Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.)"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) Αναγκαιότητα θεσµοθέτησης της ειδίκευσης Σκοπός Στην εργασία µας αυτή θα ασχοληθούµε µε το προσωπικό υποστήριξης των παιδιών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο συνηθισµένο σχολείο και συγκεκριµένα µε το Συντονιστή Παιδαγωγό Ένταξης/Ενσωµάτωσης-Σ.Π.Ε. Αναλύεται η έννοια της υποστηρικτικής αυτής υπηρεσίας και η χρησιµότητά της στην εκπαίδευση των προσώπων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γενικά, αλλά και ειδικότερα στην υποστήριξη της ισότιµης συνεκπαίδευσης των προσώπων µε σοβαρές και σύνθετες δυσκολίες στη µάθηση στο κοινό σχολείο. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου αυτού κάθε ειδικευόµενος θα είναι σε θέση να: αναφέρει και να αναλύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τους στόχους της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε. αναλύει την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή της υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών µε σύνθετες και πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο, µε στόχο την εξασφάλιση ισότιµης συνεκπαίδευσης στα πρόσωπα αυτά αναφέρει τις διαφορετικές ευκαιρίες υποστήριξης, οι οποίες είναι διαθέσιµες για το πρόσωπο µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. προτείνει τρόπους µε τους οποίους µπορούν να εµπλουτισθούν οι διαθέσιµες, για το πρόσωπο µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, υπηρεσίες. Έννοιες κλειδιά Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης Ένταξη iσυνεκπαίδευση Ενσωµάτωση iισότιµη συνεκπαίδευση 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσµο

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Είναι κοινά παραδεκτό ότι ο καταλύτης στη χηµική αντίδραση της διδασκαλίας και της µάθησης είναι ο παιδαγωγός. Η διεθνής έρευνα έχει σταθεί κατ επανάληψη στο σηµείο αυτό και υ- πάρχουν σηµαντικές µελέτες που αναδεικνύουν το ρόλο του. Παράλληλα, η κοινή καθηµερινή πρακτική µάς βεβαιώνει ότι η ποιότητα της διεργασίας διδασκαλίας/µάθησης, από την οποία ωφελείται σηµαντικά το παιδί -το κάθε παιδί- βασίζεται στην προσωπικότητα, την επιστηµονική και την επαγγελµατική επάρκεια των παιδαγωγών και του διευθυντή της σχολικής µονάδας. Η επιστη- µονική και επαγγελµατική επάρκεια των ειδικών έχει απασχολήσει την επιστηµονική κοινότητα, η οποία έχει αναπτύξει, µετά από σοβαρή µελέτη και έρευνα, σταθερές που εγγυώνται την ποιότητα του παρεχόµενου έργου (Teacher Training Agency, 1999 & Council for Exceptional Children, 1997). H γενική, ωστόσο, επιστηµονική και επαγγελµατική ικανότητα του παιδαγωγού δεν επαρκεί. Συχνά, τα προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες και οι συνθήκες εφαρµογής των προγραµµάτων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιµεληµένες. Σε πολλά κράτη γίνεται προσπάθεια να εφαρµοστούν νέες ιδέες και να υλοποιηθούν νέες προσεγγίσεις στο ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό θέµα. Στη διεθνή πρακτική της υποστήριξης της σχολικής µονάδας που προσπαθεί να εντάξει και να συνεκπαιδεύσει παιδιά µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινό σχολείο συναντήσαµε, στην ξενόγλωσση ερευνητική αρθρογραφία, τον όρο Συντονιστής Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Special Educational Needs Co-ordinator-SENCO), τον οποίο µελετήσα- µε, αλλά και το πιο σηµαντικό- είχαµε την ευκαιρία, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Socrates/Comenius να γνωρίσουµε µε επιτόπιες επισκέψεις σε σχολικές µονάδες µιας τοπικής εκπαιδευτικής αρχής στη Μεγάλη Βρετανία, της Kirklees Local Education Authority (L.E.A.). Στα πλαίσια της ενασχόλησής µας αυτής µε το θεσµό του Συντονιστή Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, προσεγγίσαµε ζητήµατα που αφορούσαν τόσο τη φιλοσοφία και το θεωρητικό του υπόβαθρο όσο και τα ερευνητικά αποτελέσµατα από την υλοποίηση της καινοτοµίας αυτής και τις πρακτικές επιπτώσεις της στο σχολικό οικοσύστηµα και την κοινωνία. 1. Τι είναι ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) Στην αγγλόφωνη, κυρίως, βιβλιογραφία τα πρόσωπα που µπορεί να προσφέρουν υποστήριξη σε παιδιά και νέους µε ειδικές ανάγκες αναφέρονται µε µια σειρά από όρους που ξεπερνούν τους είκοσι (Balshaw, 2000, σ. 6 Department for Education and Employment, 1997). Από τις ειδικεύσεις αυτές ιδιαίτερα αποτελεσµατική έχει αποδειχθεί εκείνη του Special Educational Needs Coordinator (SENCO). Κύριο καθήκον της νέας αυτής επιστηµονικής ειδίκευσης είναι η υποστήριξη

3 Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) 3 της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στα πρόσωπα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε την εξασφάλιση όλων των απαραιτήτων εκείνων υπηρεσιών που σχετίζονται τόσο µε την προσαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος, την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών παροχής των υπηρεσιών, αλλά και µε τη διασύνδεση της σχολικής κοινότητας µε την τοπική κοινωνία και τις υπηρεσίες της Πολιτείας. Σε µια προσπάθεια να εγκλιµατίσουµε στην ελληνική πραγµατικότητα την ορολογία του SENCO αποδώσαµε τον όρο, ώστε να εκφράζει τις αρµοδιότητες, το ρόλο και τη δυναµική της νέας αυτής υπηρεσίας. 1.1 Ο νέος αυτός ειδικός επιστήµων επιβάλλεται να είναι, κατά κύριο λόγο, Παιδαγωγός. Να έχει δηλ. επαρκή γνώση της Παιδαγωγικής Επιστήµης, αλλά και της διαχείρισης των ιδιαιτέρων εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού, του κάθε παιδιού, µε έµφαση στο παιδί που έχει ιδιαίτερες και απαιτητικές ή λιγότερο απαιτητικές εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες. Να µπορεί να σχεδιάζει µε επιστηµονική επάρκεια τη µέρα µε τη µέρα εµπλοκή του παιδιού στη διδακτική/µαθησιακή διεργασία, να στηρίζει την αλληλεπίδρασή του µε τους άλλους µαθητές, τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, αλλά και να ενισχύει και να αναβαθµίζει το ρόλο της οικογένειας στο σύνολο της ιδιαίτερα απαιτητικής αυτής προσπάθεια. 1.2 Θα πρέπει να κατέχει δεξιότητες Συντονιστή, επειδή οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι ούτε και θα ήταν αποδοτικό να γίνουν και να παραµείνουν υπόθεση ενός και µόνο ειδικού. Η υποστήριξη των προσώπων µε αναπηρίες, είναι µια απαιτητική διεπιστηµονική και συνεργατική υπόθεση µε επίκεντρο πάντα τον ίδιο το µαθητή. Αν και θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο και µη διαχωριστικό, οι λειτουργίες και οι ρόλοι που σχετίζονται µε τα πρόσωπα µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες να ανατίθενται σε όλο το προσωπικό του σχολείου, σε συνεργασία και µε την ενεργό συµµετοχή των γονέων, ωστόσο, τουλάχιστον προς το παρόν, στο υπαρκτό, το κοινό σχολείο κάτι τέτοιο θα ήταν, εξαιρετικά δύσκολο ή και ανεφάρµοστο! Θεωρούµε, κατά συνέπεια, ότι µια ρεαλιστική λύση θα µπορούσε να είναι η καινοτοµία του ενός εξειδικευµένου επιστήµονα, του Σ.Π.Ε., ως ισότιµου συνεργάτη των άλλων εµπλεκοµένων και αποκλειστικού συντονιστή της διαχείρισης των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών της σχολικής µονάδας. 1.3 Θα πρέπει να στοχεύει στην Ένταξη/Ενσωµάτωση i του παιδιού µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνηθισµένη τάξη, στη µικρή σχολική κοινότητα, αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Μπορεί ο όρος «ενσωµάτωση» να έχει δεχθεί κριτική από τα ίδια τα άτοµα µε ιδιαίτερες ανάγκες, θεωρούµε ωστόσο ότι δεν είναι οι λέξεις που δηµιουργούν τη διαφορά αλλά τα έργα και οι πρακτικές. Στην εργασία µας αυτή οι όροι ένταξη/ενσωµάτωση θα σηµαίνουν τη δέσµευση των θεσµών και των προσώπων να παρέµβουν αντισταθµιστικά και να στηρίξουν µια πορεία προς την ισότιµη συνεκπαίδευση του παιδιού µε ειδικές ανάγκες στην κοινή τάξη και στην τοπική κοινωνία.

4 4 Η πρώτη αυτή εφαρµογή του θεσµού δίνει τα πρώτα στοιχεία που αφορούν τις προδιαγραφές του νέου θεσµού στο ελληνικό σχολικό και στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ενός θεσµού εξαιρετικά απαιτητικού, τόσο σε επίπεδο επιστηµονικής γνώσης όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει µια συζήτηση των θεσµικών οργάνων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι.,.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., επιστηµονικές οργανώσεις εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κλπ.), ώστε να γίνει δυνατή η πιστοποίηση του θεσµού µετά από εξειδικευµένες σπουδές και πρακτική άσκηση µε επίβλεψη ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. ραστηριότητα 1 Αφού µελετήσετε τα προαπαιτούµενα της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε., παρακαλούµε να κρίνετε και να σχολιάσετε αν θεωρείτε τα αναφερόµενα επαρκή για ένα έργο τόσο σηµαντικό όπως η αγωγή και εκπαίδευση του προσώπου µε πολλαπλές και σύνθετες αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Θεωρείτε ότι η ειδίκευση του Σ.Π.Ε. βελτιώνει την υπάρχουσα κατάσταση; ικαιολογήστε µε συντοµία τις απόψεις σας (περιοριστείτε στις 200 λέξεις). 2. Η αναγκαιότητα της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε. στην υποστήριξη των προσώπων µε σοβαρές και σύνθετες δυσκολίες στη µάθηση Στην παρούσα συγκυρία, µε τη χώρα µας να προσπαθεί να σταθεί ισότιµα σε ένα ανταγωνιστικό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, θεωρούµε ότι τα προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε γενναίες πολιτικές αποφάσεις. Μόνο µε πολιτικές αποφάσεις που έρχονται σε αντίθεση µε τους νόµους της αγοράς και σέβονται βαθιά την ιδιαιτερότητα και το δικαίωµα των µειονοτήτων -έγχρωµων, πολιτισµικά και γλωσσικά διαφορετικών, γυναικών και αναπήρων- είναι εφικτό να βρεθούν και να αξιοποιηθούν οι απαραίτητοι πόροι, να αξιοποιηθεί το υπάρχον επιστηµονικό δυναµικό και να ειδικευτεί νέο. Έχουµε ανάγκη από µια πολιτική που να στηρίζεται στις πανάρχαιες αρχές της δηµοκρατίας, της ισότητας και της ισοπολιτείας και να τις αναβαθµίζει. Να προσπαθεί καθηµερινά να διατηρήσει ή και να αναβαθµίσει ένα αποδεκτό επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας και µέριµνας για το αδύναµο και το διαφορετικό, το γνωσιακά και το σωµατικά µειονεκτικό πρόσωπο. Χρειαζόµαστε πολίτες και πολιτικούς που να σέβονται τη διαφορά και τη διαφορετικότητα και να αγωνίζονται για τον άνθρωπο ως αξία. Μια σειρά από καθηµερινές εµπειρίες που όλοι µας, πολίτες και επαγγελµατίες, ζούµε κατά τη µέρα µε τη µέρα εµπλοκή µε το ανάπηρο κράτος και όσους ιδιοτελώς στηρίζουν τη διατήρησή του, µας οδηγούν σε προβληµατισµούς, οι οποίοι ελπίζουµε σύντοµα να δηµιουργήσουν αντίρροπες δυνάµεις αντίδρασης και να καταλήξουν σε αποφάσεις και δεσµεύσεις. Γιατί στην κατάσταση αυτή έχουµε, βέβαια, ΟΛΟΙ το µερίδιό µας! Στις σκέψεις που διατυπώσαµε στην εργασία µας «Ετεροχρονισµένες Σκέψεις για την Παγκόσµια Η- µέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες» (Χαρούπιας, 1999), αναγνωρίζουµε πρόσωπα καθηµερινά

5 Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) 5 και οικεία, απόψεις, στάσεις και ενέργειες που επιτρέπουν να υπάρχει και να διατηρείται σε µεγάλη έκταση η απαράδεκτη αυτή πολιτική απέναντι στο συνάνθρωπό µας, το πρόσωπο µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, το πρόσωπο µε τις ειδικές ανάγκες. Τα πρόσωπα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και µια σειρά από άλλες ειδικές δυσκολίες και µειονεξίες αναγνωρίζονται από τους εκπαιδευτικούς όλο και πιο νωρίς και παραπέµπονται όλο και πιο συχνά στις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες του ν.1565/85 ή στα Κέντρα ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ..Α.Υ.) για εξειδικευµένη διάγνωση (Mόττη-Στεφανίδη, 1999). Παρά τις αδυναµίες του συστήµατος αναγνώρισης, διάγνωσης (χρονικές καθυστερήσεις εξαιτίας του ιδιαίτερα περιορισµένου προσωπικού σε σχέση µε τους ειδικούς πληθυσµούς που καλείται να εξυπηρετήσει) και παρά τις αντιρρήσεις ως προς το χώρο στον οποίο θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τα Κ..Α.Υ., το είδος και το περιεχόµενο των υπηρεσιών, τη διασύνδεσή τους µε το υπαρκτό σχολείο και το προφίλ που τα Κ..Α.Υ. θα πρέπει να διαµορφώσουν, η υπηρεσία αυτή θεωρείται από όλους απαραίτητη. Το πρόβληµα, ωστόσο, προκύπτει από τη στιγµή που θα καταγραφούν, και επίσηµα πλέον, οι δυσκολίες και θα ανακοινωθούν στους γονείς και στους αρµόδιους φορείς εκπαίδευσης. Οι εναλλακτικές λύσεις υποστηρικτικής παρέµβασης που προσφέρει το δηµόσιο σύστηµα αγωγής και εκπαίδευσης για τους µαθητές αυτούς είναι ελάχιστες, αποσπασµατικές και µπορούν να καταταγούν, σε γενικές γραµµές, στις πιο κάτω κατηγορίες: Το παιδί (α) θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα µαθήµατα στην τάξη µε µια αυξηµένη φροντίδα και προσοχή από τους εκπαιδευτικούς που ήδη διδάσκουν στη συγκεκριµένη τάξη και κάποιες ελάχιστες προσαρµογές της διδακτικής µεθοδολογίας (περισσότερες διευκρινήσεις, διδασκαλία που απευθύνεται σε περισσότερες από µία αισθήσεις κ.τ.ό.) ή του περιβάλλοντος µάθησης (περισσότερα εποπτικά µέσα, αυξηµένη χρήση του γραπτού λόγου, περιλήψεις εργασιών κ.τ.ό.), (β) θα επωφεληθεί από τις υπηρεσίες ενισχυτικής διδασκαλίας από πρόσθετο εκπαιδευτικό του σχολείου (συνήθως χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση), (γ) θα αποµακρύνεται για δύο ή τρεις ώρες την εβδοµάδα στο επονοµαζόµενο Τµήµα Ένταξης, µετά από την αυτόµατη µετονοµασία των Ειδικών Τάξεων και την εφαρµογή του γράµµατος και όχι του πνεύµατος του ν. 2817/2000. Εκεί θα δέχεται υποστηρικτικές υπηρεσίες από ειδικούς ή «ειδικούς» (το εκπαιδευτικό µας σύστηµα διαθέτει ελάχιστους εκπαιδευτικούς εξειδικευµένους στην αντιµετώπιση των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών) ή (δ) θα ενταχθεί στο συνηθισµένο πρόγραµµα αντι- µετώπισης των γενικού τύπου δυσκολιών στη µάθηση. Είναι φανερό ότι το σύστηµα έχει σοβαρές αδυναµίες! Ούτε η αποµάκρυνση από την τάξη για ένα παιδί που, για τις περιπτώσεις των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών, έχει συνήθως ανώτερη του µέσου όρου νοηµοσύνη αποτελεί λύση στο πρόβληµα, ούτε και οι υπηρεσίες που θα ήταν δυ-

6 6 νατό να παρασχεθούν από την πλειοψηφία των δασκάλων ειδικής αγωγής θα µπορούσαν να είναι αρκούντως εξειδικευµένες και σε αντιστοιχία µε το είδος και την ιδιοµορφία των δυσκολιών του παιδιού. Είναι γνωστό, άλλωστε, σε όσους παρακολουθούν τα τεκταινόµενα στην ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση ότι υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα στον τοµέα αυτό (Τα ιδασκαλεία της Επικράτειας δεν είναι σε θέση -προς το παρόν τουλάχιστον- να προσφέρουν ειδίκευση σε περιοχές όπως είναι: (α) οι ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και (β) η υποστήριξη των προσώπων µε σύνθετες και σοβαρές αναπηρίες στο γενικό σχολείο, αφού ούτε ανάλογο εξειδικευµένο διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό διαθέτουν, ούτε και τα προγράµµατα σπουδών τους προβλέπουν παρόµοιες εξειδικεύσεις). Ποια θα µπορούσε κατά συνέπεια να είναι η λύση για ένα πρόβληµα τόσο σηµαντικό; Στη διεθνή βιβλιογραφία µπορούµε να βρούµε, ανάλογα µε το επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες της χώρας από την οποία αντιµετωπίζεται το πρόβληµα, ιδιαιτερότητες και διαφορετικές λύσεις. Οι κυριότερες προτάσεις σε σχέση µε το πρόβληµα αφορούν λύσεις υποστήριξης των προσώπων µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και σύνθετες και πολλαπλές αναπηρίες στην τάξη από πρόσθετο εκπαιδευτικό (support teacher) ή από το Συντονιστή των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Special Education Needs Coordinator SENCO). Τα καθήκοντα των νέων αυτών ειδικοτήτων αναφέρονται τόσο στην υποστήριξη του παιδιού στην τάξη, τη συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό της τάξης για την υποστήριξη του παιδιού, την αποµάκρυνση του παιδιού για περιορισµένο χρονικό διάστηµα για εξατοµικευµένη εκπαιδευτική βοήθεια και τη συνεργασία µε τους γονείς. Βέβαια οι ανάγκες των προσώπων µε ιδιαίτερες δυσκολίες στη µάθηση δεν καλύπτονται πλήρως από τις νέες αυτές ειδικεύσεις, θεωρούµε, ωστόσο, ότι θα συντελέσουν στην ανάδειξη του προβλήµατος της εξειδικευµένης υποστήριξης των προσώπων αυτών και θα βοηθήσουν σηµαντικά στην αναβάθµιση των υπαρχόντων υπηρεσιών αγωγής και εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, παρακαλούµε επιστρέψτε στα Προσδοκώµενα α- ποτελέσµατα και ελέγξτε αν και κατά πόσο είστε σε θέση: να αναφέρετε και να αναλύετε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τους στόχους της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε., να αναλύετε την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή της υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών µε σύνθετες και πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο, µε στόχο την εξασφάλιση ισότιµης συνεκπαίδευσης στα πρόσωπα αυτά και να αναφέρετε τις διαφορετικές ευκαιρίες υποστήριξης που είναι διαθέσιµες για το πρόσωπο µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο και πώς αυτές µπορούν να εµπλουτισθούν.

7 Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) 7 ραστηριότητα 2 Στο υποκεφάλαιο 2 αναφέρονται οι εναλλακτικές λύσεις υποστηρικτικής παρέµβασης που προσφέρει το δηµόσιο σύστηµα αγωγής και εκπαίδευσης για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με βάση τις εµπειρίες σας από το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και τις γνώσεις και τις πληροφορίες που έχετε αποκτήσει από το Πρόγραµµα εξειδίκευσης που παρακολουθείτε, σχολιάστε την κατάσταση που επικρατεί και προτείνετε λύσεις αντιµετώπισης των πιθανών προβληµάτων (περιοριστείτε στις 200 λέξεις). ραστηριότητα 2 Στα παράλληλα κείµενα βρείτε και µελετήστε την εργασία: Ετεροχρονισµένες Σκέψεις για την Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Καταγράψτε σε µια στήλη, τηλεγραφικά, αρνητικές ενέργειες που παρατηρούνται στην καθηµερινότητα έναντι των προσώπων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Προτείνετε τρόπους για αλλαγές νοοτροπίας και συνηθειών προκειµένου να εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς ισοτιµίας, ισονοµίας και να πραγµατικής δηµοκρατίας (περιοριστείτε στις 150 λέξεις). Βιβλιογραφία Balshaw, Maggie (2000). Help in the Classroom. London: David Fulton Publishers. Council for Exceptional Children (1997). Code of Ethics and Standards of Practice. Department for Education and Employment, (1997). Green Paper. London, U.K. Mόττη-Στεφανίδη, (1999). Αξιολόγηση της νοηµοσύνης των παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. UNESCO (1994) «ιακήρυξη της Σαλαµάνκα και Πλαίσιο ράσης για την Ειδική Αγωγή» Παγκόσµια ιάσκεψη για την Ειδική Αγωγή, Σαλαµάνκα, Ισπανία 7-10 Ιουνίου Έκδοση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, Αθήνα. Χαρούπιας, Α.Π. (1999). Ετεροχρονισµένες Σκέψεις για την Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Εφηµ. ΙΑΠΑΙ ΑΓΩΓΗΣΗ, Αθήνα.

8 8 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Χαρούπιας, Α.Π. (Σεπτ. 1999). Ετεροχρονισµένες Σκέψεις για την Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Εφηµ. ΙΑΠΑΙ ΑΓΩΓΗΣΗ, Αθήνα. Ετεροχρονισµένες σκέψεις για την Εθνική Ηµέρα των Ατοµών µε Ειδικές Ανάγκες Για µια ακόµη σχολική χρονιά γιορτάσαµε την Εθνική Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες σε ανταπόκριση στο υπ αριθµ.47/88 ψήφισµα της 89 ης Ολοµέλειας της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών που έγινε στις 16/12/1992 -και συστρατευθήκαµε λεκτικά τουλάχιστον- στον αγώνα κατά του ιδιόµορφου κοινωνικού ρατσισµού εκείνου των διακρίσεων και της ανισοτιµίας απέναντι στην ευαίσθητη και χειµαζόµενη αυτή οµάδα του πληθυσµού. Ταυτόχρονα σχεδόν -ορισµένοι τουλάχιστον από µας- µε πράξεις ή παραλείψεις ενεργούν διαχωριστικά, ανισότιµα, ρατσιστικά. Μετρούν, ως µέλη γνωµοδοτικών συµβουλίων, το οικονοµικό κόστος της παροχής πρόσθετης εκπαιδευτικής ή άλλης βοήθειας σε όσα από αυτά τα παιδιά ή τους νέους την έχουν άµεση ανάγκη για να παραµείνουν στο σχολείο των άλλων µαθητών και το βρίσκουν υπερβολικό, διαπιστώνουν την έλλειψη νοµοθεσίας που να καλύπτει την περίπτωση, ενεργούν -στα παρασκήνια συνήθως- για να µην ιδρυθεί µια νέα ή για να καταργηθεί µια ειδική τάξη (µε τον νέο Νόµο 2817/2000 τις µετονοµάσαµε σε τµήµατα ένταξης), να υπολειτουργήσει ένα ειδικό σχολείο, να αποσπασθεί κάποιος ειδικός από το προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) σε άλλες περισσότερο επείγουσες κρατικές υποθέσεις, να µην προχωρήσουν προτάσεις για καινοτόµα και ριζοσπαστικά προγράµµατα ισότιµης συνεκπαίδευσης (inclusion)! Στο γενικό σχολείο, συντάσσoυν έγγραφα-καταπέλτες για την καταστροφή της σχολικής ζωής και την υπονόµευση της ψυχικής και σωµατικής υγείας, την υποβάθµιση της ποιότητας εκπαίδευσης της πλειοψηφίας των παιδιών του σχολείου του (sic) από το παιδί µε διαταραγµένη συµπεριφορά, το παιδί µε συναισθηµατικές διαταραχές, το παιδί µε αυτισµό, που η Πολιτεία δεν εδέησε (µέχρι σήµερα τουλάχιστον!) να του εξασφαλίσει αποδεκτές υπηρεσίες και ανθρώπινες µεταβατικές λύσεις και παραµένει κατ ανάγκη και ουσιαστικά αβοήθητο εκεί στο γενικό σχολείο, στο σχολείο των άλλων. Ως µέλος επιτροπών παιδείας ή άλλων οργάνων: (α) δεν µεριµνά ώστε να εξασφαλιστούν ανθρώπινες στεγαστικές συνθήκες για τις Σ.Μ.Ε.Α. και δεν υποστηρίζει µε θέρµη την ανάγκη να υπάρξει ίση µεταχείριση ανάµεσα στις γενικές και ειδικές σχολικές µονάδες, όταν πολύ καλά γνωρίζει ότι ακόµα και αυτό δεν είναι αρκετό αφού το ζητούµενο είναι η εξασφάλιση αντισταθµιστικών δηλαδή θετικά ανισότιµων υπηρεσιών, (β) δεν πιέζει ώστε το σχολείο, η δηµόσια υπηρεσία, η εκκλησία, η βιβλιοθήκη κ.τ.ό. να γίνουν προσβάσιµα στα πρόσωπα που έχουν ανάγκη από αµαξίδιο για να µετακινηθούν στην απάνθρωπη αυτή πόλη που ζούµε (!), (γ) αφήνει κάποιες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε ανήλιαγους, υ- γρούς και σκοτεινούς ηµιυπόγειους χώρους και επινοεί τρόπους για να µην αυλίζονται (τουλάχιστον) και να µη συγχρωτίζονται τα παιδιά µε ιδιαίτερες ανάγκες µε τα άλλα παιδιά, (δ) βρίσκει (και µπορούν να επινοηθούν πολλά!) επιχειρήµατα για να πείσει και τους άλλους ευαίσθητους γονείς και πολίτες για να ψηφίσουν οµόφωνα τις προτάσεις του και σπεύδει να τις εφαρµόσει στην πλέον διαχωριστική εκδοχή τους!

9 Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) 9 Ως πολίτης αφήνει το µοτοποδήλατο πάνω στο πεζοδρόµιο, το αυτοκίνητο στον πεζόδροµο, αφήνει τα οικοδοµικά υλικά στη µέση του δρόµου χωρίς ανάλογη προειδοποιητική σήµανση και κάνει τη ζωή του τυφλού ή αυτού µε τις κινητικές δυσκολίες επαρκώς ανυπόφορη. ασκαλεύει το παιδί του να µην συγχρωτίζεται, να µην µιλά καν στο παιδί µε το σύνδροµο Down και αν καµιά φορά τολµήσει η µητέρα του να το φέρει να παίξει µε τα άλλα παιδιά στην παιδική χαρά, το παίρνει βιαστικά να φύγει, ή το αποµακρύνει σε κάποια ασφαλή άκρη για να µπορεί να παίξει ανενόχλητο! Υπερβολές, θα µου πείτε! Εµείς οι Έλληνες δεν είµαστε ρατσιστές, είµαστε φιλόξενοι και ανεκτικοί στη διαφορετικότητα. Αγαπάµε και στηρίζουµε τον αναξιοπαθούντα, στεκόµαστε στο πλευρό όσων από µια παραξενιά της µοίρας πληρώνουν ένα τίµηµα που δεν τους αναλογεί γιατί δεν είναι, συνήθως, οι ίδιοι υπεύθυνοι για όσα εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους βιώνουν! Αυτά που αναφέρετε µπορεί να συµβαίνουν, είναι όµως σπάνια φαινόµενα και εν πάσει περιπτώσει- δεν γίνονται από µας, δεν συµβαίνουν στα σχολεία µας, δεν συµβαίνουν στα πεζοδρόµια της γειτονιάς µας, ούτε στην κοντινή παιδική χαρά που πηγαίνουµε εµείς τα παιδιά µας. Τα παιδιά στο σχολείο µας είναι φιλικά και δοτικά στα παιδιά ενός... κατώτερου θεού! εν θα βρεις στην περιφέρειά µας περιπτώσεις διαχωρισµού και κοινωνικής αποµόνωσης. Αν είναι έτσι α- γαπητοί και όλα όσα επισηµαίνουµε είναι αποκυήµατα της φαντασίας µας, σας ζητούµε ειλικρινά συγνώµη που αφιερώσατε λίγο από τον πολύτιµο χρόνο σας στην ανάγνωση αυτών των σκέψεων. Σας υποσχόµαστε την υπόλοιπη χρονιά να σας αφήσουµε να χαρείτε τη µακάρια βεβαιότητα σας ότι ζούµε σε µία µη διαχωριστική κοινωνία, µια κοινωνία αγγέλων! Επιτρέψτε µας µόνο να επανέλθουµε για λόγους εθιµοτυπικούς και πάλι του χρόνου, στις 3 εκεµβρίου του 2000! Ως τότε, όσοι από σας είναι δυνατό να πειστούν ότι όλα όσα σας έχουµε παραθέσει γίνονται και στο δικό µας ή στο διπλανό σχολικό συγκρότηµα, στο δικό µας ή στο σπίτι του γείτονα, στη δική µας ή στη διπλανή γειτονιά και ότι µπορεί µε την ανοχή µας, τη µη ενεργητική αντίδρασή µας να τα ενισχύουµε, ας κάνουν τον κόπο να πληροφορηθούν µε ποιους τρόπους, ποιες ε- νέργειες µπορούν να βοηθήσουν ώστε να γίνει η ζωή των προσώπων µε ιδιαίτερες ανάγκες περισσότερο ανθρώπινη! Ας µελετήσουν και στη συνέχεια ας προσπαθήσουν να διαδώσουν µε την επιχειρηµατολογία τους και το παράδειγµά τους και στους άλλους τις αρχές της «ιακήρυξης της Σαλαµάνκα» (UNESCO, 1994). Ίσως τότε να µην έχουµε πια ανάγκη από µία ηµέρα το χρόνο αφιερωµένη στον εορτασµό της Εθνικής Η- µέρας των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. ρ. Αριστείδης Χαρούπιας Σχολικός Σύµβουλος Ε.Α. Αθηνών i Η διαδικασία υποστήριξης του παιδιού µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως είναι λογικό, αρχίζει µε την ένταξή του στη σχολική κοινότητα (στην περίπτωση που το παιδί δεν φοιτά ήδη στο σχολείο) και για το λόγο αυτό και προκειµένου να αντιστοιχεί µε την ορολογία του νέου νόµου 2817/2000, η καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται ως Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης Σ.Π.Ε..

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης. Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων

Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης. Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ο Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Άτομα με αναπηρία: συνεκπαίδευση

Άτομα με αναπηρία: συνεκπαίδευση Άτομα με αναπηρία: συνεκπαίδευση 1. Ενσωμάτωση: ο όρος ενσωμάτωση (mainstreaming) εμφανίστηκε ως εφαρμογή της αρχής της ομαλοποίησης, αρχικά στις Σκανδιναβικές χώρες και στη συνέχεια και στις Η.Π.Α. Στόχευε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Μοντέλο αναπηρίας Ιατρικό μοντέλο: Η αναπηρία κατανοείται από βιολογικής πλευράς και επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Φεβρουάριος 2012 σκοπός Κατανόηση της φύσης και της έννοιας της αναπηρίας της έκτασης και κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Χρύσω Στυλιανού

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Χρύσω Στυλιανού ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Παρουσίαση Χρύσω Στυλιανού Τέως Διευθύντρια Σχολής Κωφών ΕΝΤΑΞΗ: Συνεκπαίδευση με Ακούοντα Παιδιά Η.Β. OΡΟΛΟΓΙΑ: Η.Π.Α. Σ.Χ. Ενσωμάτωση Integration Ένταξη Μainstreaming Inclusion

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Η φιλοσοφία μας για την εκπαίδευση και το σχολείο του παρόντος, έχει ως βασικό της άξονα ένα σχολείο: που εφαρμόζει στην «πράξη» τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και την ολιστική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008 Θέµα: Σχέδιο Νόµου για την Ειδική Αγωγή ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ:2208/2-4-08 επιστολή σας Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Κύριε Υπουργέ

Διαβάστε περισσότερα

Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης (Διά των Διευθύνσεων Π/βάθμιας & Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών)

Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης (Διά των Διευθύνσεων Π/βάθμιας & Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 29/10/2007 1 η ΠΕΡΙΦ. ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Υιοθετήθηκε στην 20 η Γενική Συνέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους Εμείς, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-Ω1Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-Ω1Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1, Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Ερωτήσεις για τη σχολική µονάδα Περιγραφικά στοιχεία της σχολικής Μονάδας A. Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του µαθήµατος Βασικοί στόχοι του µαθήµατος είναι ο φοιτητής:

Στόχοι του µαθήµατος Βασικοί στόχοι του µαθήµατος είναι ο φοιτητής: Κωδικός Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUC-627DL Αισθητηριακές ιαταραχές: 9 Κώφωση-απώλεια ακοής, τύφλωση-απώλεια όρασης Τµήµα Εξάµηνο Προαπαιτούµενα Παιδαγωγικών Σπουδών Μορφές Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογής της Παράλληλης Στήριξης».

εφαρμογής της Παράλληλης Στήριξης». Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 1, 2, 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 34ο Δ.Σ. Πειραιά Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείο και Γονείς Διάρθρωση παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση

ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.2. Ένταξη και Ισότιμη Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6ης Περιφέρειας ν. Λάρισας Ενσωμάτωση Κοινωνική ενσωμάτωση, μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Φ10/20/Γ1/708/ ιαπολιτισµική εκπαίδευση-τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά Τµήµατα

Φ10/20/Γ1/708/ ιαπολιτισµική εκπαίδευση-τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά Τµήµατα Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 ιαπολιτισµική εκπαίδευση-τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά Τµήµατα Έχοντας υπόψη: 1. 1. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 1894/90, ΦΕΚ 110 τ. Α 2. 2. Το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 2413/96, ΦΕΚ 124

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» Αθήνα 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 2015 Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου

Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Poster Έρευνα Δράσης «Βελτίωση Προφορικού και Γραπτού Λόγου» Εκπαιδευτικοί 24 εκπαιδευτικοί Αριθμός Παιδιών Τμήματα 196 παιδιά 12 τμήματα Τοποθεσία Σχολείο της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9 Περιεχόμενα Προλογικό Σημείωμα 9 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Εισαγωγή 14 1.2 Τα βασικά δεδομένα των Μαθηματικών και οι γνωστικές απαιτήσεις της κατανόησης, απομνημόνευσης και λειτουργικής χρήσης τους 17 1.2.1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ H Γ.Σ.Ε.Ε υλοποιώντας την κοινωνική της δέσµευση για διαρκή διάλογο για τα θέµατα της εκπαίδευσης, συµµετέχει ενεργά στον εθνικό διάλογο για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Παπαφλέσσα και Υψηλάντη, 262 22 ΠΑΤΡΑ ΣΕΠ ΕΑΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας Τομέας Παιδαγωγικής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΝΦ9-ΜΛΚ. 18η ΠΡΑΞΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ου Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α Α: ΒΕΝΦ9-ΜΛΚ. 18η ΠΡΑΞΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ου Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Α Α: ΒΕΝΦ9-ΜΛΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 9/05/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Κείμενο Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία - 16540 Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Αξιολόγηση

Περιγραφική Αξιολόγηση Περιγραφική Αξιολόγηση Κυρατσώ Τσιόπα Σχ. σύµβουλος ΕΑΕ Λάρισα, 25 Νοεµβρίου 2016 Π.Δ 8/1995 Αξιολόγηση Μαθητών Περιγραφική αξιολόγηση Μέθοδος που δεν χρησιµοποιεί βαθµολογικούς ή εγγράµµατους χαρακτηρισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion)

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η ισότιµη

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό σημείωμα των επιμελητριών... 15. Πρόλογος... 21

Περιεχόμενα. Προλογικό σημείωμα των επιμελητριών... 15. Πρόλογος... 21 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα των επιμελητριών... 15 Πρόλογος... 21 1 Eπισκόπηση: H εκπαίδευση των κωφών... 29 Eισαγωγή... 29 Η επίδραση της δημόσιας εκπαίδευσης... 39 Oρισμοί... 44 Απλοί γενικοί ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα