ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018"

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία με το νοφμερο 1018 και με τθν υποςτιριξθ και εποπτεία του Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθν ευγενικι χορθγία του ΟΣΕ. Η Γραμμι λειτουργεί ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ, 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα και δζχεται κλιςεισ από κινθτό ι ςτακερό τθλζφωνο, από όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, με αςτικι χρζωςθ. Οι κλιςεισ είναι ανϊνυμεσ και εμπιςτευτικζσ. Η Γραμμι ςτελεχϊνεται από ειδικά εκπαιδευμζνουσ επαγγελματίεσ τθσ ψυχικισ υγείασ (ψυχιάτρουσ και ψυχολόγουσ). υγκεκριμζνα, ζωσ τϊρα ζχουν απαςχολθκεί ςτθ Γραμμι 6 ψυχίατροι, 9 ψυχολόγοι, κακϊσ και ομάδα εκελοντϊν ψυχολόγων και κοινωνικϊν λειτουργϊν. τθ Γραμμι μποροφν να απευκυνκοφν άνκρωποι που κάνουν ςκζψεισ αυτοκτονίασ ι που ζχουν κάνει απόπειρα ςτο παρελκόν, που ανθςυχοφν για κάποιον δικό τουσ άνκρωπο ι που ζχαςαν κάποιον δικό τουσ λόγω αυτοκτονίασ ι που κζλουν να ενθμερωκοφν για τθν αυτοκτονία και τθν αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά. τόχοσ τθσ Γραμμισ είναι θ διαχείριςθ τθσ αυτοκαταςτροφικισ κρίςθσ, ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί ο βραχυπρόκεςμοσ κίνδυνοσ αλλά και να διαςφαλιςτεί όςο είναι δυνατό θ παροχι ψυχιατρικισ και ψυχολογικισ ςτιριξθσ ςτον καλοφντα και ςτθν οικογζνειά του. Για το λόγο αυτό, όπου κρίνεται απαραίτθτο, επιδιϊκεται θ ςυνζχιςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ καλοφντεσ και θ παρακολοφκθςι τουσ είτε από το επιςτθμονικό προςωπικό του φορζα είτε από ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ που απαςχολοφνται ςε δθμόςιουσ φορείσ τθσ περιφζρειασ. Αξίηει να αναφερκεί ότι θ Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία και οι παράπλευρεσ δράςεισ που τθν πλαιςιϊνουν (όπωσ αναφζρονται ςτθν ενότθτα «Άξονεσ Παρζμβαςθσ) δθμιουργικθκαν με ςκοπό να ανταποκρικοφν ςτισ άμεςεσ ανάγκεσ του αυτοκαταςτροφικοφ αςκενοφσ (δυνατότθτα εικοςιτετράωρθσ επικοινωνίασ με τον ειδικό, τακτικι παρακολοφκθςθ, βραχυπρόκεςμθ και

2 μακροπρόκεςμθ ςτιριξθ του αςκενοφσ και των οικείων του). Οι ανάγκεσ αυτζσ δυςτυχϊσ δεν καλφπτονται πάντα από τθ λειτουργία του εκνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ. Αναςκόπηςη λειτουργίασ τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία για το διάςτημα Ιανουάριοσ-Δεκζμβριοσ 2010 Σο 2010, θ Γραμμι δζχτθκε περίπου 2500 κλιςεισ (ςτον αρικμό αυτό δεν εντάςςονται οι λάκοσ κλιςεισ, οι ςιωπθλζσ κλιςεισ, κακϊσ και οι διερευνθτικζσ κλιςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ Γραμμισ, που ξεπερνοφν τισ 3000). Σο 77% των κλιςεων ζγινε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ενϊ το 23% ζγινε από άλλο πρόςωπο (ςυγγενι, φίλο, ςυνάδελφο κλπ). το 40% ανζφερε ότι είχε πραγματοποιιςει απόπειρα ςτο παρελκόν, ενϊ ςε ποςοςτό 75% των κλιςεων διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ αυτοκτονικοφ ιδεαςμοφ. Σο 33% είχε ςοβαρό αυτοκτονικό ιδεαςμό, είχε δθλαδι ςυγκεκριμζνο ςχζδιο που αφοροφςε τον τρόπο τθσ απόπειρασ. Αν και θ πλειοψθφία των καλοφντων με ιδεαςμό ιταν γυναίκεσ (58%), οι περιςςότεροι καλοφντεσ με ςοβαρό ιδεαςμό ιταν άντρεσ (65%). Η πλειοψθφία των καλοφντων απευκυνόταν ςε ειδικό τθσ ψυχικισ υγείασ για πρϊτθ φορά. Σο 40% ανζφερε ότι είχε παρακολουκθκεί ςτο παρελκόν από ειδικό τθσ ψυχικισ υγείασ και εμφάνιηε ςυγκεκριμζνθ διαταραχι. Η πλειοψθφία αυτϊν ζπαςχε από ςυναιςκθματικι διαταραχι (67%), ςυνικωσ κατάκλιψθ. Σο 22% ζπαςχε από ψφχωςθ και το 6% από αγχϊδθ διαταραχι. Οι περιςςότεροι καλοφντεσ ιταν ετϊν (26%), με δεφτερθ ςε ςυχνότθτα κλιςεων τθν θλικιακι ομάδα ετϊν (19%). Η αναλυτικι θλικιακι κατανομι των καλοφντων απεικονίηεται ςτο παρακάτω διάγραμμα.

3 Όςον αφορά τισ γεωγραφικζσ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ από όπου δεχτικαμε κλιςεισ, θ πλειοψθφία των κλιςεων προερχόταν από τθν Αττικι (42%), ενϊ 2 θ ςε ςυχνότθτα κλιςεων ιταν θ Κριτθ (17%), με τρίτθ τθν Κεντρικι Μακεδονία (8%). Σο 36% των κλιςεων ςθμειϊκθκε το χρονικό διάςτθμα 09:00 μμ-09:00 πμ, ενϊ το 23% ζγινε το ςαββατοκφριακο.

4 Σο 43% των καλοφντων ζμακε για τθ Γραμμι από το ραδιόφωνο, το 12% από φίλο ι ςυγγενι, και το 11% από το διαδίκτυο, ενϊ το 4% των τθλεφωνθμάτων ζγινε από χριςτεσ ιςτοςελίδων κοινωνικισ δικτφωςθσ και από bloggers που μασ ενθμζρωςαν για αναρτιςεισ ςτο διαδίκτυο ςχετικζσ με αυτοκτονικζσ ςυμπεριφορζσ. II. Άξονεσ Παρζμβαςησ Η λειτουργία τθσ Γραμμισ Παρζμβαςθσ 1018 εντάςςεται ςτο πλαίςιο μιασ ευρφτερθσ προςπάκειασ που πραγματοποιεί ο φορζασ με ςτόχο τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ αυτοκαταςτροφικισ ςυμπεριφοράσ. Κφριοι άξονεσ αυτισ τθσ προςπάκειασ, εκτόσ από τθ λειτουργία τθσ Γραμμισ είναι: 1. Ψυχιατρική και ψυχολογική παρακολοφθηςη αυτοκαταςτροφικϊν ατόμων Σο 2010, 140 καλοφντεσ ςτθ Γραμμι Παρζμβαςθσ παρακολουκικθκαν από το επιςτθμονικό προςωπικό (ψυχιάτρουσ και ψυχολόγουσ) του φορζα. Σο 66% των αςκενϊν αυτϊν ιταν γυναίκεσ. Η πλειοψθφία τόςο των γυναικϊν (36%) όςο και των αντρϊν (39%) ιταν ετϊν. Η ςυχνότερθ διάγνωςθ ιταν θ ςυναιςκθματικι διαταραχι (61%).

5 Αξίηει να αναφερκεί ότι από τουσ αςκενείσ αυτοφσ οι δφο αυτοκτόνθςαν. Και οι δφο ιταν άντρεσ, χωρίσ ψυχοπακολογία ςτον άξονα I του DSM IV, εμφάνιηαν διαταραχι προςωπικότθτασ και δεν είχαν κανζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον. Και οι δφο είχαν παραπεμφκεί για νοςθλεία ςε ψυχιατρικό κατάςτθμα χωρίσ να γίνουν δεκτοί. 2. Δράςεισ ενημζρωςησ/ευαιςθητοποίηςησ του κοινοφ (ομιλίεσ, ημερίδεσ, διανομή ζντυπου υλικοφ κλπ) το πλαίςιο των δράςεων αυτϊν, ζχουν πραγματοποιθκεί ομιλίεσ και θμερίδεσ ανοιχτζσ ςτο κοινό, όπου ζχει διανεμθκεί ζντυπο υλικό (φυλλάδια). Παράλλθλα γίνεται μια προςπάκεια ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ μζςω ςυνεντεφξεων ςτα θλεκτρονικά και ζντυπα ΜΜΕ. 3. Δράςεισ ενημζρωςησ/ ευαιςθητοποίηςησ ειδικϊν επαγγελματικϊν ομάδων Οι δράςεισ αυτζσ απευκφνονται ςε επαγγελματίεσ που μποροφν να παίξουν ενεργό ρόλο ςτθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ τθσ αυτοκαταςτροφικισ ςυμπεριφοράσ και να αποτελζςουν το «ςυνδετικό κρίκο» με τισ υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ ϊςτε να υπάρξει ζγκαιρθ παρζμβαςθ. Ζωσ τϊρα ζχουν υλοποιθκεί ςεμινάρια, ομιλίεσ και θμερίδεσ και ζχουν διανεμθκεί Οδθγοί για τθν Πρόλθψθ τθσ Αυτοκτονίασ ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εργαηόμενουσ ςτθν πρωτοβάκμια υγεία (ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό), εργαηόμενουσ ςτα ςωφρονιςτικά καταςτιματα κλπ.

6 4. Εκπαίδευςη Επαγγελματιϊν Ψυχικήσ Υγείασ Ζωσ τϊρα ζχουν υλοποιθκεί τρία εκπαιδευτικά ςεμινάρια ςτθν Ακινα, τθν τριετία Η διάρκεια των ςεμιναρίων ιταν ϊρεσ, ενϊ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαρτιηόταν κατά 60% από κεωρθτικι και κατά 40% από βιωματικι εκπαίδευςθ. υνολικά εκπαιδεφτθκαν 56 επαγγελματίεσ: 32 ψυχολόγοι, 11 κοινωνικοί λειτουργοί, 3 γιατροί, 3 ψυχιατρικζσ νοςθλεφτριεσ, 1 κοινωνιολόγοσ, 1 ειδικόσ παιδαγωγόσ, 2 φροντιςτζσ ςε δομζσ ψυχικισ υγείασ κλπ. Αντίςτοιχα ςεμινάρια ζχουν λάβει χϊρα ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, με τθ χριςθ τθσ Σθλεψυχιατρικισ και ςυγκεκριμζνα ςτθν Πάτρα και τισ ΝΑ Κυκλάδεσ (όπου εκτόσ από επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ ςυμμετείχαν και οι εργαηόμενοι ςτθν πρωτοβάκμια υγεία). Επίκειται θ υλοποίθςι τουσ ςτθ Θεςςαλονίκθ και τθ Λάριςα. Παράλλθλα με τθν εκπαίδευςθ των επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ, θ κοινωνικι υπθρεςία του φορζα προωκεί τθ δικτφωςθ με τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ Διμων και Νοςοκομείων τθσ Αττικισ και τθσ περιφζρειασ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ για τθ λειτουργία τθσ Γραμμισ και τθ δυνατότθτα παραπομπισ αυτοκαταςτροφικϊν αςκενϊν ςτο φορζα. 5. Δημιουργία δικτφου ςυνεργαςίασ με αρμόδιουσ φορείσ ςτην Ελλάδα και το εξωτερικό Η ΚΛΙΜΑΚΑ ςυνεργάηεται: o με τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ενϊ από το 2009 είναι μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ για τθν Πρόλθψθ τθσ Αυτοκτονίασ (International Association for Suicide Prevention). 6. Ερευνητικό Ζργο και Επιςτημονικζσ Ανακοινϊςεισ ςχετικά με την Αυτοκτονία και την Αυτοκαταςτροφική Συμπεριφορά Η ΚΛΙΜΑΚΑ επεξεργάηεται τα επίςθμα καταγεγραμμζνα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ που αφοροφν τισ αυτοκτονίεσ ςτθ χϊρα μασ, το διάςτθμα Η επεξεργαςία αυτϊν των δεδομζνων και θ ςυςχζτιςι τουσ με κοινωνικοδθμογραφικζσ μεταβλθτζσ αποτελεί τμιμα του ερευνθτικοφ ζργου που επιτελείται από το επιςτθμονικό προςωπικό του φορζα.

7 III. Επιδημιολογία τησ Αυτοκτονίασ ςε Παγκόςμιο Επίπεδο Παγκοςμίωσ, θ αυτοκτονία αποτελεί ζνα μείηον πρόβλθμα τθσ δθμόςιασ υγείασ με ολοζνα και αυξανόμενεσ διαςτάςεισ. φμφωνα με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ κάκε χρόνο ζνα εκατομμφριο άνκρωποι πεκαίνουν αυτοκτονϊντασ ςε όλο τον κόςμο, περιςςότεροι από όςουσ χάνονται ςτα πεδία των μαχϊν. Ο αρικμόσ αυτόσ αντιςτοιχεί ςε μία αυτοκτονία κάκε 40 sec, ενϊ οι μθ κανατθφόρεσ απόπειρεσ εκτιμάται ότι είναι φορζσ περιςςότερεσ 1. Σο 2009, οι περιςςότερεσ αυτοκτονίεσ παγκοςμίωσ καταγράφθκαν ςτθν Κίνα (170000), τθν Ινδία (105000) και τθ Ρωςία (55000). Ωςτόςο, οι υψθλότεροι δείκτεσ κνθςιμότθτασ λόγω αυτοκτονίασ ςθμειϊκθκαν ςτθ Λικουανία (42,1 αυτοκτονίεσ ανά πλθκυςμοφ), τθ Ρωςία (38,7 αυτοκτονίεσ ανά πλθκυςμοφ), τθ Λευκορωςία (35,1 αυτοκτονίεσ ανά πλθκυςμοφ) 2. τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το 2008, ο μζςοσ δείκτθσ κνθςιμότθτασ λόγω αυτοκτονίασ ιταν 10,1 αυτοκτονίεσ ανά πλθκυςμοφ (για τισ 27 χϊρεσ-μζλθ), με υψθλότερο το δείκτθ τθσ Λικουανίασ (30,7 αυτοκτονίεσ ανά πλθκυςμοφ) και χαμθλότερο αυτόν τθσ Ελλάδασ (2,8 αυτοκτονίεσ ανά πλθκυςμοφ) 3. IV.Επιδημιολογία τησ αυτοκτονίασ ςτην Ελλάδα : ςτοιχεία για το 2009 τθ χϊρα μασ καταγράφθκαν 4042 αυτοκτονίεσ (3288 άντρεσ και 754 γυναίκεσ), τθ χρονικι περίοδο Σα τελευταία χρόνια παρατθρείται αφξθςθ των αυτοκτονιϊν ςτθ χϊρα μασ : ςυγκεκριμζνα, το 2007 πραγματοποιικθκαν 328 αυτοκτονίεσ (268 άντρεσ και 60 γυναίκεσ), το αυτοκτονίεσ (308 άντρεσ και 65 γυναίκεσ) και το αυτοκτονίεσ (333 άντρεσ και 58 γυναίκεσ). Όςον αφορά τθ μζκοδο που χρθςιμοποίθςαν οι αυτόχειρεσ, το 2009 θ πλειοψθφία αυτοκτόνθςε δια απαγχονιςμοφ (το 57% των αντρϊν και το 55% των γυναικϊν). Η δεφτερθ ςε ςυχνότθτα μζκοδοσ για τουσ άντρεσ ιταν ο αυτοπυροβολιςμόσ (31%) και για τισ γυναίκεσ θ δθλθτθρίαςθ (24%). 1 Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ, 2 Wasserman D., Oxford Textbook of suicidology and suicide prevention. A Global Perspective, Πθγι: Eurostat 4 Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι,

8 Αρικμθτικά οι περιςςότερεσ αυτοκτονίεσ ςθμειϊκθκαν ςτθν Αττικι (108 αυτοκτονίεσ αντρϊν και 14 αυτοκτονίεσ γυναικϊν) και ςτθν Κεντρικι Μακεδονία (42 αυτοκτονίεσ αντρϊν και 9 γυναικϊν). Ωςτόςο, οι υψθλότεροι δείκτεσ κνθςιμότθτασ λόγω αυτοκτονίασ καταγράφθκαν για τουσ άντρεσ ςτα Ιόνια Νθςιά (10,44 ανά ), τθν Ανατολικι Μακεδονία/Θράκθ (8,91 ανά ) και τθν Κριτθ (8,77 ανά ), ενϊ για τισ γυναίκεσ ςτο Νότιο Αιγαίο (2,68 ανά ), τθν Πελοπόννθςο (2,04 ανά ) και τθν Κριτθ (1,98 ανά ).

9 Oι περιςςότερεσ αυτοκτονίεσ αφοροφςαν άντρεσ ετϊν (67 κάνατοι) και γυναίκεσ ετϊν (11 κάνατοι) και ετϊν (11 κάνατοι). Εντοφτοισ, οι υψθλότεροι δείκτεσ κνθςιμότθτασ λόγω αυτοκτονίασ τόςο για τουσ άντρεσ, όςο και για τισ γυναίκεσ ςθμειϊκθκαν ςτθν θλικιακι ομάδα 80+ ετϊν (13,8 κάνατοι ανά για τουσ άντρεσ και 2,1 κάνατοι ανά για τισ γυναίκεσ).

10 Η πλειοψθφία των γυναικϊν που αυτοκτόνθςαν το 2009 ιταν άγαμεσ (23 ι 40%), ενϊ αντίκετα οι περιςςότεροι άντρεσ αυτόχειρεσ ιταν ζγγαμοι (165 ι 50%). Σόςο για τουσ άντρεσ όςο και για τισ γυναίκεσ θ πλειοψθφία των αυτοκτονιϊν αφοροφςε πλθκυςμό χωρίσ εργαςιακι απαςχόλθςθ (ςυνταξιοφχοι, άνεργοι, άεργοι, μακθτζσ, ςπουδαςτζσ, οικιακά). Ειδικά για τισ γυναίκεσ, το 50% των αυτόχειρων ανικε ςε αυτι τθν κατθγορία. Από τον απαςχολοφμενο πλθκυςμό, οι επαγγελματίεσ με τον υψθλότερο αρικμό αυτοκτονιϊν και για τα δφο φφλα ιταν οι γεωργοί (24% των αντρϊν και 22% των γυναικϊν).

11 Καταλιγοντασ, κα κζλαμε να τονίςουμε ότι θ λεπτομερισ μελζτθ του φαινομζνου τθσ αυτοκτονίασ ςτθν Ελλάδα είναι απαραίτθτθ με ςτόχο τθν κατάρτιςθ μιασ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν πρόλθψθ τθσ αυτοκτονίασ, που δυςτυχϊσ λείπει από τθ χϊρα μασ.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα