Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα."

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΘΔΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ- ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: κ. Πούλος Μαπία, Δπίκοςπη Καθηγήηπια Μεηαπηςσιακή θοιηήηπια: Υπςζανθακοπούλος Δλένη (Α.Μ 312) ΠΑΣΡΑ, 2012

2 ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολησ - ΤΕΕ Ειδικήσ Αγωγήσ Αλεξανδρούπολησ - 1ο Γυμνάςιο Αλεξανδρούπολησ "Κάζε θνηλσλία θξίλεηαη απφ ην πψο κεηαρεηξίδεηαη ηνπο πην αδχλακνπο αλάκεζά ηεο " [2]

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Ευχαριςτύεσ...7 Ειςαγωγό Διϊρθρωςη τησ εργαςύασ...15 Περύληψη Abstract ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας 2.1 Ιςτορικό αναδρομό τησ Ειδικόσ Αγωγόσ ςτην Ελλϊδα Θεςμικό πλαύςιο τησ Ειδικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού Ειδικόσ Αγωγόσ Η επαγγελματικό ικανοπούηςη των εκπαιδευτικών Ειδικόσ Αγωγόσ Τα ςυναιςθόματα που βιώνουν οι εκπαιδευτικού Ειδικόσ Αγωγόσ Η επαγγελματικό εξουθϋνωςη των Ειδικών Παιδαγωγών και η εγκατϊλειψη του επαγγϋλματόσ τουσ Οι απόψεισ των Ειδικών Παιδαγωγών για τη ςυνεργαςύα ςτην Ειδικό Αγωγό Οι απόψεισ των Ειδικών Παιδαγωγών για τη ςυνεργαςύα τουσ με το διευθυντό του ςχολεύου Οι απόψεισ των Ειδικών Παιδαγωγών για τη ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ των μαθητών τουσ Οι απόψεισ των Ειδικών Παιδαγωγών για τα Αναλυτικϊ Προγρϊμματα Ειδικόσ αγωγόσ Οι απόψεισ των Ειδικών Παιδαγωγών για την υπϊρχουςα κατϊςταςη τησ Ειδικόσ Αγωγόσ ςτην Ελλϊδα και τισ προκλόςεισ που αντιμετωπύζουν [3]

4 2.12 Οι απόψεισ των Ειδικών Παιδαγωγών για την εφαρμογό τησ ϋνταξησ Οι απόψεισ των Ειδικών Παιδαγωγών για το ρόλο τησ επιμόρφωςησ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : Σο μεθοδολογικό πλαίζιο ηηρ Έπεςναρ 3.1 Η ερευνητικό μϋθοδοσ-ερευνητικό εργαλεύο Η διαδικαςύα διεξαγωγόσ τησ ϋρευνασ Σκοπόσ και χρόςη τησ ανϊλυςησ περιεχομϋνου Οριςμόσ και επιλογό ενότητασ ανϊλυςησ Κατηγορύεσ ανϊλυςησ Οι ςυμμετϋχοντεσ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : Σα εςπήμαηα Ανάλςζη ηυν θεμαηικών αξόνυν και αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 1. Ψυχολογικό προφύλ του εκπαιδευτικού Βαθμόσ ικανοπούηςησ των Ειδικών Παιδαγωγών από την εργαςύα τουσ με μαθητϋσ με Ειδικϋσ Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ Ανύχνευςη των κυριότερων ςυναιςθημϊτων που βιώνουν ωσ εκπαιδευτικού μαθητών με Ειδικϋσ Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκε Αντιμετώπιςη και διαχεύριςη αρνητικών ςυναιςθημϊτων Οι ςκϋψεισ των Ειδικών Παιδαγωγώ για αλλαγό εργαςιακού περιβϊλλοντοσ Μαθηςιακό περιβϊλλον Η υλικοτεχνικό υποδομό των ΣΜΕΑ και των τμημϊτων ϋνταξησ για την υποςτόριξη του εκπαιδευτικού τουσ ϋργου [4]

5 2.2 Σχολεύα Ειδικόσ Αγωγόσ και επιςτημονικό προςωπικό Παροχό υποςτηρικτικών υπηρεςιών ςτουσ μαθητϋσ με Ειδικϋσ Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ Συνεργαςύα με εκπαιδευτικούσ και γονεύσ Συνεργαςύα Ειδικών Παιδαγωγών με τουσ ςυναδϋλφουσ τουσ Συνεργαςύα εκπαιδευτικών Ειδικόσ Αγωγόσ με το διευθυντό του ςχολεύου τουσ Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν Ειδικήσ Αγωγήσ με τουσ γονείσ των μαθητϊν τουσ Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικήσ Αγωγήσ Αναλυτικϊ προγρϊμματα Ειδικόσ Αγωγόσ και υποςτόριξη ςτο διδακτικό ϋργο των Ειδικών Παιδαγωγών Αναλυτικϊ προγρϊμματα ΕΑΕ και κοινωνικϋσ δεξιότητεσ Αναλυτικϊ προγρϊμματα ΕΑΕ και επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ Διδακτικό ικανότητα του εκπαιδευτικού Ειδικόσ Αγωγόσ Εκπαιδευτικού και διδαςκαλύα μαθητών με Ειδικϋσ Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ Διαχεύριςη ςυμπεριφορϊσ μαθητών με Ειδικϋσ Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ Σχολεύα Ειδικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ- Η υπϊρχουςα κατϊςταςη Ζ αληαπφθξηζε ησλ ζρνιείσλ Δηδηθήο Αγσγήο σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο Η Επιςτημονικό κατϊρτιςη εκπαιδευτικών Ειδικόσ Αγωγόσ Οι απόψεισ των εκπαιδευτικών Ειδικόσ Αγωγόσ για τη δυνατότητα τησ ϋνταξησ των μαθητών με Ειδικϋσ Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ ςε τϊξεισ γενικόσ Αγωγόσ Οι προτϊςεισ των Ειδικών Παιδαγωγών αναφορικϊ με τι κατϊλληλο πλαύςιο εκπαύδευςησ των μαθητών με Ειδικϋσ Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ [5]

6 7. Προτϊςεισ για βελτύωςη τησ Ειδικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ ςτην Ελλϊδα Προτεινόμενα μϋτρα για τη βελτύωςη και την καλύτερη λειτουργύα τησ Ειδικόσ Αγωγόσ ςτην Ελλϊδα Παρϊγοντεσ που θα μπορούςαν να βοηθόςουν τουσ ύδιουσ και να ςυμβϊλουν ςτην εξυγύανςη τησ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ ςτα παιδιϊ με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ Εμπειρύεσ και Σκϋψεισ εκπαιδευτικών ΣΡΙΣΟ ΜΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Ο 5.1 Συμπερϊςματα- Συζότηςη τησ ϋρευνασ Περιοριςμού τησ ϋρευνασ Προτϊςεισ για μελλοντικό ϋρευνα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωςςη Βιβλιογραφύα Ξενόγλωςςη Βιβλιογραφύα Άλλεσ πηγϋσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δεύγματα ςυνεντεύξεων των εκπαιδευτικών [6]

7 Δςσαπιζηίερ Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Κνηλσληθήο Θεσξίαο, Πνιηηηθήο θαη Πξαθηηθψλ ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θα. Μαξία Πνχινπ γηα ηελ επηζηεκνληθή ηεο θαζνδήγεζε, ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο απηήο απφπεηξαο. Υσξίο ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία ηεο, ηηο δηεπθξηλήζεηο, ηηο ζπκβνπιέο θαη ηε κεγάιε ηεο πξνζπκία, απηή ε εξγαζία ζα κπνξνχζε λα κελ είρε νινθιεξσζεί. Θα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο/ηξηεο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπ κνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα θνηηήζσ, απνθνκίδνληαο φκνξθεο εκπεηξίεο θαη ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ ζπλέβαιε ζηελ πνξεία κνπ πξνο ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, ελψ έλα ηδηαίηεξν επραξηζηψ νθείισ ζηνλ θ. Κππξηαλφ θαη θα. Μνπξίθε γηα ην επράξηζην θιίκα πνπ δεκηνχξγεζαλ θαηά ηελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο. Σα ζρφιηα θαη νη εξσηήζεηο ηνπο απνηέιεζαλ εξγαιείν αλαηξνθνδφηεζεο. Δπηπιένλ, νθείισ λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκά κνπ δηαζέηνληαο αξθεηφ απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο γηα λα απαληήζνπλ κε κεγάιε πξνζπκία ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Αθνπγθξάζηεθα ηηο αγσλίεο, ην άγρνο, ηε ραξά ηνπο θαη έλησζα πφζν βαζχ, δχζθνιν, απαηηεηηθφ θαη ζπλάκα νπζηαζηηθφ θνηλσληθφ θαη παηδαγσγηθφ ιεηηνχξγεκα είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ζε δχν μερσξηζηνχο γηα κέλα αλζξψπνπο, ηνπο γνλείο κνπ. Στoυς γονείς μου, αρωγούς, συνοδοιπόρους και υποστηρικτές όλων των προσπαθειών μου. Στο Θανάση μου. [7]

8 ΕΙΑΓΨΓΗ Oη πξψηεο πξνζπάζεηεο θαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο(ακδα) απαζρφιεζε ηνλ άλζξσπν απφ ηελ αξραηφηεηα. Ο ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαλ ζηα άηνκα απηά δηέθεξαλ απφ επνρή ζε επνρή θαη ήηαλ ζπλάξηεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ πνπ ζεκεηψλνληαλ.(οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ). Δληάζζνληαη δε ρξνληθά ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα, φπνπ θαζηεξψλεηαη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα φια ηα παηδηά, αθφκα θαη γηα εθείλα κε ζνβαξά λνεηηθά θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ κέρξη ηφηε εθπαηδεχνληαλ ζε άζπια, λνζνθνκεία θαη ηδξχκαηα. Γηθαηνινγεκέλα ζπλεπψο, ε πεξίνδνο απηή νλνκάζηεθε πεξίνδνο ηδξπκαηνπνίεζεο (Centre for Educational Research and Innovation, 1999 in νη καζεηέο κε ηδηαηηεξφηεηεο εθπαηδεχνληαη ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζρήκαηα. Ηδηαίηεξνο ζηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ππήξμε ε πξνζθνξά ηνπ Γάιινπ ηαηξνχ Itard, ν νπνίνο ζρεδίαζε θαη εθάξκνζε ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ Victora, ελφο παηδηνχ πνπ είρε δήζεη φιε ηνπ ηε δσή ζηα δάζε ηεο Κεληξηθήο Γαιιίαο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο αλάπηπμεο, ηεο θξνληίδαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ( Σδνπξηάδνπ, 1995). Δπηπξφζζεηα, έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο γλψζεο, ηελ νπνία θαηαθηά ην άηνκν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο είλαη θαη ν Vygotsky, ν νπνίνο απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα είρε αλαπηχμεη ηηο έλλνηεο πνπ ζηελ επνρή καο ζεκειίσζαλ ηελ Δηδηθή Αγσγή, φπνπ ηα δηάθνξα παξεκβαηηθά κνληέια ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζηνξηθνπνιηηηζκηθή θαηαγσγή ηνπ καζεηεπφκελνπ θαη ν δάζθαινο/δηακεζνιαβεηήο γηα λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζή ηνπ ζα πξέπεη λα απνηηκήζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη ζεσξεηηθνί ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο παξάδνζεο, νη νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ παξάγνληα φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία δφκεζεο ηεο γλψζεο(dewey-learning by doing) ( Ξεξνκεξίηε, 1984). Σν 1920, θαζψο αλαπηχζζεηαη ην θνηλσληνινγηθφ ξεχκα ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο (Bogdan & Ksander,1980), ην νπνίν επηδξά ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, θπξηαξρεί ε πεπνίζεζε φηη ην άηνκν σο θνηλσληθφ νλ [8]

9 δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ νη άιινη εθθξάδνπλ απέλαληί ηνπ. Έηζη ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο δελ απνηεινχλ ππαξθηή νκάδα, αιιά έθθξαζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ζθέθηνληαη νη άιινη φηαλ ηα θαηεγνξηνπνηνχλ(bogdan & Biklen,1977). Ζ επίδξαζε ηεο ζεσξίαο απηήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θίλεκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ην 1950 δίλνπλ λέα ψζεζε ζηελ παξνρή ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη πξνσζνχλ ηελ ηδέα φηη ηα παηδηά κε Δηδηθέο Αλάγθεο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζε ζπλεζηζκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ζέηνληαο λέεο βάζεηο ζηε δηακφξθσζε ηεο αξρήο ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο. ην πιαίζην απηφ ε Δηδηθή Αγσγή εκθαλίδεη κία πνξεία εμπγίαλζεο θαζψο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 παξαηεξείηαη ε θίλεζε λα αιιάμεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην θιίκα πνπ ππήξρε πξνο φθεινο ησλ ΑκΔΑ, αιιάδνληαο φινπο ηνπο φξνπο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πνπ ήηαλ αξθεηά δπζκελείο. Γηα πξψηε θνξά έξρνληαη ζην πξνζθήλην δχν έλλνηεο-θιεηδηά πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα, ε έλλνηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ θαη ε έλλνηα ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα εκθαληζηνχλ δχν λέα ζηνηρεία ζηελ εηδηθή Δθπαίδεπζε, ηα νπνία είλαη: α) Η απνθαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΑκΔΑ. Παχνπλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο νη φξνη «λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα», «Σπθιά», «Κσθά», αιιά «άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε», «άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο», «άηνκα κε θψθσζε», ή αθφκα «άηνκα κε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε», γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. β) Οη δπζθνιίεο κάζεζεο απνδίδνληαη φρη κφλν ζην παηδί αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ ( Υξεζηάθεο,1995). Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, βαζηθφ θξηηήξην ήηαλ ην είδνο θαη ν βαζκφο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο (παζνινγία ηνπ καζεηή), πξάγκα πνπ εθηνπίδεη ηελ επζχλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην ζρνιείν θαη ηελ ελαπνζέηεη απνθιεηζηηθά ζην ίδην ην άηνκν. ήκεξα είλαη γλσζηφ φηη ην είδνο θαη ε πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απμάλνπλ ή ειαηηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο λα είλαη ή φρη ηθαλνπνηεηηθά. ηηο κέξεο καο θπξηαξρεί ε άπνςε φηη ην ζρνιείν θαη ν εθπαηδεπηηθφο έρνπλ ππνρξέσζε λα εθπαηδεχνπλ φια ηα παηδηά κε ή ρσξίο δπζθνιίεο κάζεζεο, ρσξίο δηάθξηζε. Ζ παξαδνρή απηή νδήγεζε ζηε κεηεμέιημε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο απφ ην ρσξηζηφ ζρνιείν ζην θνηλφ ζρνιείν( inclusive school), (NASBE,1992) θαη ηε ζπλεθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ίδηεο ηάμεηο κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. ηηο Ζ.Π.Α θαη ζε νξηζκέλα επξσπατθά θξάηε, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο απνθηά ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη ζεζπίδνληαη λφκνη πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν, ελψ πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ [9]

10 λα πξνζδηνξηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξνη ηξφπνη έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν (Λακπξνπνχινπ & Παληειηάδνπ,2000). Χο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκφ πξνγξάκκαηα φπσο ην Head Start, ηα νπνία απνζθνπνχζαλ ζην λα πξνσζήζνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζην γεληθφ ζρνιείν ζηηο Ζ.Π.Α θαη αλέδεημαλ ην δηθαίσκα θάζε καζεηή λα εθπαηδεχεηαη ζηε γεληθή ηάμε κε ηε βνήζεηα ησλ απαξαίηεησλ ππνζηεξηθηηθψλ κέηξσλ. Αλάινγν ζθεληθφ εληνπίδεηαη θαη ζηε Βξεηαλία, φπνπ ζπληάζζεηαη ε έθζεζε Warnock ην Βαζηθά ζεκεία ηεο έθζεζεο ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην ίδην κεξίδην ζηηο επθαηξίεο γηα απηνπξαγκάησζε, ελψ πξνζδηνξίδνληαη ηξεηο ηχπνη ζρνιηθήο έληαμεο: ε ρσξηζηή θνίηεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηε θνίηεζε ζηνλ ίδην ρψξν, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο, ε θνηλσληθή έληαμε, θαηά ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη ρσξηζηά, αιιά ηα παηδηά κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηέινο ε ιεηηνπξγηθή έληαμε, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βξίζθνληαη ζηε γεληθή ηάμε θαη αθνινπζνχλ εηδηθφ πξφγξακκα (Εψληνπ- ηδέξε, 1998; Σδνπξηάδνπ, 1995;Warnock, 1979 ζην Πεξζίδνπ, 2010). εκείν ζηαζκφο γηα ηελ εμέιημε θαη βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο απνηειεί ε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ UNESCO to 1994 κε απψηεξν ζηφρν λα πξνζδηνξηζηεί σο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ε αλακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ, ε δεκηνπξγία «ελφο ζρνιείνπ γηα φινπο» θαη κηαο θνηλσλίαο κε ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα(unesco, 2004). ηελ Διιάδα, παξά ην γεγνλφο φηη ε Δηδηθή Αγσγή ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλα εδψ θαη 25 ρξφληα, δελ έρνπλ αλαπηπρζεί νη θαηάιιειεο ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο θαη ηα θαηάιιεια αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θάηη πνπ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ξσηήζεθαλ γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνθάλζεθαλ φηη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο απηά απνδεηθλχνληαη απαξαίηεηα. Γεληθφηεξα φκσο ε ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο πξαθηηθήο ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε γεληθά ζρνιεία θαη ηελ παξνρή ηεο αλάινγεο ππνζηήξημεο κέζα ζην ρψξν απηφ (Watkins, 2000). Σν γεγνλφο απηφ δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηα επξήκαηα εξεπλψλ, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην «Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο λνεηηθέο Ηθαλφηεηεο θαη Σαιέληα» (Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο, 2004) ηεθκεξηψλνληαη νη καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαη νη δπλαηφηεηεο εθπαηδεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο ζην βαζκφ πνπ δερζνχλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. [10]

11 ζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο, φζν εμειίζζεηαη ε Δπηζηήκε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, επηθνξηίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ κέξνο ή θάλνπλ νη ίδηνη ηε δηάγλσζε ηνπ καζεηή ηνπο, παξαπέκπνπλ ηνπο καζεηέο ζην δηαγλσζηηθφ θέληξν, ζηελ ηαηξνπαηδαγσγηθή νκάδα (Πνιπρξνλνπνχινπ-Εαραξνγεψξγα, 1995 Γξάθνο, 2002) ή θαηαξηίδνπλ νη ίδηνη ζεξαπεπηηθά- εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνβαίλνπλ ζε δηαξθή ηξνπνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, ηερληθψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο (Brownell, 1997). Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη αλαγθαίν λα είλαη γλψζηεο ησλ ηθαλνηήησλ θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο καζαίλεη θαιχηεξα λα αλαπηχζζεη ην πξφγξακκα δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (Olivier & Williams, 2005), ελψ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα παξέρεη κφλν ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ (Μαλνχθα, 2005). Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο είλαη θαη ην δχζθνιν έξγν ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ (ηαζηλφο, 1999 Γξάθνο, 2002), νη νπνίνη πνιχ ζπρλά ακθηζβεηνχλ ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη κεηαζέηνπλ ην ζπκφ θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπο ζην πξφζσπφ ηνπ.( Γελά, 2002 ; Μαλνχθα, 2005). Γηα ην ιφγν απηφ θαινχληαη λα έρνπλ ζσζηή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο (Πνιπρξνλνπνχινπ- Εαραξνγεψξγα, 1995) γηα λα αμηνινγήζνπλ θαη λα ελδπλακψζνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή (Πνιπρξνλνπνχινπ- Εαραξνγεψξγα, 1995 Μαλνχθα, 2005). πλεπψο ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα παξέκβεη πξνιεπηηθά θαη δηαγλσζηηθά, παξαθνινπζψληαο ηφζν ηελ εμειηθηηθή- αλαπηπμηαθή θαη καζεζηαθή πνξεία ηνπ καζεηή φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε, ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλεθπαίδεπζήο ηνπ (Γειιαζνχδαο, 2003), ελψ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ ζπρλά κπνξεί λα ηνλ βαζαλίδνπλ εξσηήκαηα, φπσο γηα πνην ιφγν δε καζαίλεη ην παηδί απηά πνπ ηνπ δηδάζθεη ή ηη άιιν ζα κπνξνχζε λα θάλεη γηα λα ππάξρνπλ πην επηηπρή απνηειέζκαηα. πλεπψο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο είλαη ηφζν πνιπζχλζεηνο φζν πνιπζχλζεηα είλαη θαη ηα δεηήκαηα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ Δηδηθνχ Παηδαγσγνχ: 1. Ζ ζθηαγξάθεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ πξνθίι ηνπ Δηδηθνχ Παηδαγσγνχ κε έκθαζε ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ απνιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ [11]

12 βηψλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο, ην ελδερφκελν εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 2. Γηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο κέζα ζηα ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηα ηκήκαηα Έληαμεο θαη απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν κε έκθαζε ζην πεξηβάιινλ ησλ ζρνιείσλ, ηελ επάξθεηα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ην βαζκφ θαηάξηηζεο ησλ ίδησλ θαη ηε δηδαθηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 3. Οη απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε καζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ζηηο γεληθέο ηάμεηο ησλ θνηλψλ ζρνιείσλ. 4. Ο βαζκφο θαη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο. 5. Οη απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά θαη ζπκβνπιεπηηθά ζην έξγν ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε παξνχζα έξεπλα κεζνδνινγηθά βαζίζηεθε ζηηο εκη- δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο δψδεθα εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο εξγαδφκελσλ ζε ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο θαη ζε ηκήκαηα Έληαμεο. Ζ κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλα πεδίν έξεπλαο κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαζψο μεθηλάεη απφ ηελ παξαδνρή πσο απηέο νη ζθέςεηο έρνπλ, σο έλα ζεκείν, αληίθηππν ζηηο ελέξγεηεο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ εκθαλίδνληαη θαη εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ κπνξνχκε λα αιηεχζνπκε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηηο πξαθηηθέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ ηάμε, ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ρψξνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηηπρία ή απνηπρία κίαο θαηλνηνκίαο θαζψο ε ζεηηθή ζηάζε θαη νη ζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο εληζρχνπλ ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζεζκψλ απηψλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο λα θνηηνχλ ζε γεληθέο ηάμεηο. (Avramidis & Norwich, 2002). πλεπψο απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη είλαη εκθαλήο ε αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ απφςεψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο επηά ζεκαηηθνχο άμνλεο, αθνινπζήζεθε θσδηθνπνίεζε θαη πξνέθπςαλ νη θαηεγνξίεο αλάιπζεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. Γηα θάζε θαηεγνξία αλάιπζεο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε έκθαζε ζηε ζεκαηηθή αλάιπζε, φπνπ πεξηιακβάλεη παξαπνκπή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αλάιπζή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε [12]

13 ηελ πνζνηηθνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εκθαλήο ε επηθξαηνχζα ηάζε κε ηε κνξθή πνζνζηψλ. Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζακε φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ην ζπλαίζζεκα πνπ ππεξηεξεί ησλ ππνινίπσλ είλαη απηφ ηεο ραξάο, θαζψο εθιακβάλνπλ ην επάγγεικά ηνπο σο ιεηηνχξγεκα θαη πξνζθνξά πξνο ην ζπλάλζξσπν, ελψ δε πξνηίζεληαη λα ην εγθαηαιείςνπλ, δηφηη ζεσξνχλ φηη απνηειεί πξφθιεζε θαη ιακβάλνπλ κεγάιε αλαηξνθνδφηεζε ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Οη Έιιελεο Δηδηθνί Παηδαγσγνί, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ηα κε ιεηηνπξγηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα ησλ ζρνιείσλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηκεκάησλ έληαμεο, ην ειιηπέο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ηελ αδπλακία ησλ ΜΔΑ θαη ηκεκάησλ Έληαμεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, αληηζηέθνληαη θαη κε κεγάιε ππνκνλή θαη αλζεθηηθφηεηα ζπλερίδνπλ ην δχζθνιν έξγν ηνπο, ρσξίο λα βηψλνπλ ην ζχλδξνκν εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο ησλ δηεζλψλ εξεπλψλ πνπ αλαιχζεθαλ γηα ηε ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο απνγνήηεπζεο, ηεο καηαίσζεο θαη ηνπ άγρνπο αλ θαη αλαθέξνληαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα απφ απηφ ηεο ραξάο δε ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπο, αιιά κε ηελ αλππαξμία νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ζην έξγν ηνπο απφ φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία. ζνλ αθνξά ζηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην θνηλφ ζρνιείν, αλ θαη φινη ζρεδφλ ζεσξνχλ πσο ε νπζηαζηηθή έληαμε απνηειεί ηνλ θπξίαξρν ζηφρν, σζηφζν νη απφςεηο ηνπο παξακέλνπλ κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν εθφζνλ βάζεη ησλ ειιεληθψλ δεδνκέλσλ είλαη αλέθηθην ζηελ πξάμε. Δπηπιένλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά κε βαξηέο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη πξνηηκφηεξν λα εθπαηδεχνληαη ζηα ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο, φπνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ θαιχηεξα απφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο κε ήπηεο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εθπαηδεχνληαη ζηα ηκήκαηα έληαμεο. Έηζη ζεσξεηηθά, ελψ πηζηεχνπλ φηη φια ηα παηδηά κε ή ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη κέζα ζηηο θνηλέο ηάμεηο, ζηα ζρνιεία ηεο γεηηνληάο ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε θνηλσληθνπνίεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, σζηφζν θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε δχν εθπαηδεπηηθψλ πιαηζίσλ: ησλ ηκεκάησλ έληαμεο θαη ησλ Δηδηθψλ ζρνιείσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. πλεπψο ν βαζκφο θαη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο ηνπ καζεηή απνηεινχλ απζηεξφ κέηξν αμηνιφγεζεο γηα ηε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα δχν απφ ηα παξαπάλσ εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. [13]

14 ζνλ αθνξά ζην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη εξγαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζηα ρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο ππνζηεξίδνπλ πσο έρνπλ πνιχ θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, φπσο επίζεο κε ην δηεπζπληή θαη κε ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Απνθεχγνπλ φκσο λα αλαθέξνπλ ηνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, ελψ φηαλ εξσηψληαη αλαθνξηθά κε ηηο ηερληθέο πνπ αλαπηχζζνπλ γηα λα απνκαθξχλνπλ ην άγρνο ηνπο, δελ επηδηψθνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαλαζηξνθή καδί ηνπο, παξά κφλν πξνηηκνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα κφλνη ηνπο αληρλεχνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα ηκήκαηα Έληαμεο, ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζπλεξγαζία απνηειεί ζεκέιην ιίζν ηεο φιεο πξνζπάζεηάο ηνπο, σζηφζν άιινη ζπλεξγάδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο ηάμεο, ελψ ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην δηεπζπληή εζηηάδεηαη κφλν ζε δηαδηθαζηηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά ζέκαηα. Αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο, απηή δελ είλαη πάληνηε νχηε δεδνκέλε νχηε ζην κεγαιχηεξν βαζκφ εθηθηή. Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο γνλείο, αλ θαη ηνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο ππνζηεξηθηέο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, εληνπίδεηαη κφλν ζηελ απφδνζε ησλ βαζκψλ, ελψ δελ αλαθέξνληαη ζε κία νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε δνκεκέλνπο ζθνπνχο, ζηφρνπο θαη πεξηερφκελν. Τπάξρνπλ δχν εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία, θάηη πνπ απνδίδνπλ ζηηο απμεκέλεο εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ θαη ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ηνπο γηα αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, παξά ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηέο ηνπο. ζνλ αθνξά ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο δελ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ππνζηεξηθηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο ίδηνπο, θαζψο νη ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη είλαη αλέθηθηνη θαη κε πξαγκαηνπνηήζηκνη. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Δηδηθψλ ζρνιείσλ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν απνθνξηηζκέλνη απφ ην άγρνο ηεο δηδαζθαιίαο αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ηεο γεληθήο ηάμεο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπ καζεηή εθεί. Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο, ε παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ζην πξψην κέξνο, ην ζεσξεηηθφ, φπνπ δηεξεπλψληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζην δεχηεξν κέξνο ην εξεπλεηηθφ, φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία θαη αλαιχεηαη ην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ελψ παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ε εξεπλεηηθή κέζνδνο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ [14]

15 απφ ηηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο. ην παξαθάησ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αθξηβήο δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο, ηα θεθάιαηα θαζψο θαη ηηο ελφηεηεο απφ ηηο νπνίεο απνηεινχληαη απηά. ΔΙΑΡΘΡΨΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ Ζ παξνχζα εξγαζία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ Δηδηθψλ παηδαγσγψλ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Διιάδα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν ηνπο, ζα αλαπηπρζεί ζε πέληε ζπλνιηθά θεθάιαηα. Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη κία ζχληνκε αλαδξνκή ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ηεο εμέιημεο θαη ηεο πξνφδνπ ζην πεδίν απηφ. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ην ζεζκηθφ πιαίζην, κέζα απφ κία θξηηηθή ζθνπηά ησλ λφκσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο. ην ίδην θεθάιαην ζπληίζεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κε ηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλαθψλ εξεπλψλ σο πξνο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηέο ελφηεηεο επξήκαηα εξεπλψλ κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε: Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε παηδηά κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο. Σηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηεο έληαμεο. Σελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Σν επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ,ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ζην ίδην θεθάιαην αλαπηχζζνληαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζην εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε, ελψ παξνπζηάδεηαη θαη ν κεγάινο βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο, σο κνριφ εμεηδίθεπζεο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ε εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ε κέζνδνο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ, ε αλάιπζε ησλ θαηεγνξηψλ θαη παξνπζηάδεηαη ην δείγκα πνπ ζπκκεηείρε θαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο. [15]

16 ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία: α) Σν ςπρνινγηθφ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, β) Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, δ) Ζ ζπλεξγαζία, ε) Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, ζη) Ζ δηδαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, β) Σα ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο- Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, δ) Οη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, παξαηίζεληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηείλνληαη ζέκαηα, ηα νπνία ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ αλ κπνξνχζαλ λα εξεπλεζνχλ ζην κέιινλ. ΠΕΡΙΛΗΧΗ Oη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο, ε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ απνηεινχλ ίζσο έλα απφ ηα πην πνιχπιεπξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δίλαη γεγνλφο πσο ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ αλαπηπρζεί αθφκε νη θαηάιιειεο δνκέο θαη ζπλήζσο νη εηδηθνί παηδαγσγνί βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ θαινχληαη κφλνη ηνπο λα επηιχζνπλ ρσξίο ζπλερή ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί κία εκπεηξηθή πξνζπάζεηα, είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Δηδηθνί παηδαγσγνί, απαληψληαο ζε κία ζεηξά εξσηήζεσλ αλαπηπγκέλσλ ζε ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνινγηθή θαη εζηθή ηνπο ππνζηήξημε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηελ θνηλσλία. πγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο απφ ηελ έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ, ζηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε, ζην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο, ζηελ αλάγθε ηνπο γηα επηκφξθσζε θαη πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε, ζην βαζκφ ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία αλαδεηθλχεηαη ν πνιιαπιφο ξφινο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ν εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο, θαζψο επηθνξηίδεηαη κε φιν θαη απμαλφκελα θαζήθνληα θαη [16]

17 ππνρξεψζεηο, αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Τπάξρεη ε θαηάιιειε επαηζζεηνπνίεζε θαη κέξηκλα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηνπο, νη νπνίνη είλαη νη αξσγνί ηεο γλσζηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπο απφ ην κέξνο ηεο Πνιηηείαο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο; ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ν εθπαηδεπηηθφο εμεηάδεηαη βάζεη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αλαπηχζζεη κέζα ζηελ ηάμε ηνπ, ζεσξψληαο φκσο πσο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κία απηνηειήο πξνζσπηθφηεηα ζα ήηαλ ζεκηηφ αλ κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ φινη νη παξάγνληεο, ςπρνινγηθνί ή θνηλσληθνί πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν ηνπ θαη επηδξνχλ ζηελ απνθξπζηάιισζε ησλ απφςεψλ ηνπ ηδσκέλνη κέζα απφ ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα. Αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη, εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο 12 Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ εξγαδφκελσλ ζε ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο ή ζε ηκήκαηα έληαμεο επάλσ ζε νθηψ ζεκαηηθνχο άμνλεο κέζσ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δφζεθε ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ σο εθπαηδεπηηθνί αηφκσλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, ηα νπνία επηδξνχλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζην επίπεδν θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζήο ηνπο, ζηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ έληαμε ζηα θνηλά ζρνιεία θαη ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ άζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, ζηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ρψξνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαίλεηαη φηη ηα ζρνιεία δε δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε νξγαλσηηθή ππνδνκή γηα λα εθπαηδεχζνπλ ηα παηδηά κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο. Δπηπιένλ, αξθεηνί απφ απηνχο, δελ έρνπλ θαηαξηηζηεί επαξθψο ζε δεηήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, ελψ νη απφςεηο ηνπο γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ δνκψλ ζην ζρνιείν, εκθαλίδνπλ αζπλέπεηα σο πξνο ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ηζρχεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνληαο ηηο δχζθνιεο εξγαζηαθέο θαηαζηάζεηο, ηα δχζθακπηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ αλππαξμία ππνζηήξημεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ηε κε θαηνρχξσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο δηθαησκάησλ θαη ηελ έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο απφ ηελ θνηλσλία σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, αγσλίδνληαη θαη πξνζπαζνχλ κε ηα ιηγνζηά κέζα πνπ δηαζέηνπλ λα αληηζηαζνχλ ζηνπο ραιεπνχο θαηξνχο θαη λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο. Σν ειπηδνθφξν πάλησο είλαη φηη ε λέα γεληά εθπαηδεπηηθψλ νξακαηίδεηαη, επηλνεί, θαηλνηνκεί, αγαπά ην επάγγεικά ηνπ θαη κε δηαξθή πξνζπάζεηα κάρεηαη ελάληηα ζε θάζε δπζκελή θαηάζηαζε. [17]

18 Λέξειρ κλειδιά: Δκπαιδεςηικοί Διδικήρ Αγυγήρ, ζσολείο Διδικήρ Αγυγήρ, ημήμα ένηαξηρ, απότειρ Διδικών Παιδαγυγών ABSTRACT Special Education Teachers, the investigation of their needs and the challenges they face, are probably one of the most versatile research questions. In Greece appropriate structures have even developed and special educators are often faced with insurmountable issues and they are not provided with any systematic guidance and support. This present study is a pilot effort to explore the problems faced by special educators in response to a series of questions developed in thematic areas related to the psychological and moral support from stakeholders, society, as well as the problems faced in their classrooms due to the lack of logistical, curricula and teaching aids. Furthermore the teachers views on integration, the level of cooperation with colleagues and parents, their need for further training and specialization, the degree of satisfaction with the exercise of their profession are also analyzed in this study. In this paper the multiple role to play as special education teacher is highlighted as they are charged with growing responsibilities and duties, due to the specialised needs of students. It will also determine the degree of development and the steps that have taken place in Special Education on behalf of the State. It will also be examined if proper awareness and care has been developed to protect the rights not only of the students with special educational needs, but also of their teachers, who are helpers of cognitive, emotional development and social interaction. In most studies the teacher is examined on the basis of the practices developed in the classroom, considering that should be seen as a totality, a self-existent entity. Though, it would be legitimate if they could consider all factors, psychological or social work that affect and influence the crystallization of views seen through the course and development of special education in Greece. Key Words: Special education teachers, special education school, part integration, Special Educators views [18]

19 Θεωρητικό Μέρος [19]

20 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 Ο 2.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ Ζ εηδηθή Αγσγή ζηελ Διιάδα κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή κφλν, αλ θάλνπκε κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη δνχκε ηελ πνξεία ηεο. Γελ ζα αλαθεξζνχκε, βέβαηα, ζηελ Αξραία πάξηε πνπ ζαλ Πφιε Κξάηνο είρε ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο θαη ηξφπνπο γηα ηε κνίξα ησλ αλζξψπσλ ηεο, πνπ γελληνχληαλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο. Ο Καηάδαο, ην Λαθσληθφ απηφ βάξαζξν, πνπ είρε γίλεη ν βηνινγηθφο θαηαζηξνθέαο ησλ αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, δπζηπρψο κφλν ζεσξεηηθά έρεη θαηαδηθαζηεί ζε πνιιέο ρψξεο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ζηε ρψξα καο. Οη νξγαλσκέλεο θαη πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζηα κέιε ηεο κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Πάλησο ζηελ Διιάδα πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο δελ είρακε λα επηδείμνπκε θαη πνιιά πξάγκαηα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα άηνκα κε εηδηθέο ζσκαηηθέο ή πλεπκαηηθέο αλάγθεο( Καξδαξάθνο,2006). Σν 1887 ν Έιιελαο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ Perkins ηεο Βνζηψλεο(ρνιείν Σπθινθσθψλ πνπ ηδξχζεθε ην 1829) Μηραήι Αλάγλνο, ζηέιλεη ηελ απφθνηην Anna Sallivan λα θάλεη καζήκαηα ζηελ ηπθινθσθή Hellen Keller, ε νπνία θαηφξζσζε σο άηνκν πςειήο επθπίαο λα θηάζεη ζε αλψηαηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη λα απνθνηηήζεη απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard. Γηα πξψηε θνξά θπξηαξρεί ε άπνςε φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, αλ εθπαηδεπηνχλ ζην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη επηηεπρζεί κία πξψηκε παξέκβαζε θαη δηάγλσζε ηνπ βαζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ. Παξά ην γεγνλφο απηφ ζηελ Διιάδα έπξεπε λα πεξάζεη έλαο αηψλαο ψζηε λα αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη ην λνκνζεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.(αθειιαξίνπ ζην Απφ ην 1900 κέρξη θαη ην 1950 δελ ππάξρεη κηα ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Μεκνλσκέλεο, απνζπαζκαηηθέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αηνκηθέο πξνζπάζεηεο αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη απφ ηελ πξψηε δεθαεηία [20]

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πλεθπαίδεπζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ζην ζρνιείν Υξηζηίλα Κ. πξηνπνύινπ - Γειιή * delis@mfa.gr

πλεθπαίδεπζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ζην ζρνιείν Υξηζηίλα Κ. πξηνπνύινπ - Γειιή * delis@mfa.gr παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 20 πλεθπαίδεπζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ζην ζρνιείν Πεξίιεςε Υξηζηίλα Κ. πξηνπνύινπ - Γειιή * delis@mfa.gr Σα άηνκα κε δηάρπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο. Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa.

Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο. Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa. Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa.gr Πεπίλητη Τα άηνκα κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) πξνζέιθπζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ»

Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔ ΟΝΗΑ ΠΑΗ ΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΩΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ. Π. Μ.. «Γλσζηηθή θαη Κηλεηηθή Αλάπηπμε» Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ»

«ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ & ΣΔΥΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ - ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΟΕ ΏΠΟΦΒΕ ΣΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΣΧΝ ΣΜΔΜΏΣΧΝ ΈΝΣΏΞΔ ΑΔΜΟΣΕΚΧΝ ΥΟΛΒΕΧΝ ΓΕΏ ΣΟ ΒΞΒΕΑΕΚΒΤΜΒΝΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ ΜΒ ΝΟΔΣΕΚΔ ΏΝΒΠΏΡΚΒΕΏ. Γσά ΏκπξΪδε *, Γεώξγηνο ΜπΪξκπαο ** *Βθπαηδεπηηθφο Σ.Β., e-mail: zoi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ένηαξη και ιζόηιμη ζςνεκπαίδεςζη μαθηηών με δςζκολίερ μάθηζηρ ζηο γενικό ζσολείο

Ένηαξη και ιζόηιμη ζςνεκπαίδεςζη μαθηηών με δςζκολίερ μάθηζηρ ζηο γενικό ζσολείο Ζκέιινπ, Όιγα (2011). Έληαμε θαη ηζφηηκε ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο ζην γεληθφ ζρνιείν. ην: Αιεβίδνο Γ., Βιάρνπ Α., Γελά Α., Πνιπρξνλνπνχινπ., Μαπξνπνχινπ., Υαξνχπηαο Α. & Υηνπξέα Οπ. (επηκ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΧΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΧΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΧΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Οη αληηιήςεηο δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ

Διαβάστε περισσότερα

Άηομα με ειδικές εκπαιδεσηικές ανάγκες και η εκπαίδεσζή ηοσς

Άηομα με ειδικές εκπαιδεσηικές ανάγκες και η εκπαίδεσζή ηοσς Άηομα με ειδικές εκπαιδεσηικές ανάγκες και η εκπαίδεσζή ηοσς Ελένη Τρίγκα Σρνιηθή Σχκβνπινο 3εο Πεξηθ. Π.Α. Αηηηθήο PhD, Msc Σρνιηθήο Ψπρνινγίαο Περίληψη Σχκθσλα κε ην Νφκν ππ αξηζ. 3699/2-10-2008/199,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο:

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα