ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E."

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ /67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E» ηελ 26/3/2009 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην Γηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. Ξξφδξνκνο Δκθηεηδφγινπ Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ Α.Δ.

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ηζνινγηζκφο Απνηειέζκαηα Σξήζεο Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ (Έκκεζε κέζνδνο) ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο Νέα ινγηζηηθά πξόηππα εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Εκπνξηθέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ Μεηνρηθό θεθάιαην Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο Πξνβιέςεηο Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ Δηαλνκή κεξηζκάησλ Δηαρείξηζε θηλδύλσλ Πεκεηψζεηο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ελζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Λνηπέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Ίδηα θεθάιαηα πκθσλία θόξνπ Εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο θαη πξνθαηαβνιέο Φόξνη Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Έμνδα δηνίθεζεο Λνηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε Ελδερόκελεο απαηηήζεηο ππνρξεώζεηο Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ-ακνηβέο δηνίθεζεο Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ

3 1.Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 1.1 Ηζνινγηζκόο Ξνζά ζε ρηι. Δπξώ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Πεκ: 31/12/ /12/2007 Κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα Θπθινθνξηαθά Ξεξηνπζηθά Πηνηρεία Ινηπέο απαηηήζεηο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ Ίδηα Θεθάιαηα & πνρξεώζεηο Ίδηα Θεθάιαηα Κεηνρηθφ θεθάιαην Απνηειέζκαηα εηο λένλ 6.4 (243) (188) Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο (πξνκεζεπηέο, θιπ.) Ινηπέο ππνρξεψζεηο Πύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ Πύλνιν πνρξεώζεσλ Πύλνιν Ηδηώλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ Ρπρφλ δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο 3

4 1.2 Απνηειέζκαηα Σξήζεο Ξνζά ζε ρηι. Δπξώ Πεκ: 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηνίθεζεο 6.9 (13) (6) Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 6.10 (64) (70) Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ (51) (71) Απνζβέζεηο Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 13 (2) Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 0 0 Σξεκαηννηθνλνκηθό απνηέιεζκα 0 0 Απνζβέζεηο (64) (69) Θέξδε πξν θόξσλ (51) (71) Φφξνο εηζνδήκαηνο (4) 0 Θέξδε κεηά από θόξνπο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (55) (71) Ρπρφλ δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 4

5 1.3 Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Ξνζά ζε ρηι. Δπξώ Κεηνρηθό Απνηειέζκαηα εηο Πύλνιν θεθάιαην λένλ πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ (188) Κεηαβνιή Ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2008 Θαζαξά Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 1/1-31/12/ (55) (55) Ππλνιηθή κεηαβνιή Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηόδνπ - (55) (55) πόινηπν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ (243) πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ (117) Κεηαβνιή Ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/ Θαζαξά Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 1/1-31/12/ (71) (71) Ππλνιηθή κεηαβνιή πεξηόδνπ - (71) (71) πόινηπν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ (188) Ρπρφλ δηαθνξέο ζηα ζχλνια νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 5

6 1.4 Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ (Έκκεζε κέζνδνο) Γηα ηελ εηαηξεία νη ηακηαθέο ξνέο είλαη: Ξνζά ζε ρηι. Δπξώ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Θέξδε πξν θφξσλ (51) (71) Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Θέξδε θαη δεκηέο πψιεζεο παγίσλ (5) Ξξνβιέςεηο / (Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ) (19) 0 Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0 Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (3) 15 (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 4 (9) Ξιεξσκέο θφξσλ (4) Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (9) (1) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο παγίσλ 0 8 Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 0 8 Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0 0 Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0 0 Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) (9) 7 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο Ρπρφλ δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 6

7 2.ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Εηαηξίαο ΔΛΒΙΞ Α.Δ. Έκθεζη επί ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν. Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο ΔΛΒΙΞ Α.Δ. (ε Εηαηξεία), πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2008, θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζώο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο. Δςθύνη Γιοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ Η Δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Η επζύλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκό, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Η επζύλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Δςθύνη Δλεγκηή Δηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε γλώκεο επί απηώλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζύκθσλα κε ηα Ειιεληθά Ειεγθηηθά Πξόηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Δηεζλή Ειεγθηηθά Πξόηππα. Σα Πξόηππα απηά απαηηνύλ ηε ζπκκόξθσζή καο κε ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκό θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ιόγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ απηνύ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππόςε ην ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη όρη γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόζζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλώκεο καο. 7

8 Γνώμη Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα από θάζε νπζηώδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Εηαηξίαο θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2008, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο Σακηαθέο ηεο Ρνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά πηνζεηήζεθαλ από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Αναθοπά επί άλλυν νομικών θεμάηυν. Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ από ην άξζξν 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/20. άπερ, 26 Μαπηίος 2009 Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΘ. ΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑ Α.Μ..Ο.Δ.Λ Ο.Λ. Α.Δ.Ο.Δ. 8

9 3.Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία Ρν έηνο 1994 ηδξχζεθε ε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ Α.Δ. κε έδξα ηηο Πάπεο Ονδφπεο. Ζ εηαηξεία πξνήιζε απφ ηελ εμαγνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο FRITEX. Πθνπφο ηεο ίδξπζεο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ε βηνκεραληθή επεμεξγαζία πξντφλησλ μχινπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ αιιά θαη ε αλάπηπμε αλεμάξηεηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηξίηνπο πειάηεο. Ζ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο μεθίλεζε ην Θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε βηνκεραληθή επεμεξγαζία μχινπ θαη ε παξαγσγή πξντφλησλ μχινπ (πφξηεο, παξάζπξα, θνπθψκαηα θιπ). Ξαξάιιεια ε εηαηξεία αλαπηχζζεη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ηξίηνπο πειάηεο. 4.Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΞ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΓΙΞ) θαη εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ απνηίκεζε νξηζκέλσλ επελδχζεσλ ζε κεηνρέο, επελδπηηθψλ αθηλήησλ θαη παξαγψγσλ (πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ ζπλαιιάγκαηνο), ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ, απαηηεί ηε ρξήζε θξίζηκσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Νη ηνκείο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξνπ βαζκνχ θξίζε ή είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθνη ή νη ηνκείο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηηο Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ζηε ζεκείσζε Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο Νη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2007 θαη έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίζεθε απαξαίηεην, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ αλακνξθψζεθαλ γηα λα θαηαζηνχλ νκνεηδή κε ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο Νέα λογιζηικά ππόηςπα επμηνείερ και ηποποποίηζη ςθιζηάμενυν πποηύπυν 9

10 Ππγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ Ξξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ηελ ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» θαη ΓΞΣΞ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Δπαλαηαμηλόκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ (εθαξκφδεηαη κεηαγελέζηεξα απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008) Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα επαλαηαμηλνκήζεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (κε εμαίξεζε φζα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε) ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία απφ ηελ «εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ» ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε, επίζεο, επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα κεηαθέξεη απφ ηελ θαηεγνξία «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε» ζηελ θαηεγνξία «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο» έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα πιεξεί ηνλ νξηζκφ «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο» (εάλ δελ είρε θαηαηαρζεί σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε), εθφζνλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη ην ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ζην εγγχο κέιινλ. Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ΓΔΔΣΞ 11 - ΓΞΣΞ 2: Ππλαιιαγέο Ηδίσλ Κεηνρώλ Νκίινπ (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Καξηίνπ 2007) Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππάιιεινη κίαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ιακβάλνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεη εάλ νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ή ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ ηνηο κεηξεηνίο. Ζ δηεξκελεία δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΓΔΔΣΞ 12 - Ππκθσλίεο Ξαξαρώξεζεο (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008) Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ δηεξκελεία δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 10

11 ΓΔΔΣΞ 14 Όξηα Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ, Διάρηζην Απαηηνύκελν Πρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008) Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζε παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία θαη ζε άιια καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πφηε νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο δηαζέζηκα, πψο ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ ελδερνκέλσο ζα επεξέαδε ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ θαη πφηε ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ ζα δεκηνπξγνχζε ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο Ξξόηππα ππνρξεσηηθά κεηά από ηελ ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ΓΙΞ 1 (Αλαζεσξεκέλν) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009) Ρν ΓΙΞ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη: ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, ε εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ( comprehensive income ) πνπ ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε ηα «ινηπά εηζνδήκαηα» ( other comprehensive income ) θαη επαλαδηαηππψζεηο ( restatements ) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ λα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο λσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο ΓΙΞ 23 (Ρξνπνπνίεζε) «Θόζηνο Γαλεηζκνύ» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009) Ρν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΙΞ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο αλαγλψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» - Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα δηαζέζηκα από ηνλ 11

12 θάηνρν (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009) Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν («puttable») θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Θεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Θεθάιαηα. Ν Όκηινο αλακέλεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνηεκέλν) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» Αληηζηαζκηζκέλα ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ εηαηξεία θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39. ΓΞΣΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΞ» θαη ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΞ 1 επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΞ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ εχινγε αμία είηε ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο κεζφδνπ θφζηνπο απφ ην ΓΙΞ 27 θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο εηζφδεκα ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαζψο έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο. ΓΞΣΞ 2 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Κεηνρώλ» Ξξνϋπνζέζεηο Θαηνρύξσζεο θαη Αθπξώζεηο (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009) Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο (vesting conditions)», κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο (non-vesting conditions)» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα. 12

13 ΓΞΣΞ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «Ππλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009) Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΞ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ( contingent consideration ) ζηα απνηειέζκαηα. Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ εθαξκφδνληαη κεηαγελέζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δηελεξγήζεη ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγή. ΓΞΣΞ 8 «Θιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009) Ρν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΞ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν / Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (Chief Operating Decision Maker) θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΞ 8 θαζψο ζρεηηθή πιεξνθφξεζε δίλεηαη κφλν ζε επίπεδν νκίινπ Γηεξκελείεο πνπ εθαξκόδνληαη κεηά από ηελ ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ΓΔΔΣΞ 13 Ξξνγξάκκαηα Ξηζηόηεηαο Ξειαηώλ (εθαξκφδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008) Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο φπσο πφληνπο ή ηαμηδησηηθά κίιηα ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. ΓΔΔΣΞ 15 Ππκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009) 13

14 Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Κεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 18 (δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 11. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. ΓΔΔΣΞ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Νθησβξίνπ 2008) Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξεί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία, θαζψο δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ Π.Γ.Ι.Ξ. Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα Γ.Ξ.Σ.Ξ. σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Π.Γ.Ι.Ξ. πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Κάην Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη θάπνηα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο θαηερφκελα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» απνηεινχλ παξαδείγκαηα θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αληίζηνηρα. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009, σζηφζν αλακέλεη φηη δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ΓΙΞ 16 (Ρξνπνπνίεζε ) «Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» (θαη επαθόινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 7«Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ») 14

15 Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε εθκίζζσζε θαη ελ ζπλερεία πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα παξνπζηάδνπλ ην πξντφλ ηεο πψιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηα έζνδα θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ζηα απνζέκαηα φηαλ ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξείηαη δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Ι.Ξ. 7 δειψλεη φηη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αγνξά, εθκίζζσζε θαη πψιεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδόκελνπο» Νη αιιαγέο ζην πξφηππν απηφ είλαη νη αθφινπζεο: Κηα ηξνπνπνίεζε ζην πξφγξακκα πνπ θαηαιήγεη ζε κηα κεηαβνιή ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη δεζκεχζεηο γηα παξνρέο επεξεάδνληαη απφ κειινληηθέο απμήζεηο ησλ κηζζψλ είλαη κηα πεξηθνπή, ελψ κηα ηξνπνπνίεζε πνπ κεηαβάιιεη ηηο παξνρέο πνπ απνδίδνληαη ζηε πξνυπεξεζία πξνθαιεί έλα αξλεηηθφ θφζηνο πξνυπεξεζίαο εάλ θαηαιήγεη ζε κείσζε ηεο παξνχζαο αμίαο ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν νξηζκφο ηεο απφδνζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα νξίζεη φηη ηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπίπηνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ηα έμνδα απηά έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο ζα βαζηζζεί ζην εάλ νη παξνρέο ζα ηαθηνπνηεζνχλ εληφο ή κεηά ηνπο 12 κήλεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ρν ΓΙΞ 37 «Ξξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία» απαηηεί νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο λα γλσζηνπνηνχληαη θαη φρη λα αλαγλσξίδνληαη. Ρν ΓΙΞ 19 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα είλαη ζπλεπέο. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ΓΙΞ 20 (Ρξνπνπνίεζε) «Ινγηζηηθή θξαηηθώλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε σθέιεηα απφ έλα θξαηηθφ δάλεην κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο λα επηκεηξείηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε» θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ σθέιεηα κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ΓΙΞ 20. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη αληίθηππν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαζψο δελ έρνπλ ιεθζεί δάλεηα απφ ην Θξάηνο. 15

16 ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε», έρεη ηαμηλνκεζεί σο ζηνηρείν θαηερφκελν πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΞ 5 «Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο» ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ην ΓΙΞ 39. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Ξαξνπζίαζε» θαη ζην ΓΞΣΞ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο») Πχκθσλα κε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε, κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε αληηκεησπίδεηαη σο κνλαδηθφ ζηνηρείν γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο θαη ε φπνηα δεκηά απνκείσζεο δελ θαηαλέκεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε επέλδπζε. Νη αλαζηξνθέο ησλ δεκηψλ απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο πξνζαξκνγή ζην ινγηζηηθφ ππφινηπν ηεο επέλδπζεο ζηελ έθηαζε πνπ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή απμάλεηαη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Ξαξνπζίαζε» θαη ζην ΓΞΣΞ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο») Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε» επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Ξαξνπζίαζε» θαη ΓΞΣΞ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία: Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 28. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΓΙΞ 29 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ ζε πεξπιεζσξηζηηθέο Νηθνλνκίεο» Ζ νδεγία ζε απηφ ην πξφηππν έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα απεηθνλίζεη ην γεγνλφο φηη θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία αληί ζην ηζηνξηθφ θφζηνο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΓΙΞ 31 (Ρξνπνπνίεζε) «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Ξαξνπζίαζε» θαη ζην ΓΞΣΞ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο») 16

17 Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε» επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Ξαξνπζίαζε» θαη ΓΞΣΞ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία: Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο». Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΓΙΞ 36 (Ρξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία κεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο ηζνδχλακεο πξνο εθείλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε γλσζηνπνίεζε φπνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ειέγρνπο απνκείσζεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΓΙΞ 38 (Ρξνπνπνίεζε) «Άϋια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη κία πιεξσκή κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο πξνπιεξσκή κφλν εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηε απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε αγαζά ή ιήςε ππεξεζηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φηαλ ε εηαηξεία απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα αγαζά ή ιάβεη ηηο ππεξεζίεο ηφηε ε πιεξσκή πξέπεη λα εμνδνπνηεζεί. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΓΙΞ 38 (Ρξνπνπνίεζε) «Άϋια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηαγξάθεη ηελ δηαηχπσζε πνπ νξίδεη φηη ζα ππάξμνπλ «ζπάληα, αλ ππάξμνπλ πνηέ» ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ θαηαιήγεη ζε έλα ρακειφηεξν ζπληειεζηή απφζβεζεο απφ απηφλ ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επί ηνπ παξφληνο επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαζψο φια ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ. ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» Νη αιιαγέο ζε απηφ ην πξφηππν είλαη νη παξαθάησ: Δίλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φηαλ έλα παξάγσγν μεθηλά ή παχεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο σο κέζν αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ή αληηζηάζκηζεο θαζαξήο επέλδπζεο. Ν νξηζκφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη σο δηαζέζηκα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε έρεη ηξνπνπνηεζεί. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ απνηειεί κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ 17

18 έρνπλ θνηλή δηαρείξηζε κε ηεθκεξησκέλε έλδεημε πξαγκαηηθνχ πξφζθαηνπ ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θεξδψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην ραξηνθπιάθην θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Ζ ηζρχνπζα νδεγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε αληηζηαζκίζεσλ δειψλεη φηη έλα κέζν αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα εκπιέθεη κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη αλαθέξεη έλαλ ηνκέα σο παξάδεηγκα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα εθαξκνζηεί ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζε επίπεδν ηνκέα, νη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα πιεξνχληαη ζπγρξφλσο απφ ηνλ ηνκέα πνπ ην εθαξκφδεη. Ζ ηξνπνπνίεζε αθαηξεί απηήλ ηελ απαίηεζε έηζη ψζηε ην ΓΙΞ 39 λα ζπκβαδίδεη κε ην ΓΞΣΞ 8 «Ρνκείο δξαζηεξηνηήησλ» ην νπνίν απαηηεί ε γλσζηνπνίεζε γηα ηνκείο λα βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν / Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (Chief Operating Decision Maker). Όηαλ επηκεηξείηαη εθ λένπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηά ηε δηαθνπή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα αλαζεσξεκέλν πξαγκαηηθφ επηηφθην (ππνινγηζκέλν ηελ εκέξα ηεο δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο). Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. ΓΙΞ 40 (Ρξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 «Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο») Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε γηα κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 40. Δπνκέλσο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα αθίλεηα απηά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ππφ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία, ην αθίλεην επηκεηξάηαη ζην θφζηνο κέρξη ηελ λσξίηεξε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ε εχινγε αμία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαζψο δελ θαηέρεη επελδπηηθά αθίλεηα ππφ θαηαζθεπή. ΓΙΞ 41 (Ρξνπνπνίεζε) «Γεσξγία» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ ρξήζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο φπνπ νη ππνινγηζκνί εχινγεο αμίαο βαζίδνληαη ζε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη βηνινγηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαζψο δελ έρεη αλαιάβεη θακία γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. ΓΞΣΞ 5 (Ρξνπνπνίεζε) «Mε Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο Ξώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΞ 1 18

19 «Ξξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο») (ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009) Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο κηαο ζπγαηξηθήο ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε εάλ έλα πξφγξακκα πψιεζεο γηα κεξηθή δηάζεζε θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο γηα απηή ηε ζπγαηξηθή εθφζνλ πιεξείηαη ν νξηζκφο γηα κηα δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΞ 1 νξίδεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα εθαξκφδνληαη κειινληηθά απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζε ΓΞΣΞ ημανηικέρ λογιζηικέρ κπίζειρ, εκηιμήζειρ και ςποθέζειρ Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Ξ. απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ηνλ ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ηφζν ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Νη εθηηκήζεηο θαη νη ππνζέζεηο πνπ ελέρνπλ νπζηαζηηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πνζά ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεο παξαηίζεληαη παξαθάησ. Φόξνη εηζνδήκαηνο Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζε πνιπάξηζκεο θνξνινγηθέο δηθαηνδνζίεο. Πεκαληηθέο εθηηκήζεηο απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο. πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. H Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, βαζηδφκελνη ζε εθηηκήζεηο ηνπ θαηά πφζν ζα νθείινληαη επηπιένλ θφξνη. Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο απηψλ ησλ ππνζέζεσλ δηαθέξεη απφ ηα πνζά πνπ είραλ αξρηθά ινγηζηεί, ηέηνηεο δηαθνξέο ζα έρνπλ επίδξαζε ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα πνζά απηά έρνπλ θαζνξηζζεί. Ξξνβιέςεηο Δπηζθαιώλ Απαηηήζεσλ απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεγαιχηεξν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηεο απαίηεζεο 19

20 ή ην πνζφ απηήο θ.ιπ.), ηφηε ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηαγξάθεηαη εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε Δνζώμαηερ ακινηηοποιήζειρ Ρα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεσο ηνπο ή ζηηο αμίεο ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο φπσο απηφ πξνζδηνξίζηεθε βάζε εχινγσλ αμηψλ θαηά ηελ εκεξνκελίεο κεηάβαζεο, κείνλ, θαη αξρήλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεχηεξνλ, ηπρφλ απαμηψζεηο ησλ παγίσλ. Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: - Θηίξηα έηε - Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 4-20 έηε - Κεηαθνξηθά κέζα 6-12 έηε - Ινηπφο εμνπιηζκφο 4-7 έηε Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Νη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ. Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια γεληθά θφζηε. 20

21 5.4. Απομείυζη Αξίαρ Πεπιοςζιακών ηοισείυν Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ Χπημαηοοικονομικά μέζα Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γαλείσλ θαη απαηηήζεσλ κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη: α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο, γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 21

22 5.6. Δμποπικέρ απαιηήζειρ Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ αμία πσιήζεσο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ θαη ε ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Νη δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ηαμειακών διαθεζίμυν Ρα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο επίζεο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Ρα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ Μεηοσικό κεθάλαιο Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίµεµα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Φοπολογία ειζοδήμαηορ & αναβαλλόμενορ θόπορ Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 22

23 Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη ελεξγεηηθνχ θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη θαη αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ. Ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ θαηά ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα αλαθηεζνχλ θαη νη ππνρξεψζεηο ζα δηαθαλνληζηνχλ, θαη πξέπεη λα αληαλαθιά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα γίλεη ε αλάθηεζε ή ν δηαθαλνληζκφο. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηελ εηαηξεία θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. Νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 23

24 5.10. Πποβλέτειρ Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Νη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή Αναγνώπιζη εζόδυν και εξόδυν Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηελ εηαηξεία απαιείθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: - Ξσιήζεηο αγαζώλ: Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. - Ξαξνρή ππεξεζηώλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. - Έζνδα από ηόθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. - Κεξίζκαηα: Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη πιεξσµέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 24

25 5.12. Γιανομή μεπιζμάηυν Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Γιασείπιζη κινδύνυν Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Νη ζπλήζεηο θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο ζεσξεηηθά ππάγεηαη, είλαη θίλδπλνη αγνξάο (επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Γελ πθίζηαηαη Ξηζησηηθόο θίλδπλνο Γελ πθίζηαηαη Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα. Θίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ Γελ πθίζηαηαη. 25

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ, 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ελίδα Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ & ΣΖΚΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ) Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα