ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

2

3 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke ( ). Οι διδακτικές αρχές του ήταν: Να μην μεταδίδονται πολλές γνώσεις παράλληλα. Να γίνεται επανάληψη των προσκτηθεισών γνώσεων. Να αποφεύγεται η απομνημόνευση. Να ξεκινά η μάθηση και η διδασκαλία από τη μητρική γλώσσα. Η ανάγνωση να συνοδεύεται από τη γραφή. Ο δάσκαλος με τη διδασκαλία του απαντά σε πέντε βασικά ερωτήματα: Τι διδάσκεις; Σε ποιους διδάσκεις; Γιατί διδάσκεις; Πώς διδάσκεις; Με ποια μέσα διδάσκεις; Οι απαντήσεις συνιστούν το περιεχόμενο της επιστήμης της ιδακτικής.

4 ενότητα 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ιδακτική Πραγματικότητα είναι εκείνη η περιοχή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας που αναφέρεται στις μορφές, τα πλαίσια, το περιεχόμενο και τα μέσα της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται και αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία. 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ Για να προσδιοριστεί η διδακτική πραγματικότητα αναλύονται τέσσερα βασικά στοιχεία: α) Ο δάσκαλος. β) Ο μαθητής. γ) Το αντικείμενο (που αποτελεί το λεγόμενο «διδακτικό τρίγωνο»). δ) Το διδακτικό συγκείμενο (context) μέσα στο οποίο συντελείται η αλληλεπικοινωνία μεταξύ των τριών βασικών στοιχείων του διδακτικού τριγώνου. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία του διδακτικού τριγώνου. 3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Η συμπεριφορά των δασκάλων μέσα στη σχολική τάξη, που θεωρείται βασική για την επίτευξη επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους μαθητές, είναι: Η σαφήνεια. Η ποικιλία. Ο προσανατολισμός στο διδακτικό έργο. Η ενθάρρυνση των μαθητών για ενασχόληση στη μαθησιακή διαδικασία. Η οργάνωση της διδασκαλίας κατά τρόπο που εξασφαλίζει στους μαθητές την επιτυχία. Προκειμένου δε να επιτευχθούν από τους μαθητές αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα απαιτείται: Σαφήνεια στους στόχους και την επεξεργασία του μαθήματος. Ποικιλία και ευελιξία στις διδακτικές προσεγγίσεις και τα διδακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται. 20

5 Η Επιστήμη της ιδακτικής Ακαδημαϊκός προσανατολισμός στις διδακτικο-μαθησιακές δραστηριότητες της ωριαίας διδασκαλίας. Υψηλά ποσοστά αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας μαθητών στις σχολικές εργασίες. Αξιοποίηση μαθησιακών ιδεών. Οργάνωση της τάξης και καθοδήγηση κατά τη διδασκαλία. Ενθουσιασμός του εκπαιδευτικού για το έργο που επιτελεί. Συχνή χρήση ερωτήσεων κατανόησης. Υψηλές προσδοκίες για τις ικανότητες των μαθητών και απαιτήσεις για τη δουλειά τους. ιδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών. Ιστορικά ο ρόλος του διδάσκοντα με βάση τις παραδοσιακές αντιλήψεις ήταν: διαπαιδαγώγηση, παροχή γνώσεων, κρίση/αξιολόγηση, επιβράβευση, αυστηρή καθοδήγηση, επεξεργασία γνώμης, πρότυπο. Τη δεκαετία του 1970 υιοθετείται το Μαθητικοκεντρικό Σύστημα, όπου δίνεται έμφαση στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή, την κοινωνικοποίησή του, στο ότι ο δάσκαλος είναι βοηθός (tutor) και την αλληλοαξιολόγηση. 3.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, ο μαθητής είναι παθητικός δέκτης γνώσεων, χαρακτηρίζεται ως «άγραφο χαρτί» όπου ο δάσκαλος-παντογνώστης «γράφει» τη δική του γνώση. Σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις ο μαθητής είναι στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητικοκεντρικό σύστημα) και λαμβάνεται πολύ υπόψη η συμμετοχή του στη διδασκαλία. 3.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας ταυτίζει το διδακτικό αντικείμενο με το εγχειρίδιο, το οποίο είναι μια μονοσήμαντη μετάδοση γνώσης χωρίς τη δυναμική μιας συνεχούς ανανέωσης, Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία διδακτικών αντικειμένων, τα οποία ξεκινούν από έντυπο υλικό και φτάνουν μέχρι λογισμικό φιλικό προς τον μαθητή και πολύ εύκολο στη χρήση. 21

6 ενότητα 1 Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων είναι: Η επικαιροποίηση της θεματικής. Η σύνδεση της γνώσης με τις κοινωνικές ανάγκες του μαθητικού κοινού, όπως επίσης και με τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά του. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω δραστηριοτήτων. 3.4 Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ιδακτικό υλικό, π.χ. βιντεοκασέτα, λογισμικό, μαγνητοφωνημένη συζήτηση. ιδακτικό μέσο, π.χ. βίντεο, Η/Υ, επιδιασκόπιο. ιδακτική ύλη (πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα). Παιδαγωγικά εργαλεία, π.χ. λύση προβλημάτων, προσομοιώσεις στον Η/Υ, μέθοδοι διδασκαλίας, έρευνα κ.λπ. 3.5 ΟΡΙΣΜΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με τη στενή έννοια, διδασκαλία είναι η μετάδοση γνώσεων από τον δάσκαλο στον μαθητή. Σύμφωνα με την παιδαγωγική άποψη, διδασκαλία είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στην καθοδήγηση του παιδευομένου, ώστε αυτός να κατανοήσει τα διδασκόμενα. Περιλαμβάνει όλων των ειδών τις οργανωμένες ενέργειες, ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο πραγματοποιούνται και οι οποίες έχουν στόχο τους τη μάθηση. 4. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Η ιδακτική Μεθοδολογία αποτελεί μια διεπιστημονική μέθοδος οργάνωσης και διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιούνται οι συνθήκες και τα αποτελέσματα της μάθησης. Η Παιδαγωγική Ψυχολογία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ο άνθρωπος. Μελετάει τις σχέσεις μεταξύ των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος και των διεργασιών που συμβαίνουν στο νου του μαθητή. 22

7 Η Επιστήμη της ιδακτικής 5. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ Το διδακτικό έργο συνίσταται από: Τον προγραμματισμό της διδασκαλίας Την εφαρμογή της διδασκαλίας. Το διδακτικό έργο έχει ως στόχο τη μάθηση. Μάθηση είναι η σχετικά μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς του μαθητή που προκύπτει ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων εμπειριών. Τα τρία στοιχεία της μάθησης είναι η απόκτηση γνώσης, η διατήρηση γνώσης και η μεταβίβαση γνώσης (εφαρμογή). 6. ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ «Η μετάδοση της γνώσης είναι εφικτή.», Σωκράτης και Πλάτωνας Η επιστήμη της διδακτικής διακρίνεται στις παρακάτω φάσεις: Πρακτική ιδακτική: επιχειρεί να καταγράψει και να κωδικοποιήσει την εμπειρία που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί άμεσα από την καθημερινή διδακτική πράξη Επιστημονίζουσα ιδακτική: επιχειρεί μέσα από επαγωγικούς/αναγωγικούς συλλογισμούς να οργανώσει τη διδακτική εμπειρία σε σύστημα παιδαγωγικό-διδακτικών αρχών, που να είναι σε θέση να επιλύει τα θεωρητικά ερωτήματα και τα διδακτικά προβλήματα της εκπαίδευσης Επιστημονική ιδακτική: προσθέτει στην εμπειρία και τη λογική των προηγούμενων φάσεων το στοιχείο του ελέγχου της εγκυρότητας 7. ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1 Στο παρακάτω σχήμα προτείνεται ένα μοντέλο προγραμματισμού της διδασκαλίας που χρησιμοποιείται στις οικονομικές επιστήμες και έχει ως στοιχεία τα παρακάτω: 1. Saunders P., Welsh A., Hansen, L. (1978), Resource Manual for Teacher Training programs in economics, New York. 23

8 ενότητα 1 Ανάγκες: Τι πρέπει να μάθει ή να μπορεί να κάνει ένας μαθητής για να θεωρηθεί ότι πέτυχε στο συγκεκριμένο μάθημα; Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών που πρέπει να ικανοποιηθούν; Σκοποί: Αποτελούν γενικές (ευρείες) διατυπώσεις δηλώσεις πάνω στο τι πρέπει να επιτευχθεί με το μάθημα. είχνουν την κατεύθυνση για το λεπτομερή προγραμματισμό των μαθημάτων. Αντικειμενικοί Στόχοι: Αποτελούν ειδικές διατυπώσεις-δηλώσεις που βοηθούν τον δάσκαλο να καθορίσει εάν οι σκοποί του μαθήματος έχουν επιτευχθεί. Περιορισμοί: Συγκεκριμένες ικανότητες των μαθητών, διαθέσιμος χρόνος διδασκαλίας, συγκεκριμένα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα διδασκαλίας Σχεδιασμός & Επιλογή Στρατηγικής: Προσδιορίζουμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος, δηλαδή την επιλογή του κατάλληλου υλικού διδασκαλίας, της διδακτικής σειράς, της μεθόδου διδασκαλίας και του τρόπου διδασκαλίας. Εφαρμογή: Είναι η «διδασκαλία», το σχέδιο μαθήματος. Συλλογή εδομένων: Το feedback της διδασκαλίας με σκοπό τη βελτίωση και την αναδιατύπωση των στόχων. Αξιολόγηση: Συνεχής ιαδικασία. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ανάγκες Σκοποί Αντικειμενικοί Στόχοι Σχεδιασμός & Επιλογή Στρατηγικής Εφαρμογή Αξιολόγηση Συλλογή εδομένων: Ανάλυση της επιτυχίας, εξετάσεις Βιντεοσκόπηση & παρατήρηση Αξιολόγηση του μαθήματος από τους μαθητές 24

9 Η Επιστήμη της ιδακτικής 8. ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει όλα τα θέματα που έχουν οριστεί να διδαχθούν κατά μάθημα σε μια τάξη. Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει το χρόνο κατά τον οποίο θα διδαχθεί η ύλη που προβλέπεται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Περίγραμμα Μαθήματος: Είναι η λεπτομερής παρουσίαση όλων των γνώσεων (θεωρητικών & δεξιοτήτων) που θα διδαχθούν στο μάθημα. Είναι συνδυασμός του αναλυτικού προγράμματος και του ωρολογίου προγράμματος. ιδακτική Ενότητα: Είναι ένα αυτοτελές θέμα που διδάσκεται στους μαθητές. Ωριαίο Μάθημα: Είναι η παρουσίαση της διδακτικής ύλης για λεπτά. εξιότητα: Είναι η ικανότητα εκτέλεσης μιας εργασίας. Θεωρητική Γνώση: Είναι η κατανόηση μιας έννοιας ή ενός συνόλου εννοιών. Πράξη: Είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων. Τεχνική Πληροφορία: Είναι η έκφραση θεωρητικών τεχνικών γνώσεων. Έργο: Είναι ένα ολοκληρωμένο αντικείμενο που προκύπτει από το συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων πράξεων και με τη χρησιμοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών πληροφοριών. 25

10

11 2 ενότητα ΜΕΘΟ ΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΙΑΤΥΠΩΣΗ. ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται σε ένα σημαντικό ερώτημα που θέτει η σύγχρονη ιδακτική: «πώς» διδάσκεται ένα γνωστικό αντικείμενο. Η στρατηγική διδασκαλίας ή διδακτική στρατηγική αποτελεί ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου διδακτικού στόχου και αποτελείται από μια σειρά διακριτών μεταξύ τους βημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό και οδηγούν τον μαθητή σταδιακά στην επίτευξη του διδακτικού στόχου που έχει τεθεί. Η διδακτική μέθοδος αποτελεί μια παγιωμένη αλληλουχία διαδικασιών που εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ένα ευρύ πλαίσιο διδακτικών στόχων. Μέθοδος λόγου χάρη είναι η τριμερής πορεία διδασκαλίας. Απεναντίας η διδακτική στρατηγική, επειδή ακολουθεί λεπτομερειακά τις ιδιαιτερότητες κάθε διδακτικού στόχου, αποτελεί κάθε φορά ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό. Είναι ευέλικτη, ελαστική και γενικά επιδέχεται διαφοροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε στόχου (στο δεύτερο μέρος και στην ενότητα 3 αναλύονται εκτενώς οι παραπάνω έννοιες). 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η μέθοδος υπαγορεύεται από τις γνώσεις που έχει ήδη ο μαθητής στο θέμα. Ο δάσκαλος, αφού αποφασίσει τι θα διδάξει, μελετά τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα το διδάξει, δηλαδή ποια μέθοδο διδασκαλίας θα χρησιμοποιήσει.

12 ενότητα 2 Η φιλοσοφία που διέπει την επιλογή της μεθόδου είναι ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι; Η καλύτερη μέθοδος είναι αυτή που δίνει στους μαθητές ζωηρές εμπειρίες και εντυπώσεις διότι η γνώση προέρχεται από την πείρα». Ο δάσκαλος λαμβάνει υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το άτομο μαθαίνει: Με την πρακτική εφαρμογή, τη συζήτηση, την παρατήρηση και τη συμμετοχή. Η διαδικασία επιλογής της μεθόδου γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών αλλά και το τι επιδιώκεται με τη διδασκαλία. Για παράδειγμα, απλή γνώση του θέματος: διάλεξη, δυνατότητα εφαρμογής ορισμένων αρχών, διερευνητική μέθοδος κ.λπ. 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ Η πείρα και οι γνώσεις των μαθητών Ο αριθμός των μαθητών στην τάξη Η προσωπικότητα του δασκάλου Ο διαθέσιμος χρόνος Τα διαθέσιμα μέσα. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Ο δάσκαλος πιστεύει πως η διερευνητική μέθοδος είναι αποτελεσματικότερη αλλά βλέπει πως ο μαθητής στερείται γνώσεων για την επίλυση ενός προβλήματος. Έτσι χρησιμοποιεί τη διαλογική μέθοδο ως εξής: 1. Σχηματίζει μια ομάδα μαθητών, οι οποίοι θα συζητήσουν και θα επιλύσουν το πρόβλημα. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τη λύση στην τάξη. 2. Να δώσει το πρόβλημα και τη λύση του γραπτώς στους μαθητές για μελέτη αλλά και ως υπόδειγμα. 3. Να περιγράψει προφορικά το πρόβλημα και τη λύση του για να παρακινήσει τους μαθητές σε συζήτηση επί των βασικών αρχών, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την επίλυση του προβλήματος. Όταν έχουμε μεγάλο αριθμό μαθητών χρησιμοποιούνται ερωτήσεις έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν να δίνουν εξηγήσεις με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες και πεποιθήσεις. Στη συνέχεια ο δάσκαλος από τις εκδηλώσεις των μαθητών μπορεί να αναπτύξει τις ιδέες σε ομάδες με τη μέθοδο του διαλόγου. 28

13 Μέθοδοι ιδασκαλίας, Αντικειμενικοί Στόχοι 3. ΜΕΘΟ ΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Οι κυριότερες μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στη διδακτική των Οικονομικών Επιστημών είναι οι παρακάτω: α) Μονολογική ή ακροαματική μέθοδος ή διάλεξη Η χωρίς διακοπή παρατεταμένη προφορική παρουσίαση γνώσεων από το δάσκαλο ονομάζεται διάλεξη. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Η συμμετοχή των μαθητών περιορίζεται στη σιωπηλή λογική επεξεργασία των γνώσεων που παρέχονται από τον δάσκαλο. Το περιεχόμενο και η ταχύτητα παρουσίασης των γνώσεων προσαρμόζεται στη δεκτικότητα του μέσου μαθητή. Χρησιμοποιείται όταν οι μαθητές πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατακτήσουν τη διδακτέα ύλη. ημιουργεί στους μαθητές έντονα συναισθήματα που προκαλούνται από την προσωπικότητα του ομιλητή-δασκάλου. Ο δάσκαλος έχει πρωτοκαθεδρία ενώ μένει παθητικός ο μαθητής. Ο μονόλογος χρονικά πρέπει να είναι περιορισμένος και να συνδυάζεται με άλλες μεθόδους διδασκαλίας. Τεχνικές επιτυχημένης μονολογικής μεθόδου διδασκαλίας Ο δάσκαλος θα πρέπει από την αρχή να καθορίσει την δομή του μαθήματος. Χρησιμοποίηση της επανάληψης της ύλης. Κάθε θέμα πρέπει να χωρίζεται σε υποενότητες έτσι ώστε ο μαθητής να αντιλαμβάνεται τη ροή της διδασκαλίας. Το θέμα πρέπει να αναπτύσσεται με ένα εποπτικό μέσο διδασκαλίας. Να δίνεται μια περίληψη με τα βασικά σημεία της διδασκαλίας. Να γίνεται σύνδεση των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών με την νέα γνώση. Πρέπει να δημιουργείται από τον δάσκαλο κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους μαθητές. Να ελέγχονται από τον δάσκαλο οι σημειώσεις των μαθητών από το μάθημα και να δίνεται από τον δάσκαλο σημασία στους μαθητές που αποδεικνύονται πιο ανεπαρκείς ως προς το έργο αυτό. β) ιαλογικός τύπος διδασκαλίας ή συζήτηση Η συζήτηση είναι η ανταλλαγή απόψεων από τα μέλη μιας ομάδας γύρω από κάποιο θέμα με σκοπό να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: 29

14 ενότητα 2 ιευθύνεται από τον δάσκαλο αλλά συμμετέχουν όλοι και είναι υποχρεωμένοι να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους. Απαιτεί αφενός την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου θέματος που θα συζητηθεί και αφετέρου την εξασφάλιση ενός κοινού υπόβαθρου ενημέρωσης για το θέμα. Με τη μέθοδο αυτή καταργείται η πρωτοκαθεδρία του δασκάλου ενώ ο μαθητής συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, καλλιεργώντας έτσι τις γλωσσικές του δεξιότητες. Τεχνικές επιτυχημένου διαλογικού τύπου διδασκαλίας Θα πρέπει να ο δάσκαλος να κάνει μια εισαγωγή στο θέμα που πρόκειται να συζητηθεί προκειμένου να καθοριστεί το θέμα της συζήτησης. Ο δάσκαλος θα πρέπει να κάνει εύστοχες ερωτήσεις που θα απαιτούν οι μαθητές να δικαολογούν τις απαντήσεις τους και να επιχειρηματολογούν. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν χρόνο για να σκεφτούν. Ο δάσκαλος θα πρέπει να κάνει αποτελεσματική κατανομή της συζήτησης και να φροντίζει ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε αυτήν. Ο δάσκαλος θα πρέπει να αποφεύγει να επιβάλλει τις απόψεις ή τα συμπεράσματά του στην τάξη γιατί αυτό είναι πιθανό να σημαίνει και το τέλος της συζήτησης. Τέλος, ο δάσκαλος μπορεί να προβεί σε μια περίληψη των απόψεων που ανταλλάχθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης. Την περίληψη αυτή μπορεί ο δάσκαλος να την αναθέσει ως εργασία σε μια ομάδα μαθητών οι οποίοι στην συνέχεια θα την παρουσιάσουν στην τάξη. γ) Ερωτηματική μέθοδος Σ αυτή τη μέθοδο υπάρχουν δύο παράμετροι: Η ερώτηση και η απάντηση δηλαδή η παρουσίαση προχωρεί με ερωτοαποκρίσεις. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Οι ερωτήσεις υποβάλλονται τόσο από τον δάσκαλο όσο και από τους μαθητές, στους οποίους απαντούν καταρχάς οι συμμαθητές τους και εφόσον είναι απαραίτητο ο ίδιος ο δάσκαλος. Να συνδυάζεται με άλλες μεθόδους αφενός για να καλλιεργηθεί η αυτενέργεια των μαθητών και αφετέρου για να λάβει ο δάσκαλος την απαιτούμενη ανταπόκριση από τους μαθητές, για να ενημερωθεί κατά πόσο αντιλαμβάνονται τη διδασκόμενη ύλη. Η πιο γνωστή μορφή ερωτηματικής μεθόδου είναι η μαιευτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από τον Σωκράτη στους διαλόγους του. Κύριο 30

15 Μέθοδοι ιδασκαλίας, Αντικειμενικοί Στόχοι χαρακτηριστικό της είναι η λεπτομερής εξέταση των θεμάτων, με αποτέλεσμα να επέρχεται μάθηση εις βάθος, αλλά με βραδύτατο ρυθμό. δ) Μίμηση ρόλων (παιγνιώδης διδασκαλία) Καθένας από τους μαθητές υποδύεται ένα συγκεκριμένο ρόλο εκτελώντας δραστηριότητες όμοιες με αυτές του πραγματικού κόσμου, π.χ. η αναπαράσταση μιας δίκης από φοιτητές της νομικής καθένας από τους οποίους υποδύεται το ρόλο ενός από τους παράγοντες της δίκης, όπως πρόεδρος, ένορκοι, δικηγόροι κ.λπ. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Πλεονεκτήματα είναι η πλήρης ενεργοποίηση των μαθητών και η εξοικείωσή τους με τον εμπειρικό κόσμο. Απαιτεί από τον δάσκαλο μέριμνα για εξασφάλιση της οργανωτικής υποδομής από δε τους μαθητές χρονοβόρα και κοπιαστική προετοιμασία. Η διδασκαλία οργανώνεται έτσι ώστε να θυμίζει στους μαθητές παιχνίδι, με σκοπό να κερδηθεί η προσοχή και το ενδιαφέρον τους. Ο μαθητής πρέπει να έχει διάθεση και προθυμία να συμμετάσχει ενεργά και να μιμηθεί με επιτυχία το ρόλο που του αναθέτει ο δάσκαλος. ε) εικτική μορφή διδασκαλίας-επίδειξη Η παρουσίαση μιας δεξιότητας, μιας διαδικασίας με χρησιμοποίηση πραγματικών μέσων ονομάζεται επίδειξη. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Οι πράξεις (εργαστήριο) παρουσιάζονται μόνο με επίδειξη. Η μάθηση επιτυγχάνεται όχι μόνο με τον προφορικό λόγο και την ακοή αλλά και την παρατήρηση και την όραση. Ο δάσκαλος παίζει κύριο ρόλο, ενώ η αυτενέργεια του μαθητή είναι κατευθυνόμενη από τον δάσκαλο. Ο μαθητής έχει εποπτεία και σχηματίζει ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Επιτυγχάνεται η σύνδεση θεωρίας και πράξης. Η μορφή αυτή διδασκαλίας προϋποθέτει την ύπαρξη των κατάλληλων υλικών και εποπτικών μέσων. στ) Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Επιτυγχάνεται η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης του μαθητή. 31

16 ενότητα 2 Στηρίζεται στο χωρισμό της σχολικής τάξης σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σύνθεση μιας εργασίας, την οποία στη συνέχεια παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές ερευνούν για ένα θέμα χωρίς τη μεσολάβηση του δασκάλου, και καλλιεργείται έτσι η αυτενέργειά τους. Ο μαθητής μαθαίνει στον ομαδικό τρόπο δουλειάς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κοινωνικοποιητική λειτουργία της μεθόδου. ζ) Βιωματική μέθοδος διδασκαλίας (σχέδια εργασίας) Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: ίνει έμφαση στην κοινοποίηση της πορείας και των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινωνία, Έχει αρχή, μέση και τέλος. Μοιάζει με μια καλή ιστορία που μπορεί κάποιος να τη διηγηθεί. Τα παιδιά νιώθουν χαρά, περηφάνια, αυτοπεποίθηση και θέλουν να μοιραστούν με άλλους αυτά που έμαθαν. Τα σχέδια εργασίας είναι μοναδικά και εξαρτώνται από το μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου. Ανεξάρτητα από το τελικό προϊόν, τα σχέδια εργασίας αποτελούν μια εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης. η) ιερευνητική μέθοδος διδασκαλίας Στη μέθοδο αυτή ο δάσκαλος θέτει στους μαθητές ένα θέμα, το οποίο πρέπει μέσω της ερευνητικής τους δράσης να επιλύσουν. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει ευρεία μόρφωση και παιδαγωγική και ψυχολογική κατάρτιση προκειμένου να καθοδηγήσει την έρευνα των μαθητών. θ) Μελέτη περίπτωσης Έχει αφετηρία συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Ορισμένα από τα προβλήματα αυτά ανατίθενται στους μαθητές για να τα μελετήσουν και να τα επιλύσουν καταλήγοντας σε περισσότερες από μία λύσεις. Η μάθηση επέρχεται αφενός με την έρευνα για την εξεύρεση στοιχείων που οδηγούν σε λύσεις και αφετέρου με την κριτική ικανότητα που αναπτύσσεται για την αξιολόγηση των λύσεων και για την αιτιολόγηση της τελικής επιλογής. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η εξοικονόμηση χρόνου διδασκαλίας και η δυνατότητα εξατομίκευσης της διδασκαλίας. 32

17 Μέθοδοι ιδασκαλίας, Αντικειμενικοί Στόχοι Προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου είναι: α) να υπάρχουν αρκετές πηγές μάθησης διαθέσιμες στο μαθητή για να αξιοποιεί το χρόνο που ασχολείται και να μην ταλαιπωρείται με άσκοπες αναζητήσεις και β) να γίνεται συστηματική παρακολούθηση από τον δάσκαλο κατά την πορεία της μελέτης και τελικός έλεγχος και αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωσή της, ώστε να εξασφαλίζεται η ανατροφοδότηση του μαθητή. Απαιτεί διδακτική πείρα του δασκάλου που την εφαρμόζει και αρχείο θεμάτων για μελέτη. Συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι καθεμιά από τις παραπάνω μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές επιστήμες έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και την κατάλληλη τεχνική για την αποδοτικότερη εφαρμογή της. Έτσι π.χ. η διάλεξη επιλέγεται όταν δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι δυνατότητες ανφίδρομης επικοινωνίας, η επίδειξη υποβοηθεί τη μάθηση, αφού συμμετέχει και η όραση, αλλά απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων διδακτικών μέσων, η ερωτηματική μέθοδος εξασφαλίζει καλύτερη ανατροφοδότηση, αλλά προϋποθέτει ικανότητα προφορικής διατύπωσης από τους μαθητές, ενώ η συζήτηση δημιουργεί ατμόσφαιρα συμμετοχικής μάθησης, αλλά απαιτεί χρόνο και επιπλέον δεν προσφέρεται για όλες τις διδακτικές ενότητες. Κατά τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας θα πρέπει να γίνεται συνδυασμός των διαφόρων μεθόδων, μετά από το χωρισμό της ενότητας σε βαθμίδες, για καθεμιά από τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική μέθοδος. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για κάθε βαθμίδα γίνεται με βάση τις ικανότητες του δασκάλου, το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδακτική ενότητα, τις δυνατότητες των μαθητών, το διαθέσιμο χρόνο και τα μέσα που υπάρχουν. 4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ Η αρχή της αυτενέργειας. Αυτενέργεια σημαίνει παραγωγική ενέργεια, η οποία οφείλεται στην παραγωγική πρωτοβουλία του μαθητή και σε ατομικές του δυνάμεις, πνευματικές και σωματικές. Επίσης, σημαίνει συνειδητή και αυτόβουλη συμμετοχή του κάθε μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. 33

18 ενότητα 2 Η αρχή της εποπτικότητας ή εποπτείας. Εποπτεία σημαίνει η παράσταση, η εικόνα κάποιου αντικειμένου η οποία δημιουργείται από την παρατήρηση και την οπτική αντίληψη. Η εποπτική διδασκαλία χρησιμοποιεί τα εποπτικά ή οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας. Η αρχή της εργασίας. Για την επιτυχία της διδασκαλίας δεν αρκεί να είναι οι μαθητές απλοί ακροατές αλλά είναι απαραίτητο να μαθαίνουν με εφαρμογές που θα κάνουν οι ίδιοι με εργασίες. Η αρχή της επικαιρότητας. Γίνεται σύνδεση της διδασκαλίας και της πραγματικής ζωής. Ο John Dewey υποστήριζε ότι «το σχολείο δεν είναι μόνο προετοιμασία για τη ζωή, αλλά ζωή». Η αρχή της ενίσχυσης. Αναφέρεται στην ενδυνάμωση της επιθυμίας για μάθηση από τον μαθητή μέχρι να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός. Η ενθάρρυνση του μαθητή συντελείται με λέξεις, κινήσεις (νεύμα, χειρονομία, χαμόγελο) και πράξεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ψυχικής ετοιμότητας και υποβοήθηση των δυνάμεων του μαθητή για να ξεπεράσει τις παρουσιαζόμενες δυσκολίες. Η αρχή της κοινωνικότητας. Αναφέρεται στην καλλιέργεια μέσω της διδασκαλίας της κοινωνικής ζωής του μαθητή με την ενίσχυση της ατομικότητας και της προσωπικότητάς του. Η αρχή της ατομικότητας. Επιδιώκεται εξατομίκευση της διδακτικής ενέργειας, κυρίως με τον εργαστηρακό τρόπο μάθησης, ο οποίος διευκολύνει τον μαθητή να εργαστεί ανάλογα με την ατομικότητά του και τις δεξιότητές του, με το ρυθμό που του επιτρέπουν οι πνευματικές του δυνάμεις, επιδιώκοντας έτσι αυτό που ζητούσε ο Claparede: «το σχολείο στα μέτρα του μαθητή». Αναφέρεται στην προσπάθεια προσαρμογής της διδασκαλίας στη φύση του ατόμου-μαθητή και τις ανάγκες του. Η αρχή της βιωματικότητας. Αναφέρεται στην διδασκαλία που δημιουργεί πρακτικά βιώματα στους μαθητές. Με την μέθοδο Project εξασφαλίζεται η βιωματική διδασκαλία με την οποία δημιουργείται βίωμα στους μαθητές. 34

19 Μέθοδοι ιδασκαλίας, Αντικειμενικοί Στόχοι Η αξιολογική αρχή. Σύμφωνα με την αρχή αυτή ο μαθητής εκλαμβάνεται ως ολότητα ψυχολογική, βιολογική και σωματική και αναγνωρίζεται ότι «η ζωή του ανθρώπου εκτείνεται πέρα από το φυσικό και βιολογικό στοιχείο, στη σφαίρα του πνεύματος». Επιδιώκεται έτσι η καλλιέργεια των πνευματικών αξιών π.χ. η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η αρετή, το ωραίο κ.λπ. Η αρχή της οργάνωσης. Η οργάνωση της διδασκαλίας διευκολύνει τη μάθηση και συντελεί στην πραγματοποίηση των αντικειμενικών στόχων του μαθήματος. Η αρχή του ενδιαφέροντος. Αναφέρεται στη δημιουργία ενδιαφέροντος στους μαθητές από τον δάσκαλο για το μάθημα και για την μόρφωσή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την συσχέτιση της διδασκαλίας με την πραγματικότητα, την πρόκληση αυτενέργειας κ.λπ. Η αρχή των κινήτρων. Σύμφωνα με την αρχή των κινήτρων όταν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ικανοποιεί τους μαθητές ως άτομα, όταν το μάθημα ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, στις ελπίδες και τις φιλοδοξίες τους, στους στόχους και τις επιδιώξεις τους, τότε εξασφαλίζεται τόσο η κινητοποίηση των πολύπλευρων δυνατοτήτων των μαθητών, δηλαδή η δημιουργία κινήτρων, όσο και η επιτυχία της διδασκαλίας. Η αρχή της ανατροφοδότησης. Σύμφωνα με την αρχή της ανατροφοδότησης, ο μαθητής που προσπαθεί να μάθει πρέπει να πληροφορείται και να διαπιστώνει αν ενεργεί σωστά ή εσφαλμένα, διότι με τη διαπίστωση και τη συνειδητοποίηση της ορθής ενέργειας και επιτυχίας του ο μαθητής ενισχύεται, ανατροφοδοτείται. Η αρχή του ελέγχου των ερεθισμάτων. Η διδασκαλία πρέπει να προκαλεί με την οργάνωση και την τεχνική του μαθήματος τα κατάλληλα ερεθίσματα. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχονται τα ερεθίσματα και η μάθηση. 35

20 ενότητα 2 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ίνουμε έμφαση στα πιο σημαντικά σημεία της διδακτικής ύλης. Το ανθρώπινο μυαλό έχει περιορισμένη ικανότητα. Επαναλαμβάνουμε τα κύρια σημεία του μαθήματος όταν καταλαβαίνουμε ότι δεν έγιναν κατανοητά. ίνουμε έμφαση στις πιο σημαντικές γενικές αρχές, και για να βοηθήσουμε τους μαθητές να τις εφαρμόσουν αναπτύσσουμε προβλήματα και παραδείγματα που αναφέρονται σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Προχωρούμε από το γνωστό στο άγνωστο και από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. Η παρώθηση των μαθητών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διαδικασία της μάθησης. Ο ενθουσιασμός του δασκάλου για το μάθημα, η χρησιμοποίηση των ονομάτων των μαθητών, η πρωτοτυπία και η δημιουργία καταστάσεων μέτριας δυσκολίας διευκολύνουν και προωθούν την παρώθηση των μαθητών. Οι αντικειμενικοί στόχοι της μάθησης πρέπει να είναι εφικτοί και σαφείς. Πρέπει οι μαθητές να ενημερώνονται συχνά για την πρόοδό τους. Στη διαδικασία της ανάδρασης (feedback) να δίνουμε έμφαση στα θετικά σημεία. Ξεκινάμε τις διαλέξεις με κάποιον πρωτότυπο τρόπο για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και προσέχουμε ώστε τα κύρια σημεία τους να βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της διδασκαλίας. Η ποικιλία στον τρόπο διδασκαλίας και η χρησιμοποίηση οπτικοακουστικών μέσων βοηθάει στη δημιουργία «διπλού ίχνους» (βλέπω-ακούω). 6. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι είναι προτάσεις που προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια τι οι μαθητές θα είναι ικανοί να κάνουν ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας. Αναφέρονται: Η συγκεκριμένη συμπεριφορά που πρέπει να επιτύχουν οι μαθητές ύστερα από τη διδασκαλία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνεται η συμπεριφορά. Ο βαθμός επάρκειας της συμπεριφοράς, τον οποίο πρέπει να επιδείξουν οι μαθητές για να διαπιστωθεί η ικανοποιητική εκμάθηση. 36

21 Μέθοδοι ιδασκαλίας, Αντικειμενικοί Στόχοι 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Αναφέρονται στις εξωτερικές αλλαγές που συμβαίνουν στην συμπεριφορά των μαθητών ως αποτέλεσμα των διδακτικών τους εμπειριών. Απαντούν στη θεμελιώδη ερώτηση: «Τι θέλετε να είναι ικανοί οι μαθητές να κάνουν, αφού θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα;» Ένας αντικειμενικός στόχος αποσαφηνίζει την αλλαγή στην εξωτερική συμπεριφορά που επιδιώκεται να επέλθει στο μαθητή μετά από το τέλος της διδασκαλίας. Η χρήση των αντικειμενικών στόχων είναι: Βοηθούν τον μαθητή στη μάθηση. Βοηθούν τον δάσκαλο στη διδασκαλία. Βοηθούν και τον μαθητή και τον δάσκαλο στην αξιολόγηση. Βασική Αρχή της Μάθησης είναι η Επίγνωση του Αντικειμενικού Σκοπού. 7.1 ΕΙ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Αναγκαίοι αντικειμενικοί στόχοι: αφορούν χαμηλού επιπέδου γνωστικά αποτελέσματα, κατέχονται από όλους σχεδόν τους μαθητές και χρησιμεύουν ως προαπαιτούμενα για περαιτέρω μάθηση. Αναπτυσσόμενοι αντικειμενικοί στόχοι: εμπεριέχουν νοητικά αποτελέσματα υψηλότερου επιπέδου και άρα οι μαθητές μπορούν να εμφανίσουν διαφορετικού βαθμού πρόοδο. 7.2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Αναγκαίοι αντικειμενικοί στόχοι: Ο μαθητής, αφού θα έχει παρακολουθήσει το σχετικό μάθημα και εάν του ζητηθεί, θα πρέπει να μπορεί να καθορίσει ένα συγκεκριμένο όρο, π.χ. «ελαστικότητα της προσφοράς», χωρίς κανένα λάθος. Αναπτυσσόμενοι αντικειμενικοί στόχοι: Το 70% των μαθητών πρέπει να είναι ικανό να υπολογίζει μία τιμή, π.χ. την ελαστικότητα της προσφοράς, όταν του δοθούν τα κατάλληλα αριθμητικά δεδομένα. 37

22 ενότητα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ BLOOM ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Από τις ταξινομήσεις των αντικειμενικών στόχων, σπουδαιότερη θεωρείται η ταξινόμηση του Βloom και των συνεργατών του. Οι αντικειμενικοί στόχοι μπορούν να ταξινομηθούν σε τρία διαφορετικά επίπεδα: Γνωστική περιοχή (Απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτων): Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση. Συναισθηματική περιοχή (Συναισθηματική συμπεριφορά, δηλαδή η ψυχική διάθεση, η «στάση» και το ενδιαφέρον του μαθητή): Πρόσληψη, Αντίδραση, Αξιολόγηση, Οργάνωση, Χαρακτηρισμός. Ψυχοκινητική περιοχή. Γενικά, η χρήση της ταξινόμησης συντελεί να μετατραπούν οι γενικοί σκοποί του προγράμματος και να αναλυθούν σε ειδικότερους σκοπούς των μαθημάτων και σε στόχους διδασκαλίας. ΤΟ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤOΝ BLOOM Οι αντικειμενικοί στόχοι μπορεί να ταξινομηθούν σε διαφορετικά επίπεδα κατανόησης και μπορούν να διατυπωθούν με όρους που αφορούν τόσο αυτό που οι εκπαιδευτικοί αποκαλούν γνωστικό πεδίο, όσο και αυτό που αποκαλούν συναισθηματικό πεδίο. Οι αντικειμενικοί στόχοι του γνωστικού τομέα ταξινομήθηκαν από τον Βloom σε έξι κατηγορίες: 1. Γνώση 2. Κατανόηση 3. Εφαρμογή 4. Ανάλυση 5. Σύνθεση 6. Αξιολόγηση Σύντομη Περιγραφή των Κατηγοριών των Αντικειμενικών Στόχων Γνώση: Ορίζεται ως η ικανότητα να θυμάται κάποιος στοιχεία που έχει ήδη μάθει. Η γνώση αναφέρεται στο πρώτο και κατώτατο επίπεδο γνωστικής λειτουργίας. Κατανόηση: Ορίζεται ως η ικανότητα να συλλαμβάνει κάποιος το νόημα των δεδομένων, δηλαδή ικανότητα σύλληψης του περιεχομένου μιας γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας. 38

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ενότητα 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ... 19 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ... 20 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 18-04-2013 Αριθ. Πρωτ. 53600/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αφηγηματική προσέγγιση: Αποτελεί τη βασική μορφή των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δίνει τις πληροφορίες, ενώ οι μαθητές του παρακολουθούν μένοντας αμέτοχοι και κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 60%)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 60%) ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό την οικοδομεί.

Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό την οικοδομεί. Διδακτικά εργαλεία Στρατηγικές Διδασκαλίας Κική Μακρή, kmakri@geo.auth.gr Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη/Χάρτη Ιδεών Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (θερινά τμήματα)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (θερινά τμήματα) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (θερινά τμήματα) Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 80-100 λέξεις. Την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών ως αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Φωλίνας. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Φωλίνας. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο Στον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας, της διδακτέας ύλης και της διδακτικής προσέγγισης, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευαγγελία (Γκέλη) Μανούσου, Εκπαιδευτικός, ΣΕΠ στο ΕΑΠ

Δρ. Ευαγγελία (Γκέλη) Μανούσου, Εκπαιδευτικός, ΣΕΠ στο ΕΑΠ Δρ. Ευαγγελία (Γκέλη) Μανούσου, Εκπαιδευτικός, ΣΕΠ στο ΕΑΠ προσδιορίζουμε με σαφήνεια τους στόχους του εκπαιδευτικού υλικού διακρίνουμε τους σαφείς από τους γενικόλογους στόχους εξασκηθούμε στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό Υλικό για την διενέργεια Πρακτικής Ασκησης ιδασκαλίας (Π.Α. )

Υποστηρικτικό Υλικό για την διενέργεια Πρακτικής Ασκησης ιδασκαλίας (Π.Α. ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Υποστηρικτικό Υλικό για την διενέργεια Πρακτικής Ασκησης ιδασκαλίας (Π.Α. ) «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα