ΑΓΑ: ΒΛΛΗ46904Μ-7ΧΚ Αγξίλην, 17 Νθησβξίνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑ: ΒΛΛΗ46904Μ-7ΧΚ Αγξίλην, 17 Νθησβξίνπ 2013. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση. 17821 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ"

Transcript

1 ΑΓΑ: ΒΛΛΗ46904Μ-7ΧΚ Αγξίλην, 17 Νθησβξίνπ 2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΉ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ Γξαθείν : Ξξνκεζεηώλ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ραρ. Γ/λζε : 3ν XΙΚ ΑΓΟΗΛΗΝ- ΑΛΡΗΟΗΝ Ραρ. Θώδηθαο : 30100, Αγξίλην Ξιεξνθνξίεο : Ο.Φξαγθηαδνπιάθε Ρει. : Fax : l ΘΔΚΑ: Ξξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΛΔΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γ.Λ Αηησι/λίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ. Πρεη.: α.ρν Ξ.Γ 118/07 άξζξν 22. β. Ρν Ξ.Γ 60/07 άξζξν 25 παξ. 1γ. γ. Ν Λ.2286/ 1995 άξζξν 2 παξ. 13, εδαθ. V. δ. Ζ κε Αξηζκ. πξση. 4516/ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΔΓΘΘΙΗΝ Λν 1 ηεο Δ.Ξ. ε. Ρν κε Αξηζκ. πξση. ΓΞΓΓ νηθ / έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΘΑ. ζη. Ζ κε αξηζ. Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ , (ΦΔΘ 2198/Β/ ) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Ξεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα». δ.ζ αξηζκ. 37 ε / (Θέκα 2 ν ) απφθαζε Γ.Π. ηνπ Γ.Λ. Αηησι/λίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ. Πε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο, ην Γ.Λ. Αηησι/λίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηφζν ηεο δεκφζηαο πγείαο φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνβαίλεη ζε πξφρεηξε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ππνβνιή πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΛΔΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γ.Λ Αηησι/λίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο εβδνκήληα κία ρηιηάδεο εθαηφλ ηξηάληα ελληά θαη νγδφληα ηέζζεξα (71.139,84 ) κε Φ.Ξ.Α. Νη ζπκβάζεηο ζα έρνπλ ηζρχ ηέζζεξηο (4) κήλεο. Πε πεξίπησζε, φκσο, νινθιήξσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγσληζκνχ, παχνπλ λα ηζρχνπλ. Πηε δηαδηθαζία απηή πξνζθαινχληαη νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν απηφ, γηα ππνβνιή θιεηζηήο πξνζθνξάο, ζε έληππε κνξθή. Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ηίηινο ηεο πξφζθιεζεο, ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο απηήο θαζψο θαη ε έλδεημε «Λα κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή πεξεζία ή ηε γξακκαηεία», κέρξη ηελ Ρεηάξηε 23/10/2013 ηελ θαη ψξα 12:00 κ.κ. ζηε Γξακκαηεία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Ρεηάξηε 23/10/2013 ηελ θαη ψξα 13:00 κ.κ. απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Πηελ απνζθξάγηζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ.

2 Θαηά ηελ εκέξα απηή, θαη κφλνλ απηή, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα ιάβνπλ γλψζε γηα ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα ζα ζπληάμεη ηνλ πίλαθα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Νη πξνκεζεπηέο πξέπεη καδί κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα ππνβάινπλ ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο ηα παξαθάησ: Α. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία πξέπεη: Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη: αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. Β. ΘΙΔΗΠΡΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ πνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή. Πηνλ πίλαθα ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη, ν νξηζκφο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο θαη ε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Γ. ΘΙΔΗΠΡΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ πνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή. Γ. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα έρεη δηάξθεηα εθαηφλ είθνζη { 120 } εκεξψλ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Ν πξνκεζεπηήο πνπ ζα ππνγξάςεη ζύκβαζε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 5 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 ύςνπο 10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Ξ.Α.. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη από ην Λνζνθνκείν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ξ.Γ. 166/2003 θαη ε εμόθιεζε ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ ζα ππόθεηηαη ζηηο αλαινγνύζεο λόκηκεο θξαηήζεηο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.. ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΘΟΗΒΔΗΑ Ζ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΘΑΡΠΗΘΑ ΑΘΖΛΑ ΓΖΚΖΡΟΝΓΗΑΛΛΖΠ ΙΑΚΞΟΝΠ

3 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖ & ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΑΓΟΗΛΗΝ Ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ, φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο έλαληη ησλ Γηθαζηηθψλ Αξρψλ γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο, θαζψο θαη έλαληη νπνηαζδήπνηε δηεθδίθεζεο πξνθχςεη ιφγσ κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ αζζελείο, πξνζσπηθφ ή εξγαδφκελνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εγθαηαζηάζεηο: θιηκαηηζκνχ (ςχμε θαη ζέξκαλζε), χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, άξδεπζεο, ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, ππνζηαζκνχ κέζεο ηάζεο, ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, PLC, UPS, ηαηξηθψλ αεξίσλ, πξνπαλίνπ, πεπηεζκέλνπ αέξα, θελνχ, αηκνχ (αηκνιέβεηεο, αλεκνγελλήηξηεο θαη δίθηπα αηκνχ), ρεκηθήο εμνπδεηέξσζεο, ζεξκηθήο απνιχκαλζεο, ξαδηελεξγψλ, ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (αληηκεηψπηζε πξψηνπ βαζκνχ βιάβεο) θ.ιπ. Πεκεηψλεηαη φηη ε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αλειθπζηήξσλ είλαη εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηνπο αλαγθαίνπο απεγθισβηζκνχο. Πεκεηψλεηαη φηη ην Λνζνθνκείν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε ζπληήξεζε νξηζκέλσλ θχξησλ βαζηθψλ κεραλεκάησλ (θεληξηθνί ςχθηεο, κεηαζρεκαηηζηέο θιπ.) γηα ηα νπνία απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, κε ηε ζχλαςε αληηζηνίρσλ ζπκβνιαίσλ ζπληήξεζεο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ κεραλεκάησλ απηψλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζπληήξεζεο.( παξάγξαθνο Νξνινγία-εξκελεία φξσλ) Ν αλάδνρνο ζα παξαδίδεη θαζεκεξηλά, ζηελ Ρερληθή πεξεζία, αλαθνξά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά αληηκεησπίζζεθαλ. Ν αλάδνρνο ζα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη ζπζθεπέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. Ρν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθφ γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ 8ψξνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ καδί κε ην κφληκν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα απνηεινχλ έλα εληαίν ιεηηνπξγηθά ζχλνιν, γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ Γ/λζε Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζα κπνξεί λα απνκαθξχλεη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, εάλ απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ή θξηζεί αθαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο. Όια ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα θαη κε πιηθά ζπληήξεζεο (ιηπαληηθά, ιακπηήξεο, αέξηα, εμαξηήκαηα θ.ι.π.), ζα πξνκεζεχνληαη κε θξνληίδα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ Γ/λζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηηο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ. Πηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιηπή ή πιεκκειή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπο, νη ζρεηηθέο δαπάλεο ηεο απνθαηάζηαζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο επί φισλ ησλ παξαπάλσ θαζψο θαη γηα φηη δελ γίλεηαη αλαθνξά, ηζρχνπλ νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 1. Λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα άηνκα ηα νπνία θαη ζα απαζρνιεί κε θπζηθή παξνπζία ζην ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ επί 24σξνπ, ππνρξεσηηθά γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ

4 εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γ. Λ. Αηησιναθαξλαλίαο κε ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηελ ππάξρνπζα Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γ. Λ. Αηησιναθαξλαλίαο, θαη ζα ιεηηνπξγνχλ σο έλα εληαίν ζχλνιν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 2. Ρα άηνκα πνπ ζα απαζρνιεί, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ πξνζφληα πνπ ζα απνδεηρζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ζηελ πεξεζία, επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ πηπρίσλ, αδεηψλ θ.ιπ. θαζψο θαη βεβαηψζεσλ Γεκ. πεξεζηψλ. 3. Λα ηεξεί φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο γηα ηελ εξγαζία (εξγαηηθή Λνκνζεζία), ηηο ακνηβέο, σξάξηα εξγαζίαο, θνηλσληθέο παξνρέο, απνδεκηψζεηο, θφξνπο, πγεία αζθάιεηα εξγαηψλ θ.ιπ. θαη ζα επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. 4. Λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη πξνο θάζε ηξίην. 5. Λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ ζην Λνζνθνκείν, εηδηθεπκέλν, πγηέο, άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ, νκνηφκνξθεο εκθάληζεο κε ηελ έλδεημε «Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ». 6. Λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα πξνέθππηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε άιια άηνκα, εμαηηίαο ρεηξηζκψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή πιεκκεινχο ζπληήξεζεο απηψλ. 7. Λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν απ απηφλ, ζην αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Ρακείν ή Νξγαληζκφ. Ρν Λνζνθνκείν δηά ηεο Γ/λζεο Ρερληθνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ζε εξγαδφκελν ηνπ αλαδφρνπ λα εξγαζζεί, εάλ δελ απνδείμεη ν αλάδνρνο φηη είλαη αζθαιηζκέλνο. 8. Λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ παξνχζα, ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ Λνζνθνκείνπ. 9. Λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Γ/λζεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΟΚΖΛΔΗΑ ΝΟΥΛ Όπνπ ζηα θείκελα γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαθάησ φξσλ, ε έλλνηα απηψλ ζα είλαη ε εμήο: «ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ» ή «ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ»: Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο. «ΑΛΑΓΝΣΝΠ»: Ρν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη δηα ηεο ζπκβάζεσο ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. «ΔΟΓΝ»: Ρν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ απηνχ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. «ΔΟΓΑΠΗΑ»: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε. «ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ»: Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο. «ΠΛΡΖΟΖΠΖ»: Ρν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ πνπ πεξηιακβάλνληαη παξαθάησ. «Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ»: Ρν ζχλνιν ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ είηε εληφο ησλ θηηξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ, είηε εθηφο απηψλ, πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Ππλνπηηθά πεξηγξάθεηαη ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο σο αθνινχζσο. ΓΟΔΠΖ Α) Ξηεζηηθφ Πχζηεκα Β) Γίθηπν χδξεπζεο (ζσιήλεο, βάλεο, εδαθηθά). Γ) Γεμακελέο λεξνχ Γ) Boiler ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ Α) Αληιίεο ιεκκάησλ, αληιίεο αθαζάξησλ θαη αληιίεο νκβξίσλ Β) Γίθηπν απνρέηεπζεο ΘΔΟΚΑΛΠΖ

5 Α) Ιέβεηεο ειέγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε. Β) Γίθηπν ζέξκαλζεο (ζσιήλεο, βάλεο, θίιηξα, εμαεξηζηηθά θ.ι.π.) Γ) Γεμακελέο λεξνχ Γ) Boiler Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ (εθηφο ησλ ιεβήησλ) ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΤΜΖ Α) Τχθηεο ειέγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε Β) Γίθηπν ςχμεο (ζσιήλεο, βάλεο, θίιηξα, εμαζθαιηζηηθά θ.ι.π.) ζπληήξεζε έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Γ) Ξχξγνη ςχμεο ειέγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΘΔΛΡΟΗΘΔΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ F.C.U. A) K.K.M., F.C.U. (θαζαξηζκφο, θίιηξα, ιίπαλζε θ.ι.π.) Β) Πηφκην αεξηζκνχ ΞΟΝΠΒΔΠΖ Α) Ξπξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα Β) Γίθηπν Ξπξφζβεζεο (ζσιήλεο, βάλεο, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, θξνπλνί θ.ι.π.) Γ) Φηάιεο θαηάζβεζεο CO 2 θαη INERGEN Γ) Γίθηπν θαηάζβεζεο Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΑΡΚΝΠ Α) Αηκνγελλήηξηεο Β) Γίθηπν αηκνχ (βάλεο, δηαζηνιηθά, θίιηξα αηκνπαγίδεο, κεησηέο, αζθαιηζηηθά θ.ι.π.) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΗΑΡΟΗΘΑ ΑΔΟΗΑ Α) Ππκπηεζηέο ηαηξηθνχ αέξα Β) Ππκπηεζηέο γεληθνχ αέξα Ιίπαλζε, θίιηξα, ιάδηα, εμαξηήκαηα Γ) Ππκπηεζηέο θελνχ Γ) Γίθηπν απηψλ (ζσιήλεο, βάλεο, κεησηέο, θίιηξα, ιήςεηο αεξίσλ θ.ι.π.) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΞΝΠΡΑΘΚΝΠ Α) Κεηαζρεκαηηζηέο Β) Ξίλαθεο Κ.Ρ. Θαζαξηζκφο, ζχζθημε, αληηθαηάζηαζε Γ) Ξίλαθαο Σ.Ρ. πιηθνχ, αιιαγή θίιηξσλ, ιαδηψλ θ.ι.π. Γ) Ζ/Ε Δ)UPS ΠΡ)PLC Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ Α) Θαζαξηζκφο, αληηθαηάζηαζε πιηθνχ, ζχζθημε ζπλδέζεσο θ.ι.π. ΓΗΘΡΝ ΗΠΣΟΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ Α) Έιεγρνο ζπλέρεηαο, απνθαηάζηαζε θζνξψλ, θαζαξηζκφο θ.ι.π. ΓΗΘΡΝ ΑΠΘΔΛΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ Α) Έιεγρνο ζπλέρεηαο, απνθαηάζηαζε θζνξψλ, θαζαξηζκφο θ.ι.π. ΑΠΘΔΛΖ ΟΔΚΑΡΑ Α) Ππλαγεξκφο

6 Β) Ονιφγηα Γ) Θιήζε αδειθήο Γ) Ξξνηεξαηφηεηα Δ) Δλδνεπηθνηλσλία Ε) T.V.- Οαδηφθσλν ΠΡ) Ρειεθσληθφ δίθηπν Ζ) Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ Α) Θεληξηθφο πίλαθαο Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε Β) Ξπξαληρλεπηέο Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθό ηνπ. ΤΘΡΗΘΝΗ ΘΑΙΑΚΝΗ (ΤΓΔΗΑ) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΓΗΘΡΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ΑΞΝΠΘΙΖΟΛΠΖ ΓΑΡΝΠ Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΦΗΙΡΟΑ ΚΔΘ & ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ Έιεγρνο, επίβιεςε θαη ζπληήξεζε απφ ηνλ αλάδνρν. ΦΗΙΡΟΑ Κ.Ρ.Λ. Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε. ΑΛΡΙΗΔΠ ΔΜΝΓΔΡΔΟΥΠΖΠ Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΚΝΛΑΓΔΠ ΣΖΚΗΘΖΠ ΔΜΝΓΔΡΔΟΥΠΖΠ Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΚΝΛΑΓΔΠ ΑΛΡΗΠΡΟΝΦΖΠ ΝΠΚΥΠΖΠ Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ΝΟΗΠΚΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ Ζ ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή, ζε 24σξε βάζε θαη όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο παξαθνινύζεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνύ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο θαζώο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. Δηδηθόηεξα γηα όηη αθνξά ηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηόρνο είλαη ε πιήξεο θαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηζρύνο, λεξνύ ρξήζεσο θξύνπ θαη δεζηνύ, λεξνύ ζέξκαλζεο, αηκνύ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, λεξνύ ππξόζβεζεο, παξνρέηεπζεο ηαηξηθώλ αεξίσλ θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (εμνπδεηέξσζε ρισξίσζε θιπ.) Δπίζεο ε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ ησλ αζζελψλ ξεπκάησλ. Πηνπο ππφ ιεηηνπξγία ρψξνπο, εμαζθαιίδεηαη πιελ ησλ αλσηέξσ θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πξηδψλ, πδξαπιηθψλ παξνρψλ θαη απνρεηεχζεσλ, ηνπηθψλ ζηνηρείσλ θιηκαηηζκνχ (FAN COILS), ζσκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείνπ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γεληθψο ζηελ επζχλε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή, κεράλεκα θιπ. ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο ζε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζε πεξίπησζε βιάβεο. ΔΘΛΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΡΝ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη πνπ ζα επηθνπξείηε απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ αλαζέηεη ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο, ηηο δηαηάμεηο ησλ Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο, Γ.Δ.Ζ., Ν.Ρ.Δ., Γ.Δ..Α. Αηησιναθαξλαλίαο θ.ιπ. ή

7 ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ. Πηελ επζχλε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ αλήθεη ε ζπλερήο θαη επί 24ψξνπ βάζεσο θαζ φιε ηελ εβδνκάδα ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πξφιεςε δεκηψλ, ζα επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηελ ιεηηνπξγία ζε πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη ππαηηηφηεηά ηνπ. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε θαλνληθή θζνξά, ζε αλσηέξα βία θαζψο θαη ζε ειαηησκαηηθά πιηθά ή πιεκκειή εγθαηάζηαζε. Γεληθφηεξα Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ καδί κε ην Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα απνηεινχλ έλαλ εληαίν ιεηηνπξγηθά ζχλνιν, γηα ηελ ζπληήξεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γηα θάζε δήηεκα ζπληνληζκνχ, πξνγξακκάησλ, ηδηνκνξθηψλ θαη δπζθνιηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο ζχκπξαμεο ησλ δπν πιεπξψλ, ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ζα ιακβάλεη ε Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ. ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ Πηειέρσζε πξνζσπηθνύ εηδηθόηεηεο Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: Α. Λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε 5εηή εκπεηξία ζπληήξεζεο-ιεηηνπξγίαο Ζ/Κ κεγάισλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε θεληξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ (B.M.S.) Β. Λα έρεη εγθαηαζηήζεη θαη λα δηαηεξεί ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO9001. Γ. Ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη ζηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ λα θαηαζέζεη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή ηνπ ηθαλφηεηα. Γ. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ζα απαζρνιείηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Γ. Λ Αηησιναθαξλαλίαο, Λ.Κ.Αγξηλίνπ κε ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηελ ππάξρνπζα Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γ. Λ Αηησιναθαξλαλίαο, Λ.Κ.Αγξηλίνπ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ σο έλα εληαίν ζχλνιν. Δ. Ρα άηνκα (πξνζσπηθφ) πνπ ζα απαζρνιεί πξέπεη λα είλαη: Γηπισκαηνχρνο Κεραλνιφγνο Κεραληθφο ή Ζιεθηξνιφγνο Κεραλνιφγνο ΞΔ Ππληνληζηήο & ζπληεξεηήο B.M.S., ππεχζπλνο ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5εηή ζε ζπληήξεζε - ιεηηνπξγία Ζ/Κ κεγάισλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε θεληξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ (B.M.S.) 1 άηνκν ζε πξσηλή θαζεκεξηλή 8σξε βάξδηα (ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή ηνπ παξνπζία), ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ. Ξηπρηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο ή Ζιεθηξνληθφο ή Κεραλνιφγνο Κεραληθφο ΡΔ Ππληνληζηήο B.M.S. 1 άηνκν ζε πξσηλή θαζεκεξηλή 8σξε βάξδηα (κε θπζηθή παξνπζία). Αξρηηερλίηεο ΓΔ κε άδεηα ηαηξηθψλ αεξίσλ ζε ηζρχ 1 άηνκν ζε θάζε 8σξε πξσηλή βάξδηα γηα θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο (κε θπζηθή παξνπζία). Ρερλίηεο δξαπιηθνί ΓΔ 1 άηνκν ζε θάζε κία απφ ηηο δχν 8σξεο βάξδηεο (απφγεπκαλχρηαα) ηνπ 24ψξνπ γηα θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο (κε θπζηθή παξνπζία). Ζιεθηξνηερλίηεο ΓΔ Α έσο ΠΡ εηδηθφηεηαο 1 άηνκν ζε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο 8σξεο βάξδηεο ηνπ 24ψξνπ γηα θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο (κε θπζηθή παξνπζία). Ρν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ζα βξίζθεηαη πάληα ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ (Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο ΞΔ). πνρξεώζεηο πξνζσπηθνύ θαη αλαδόρνπ Ρν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα γλσξίδεη άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ δηθηχσλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ θαη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, prospectus, γξαπηέο νδεγίεο θιπ. Ώζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πξνθχςεη.

8 Ρν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα θαιχπηεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, εξγάζηκεο θαη κε (θπζηθή παξνπζία). Ρν πξφγξακκα θάζε βάξδηαο εθδίδεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη εγθξίλεηαη απφ ην Λνζνθνκείν. Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη λα ζηειερψζεη Γξαθείν εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα απαληά ζε 24σξε βάζε ζηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο αλαθνξάο βιαβψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ ιεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ πεχζπλνπ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ είλαη ππνρξεσηηθή. Νη Ρερληθνί ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά πνκπνδέθηεο. Ρν πξνζσπηθφ επίζεο ζα είλαη ελδεδπκέλν κε θαηάιιειε ζηνιή εξγαζίαο. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην ακέζσο θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρψξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ ή ζπκπεξηθέξεηαη άπξεπα θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην έξγν ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. πνρξέσζε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζπληήξεζεο ζα είλαη επίζεο, λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηνπο αλαγθαίνπο απεγθισβηζκνχο απφ ηνπο αλειθπζηήξεο. ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΟΓΝΓΝΡΖ Ρν (ππαιιειηθφ) Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πνπ δηαζέηεη ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ (Ζιεθηξνιφγνη, δξαπιηθνί θ.ι.π) εληάζζεηαη ζε έλα εληαίν πξφγξακκα εξγαζίαο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη εγθξίλεηαη απφ ην Λνζνθνκείν. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζιεθζεί λέν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζα ηίζεηαη ζηε δηάζεζεο ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεί ηελ εθπαίδεπζε θαη λα εμνηθεησζεί κε ηηο εγθαηαζηάζεηο εξγαδφκελν, καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ. ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ Ρα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φπσο θαχζηκα, ιηπαληηθά, αέξηα, πιηθά θαζαξηζκνχ θ.ι.π. θαζψο επίζεο θαη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ βιαβψλ ππαηηηφηεηα ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ), πξνκεζεχνληαη κε κέξηκλα ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ θαη ε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη φπσο εληφο δπν κελψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο, παξαδψζεη ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, φξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά φια ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία. ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ Κε ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, επηζεψξεζε, έγθαηξε αιιαγή θζαξηψλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ, έιεγρν θαη παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. Πηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππφκλεζε γηα κεγαιχηεξεο έθηαζεο εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ. Έθηαζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Όζνλ αθνξά ηελ έθηαζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηελ ηζρχνπζα ΝΡΔ, ΓΔΖ, ΓΔΑΑ θ.ι.π. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα θαηαρσξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ). ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη λα παξαδψζεη ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο ηα εμήο:

9 Γξαθείν ζπληήξεζεο κε φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, έληππα πνπ ζα ζέζεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ θαη ζα ζπιιέμεη ζπκπιεξσκαηηθά ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ. Θαζεθνληνιφγην πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. Φάθειν κε πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζκεξνιφγηα πνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη βιάβεο θαη νη ζπληεξήζεηο. Θαξηέιεο θαη κεηξψα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ή κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. πνζηαζκφο, Ιεβεηνζηάζην, Τπρξνζηάζην). Πηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα δηαηεζνχλ νη ρψξνη πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ηκήκα ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζψο θαη νη απαηηνχκελνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (γξαθείν), πξνθεηκέλνπ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ λα εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ζ ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε: Ρελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Λνκνζεζία (Β.Γ. 24 Λνεκ./17 Γεθ. 1953, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ινηπέο ηζρχνπζαο δηαηάμεηο). Ρνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο, Ρ.Δ.Δ., Γ.Δ.Ζ., Ν.Ρ.Δ., Γ.Δ..Α. Αγξηλίνπ θ.ι.π. Ρνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ (Ακεξηθαληθνχο θ.ι.π.), φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο. Ρηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. Ρνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο. ΠΛΔΛΛΝΖΠΔΗΠ - ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑ Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ΔΟΓΝΓΝΡΖ απφ ην έλα κέξνο θαη ΑΛΑΓΝΣΝ απφ ην άιιν, είηε αθνξνχλ ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ είηε ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, γίλνληαη νπσζδήπνηε εγγξάθσο. Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, επί αηηεκάησλ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ, δελ απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο. Νη νπνηαζδήπνηε θχζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο επηθαιεζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο, ε εληνιή δίδεηαη πξνθνξηθά, θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. Υο έδξα ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαζνξίδεηαη ην γξαθείν πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη πξνο ρξήζε ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ ζηα θηίξηα ηνπ. ΔΙΔΓΣΝΗ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΔΗΠ ΔΟΓΝ Ζ ηξηκειήο επηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα νξηζηεί απφ ηνλ Γηνηθεηή, επνπηεχεη ην έξγν θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ. Κηα θνξά ην κήλα ηνπιάρηζηνλ επηζεσξεί ην έξγν παξνπζία ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ. ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΝ ΘΑΘΗΠΡΝΛ ΑΚΦΗΒΝΙΖ ΡΖΛ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ. Αλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ έρεη ηε γλψκε φηη εδφζε εληνιή απφ ην Λνζνθνκείν γηα θάπνηα εξγαζία ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηελ ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζεο απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηφηε πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο λα ππνβάιιεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κε έγγξαθν ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. Ρν ίδην ηζρχεη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αθνξά ηελ θαηά ηελ γλψκε ηνπ κε ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ. Θάζε παξάιεηςε έγγξαθεο αμίσζεο ζεσξείηαη σο ζπκθσλία ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ. ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΔΟΓΝ Θαζ φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη απφ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ εκεξνιφγην ζην νπνίν εγγξάθεηαη θαζεκεξηλψο θάζε ζπκβάλ πνπ αθνξά ην έξγν, θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαηεξνχκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο θαζψο θαη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ, νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθά

10 ζηνηρεία ζηε ζχκβαζε απαηηνχληαη. Ρν εκεξνιφγην απηφ θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη αληίγξαθν παξαδίδεηαη θάζε εβδνκάδα ηνπ Λνζνθνκείνπ. ΓΗΔΗΛΖ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αξκφδηνη γηα έιεγρν θαη παξαηεξήζεηο είλαη εθηφο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, νη νξηζκέλνη απφ ηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ Ρερληθνί γηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη ν Γηαηξφο Δξγαζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. ΕΖΚΗΔΠ ΠΔ ΡΟΗΡΝΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΠΗΔΠ ΑΡΥΛ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο. γείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηχπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηε κε θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηε κε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΔΟ ΡΟΗΡΥΛ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ απφ αλαγλσξηζκέλε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία. Απνδεηθηηθφ ηεο αζθάιηζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαίηεηα ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, δειαδή απφ ηελ ππνγξαθή Πχκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα ην πνζφ πνπ θαιχπηεη θάζε πηζαλή βιάβε, ζσκαηηθή ή ηεο πεξηνπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ αζθάιηζε απηή ζα πξνζβιέπεη ηελ παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο θαηά ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ απφ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη παληφο εξγαδνκέλνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ηνπ έξγνπ φπσο θαη θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, απφ αζζελείο, επηζθέπηεο θ.ι.π. Ζ αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθαιίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν. ΑΡΣΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΕΖΚΗΔΠ ΠΡΝ ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε Κεραληθνχο, Δξγνδεγνχο, Ρερλίηεο, Δξγάηεο ή άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ απφ θάζε πιεξσκή γη απηέο ηηο δεκηέο ή βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο εθηφο αλ ε δεκηά ή βιάβε γίλεη απφ ελέξγεηα ή ππαηηηφηεηά ηνπ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ην έξγν. Γηα ηηο αλαγθαίεο εηζθνξέο επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απφξξνηα αλσηέξαο βίαο, δειαδή ζπλζεθψλ πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, εθφζνλ έρεη επηδείμεη ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα ελφο ινγηθνχ θαη ζπλεηνχ ζπκβαιιφκελνπ, θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαη απνηξαπνχλ απφ απηφλ. Δλδεηθηηθά, γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ζπληζηνχλ:

11 Α) Θενκελίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο. Β) Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κεξψλ, επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, πνιεκηθή ζχξξαμε, εκπάξγθν. Θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην άιιν κέξνο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο, ην κέξνο πνπ ηελ επηθαιείηαη νθείιεη λα ιάβεη θάζε πξφζθνξν κέηξν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκηνγφλεο ζπλέπεηέο ηνπ θαη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο λα αξζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε. Δηδηθφηεξα γηα φηη αθνξά ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, απηφο νθείιεη έλαληη ηηκήκαηνο πνπ ζα εθηηκεζεί θαη ζπκθσλεζεί ακνηβαία λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο. ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ Πε πεξίπησζε έθηαηεο αλάγθεο ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη εληνιέο ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ δηεπθνιχλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη άιιεο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε. Ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ «έθηαηεο αλάγθεο» γίλεηαη κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ. ΞΙΖΚΚΔΙΖ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΠΠΡΑΠΔΗΠ ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη δελ πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχκβαζε, ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ δχλαηαη λα εθαξκφζεη ζεηξά κέηξσλ φπσο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, έγγξαθεο ζπζηάζεηο, δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο απφιπζεο / αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ, πεξηθνπέο επί ηνπ ινγαξηαζκνχ, απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ, απαίηεζε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θ.ι.π. Πε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο θαη άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ, πξνβιέπεηαη ε θήξπμε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ σο έθπησηνπ, κε παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ηελ ιήςε νπνησλδήπνηε άιισλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ (ελδίθσλ θαη κε) πνπ ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ ζα θξίλεη σο πξνζθνξφηεξα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Ζ θήξπμε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ σο έθπησηνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απαηηείηαη αλαιπηηθή θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο ΓΗΔΘΛΝΠΑΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ. ΙΖΜΖ ΠΚΒΑΠΖΠ Κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα παξαδψζεη ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, παξνπζία ηεο ΓΗΔΘΛΝΠΑΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ θαη επί απνδείμεη, φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ Ζ/Κ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα prospectus κε ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηνηρεία ηα νπνία παξέιαβε απφ ην Λνζνθνκείν ή ζπκπιήξσζε ν ίδηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ζα παξαδψζεη ην (θαζεκεξηλφ) Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο, ηηο θαξηέιεο ζπληήξεζεο θαη ηα Ξξνγξάκκαηα Ξξνιεπηηθήο Ππληήξεζεο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά ην έξγν. Κε ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη γηα δηάζηεκα πνπ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ (φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ), ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δίδεη θάζε πιεξνθνξία θαη λα παξάζρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ (πεχζπλν Δξγνηαμίνπ, ή άιιν πξνζσπηθφ) γηα ελεκέξσζε θαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρν ηίκεκα ζηελ πεξίπησζε απηή ζα θαζνξηζηεί ε θνηλή ζπκθσλία ΔΟΓΝΓΝΡΖ θαη ΑΛΑΓΝΣΝ θαη κε λεψηεξε ζχκβαζε αμηνινγψληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ.

12

ΘΔΚΑ: Ξξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο γηα «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΘΡΗΛΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γ.Λ Αηησι/λίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ.

ΘΔΚΑ: Ξξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο γηα «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΘΡΗΛΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ» γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γ.Λ Αηησι/λίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ. Αγξίλην, 21 Oθησβξίνπ 2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση. 18051 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ Γξαθείν : Ξξνκεζεηώλ ΠΣΔΓΗΝ Ραρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΑΓΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ.

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΑΓΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 12-10-10 1 ε ΓΔΗΝΛ/ΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΟ. ΓΗΑΘ : 13 π/2010 ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003337382 2015-11-19

15REQ003337382 2015-11-19 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη Ανελκσζηήρων ζηο Πολιηιζηικό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 Ξξφθεηηαη γηα ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα Λνζνθνκεία ηεο 5 εο ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΜΖ 59/2012 ΡΖ ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 2-11-2012 1. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΑ ΛΔΑ 2. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 3. ΛΔΑ ΘΟΖΡΖ

Γ/ΜΖ 59/2012 ΡΖ ΠΚΦΔΟΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 2-11-2012 1. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΑ ΛΔΑ 2. ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΘΖ ΑΘΖΛΥΛ 3. ΛΔΑ ΘΟΖΡΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ Γ.Λ. ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΞΑΛΑΛΔΗΝ Ιεσθ. Θλσζνχ, Ρ.Θ. 44, Ζξάθιεην Θξήηεο ΑΦΚ 999082972, Β ΓΝ Ζξαθιείνπ Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ Ζξάθιεην 6-11-2012.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003186592 2015-10-19

15REQ003186592 2015-10-19 ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 18087/19-10-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 667 Απφ ην πξαθηηθφ 37 εο /2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420808 2014-11-21

14PROC002420808 2014-11-21 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/ 11 /2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη: ΔΓΤ/ 1880 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα