C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ"

Transcript

1 C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ /01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ CALZEDONIA i n t i m i s s i m i TEZENIS ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ πεξηόδνπ 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2013

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ A) Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Β) Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή Γ) Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο - Η. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθή Θέζεο - ΗΗ. Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο - ΗΗΗ. Καηάζηαζε κεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ - IV. Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ - V. εκεηψζεηο επί ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 2. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία 3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ-παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνηθήζεσο 5. Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 6. Πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 7. Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

3 ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Πξνο ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξίαο Κχξηνη Μέηνρνη, Απφ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο καο, ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ Ζ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 είλαη ε δέθαηε πέκπηε γηα ηελ εηαηξία. Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο θαη εθείλεο ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηεο κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο πνπ ζπληάζζεη ε εηζεγκέλε ζην Υ.Α. Αζελψλ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ. κε έδξα ηνλ Άγην Αλδξέα Καβάιαο θαη ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32. Ι. ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ηε ρξήζε 2013 ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε ρηι. επξψ έλαληη ρηι. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, παξνπζηάδνληαο αχμεζε πνζνχ ρηι. επξψ ε πνζνζηφ 10,43%. Σα θαζαξά θέξδε πξηλ απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε ρηι. επξψ έλαληη ρηι. επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε παξνπζηάδνληαο αχμεζε 594 ρηι. επξψ ε πνζνζηφ 25,77%. Ζ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Μέζα ζηε ρξήζε 2013 ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία επηά (7) λέα θαηαζηήκαηα, αλεβάδνληαο ην ζχλνιν ησλ Καηαζηεκάησλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2013, ίδησλ ε κέζσ ησλ πειαηψλ ηεο (FRANCHISE), ζε εθαηφλ είθνζη ηξία (123). ΙΙ. ΦΤΗ ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο εηδψλ ξνπρηζκνχ, εζσξνχρσλ, θαιηζψλ, καγηφ θηι. Ο Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο πξνέξρεηαη ηφζν απφ ρνλδξηθέο φζν θαη απφ ιηαληθέο πσιήζεηο. ΙΙΙ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ Ζ ρξήζε 2013 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηελ βειηίσζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ, γεγνλφο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο ζηε ρξήζε 2013 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε ρηι. επξψ έλαληη ρηι. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, παξνπζηάδνληαο αχμεζε πνζνχ ρηι. επξψ ε πνζνζηφ 10,43%. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

4 Σα κηθηά θέξδε ηεο εηαηξεία αλήιζαλ ην 2013 ζην πνζφ ησλ ρηι. επξψ έλαληη ρηι. επξψ ην 2012, παξνπζηάδνληαο αχμεζε πνζνχ επξψ ρηι ε πνζνζηνχ 13,79%, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο θαηά ηε ρξήζε 2013 ζε ζρέζε κε απηφ ηεο ρξήζεο 2012 (41,40% θαη 40,18% αληίζηνηρα). Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο απμήζεθε ζηε ρξήζε 2013 θαηά 11,94% έλαληη ηεο ρξήζεο 2012 θαη αλήιζε ζε ρηι. επξψ ην 2013, έλαληη ρηι. επξψ ζηε ρξήζε αλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ παξνπζηάδεηαη απμεκέλν ζηε ρξήζε 2013, έλαληη ηεο ρξήζεο 2012 θαη δηακνξθψλεηαη ζε 35,49 % έλαληη 35,01 % ην ε απφιπηα κεγέζε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ εηαηξία αλήιζε ζηε ρξήζε 2013 ζε 132 ρηι. επξψ έλαληη 107 ρηι. επξψ ην Απνηέιεζκα φισλ ησλ αλσηέξσ είλαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο εηαηξίαο θαηά 25,73% ζηε ρξήζε 2013 έλαληη ηεο ρξήζεο 2012, ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. επξψ ην 2013 έλαληη ρηι. επξψ ην Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηφρσλ ηεο, ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή θαη ζηα επελδπηηθά ηεο ζρέδηα. Απφ ηα θαζαξά θέξδε πξνηείλεηαη πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ε δηαλνκή ζπλνιηθνχ θαζαξνχ κεξίζκαηνο επξψ ,50, ήηνη 33,75 επξψ αλά κεηνρή. ηε ζπλέρεηα γηα πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεο 2013, παξνπζηάδνληαη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εηαηξίαο.. 31/12/ /12/2012 Α. Γείθηεο εμέιημεο 1. Κχθινπ εξγαζηψλ , ,80 10,43% 2. Κεξδψλ πξν θφξσλ , ,06 25,73% Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο παξνπζηάδνπλ ηε κεηαβνιή (αχμεζε) ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ηεο εηαηξίαο ζηελ θιεηφκελε ρξήζε, έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Β. Γείθηεο απνδφζεσο θαη απνδνηηθφηεηαο 1. Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Πσιήζεηο 7,44% 6,53% 2. Καζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο / Πσιήζεηο 5,24% 5,04% Οη δείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ ην ηειηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα πξν θαη κεηά απφ θφξνπο ηεο εηαηξείαο ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 3. Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Ίδηα θεθάιαηα 39,97% 39,19% Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο πξν θφξσλ ηεο εηαηξείαο ζαλ πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ ηεο θεθαιαίσλ. 4. Μηθηά θέξδε / Πσιήζεηο 41,40% 40,18% Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

5 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηα κηθηά θέξδε ηεο ρξήζεο ηεο εηαηξείαο ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. Γ. Γείθηεο Γαλεηαθήο επηβάξπλζεο Σξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο / Ίδηα θεθάιαηα 0,40% 0,97% Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζαλ πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ ηεο θεθαιαίσλ Γ. Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο 1. Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 76,08% 72,47% Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη γηα ηελ εηαηξεία ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ άκεζεο ξεπζηφηεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 2. χλνιν ππνρξεψζεσλ / Ίδηα θεθάιαηα 186,75% 198,05% Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο εηαηξείαο. 3. Δλζψκαηα πάγηα & άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / Ίδηα θεθάιαηα 47,01% 53,51% Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ παγηνπνίεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο. 4. Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία / Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 120,21% 113,23% Ο αλσηέξσ δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο. 5. EBITDA (Κέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, απνζβέζεσλ / Υξεσζηηθνί ηφθνη 3002,41% 3122,91% IV. ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΔΡΓΩΝ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 Σν ζχλνιν ησλ θαζαξψλ κεηά απφ θφξνπο, θεξδψλ ηεο εηαηξείαο ρξήζεο 2013 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ ,37, ηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο ζε επξψ 5.302,10 θαη ην ππφινηπν θεξδψλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ζε επξψ ,95 ήηνη ζχλνιν επξψ ,42. Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο πξνηείλεη λα γίλεη ε δηάζεζε ησλ παξαπάλσ θεξδψλ σο εμήο: Μέξηζκα Δπξψ ,50 Τπφινηπν Κεξδψλ εηο λέν « ,92 Δπξψ ,42 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

6 V. ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ Σα ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο ζην ηέινο ηνπ 2013 ήηαλ ηα αθφινπζα: 1 Calzedonia Παγθξάηη Τκεηηνχ 108 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 2 Calzedonia / Intimissimi Κνξπδαιιφο Σαμηαξρψλ 52 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 3 Calzedonia Παηεζίσλ Παηεζίσλ 141 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 4 Calzedonia The Mall Athens Αλδξέα Παπαλδξένπ 35 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 5 Calzedonia Δξκνχ Δξκνχ Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 6 Calzedonia Κεθηζηάο Κνινθνηξψλε 10 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 7 Calzedonia Υαιάλδξη Υαηκαληά 12 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 8 Calzedonia Αραξλέο Λεσθφξνο Γεθειείαο 21 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 9 Calzedonia Μπηηιήλεο Δξκνχ 107 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 10 Calzedonia River West Λ. Κεθηζνχ Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο Calzedonia/Intimisssimi/Tezenis Smart 11 Park Γπαινχ πάησλ Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 12 Calzedonia Αγξίλην Μπαηκπά 12 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 13 Calzedonia Golden Hall Λ.Κεθηζίαο 37Α Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 14 Calzedonia Διεπζίλα Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 29 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 15 Calzedonia Καιακάηαο Φξαληδή 13 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 16 Calzedonia ηαδίνπ ηαδίνπ 60 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 17 Calzedonia πάξηε Κσλ.Παιαηνιφγνπ 27 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 18 Calzedonia-Intimissimi ΑΗΓΗΟ Κιενκέλνπο Οηθνλφκνπ 24 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 19 Calzedonia ΚΟΕΑΝΖ Μεγ.Αιεμάλδξνπ 18 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 20 Intimissimi The Mall Athens Αλδξέα Παπαλδξένπ 35 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 21 Intimissimi Παγθξάηη Τκεηηνχ Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 22 Intimissimi Παηεζίσλ Παηεζίσλ 137 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 23 Intimissimi Πεηξαηάο Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 47 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 24 Intimissimi Υαιάλδξη Υαηκαληά 13 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 25 Intimissimi Γιπθάδαο Μεηαμά 41 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 26 Intimissimi Κεθηζηά Κνινθνηξψλε 10 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 27 Intimissimi Νέαο Ησλίαο Ζξαθιείνπ 252 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 28 Intimissimi Καιιηζέαο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 120 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 29 Intimissimi Αραξλέο ΛΔΩΦ.ΠΑΡΝΖΘΟ 7 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 30 Intimissimi Athens Metro Mall Λεσθ.Βνπιηαγκέλεο 276 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 31 Intimissimi Δξκνχ Δξκνχ 17 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 32 Intimissimi Κφξηλζνο Κνιηάηζνπ 40 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

7 33 Intimissimi Καιακάηαο Φξαληδή 10 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 34 Intimissimi Πχξγνο Αλησλίνπ Μεηξνπνιίηνπ 7 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 35 Intimissimi-Calzedonia Ρφδνο νθνθιή Βεληδέινπ 64 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 36 Intimissimi πάξηε Κσλ.Παιαηνιφγνπ 27 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 37 Intimissimi GOLDEN-HALL Λ.Κεθηζίαο 37Α Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 38 Intimissimi ΚΟΕΑΝΖ Μεγ.Αιεμάλδξνπ 41 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 39 Intimissimi ΛΑΜΗΑ Ρήγα Φεξαίνπ 23 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 40 Tezenis Παηεζίσλ Παηεζίσλ 112 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 41 Tezenis Καιιηζέαο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 106 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 42 Tezenis ηαδίνπ ηαδίνπ 28 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 43 Tezenis River West Λ. Κεθηζνχ Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο 44 Tezenis Πεηξαηάο Ζξ. Πνιπηερλείνπ 41 Καηάζηεκα Ληαληθήο Πψιεζεο VI. ΔΚΘΔΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΝ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ, ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. α) Πηζησηηθόο θίλδπλνο - Οη ρνλδξηθέο πσιήζεηο γίλνληαη επί πηζηψζεη ( αλνηθηφο ινγαξηαζκφο κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο). Γελ ππάξρνπλ γεληθψο ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο δχν (2) πειαηψλ κε αμηφινγεο ζπλαιιαγέο ζηε ρξήζε 2013 (27,48% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο) θαη ελφο (1) πειάηε κε ζεκαληηθφ ππφινηπν θαηά ηελ 31/12/2013 ( 14,68% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ πειάηεο ρνλδξηθήο). Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αμηνινγψληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο γηα ηνπο παξαπάλσ πειάηεο θαζψο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ηεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ελεκέξσζε ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπο εθηηκά φηη ν πθηζηάκελνο θίλδπλνο δελ είλαη ζεκαληηθφο. Δπηπξφζζεηα γηα εμαζθάιηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εκπνξηθέο ηεο πηζηψζεηο ε εηαηξεία έρεη ιάβεη ζρεηηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο απφ ηνπο πειάηεο ηεο νη νπνίεο αλέξρνληαη θαηά ηελ 31/12/2013 ζην 27,20% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηεο απφ πειάηεο ρνλδξηθήο. - Οη ιηαληθέο πσιήζεηο γίλνληαη είηε ηνηο κεηξεηνίο είηε κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ. β) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ε εηαηξεία λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαηά ηε ιήμε ηνπο. Με εμαίξεζε ηελ χπαξμε δχν (2) δαλείσλ κηθξνχ πνζνχ ε εηαηξεία δελ έρεη άιια δάλεηα απφ ηξάπεδεο θαη σο εθ ηνχηνπ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ζε πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο ηεο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα αθελφο κελ ιφγσ ηνπ φηη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεηηθέο αθεηέξνπ δε ιφγσ ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

8 γ) Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ. Ζ εηαηξεία κε εμαίξεζε ηηο θαηαζέζεηο ηεο δελ έρεη άιια ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ απφ απηά. Δπίζεο δελ έρεη ζεκαληηθέο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο δελ είλαη ηνθνθφξεο, ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ απφ απηέο. VII. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ i) Γελ ππάξρνπλ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζπλδεδεκέλα κέξε. ii) Γελ ππάξρνπλ αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ζπλδεδεκέλα κέξε iii) Κακκηά εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ε έρεη ιεθζεί απφ απηά. iv) Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο θαηά ηελ 31/12/2013 απφ ζπλδεδεκέλα κέξε. v) Οη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2013 πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε αλέξρνληαη ζε επξψ ,97 θαη αθνξνχλ θαηά πνζφ επξψ ,97 ζην νθεηιφκελν ππφινηπν κεξηζκάησλ ρξήζεσο 2012 ( ,98 επξψ πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη ,99 επξψ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηα νπνία είλαη παξάιιεια θαη κέηνρνη ) θαη θαηά ην ππφινηπν πνζφ πνζνχ επξψ 1.323,00 ζε θαηαζέζεηο ησλ κεηφρσλ γηα αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο ( επξψ 673,00 απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη επξψ 650,00 απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηα νπνία είλαη παξάιιεια θαη κέηνρνη ). vi) Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ - Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2013 θαη ζηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2012 αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ ,00 θαη ,00 αληίζηνηρα. Οη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο πξνο ηα κέιε ηεο Γηνηθήζεσο ηεο θαηά ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ ,60 θαη 0,00 αληίζηνηρα. - Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο. VIΙI. ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Ζ εηαηξεία ζπλερίδνληαο ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή κέζα ζην 2014 πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη ε ίδηα ή κέζσ ησλ πειαηψλ ηεο (FRANCHISE) πέληε (5) λέα Καηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο. Σειεηψλνληαο ζεκεηψλνπκε φηη απφ ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζπληάρζεθε ε έθζεζε απηή δελ έρεη ζπκβεί θάπνην άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο. Με ηηκή Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Μάξθν Καξιφηηη Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

9 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο CALIN ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο CALIN ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

10 Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Νηθφιανο Γ. Σδηκπξάγνο Αξ Μ ΟΔΛ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα Αξ Μ ΟΔΛ 125 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

11 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδοσ 1η Ιανοσαρίοσ έως 31η Δεκεμβρίοσ 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

12 Ι. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ εκ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία , ,13 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,64 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ,07 0,00 Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , , , ,81 Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα , ,65 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο , ,31 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , ,95 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ , ,76 ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Μεηνρηθφ Κεθάιαην , ,00 Τπέξ ην άξηην , ,64 Λνηπά απνζεκαηηθά , ,51 Απνηειέζκαηα εηο λένλ , ,99 ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ , ,14 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ leasing) , ,84 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο , ,18 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο , ,00 Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0, , ,02 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,73 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο , ,24 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα , ,63 Λνηπέο πξνβιέςεηο , , , ,60 ύλνιν ππνρξεώζεσλ , ,62 ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ , ,76 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

13 ΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ εκ Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο) , ,80 Κφζηνο πσιήζεσλ , ,02 Μηθηό θέξδνο , ,78 Άιια έζνδα , ,85 Έμνδα δηαζέζεσο , ,58 Έμνδα δηνηθήζεσο , ,45 Άιια έμνδα , ,39 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα , ,15 Κέξδνο (δεκία) πξν θόξνπ , ,06 Φφξνο εηζνδήκαηνο , ,07 Καζαξό θέξδνο (δεκία) από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο , ,99 Κέξδνο (δεκία) απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 0,00 0,00 Κέξδε κεηά από θόξνπο , ,99 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο ηνηρεία πνπ δελ αλαθαηαηάζζνληαηκεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα - Δπαλαεπηκεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 7.165, ,00 - Φφξνο εηζνδήκαηνο , ,00 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο , ,99 Κέξδε θαηά κεηνρή ζε επξώ ,56 25,74 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

14 ΙΙΙ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ Μεηνρηθό θεθάιαην Τπέξ ην άξηην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Τπόινηπα , , , , ,47 Αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο , ,40 Αλακνξθσκέλν ππφινηπν , , , , ,07 - πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα , ,99 - Μεξίζκαηα πιεξσζέληα , ,92 Τπόινηπα , , , , ,14 Τπόινηπα , , , , ,14 - πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα , ,47 - Μεξίζκαηα πιεξσζέληα , ,04 Τπόινηπα , , , , ,57 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2013

15 IV. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν θφξσλ , ,06 Πιένλ/Μείνλ Πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο , ,07 Πξνβιέςεηο , ,00 Λνηπέο κε ηακηαθέο θηλήζεηο , ,61 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ 0,00 0,00 Απνηειέζκαηα ( έζνδα, έμνδα, θέξδε, δεκίεο ) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο , ,67 Υξεσζηηθνχο ηφθνπο θαη ζπλαθή έμνδα , ,15 Πιένλ/Μείνλ Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Αχμεζε) κείσζε απνζεκάησλ , ,25 (Αχμεζε) κείσζε απαηηήζεσλ , ,50 Αχμεζε (κείσζε) πξνκεζεπηψλ , ,87 Σακηαθέο ξνέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα πιεξσζέληα , ,15 Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσζείο , ,64 Σακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ,31 Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ , ,58 Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ , ,17 Δηζπξαρζείζεο επηρνξεγήζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 Σφθνη εηζπξαρζέληεο , ,36 Σακηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ,05 Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 0,00 Δμνθιήζεηο δαλείσλ , ,83 Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 0,00 0,00 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα , ,44 Σακηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο , ,27 Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα , ,99 Σακηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ , ,00 Σακηαθά δηαζέζηκα ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ , ,99 Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2013

16 Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηεο ρξήζεσο 2013 εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ηελ 21 Μαξηίνπ 2014 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Υαιάλδξη, 21 Μαξηίνπ 2014 Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΗΩΖΦ ΚΟΛΛΑΡΟ ΜΑΡΚΟ ΚΑΡΛΟΣΣΗ AΓΣ ΑΚ ΑΠΑ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΠΑΤΛΟ ΚΤΡΗΑΚΑΚΟ ΥΡΖΣΟ ΚΑΛΖΜΔΡΖ Αξ. αδείαο Ο.Δ.Δ. Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ Α ΣΑΞΖ Α' ΣΑΞΖ Οη εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηα επφκελα, απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

17 V. εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία «CALIN ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ» (ε Δηαηξεία ) είλαη αλψλπκε εηαηξεία, εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ /01ΑΣ/Β/99/216. Ηδξχζεθε ην έηνο 1999 κεηά απφ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ ZΟMAR ΔΠΔ θαη SOKET ΔΠΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2166/93. Αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο, ζήκεξα, είλαη ε εκπνξία, ρνλδξηθή θαη ιηαληθή, εηδψλ ξνπρηζκνχ, ππνδεκάησλ, εζσξνχρσλ, θαιηζψλ, καγηφ, δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη εηδψλ γεληθνχ εκπνξίνπ. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αληηπξνζσπεία (master franchisor) ηνπ νίθνπ ηνπ εμσηεξηθνχ CALZEDONIA S.P.A. κε ηα BRAND NAME CALZEDONIA θαη intimissimi. Δπίζεο ζην 2008 μεθίλεζε ηελ αλάπηπμε ζηελ Διιάδα ηνπ λένπ BRAND NAME ηνπ παξαπάλσ νίθνπ κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν (ζήκα) «TEZENIS» κε πξντφληα αλδξηθά, γπλαηθεία θαη παηδηθά εζψξνπρα. Ζ εηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΔΛΒΔ ΑΒΔΔ, κε έδξα ηνλ Άγην Αλδξέα Καβάιαο θαη ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην Μεηνρηθφ ηεο Κεθάιαην κε πνζνζηφ 50,9996%. Ζ εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Υαιαλδξίνπ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ( Κάιβνπ 2 & Παιαηνιφγνπ Σ.Κ , ηει , fax θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη θαη 2. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία 2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ζηε ρξήζε 2013 ( 1 Ηαλνπαξίνπ 31 Γεθεκβξίνπ 2013). Έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ζην εμήο ΓΠΥΑ) πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαζψο θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο, πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (IFRIC) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Δλσζε. Όια ηα αλαζεσξεκέλα ε λενεθδνζέληα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013, ειήθζεθαλ ππφςε ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013, έρεη γίλεη κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ ηε ρξήζε 2013 έγηλε εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΛΠ 19 απφ ην νπνίν έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. Ζ επίδξαζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19, ζηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ηεο Δηαηξείαο, παξαηίζεηαη παξαθάησ ζηε ζεκείσζε 6.16 Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη είλαη επεθθξαζκέλεο ζε επξψ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

18 2.2. Υξήζε εθηηκήζεσλ Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο (βιέπε παξαθάησ ζεκείσζε ππ αξηζκ. 4) Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2013 ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ - Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ» Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ ζε δχν νκάδεο, ψζηε λα θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο Αλαβαιιφκελνο θφξνο: Αλάθηεζε ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κέζσ ρξήζεο ή κέζσ πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. H ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ - «κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Οη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

19 ΓΛΠ 19 απαηηεί αλαδξνκηθή εθαξκνγή θαη ε επίδξαζε απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπ παξνπζηάδεηαη ζηε εκείσζε 6.16 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο νβαξφο ππεξπιεζσξηζκφο θαη άξζε θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληψλ γηα πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά» Σελ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία εηαηξία πνπ γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεη ηα ΓΠΥΑ θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα είλαη λφκηζκα ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο νη ζπλζήθεο πιεζσξηζκνχ έρνπλ «νκαινπνηεζεί». Αλ νη ζπλζήθεο έρνπλ «νκαινπνηεζεί», δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο εμαίξεζεο λα απνηηκήζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δηαζέηεη πξηλ ηελ «νκαινπνίεζε» ηνπ λνκίζκαηνο, ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία απηή σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία «νκαινπνίεζεο» ηνπ λνκίζκαηνο ηνπνζεηείηαη θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ε εηαηξία δχλαηαη λα παξνπζηάζεη σο ζπγθξηηηθή κία πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ. Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ( θαη ) πνπ νξίδεη ην πξφηππν αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε παχζε αλαγλψξηζεο θαη ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Οη εκεξνκελίεο απηέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηε θξάζε «εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ». Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο-κξαηηθά Γάλεηα» Σελ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, κία εηαηξία δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 αλαθνξηθά κε ηα πθηζηάκελα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ην θξάηνο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη σο θξαηηθή ρνξεγία ην φθεινο απφ ην γεγνλφο φηη ην δάλεην έρεη ρνξεγεζεί κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ δάλεην δελ είρε αλαγλσξηζηεί θαη απνηηκεζεί πξηλ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηα ΓΠΥΑ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη σο ινγηζηηθή ηνπ αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ηε ινγηζηηθή αμία πνπ είρε ην δάλεην κε βάζε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Ωζηφζν, κία εηαηξία πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ δχλαηαη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 γηα ηα θξαηηθά δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ δαλείσλ απηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο» Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

20 βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο απνθάιπςεο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο ζε νξπρείν επηθαλείαο» Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο, γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ (IFRSs Cycle), εμέδσζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 ηξνπνπνηήζεηο ζε 5 πθηζηάκελα πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 1 πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 είηε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο είηε απφ κία πξνγελέζηεξε εκεξνκελία. ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νληφηεηα παξνπζηάδεη θαη ηξίην Ηζνινγηζκφ είηε γηαηί απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 είηε εζεινληηθά. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ επηπιένλ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα εμεγεζεί θαιχηεξα ε επίπησζε απφ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ. ΓΛΠ 16 «Δλζψκαηα Πάγηα» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα αληαιιαθηηθά κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, αλ ζπλαληνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαλνκέο πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο ζέζεο. ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είλαη ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

21 ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ» Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ζην ΓΠΥΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. Σν ΓΠΥΑ 9 πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39. Σα κέξε ηνπ ΓΠΥΑ 9 πνπ εθδφζεθαλ ην Ννέκβξην 2009 θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 αληηθαζηζηνχλ ηα κέξε ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν Ννέκβξην ηνπ 2013, ην ΓΛΠ πξφζζεζε ζην ΓΠΥΑ 9 ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. ε επφκελε θάζε ηνπ έξγνπ ζα πξνζηεζνχλ νη λέεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. Σελ , ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 κε ηελ νπνία πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηάβαζε ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» θαη ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο» θαη ηξνπνπνίεζε ηα ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο». Σα λέα απηά πξφηππα θαη νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο έηνπο πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ή κεηά απφ απηήλ. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε. Ζ Δηαηξεία δελ ζπληάζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

22 ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο».σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ή ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν». ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ (joint arrangements) εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

23 θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. Σξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 - Οδεγίεο κεηάβαζεο Οη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2012 θαη παξέρνπλ επηπξφζζεηε ειάθξπλζε φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, πεξηνξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε κφλν ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο νληφηεηεο (structured entities) νη ηξνπνπνηήζεηο άξνπλ ηελ απαίηεζε λα παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Σξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2012 παξέρνπλ κηα εμαίξεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ θαη αλη απηνχ απαηηνχλ νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε ζπγαηξηθέο, σο κηα θαζαξή επέλδπζε πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» Ζ Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκνπ πνζνύ γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» Ζ ηξνπνπνίεζε εηζαγάγεη ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» -Αλαλέσζε παξαγώγσλ θαη ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο» Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη ψζηε λα εθθαζαξηζηεί κε έλαλ λέν θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Ζ δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

24 ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» - «Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην πψο νη εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξεζία ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη κηα πξαθηηθή ιχζε, αλ ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 δχν θχθινπο πεξηνξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε πθηζηάκελα πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Εηήζιερ Βελτιώσεις στα ΓΠΧΑ, Κύκλος Γ.Π.Υ.Α 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» Σξνπνπνηνχληαη νη νξηζκνί ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» θαη ησλ «ζπλζεθψλ αγνξάο» θαη πξνζηίζεληαη νξηζκνί γηα ηνπο «φξνπο απφδνζεο» θαη ηνπο «φξνπο πξνυπεξεζίαο» (πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ θαηαηάζζεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε ζα επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Γ.Π.Υ.Α. 8 «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπγθέληξσζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Γηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε νληφηεηα παξέρεη κφλν ζπκθσλίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα παξνπζηάδνληαη ηαθηηθά. Γ.Π.Υ.Α. 13 Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9 θαη ηνπ ΓΛΠ 39 δελ αθαηξνχλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηκεηξεζνχλ νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη επηηφθην ζηα ηηκνινγεκέλα πνζά, απξνεμφθιεηεο εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθφ. Γ.Λ.Π. 16 Δλζψκαηα Πάγηα Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαπξνζαξκφδεηαη ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. Γ.Λ.Π. 24 Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο «βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο» ζηελ αλαθέξνπζα νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, είλαη έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

25 Γ.Λ.Π. 38 Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη, ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. Δτήσιες Βειηηώζεηο στα ΓΠΧΑ, Κύκλος Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νληφηεηα, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ελφο ππάξρνληνο θαη ζε ηζρχ ΓΠΥΑ ή λα εθαξκφζεη λσξίηεξα έλα λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ππνρξεσηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ επηηξέπεη ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή. Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα εθαξκφζεη ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Γ.Π.Υ.Α. 3 πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΠΥΑ 3 εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ίδξπζεο κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο. Γ.Π.Υ.Α. 13 Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΠΥΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε, ή ην ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε. Γ.Λ.Π. 40 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΠ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα, απαηηείηαη ε μερσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξφηππσλ μερσξηζηά Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα. Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξνηφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξνηφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ πεξηνρψλ πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Νφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2002 είλαη ην επξψ, θαηά ζπλέπεηα θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2016 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009) Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ρξήζε από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ

ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα