/ /1986 «()» ( 141/). 1.4 : 1. 21/06 / /06 / ( ) 21/06 /2012 /06/ /06 / , / / > : 48-50, ,.,. 8 88

101 «2:» B: 1.6 : 48-50, ,, -, (courier). (courier),. (,,,, ),,... ( ) (,,,,,,, 9 88

102 «2:» B: ), ( ) / /2012.,, (10). : 48-50, ,, -.., ( ) : ( ),.., 10 88

103 «2:» B: (http://www.ilion.gov.gr) , : (.) () (.),. 2513/97 (139) : 11 88

104 «2:» B: , /2007,,, : ), /773/ ), /742/ ), 1 ), 1 91/308/EOK, , 12 88

105 «2:» B: ),,,,,.,,,. 2.3,,.,, ( ), : 1. 2.,

106 «2:» B: /1986 : : / ,,,, ( / ),,,, ( / ) ( )

107 «2:» B:, (20) / ,. 7. O/ (.:..,.,.,, ), : - i /2007, : ), /773/ ), /742/, ),

108 «2:» B:, ), 1 91/308/, , - ii.,,,,,. : : ,, 16 88

109 «2:» B:. 3., : : 1., 2. ), 3., 4., ( ), 5. /, (3)., : 1., 17 88

110 «2:» B: 2..,,., : 1.., : 1., (/, /, ). 2. / : /, 3. / : /, 18 88

111 «2:» B: ( ) /, / (leader), (, ) / /.,,,,

112 «2:» B: 2.4 (20),., (), : , ,,,,, 20 88

113 «2:» B:, /2007 ( 64/ / ) 2004/18/. (3). 2.,. (6). 3.,. (6). 4.,. (6). 5.,. (6) 21 88

114 «2:» B:. 6.,. (6). 7.,. (6). 8.,, /1986,. 10., 22 88

115 «2:» B:. 11., , ,

116 «2:» B:,,,,,, /2007 ( 64/ / ) 2004/18/. (3). 2.,. (6). 3.,. (6). 4.,. (6) 24 88

117 «2:» B:. 5.,. (6). 6.,. (6). 7.,. (6). 8.,,,, 25 88

118 «2:» B: /1986,,,,. 10., ,

119 «2:» B:,,, ).. ). ). ),,,,, /2007 ( 64/ / ) 2004/18/. (3). 2.,. )

120 «2:» B: 3.,. (6). 4.,. (6). 5.,. (6). 6.,. (6). 7.,. (6)

121 «2:» B: 8.,. (6). 9.,. (6). 10.,, /1986,. 12.,

122 «2:» B: 13.,. 14.., ,,,,, /2007 ( 64/ / ) 2004/18/. (3) 30 88

123 «2:» B:. 2.,. ). 3.,. 4.,. (6). 5.,. (6). 6.,. (6). 7.,

124 «2:» B: (6). 8.,. (6). 9.,. (6). 10.,. (6). 11.,,, /1986, 32 88

125 «2:» B:. 13.,. 14., 15.. NAI 3,

126 «2:» B: ,,,,,, /2007 ( 64/ / ) 2004/18/. (3). 2.,. ). 3.,. (6)

127 «2:» B: 4.,. (6). 5.,. (6). 6.,. (6). 7.,. (6)

128 «2:» B: 8.,. (6). 9.,. (6). 10.,,,,

129 «2:» B: /1986,,,,., ,..,,,,

130 «2:» B: /, (/, /, ). 2.5 / 1.,,. 2.,. (, ) (..,...,....), (). 5. (,,,,,...),. 1599/

131 «2:» B: / / 1. /. /,. 2.,,. 3., / /, /,... O,. 2.6,,, : 39 88

132 «2:» B: i) 1.,,,,,,., :,,,,,,,,, (, ), (,, ),,,, ) : 1.1 : -,,, - - -, (.,, ). 1.2,,, 40 88

133 «2:» B:,,,,,, (, ). ISO 9001: ,. 2.,,,,,,.,, 1,, 5,.,,,,,,,,.,,, 80% ( )., 41 88

134 «2:» B: () : 2.1,,,,,, (5). : / ) - ) & ) : -»: / -»:,, o. o,,, o ( ) (1), 5. : ) /. ). ) 42 88

135 «2:» B: Datacenter.,,, 80% ( ). ), ) ).,. 3.. : 1. 20% ( %),. 2. () : ( ) (,, ). (10),, (8),, 3. () : ( ) (,,. (5),, (3),, 4. () : ( ) (,, ) 8-,, 5- (, /, ) 5. : / () (,, ) 3-, 43 88

136 «2:» B: /,, () : 3.1, : / ( ) - * (%) (3.1) 3.2, : / *(%) (3.2) 3.3, : / * () (3.3) 44 88

137 «2:» B: ( 3.1, 3.2, 3.3),,. 3.4 ( C ),,. 3.5,,. :.,.. (., ). 1., (3)

138 «2:» B: 3. / : - / /, - 4.,, 46 3) 60/2007.,,. 5.,,. 2.7 ( ) 5% ()., ,75. 1.,

139 «2:» B: 2., ,, - -, 4.1.6,,, ( 26 28/1980 ),. 5. (1), (10), /. 6. / / ,, 47 88

140 «2:» B:., (courier), : 48-50, ,, ,,., ,,, : 48 88

141 «2:» B:.,, ,, ,, :. : : - (1) - (1). : - (1), - (1), - (1) (CD),,. 1: CD,. 2:. 60. x 80. : 49 88

142 «2:» B: - (1), - (1), - (1) (CD),. : 2:» : : / /,,,. /,,..,,

143 «2:» B:,.,.,..,,.,,,.,..,,. (abbreviations),,.,,,

144 «2:» B:.,...,, , : 2.3, 2.6, : 52 88

145 «2:» B: 1 1.1,, : ,,,,, 3.1, 3.2, 3.3,3.4 C3.2 C C3.2 C3.4 (,, 3.1,,, - ) (,, 3.2,,, ) , 3.14, 3.15, 5.3 C C ,,,, 4.1, 4.2 C3.5.1 C & 4.3, C C , ) C3.5.6 C C.3, 6 /. C

146 «2:» B:, (). : - (,,.) -, / /,,. ( ),..,

147 «2:» B: (.,,.,.., (. 3,. 4 4,.).,, ( )...,, (. C.4)

148 «2:» B:, ,, (6)..,, (6).,., :

149 «2:» B:,.,,.,, ,,,,,.,..,..,, 57 88

150 «2:» B:.,..,.. (. C.5)..,,,., ,

151 «2:» B: : 48-50, ,, - ),.,.. : 1.,,,,,. 2.,.,. 3.,, (. ).,,. 4., 59 88

152 «2:» B:,,.,. 5.,, ).,. 6.,,,, (). 7.,,,.,. 8., - -,,

153 «2:» B:. 9.,,,. 10.,,,,, , (, ),. 13.., ( ).,,. 14., 61 88

154 «2:» B:,» (2). : (cds) :,. (cd),,, (2),

155 «2:» B: : : : i = Ki Bi ) i = i ( ). ) i = i,. () (2)

156 «2:» B:.,.,, (2) , : / [], [ ],., 2,

157 «2:» B: 4.1.4,, : ,,,,,,, (,,,,, - ). (%) 10% 5% 1 5% 2 40% 25% 15% 15% 10%. & 3.1, 3.2, 3.3,3.4 C3.2 C C3.2 C , 3.14, 3.15, 5.3 C % 5 C % 4.1,,,, 4.2 & 5% 4.3 (, ) 15% 15% 4.1, 4.2 C3.5.1 C , C C C3.5.6 C3.5.7, /

158 «2:» B: : -,, - 3,. : I. II., 5% ,,,, (20) (. 3614/2007, 25), (. 2.4),..,,

159 «2:» B:.,.,,,..,. 4.2,. : /

160 «2:» B: ,, / , (. C4.4) / «( )») 6% 10% (. / «)»). 6%.,. 13. :,

161 «2:» B: : (. / / / / ).,. 14., ( ), C C C.4.2,.1.2,,,

162 «2:» B: 4.3,.3886/2010 ( 173) ,.. ( 5. 2,. 3886/2010) 10 )..., : (i),, (ii), 70 88

163 «2:» B: (iii), (iv)., ,, ,. 3.,.., -,,,. 4. (10),, 5% ( )

164 «2:» B:, , (10),,,,,.,.. 6. (. C.1.1). 7., (10). (10). 8. ),. 9.,, /,,,, 72 88

165 «2:» B:, ,,. 5.2 : 1. ) 30 (30%), (. C.1.3). " " ,25.. ),, (2)

166 «2:» B: 2. ) ( (30%) ( ), (. C.1.3). 2362/95 " ,25.. ) (20%), (3),, : 1, 2 3. ), (3). 3. ) (20%), 1. ) (30%), : 2 3. ) (50%),

167 «2:» B:,..,, /94 ( 151//94) ,,.,. 5.4,, (. C.1.4), 2,5%

168 «2:» B:, (2,5%) (1).,. 4.6.,. ( ),,,. ( ),.,

169 «2:» B: : 1., : 0,2%, 0,02%,. / (, ), /. 2. 7% ,

170 «2:» B: 6., ( ). 7.,. 8.,. 9..,. 10., ,,,,. 13.,

171 «2:» B: , ( ) 20,.,.. 2.,,. 3. ( ),. 4.,.. 5.,,,,,, 79 88

172 «2:» B:.,,,.,,,. (15). 6.,,,,. 7.,,. 8.,,,,,,.,.,., 80 88

173 «2:» B:.,,,, (,,,,,.). 9.,,,. 10.,, (10) , /, /,

174 «2:» B: /, /,,,. 15.,,,,..,.,,.,,.,,,

175 «2:» B:. 16.,,, /2006 ( 69) 1828/ ) ( : / / / / / /, ) /, / /,.,

176 «2:» B:,,.,.2,. 5.8 (5),,. (). : 2., ) /

177 «2:» B:,.. 4.,,. /,.. 5.,,,,,. 6. / /., 85 88

178 «2:» B:.,. 7. (2).. 8.,,,, ,, o (source code),,,, ( ),.,, 86 88

179 «2:» B:., /.,,,,,,,,. 5.10,.,,.,,,,,., 87 88

180 «2:» B:. 15/06/ /06/2012 & 88 88

181 «2:» : 2: : : ,07 () : ,12 () : 24 : : / /2012 :

182 «2:» : : 2 4 C1. 4 C1.1 4 C1.2 6 C1.3 8 C C C2. 14 C3. 16 C C C C C3.3.2 Virtualization 20 C3.4 / 22 C C C C3.4.4 ( SMS) 34 C C C C C3.5.1 / / 45 C C C C C C C3.5.8 () 51 C4. 52 C

183 «2:» : C4.1.1 C4.1.2 C4.1.3 C4.1.4 C4.1.5 (. 3.2) 52 (. 3.4) 52 (. 4) () (. 4.5) 53 C4.2 Error! Bookmark not defined. C C C C

184 «2:» : C1. C : 48-50, ,......,, {:.....,} {: ) ) ) ,,}..., ( ).. ( ).. ( )...,

185 «2:» : {:.} {:.},, (3). ( : (1) ).,,.,.,,..,,. ) 5 69

186 «2:» : C : 48-50, ,......,, { :... } { : ).... ).... )...., },...,... ( ). ( )... ( )...,....,, (3). 6 69

187 «2:» :.,.,,..,,. ) 7 69

188 «2:» : C : 48-50, , { :.... } { : ).... ).... )....,.} %,...., ( ). ( ) ( )..., )...,, 8 69

189 «2:» :,,.,, (3)..,. () 9 69

190 «2:» : C : 48-50, , ,, { :... } { : ).... ).... )...., },... ( ),...,, (3)

191 «2:» :.,.,,..,,. ) 11 69

192 «2:» : C : 48-50, , { :... } { : ).... ).... )...., },...( ), ,.,, (3)

193 «2:» :.,.,,..,,. ) 13 69

194 «2:» : C2. : : : : Fax: : / / : : : ,, ) () 1 () 2 ) / / - / / 1 : manager, senior consultant, consultant, business expert. 2,

195 «2:» : / / - / / / / - / / 15 69

196 «2:» : C3.. C /. CPV.. SMS CPV. /. SMS / NAI NAI NAI

197 «2:» : / portal. (,,,, ).. (. ) NAI NAI (mobile application) (ios, Android, Windows Mobile, RIM, Symbian etc.) web services. / interface., NAI NAI

198 «2:» : (asset facilities management) , sms C ( & ), , web browser.,, NAI 18 69

199 «2:» : C3.3 C () Internet /W UTF , : (.,, views, stored procedures ) Monitoring Tuning backup (events, log files) 11. Auditing ( custom ) / 19 69

200 «2:» : 14.. application server database server. SSL. (, custom, ). 15. SQL stored procedures 18. database triggers backup 19. NAI Backup Restore 20. () 21. () views 22. () 23. () 24. () 25. () / 26. () / 27. () / 28. () / C3.3.2 Virtualization

201 «2:» : & CLOUD 4. (GUI). 5. (migration) Virtual Machine 6. Virtual Machines. 7. (snapshots) Virtual Machines backup 8. Virtual Machines, Host 9. Virtual Machines 10. Virtual Machines 11. , SNMP traps 12. (Host) >=3 13. (GUI) 14. appliance deduplicated D2D backup, HYPERVISOR 15. (Bare-metal architecture) 16. (CPU cores) >=6 17. (CPU) >=2 18. NFS 19. SAN LUNs (storage area network) 20. iscsi LUNs VIRTUAL MACHINES 21. >= Floppy - SCSI - Interfaces 21 69

202 «2:» : C3.4 / C , & Internet H/W web web browsers (Usability):. : / menu, online, 10. drag and drop

203 «2:» : (menu system),. 14. (navigation). 15. (function key) (short keys). 16. online (documentation) Open Document Format (ODF) (MS Office, OpenOffice ) 19. (Authentication). 20. (,, ). 21. (backup recovery) 22. (change log and auditing). (log files). 23. (logs, audit trails) 24. (log files 23 69

204 «2:» : auditing) 25.,, 26. (availability),. 27.,, : -. - () - () (, indexes, views, ), reports, )

205 «2:» : 38.,,,,.). 39. (logs) , ,. 44. Transport Layer Security (TSL v1.1) Secure Sockets Layer (SSL v3.0) Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) 45., , 48. Single Sign On (SSO) (authentication) (authorisation)., 25 69

206 «2:» :. 49. (real time). 50. XML plain text N-tier 54. (Clustering, Virtualization). (, ) 55. (components) (scalability) 56. (Presentation Layer) (Object Layer) (Data Access Layer) 57.. ( Linux ) MS Windows Server. ( MS SQL, Oracle, DB2, MySQL ).,

207 «2:» :. 59. (J2EE ) 60. (Application Programming Interface, ) (Object Model Customization Workbench) 61., : - SOAP, WSDL UUDI - TCP/IP (IP v4, DNS, FTP, HTTP, SMTP/MIME, POP3, IMAP, LDAP v3) - RSS 62.,, (Scalability):. 66. (manageability):

208 «2:» : «A» (WCAG 2.0 level AA).,. 68.,. C NAI 3. NAI (. )

209 «2:» : 13.,, / NAI 23. (online) (offline) NAI, NAI, templates NAI , NAI NAI 29 69

210 «2:» : NAI NAI NAI NAI «40.» NAI NAI NAI (. NAI,, ) 47. (2) 48. NAI NAI 30 69

211 «2:» : , NAI NAI. 56. (). 57. NAI NAI NAI NAI NAI (2) NAI 31 69

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002105194 2014-06-16

14PROC002105194 2014-06-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:761Λ469Η25-ΙΨΗ ΑΔΑΜ: 14PROC002105194 2014-06-16 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 10-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9453/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 6 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9453/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 6 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9453/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27-02-2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα