Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις"

Transcript

1 Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων

4 Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2000 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Belgium

5 Εισαγωγή από τον κ. Erkki Liikanen Erkki Liikanen Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πληροφοριών Η ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, σε πολλούς τοµείς, και ένα από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατά της. Η παρούσα έκδοση συµβάλλει στη δροµολόγηση µιας διαδικασίας που θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση αυτού του πλεονεκτήµατος προς όφελος του αυξανόµενου αριθµού µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η κινητήρια δύναµη της σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονοµίας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια σε κάποια φάση της ανάπτυξής τους. Η παρατήρηση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που διανύουν την πρώτη φάση της ζωής τους. Υπάρχουν πλέον πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το σωστό περιβάλλον και το σωστό είδος πληροφοριών και συµβουλών σ αυτή τη φάση µπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση και να αρχίσει τις δραστηριότητές της µε επιτυχία, αλλά και να εξασφαλίσει την επιβίωσή της στα δύσκολα πρώτα χρόνια. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ενός προγράµµατος διαβουλεύσεων για τα µέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων τα οποία υλοποιήθηκαν µε τη µορφή «συντονισµένων δράσεων» µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν επισηµανθεί περίπου είκοσι παραδείγµατα ορθών πρακτικών όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε νεοϊδρυό- µενες επιχειρήσεις στους τοµείς της κατάρτισης

6 και της πληροφόρησης, της χρηµατοδότησης και της άµεσης υποστήριξης υπό µορφή φυτωρίων επιχειρήσεων. ίνεται σύντοµη περιγραφή κάθε «ορθής πρακτικής» και υποδεικνύονται πηγές συµπληρωµατικής πληροφόρησης, ιδίως για τα σεµινάρια όπου η περίπτωση παρουσιάστηκε αρχικά και τις διευθύνσεις των σχετικών οργανισµών στο ιαδίκτυο. Ελπίζω ότι αυτά τα παραδείγµατα ορθών πρακτικών παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όλους όσοι εµπλέκονται στα µέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων, αλλά ιδίως για τους επαγγελµατίες που συνεργάζονται άµεσα µε τις επιχειρήσεις και τις βοηθούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολυάριθµα άλλα παραδείγµατα αποτελεσµατικών ή και ακόµη καλύτερων πρακτικών που είναι γνωστά στους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν πρακτική πείρα στον τοµέα αυτό. Πράγµατι, ένας από τους σκοπούς αυτής της δηµοσίευσης είναι ακριβώς να ενθαρρυνθεί η λήψη πληροφοριών (feedback) και για άλλα παραδείγµατα, ώστε να διεξαχθεί συζήτηση για τα αντίστοιχα πλεονεκτήµατά τους. Εάν είστε επαγγελµατίας που ασχολείται µε τα µέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων, ελπίζω ότι θα παρακολουθήσετε ενεργά αυτή τη συζήτηση. Λεπτοµέρειες για τον τρόπο οργάνωσής της παρέχονται στις επόµενες σελίδες. Μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο, προσαρµόζοντας τις καλύτερες πρακτικές ο ένας του άλλου µε σκοπό τη βελτίωση των υπαρχόντων µέτρων υποστήριξης, αυτοί είναι οι τρόποι µε τους οποίους, σε ολόκληρη την Ευρώπη, µπορούµε να δηµιουργήσουµε αληθινά επαγγελµατικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων µε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας. Σας συνιστώ την παρούσα έκδοση ως σηµαντική συµβολή σ αυτή τη διαδικασία. 4

7 Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Καλύτερη υποστήριξη στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Οι νέες επιχειρήσεις φέρνουν την καινοτοµία και τη ζωτικότητα στις σύγχρονες οικονοµίες. Καθιστούν δυνατή την ταχεία διείσδυση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και την ευέλικτη εισαγωγή των νέων τεχνικών και διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για ένα αυξανόµενο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων αποτελεί, εποµένως, πολιτική προτεραιότητα για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ξεκίνηµά τους, οι επιχειρήσεις χρειάζονται τις κατάλληλες συνθήκες για να µπορέσουν να ακµάσουν. Επίσης, συχνά, αναζητούν εξωτερική καθοδήγηση και βοήθεια. Μερικές φορές αυτή παρέχεται σε άτυπη βάση από φίλους και γνωστούς. Αλλά όταν επιδιώκεται η λήψη επαγγελµατικής βοήθειας, οι ενδιαφερόµενοι απευθύνονται συχνά σε κάποια από τις πολλές και ποικίλες οργανώσεις επιχειρηµατικής υποστήριξης που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλές από τις οποίες προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν ειδικά την υποστήριξη των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων. 5

8 Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η βοήθεια µπορεί να «κάνει τη διαφορά» µεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας. Εν πάση περιπτώσει, οι νέοι επιχειρηµατίες αναµένουν βεβαίως µια υπηρεσία που να είναι ευπρόσιτη, προσαρµοσµένη στις ανάγκες τους και υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι το λιγότερο που τους αξίζει. Πολλές από τις παρεχόµενες υπηρεσίες είναι ήδη ιδιαίτερα επαγγελµατικές. Υπάρχουν πολλές ορθές πρακτικές. Αλλά ακόµη και οι καλύτερες οργανώσεις επιχειρηµατικής υποστήριξης ξέρουν ότι µπορούν να µάθουν από την εµπειρία των άλλων, και ιδιαίτερα από τις παρόµοιες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται αλλού στην Ευρώπη. Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι να συµβάλει στη βελτίωση των πολυποίκιλων τρόπων υποστήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε την προώθηση της διάδοσης ορθών πρακτικών. Εντοπισµός των παραδειγµάτων καλής πρακτικής Υπάρχει ευρεία συµφωνία για τις αρχές. Η έκθεση BEST ( 1 ), παραδείγµατος χάριν, που έτυχε ευµενούς υποδοχής σε ευρεία κλίµακα, διατυπώνει διάφορες συστάσεις για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και στις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η παρούσα έκδοση προωθεί τη σχετική διαδικασία ακόµη περισσότερο και υποδεικνύει συγκεκριµένα παραδείγµατα που επεξηγούν πώς τίθενται σε εφαρµογή οι αρχές στην περίπτωση των µέτρων υποστήριξης για τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. ( 1 ) Έκθεση της task force για την απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεµβούργο ISBN

9 Αυτά τα παραδείγµατα έχουν συγκεντρωθεί µέσω ενός προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ στον τοµέα της πολιτικής για τις επιχειρήσεις, γνωστού ως «συντονισµένες δράσεις». Στο πρόγραµµα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε τα κράτη µέλη να οργανώσουν µια εκτεταµένη ανταλλαγή εµπειριών στους τοµείς που έχουν καίρια σηµασία για την επιτυχία των επιχειρήσεων και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Σε µια σειρά φόρουµ και πιο περιορισµένων σεµιναρίων προσδιορίστηκαν τα ζητήµατα που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις στους τοµείς της κατάρτισης και της πληροφόρησης, της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και της παροχής άµεσης υποστήριξης υπό µορφή φυτωρίων επιχειρήσεων. Επαγγελµατίες και ειδικοί που ορίστηκαν από τα κράτη µέλη πήραν µέρος στις συζητήσεις και εξήγησαν τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανώσεις τους ανέπτυξαν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σ αυτούς τους τοµείς. Παρακάτω περιγράφονται ορισµένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος συντονισµένων δράσεων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε διάφορες πηγές συµπληρωµατικής πληροφόρησης για τις εν λόγω «ορθές πρακτικές», τόσο στις εκθέσεις των σεµιναρίων στα οποία παρουσιάστηκαν όσο και, όπου υπάρχουν, σε σχετικές διευθύνσεις του ιαδικτύου. Η επιλογή των συγκεκριµένων περιπτώσεων που απαριθµούνται έγινε µε βάση τα συµπεράσµατα των συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στα σεµινάρια, κατά τις οποίες προσδιορίστηκαν τα σηµαντικότερα ζητήµατα για τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή συνεργάστηκε µε τα κράτη µέλη προκει- 7

10 µένου να προσδιορίσει τις πρακτικές που «φωτίζουν» το εκάστοτε ζήτηµα µε σαφήνεια και αξίζει να αναλυθούν περαιτέρω. Ελπίζεται ότι οι ορθές πρακτικές που αναφέρονται θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον και θα δώσουν το έναυσµα για την ανάπτυξη ενός προβληµατισµού και για την αλλαγή της νοοτροπίας και της πρακτικής των φορέων υποστήριξης που έχουν ευθύνη για τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. Εντούτοις, αυτή η έκδοση είναι µόνο µια αρχή. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγµατα ορθών πρακτικών. Η πρόθεση είναι να αρχίσει µια πολύ ευρύτερη συζήτηση, στα πλαίσια της οποίας θα παρασχεθούν πληροφορίες γι αυτές τις άλλες πρακτικές και θα προσδιοριστεί η αντίστοιχη αξία τους. Αυτό, στη συνέχεια, αναµένεται να οδηγήσει σε µια πολύ ευρύτερη ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τρόπος συµµετοχής Συµπληρωµατικές πληροφορίες για τις ορθές πρακτικές που προσδιορίστηκαν µέσω των συντονισµένων δράσεων βρίσκονται στον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση: Ειδικότερα, υπάρχουν ενηµερωµένες πληροφορίες για τις ορθές πρακτικές που αναφέρονται παρακάτω και για τις άλλες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν στα φόρουµ και τα σεµινάρια των συντονισµένων δράσεων. Επιπλέον, αυτός ο ιστοχώρος προσφέρει επίσης στις οργανώσεις επιχειρηµατικής υποστήριξης και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική υπέρ των επιχειρήσεων: 8

11 τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας σχετικά µε τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα χώρο συζήτησης σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρύ φάσµα µέτρων υποστήριξης µέσω µιας σειράς οµάδων συζήτησης. Ειδικότερα, οι οµάδες συζήτησης θα προωθούν τις συζητήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές και τα βέλτιστα πρότυπα όσον αφορά τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και το ευρύτερο φάσµα των µέτρων υποστήριξης και, µετά από µια πειραµατική φάση, θα επιδιώκουν την ενεργό συµµετοχή µιας όλο και ευρύτερης οµάδας επαγγελµατιών στην παροχή µέτρων υποστήριξης. Όσοι επιθυµούν να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση ή να παράσχουν και τη δική τους συµβολή πρέπει να κοιτάξουν στη θέση «οµάδες συζήτησης» του ιστοχώρου των συντονισµένων δράσεων. Ήδη έχουν δροµολογηθεί περαιτέρω εξελίξεις, τόσο από την άποψη του προσδιορισµού ορθών πρακτικών υποστήριξης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια άλλων φάσεων του κύκλου ζωής τους όσο και από την άποψη της ενίσχυσης του ιστοχώρου ως πηγής πληροφοριών και έµπνευσης για τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την παροχή στις επιχειρήσεις της υποστήριξης που χρειάζονται. Εάν σας ενδιαφέρει επαγγελµατικά η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις προκειµένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία, παρακολουθήστε τις εξελίξεις σ αυτόν τον τοµέα και δείτε αν µπορείτε να διδαχθείτε από τις ιδέες και τις πρακτικές των συναδέλφων σας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 9

12 Είκοσι παραδείγµατα ορθών πρακτικών Τα µέτρα υποστήριξης των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων κυµαίνονται από την ανάπτυξη των σωστών κινήτρων στο σχολείο και τη δηµιουργία ενός πρόσφορου φυσικού περιβάλλοντος για την επιτυχή υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής ιδέας, έως την παροχή πολύ ιδιαίτερων ειδών πληροφοριών και συµβουλών και την εξασφάλιση πρόσβασης στο σωστό είδος χρηµατοδότησης. Τα ακόλουθα παραδείγµατα δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο, µε τα διάφορα µέτρα υποστήριξης, είναι δυνατόν να παρασχεθεί αποτελεσµατική βοήθεια στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. Όλα µαζί αντιπροσωπεύουν µια δέσµη µέτρων, τα οποία υπογραµµίζουν το γεγονός ότι οι νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις έχουν ένα φάσµα συγκεκριµένων αναγκών και ότι θα πετύχουν καλύτερα εάν η υποστήριξη που τους παρέχεται είναι και σφαιρική και υψηλής ποιότητας. 10

13 1 ιάδοση των αποτελεσµάτων ορθών πρακτικών Κατάρτιση και πληροφόρηση για νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Το σεµινάριο της Στοκχόλµης. Η κατάρτιση είναι µια από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης και την επιβίωσή της. Τα τελευταία χρόνια, µεγάλος αριθµός χωρών, ιδρυµάτων και οργανισµών έχουν αναπτύξει προγράµµατα κατάρτισης που απευθύνονται στους επιχειρηµατίες. Για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος, το σεµινάριο της Στοκχόλµης είχε ως σκοπό να παρουσιάσει µερικά από τα επιτυχέστερα προγράµµατα κατάρτισης και να συµβάλει στη βελτίωση των µέσων κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγµατα παρέχονται στην έκδοση «Training for Business Start-ups», τελική έκθεση του σεµιναρίου της Στοκχόλµης, 4-5 Μαΐου 1998.

14 1

15 1Θέµα 1. Μια επιχειρηµατική κουλτούρα Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη µιας επιχειρηµατικής κουλτούρας, ιδιαίτερα µεταξύ των νέων, µε την προώθηση της επιχείρησης στο σχολικό πρόγραµµα σπουδών και την ενθάρρυνση µιας θετικότερης αντίληψης των επιχειρηµατιών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δεν πετυχαίνουν αρχικά. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να υποστηριχθεί µε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Ορθή πρακτική Το Υπουργείο Παιδείας της ανίας έχει οργανώσει ένα πρόγραµµα για την προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό το πρόγραµµα είναι γνωστό ως «Handlingsprogram for dansk selvstændighedskultur: Iværksætteri og innovation» ή «πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της επιχειρηµατικής κουλτούρας στη ανία: επιχειρηµατικό πνεύµα και καινοτοµία». Κατά τη διάρκεια µιας περιόδου δύο ετών, % των νέων παρακολούθησαν µαθήµατα κατάρτισης σε θέµατα που σχετίζονται µε το επιχειρηµατικό πνεύµα, αρχίζοντας από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και φτάνοντας ώς το πανεπιστηµιακό επίπεδο και το επίπεδο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Εφαρµόστηκαν 200 προγράµµατα, πράγµα που σηµαίνει ότι αναπτύχθηκαν µέσα και εκπαιδευτικό υλικό για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ειδικά µαθήµατα κατάρτισης σε θέµατα που αφορούν το επιχειρηµατικό πνεύµα. Η αξιολόγηση του προγράµµατος δείχνει ότι, µετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι µαθητές και οι σπουδαστές εµφανίζονταν περισσότερο πρόθυµοι να δηµιουργήσουν την επιχείρησή τους ή να εργαστούν σε ΜΜΕ. Οργανισµός Ministère danois de l éducation Αρµόδιος επαφών Merete Pedersen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 43 DK-1553 København V Tηλ. (45) Φαξ (45)

16 22. Κατάρτιση των εκπαιδευτών Θέµα Για να αλλάξει η νοοτροπία στο σχολικό σύστηµα και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι δάσκαλοι, οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές και οι εκπαιδευτές πρέπει να αλλάξουν οι ίδιοι τις αντιλήψεις τους και τον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζουν τα σχετικά θέµατα. Μπορούν να βοηθηθούν στην επέλευση αυτής της αλλαγής. Ορθή πρακτική Στο σχέδιο «Trading Places», το Centre for Enterprise Leicestershire στο Ηνωµένο Βασίλειο εργάζεται για να προωθήσει την αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, της επιχειρηµατικής κοινότητας και των οργανώσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων. Το σχέδιο προσφέρει βασικά σε πανεπιστηµιακούς καθηγητές τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση µε ανθρώπους της επιχειρηµατικής κοινότητας για µέρος της εβδοµάδας. Με τον τρόπο αυτό, οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές αποκτούν άµεσες εµπειρίες, που τους επιτρέπουν να προσαρµόσουν τις ακαδηµαϊκές γνώσεις τους στα ιδιαίτερα προβλήµατα των µικρών επιχειρήσεων. Στους επιχειρηµατίες δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν σε ένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα και να µοιραστούν µε τους σπουδαστές την πείρα τους όσον αφορά τη διαχείριση µιας ΜΜΕ. Η συσσωρευµένη πείρα πολλών τέτοιων ανταλλαγών οδηγεί στη συλλογή µιας σειράς περιπτωσιολογικών µελετών που είναι διαθέσιµες προς διδασκαλία σε όλη την περιοχή, στην περισσότερο µακροπρόθεσµη τροποποίηση των προγραµµάτων διδασκαλίας και στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων. Οργανισµός Centre for Enterprise Leicestershire Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Trading Places Academics in SME project ιαδίκτυο: (υπό προετοιµασία) Αρµόδιος επαφών Paul Hannon The Centre for Enterprise The Innovation Centre 49 Oxford Street Leicester LE1 5XY Τηλ. (44-116) Φαξ (44-116)

17 3Θέµα 3. Προώθηση της επιχείρησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Τα πανεπιστήµια και τα άλλα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα µπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγµατα για να ενθαρρύνουν το επιχειρηµατικό πνεύµα µεταξύ των σπουδαστών τους. Ορθή πρακτική Το πανεπιστήµιο του Twente στις Κάτω Χώρες έχει αναπτύξει µια υποδοµή για την υποκίνηση, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος µεταξύ των σπουδαστών του. Το πρόγραµµα ΤΟΡ του εν λόγω πανεπιστηµίου υποστηρίζει άµεσα τους σπουδαστές που δηµιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους διευκολύνσεις, συµβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) και άτοκα δάνεια. Αλλά το πανεπιστήµιο προσπαθεί επίσης να εντάξει ενεργά την έννοια του επιχειρηµατικού πνεύµατος στην πνευµατική ζωή του, στα µαθήµατα που προσφέρει και στην από µέρους του ενθάρρυνση της πειραµατικής εφαρµογής ρηξικέλευθων επιχειρηµατικών σχεδίων. Οργανισµός Πανεπιστήµιο Twente Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: An Infrastructure for Academic Entrepreneurship ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών D r van der Sijde Jann van Benthem (Project manager TOP-projects) Liaison Group University of Twente PO Box AE Enschede Τηλ. (31-53) Φαξ (31-53)

18 4Θέµα 4. Συνεκτική και πρακτική υποστήριξη της κατάρτισης Οι νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα συνεκτικό, πρακτικό και ευχερούς πρόσβασης «πακέτο» υποστήριξης της κατάρτισης. Ορθή πρακτική Το «πακέτο» µέτρων κατάρτισης «Κατάρτιση για την ίδρυση επιχείρησης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε» είναι ένα πρόγραµµα εκµάθησης από απόσταση, που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εθνικού δικτύου «Entreprendre en France». Προσφέρεται από τα έξι εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια του Poitou-Charentes στη Γαλλία, σε συνεργασία µε το CNED (Εθνικό κέντρο για τη διδασκαλία από απόσταση), την Agence pour la Creation d Entreprises (Οργανισµός Ίδρυσης Επιχειρήσεων) και το CEPAC Centre Atlantique. Οι ενότητες κατάρτισης βοηθούν τους επιχειρηµατίες να αναλύσουν τις ικανότητές τους, τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου που τους ενδιαφέρει και τα απαραίτητα βήµατα για την αρχική ανάπτυξη της επιχείρησης. Καταρτίζεται ένας φάκελος επιχειρηµατικού έργου, περιλαµβανοµένου και ενός επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ παρέχεται άµεση υποστήριξη από συµβούλους προερχόµενους από τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια και τις επαγγελµατικές οργανώσεις που ανήκουν στο δίκτυο Entreprendre en France. Το υλικό κατάρτισης παράγεται και προωθείται µέσω του CNED και είναι διαθέσιµο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. Οργανισµός CEPAC Centre Atlantique Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Training for Starting a Business, at Anytime, Anywhere («Κατάρτιση για την ίδρυση επιχείρησης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε») ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Maryvonne Boulestin CEPAC Centre Atlantique 10, place du Temple F Niort Τηλ. (33-549) Φαξ (33-549) CNED Téléport 4 BP 200 F Futuroscope Cedex Τηλ. (33-549)

19 5Θέµα 5. Η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών Η τεχνολογία των πληροφοριών µπορεί να παράσχει ευέλικτη πρόσβαση στην κατάρτιση για πιθανούς επιχειρηµατίες και να την κάνει πιο ελκυστική και πιο ενηµερωτική. Ορθή πρακτική Το δίκτυο «Young Enterprise» στη Σουηδία, όπως τα αντίστοιχά του αλλού στην Ευρώπη, προσφέρει στους νέους από 16 έως 20 ετών την εµπειρία της σύστασης και διαχείρισης µιας επιχείρησης. Το 75 % των γυµνασίων της Σουηδίας συµµετέχουν στο σχέδιο. Πρόσφατα, αναπτύχθηκε διαλογικό υλικό κατάρτισης για τους σπουδαστές µε τη µορφή ενός CD-ROM, που κυκλοφόρησε ευρέως και είναι εύκολα προσαρµόσιµο. Οργανισµός Young Enterprise Sweden Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: A Description of Young Enterprise Sweden ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Johan Carlstedt Young Enterprise Sweden c/o Industriförbundet Box 5501 S Stockholm Τηλ. (46-8) Φαξ (46-8)

20 6. Βοήθεια για τις γυναίκες επιχειρηµατίες 6Θέµα Ορισµένες οµάδες επιχειρηµατιών, και ιδίως οι γυναίκες, αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα και χρειάζονται ιδιαίτερα είδη κατάρτισης. Ορθή πρακτική Μεταξύ των πολυάριθµων παραδειγµάτων ειδικής κατάρτισης για τις γυναίκες, η βοήθεια που παρέχεται από την πορτογαλική οργάνωση GDO αντιµετωπίζει το πρόβληµα της πρόσβασης σε τραπεζικές πιστώσεις. Οι γυναίκες καταρτίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και να µπορούν να παρουσιάσουν αποτελεσµατικά το αίτηµά τους στην τράπεζα, αλλά και να έχουν καλύτερη εικόνα για τις προσδοκίες των τραπεζών. ίνεται επίσης βοήθεια και για τη διαπραγµάτευση των επιτοκίων και των όρων εγγύησης. Οργανισµός GDO Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Training Women in Negotiations with Banks Αρµόδιος επαφών Luis Alberto Fernandes GDO Rua do Borja n 55 2a C/V DTA P Lisboa Τηλ. (351-21) /78 Φαξ (351-21)

21 2 ιάδοση των αποτελεσµάτων ορθών πρακτικών Χρηµατοδότηση για νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Το σεµινάριο της Μαδρίτης είχε ως στόχο να εµβαθύνει την ανάλυση νέων µέτρων οικονοµικής υποστήριξης για τη δηµιουργία επιχειρήσεων στα διάφορα κράτη µέλη. Με την επικέντρωση της συζήτησης στους χρηµατοοικονοµικούς µηχανισµούς υποστήριξης των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, αναγνωρίστηκε ότι αυτός ο παράγοντας εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια εµπόδια στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών µπορεί να βοηθήσει στη µείωση των οικονοµικών εµποδίων αυτού του είδους. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγµατα παρέχονται στην έκδοση «Finance for ΜΜΕ in the Start-up Phase», τελική έκθεση του σεµιναρίου της Μαδρίτης, Ιουνίου 1998

22

23 1Θέµα Πρέπει να υπάρχει ένας χρηµατοοικονοµικός φορέας η πρωταρχική ευθύνη του οποίου θα είναι να διασφαλίζει την πρόσβαση των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων σε πηγές χρηµατοδότησης. 21. Το θεσµικό πλαίσιο Ορθή πρακτική Η Deutsche Ausgleichsbank επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στην προώθηση των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που διανύουν τα πρώτα έτη της λειτουργίας τους. Προσφέρει ένα πλήρες φάσµα τόσο χρηµατοοικονοµικών όσο και συµβουλευτικών υπηρεσιών στους επίδοξους επιχειρηµατίες. Οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες κυµαίνονται από τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων ώς τη χρηµατοδότηση µε µετοχικά κεφάλαια, αλλά συµπληρώνονται µε ένα όλο και περισσότερο πολυσχιδές σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης. Οργανισµός Deutsche Ausgleichsbank Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: The Development of Financial Aid to the Benefit of New Business Start-ups ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Geerd Wurthmann Deutsche Ausgleichsbank Kreditsekretariat Ludwig-Erhard-Platz 3 D Bonn Τηλ. (49-228) Φαξ (49-228)

24 2. Παρουσίαση της υπόθεσης του επιχειρηµατία 2Θέµα Ορισµένοι επιχειρηµατίες πρέπει να παρουσιάζουν αποτελεσµατικότερα την υπόθεσή τους στις τράπεζες, παρέχοντας καλύτερες και συνεκτικότερες πληροφορίες για τις ενεστώσες ή τις µελλοντικές δραστηριότητές τους. Ορθή πρακτική Στο Βέλγιο, η Fortis Bank βοηθά τους επίδοξους επιχειρη- µατίες µε µια υπηρεσία «πρώτης υποστήριξης», που περιλαµβάνει τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου και την ανάλυση του επιχειρησιακού προγράµµατος. Η διαδικασία αυτή συνίσταται βασικά στην παροχή βοήθειας από την τράπεζα στους πελάτες για να παρουσιάσουν το αίτηµά τους. Η οµάδα-στόχος είναι άνθρωποι µε επαρκή ίδια κεφάλαια, οι οποίοι σκέπτονται να ιδρύσουν ή να εξαγοράσουν µια επιχείρηση. Όσοι επιλέγονται γι αυτό το σχέδιο υποχρεούνται να δέχονται επαγγελµατικές συµβουλές και βοήθεια για τα πρώτα τρία έτη. Αυτές οι συµβουλές παρέχονται από έναν εγκεκριµένο σύµβουλο, ο οποίος επιλέγεται από τον πελάτη από έναν κατάλογο που του δίνεται από την τράπεζα. Προκειµένου να βελτιωθούν η οργάνωση και η διαχείριση αυτής της βοήθειας, η τράπεζα έχει συγκροτήσει µια οµάδα συµβούλων προερχόµενων από τα πανεπιστήµια και την επιχειρηµατική κοινότητα. Τα µέλη αυτής της οµάδας είναι αρµόδια για τη στρατολόγηση συµβούλων, την κατάρτισή τους και το συντονισµό των προγραµµάτων βοήθειας για εκείνους που ιδρύουν µια νέα επιχείρηση. Οργανισµός Fortis Bank Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Bank Finance ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Philippe Goossens Fortis Bank Corporate Finance Warandeberg 3 B-1000 Brussels Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2)

25 3. ιαχείριση σχέσεων (Relationship Management) από τις τράπεζες Θέµα Μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη στον τραπεζικό τοµέα είναι η απόδοση µεγαλύτερης έµφασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ-πελατών. Η υιοθέτηση πρακτικών φιλικών για τον πελάτη, και ιδιαίτερα η έννοια της «διαχείρισης σχέσεων», είναι προς όφελος τόσο των τραπεζών όσο και των ΜΜΕ-πελατών τους. Για τις ΜΜΕ το πλεονέκτηµα έγκειται στο ότι αξιολογούνται µε βάση τις πραγµατικές δυνάµεις της επιχείρησης και όχι σύµφωνα µε κάποιο αφηρηµένο τύπο. Ορθή πρακτική Η µονάδα επιχειρηµατικής υποστήριξης (Enterprise Support Unit) της Τράπεζας της Ιρλανδίας εισήγαγε την έννοια της «διαχείρισης σχέσεων» προς όφελος τόσο της τράπεζας όσο και των πελατών. Αυτή η προσέγγιση συµπληρώνεται από µια σειρά χρηµατοοικονοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών, που συνδέονται µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της έναρξης των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης µιας επιχείρησης. Περιλαµβάνεται επίσης η χορήγηση δανείων «πρώτων βηµάτων», τα οποία είναι άτοκα για περίοδο τριών ετών. Οργανισµός Bank of Ireland Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Recent Developments in ΜΜΕ Financing ιαδίκτυο: (under business banking) Αρµόδιος επαφών Barry McNamara Bank of Ireland Lower Baggot Street Dublin 2 Τηλ. (353-1) Φαξ (353-1)

26 4. Μικροδάνεια Θέµα Πρέπει να αυξηθεί η χορήγηση µικροδανείων για σχετικώς µικρά ποσά, που συχνά δεν απαιτούν την παροχή πρόσθετης εγγύησης. Ορθή πρακτική Στη Φινλανδία, ο οργανισµός Finnvera plc (ειδικευµένος στη χρηµατοδότηση µε επιχειρηµατικά κεφάλαια) παρέχει µικροδάνεια ειδικά σε νεοϊδρυόµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν απασχόληση σε όχι περισσότερα από πέντε άτοµα. Αυτά τα δάνεια µπορούν να χορηγηθούν σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους. Ένα µικροδάνειο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των φινλανδικών µάρκων ( EUR). Τα επιτόκια των µικροδανείων είναι χαµηλότερα από τα επιτόκια των κανονικών δανείων κινδύνου, ενώ τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται σε γυναίκες επιχειρηµατίες είναι λίγο χαµηλότερα ακόµη. Οργανισµός Finnvera Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Bank Finance for Start-ups: An Outsider s View ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Martin Ingman FINNVERA Liaison Office Av. Des Arts 58 B-1000 Bruxelles Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2)

27 5. Ένα δίκτυο ιδιωτών επενδυτών (Business Angels) Θέµα Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αύξηση της συµµετοχής ιδιωτών επενδυτών (Business Angels) στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ, ιδιαίτερα µέσω της αποτελεσµατικότερης δικτύωσης µε τις ΜΜΕ που διαθέτουν επενδυτικό δυναµικό. Ορθή πρακτική Το National Business Angels Network υποστηρίζει επιχειρήσεις που διαθέτουν αναπτυξιακό δυναµικό, οι οποίες µπορούν να επωφεληθούν από τη χρηµατοδότηση µε µετοχικά κεφάλαια και από τη διοικητική πείρα ιδιωτών επενδυτών. Οµοίως, το δίκτυο παρέχει µια υπηρεσία στους Business Angels (ιδιώτες επενδυτές) που επιδιώκουν να επενδύσουν τα χρήµατα και το χρόνο τους σε επιχειρήσεις µε αναπτυξιακό δυναµικό. Το δίκτυο διαθέτει πάνω από 400 καταχωρηµένους επενδυτές, που προσφέρουν κεφάλαια και πείρα, καθώς και ένα δίκτυο εταίρων σε εθνικό επίπεδο. Οργανισµός National Business Angels Network Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: LINC (Local Investment Networking Company) ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Bernard Hallewell National Business Angels Network Cannon Street London EC4N 6JJ Τηλ. (44-20) Φαξ (44-20)

28 6. Αγορές µετοχικών κεφαλαίων Θέµα Είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν περαιτέρω αγορές µετοχικών κεφαλαίων κατάλληλες για τις ΜΜΕ, τουλάχιστον ως µέσο δηµιουργίας µιας διεξόδου για τις επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Ορθή πρακτική Η «Neuer Markt» στη Γερµανία είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγµα, παρόµοιο µε τις «Nouveaux marches» αλλού, δείχνει όµως επιπλέον ότι µια τέτοια εξέλιξη µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακόµη και στη γερµανική κεφαλαιαγορά, η οποία παραδοσιακά «ανθίσταται» σ αυτό το είδος διαπραγµάτευσης µετοχών. Οργανισµός DIHT Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Summary for the seminar «Finance of Enterprises in the start-up phase ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών D r Torsten Slink DIHT Boulevard Clovis 49 A B-1000 Brussels Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2)

29 3 ιάδοση των αποτελεσµάτων ορθών πρακτικών Φυτώρια επιχειρήσεων και δοµές υποστήριξης για νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Το σεµινάριο του Ελσίνκι. Η βιοµηχανία φυτωρίων επιχειρήσεων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη δηµιουργία ΜΜΕ, για την υποστήριξή τους στην αρχική φάση των δραστηριοτήτων τους και για την επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξής τους. Ως εκ τούτου, το σεµινάριο του Ελσίνκι είχε ως σκοπό να παράσχει µια εκτετα- µένη εικόνα της παρούσας κατάστασης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας φυτωρίων επιχειρήσεων, µέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και νέων ιδεών µεταξύ των κρατών µελών. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγµατα παρέχονται στην έκδοση Best Practices in Incubator Infrastructure and Innovation Support, τελική έκθεση του σεµιναρίου του Ελσίνκι, Νοεµβρίου 1998

30 3

31 1. Ο σωστός συνδυασµός υπηρεσιών Θέµα Είναι πλέον σαφές ότι, για να µπορέσουν τα φυτώρια επιχειρήσεων να προωθήσουν µε επιτυχία τις ιδιαίτερα καινοτόµες επιχειρήσεις, πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή δέσµη προσφεροµένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν καλές βασικές εγκαταστάσεις, που να λειτουργούν σε στενή συνεργασία µε τα ερευνητικά κέντρα και τα ιδρύµατα τεχνολογίας, καλά δοµηµένη πρόσβαση σε επιχειρηµατικά κεφάλαια και δυνατότητα δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το διεθνές. Ορθή πρακτική Το Κέντρο Καινοτοµίας (Innovationszentrum) IZET στη Γερµανία είναι δραστηριότητα της Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbh, µιας µη κερδοσκοπικής επιχείρησης, την οποία ίδρυσαν από κοινού η πόλη Itzehoe και η περιφέρεια Steinburg. Προσφέρει στις επιχειρήσεις µια επαγγελµατική υποδοµή, µια ευέλικτη υπηρεσία υποστήριξης και συµβουλές από ειδήµονες. Γίνεται µεταφορά τεχνολογίας µε το γειτονικό Fraunhofer Institute for Silicon Technology ISIT, καθώς επίσης και µε άλλα πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα. Το 1998, το IZET έγινε συνεργάτης του Κέντρου τεχνογνωσίας στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου για τη βόρεια Γερµανία. Παρέχεται κατάρτιση σε θέµατα επιχειρησιακού προγραµµατισµού, επιχειρηµατικού πνεύµατος και κατάλληλων στρατηγικών χρηµατοδότησης. Περιλαµβάνεται η παροχή βοήθειας για την εξασφάλιση επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Το IZET συµµετέχει ενεργά σε ένα περιφερειακό δίκτυο δέκα φυτωρίων επιχειρήσεων στο Schleswig-Holstein. Το κέντρο εισηγείται επίσης αλλά και συµµετέχει σε ευρωπαϊκά προγράµµατα µεταφοράς έρευνας και ανάπτυξης και σε προγράµµατα τυποποίησης, σε συνεργασία µε άλλα κέντρα τεχνολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Οργανισµός IZET Innovationszentrum Itzehoe Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Innovation Support in Incubator Centres of Northern Germany ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών D r Ingo Hussla Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbh Fraunhoferstr. 3 D Itzehoe Τηλ. ( ) Φαξ ( )

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK Κεντρική Δομή HU.R.MA OFFICE, (πρώην Κτήριο ΔΕΣΕ) Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας ΤΗΛ 23210 45405/37865 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4, 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΞ 2321051861

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής.

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής. Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων Τεχνολογικών πάρκων Εκκολαπτηρίων Incubators, χώρων Coworking spaces, Προγραμμάτων Accelerators κ.λπ.) Το μητρώο δομών στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν ένα βιώσιμο

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Εσπερίδα: Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης, Ηράκλειο 14 Μαΐου 2010 Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Πληροφορική

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Πληροφορική Δημιουργώντας 500.000 θέσεις εργασίας στην Πληροφορική Κωνσταντίνος Κεσεντές, Μέλος Δ.Σ HePIS H HePIS Ιδρύθηκε το 2006 με στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη της Πληροφορικής στην Ελλάδα Συμμετέχει ενεργά

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS FOR YOUNG. Entrepreneur Exchange Programme. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για Νέους Επιχειρηματίες

ERASMUS FOR YOUNG. Entrepreneur Exchange Programme. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για Νέους Επιχειρηματίες ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1 «Το πρόγραμμα Bridging the Gap θα μεταφέρει και θα προσαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης και εξέλιξης για επιχειρηματίες» Πρόγραμμα "Bridging the Gap" (BTG) Το

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο

Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο Μιχάλης Τυρίμος Μέσα υποστήριξης και επιτάχυνσης της επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό Προγράμματα για φοιτητές (NACUE) Προγράμματα για απόφοιτους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

To Ευρωπαϊκό έργο MEnS (Meeting of Energy Professional Skills)

To Ευρωπαϊκό έργο MEnS (Meeting of Energy Professional Skills) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η - (NZEB) Ορισμός και Πολιτικές To Ευρωπαϊκό έργο MEnS ( ) Γρηγόρης Παπαγιάννης Καθηγητής Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση

Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κέρκυρα 9/11/2016 Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, ο οποίος συμμετέχει στην ΚΕΕ με την ιδιότητα του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Οικονοµίας Αποτελέσµατα Εκθεσης Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας

Η Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Οικονοµίας Αποτελέσµατα Εκθεσης Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ THE CYPRUS DEVELOPMENT BANK Η Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Οικονοµίας Αποτελέσµατα Εκθεσης Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας 2006-2007 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Έντιµε

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγών Κύπρος, 6 Μαΐου 2009 1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Η τόνωση του δυναμικού των συνεταιρισμών για τη δημιουργία έξυπνης ανάπτυξης κ αι απασχόλησης

Η τόνωση του δυναμικού των συνεταιρισμών για τη δημιουργία έξυπνης ανάπτυξης κ αι απασχόλησης Η τόνωση του δυναμικού των συνεταιρισμών για τη δημιουργία έξυπνης ανάπτυξης κ αι απασχόλησης Έκθεση των συζητήσεων της Συνεταιριστικής ομάδας εργασίας (Cooperatives Europe- Ευρωπαϊκή Επιτροπή) που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα