ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. IPMA Level D Project Manager Associate Διευθυντής Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ομίλου ΑΕΓΕΚ Αν. Μέλος Δ.Ε. ΙΔΙΠ-ΠΥ / ΕΕΔΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ Τεχνικό / Μελετητικό Τεύχος: Κάθε έγγραφο που δημιουργείται από τον Ανάδοχο για το Έργο (εγχειρίδιο, έκθεση, σχέδιο, διαδικασία, μεθοδολογία κλπ.) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος Ποιότητας Διαχείριση Μελετών Διαχείριση Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Διαχείριση Περιβαλλοντικών θεμάτων Λειτουργία Εργοταξιακού Εργαστηρίου 2

3 ΣΚΟΠΟΣ Διαχείριση πληροφοριών, στοιχείων και αρχείων του Έργου Διαχείριση διεπαφών μεταξύ Αναδόχου και Τρίτων (ΚτΕ, Μελετητές) Εισαγωγή κατάλληλων πληροφοριών στο Σύστημα για ένα συγκεκριμένο Τεχνικό / Μελετητικό τεύχος Ικανοποίηση απαιτήσεων σύμβασης Έργου ΣΤΟΧΟΙ Ποιότητα Χρόνος Έλεγχος επαλήθευση έγκριση Διαθεσιμότητα (πρόσβαση) 3

4 Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Έργου / Project Management Information System (PMIS) Βάση δεδομένων Διαχείριση Τεχνικών / Μελετητικών Τευχών Ηλεκτρονικό σύστημα εφαρμογής μέσω Ιστού (WEB) Πρόσβαση μέσω κοινού φυλλομετρητή (Internet Explorer) Έλεγχος πρόσβασης μέσω διαφόρων επιπέδων ιεραρχίας Εξατομικευμένος κωδικός ανά χρήστη 4

5 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ THESSALONIKI METRO ΔΟΜΗ ΣΔΠ QMS STRUCTURE ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Key Plan ΠΠΕ QP ΠΠΜ DQP ΣΔΠ QMS ΣΟΔΑΥΕ OHSOMS ΠΚΠΑ ERCP ΕΕ PL Εγχειρίδιο - Διεργασίες/Διαδικασίες - Οδηγίες Manual - Processes/Procedures - Instructions ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ PROJECT QUALITY PLAN Εγχειρίδιο Manual ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ DESIGN'S QUALITY PLAN Εγχειρίδιο Manual ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε) OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ORANIZATION AND MANAGEMENT SYSTEM (O.H.S.O.M.S) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS COVERING PROGRAMM ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΥ PROJECT LABORATORY Εγχειρίδιο Manual Μεθοδολογίες Κατασκευής Method Statement Διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας Quality Control Procedures Οδηγίες Εργασίας Κατασκευής Site Works Instructions Τεύχος Ανίχνευσης Εργασιών Works Tracing Issue Φύλλο Ελέγχου Εργασιών Inspection Worksheet Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) Health & Safety Plan Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) Operation & Maintenance Health and Safety Plan Οδηγίες Εργασίας Works Instructions Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου Risk Assessment Οδηγίες Εργασίας Works Instructions Οδηγίες Εργασίας Work Instructions 5

6 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PMIS Αλληλογραφία μεταξύ Αναδόχου και ΚτΕ Εγχειρίδια, Διαδικασίες, Μεθοδολογίες, Φ.Υ.Υ. κλπ. Έγγραφα Μελετών (Σχέδια, Εκθέσεις κλπ.) Σχόλια επί των μελετών Κατάλογοι ανταλλακτικών Χρονοδιαγράμματα Πιστοποιήσεις εργασιών Μη Συμμορφώσεις (NCR) (Επιτόπου) Αλλαγές Πεδίου (Field Changes) Τεχνικές Παρεκκλίσεις (Technical Deviations) κλπ. 6

7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Παρακολουθεί την εισαγωγή των στοιχείων στο PMIS Ελέγχει την ορθή αρίθμηση και κωδικοποίηση όλων των εγγράφων field 1 field 2 field 3 field 4 field 5 field 6 field 7 field 8 1 G 0 0 G E Q A Εγχειρίδιο Ποιότητας (Quality Manual) Ενημερώνει τους αρμόδιους επί της κατάστασης της έγκρισης των εγγράφων Καθορίζει το επίπεδο και τη φάση πρόσβασης κάθε χρήστη 7

8 ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ για τις ΜΕΛΕΤΕΣ Προκαταρκτικό Στάδιο Α Φάση Τελικό Στάδιο Β Φάση Στάδιο Έγκρισης Γ Φάση 8

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (αφορά σε ΓΟΜ 1, ΓΟΜ 2, ΜΕ, Σχέδια Ως Κατασκευάσθη κλπ.) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ & Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ/Ξ AIASA ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Προγραμματισμός Ελέγχων με βάση τις Προδιαγραφές του Έργου, την κείμενη Νομοθεσία, τους διεθνείς και εθνικούς Κανονισμούς, Πρότυπα κλπ. Εισαγόμενα Μελέτης ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ για τις ΜΕΛΕΤΕΣ Εκπονείται η Μελέτη από τη σχετική Ομάδα Εργασίας του Μελετητή με χρήση λογισμικών προγραμμάτων Έλεγχος από υπεύθυνο Διευθυντή του Μελετητή Όχι Εκπόνηση Μελέτης από Κ/Ξ Ναι Εκπονείται η Μελέτη από την Ομάδα Μελέτης της Τεχνικής Δ/νσης με χρήση λογισμικών προγραμμάτων Όχι Στην κατάσταση Μη Κάλυψης των Απαιτήσεων διεξάγεται Σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους για την υλοποίησή τους Έλεγχος από Συντονιστή Μελέτης Διεπαφών Επαλήθευση με ευθύνη του Τεχνικού Δ/ντή & Δ/ντή Μελετών Σ.Σ.Ε. 1: Ανασκόπηση αποτελεσμάτων Μελέτης. Κάλυψη προδιαγεγραμμένων Απαιτήσεων Ανασκόπηση Μελέτης σε τεχνική βάση για: - Διαθεσιμότητα, Αξιοπιστία, Συντηρησιμότητα - Ασφάλεια - Αποδέσμευση Διεπαφής -EMC / EMI - Θόρυβος & Δονήσεις - Απομόνωση Τροχιάς κλπ. Ναι Έλεγχος κωδικοποίησης και μονοσημαντότητας εγγράφων. Εισαγωγή εγγράφων Μελέτης στο PMIS. [Θεώρηση / Επικύρωση] Ενημέρωση Μελετητή για το αποτέλεσμα της ανασκόπησης και την αποστολή των τευχών σε έντυπη μορφή εντός 5 ημερών. Ετοιμασία εγγράφων Μελέτης για υποβολή στον ΑΜ (7 αντίγραφα σε έντυπη μορφή). Ετοιμασία αλληλογραφίας προς τον ΑΜ και υποβολή της Μελέτης για έλεγχο και σχολιασμό ή έγκριση από ΑΜ. [Ο Τεχνικός Δ/ντής & Δ/ντής Μελετών ελέγχει την αλληλογραφία και ο Δ/ντής Έργου την εγκρίνει και υπογράφει]. Ενημέρωση ΚτΕ ότι τα στοιχεία της Μελέτης που υποβλήθηκε έχουν εισαχθεί στο PMIS για έλεγχο από ΑΜ. 9 Γ ΦΑΣΗ

10 ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ για τις ΜΕΛΕΤΕΣ 10

11 Λίγα λόγια για τη... 11

12 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ URL Συνθηματικό Χρήστη Πρόσβαση 12

13 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (α) Περιήγηση (β) Αναζήτηση 13

14 Όνομα εγγράφου Τύπος εγγράφου Φάση εργασίας Κατάσταση εγγράφου Εταιρία Συντάκτης - Μελετητής Ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Αλληλογραφία Τεχνικά έγγραφα 14

15 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ! Preliminary Submitted Approved Not approved Not checked 15

16 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - Αποθήκευση - Ιδιότητες εγγράφου 16

17 ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Σχετιζόμενα αντικείμενα Πεδία Αρχεία Μικρογραφίες Παρουσίαση ιστορικού Εικόνες (TIFF, JPEG κλπ.) Κείμενο (ASCII, Word, Excel κλπ.) Σχέδια (AutoCAD, ArcInfo κλπ.) Επιστολές / Faxes / s Σχολιασμένα έγγραφα 17

18 ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Κανένα τεχνικό έγγραφο στο σύστημα δεν μπορεί να έχει τις ίδιες τιμέςκαιτιςίδιεςιδιότητεςμεέναάλλο Μόνο μια έκδοση ενός εγγράφου είναι η τρέχουσα, ενώ όλες οι άλλες είναι ιστορικές εκδόσεις Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δει τα έγγραφα που συνδέονται με ένα άλλο Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να τυπώσει το περιεχόμενο ενός ή περισσότερων εγγράφων με διάφορους τρόπους 18

19 Ευχρηστία ΟΦΕΛΗ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ PMIS Απλές και ευέλικτες οργανωτικές δομές Επεκτασιμότητα Ασφάλεια σε όλο το εύρος του Συστήματος Ακεραιότητα Δεδομένων Άμεση ανάκτηση πληροφορίας Αξιοποίηση κάθε αποθηκευτικού μέσου Αύξηση Παραγωγικότητας Μείωση Χρόνου και Λειτουργικού Κόστους Σύνδεση με υπάρχουσα δομή (Web Based) 19

20 ΟΦΕΛΗ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ PMIS ΕΓΓΡΑΦΑ Οργάνωση Ανεύρεση Ανάκτηση Χρήση Φακέλων, Υποφακέλων κλπ. Έλεγχος Εκδόσεων / Αναθεωρήσεων Με κριτήρια αναζήτησης Με ελεύθερο κείμενο Από υπάρχοντα ηλεκτρονικά αρχεία s / Faxes (από MS Outlook) Απ ευθείας (scanner, εφαρμογές MS Office κλπ.) Αποστολή Με ( δείκτες, συνημμένα ) 20

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ PMIS Διαχείριση, Βελτίωση και Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών Οργάνωση επιχειρησιακής πληροφορίας Κατανομή χρηστών σε ομάδες και υποομάδες (με σύνδεση μεταξύ τους) Ασφάλεια της παρεχόμενης πληροφορίας Πρόσβαση για κάθε ομάδα χρηστών Πρόσβαση ανά κατηγορία εγγράφων Εισαγωγή στοιχείων / αρχείων από τον Υπεύθυνο του Συστήματος 21

22 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας... 22

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χερσονήσου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 300.826,83 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 370.017,00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ACE-Hellas. CAD Solutions. H καλύτερη λύση διαχείρισης δημοσίων έργων ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ

ACE-Hellas. CAD Solutions. H καλύτερη λύση διαχείρισης δημοσίων έργων ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ ACE-Hellas CAD Solutions H καλύτερη λύση διαχείρισης δημοσίων έργων ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ Τέσσερις εύχρηστες εφαρμογές διαχείρισης δημοσίων έργων τώρα σε ένα ενιαίο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα