ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008"

Transcript

1 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ηελ 26/03/2009 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε Έδξα Δηαηξίαο : Λ. Κεθηζίαο 37-39, Μαξνύζη, Αζήλα ΑΡΜΑΔ 49276/01ΑΣ/Β/01/239 Ννκαξρία Αζελώλ, Αλαηνιηθόο ηνκέαο, Γηεύζπλζε ΑΔ & ΔΜΠΟΡΙΟΤ Page 1 of 32

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ... 3 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ... 4 ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 31/12/ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΖΔΩ 31/12/ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 31/12/ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Δλζψκαηα πάγηα Δπελδχζεηο Απνζέκαηα Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην Γαλεηζκφο Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Πξνβιέςεηο Αλαγλψξηζε εζφδσλ Μηζζψζεηο Γηαλνκή κεξηζκάησλ Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα Γάλεηα Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαζαξφ Φφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε αλά κεηνρή Έμνδα θαη είδνο Μεηνρηθφ Κεθάιαην Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο θαη ινηπά απνζεκαηηθά Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ Page 2 of 32

3 Κχξηνη κέηνρνη, ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΔ» ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΣΑΣΆΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 1/1/ - 31/12/2008 Ππορ ηην ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΔΩ Με ηελ παξνχζα έθζεζε δηαρεηξίζεσο ε νπνία έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο αλαζεσξεκέλεο 4 εο νδεγίαο ηεο Δ.Δ., επηζπλάπηνπκε πιήξε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί φπσο νξίδεη ην άξζξν 135 ηνπ λ. 2190/1920. Kαηά ηελ πεξίνδν απφ 1/1/ /12/2008 δελ πθίζηαληαη επελδχζεηο, ελψ ε εηαηξία θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2008 δελ απαζρφιεζε πξνζσπηθφ, νη δαπάλεο ηεο πεξηνξίζηεθαλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο θαη αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε χςνο ,19. Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηελ ρξήζε 2007 κέρξη ζήκεξα, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2007 θαη 2008 δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ έζνδα θαη νη ρξήζεηο είλαη δεκηνγφλεο εθηηκάηαη φηη δε ζα πξνθχςνπλ θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη γη απηφ ην ιφγν δελ έγηλε θακία πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα θαη ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο. αο παξαζέζακε ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηζεγνχκαζηε ηελ έγθξηζε, ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππνζέζεσλ θαη ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ ειεγθηνχ απφ θάζε επζχλε γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο θξηλφκελεο ρξήζεσο. Μαπούζι, 26 Μαπηίος 2009 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ΣΟΚΚΟ ΦΗΛΗΠΠΟ Page 3 of 32

4 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο «ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΔ» Έκθεζη επί ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο «ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΔ», πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. Δςθύνη Γιοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Δςθύνη Δλεγκηή Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο Page 4 of 32

5 πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. Γνώμη Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο Σακεηαθέο ηεο Ρνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αναθοπά επί άλλυν νομικών θεμάηυν Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηα άξζξα 43 α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 Αζήλα, 27 Μαξηίνπ 2009 Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Π.ΠΔΣΡΟΓΗΑΝΝΖ Α.Μ..Ο.Δ.Λ ΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα Αξ.Μ.ΟΔΛ 125 Page 5 of 32

6 ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 31/12/2008 Σεκείωζε Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/ /12/2007 Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Δλζψκαηα πάγηα , ,28 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 13 0, , , ,10 Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Λνηπέο απαηηήζεηο , ,92 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , ,33 ύνολο πεπιοςζιακών ζηοισείυν , ,43 Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟ 31/12/ /12/2007 ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Μεηνρηθφ θεθάιαην ( κηρ ρ 10,00 ) , ,00 Απνζεκαηηθά Τπέξ ην άξηην , ,00 Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο , ,44 Λνηπά απνζεκαηηθά ,39 365,39 Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ , ,22 ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν , ,61 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ Aλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ,73 0,00 ύνολο MακποππόθεζμυνΤποσπεώζευν ,73 0,00 Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,82 ύνολο Τποσπεώζευν 7.095, ,82 ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν και Τποσπεώζευν , ,43 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ 31/12/2008 1/10-31/12/2008 Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1/1-31/12/2008 1/10-31/12/2007 Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1/1-31/12/2007 Σεκείωζε Κχθινο εξγαζηψλ 0,00 0,00 0,00 0,00 Κφζηνο πσιεζέλησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 Μικηά κέπδη 0,00 0,00 0,00 0,00 Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 0,00 0,01 0,00 0,00 Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο , , , ,12 Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 0,00 0,00 0,00-0,01 Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποη/ηυν και αποζβέζευν , , , ,13 Απνζβέζεηο 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών αποηελεζμάηυν , , , ,13 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα , , , ,12 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 12 0,00-6,00-1,00-1,00 Λνηπά ρξεκαηνηνθνλνκηθά απνηειέζκαηα 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέξδε/δεκίεο απφ ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέπδη ππο θόπυν 831, , , ,01 Φφξνο Δηζνδήκαηνο , ,51 449,03 532,85 Κέπδη μεηά από θόποςρ , , , ,16 Καηαλέκνληαη ζε: Μεηφρνπο ηεο εηαηξίαο , ,16 Κέπδη μεηά από θόποςρ ανά μεηοσή -0,0171-0,0664 Page 6 of 32

7 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/2008 Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ Κέξδε/Εεκίεο Υξήζεσο , ,01 Πξνζαξκνγέο ζηα θέξδε , , , ,13 Μεηαβολέρ Κεθαλαίος κίνηζηρ Αχμεζε/(κείσζε) απαηηήζεσλ , ,59 Αχμεζε/(κείσζε) ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 0,00 0,00 Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ 2.334,15 0,00 Δθξνή πξνβιέςεσλ 0,00 0, , ,59 Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ,62 684,46 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ Καηαβιεζέληεο ηφθνη -6,00-1,00 Καηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο ,40-912,40 Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (Α) ,22-228,94 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ , ,12 Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (Β) , ,12 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ,00 0,00 Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (Γ) ,00 0,00 Καθαπή (μείυζη)/αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα (Α+Β+Γ) , ,18 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηην απσή ηηρ σπήζευρ , ,23 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηο ηέλορ ηηρ σπήζευρ , ,41 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 31/12/2008 Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 31/12/ /12/2007 ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν Έναπξηρ σπήζευρ (1/1/2008 και 1/1/2007) , ,77 Μεηαβνιέο ρξήζεωο Καζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ,33 0,00 Μείσζε θεθαιαίνπ ,00 0,00 Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο , ,16 Σύλνιν Μεηαβνιώλ , ,16 ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν Λήξηρ σπήζευρ (31/12/2008 και 31/12/2007) , ,61 Page 7 of 32

8 ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 31/12/ Γενικέρ πληποθοπίερ Ζ εηαηξεία "ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΑΔ" ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΔ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο Ζ εηαηξεία "ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΑΔ" ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΔ έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Μαξνχζη, Λ. Κεθηζίαο Οη νξηζηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 2. Οι ζημανηικέρ λογιζηικέρ απσέρ πος σπηζιμοποιεί η Δηαιπεία 2.1. Πλαίζιο καηάπηιζηρ ηυν οικονομικών καηαζηάζευν Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηηο νξηζηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ ειεγκέλσλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2006 (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). Σν 2003 θαη 2004 ην ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε κηα ζεηξά απφ λέα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (IFRS) θαη αλαζεψξεζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (IAS) ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πθηζηάκελα κε αλαζεσξεκέλα πξφηππα πνπ είρε εθδψζεη ε Δπηηξνπή δηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASC Πξφγνλνο ηνπ ψκαηνο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB), αλαθέξνληαη σο The IFRS Stable Platform Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηα «The IFRS Stable Platform 2005» απφ ηελ 01/01/2005. Υιοθέτηση του ΔΛΠ Νο 1 (Αναθεωρημένο 2003) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Νέα ππόηςπα, επμηνείερ και ηποποποίηζη ςθιζηάμενυν πποηύπυν πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεσο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο (ή Page 8 of 32

9 θαη ηνπ Οκίινπ) ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. I. Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπευηικά για ηην σπήζη 2008 ΔΛΠ 39 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ΔΠΦΠ 7 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο» Επαλαηαμηλόκεζε ρξεκαην-πηζηωηηθώλ κέζωλ (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1004/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 15εο Οθηωβξίνπ 2008 L ) Δθαξκόδεηαη από ηελ 1ε Ινπιίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα επαλαηαμηλνκήζεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κε εμαίξεζε φζα ηαμηλνκήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο θαηαρψξηζε) ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία απφ ηελ «εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ» ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε, επίζεο, επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα κεηαθέξεη απφ ηελ θαηεγνξία «Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε» ζηελ θαηεγνξία «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο» έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα πιεξεί ηνλ νξηζκφ «Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο» (εάλ δελ είρε ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε), εθφζνλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη ην ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ζην εγγχο κέιινλ. Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΕΔΔΠΦΠ 11 - ΔΠΦΠ 2: Σπλαιιαγέο Ιδίωλ Μεηνρώλ Οκίινπ (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 611/2007 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 1εο Ινπλίνπ 2007, L ) Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Μαξηίνπ Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππάιιεινη κίαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ιακβάλνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεη εάλ νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ή ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ ηνηο κεηξεηνίο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Page 9 of 32

10 ΕΔΔΠΦΠ 14 Όξηα Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείωλ Καζνξηζκέλωλ Παξνρώλ, Ειάρηζην Απαηηνύκελν Σρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1263/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L ) Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζε παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία θαη ζε άιια καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη: α) Πφηε νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο δηαζέζηκα, β) Πψο ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ ελδερνκέλσο ζα επεξέαδε ηα δηαζέζηκα νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή κεηψζεσλ κειινληηθψλ εηζθνξψλ θαη γ) Πφηε ε χπαξμε ειαρίζηνπ απαηηνχκελνπ ζρεκαηηζκέλνπ θεθαιαίνπ ζα δεκηνπξγνχζε ππνρξέσζε. Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ε δηεξκελεία δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. II. Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπευηικά μεηά ηην 31 Γεκεμβπίος 2008 ΔΛΠ 1 (Αλαζεωξεκέλν 2007) «Παξνπζίαζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ» (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1274/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2008, L ) - Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Σν ΓΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη: α) Ζ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, β) Ζ εηζαγσγή κηαο θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηα νπνία θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε ηα «ινηπά εηζνδήκαηα», θαη Page 10 of 32

11 γ) Δπαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ελσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. Ο Καλνληζκφο ζπλνδεχεηαη απφ έλα πξνζάξηεκα αλάινγσλ ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζε αξθεηά ΓΛΠ, ΓΠΥΠ, ΔΓΓΠΥΠ θαη ΜΔΓ πνπ ηζρχνπλ θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο ΔΛΠ 23 «Κόζηνο Δαλεηζκνύ» (αλαζεωξεκέλν ην 2007) (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1260/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2008, L Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο θαηαρψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Δπίζεο έγηλαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 1, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 7, ΓΛΠ 11, ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 38 θαη ΔΓΓΠΥΠ 1 πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ ή κεηά ηελ Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΔΛΠ 32 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΔΛΠ 1 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ» - Φξεκαηνπηζηωηηθά Μέζα δηαζέζηκα από ηνλ θάηνρν (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 53/2009 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 21εο Ιαλνπαξίνπ 2009, L ) Δθαξκόδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα κέζα απηά πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Δπίζεο έγηλαλ Page 11 of 32

12 κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 7, ΓΛΠ 39 θαη ΔΓΓΠΥΠ 2 πνπ ηζρχνπλ γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο ΔΠΦΠ 1 (Τξνπνπνίεζε) «Πξώηε πηνζέηεζε ηωλ ΔΠΦΠ» θαη ΔΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Ελνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 69/2009 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 23εο Ιαλνπαξίνπ 2009, L ) - Δθαξκόδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΠ 1 επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΠ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ εχινγε αμία είηε ηελ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο κεζφδνπ θφζηνπο απφ ην ΓΛΠ 27 θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο εηζφδεκα ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή. Δπίζεο έγηλαλ πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 21 θαη ΓΛΠ 36 πνπ εθαξκφδνληαη θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ Δπεηδή ε εηαηξεία έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΠ, ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο ΔΠΦΠ 2 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Εμαξηώληαη από ηελ Αμία ηωλ Μεηνρώλ» Πξνϋπνζέζεηο Καηνρύξωζεο θαη Αθπξώζεηο (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1261/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L ) - Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο», κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. Page 12 of 32

13 Ζ εξκελεία απηή δελ ζα έρεη θακκηά επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο ΔΠΦΠ 8 «Κιάδνη Δξαζηεξηνηήηωλ» (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1358/2007 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2007, L ) - Δθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΠ 8 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΕΔΔΠΦΠ 13 Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1262/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L ) - Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη εηαηξείεο πνπ ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο, φπσο «πφληνπο» ή «ηαμηδησηηθά κίιηα», ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη αθφκα εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. II. Σποποποιήζειρ ζε ππόηςπα πος αποηελούν ένα ημήμα ηος ππογπάμμαηορ εηήζιυν βεληιώζευν ηος ΓΛΠ (ςμβούλιο Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπυν) (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 70/2009 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 23εο Ιαλνπαξίνπ 2009, L ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΠ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ Page 13 of 32

14 ΔΛΠ 1 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη θάπνηα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο πξννξηδφκελν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» απνηεινχλ παξαδείγκαηα θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αληίζηνηρα. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009, σζηφζν αλακέλεη φηη δελ ζα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΔΛΠ 16 (Τξνπνπνίεζε ) «Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» (θαη επαθόινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΔΛΠ 7 «Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ») Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε εθκίζζσζε θαη ελ ζπλερεία πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα παξνπζηάδνπλ ηo πξντφλ ηεο πψιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηα έζνδα θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ζηα απνζέκαηα φηαλ ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξείηαη δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 7 δειψλεη φηη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αγνξά, εθκίζζσζε θαη πψιεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπεηδή ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξεία θαη ηνπ Οκίινπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε εθκίζζσζε θαη κεηαγελέζηεξε πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009, σζηφζν δελ ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΔΛΠ 19 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο» Οη αιιαγέο ζην πξφηππν απηφ είλαη νη αθφινπζεο: α) Μηα ηξνπνπνίεζε ζην πξφγξακκα πνπ θαηαιήγεη ζε κηα κεηαβνιή ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη δεζκεχζεηο γηα παξνρέο επεξεάδνληαη απφ κειινληηθέο απμήζεηο ησλ κηζζψλ είλαη κηα πεξηθνπή, ελψ κηα ηξνπνπνίεζε πνπ κεηαβάιιεη ηηο παξνρέο πνπ απνδίδνληαη ζηε πξνυπεξεζία πξνθαιεί έλα αξλεηηθφ θφζηνο πξνυπεξεζίαο εάλ θαηαιήγεη ζε κείσζε ηεο παξνχζαο αμίαο ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Page 14 of 32

15 β) Ο νξηζκφο ηεο απφδνζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα νξίζεη φηη ηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπίπηνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ηα έμνδα απηά έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ απνηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. γ) Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο ζα βαζηζζεί ζην εάλ νη παξνρέο ζα ηαθηνπνηεζνχλ εληφο ή κεηά ηνπο 12 κήλεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. δ) Σν ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» απαηηεί νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο λα γλσζηνπνηνχληαη θαη φρη λα αλαγλσξίδνληαη. Σν ΓΛΠ 19 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα είλαη ζπλεπέο. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009, σζηφζν δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΔΛΠ 20 (Τξνπνπνίεζε) «Λνγηζηηθή θξαηηθώλ επηρνξεγήζεωλ θαη γλωζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε σθέιεηα απφ έλα θξαηηθφ δάλεην κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο λα απνηηκάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ σθέιεηα κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ΓΛΠ 20. Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρνπλ ιάβεη δάλεηα απφ ην Κξάηνο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξεία. ΔΛΠ 23, Κόζηνο Δαλεηζκνύ (όπωο αλαζεωξήζεθε ην 2007) (Τξνπνπνίεζε) Με ηελ ηξνπνπνίεζε: (α) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην έμνδν ηφθνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Γ.Λ.Π. 39 Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε, (β) Καηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα, ην θφζηνο δαλεηζκνχ λα πεξηιακβάλεη απφζβεζε δηαθνξάο ηεο ππφ ην άξηην ιήςεο ή ππέξ ην άξηην εμφθιεζεο δαλείσλ, θαη ηελ απφζβεζε παξεπφκελνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηαθαλνληζκφ δαλείσλ. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Page 15 of 32

16 ΔΛΠ 27 (Τξνπνπνίεζε) «Ελνπνηεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε», έρεη ηαμηλνκεζεί σο ζηνηρείν θαηερφκελν πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 5 «Με θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 39. Δπεηδή ε Δηαηξεία αθνινπζεί ηελ αξρή νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο λα θαηαρσξίδνληαη ζην θφζηνο ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο. ΔΛΠ 28 (Τξνπνπνίεζε) «Επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΛΠ 32 «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ζην ΔΠΦΠ 7 «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο») χκθσλα κε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε, κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε αληηκεησπίδεηαη σο κνλαδηθφ ζηνηρείν γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο θαη ε φπνηα δεκηά απνκείσζεο δελ θαηαλέκεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε επέλδπζε. Οη αλαζηξνθέο ησλ δεκηψλ απνκείσζεο θαηαρσξίδνληαη σο πξνζαξκνγή ζην ινγηζηηθφ ππφινηπν ηεο επέλδπζεο ζηελ έθηαζε πνπ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή απμάλεηαη. Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ηέηνηεο επελδχζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο ΔΛΠ 29 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Σηνηρείωλ ζε Υπεξπιεζωξηζηηθέο Οηθνλνκίεο» Ζ νδεγία ζε απηφ ην πξφηππν έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα απεηθνλίζεη ην γεγνλφο φηη θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία αληί ζην ηζηνξηθφ θφζηνο. Δπεηδή ε επηρείξεζε δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Page 16 of 32

17 ΔΛΠ 31 (Τξνπνπνίεζε) «Σπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΛΠ 32 «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ζην ΔΠΦΠ 7 «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο») Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο». Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. ΔΛΠ 36 (Τξνπνπνίεζε) «Απνκείωζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείωλ» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία κεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηνπνηήζεηο ηζνδχλακεο πξνο εθείλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεσο. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε γλσζηνπνίεζε φπνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ειέγρνπο απνκείσζεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΔΛΠ 38 (Τξνπνπνίεζε) «Άϋια Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη κία πιεξσκή κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο πξνπιεξσκή κφλν εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε αγαζά ή ιήςεο ππεξεζηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φηαλ ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα αγαζά ή ιάβεη ηηο ππεξεζίεο ηφηε ε πιεξσκή πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί ζηα έμνδα. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ΔΛΠ 38 (Τξνπνπνίεζε) «Άϋια Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηαγξάθεη ηελ δηαηχπσζε πνπ νξίδεη φηη ζα ππάξμνπλ «ζπάληα, αλ ππάξμνπλ πνηέ» ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ θαηαιήγεη ζε έλα ρακειφηεξν ζπληειεζηή απφζβεζεο απφ απηφλ ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. Ζ Page 17 of 32

18 ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επί ηνπ παξφληνο επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαζψο φια ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ. ΔΛΠ 39 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» Οη αιιαγέο ζε απηφ ην πξφηππν είλαη νη παξαθάησ: α) Δίλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φηαλ έλα παξάγσγν μεθηλά ή παχεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο σο κέζν αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ή αληηζηάζκηζεο θαζαξήο επέλδπζεο. β) Ο νξηζκφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη σο δηαζέζηκα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε έρεη ηξνπνπνηεζεί. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ απνηειεί κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ θνηλή δηαρείξηζε κε ηεθκεξησκέλε έλδεημε πξαγκαηηθνχ πξφζθαηνπ ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θεξδψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην ραξηνθπιάθην θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. γ) Ζ ηζρχνπζα νδεγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε αληηζηαζκίζεσλ δειψλεη φηη έλα κέζν αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα εκπιέθεη κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη αλαθέξεη έλαλ ηνκέα σο παξάδεηγκα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα εθαξκνζηεί ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζε επίπεδν ηνκέα, νη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα πιεξνχληαη ζπγρξφλσο απφ ηνλ ηνκέα πνπ ην εθαξκφδεη. Ζ ηξνπνπνίεζε αθαηξεί απηήλ ηελ απαίηεζε έηζη ψζηε ην ΓΛΠ 39 λα ζπκβαδίδεη κε ην ΓΠΥΠ 8 «Σνκείο δξαζηεξηνηήησλ» ην νπνίν απαηηεί ε γλσζηνπνίεζε γηα ηνκείο λα βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. δ) Όηαλ απνηηκάηαη εθ λένπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηά ηε δηαθνπή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα αλαζεσξεκέλν πξαγκαηηθφ επηηφθην Page 18 of 32

19 (ππνινγηζκέλν ηελ εκέξα ηεο δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο). Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) απφ ηε 1 ε Ηαλνπαξίνπ Γελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΔΛΠ 40 (Τξνπνπνίεζε) «Επελδύζεηο ζε αθίλεηα» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΛΠ 16 «Ελζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο») Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε γηα κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 40. Δπνκέλσο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα αθίλεηα απηά απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ππφ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην αθίλεην απνηηκάηαη ζην θφζηνο κέρξη ηελ ελσξίηεξε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ε εχινγε αμία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία. Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη επελδχζεηο ζε αθίλεηα, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. ΔΛΠ 41 (Τξνπνπνίεζε) «Γεωξγία» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ ρξήζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο φπνπ νη ππνινγηζκνί εχινγεο αμίαο βαζίδνληαη ζε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη βηνινγηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Δπεηδή ε Δηαηξεία δελ έρεη αλαιάβεη θακία γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. ΔΠΦΠ 5 (Τξνπνπνίεζε) «Mε Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Δηαθνπείζεο Δξαζηεξηόηεηεο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΠΦΠ 1 «Πξώηε Υηνζέηεζε ηωλ Δηεζλώλ Πξνηύπωλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο») - Ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο κηαο ζπγαηξηθήο ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε εάλ έλα πξφγξακκα πψιεζεο Page 19 of 32

20 γηα κεξηθή δηάζεζε θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο γηα απηή ηε ζπγαηξηθή εθφζνλ πιεξείηαη ν νξηζκφο γηα κηα δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα. Ζ επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 1 νξίδεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα εθαξκφδνληαη κειινληηθά απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζε ΓΠΥΠ. Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη κε Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πξνο πψιεζε. Οη παξαθάηω ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο: ΓΛΠ 8, Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε ΓΛΠ 10, Γεγνλφηα Μεηά ηελ Ζκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ΓΛΠ 20, Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 41, Γεσξγία) ΓΛΠ 29, Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο ΓΛΠ 34, Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά ΓΛΠ 40, Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα ΓΛΠ 41, Γεσξγία (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 5 Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο, Γ.Λ.Π. 2 Απνζέκαηα, Γ.Λ.Π. 36 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ) Πληποθόπηζη καηά ηομέα Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ζ Δηαηξεία ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΔ ζα πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο πγείαο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ λνζνθνκεηαθέο, δηαγλσζηηθέο, ζεξαπεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πεξηθιείνληαη ζην ηαμηλνκεκέλν θσδηθφ ΣΑΚΟΓ (Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο). Page 20 of 32

21 2.3. ςναλλαγμαηικέρ μεηαηποπέρ Λειηοςπγικό νόμιζμα και νόμιζμα παποςζίαζηρ. Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΗΑΩ Δνζώμαηα πάγια Σα ελζψκαηα πάγηα, εθηφο ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ, απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα παξαγσγηθά αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κεησκέλεο θαηά ηηο κεηαγελέζηεξα ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκείσζεο. Σα αθίλεηα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα νχησο ψζηε νη αλαπφζβεζηεο αμίεο λα κελ δηαθέξνπλ απφ ηηο εχινγεο αμίεο θαηά ηηο εκεξνκελίεο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλαπξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, εθηφο εάλ αθνξά ζε αλαζηξνθή κεησηηθήο αλαπξνζαξκνγήο (ππνηίκεζεο) ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα έμνδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζφπνζν κέξνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα. Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα αθνχ πξψηα δηαγξαθεί ην ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη επί ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ αθηλήησλ θαη νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο, κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο θαη επζείαλ ζηα θέξδε εηο λέν. Page 21 of 32

22 Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ηα παξαγσγηθά αθίλεηα πνπ απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε, κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ. Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνίθεζεο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζεο) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΔΣΗ Κηίξηα (Κεληξηθφ θηίξην Μαηεπηεξίνπ) Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 5-30 Αζχξκαην δίθηπν επηθνηλσλίαο 30 Μεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο 5 Μεραλήκαηα κέζεο ηερλνινγίαο 14 Δηδηθά Μεραλήκαηα 20 Απηνθίλεηα 5-7 Δπηβαηηθά απη/ηα & κνηνζπθιέηα 5 Φνξηεγά 7 Λνηπφο Δμνπιηζκφο 3-20 Έπηπια 20 θεχε 15 Μεραλέο γξαθείσλ 10 Ζ/Τ & Ζιεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 5 Δμνπιηζκφο Σειεπηθνηλσληψλ 3 Σα παξαγσγηθά αθίλεηα ή απηά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο κεησκέλα θαηά ηηο ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. Ζ απφζβεζε απηψλ ησλ αθηλήησλ αξρίδεη φηαλ ηα αθίλεηα είλαη έηνηκα γηα ρξήζε. Page 22 of 32

23 2.5. Δπενδύζειρ Γιαθέζιμα για πώληζη σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία. Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ Αποθέμαηα Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο Απαιηήζειρ από πελάηερ Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλεο κε ηηο δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο). Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ Μεηοσικό κεθάλαιο Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά, απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, Page 23 of 32

24 θαζαξφ, απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα Γανειζμόρ Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ εχινγε αμία ηνπ ζπζηαηηθνχ κέξνπο, πνπ αθνξά ππνρξέσζε ελφο κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ηξέρνληνο επηηνθίνπ γηα ηζνδχλακν κε κεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην. Ζ ππνρξέσζε απηή, κεηαγελέζηεξα, απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κέρξη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ή ηελ ιήμε Αναβαλλόμενορ θόπορ ειζοδήμαηορ Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά,θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε Παποσέρ ζηο πποζυπικό Βπασςππόθεζμερ παποσέρ Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αθαηαρψξεηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβαιιφκελεο πηζησηηθήο Page 24 of 32

25 κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ εηαηξία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη Πποβλέτειρ Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ν φκηινο έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζκα παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο Αναγνώπιζη εζόδυν Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, πξν ΦΠΑ θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: Παποσή ςπηπεζιών Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη (ηηκνινγεκέλα & κε πξφβιεςε) κε βάζε ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. Πυλήζειρ αγαθών Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. Έζοδα από ηόκοςρ Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Μεπίζμαηα Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. Page 25 of 32

26 2.15. Μιζθώζειρ Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Δκμιζθυηήρ Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Μιζθυηήρ Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο Γιανομή μεπιζμάηυν Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Κπαηικέρ επισοπηγήζειρ Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ αθνχ βεβαησζνχλ θαη εθθαζαξηζηνχλ απφ ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην παζεηηθφ σο έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ. 3. Γιασείπιζη σπημαηοοικονομικού κινδύνος 3.1. Πποζδιοπιζμόρ ηυν εύλογυν αξιών Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο (ρξεκαηηζηήξηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδεηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο (αμία θηήζεο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ. Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη νη νλνκαζηηθέο ηνπο αμίεο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληαλαθινχλ ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο απψιεηεο απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Page 26 of 32

27 4. ημανηικέρ λογιζηικέρ εκηιμήζειρ και κπίζειρ ηηρ διοικήζευρ Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ημανηικέρ λογιζηικέρ εκηιμήζειρ και παπαδοσέρ Ζ εηαηξία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: Φόποι ειζοδήμαηορ Ζ εηαηξία ππφθεηηαη ζε εληαίν ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε δεδνκέλν φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 5. Πληποθόπηζη καηά ηομέα Ππυηεύυν ηύπορ πληποθόπηζηρ Καηά ηελ ε εηαηξεία δελ είρε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 6. Δνζώμαηα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία Δνζώμαηα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία Δηαιπείαρ ηην 31/12/2008 Οικόπεδα - κηίπια Ακιν. Τπό Δκηέλ. & Πποκ. Κηήζηρ Παγ. Δξοπλιζμού ύνολο 1/1/2008 Κφζηνο ή εθηίκεζε ,28 0, ,28 σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 0,00 0,00 Αναπόζβεζηη αξία ,28 0, ,28 Κίνηζη 1/1-31/12/2008 0,00 Τπφινηπν έλαξμεο ,28 0, ,28 Πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο ,77 0, ,77 Πξνζζήθεο 0,00 0,00 0,00 Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00 Πσιήζεηο 0,00 0,00 0,00 Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 Αναπόζβεζηη αξία ,05 0, ,05 31/12/2008 0,00 Κφζηνο ή εθηίκεζε ,05 0, ,05 σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 0,00 0,00 Αναπόζβεζηη αξία ,05 0, ,05 Page 27 of 32

28 Δνζώμαηα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία Δηαιπείαρ ηην 31/12/2007 Οικόπεδα - κηίπια Ακιν. Τπό Δκηέλ. & Πποκ. Κηήζηρ Παγ. Δξοπλιζμού ύνολο 1/1/2007 Κφζηνο ή εθηίκεζε ,28 0, ,28 σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 0,00 0,00 Αναπόζβεζηη αξία ,28 0, ,28 Κίνηζη 1/1-31/12/2007 Τπφινηπν έλαξμεο 0,00 0,00 0,00 Πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο 0,00 0,00 0,00 Πξνζζήθεο 0,00 0,00 0,00 Μεηψζεηο 0,00 0,00 0,00 Πσιήζεηο 0,00 0,00 0,00 Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 Αναπόζβεζηη αξία ,28 0, ,28 31/12/2007 Κφζηνο ή εθηίκεζε ,28 0, ,28 σξεπκέλεο απνζβέζεηο 0,00 0,00 0,00 Αναπόζβεζηη αξία ,28 0, ,28 Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ηνπ Οκίινπ αλαπξνζαξκφζζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηελ απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Ζ αλαπξνζαξκνγή βαζίζζεθε ζηηο αγνξαίεο αμίεο ησλ αθηλήησλ. Ζ ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο πηζηψζεθε ζηα απνζεκαηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 7. Πελάηερ και λοιπέρ απαιηήζειρ Δηαιπείαρ 31/12/2008 Δηαιπείαρ 31/12/2007 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 0, ,00 Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο 1.573,98 410,92 Τπόλοιπο 1.573, ,92 Page 28 of 32

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009) Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ρξήζε από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΙΩΝΙΑ ABEE ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΛΖΞΖ ΣΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ 28 εο NOEMBΡΗΟΤ 2011 (πεξίνδνο 16/10/2011-28/11/2011) Ποσά σε Ευρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα