Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο"

Transcript

1 Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια Καξαθώζηα 4 1. Δθπαηδεπηηθόο Πξόηππα Δθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο, MEd 2. Βηνιόγνο Δθπαηδεπηηθόο, MEd 3. Νεπηαγσγόο ΔΑΔ, MEd 4. Νεπηαγσγόο Δηδηθή Σπλεξγάηεο Ακεξηθαληθήο Γεσξγηθήο Σρνιήο, MEd ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηε ζύγρξνλε Παηδαγσγηθή ν αιιειεπηδξαζηηθόο, επηθνηλσληαθόο θαη βησκαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο θπξηαξρεί ζηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο δηεζλώο. Η Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή απνηειεί ηνλ επηζηεκνληθό θιάδν όπνπ ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά κειεηώληαη, αλαπηύζζνληαη θαη εθαξκόδνληαη ελώ ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) θαη ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), απνηεινύλ ίζσο έλαλ από ηνπο θαηεμνρήλ ρώξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο. Σηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, είλαη λα δηεξεπλήζεη ζε πνην βαζκό εθαξκόδνληαη νη αξρέο θαη νη κέζνδνη ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) γηα καζεηέο δεκνηηθνύ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ, κειεηήζεθαλ ηξία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα από ηξία δηαθνξεηηθά ΚΠΔ (ΚΠΔ Βεξηίζθνπ, Γηαλληηζώλ θαη Κηιθίο). ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΙΑΓΧΓΗ Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή Κεληξηθή ζέζε ζηε Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή θαηέρεη ην βίσκα θαη γηα λα θαηαλνήζνπκε ην βίσκα ηνπ άιινπ, ζα πξέπεη λα ζπλ-αηζζαλζνύκε θαη λα ζπλθηλεζνύκε (Μπαθηξηδήο, 2005α). Η παηδαγσγηθή ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο ζηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν: Αθνύσ-Πξνηείλσ-Σπλνδεύσ. Αθνύσ ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. Πξνηείλσ θαη δελ επηβάιισ. Σπλνδεύσ ζπλ-πάζρνληαο, κε ελζπλαίζζεζε, γλεζηόηεηα θαη αλεπηθύιαθηα ζεηηθή απνδνρή (Μπαθηξηδήο, 2005β).

2 Σήκεξα ε ζύγρξνλε παηδαγσγηθή έρεη ραξαθηήξα αιιειεπηδξαζηηθό θαη επηθεληξώλεηαη ζηελ επηθνηλσλία δαζθάινπ, καζεηώλ θαη ηνπ επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο, αλζξώπηλνπ θαη θπζηθνύ (Μπαθηξηδήο, 2008). Σηηο ζεσξίεο γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε, εξεπλεηέο πνπ ζεσξνύληαη από ηνπο θπξηόηεξνπο εθπξνζώπνπο είλαη νη Wilhelm Reich, Jacob Moreno, Kurt Lewin, Carl Rogers, Frederic Perls, Michael Lobrot, Paul Ekman θ.α. Τν έξγν ηνπο ηαύηηζε ηε βησκαηηθή κάζεζε κε ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε ζπλεξγαζία, ε απηνξξύζκηζε, ε ζπγθίλεζε θαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε. Έλαο από ηνπο νξηζκνύο πνπ έρεη δνζεί γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε είλαη: «βησκαηηθή είλαη ε εκπεηξία εθείλε πνπ βηώλεηαη σο θάηη πνπ αθνξά θαη ζπλ-θηλεί». Με άιια ιόγηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί βησκαηηθή εκπεηξία νηηδήπνηε δελ ζρεηίδεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα, ηα πξνεγνύκελα βηώκαηα θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή γηα ηνλ εαπηό ηνπ (Μπαθηξηδήο, 2008). Απηό πνπ πξσηίζησο πξέπεη λα καο απαζρνιεί είλαη έλα είδνο κάζεζεο πνπ επεξεάδεη θαηά πνιύ ηε ζπκπεξηθνξά θαη όρη κηα γλώζε πνπ απιώο κεηαβηβάδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζην καζεηή. Η κόλε κάζεζε πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά είλαη απηήλ πνπ αλαθαιύπηεη θαη νηθεηνπνηείηαη θάπνηνο κόλνο ηνπ (Rogers, 2006). Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα δηεπθνιπληηθό θιίκα κέζα ζηελ ηάμε ώζηε λα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα έξρνληαη ζε πξαγκαηηθή επαθή κε ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα ηεο ύπαξμήο ηνπο θαη λα επηζπκνύλ λα ηα επηιύζνπλ (Rogers, 2006). Η ηάμε απνηειεί πεδίν επηθνηλσλίαο. Αλ ε ηάμε ιεηηνπξγνύζε σο νκάδα απηό ζα ήηαλ ςπρνινγηθά, παηδαγσγηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά θαηάιιειν, αθνύ ηα παηδηά ζην δεκνηηθό ραξαθηεξίδνληαη από ην νκαδηθό πλεύκα θαη ζπλεπώο ε νκάδα ηαηξηάδεη ζηηο ςπρνινγηθέο ηνπο αλάγθεο. Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ παηδαγσγηθνύ δεύγνπο κηθξαίλεη θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο είλαη πην νηθείν, ελώ ν καζεηήο ελεξγνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θνηλνύ έξγνπ, ζπλεξγάδεηαη, κεγηζηνπνηείηαη ην κνξθσηηθό απνηέιεζκα θαη ε εηθόλα πνπ έρεη ν καζεηήο γηα ην ζρνιείν είλαη ζεηηθόηεξε (Κνζκόπνπινο, 2006). Τε ζεσξία γηα ηελ δπλακηθή ησλ νκάδσλ ηελ εηζήγαγε ην 1930 ν K. Lewin. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ε ζεσξία βξήθε εθαξκνγή θαη ζην ζρνιείν (Κνζκόπνπινο, 2006). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Μία από ηηο ηάζεηο γηα ηελ Π.Δ. αλαθέξεη όηη ν ξόινο ηεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ, ηηο θνηλσληθέο επηινγέο ηνπο σο πνιίηεο, ηελ ελαιιαθηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ (Αλδξένπ, 1998). Σηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ε Π.Δ. ζηνρεύεη ζηελ αιιαγή ησλ αμηώλ, ζηελ παξνρή δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ σο κειινληηθώλ πνιηηώλ πνπ ζθέθηνληαη θαη δξνπλ δεκνθξαηηθά θαη θξηηηθά (Γεσξγόπνπινο & Τζαιίθε, 2003). Δηδηθόηεξα γηα ηε ζπγθξόηεζε ελόο πξνγξάκκαηνο Π.Δ., νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα παηδηά απνηεινύλ ηελ εζεινληηθή νκάδα πνπ ζρεδηάδεη ην πεξηερόκελν, ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Σπλεξγαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο Π.Δ. κπνξεί λα αλπηπρζνύλ, κεηαμύ άιισλ, θαη ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ). Τα ΚΠΔ πξνζθέξνπλ ηηο θαηάιιειεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκό ελώ παξάιιεια είλαη επαλδξσκέλα κε κηα «παηδαγσγηθή νκάδα δηεπηζηεκνληθήο ζύλζεζεο» (Κνπηζόπνπινο, 2003).

3 Αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο Π.Δ., νη βαζηθόηεξεο πξνζεγγίζεηο είλαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο, ε κειέηε πεδίνπ θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. Σε έλα γεληθό πιαίζην, νη κεζνδνινγίεο έρνπλ ραξαθηήξα εξεπλεηηθό, θξηηηθό θαη βησκαηηθό. Φξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο όπσο ε δξακαηνπνίεζε θαη ην παηρλίδη ξόισλ, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο (concept maps), ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο θαη ε αληηπαξάζεζε απόςεσλ (Τξηθαιίηε, 2005). Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη δηεπθνιπληηθόο ελώ ππξήλαο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνύ από όπνπ πεγάδνπλ νη εξσηήζεηο θαη νη εμεξεπλήζεηο (Νηνιηνπνύινπ, 2005). Ο ξόινο ησλ ΚΠΔ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο γηα ηελ δεκηνπξγία πνιηηώλ κε θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Οη καζεηέο πνπ επηζθέπηνληαη ηα ΚΠΔ παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο δξάζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο θάπνηα παηδηά αλαιακβάλνπλ λα δσγξαθίζνπλ ή λα θσηνγξαθίζνπλ αλάινγα κε ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη. Δκπιέθνληαη ζε επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο παηρλίδηα δξάζεο θαη ρξήζε ππνινγηζηώλ ή ζεαηξηθά δξώκελα πνπ νξγαλώλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά (Αζιαλίδεο, 2009). Μία ζπρλή ζηξαηεγηθή βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ΚΠΔ είλαη ηα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα. Σθνπόο ηνπο είλαη ε πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθνύ ήζνπο θαη λέσλ αληίζηνηρσλ ζπκπεξηθνξώλ. Σηα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα νη καζεηέο δελ απνθηνύλ κόλν γλώζεηο αιιά πξσηίζησο αηζζάλνληαη, παξαηεξνύλ, δξνπλ θαη θαηαγξάθνπλ καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δπνκέλσο, καδί κε ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο (δηδαζθαιία νηθνινγηθώλ ελλνηώλ) επηηπγράλνληαη ςπρνθηλεηηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη (Γθάλαο & Παλαγησηίδνπ, 2005). ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΊΑ Πνξεία έξεπλαο Παξαηεξήζεθε απν έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζε ηξηα ΚΠΔ. Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ παξαηεξήζεθε ην πξόγξακκα: «Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ- Αλαθύθισζε», ζην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ην πξόγξακκα: «Λνπδίαο ην πνηάκη καο. Πνηάκη ή απνζηξαγγηζηηθό θαλάιη» θαη ζην ΚΠΔ Κηιθίο ην πξόγξακκα: «Τη ζα θάκε ζήκεξα, ηη ζα ηξώκε αύξην». Γηεξεπλήζεθε ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο γηα ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο θαη ηελ Π.Δ., έγηλαλ παξαηεξήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ θαη αθνινύζεζε ε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Μέζα ζπιινγήο Τα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: α) ηήξεζε εκεξνινγίνπ β) ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη γ) εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο δαζθάινπο. Δξεπλεηηθνί άμνλεο Η έξεπλα, βάζεη ηεο ππόζεζεο ηεο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνηνηηθή θαη θπζηθή. Τα δεδνκέλα πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα δηεξεπλεζνύλ ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο άμνλεο: α)παηδαγσγηθή κεζνδνινγία, β) πξνζσπηθή εκπινθή θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, γ) ξόινο ηνπ δαζθάινπ, δ) αίζζεκα ηθαλνπνίεζεοεπραξίζηεζεο Αλάιπζε δεδνκέλσλ Δπηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο θαηλνκελνινγίαο (Groenewald, 2004; Wilson, 2002), γηαηί πεξηγξάθεηαη ε άκεζε εκπεηξία όπσο παξαηεξείηαη ζην πιαίζην ηνπ θαηλόκελνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

4 Πιεζπζκόο Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη ην ζύλνιν ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ απηά πινπνηνύλ γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία. Eπηιέρζεθαλ ηξία πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά δεκνηηθνύ από ηξία δηαθνξεηηθά ΚΠΔ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Παηδαγσγηθή κεζνδνινγία Παηρλίδη & Δξγαζία ζε νκάδεο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε πξνβνιή δηαθαλεηώλ, ην παηρλίδη γλσξηκίαο, ην παηρλίδη νκαδνπνίεζεο ησλ πιηθώλ, ε ζπλέληεπμε, ην θξππηόιεμν θαη ε δεκηνπξγία αθίζαο. Τα παηδηά εξγάδνληαλ ζε νκάδεο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ, νη πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο, εθηόο από ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ, βαζίδνληαλ ζην παηρλίδη. Σην ΚΠΔ Κηιθίο αξθεηέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νκαδηθέο θαη παηγληώδεηο. ηόρνο πξνγξάκκαηνο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ήηαλ ε απόθηεζε γλώζεσλ αιιά θαη δεμηνηήησλ. Τν ΚΠΔ Γηαλληηζώλ απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ελώ αγλνεί ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό παξάγνληα. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ην παηρλίδη γλσξηκίαο ζπλδέεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα, Τν ππόινηπν πξόγξακκα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε γλώζεσλ θαη δηαθόξσλ δεμηνηήησλ. Η έκθαζε δίλεηαη ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ελώ ε θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκάησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην πξόγξακκα ηνπ θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Κηιθίο. Πξνζσπηθή εκπινθή-ελεξγόο ζπκκεηνρή Δλδηαθέξνλ Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ην ελδηαθέξνλ απμνκεηώλεηαη αλάινγα: α) κε ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, β)ην είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο γ)ηα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη δ) ην πεξηερόκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ην ελδηαθέξνλ εμαξηάηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύζε ν εθπαηδεπηηθόο ζηα παηδηά. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ρξεζηκνπνηήζεθε ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο. Σεκαληηθόο παξάγνληαο ήηαλ ε εκςπρσηηθή θαη ζπληνληζηηθή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. πκκεηνρή ησλ καζεηώλ Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ νη εξσηαπνθξίζεηο ζπγθξηηηθά κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, απέηπραλ λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ νη εξσηαπνθξίζεηο ζα κπνξνύζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ παηδηώλ εάλ εμαζθαιίδνληαλ: α) ζεηηθή απνδνρή θαη ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνο όια ηα παηδηά θαη β) πνηθηιία εξσηήζεσλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ θάλεθε λα εμαξηάηαη από ηελ επηβξάβεπζε θαη ηνλ αληαγσληζκό. Έθθξαζε άπνςεο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ε απζόξκεηε έθθξαζε είλαη ζεκαληηθή θαη αλαδεηθλύεηαη όηη πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθθξαζε είλαη ε βίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ε απνπζία έθθξαζεο είλαη απνηέιεζκα ελόο ζπλαηζζήκαηνο πνπ ελεξγνπνηείηαη, αιιά εδώ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο δελ ππήξμε έθθξαζε απόςεσλ από όια ηα παηδηά ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ηνπο, σζηόζν, ε

5 ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δεκηνύξγεζε θιίκα αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνύ, ηα παηδηά εθθξάδνληαλ ειεύζεξα, ρσξίο λα θνβνύληαη πώο ζα ηα θξίλνπλ. Έθθξαζε επηζπκίαο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ δελ παξαηεξήζεθε, ίζσο ιόγσ ηεο παζεηηθήο ζπκκεηνρήο, ηεο έιιεηςεο ειεπζεξίαο, θαη ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ε απζηεξή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπλέβαιε ώζηε ηα παηδηά λα κελ εθθξάζνπλ επηζπκίεο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ηα παηδηά εμέθξαζαλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο. Έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ δελ παξαηεξήζεθε έληνλε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. Όζα παηδηά εθθξάζηεθαλ, ην έθαλαλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ηα παηδηά έλησζαλ δπζθνξία ιόγσ ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ην πξόγξακκα έδηλε έκθαζε ζηελ ιεθηηθή έθθξαζε ησλ παηδηώλ. Ρόινο ηνπ δαζθάινπ πληνλίδεη Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ ήηαλ θαζνδεγεηηθόο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ην πξόγξακκα ήηαλ απζηεξά θαζνξηζκέλν από πξηλ, γη απηό ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ ήηαλ αξθεηά ζπληνληζηηθόο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ππήξρε κεγάιε απηνξξύζκηζε. Πξνηείλεη, σζεί ειαθξά Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ν δάζθαινο, πξόηεηλε θαη σζνύζε ειαθξά, απνθάζηδε ν ίδηνο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ζπληόληδε θαη απνδερόηαλ ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν δάζθαινο πξόηεηλε θαη σζνύζε ειαθξά δίλνληαο επηινγέο ζηα παηδηά γηα λα πξνηείλνπλ. ηάζε ελεξγνύ αθξόαζεο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ππήξρε ελεξγόο αθξόαζε από ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ππήξμε ελεξγόο αθξόαζε, αιιά δε ζπλνδεπόηαλ από ζσζηή κεηαρείξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηώλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν δάζθαινο δεηνύζε ζπρλά ηελ άπνςή ησλ παηδηώλ, ήηαλ δηαηεζεηκέλνο γηα ελεξγό αθξόαζε. Γηεπθνιύλεη ηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ππήξμε επηθνηλσλία ζε ζπδεηήζεηο, ηόζν ζηε κεγάιε νκάδα όζν θαη ζηηο κηθξέο, αιιά όρη ηόζν έθθξαζε επηζπκηώλ θαη αλαγθώλ ησλ παηδηώλ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ν δάζθαινο δεκηνπξγνύζε έλα θηιηθό θιίκα όκσο δεκηνπξγνύζε άγρνο ζηα παηδηά θαη ηα θόβηδε. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ην επίπεδν ηεο έθθξαζεο, αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ήηαλ πνιύ θαιό. Θεηηθή απνδνρή Η ζρέζε δαζθάινπ καζεηή γηα λα γίλεη ζρέζε εκπηζηνζύλεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από θαηαλόεζε, ζεβαζκό θαη ζεηηθή απνδνρή. Θεηηθή αλαγλώξηζε ζεκαίλεη όηη ν εθπαηδεπηηθόο είλαη δεθηηθόο απέλαληη ζην καζεηή ρσξίο λα ηνλ επηθξίλεη. Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ππήξρε κεγάιε απνδνρή ηνπ δαζθάινπ από ηα παηδηά. Ήηαλ δεθηηθόο θαη δελ αγλννύζε ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηώλ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ν δάζθαινο αλ θαη είλαη απνδεθηόο από ηα παηδηά, δελ είλαη δεθηηθόο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο

6 ππάξρεη ζεηηθή απνδνρή ηνπ δαζθάινπ, δελ είλαη επηθξηηηθόο, αθήλνληαο ζηνπο καζεηέο κεγάιν πεξηζώξην έθθξαζεο. Δπηπιήμεηο Η επίπιεμε είλαη έλα κέζν ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ώζηε ν εθπαηδεπηηθόο λα παξέκβεη θαη λα επηβάιιεη ηελ πεηζαξρία όηαλ ζεσξήζεη πσο απηό είλαη αλαγθαίν. Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ δελ αθνινπζήζεθε ε ηαθηηθή ησλ επηπιήμεσλ, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεθηηθέο παξεκβάζεηο όπσο ην ρηνύκνξ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ν δάζθαινο δε ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην κέζν επίπιεμεο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν δάζθαινο δε ρξεζηκνπνίεζε επηπιήμεηο. Δπηβνιή ηππνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο Έλα από ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ην ςπρνινγηθό θιίκα ζηελ ηάμε είλαη ε επηβνιή θαλόλσλ ηππνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή θαη πεξηνξίδνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ. Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ν δάζθαινο ήηαλ θαζνδεγεηηθόο θαη δελ άθελε πεξηζώξηα γηα πξσηνβνπιίεο ζηνπο καζεηέο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ αγλνήζεθαλ νη επηζπκίεο θαη νη εξσηήζεηο ησλ παηδηώλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν εθπαηδεπηηθόο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα γίλεη κέινο ηεο νκάδαο θαη όρη θαζνδεγεηήο. Αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο επραξίζηεζεο Υαιάξσζε Οη αζθήζεηο ραιάξσζεο, απνηεινύλ έλα κεζνδνινγηθό εξγαιείν, ώζηε ηα παηδηά λα απνδεζκεπηνύλ από δηζηαγκνύο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο. Απηό πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηα ηξία ΚΠΔ ήηαλ ε απνπζία ηέηνησλ αζθήζεσλ. Θεηηθή δηάζεζε Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ε δηάζεζε ησλ παηδηώλ είλαη ζεηηθή θαη δείρλνπλ ηθαλνπνηεκέλα. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ηα παηδηά ραιάξσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ, όκσο ε ζεηηθή δηάζεζε δελ ήηαλ δηάρπηε, θαζώο αξθεηά δελ είραλ ην ζάξξνο λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ηα παηδηά είραλ ζεηηθή δηάζεζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ θαη δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή θαη επηζπκία λα εθθξαζηνύλ. ΤΜΠΔΡΑΜΑ Σηελ παξνύζα εξγαζία εξεπλήζεθαλ ηέζζεξηο άμνλεο σο πξνο ηηο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζε ηξία δηαθνξεηηθά πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα ησλ ΚΠΔ Βεξηίζθνπ, Γηαλληηζώλ θαη Κηιθίο. Σπγθξηηηθά κε ηηο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο, νη εθαξκνζζείζεο κεζνδνινγίεο ζηα ηξία πξνγξάκκαηα δε ζπλάδνπλ ζε αξθεηό βαζκό κε ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο. Σπνξαδηθά πηνζεηήζεθαλ θάπνηεο κέζνδνη πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ Π.Δ. θαη ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ε ρξήζε ηνπο ζηελ νπζία δελ γηλόηαλ κε ηξόπν βησκαηηθό. Δπί παξαδείγκαηη, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ παηρληδηνύ αιιά απηό επηβαιιόηαλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ε ζηάζε ησλ νπνίσλ δελ είρε ραξαθηεξηζηηθά βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο, όπσο ελεξγεηηθή αθξόαζε, ζπλνδεία, πξνηάζεηο, ελζπλαίζζεζε θαη ζεηηθή απνδνρή. Ψζηόζν, ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια δπν ην ΚΠΔ Κηιθίο πεηπραίλεη λα ελζσκαηώζεη ζην πξόγξακκά ηνπ αξθεηά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο.

7 ΠΡΟΣΑΔΙ Δθπαηδεπηηθή Μεζνδνινγία Η εθαξκνζζείζα κεζνδνινγία απαηηείηαη λα εκπινπηηζζεί κε ζηνηρεία βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη παηγληώδεο θαη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ. Έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη όρη κόλν ζηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά ζην ζπλαηζζεκαηηθό θαη ζπγθηλεζηαθό ζηνηρείν. Δπηβάιιεηαη νη δξαζηεξηόηεηεο λα απεπζύλνληαη ζε πνηθίια ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ, λα εθθξάδνληαη θαη λα πινπνηνύληαη νη επηζπκίεο ησλ παηδηώλ. Μία πξόηαζε γηα ηελ αύμεζε ηεο έθθξαζεο είλαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ζπλνδείαο. Ο εθπαηδεπηηθόο αθνύεη ελεξγά ηνπο καζεηέο, επαλαδηαηππώλεη ηα ιεγόκελα ηνπο θαη δίλεη ρξόλν λα εθθξαζηνύλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Δηδηθέο αζθήζεηο όπσο ε απηόκαηε έθθξαζε, ε ζπκκεηνρή ζε έλα δξώκελν ή κηα ζπιινγηθή δξάζε θαη ε επηθέληξσζε ζην ζώκα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ άιινπ άιιν ζα βειηίσλαλ ηελ επηθνηλσλία (Μπαθηξηδήο, 2004). Σηνηρεία βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ελζσκαησζνύλ ζην πξόγξακκα είλαη ν ζεβαζκόο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ άιινπ, ην άλνηγκα ζηελ θνηλσλία, δεμηόηεηεο παξαηήξεζεο, έξεπλαο, αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο, ε θξηηηθή ζθέςε, ε ελεξγόο ζπκκεηνρή θαη ε αλάπηπμε νκαδηθνύ πλεύκαηνο (Γηαλλαθόπνπινο, 2006). Τα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα, κειέηε ζην πεδίν, θαηαηγηζκόο ηδεώλ, απνζαθήληζε αμηώλ, θαζνδεγνύκελε πεξηβαιινληηθή εξκελεία, κνπξκνπξεηά, παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο θαη ξόισλ (Γηαλλαθόπνπινο, 2006). Παξάιιεια, νη αζθήζεηο ραιάξσζεο κέζα από ηελ θίλεζε θαη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε απνδεζκεύνπλ από δηζηαγκνύο θαη αλαζηνιέο (Άιθεζηηο, 2008). Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ Μόλν αλ βηώζνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηηο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζα κπνξέζνπλ λα ηηο εθαξκόζνπλ. Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ επηβάιιεηαη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα όιεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, λνεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαπηύζζνπλ νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο. Μηα δεμηόηεηα ηδηαηηέξσο ρξήζηκε είλαη ε ελζπλαηζζεηηθή ηθαλόηεηα, λα κπνξεί δειαδή λα ληώζεη θαλείο θαη λα θαηαιαβαίλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ (Rogers, 1978, 2006 ζην Κνζκόπνπινο, 2006). Τέινο, ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνύλ ζηελ παηδαγσγηθή ησλ νκάδσλ θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εκςύρσζεο ζηα πιαίζηα ηεο Αλζξσπηζηηθήο Χπρνινγίαο θαη Σπκβνπιεπηηθήο, ώζηε λα κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα αληηιακβάλνληαη θαη λα απνδέρνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο νκάδαο (Κνζκόπνπινο, 2006). Απαηηείηαη ζπλερήο βησκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ λα νδεγεί ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ (Μπαθηξηδήο, 2005β). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Άιθεζηηο, (2008). Μαύξε αγειάδα, Άζπξε αγειάδα, Γξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε θαη δηαπνιηηηζκηθόηεηα, Τόπνο. Αλδξένπ, Α. (1998). Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Γεκνηηθό Σρνιείν. Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Σην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Απόςεηο, πξνγξάκκαηα, εθαξκνγέο. Αζήλα: Κέληξν Μειέηεο Δθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ.

8 Αζιαλίδεο, Α. (2009). Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο. Αλάθηεζε ζηηο 12/7/2010 από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: Γεσξγόπνπινο, Α. & Τζαιίθε, Δ. (2003). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αξρέο- Φηινζνθία-Μεζνδνινγία & Αζθήζεηο. Αζήλα: Gutenberg. Γηαλλαθόπνπινο, Ν. (2006). Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. ηελ ηξηεηία ζην Ν. Αραΐαο θαη εθαξκνγή έξεπλαο δξάζεο ζε πξνγξάκκαηα Π.Δ. πνπ πινπνηνύληαη θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο ( Η πεγή αλαθηήζεθε ζηηο 12/8/2010 από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: opoulos.pdf Γθάλαο, Α. & Παλαγησηίδνπ, Β. (2005). Βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή κε ηελ επθαηξία δεκηνπξγίαο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ κνλνπαηηνύ Μειηβνίαο-Σσηεξίηζαο. Σην: 1 ν Σπλέδξην Σρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο, Ιζζκόο Κνξίλζνπ: ΥΠΔΠΘ. Groenewald, T. (2004). A phenomenological research design illustrated. International Journal of Qualitative Methods, 3 (1) Κνπηζόπνπινο, Κ. (Δπηκ.) (2006). Δπηκόξθσζε ζηειερώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ. Κνζκόπνπινο, Α. (2006). Σρεζηνδπλακηθή, Παηδαγσγηθή ηνπ Πξνζώπνπ, ζεηξά: Παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγία ηνπ πξνζώπνπ. Αζήλα: Δθδόζεηο Γξεγόξε Μπαθηξηδήο, Κ. (2008). Η ραξά ηεο κάζεζεο. Κνηλσλία θαη ςπρηθή πγεία, 7: Μπαθηξηδήο, Κ. (2005)α. Τν βίσκα θαη ε ζεκαζία ηνπ. Σην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη. Γεσξγόπνπινο, Α. (Δπηκ.). Αζήλα: Gutenberg. Μπαθηξηδήο, Κ. (2005)β. Βαζηθέο ζέζεηο γηα κία παηδαγσγηθή ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο. Τν βίσκα θαη ε ζεκαζία ηνπ. Σην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη. Γεσξγόπνπινο, Α. (Δπηκ.). Αζήλα: Gutenberg. Μπαθηξηδήο, Κ. (2004). Δπηθνηλσλία θαη Αγσγή. Αζήλα: Gutenberg Νηνιηνπνύινπ, Δ. (2005). Η βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη. Γεσξγόπνπινο, Α. (Δπηκ.). Αζήλα: Gutenberg. Rogers, C. (1978). On personal power: inner strength and its revolutionary impact, Constable. London: Constable and Robinson. Σην Κνζκόπνπινο, Α. (2006). Σρεζηνδπλακηθή, Παηδαγσγηθή ηνπ Πξνζώπνπ, ζεηξά: Παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγία ηνπ πξνζώπνπ. Αζήλα: Δθδόζεηο Γξεγόξε Rogers, C. (2006). Η Γέλεζε ηνπ Πξνζώπνπ. Η Ψπρνζεξαπεία κέζα από ηα κάηηα ελόο ζεξαπεπηή. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Τξηθαιίηε, Α. (2005). Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ. Σην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη. Γεσξγόπνπινο, Α. (Δπηκ.). Αζήλα: Gutenberg. Wilson, T. (2002). Alfred Schutz, phenomenology and research methodology for information behavior research. ISIC4 - Fourth International Conference on Information Seeking in Context. Lisbon, Portugal

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η WINSteps γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο.

Η WINSteps γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο. Η ηδέα Η γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο. Τα εθπαηδεπηηθά πξόγξακκαηα We Way &Market θαη Salesball έρνπλ ζηόρν ηελ εμνκάιπλζε ησλ δπζθνιηώλ, πνπ νη άλζξσπνη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μαίπη Κοςηζελίνη Καθηγήηπια Τμήμα Επιζηημών ηηρ Αγωγήρ Πανεπιζηήμιο Κύππος 1. Ειζαγωγή Τν ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο- πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο/κάζεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Γηαλλίξεο Κσλζηαληίλνο 1 1. Φεκηθόο MSc, Μέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ cgianniris@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο.

2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο. 2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο. Όρια-ευθύνες, ρόλοι (2-τέλους) επιθυμίεςαναγνώριση εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα