ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 / συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04 / 2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί έγκρισης της υπ αριθμ.01/2012 του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ για την ψήφιση α) του Διετούς Προγράμματος Δράσης β) της χρηματοδότησης του προγράμματος δράσης της ΚΔΕΠΠΑΜ του σχεδίου σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της ΚΔΕΠΠΑΜ και γ) Ορισμό τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και τήρησης των όρων αυτής» Στη Μύκovo και στo Δημoτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 31 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτoύ κ.δημητρίου Σκαγιά, η oπoία επιδόθηκε σε κάθε έvα Δημoτικό Σύμβoυλo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 67 τoυ Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαέξι (16 ), δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 2. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 3. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 4. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 4. ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 6. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ( οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν 8. ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ προσήλθαν) 9. ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 10. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11. ΠΑΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 13. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 15. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16. ΝΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2 Παρόντος και του Δημάρχου Μυκόνου, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ, ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΡ.ΑΠΟΦ. 04/2012 Ο Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη του τα παρακάτω: Α. Την υπ αριθμ.01/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΠΑΜ με θέμα: «Ψήφιση νέου Διετούς Προγράμματος Δράσης » με την οποία αποφασίζει ομόφωνα: Την κατάρτιση του διετούς προγράμματος δράσης όπως ακριβώς εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως προβεί στην κοινοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της χρηματοδότησης από τον Δήμο Μυκόνου ύψους ,00 ευρώ για τα έτη 2012 και Β. Το Διετές Σχέδιο Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας & Ανάπτυξης Μυκόνου το οποίο έχει ως ακολούθως: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ... 1 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Εισαγωγή... 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ... 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ...4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ... 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ... 9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ της ΚΔΕΠΠΑΜ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ανάλυση δραστηριοτήτων της ΚΔΕΠΠΑΜ για τον Άξονα Προτεραιότητας «Καλλιτεχνική Εκπαίδευση» Ανάλυση δραστηριοτήτων της ΚΔΕΠΠΑΜ για τον Άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών» Ανάλυση δραστηριοτήτων της ΚΔΕΠΠΑΜ για τον Άξονα Προτεραιότητας «Επιμόρφωση και Διά Βίου Μάθηση» ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 24

3 Ανάλυση δραστηριοτήτων της ΚΔΕΠΠΑΜ για τον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Κινητοποίηση των Πολιτών»...24 Ανάλυση δραστηριοτήτων της ΚΔΕΠΠΑΜ για τον Άξονα Προτεραιότητας «Πρωτοβουλίες προστασίας και αναβάθμισης του Φυσικού Περιβάλλοντος»...25 Ανάλυση δραστηριοτήτων της ΚΔΕΠΠΑΜ για τον Άξονα Προτεραιότητας «Πρωτοβουλίες υποστήριξης της Αειφορίας και Ανάπτυξης των ΑΠΕ»...26 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΚΔΕΠΠΑΜ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 39 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/03/ /12/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/03/ /12/ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ της ΚΔΕΠΠΑΜ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/03/ /12/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/03/ /12/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/03/ /12/ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/03/ /12/2012 ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2013 ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 68

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο επιδιώκει να αποτυπώσει το στρατηγικό σχεδιασμό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου για την χρονική περίοδο από 01/03/2012 έως και 31/12/2013. Οι ιδιαιτερότητες που επέφερε η νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση του Καλλικράτη σε συνδυασμό αφενός με την τροποποίηση των καταστατικών αρμοδιοτήτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης και αφετέρου, με την ανάγκη σχεδιασμού και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους δημότες (και σε κάποιο βαθμό και τις επιχειρήσεις) του Δήμου Μυκόνου συνθέτουν το πλαίσιο εντός του οποίου καταρτίστηκε το παρόν Διετές Σχέδιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης και το οποίο εξειδικεύεται στα επόμενα κεφάλαια. Η παρούσα ενότητα άπτεται της αποτύπωσης του Θεσμικού Πλαισίου σύστασης και λειτουργίας της ΚΔΕΠΠΑΜ, της παρουσίασης του ιστορικού της εταιρείας και των ιδιαιτεροτήτων που έχει το παρόν Διετές Σχέδιο Δράσης για την περίοδο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ Η Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου προήλθε λόγω των μεταβολών που επέφερε ο Ν. 3852/2010 (Ν. Καλλικράτης) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα, επειδή ο Δήμος Μυκόνου δεν συγχωνεύθηκε με άλλο Δήμο και επειδή παράλληλα στα γεωγραφικά όριά του λειτουργούσε μόνο μία Κοινωφελής Επιχείρηση, δεν υπήρχε ανάγκη συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε μία, ωστόσο, λόγω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στη θεματική περιοχή του Πολιτισμού από την Κοινωφελή στο νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων σε επίπεδο Νομικών Προσώπων, κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΔΕΠΑΜ) Μυκόνου και η μετονομασία της σε Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (ΚΔΕΠΠΑΜ) Μυκόνου, με πεδίο δραστηριοποίησης την Παιδεία και το Περιβάλλον. Αναλυτικά οι καταστατικές αρμοδιότητες παρουσιάζονται στην ενότητα 3.2 Ακολούθως, παρατίθεται μία αναλυτική αποτύπωση του Θεσμικού Πλαισίου που καθορίζει τη σύσταση και τη λειτουργία της ΚΔΕΠΠΑΜ λόγω των υποχρεωτικών αλλαγών που επέφερε ο Ν.3852/2010. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010: «1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:

5 α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων ( ) κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.» Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι «τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του». Επιπλέον στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι «τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.» Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.» Στο Δήμο Μυκόνου, πριν τη συγχώνευση, λειτουργούσε η «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΔΕΠΑΜ», η οποία συστήθηκε με την υπ αριθμ. 200/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου και η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ /2008 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 417/Β/ Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσον αφορά τον επιμερισμό των δράσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. Ια του ν. 3852/2010, σημειώνεται ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Δήμο Μυκόνου πρόκειται να λειτουργήσει ένα (1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των τομέων. Για παράδειγμα, όταν με τη συγχώνευση προκύπτει μία κοινωφελής επιχείρηση και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισμού και το νομικό πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και

6 πολιτισμού ή το αντίστροφο. Όταν προκύπτουν δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί το ένα, για παράδειγμα, να ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και το άλλο να ασκεί αρμοδιότητες για τους τομείς παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος». Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, η οποία θα τροποποιηθεί υποχρεωτικά λόγω της εφαρμογής του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου που θα προκύψει από τη συγχώνευση, θα εμπίπτουν στη θεματική του Περιβάλλοντος και της Παιδείας. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ Σύμφωνα με τις παρ. 1-4 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, ορίζεται πως: «1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της. Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο Ο.Τ.Α. και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία συνάπτεται μεταξύ τους. 2. Για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α ), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α.. 3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα δράσης αυτού του άρθρου, ο τρόπος καθορισμού του ύψους της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού»

7 Παράλληλα, σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ / (ΦΕΚ 1574/ τεύχος Β ), προσδιορίστηκε το περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 1, το πρόγραμμα δράσης δημοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης περιλαμβάνει τα εξής: «1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση κατά την διετή περίοδο, κατανομή αυτών μέσα στην διετή περίοδο και αιτιολόγηση της σύνδεσής τους με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ που τη συνέστησε, 2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισμοί επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων), 3. Υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ), 4. Με βάση την κοστολόγηση και τον υπολογισμό των εσόδων, καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο ή την κοινότητα για τη διετή περίοδο, 5. Περιγραφή του διετούς ταμιακού προγράμματος (χρηματικές εισροές και εκροές και η χρηματοδότηση από τον ΟΤΑ) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης σε ετήσια βάση, ανάλογα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης, 6. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης, των οργάνων παρακολούθησης αυτού και της εκτέλεσης της σύμβασης που συνάπτεται με τον δήμο ή την κοινότητα» Βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων, καταρτίσθηκε το παρόν Σχέδιο Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση της Σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του Δήμου, η οποία θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας από τον Επίτροπο. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2, ορίζεται πως: «1.Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός της διετίας αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο ή κοινότητα. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη σχετική προηγούμενη απόφασή του. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου συστήθηκε με την υπ. αρ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1289/ Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Προβολής και Ανάπτυξης Μυκόνου ήταν η πρώτη χρονικά Δημοτική Επιχείρηση που είχε συστήσει ο Δήμος Μυκόνου και το πεδίο δραστηριοποίησής της περιελάμβανε την πολιτιστική ανάπτυξη του Νησιού. Με την υπ αριθμ. 200/2008 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου αποφάσισε τη μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Προβολής και Ανάπτυξης Μυκόνου σε Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου με την Επωνυμία Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου και διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Ε.Π.Α.Μ.. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την υπ. αριθμό 15832/08/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 417 Β / Έως και την πλέον πρόσφατη τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης, κύρια καταστατική αρμοδιότητα της Κοινωφελούς Επιχείρησης υπήρξε η ανάληψη δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με την προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση εστίασε τη δράση της και ανέπτυξε ένα πλέγμα παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δημότες με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, στόχοι της Επιχείρησης αποτέλεσαν (ενδεικτικά): Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της Μυκόνου μέσω της καλλιέργειας σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και αγάπης για τις τέχνες και την προστασία της Εθνικής ταυτότητας. Καθώς και την ανάδειξη των πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών με την ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή. Η διάδοση και ενίσχυση της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών. Η στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση και την ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τομείς. Η διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της Μυκόνου και ιδιαίτερα των νέων. Στο πλέγμα δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, περίοπτη θέση κατείχε η οργάνωση εικαστικών εργαστηρίων, η δημιουργία θεατρικής ομάδας με στόχο την οργάνωση παραστάσεων, η ανάπτυξη εκδόσεων με ιστορικό, λαογραφικό και ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος περιεχόμενο, η λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου «Σινέ Μαντώ», η διοργάνωση πλήθος εκδηλώσεων πολιτιστικού

9 χαρακτήρα στο πλαίσιο του θεσμού με την επωνυμία «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» καθώς και η παρουσίαση εκθέσεων στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυκόνου. Από τον Ιούλιο του 2011 ωστόσο και τη δημοσίευση του ΦΕΚ τροποποίησης της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης-, το πεδίο δραστηριοποίησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης μεταβάλλεται και μεταφέρεται από την θεματική του Πολιτισμού, στις θεματικές περιοχές της Παιδείας και του Περιβάλλοντος. Η αλλαγή αυτή, αποτελεί μία σαφή πρόκληση για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου, η οποία, επιθυμεί αφενός να εκμεταλλευτεί την παρουσιαζόμενη ευκαιρία, διαμορφώνοντας ένα κατάλληλο μείγμα δραστηριοτήτων και παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες που θα χαρακτηρίζεται από καινοτομία και αφετέρου, επιδιώκει να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το νέο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία «Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός Γεώργιος Αξιώτης», ώστε σωρευτικά να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους Δημότες. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1289/ έγκρισης της τροποποίησης της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου, ορίζονται ως σκοποί και αποστολή αυτής τα κάτωθι: Στον τομέα του Περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο Άρθρο 75 του ΚΔΚ, παρ 1 περιπτ β, περιλαμβάνεται, ιδίως: Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους, Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων, Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων, Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα, Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων, Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου Στον τομέα της Παιδείας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 75 του ΚΔΚ, παρ 1 περιπτ στ, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

10 Η διάδοση, στήριξη και ενίσχυση της παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών, Η στήριξη της πνευματικής δημιουργίας ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση και την ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τομείς. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. θα συνεχίσει να ενισχύει την λειτουργία: o Εικαστικών Εργαστηρίων (ζωγραφικής, φωτογραφίας, κεραμικής, ψηφιδωτού κ.λπ.), o Σχολής Χορού Χορευτικών Τμημάτων, o Χορωδίας, o o Θεατρικής Ομάδας με στόχο την θεατρική εκπαίδευσης, Επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών εκδόσεων (βιβλίων) καθώς και την παραγωγή ψηφιακών μέσων. Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της Μυκόνου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία, καθώς επίσης και τη συμμετοχή των μαθητικών κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστηριότητές της, Η διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων με στόχο την άρτια επιμόρφωση και άτυπη εκπαίδευση των Δημοτών της Μυκόνου, Η δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της Μυκόνου και ιδιαίτερα των νέων, Η συνεργασία και η υποστήριξη των φορέων και Συλλόγων της Μυκόνου, με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και παρεμβάσεών τους, Η λειτουργία υποκαταστημάτων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της, Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται: ο σχεδιασμός προτάσεων και η ένταξη τους σε συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προγράμματα, σε Εθνικά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά Προγράμματα, η υλοποίηση των προτάσεων, που αφορούν έργα, προγράμματα και υπηρεσίες που άπτονται των κύριων τομέων δραστηριοποίησης της δημοτικής επιχείρησης (παιδείας και περιβάλλοντος), η συμμετοχή της επιχείρησης σε Προγραμματικές Συμβάσεις, κατά τα οριζόμενα στο ν / 2006, ώστε να προωθηθεί και να συγχρηματοδοτηθεί η επίτευξη των σκοπών της, καθώς και η επίτευξη των σκοπών του Δήμου Μυκόνου και των λοιπών συμβαλλομένων, η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους, η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου, η οργάνωση εικαστικών εκθέσεων

11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ O στρατηγικός σχεδιασμός της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου διαρθρώνεται σε δύο κύριες θεματικές περιοχές, ήτοι τη θεματική περιοχή του Περιβάλλοντος και τη θεματική περιοχή της Παιδείας. Το περιεχόμενο κάθε θεματικής περιοχής εξειδικεύεται μέσω της ανάλυσης σε τρία επιμέρους επίπεδα κλιμακωτού βαθμού λεπτομέρειας, ήτοι: Άξονας Προτεραιότητας, Δραστηριότητες ανά Άξονα Προτεραιότητας, Δράσεις ανά τυπολογία Δραστηριότητας, Κεντρική θέση στο στρατηγικό σχεδιασμό του Φορέα κατέχει ο Δημότης και η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου παρεχόμενων υπηρεσιών που όχι μόνο θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα διαφορετικών υποομάδων του πληθυσμού του Δήμου Μυκόνου, αλλά παράλληλα, θα εστιάζουν στο θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και στην ανάδειξη της περιβάλλοντος και της ανάγκης προστασίας και βέλτιστης αξιοποίησής του. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί κύριο μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης. Για λόγους ευθυγράμμισης με την εν λόγω απαίτηση, ο στρατηγικός σχεδιασμός ακολούθησε μία top-down προσέγγιση, όπου έχοντας ως δεδομένο τις καταστατικές αρμοδιότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης, αρχικά προσδιορίστηκαν οι βασικοί Άξονες Προτεραιότητας γύρω από τους οποίους θα αναπτύξει την δραστηριότητά της η Κοινωφελής Επιχείρηση ανά διακριτή θεματική περιοχή και ακολούθως, αποτυπώθηκαν, διακριτές ομάδες υπηρεσιών / δραστηριοτήτων που θεωρήθηκε ότι θα επιτρέψουν στον Φορέα να εκπληρώσει το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους του. Στο τέλος, οριστικοποιήθηκαν επιμέρους δράσεις ανά διακριτή δραστηριότητα οι οποίες εξειδικεύουν σε επίπεδο συγκεκριμένων ενεργειών / υπηρεσιών το στρατηγικό σχεδιασμό του Φορέα. Αναλυτικά, ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου παρουσιάζεται με τη βοήθεια του ακόλουθου σχεδιαγράμματος:

12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1: ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.1: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.3: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.2: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.3: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1.1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Εικαστικό εργαστήριο τέχνης για παιδιά Εικαστικό εργαστήριο αγιογραφίας Εικαστικό εργαστήριο ψηφιδωτού ΚΔΑΠ Υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου Πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενίσχυσης απασχολησιμότητας νέων και ανέργων Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, επιχειρήσεων και επισκεπτών του Δήμου Μυκόνου Πρόγραμμα Καθαρές Ακτές Καθαρές Θάλασσες Οργάνωση εθελοντικών δράσεων Δράσεις ενίσχυσης περιβαλλοντικής συνείδησης Πολιτών και επιχειρήσεων του Δήμου ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1.2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Καλλιτεχνικό εργαστήριο χορωδίας Καλλιτεχνικό εργαστήριο θεάτρου Καλλιτεχνικό εργαστήριο Χορού ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1.3: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Βιωματικό εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών Βιωματικό εργαστήριο Λόγου και Τέχνης

13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στην παρούσα ενότητα θα περιγραφούν συνοπτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης και μία περισσότερο αναλυτική περιγραφή θα ακολουθήσει στην Ενότητα 4 με τίτλο «Ανάλυση των δραστηριοτήτων της ΚΔΕΠΠΑΜ». Ειδικότερα: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης στη θεματική περιοχή της Παιδείας διαρθρώνεται μέσω τριών (3) επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας, ήτοι: Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών, Επιμόρφωση και Διά Βίου Μάθηση Η επιλογή των προαναφερόμενων αξόνων επιδιωκόμενης δραστηριοποίησης έγινε με γνώμονα αφενός την ευθυγράμμιση με τις καταστατικές αρμοδιότητες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου και αφετέρου, με γνώμονα την προστιθέμενη αξία που θα επέφεραν οι επιμέρους δράσεις που θα εξειδίκευαν το περιεχόμενο των Αξόνων Προτεραιότητας στους Δημότες της Μυκόνου. Η υψηλή προστιθέμενη αξία αποτελεί συνάρτηση αφενός της έλλειψης αντίστοιχης δραστηριότητας και δυνατότητας ικανοποίησης κάποιας υπαρκτής ανάγκης (για παράδειγμα η ανάπτυξη Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ) και αφετέρου, της δυνατότητας στοχευμένης παρέμβασης που αθροιστικά θα συνέβαλλαν στην ενίσχυση των ευκαιριών εκπαίδευσης, στην καλλιέργεια μέσω της διαδικασίας της εκπαίδευσης- δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση. Ο Άξονας Προτεραιότητας «Καλλιτεχνική Εκπαίδευση» διαρθρώνεται στις κάτωθι Δραστηριότητες: Λειτουργία Εικαστικών Εργαστηρίων όπου θα λειτουργήσουν: Εικαστικό εργαστήριο αγιογραφίας, Εικαστικό εργαστήριο ψηφιδωτού, Εικαστικό εργαστήριο τέχνης για παιδιά Λειτουργία Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων όπου θα λειτουργήσουν: Καλλιτεχνικό εργαστήριο χορωδίας, Καλλιτεχνικό εργαστήριο χορού, Καλλιτεχνικό εργαστήριο θεάτρου και Λειτουργία Βιωματικών Εργαστηρίων και ειδικότερα: Βιωματικό εργαστήριο εικαστικών εκθέσεων, Βιωματικό εργαστήριο μουσικής παράδοσης και δημιουργίας, Βιωματικό εργαστήριο έβδομης τέχνης,

14 Βιωματικό εργαστήριο εικαστικής δημιουργίας και καλλιτεχνικής ευαισθητοποίησης, Βιωματικό εργαστήριο χορευτικής παράδοσης, Βιωματικό εργαστήριο θεατρικής παιδείας, Βιωματικό εργαστήριο ανάδειξης εθίμων και παραδόσεων. Βιωματικά εργαστήρια τέχνης και λόγου Η ανάγκη δημιουργικής απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων μητέρων είναι ιδιαίτερα μεγάλη και η υφιστάμενη δυναμικότητα των παιδικών σταθμών δεν φτάνουν για να απορροφήσουν το σύνολο της ζήτησης. Ειδικότερα στη σημερινή εποχή με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία είναι περισσότερο από επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών διευκόλυνσης της γυναικείας απασχόλησης και ο εν λόγω στρατηγικός άξονας της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου είναι πλήρως εναρμονισμένος με την προαναφερόμενη λογική παρέχοντας ουσιώδεις λύσεις και αντιμετωπίζοντας ένα ιδιαίτερο σοβαρό ζήτημα στο νησί της Μυκόνου. Μεγάλη σημασία αποδίδεται στον Άξονα της Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης όπου η Κοινωφελής Επιχείρηση επιδιώκει μέσα από το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της την καλλιέργεια των κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και των προοπτικών επαγγελματικής απασχόλησης τόσο των νέων όσο και των ανέργων και μακροχρόνια ανέργων με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι πλησίον των συνταξιοδοτικών ορίων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωφελής Επιχείρηση προγραμματίζει την διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων, την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς επίσης, την πραγματοποίηση στοχευμένων ημερίδων και προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην επιμόρφωση νέων παιδιών (Δημοτικό) για μία σειρά από σύγχρονους κινδύνους (ασφαλές διαδίκτυο, bulling, κυκλοφοριακή αγωγή, διατροφή κ.λπ.). ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης στη θεματική περιοχή της Περιβάλλοντος διαρθρώνεται μέσω τριών (3) επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας, ήτοι: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, Πρωτοβουλίες προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, Πρωτοβουλίες υποστήριξης της Αειφορίας και εκμετάλλευσης των ΑΠΕ Η επιλογή των προαναφερόμενων αξόνων επιδιωκόμενης δραστηριοποίησης έγινε με γνώμονα αφενός την ευθυγράμμιση με τις καταστατικές αρμοδιότητες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου και αφετέρου, με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες της Μυκόνου στον τομέα του περιβάλλοντος.

15 Η γεωμορφία του νησιού και ο κατεξοχήν τουριστικός χαρακτήρας του που είναι άμεσα συνδεδεμένος -μεταξύ άλλων- με την ποιότητα του θαλάσσιου και όχι μόνο περιβάλλοντος, ανάγει σε πρωταρχικής σημασίας ζήτημα την υλοποίηση δράσεων προς την κατεύθυνση αφενός της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου, της ευαισθητοποίησης των Δημοτών (και ειδικότερα των νέων) για περιβαλλοντικά ζητήματα και την καλλιέργεια της κατάλληλης κουλτούρας που θα επιτρέψει την αειφορική ανάπτυξη. Στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών», περίοπτη θέση κατέχει η δημιουργία Περιβαλλοντικού Κέντρου Ενημέρωσης, η καθιέρωση της εβδομάδας εθελοντισμού και η διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Στον Άξονα «Πρωτοβουλίες προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος», κεντρική θέση κατέχει το πρόγραμμα «Γαλάζιες Ακτές- Γαλάζιες Θάλασσες» και η υλοποίηση δράσεων καθαρισμού των παραλιών του βυθού, δενδροφύτευσης και σήμανσης μονοπατιών κ.λπ. Τέλος, στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρωτοβουλίες υποστήριξης της Αειφορίας και εκμετάλλευσης των ΑΠΕ», ο Φορέας θα προωθήσει μέσω ενημερωτικών ημερίδων τα οφέλη και τους τρόπους αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τόσο από πολίτες όσο και από επιχειρήσεις. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 75 του Νέου Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς: της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, Πιο συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται και οι παρακάτω, οι οποίες υλοποιούνται μέσω της Κοινωφελούς: Η λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, Η διά βίου Μάθηση, Η λειτουργία σχολής ζωγραφικής, χορού, κεραμικής κ.λπ.

16 Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους, Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων, Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών, ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την αποτελεσματική πραγμάτωση των δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου στις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ενόψει της επερχόμενης περιόδου, κρίνεται σκόπιμη η εσωτερική οργάνωση της εταιρείας να αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα. Ειδικότερα, στην κορυφή του οργανογράμματος θα βρίσκεται η Γενική Διεύθυνση υπό τη Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης και ακριβώς ένα επίπεδο πιο κάτω θα τοποθετούνται τέσσερα διακριτά τμήματα με σαφώς προσδιορισμένες και καθορισμένες αρμοδιότητες. Τα τέσσερα τμήματα θα είναι τα κάτωθι: Τμήμα Παιδείας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Διοικητικής και Οργανωτικής Μέριμνας και Αυτοτελές Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Κάθε τμήμα θα διοικείται από ένα Προϊστάμενο και θα διαρθρώνεται σε μία σειρά από επιμέρους Γραφεία που θα εξειδικεύουν τις αρμοδιότητες κάθε Τμήματος. Η ανωτέρω οργάνωση δύναται να εξυπηρετήσει τους στόχους της Κοινωφελούς Επιχείρησης και να συμβάλλει στην απρόσκοπτη υλοποίησή τους. Αναλυτικά, η οργάνωση και η στελέχωση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου αποτυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ). ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Οι αλλαγές που επέφερε η Διοικητική Μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και η συνεπαγόμενη τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μυκόνου θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Φορέα. Η συγκεκριμένη περίοδος μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταβατική, από τη στιγμή που δεν υπάρχει προγενέστερη

17 εμπειρία στην παροχή σχετικών με την θεματική περιοχή της παιδείας και του περιβάλλοντος υπηρεσιών. Παράλληλα όμως, η εν λόγω συγκυρία αποτελεί μία προφανή ευκαιρία για την Κοινωφελή Επιχείρηση και κατ επέκταση για το Δήμο Μυκόνου να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες, προσφέροντας ουσιαστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η χάραξη ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε επίπεδο συγκεκριμένων πολιτικών και γενικών κατηγοριών δραστηριότητας που θα εξειδικεύονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και την εμπειρία από την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένες και κατάλληλα στοχευμένες δράσεις και υπηρεσίες, αποτελεί μία σημαντική πρόκληση όχι μόνο για την Κοινωφελή Επιχείρηση αλλά και το Δήμο. Η σχεδόν μηδαμινή παροχή υπηρεσιών στη θεματική περιοχή του περιβάλλοντος και της παιδείας από κάποιο Νομικό Πρόσωπο ή Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου αποτελεί μία πρόσθετη πρόκληση και ευκαιρία. Η προοπτική της ευαισθητοποίησης των Δημοτών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και η ταυτόχρονη καλλιέργεια των κατάλληλων συνθηκών για την υποβοήθηση της γυναικείας εργασίας, την δημιουργική εκπαίδευση των παιδιών και την διά βίου εκπαίδευση ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού συνιστά το πλαίσιο εντός του οποίου έχει αποφασίσει να εστιάσει τη δραστηριότητά της η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μυκόνου. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ της ΚΔΕΠΠΑΜ Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πλέγμα δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) του Δήμου Μυκόνου για την περίοδο αναφοράς. Ειδικότερα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΔΕΠΠΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ανάλυση δραστηριοτήτων της ΚΔΕΠΠΑΜ για τον Άξονα Προτεραιότητας «Καλλιτεχνική Εκπαίδευση» 1) Λειτουργία Εικαστικών Εργαστηρίων α) Λειτουργία Εικαστικού Εργαστηρίου Αγιογραφίας: Η βυζαντινή τέχνη κατασκευής εικόνας, με τις παλιές τεχνικές στοκαρίσματος, χρυσώματος και ζωγραφικής με αυγοτέμπερα θα διδαχθεί στους μαθητές του τμήματος. Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές άνω των 15 ετών. Κύριος στόχος του

18 εργαστηρίου αποτελεί η εκπαίδευση των μαθητών στα μυστικά της τέχνης της αγιογραφίας και η περαιτέρω καλλιέργεια των υφιστάμενων δεξιοτήτων / ικανοτήτων. Τα μαθήματα για το 2012 θα υλοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Αναφορικά με το 2013, τα μαθήματα θα υλοποιηθούν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο και από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στον υφιστάμενο χώρο και θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο δάσκαλο. β) Λειτουργία Εικαστικού Εργαστηρίου Ψηφιδωτού: Το τμήμα περιλαμβάνει την κατασκευή ψηφιδωτών συνθέσεων, την προβολή διαφανειών που αφορούν στην ιστορική διαδρομή και στις τεχνικές κατασκευής ψηφιδωτών δημιουργιών, μαθήματα τεχνολογίας των υλικών και ξενάγηση στα ψηφιδωτά του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου. Το εργαστήρι απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές. Τα μαθήματα για το 2012 θα υλοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Αναφορικά με το 2013, τα μαθήματα θα υλοποιηθούν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο και από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στον υφιστάμενο χώρο και θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο δάσκαλο. γ) Λειτουργία Εικαστικού Εργαστηρίου Τέχνης για παιδιά: Στο εν λόγω εργαστήριο συμμετέχουν παιδιά ηλικίας από εφτά ετών και άνω και διδάσκονται τους εικαστικούς νόμους σε μορφή παιχνιδιού, μέσω κυρίως της τέχνης της ζωγραφικής αλλά και της γλυπτικής, της ιστορίας της τέχνης, του κολάζ, των κατασκευών κ.λπ. Κύριος στόχος του εργαστηρίου αποτελεί η εκπαίδευση των νέων μαθητών υπό τη μορφή παιχνιδιού και η εξοικείωσή τους με τον κόσμο των τεχνών καθώς και η περαιτέρω καλλιέργεια των υφιστάμενων δεξιοτήτων / ικανοτήτων. Τα μαθήματα για το 2012 θα υλοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Αναφορικά με το 2013, τα μαθήματα θα υλοποιηθούν από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο και από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στον υφιστάμενο χώρο και από εξειδικευμένο δάσκαλο. Παράλληλα, για τις ανάγκες των τριών προαναφερόμενων εργαστηρίων θα απαιτηθεί η ενοικίαση ειδικού χώρου καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού και υλικών. Τέλος, θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας εικαστικών εργαστηρίων κεραμικής και ζωγραφικής για ενήλικες είτε το 2012, είτε το Λειτουργία Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων α) Λειτουργία Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Χορωδίας: Στο εν λόγω εργαστήριο συμμετέχουν μαθητές άνω των 15 ετών και θα διδάσκονται μαθήματα φωνητικής, μουσικής και ορθοφωνίας. Απώτερος στόχος είναι η εξοικείωση των

19 μαθητών με την μουσική και η σταδιακή ωρίμανση των συνθηκών μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για τη δημιουργία χορωδίας. Τα μαθήματα για το 2012 θα υλοποιηθούν από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο. Ομοίως για το 2013, τα μαθήματα θα υλοποιηθούν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο και από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν και για τις δύο σχολικές χρονιές στην υφιστάμενη αίθουσα κυριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές (μουσικής διδασκαλίας και συνοδείας πιάνου). β) Λειτουργία Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Θεάτρου: Στο εν λόγω εργαστήριο συμμετέχουν ενήλικες μαθητές και διδάσκονται μαθήματα υποκριτικής και σκηνοθεσίας. Επιστέγασμα των προσπαθειών της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα αποτελέσει το «ανέβασμα» παραστάσεων στο τέλος των μαθημάτων. Τα μαθήματα για το 2012 θα υλοποιηθούν από τον Μάρτιο έως τον Μάιο και από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Το 2013 τα μαθήματα θα υλοποιηθούν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο και από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στην υφιστάμενη αίθουσα κυριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από ερασιτέχνες (με μεγάλη ωστόσο πείρα σε αντίστοιχα εγχειρήματα) σκηνοθέτες και ηθοποιούς (εθελοντική προσφορά) και ως εκ τούτου, δεν θα επιβαρύνουν τον π/ϋ της ΚΔΕΠΠΑΜ. γ) Λειτουργία Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Χορού: Στο εν λόγω εργαστήριο συμμετέχουν ενήλικες μαθητές και διδάσκονται μαθήματα εκμάθησης χορού, ενώ παράλληλα, οι μαθητές θα μαθαίνουν για την ιστορία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και λοιπά στοιχεία που συνδέονται με την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας «καταγωγής» κάθε είδος χορού. Τα μαθήματα για το 2012 θα υλοποιηθούν από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο. Αναφορικά με το 2013, τα μαθήματα θα υλοποιηθούν από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο και από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν και για τις δύο σχολικές χρονιές στην υφιστάμενη αίθουσα κυριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο δάσκαλο παραδοσιακών χορών. 3. Λειτουργία Βιωματικών Εργαστηρίων α) Βιωματικό εργαστήριο εικαστικών εκθέσεων στην αίθουσα "Μαρία Ιγγλέση": Το εν λόγω βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην υφιστάμενη αίθουσα κυριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Μαρία Ιγγλέση» κατά το διάστημα μεταξύ 01/06/2012 και 30/10/2012 για το 2012 και την αντίστοιχη περίοδο για το Στο πλαίσιο των εκθέσεων που θα πραγματοποιηθούν, θα παρουσιαστούν έργα Μυκονιατών και όχι μόνο καλλιτεχνών. Απώτερος στόχος του εργαστηρίου αποτελεί η βιωματική γνωριμία και εμπειρία με την ιστορία

20 των καλλιτεχνών, την χρήση και τον τρόπο κατασκευής των διαφόρων εκθεμάτων μέσα από τη φυσική παρουσία. β) Βιωματικό εργαστήριο μουσικής παράδοσης και δημιουργίας: Το εν λόγω βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2012, ενώ το 2013 θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη και το Φθινόπωρο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυκόνου. Κύριο στόχο του εργαστηρίου αποτελεί η βιωματική γνωριμία των Μυκονιατών με την μουσική παράδοση, μέσα από λευκώματα, επίδειξη μουσικών οργάνων, παρουσιάσεις από ειδικούς κ.λπ. Το εργαστήρι απευθύνεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. γ) Βιωματικό εργαστήριο έβδομης τέχνης: Το εν λόγω βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε 2 κύκλους για κάθε μία από τις δύο χρονιές της περιόδου αναφοράς. Ειδικότερα, τα δύο εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο του 2012 και του 2013 αντίστοιχα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυκόνου. Κύριο στόχο του εργαστηρίου, αποτελεί η βιωματική γνωριμία των Μυκονιατών με την κινηματογραφική ιστορία, τον τρόπο παραγωγής μίας ταινίας, τους σκηνοθέτες, τις κινηματογραφικές σχολές, την ιστορία και την τέχνη της προβολής μέσα από εκπαιδευτικές προβολές, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν πεπαλαιωμένος κινηματογραφικός εξοπλισμός καθώς επίσης και λοιπό αρχειακό υλικό που συνδέεται με τον κινηματογράφο. Το εργαστήρι απευθύνεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. δ) Βιωματικό εργαστήριο δημιουργίας και καλλιτεχνικής ευαισθητοποίησης: Το εν λόγω εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο τόσο για το 2012 όσο και για το 2013 στην αίθουσα Πινακοθήκης, κυριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυκόνου. Ο στόχος του εργαστηρίου είναι διττός. Αφενός οι μαθητές του εικαστικού εργαστηρίου τέχνης θα παρουσιάσουν τα εκθέματά τους και αφετέρου, θα αποτελέσει πόλο προσέλκυσης νέων παιδιών μέσα από την βιωματική εμπειρία με την δημιουργία, αφού, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να βλέπουν συνομηλίκους τους (μαθητές των εργαστηρίων) να δημιουργούν σε πραγματικό χρόνο έργα και παράλληλα, ειδικοί θα αναλάβουν την παροχή χρηστικών πληροφοριών αναφορικά με τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τη τέχνη της ζωγραφικής, της γλυπτικής κ.λπ. ε) Βιωματικό εργαστήριο χορευτικής παράδοσης: Το εν λόγω βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τόσο τον Σεπτέμβριο του 2012 όσο και τον Σεπτέμβριο του 2013 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυριότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυκόνου. Κύριο στόχο του εργαστηρίου αποτελεί η βιωματική γνωριμία των Μυκονιατών με την χορευτική παράδοση και δημιουργία, μέσα από επιδείξεις παραδοσιακών χορών και χορευτικών φορεσιών. Το εργαστήρι θα απευθύνεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. στ) Βιωματικό εργαστήριο θεατρικής παιδείας: Το εν λόγω βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους τόσο εντός του 2012 όσο και του Ειδικότερα, κατά τον Απρίλιο και Οκτώβριο του 2012 και 2013 αντίστοιχα θα λάβουν χώρα τα σχετικά εργαστήρια στην αίθουσα πολλαπλών

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα