Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο"

Transcript

1 Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια Καξαθώζηα 4 1. Δθπαηδεπηηθόο Πξόηππα Δθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο, MEd 2. Βηνιόγνο Δθπαηδεπηηθόο, MEd 3. Νεπηαγσγόο ΔΑΔ, MEd 4. Νεπηαγσγόο Δηδηθή Σπλεξγάηεο Ακεξηθαληθήο Γεσξγηθήο Σρνιήο, MEd ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηε ζύγρξνλε Παηδαγσγηθή ν αιιειεπηδξαζηηθόο, επηθνηλσληαθόο θαη βησκαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο θπξηαξρεί ζηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο δηεζλώο. Η Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή απνηειεί ηνλ επηζηεκνληθό θιάδν όπνπ ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά κειεηώληαη, αλαπηύζζνληαη θαη εθαξκόδνληαη ελώ ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) θαη ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), απνηεινύλ ίζσο έλαλ από ηνπο θαηεμνρήλ ρώξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο. Σηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, είλαη λα δηεξεπλήζεη ζε πνην βαζκό εθαξκόδνληαη νη αξρέο θαη νη κέζνδνη ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) γηα καζεηέο δεκνηηθνύ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ, κειεηήζεθαλ ηξία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα από ηξία δηαθνξεηηθά ΚΠΔ (ΚΠΔ Βεξηίζθνπ, Γηαλληηζώλ θαη Κηιθίο). ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΙΑΓΧΓΗ Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή Κεληξηθή ζέζε ζηε Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή θαηέρεη ην βίσκα θαη γηα λα θαηαλνήζνπκε ην βίσκα ηνπ άιινπ, ζα πξέπεη λα ζπλ-αηζζαλζνύκε θαη λα ζπλθηλεζνύκε (Μπαθηξηδήο, 2005α). Η παηδαγσγηθή ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο ζηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν: Αθνύσ-Πξνηείλσ-Σπλνδεύσ. Αθνύσ ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. Πξνηείλσ θαη δελ επηβάιισ. Σπλνδεύσ ζπλ-πάζρνληαο, κε ελζπλαίζζεζε, γλεζηόηεηα θαη αλεπηθύιαθηα ζεηηθή απνδνρή (Μπαθηξηδήο, 2005β).

2 Σήκεξα ε ζύγρξνλε παηδαγσγηθή έρεη ραξαθηήξα αιιειεπηδξαζηηθό θαη επηθεληξώλεηαη ζηελ επηθνηλσλία δαζθάινπ, καζεηώλ θαη ηνπ επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο, αλζξώπηλνπ θαη θπζηθνύ (Μπαθηξηδήο, 2008). Σηηο ζεσξίεο γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε, εξεπλεηέο πνπ ζεσξνύληαη από ηνπο θπξηόηεξνπο εθπξνζώπνπο είλαη νη Wilhelm Reich, Jacob Moreno, Kurt Lewin, Carl Rogers, Frederic Perls, Michael Lobrot, Paul Ekman θ.α. Τν έξγν ηνπο ηαύηηζε ηε βησκαηηθή κάζεζε κε ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε ζπλεξγαζία, ε απηνξξύζκηζε, ε ζπγθίλεζε θαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε. Έλαο από ηνπο νξηζκνύο πνπ έρεη δνζεί γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε είλαη: «βησκαηηθή είλαη ε εκπεηξία εθείλε πνπ βηώλεηαη σο θάηη πνπ αθνξά θαη ζπλ-θηλεί». Με άιια ιόγηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί βησκαηηθή εκπεηξία νηηδήπνηε δελ ζρεηίδεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα, ηα πξνεγνύκελα βηώκαηα θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή γηα ηνλ εαπηό ηνπ (Μπαθηξηδήο, 2008). Απηό πνπ πξσηίζησο πξέπεη λα καο απαζρνιεί είλαη έλα είδνο κάζεζεο πνπ επεξεάδεη θαηά πνιύ ηε ζπκπεξηθνξά θαη όρη κηα γλώζε πνπ απιώο κεηαβηβάδεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζην καζεηή. Η κόλε κάζεζε πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά είλαη απηήλ πνπ αλαθαιύπηεη θαη νηθεηνπνηείηαη θάπνηνο κόλνο ηνπ (Rogers, 2006). Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα δηεπθνιπληηθό θιίκα κέζα ζηελ ηάμε ώζηε λα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα έξρνληαη ζε πξαγκαηηθή επαθή κε ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα ηεο ύπαξμήο ηνπο θαη λα επηζπκνύλ λα ηα επηιύζνπλ (Rogers, 2006). Η ηάμε απνηειεί πεδίν επηθνηλσλίαο. Αλ ε ηάμε ιεηηνπξγνύζε σο νκάδα απηό ζα ήηαλ ςπρνινγηθά, παηδαγσγηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά θαηάιιειν, αθνύ ηα παηδηά ζην δεκνηηθό ραξαθηεξίδνληαη από ην νκαδηθό πλεύκα θαη ζπλεπώο ε νκάδα ηαηξηάδεη ζηηο ςπρνινγηθέο ηνπο αλάγθεο. Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ παηδαγσγηθνύ δεύγνπο κηθξαίλεη θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο είλαη πην νηθείν, ελώ ν καζεηήο ελεξγνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θνηλνύ έξγνπ, ζπλεξγάδεηαη, κεγηζηνπνηείηαη ην κνξθσηηθό απνηέιεζκα θαη ε εηθόλα πνπ έρεη ν καζεηήο γηα ην ζρνιείν είλαη ζεηηθόηεξε (Κνζκόπνπινο, 2006). Τε ζεσξία γηα ηελ δπλακηθή ησλ νκάδσλ ηελ εηζήγαγε ην 1930 ν K. Lewin. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ε ζεσξία βξήθε εθαξκνγή θαη ζην ζρνιείν (Κνζκόπνπινο, 2006). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Μία από ηηο ηάζεηο γηα ηελ Π.Δ. αλαθέξεη όηη ν ξόινο ηεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ, ηηο θνηλσληθέο επηινγέο ηνπο σο πνιίηεο, ηελ ελαιιαθηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ (Αλδξένπ, 1998). Σηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ε Π.Δ. ζηνρεύεη ζηελ αιιαγή ησλ αμηώλ, ζηελ παξνρή δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ σο κειινληηθώλ πνιηηώλ πνπ ζθέθηνληαη θαη δξνπλ δεκνθξαηηθά θαη θξηηηθά (Γεσξγόπνπινο & Τζαιίθε, 2003). Δηδηθόηεξα γηα ηε ζπγθξόηεζε ελόο πξνγξάκκαηνο Π.Δ., νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα παηδηά απνηεινύλ ηελ εζεινληηθή νκάδα πνπ ζρεδηάδεη ην πεξηερόκελν, ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Σπλεξγαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο Π.Δ. κπνξεί λα αλπηπρζνύλ, κεηαμύ άιισλ, θαη ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ). Τα ΚΠΔ πξνζθέξνπλ ηηο θαηάιιειεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκό ελώ παξάιιεια είλαη επαλδξσκέλα κε κηα «παηδαγσγηθή νκάδα δηεπηζηεκνληθήο ζύλζεζεο» (Κνπηζόπνπινο, 2003).

3 Αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο Π.Δ., νη βαζηθόηεξεο πξνζεγγίζεηο είλαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο, ε κειέηε πεδίνπ θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. Σε έλα γεληθό πιαίζην, νη κεζνδνινγίεο έρνπλ ραξαθηήξα εξεπλεηηθό, θξηηηθό θαη βησκαηηθό. Φξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο όπσο ε δξακαηνπνίεζε θαη ην παηρλίδη ξόισλ, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο (concept maps), ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο θαη ε αληηπαξάζεζε απόςεσλ (Τξηθαιίηε, 2005). Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη δηεπθνιπληηθόο ελώ ππξήλαο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνύ από όπνπ πεγάδνπλ νη εξσηήζεηο θαη νη εμεξεπλήζεηο (Νηνιηνπνύινπ, 2005). Ο ξόινο ησλ ΚΠΔ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο γηα ηελ δεκηνπξγία πνιηηώλ κε θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Οη καζεηέο πνπ επηζθέπηνληαη ηα ΚΠΔ παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο δξάζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο θάπνηα παηδηά αλαιακβάλνπλ λα δσγξαθίζνπλ ή λα θσηνγξαθίζνπλ αλάινγα κε ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη. Δκπιέθνληαη ζε επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο παηρλίδηα δξάζεο θαη ρξήζε ππνινγηζηώλ ή ζεαηξηθά δξώκελα πνπ νξγαλώλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά (Αζιαλίδεο, 2009). Μία ζπρλή ζηξαηεγηθή βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ΚΠΔ είλαη ηα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα. Σθνπόο ηνπο είλαη ε πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθνύ ήζνπο θαη λέσλ αληίζηνηρσλ ζπκπεξηθνξώλ. Σηα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα νη καζεηέο δελ απνθηνύλ κόλν γλώζεηο αιιά πξσηίζησο αηζζάλνληαη, παξαηεξνύλ, δξνπλ θαη θαηαγξάθνπλ καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δπνκέλσο, καδί κε ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο (δηδαζθαιία νηθνινγηθώλ ελλνηώλ) επηηπγράλνληαη ςπρνθηλεηηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη (Γθάλαο & Παλαγησηίδνπ, 2005). ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΊΑ Πνξεία έξεπλαο Παξαηεξήζεθε απν έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζε ηξηα ΚΠΔ. Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ παξαηεξήζεθε ην πξόγξακκα: «Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ- Αλαθύθισζε», ζην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ην πξόγξακκα: «Λνπδίαο ην πνηάκη καο. Πνηάκη ή απνζηξαγγηζηηθό θαλάιη» θαη ζην ΚΠΔ Κηιθίο ην πξόγξακκα: «Τη ζα θάκε ζήκεξα, ηη ζα ηξώκε αύξην». Γηεξεπλήζεθε ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο γηα ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο θαη ηελ Π.Δ., έγηλαλ παξαηεξήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ θαη αθνινύζεζε ε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Μέζα ζπιινγήο Τα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: α) ηήξεζε εκεξνινγίνπ β) ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη γ) εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο δαζθάινπο. Δξεπλεηηθνί άμνλεο Η έξεπλα, βάζεη ηεο ππόζεζεο ηεο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνηνηηθή θαη θπζηθή. Τα δεδνκέλα πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα δηεξεπλεζνύλ ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο άμνλεο: α)παηδαγσγηθή κεζνδνινγία, β) πξνζσπηθή εκπινθή θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, γ) ξόινο ηνπ δαζθάινπ, δ) αίζζεκα ηθαλνπνίεζεοεπραξίζηεζεο Αλάιπζε δεδνκέλσλ Δπηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο θαηλνκελνινγίαο (Groenewald, 2004; Wilson, 2002), γηαηί πεξηγξάθεηαη ε άκεζε εκπεηξία όπσο παξαηεξείηαη ζην πιαίζην ηνπ θαηλόκελνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.

4 Πιεζπζκόο Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη ην ζύλνιν ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ απηά πινπνηνύλ γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία. Eπηιέρζεθαλ ηξία πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά δεκνηηθνύ από ηξία δηαθνξεηηθά ΚΠΔ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Παηδαγσγηθή κεζνδνινγία Παηρλίδη & Δξγαζία ζε νκάδεο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε πξνβνιή δηαθαλεηώλ, ην παηρλίδη γλσξηκίαο, ην παηρλίδη νκαδνπνίεζεο ησλ πιηθώλ, ε ζπλέληεπμε, ην θξππηόιεμν θαη ε δεκηνπξγία αθίζαο. Τα παηδηά εξγάδνληαλ ζε νκάδεο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ, νη πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο, εθηόο από ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ, βαζίδνληαλ ζην παηρλίδη. Σην ΚΠΔ Κηιθίο αξθεηέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νκαδηθέο θαη παηγληώδεηο. ηόρνο πξνγξάκκαηνο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ήηαλ ε απόθηεζε γλώζεσλ αιιά θαη δεμηνηήησλ. Τν ΚΠΔ Γηαλληηζώλ απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ελώ αγλνεί ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό παξάγνληα. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ην παηρλίδη γλσξηκίαο ζπλδέεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα, Τν ππόινηπν πξόγξακκα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε γλώζεσλ θαη δηαθόξσλ δεμηνηήησλ. Η έκθαζε δίλεηαη ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ελώ ε θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκάησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην πξόγξακκα ηνπ θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Κηιθίο. Πξνζσπηθή εκπινθή-ελεξγόο ζπκκεηνρή Δλδηαθέξνλ Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ην ελδηαθέξνλ απμνκεηώλεηαη αλάινγα: α) κε ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, β)ην είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο γ)ηα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη δ) ην πεξηερόκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ην ελδηαθέξνλ εμαξηάηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύζε ν εθπαηδεπηηθόο ζηα παηδηά. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ρξεζηκνπνηήζεθε ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο. Σεκαληηθόο παξάγνληαο ήηαλ ε εκςπρσηηθή θαη ζπληνληζηηθή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. πκκεηνρή ησλ καζεηώλ Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ νη εξσηαπνθξίζεηο ζπγθξηηηθά κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, απέηπραλ λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ νη εξσηαπνθξίζεηο ζα κπνξνύζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ παηδηώλ εάλ εμαζθαιίδνληαλ: α) ζεηηθή απνδνρή θαη ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνο όια ηα παηδηά θαη β) πνηθηιία εξσηήζεσλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ θάλεθε λα εμαξηάηαη από ηελ επηβξάβεπζε θαη ηνλ αληαγσληζκό. Έθθξαζε άπνςεο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ε απζόξκεηε έθθξαζε είλαη ζεκαληηθή θαη αλαδεηθλύεηαη όηη πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθθξαζε είλαη ε βίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ε απνπζία έθθξαζεο είλαη απνηέιεζκα ελόο ζπλαηζζήκαηνο πνπ ελεξγνπνηείηαη, αιιά εδώ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο δελ ππήξμε έθθξαζε απόςεσλ από όια ηα παηδηά ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ηνπο, σζηόζν, ε

5 ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δεκηνύξγεζε θιίκα αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνύ, ηα παηδηά εθθξάδνληαλ ειεύζεξα, ρσξίο λα θνβνύληαη πώο ζα ηα θξίλνπλ. Έθθξαζε επηζπκίαο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ δελ παξαηεξήζεθε, ίζσο ιόγσ ηεο παζεηηθήο ζπκκεηνρήο, ηεο έιιεηςεο ειεπζεξίαο, θαη ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ε απζηεξή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπλέβαιε ώζηε ηα παηδηά λα κελ εθθξάζνπλ επηζπκίεο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ηα παηδηά εμέθξαζαλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο. Έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ δελ παξαηεξήζεθε έληνλε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. Όζα παηδηά εθθξάζηεθαλ, ην έθαλαλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ηα παηδηά έλησζαλ δπζθνξία ιόγσ ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ην πξόγξακκα έδηλε έκθαζε ζηελ ιεθηηθή έθθξαζε ησλ παηδηώλ. Ρόινο ηνπ δαζθάινπ πληνλίδεη Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ ήηαλ θαζνδεγεηηθόο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ην πξόγξακκα ήηαλ απζηεξά θαζνξηζκέλν από πξηλ, γη απηό ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ ήηαλ αξθεηά ζπληνληζηηθόο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ππήξρε κεγάιε απηνξξύζκηζε. Πξνηείλεη, σζεί ειαθξά Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ν δάζθαινο, πξόηεηλε θαη σζνύζε ειαθξά, απνθάζηδε ν ίδηνο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ζπληόληδε θαη απνδερόηαλ ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν δάζθαινο πξόηεηλε θαη σζνύζε ειαθξά δίλνληαο επηινγέο ζηα παηδηά γηα λα πξνηείλνπλ. ηάζε ελεξγνύ αθξόαζεο Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ππήξρε ελεξγόο αθξόαζε από ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ππήξμε ελεξγόο αθξόαζε, αιιά δε ζπλνδεπόηαλ από ζσζηή κεηαρείξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηώλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν δάζθαινο δεηνύζε ζπρλά ηελ άπνςή ησλ παηδηώλ, ήηαλ δηαηεζεηκέλνο γηα ελεξγό αθξόαζε. Γηεπθνιύλεη ηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ππήξμε επηθνηλσλία ζε ζπδεηήζεηο, ηόζν ζηε κεγάιε νκάδα όζν θαη ζηηο κηθξέο, αιιά όρη ηόζν έθθξαζε επηζπκηώλ θαη αλαγθώλ ησλ παηδηώλ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ν δάζθαινο δεκηνπξγνύζε έλα θηιηθό θιίκα όκσο δεκηνπξγνύζε άγρνο ζηα παηδηά θαη ηα θόβηδε. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ην επίπεδν ηεο έθθξαζεο, αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ήηαλ πνιύ θαιό. Θεηηθή απνδνρή Η ζρέζε δαζθάινπ καζεηή γηα λα γίλεη ζρέζε εκπηζηνζύλεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από θαηαλόεζε, ζεβαζκό θαη ζεηηθή απνδνρή. Θεηηθή αλαγλώξηζε ζεκαίλεη όηη ν εθπαηδεπηηθόο είλαη δεθηηθόο απέλαληη ζην καζεηή ρσξίο λα ηνλ επηθξίλεη. Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ππήξρε κεγάιε απνδνρή ηνπ δαζθάινπ από ηα παηδηά. Ήηαλ δεθηηθόο θαη δελ αγλννύζε ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηώλ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ν δάζθαινο αλ θαη είλαη απνδεθηόο από ηα παηδηά, δελ είλαη δεθηηθόο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο

6 ππάξρεη ζεηηθή απνδνρή ηνπ δαζθάινπ, δελ είλαη επηθξηηηθόο, αθήλνληαο ζηνπο καζεηέο κεγάιν πεξηζώξην έθθξαζεο. Δπηπιήμεηο Η επίπιεμε είλαη έλα κέζν ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ώζηε ν εθπαηδεπηηθόο λα παξέκβεη θαη λα επηβάιιεη ηελ πεηζαξρία όηαλ ζεσξήζεη πσο απηό είλαη αλαγθαίν. Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ δελ αθνινπζήζεθε ε ηαθηηθή ησλ επηπιήμεσλ, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεθηηθέο παξεκβάζεηο όπσο ην ρηνύκνξ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ν δάζθαινο δε ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην κέζν επίπιεμεο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν δάζθαινο δε ρξεζηκνπνίεζε επηπιήμεηο. Δπηβνιή ηππνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο Έλα από ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ην ςπρνινγηθό θιίκα ζηελ ηάμε είλαη ε επηβνιή θαλόλσλ ηππνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή θαη πεξηνξίδνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ. Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ν δάζθαινο ήηαλ θαζνδεγεηηθόο θαη δελ άθελε πεξηζώξηα γηα πξσηνβνπιίεο ζηνπο καζεηέο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ αγλνήζεθαλ νη επηζπκίεο θαη νη εξσηήζεηο ησλ παηδηώλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν εθπαηδεπηηθόο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα γίλεη κέινο ηεο νκάδαο θαη όρη θαζνδεγεηήο. Αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο επραξίζηεζεο Υαιάξσζε Οη αζθήζεηο ραιάξσζεο, απνηεινύλ έλα κεζνδνινγηθό εξγαιείν, ώζηε ηα παηδηά λα απνδεζκεπηνύλ από δηζηαγκνύο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο. Απηό πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηα ηξία ΚΠΔ ήηαλ ε απνπζία ηέηνησλ αζθήζεσλ. Θεηηθή δηάζεζε Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ε δηάζεζε ησλ παηδηώλ είλαη ζεηηθή θαη δείρλνπλ ηθαλνπνηεκέλα. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ηα παηδηά ραιάξσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ, όκσο ε ζεηηθή δηάζεζε δελ ήηαλ δηάρπηε, θαζώο αξθεηά δελ είραλ ην ζάξξνο λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ηα παηδηά είραλ ζεηηθή δηάζεζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ θαη δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή θαη επηζπκία λα εθθξαζηνύλ. ΤΜΠΔΡΑΜΑ Σηελ παξνύζα εξγαζία εξεπλήζεθαλ ηέζζεξηο άμνλεο σο πξνο ηηο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζε ηξία δηαθνξεηηθά πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα ησλ ΚΠΔ Βεξηίζθνπ, Γηαλληηζώλ θαη Κηιθίο. Σπγθξηηηθά κε ηηο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο, νη εθαξκνζζείζεο κεζνδνινγίεο ζηα ηξία πξνγξάκκαηα δε ζπλάδνπλ ζε αξθεηό βαζκό κε ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο. Σπνξαδηθά πηνζεηήζεθαλ θάπνηεο κέζνδνη πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ Π.Δ. θαη ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ε ρξήζε ηνπο ζηελ νπζία δελ γηλόηαλ κε ηξόπν βησκαηηθό. Δπί παξαδείγκαηη, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ παηρληδηνύ αιιά απηό επηβαιιόηαλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ε ζηάζε ησλ νπνίσλ δελ είρε ραξαθηεξηζηηθά βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο, όπσο ελεξγεηηθή αθξόαζε, ζπλνδεία, πξνηάζεηο, ελζπλαίζζεζε θαη ζεηηθή απνδνρή. Ψζηόζν, ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια δπν ην ΚΠΔ Κηιθίο πεηπραίλεη λα ελζσκαηώζεη ζην πξόγξακκά ηνπ αξθεηά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο.

7 ΠΡΟΣΑΔΙ Δθπαηδεπηηθή Μεζνδνινγία Η εθαξκνζζείζα κεζνδνινγία απαηηείηαη λα εκπινπηηζζεί κε ζηνηρεία βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη παηγληώδεο θαη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ. Έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη όρη κόλν ζηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά ζην ζπλαηζζεκαηηθό θαη ζπγθηλεζηαθό ζηνηρείν. Δπηβάιιεηαη νη δξαζηεξηόηεηεο λα απεπζύλνληαη ζε πνηθίια ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ, λα εθθξάδνληαη θαη λα πινπνηνύληαη νη επηζπκίεο ησλ παηδηώλ. Μία πξόηαζε γηα ηελ αύμεζε ηεο έθθξαζεο είλαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ζπλνδείαο. Ο εθπαηδεπηηθόο αθνύεη ελεξγά ηνπο καζεηέο, επαλαδηαηππώλεη ηα ιεγόκελα ηνπο θαη δίλεη ρξόλν λα εθθξαζηνύλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Δηδηθέο αζθήζεηο όπσο ε απηόκαηε έθθξαζε, ε ζπκκεηνρή ζε έλα δξώκελν ή κηα ζπιινγηθή δξάζε θαη ε επηθέληξσζε ζην ζώκα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ άιινπ άιιν ζα βειηίσλαλ ηελ επηθνηλσλία (Μπαθηξηδήο, 2004). Σηνηρεία βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ελζσκαησζνύλ ζην πξόγξακκα είλαη ν ζεβαζκόο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ άιινπ, ην άλνηγκα ζηελ θνηλσλία, δεμηόηεηεο παξαηήξεζεο, έξεπλαο, αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο, ε θξηηηθή ζθέςε, ε ελεξγόο ζπκκεηνρή θαη ε αλάπηπμε νκαδηθνύ πλεύκαηνο (Γηαλλαθόπνπινο, 2006). Τα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα, κειέηε ζην πεδίν, θαηαηγηζκόο ηδεώλ, απνζαθήληζε αμηώλ, θαζνδεγνύκελε πεξηβαιινληηθή εξκελεία, κνπξκνπξεηά, παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο θαη ξόισλ (Γηαλλαθόπνπινο, 2006). Παξάιιεια, νη αζθήζεηο ραιάξσζεο κέζα από ηελ θίλεζε θαη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε απνδεζκεύνπλ από δηζηαγκνύο θαη αλαζηνιέο (Άιθεζηηο, 2008). Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ Μόλν αλ βηώζνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηηο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζα κπνξέζνπλ λα ηηο εθαξκόζνπλ. Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ επηβάιιεηαη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα όιεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, λνεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαπηύζζνπλ νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο. Μηα δεμηόηεηα ηδηαηηέξσο ρξήζηκε είλαη ε ελζπλαηζζεηηθή ηθαλόηεηα, λα κπνξεί δειαδή λα ληώζεη θαλείο θαη λα θαηαιαβαίλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ (Rogers, 1978, 2006 ζην Κνζκόπνπινο, 2006). Τέινο, ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνύλ ζηελ παηδαγσγηθή ησλ νκάδσλ θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εκςύρσζεο ζηα πιαίζηα ηεο Αλζξσπηζηηθήο Χπρνινγίαο θαη Σπκβνπιεπηηθήο, ώζηε λα κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα αληηιακβάλνληαη θαη λα απνδέρνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο νκάδαο (Κνζκόπνπινο, 2006). Απαηηείηαη ζπλερήο βησκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ λα νδεγεί ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ (Μπαθηξηδήο, 2005β). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Άιθεζηηο, (2008). Μαύξε αγειάδα, Άζπξε αγειάδα, Γξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε θαη δηαπνιηηηζκηθόηεηα, Τόπνο. Αλδξένπ, Α. (1998). Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Γεκνηηθό Σρνιείν. Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Σην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Απόςεηο, πξνγξάκκαηα, εθαξκνγέο. Αζήλα: Κέληξν Μειέηεο Δθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ.

8 Αζιαλίδεο, Α. (2009). Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο. Αλάθηεζε ζηηο 12/7/2010 από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: Γεσξγόπνπινο, Α. & Τζαιίθε, Δ. (2003). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αξρέο- Φηινζνθία-Μεζνδνινγία & Αζθήζεηο. Αζήλα: Gutenberg. Γηαλλαθόπνπινο, Ν. (2006). Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. ηελ ηξηεηία ζην Ν. Αραΐαο θαη εθαξκνγή έξεπλαο δξάζεο ζε πξνγξάκκαηα Π.Δ. πνπ πινπνηνύληαη θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο ( Η πεγή αλαθηήζεθε ζηηο 12/8/2010 από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: opoulos.pdf Γθάλαο, Α. & Παλαγησηίδνπ, Β. (2005). Βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ζηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή κε ηελ επθαηξία δεκηνπξγίαο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ κνλνπαηηνύ Μειηβνίαο-Σσηεξίηζαο. Σην: 1 ν Σπλέδξην Σρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο, Ιζζκόο Κνξίλζνπ: ΥΠΔΠΘ. Groenewald, T. (2004). A phenomenological research design illustrated. International Journal of Qualitative Methods, 3 (1) Κνπηζόπνπινο, Κ. (Δπηκ.) (2006). Δπηκόξθσζε ζηειερώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ. Κνζκόπνπινο, Α. (2006). Σρεζηνδπλακηθή, Παηδαγσγηθή ηνπ Πξνζώπνπ, ζεηξά: Παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγία ηνπ πξνζώπνπ. Αζήλα: Δθδόζεηο Γξεγόξε Μπαθηξηδήο, Κ. (2008). Η ραξά ηεο κάζεζεο. Κνηλσλία θαη ςπρηθή πγεία, 7: Μπαθηξηδήο, Κ. (2005)α. Τν βίσκα θαη ε ζεκαζία ηνπ. Σην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη. Γεσξγόπνπινο, Α. (Δπηκ.). Αζήλα: Gutenberg. Μπαθηξηδήο, Κ. (2005)β. Βαζηθέο ζέζεηο γηα κία παηδαγσγηθή ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο. Τν βίσκα θαη ε ζεκαζία ηνπ. Σην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη. Γεσξγόπνπινο, Α. (Δπηκ.). Αζήλα: Gutenberg. Μπαθηξηδήο, Κ. (2004). Δπηθνηλσλία θαη Αγσγή. Αζήλα: Gutenberg Νηνιηνπνύινπ, Δ. (2005). Η βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη. Γεσξγόπνπινο, Α. (Δπηκ.). Αζήλα: Gutenberg. Rogers, C. (1978). On personal power: inner strength and its revolutionary impact, Constable. London: Constable and Robinson. Σην Κνζκόπνπινο, Α. (2006). Σρεζηνδπλακηθή, Παηδαγσγηθή ηνπ Πξνζώπνπ, ζεηξά: Παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγία ηνπ πξνζώπνπ. Αζήλα: Δθδόζεηο Γξεγόξε Rogers, C. (2006). Η Γέλεζε ηνπ Πξνζώπνπ. Η Ψπρνζεξαπεία κέζα από ηα κάηηα ελόο ζεξαπεπηή. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Τξηθαιίηε, Α. (2005). Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ. Σην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε-Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη. Γεσξγόπνπινο, Α. (Δπηκ.). Αζήλα: Gutenberg. Wilson, T. (2002). Alfred Schutz, phenomenology and research methodology for information behavior research. ISIC4 - Fourth International Conference on Information Seeking in Context. Lisbon, Portugal

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα