ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3 Υποδομές & Θέσεις Εργασίας 1.4 Στατιστικά στοιχεία 2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ σελ Νομικό πλαίσιο 2.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 2.3 Υποδομές & Θέσεις Εργασίας 2.4 Στατιστικά στοιχεία 3. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ σελ Νομικό πλαίσιο 3.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 3.3 Υποδομές & Θέσεις Εργασίας 3.4 Στατιστικά στοιχεία 4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ.... σελ Νομικό πλαίσιο 4.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 4.3 Υποδομές & Θέσεις Εργασίςα 4.4 Στατιστικά στοιχεία 5. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ σελ Νομικό πλαίσιο 5.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 5.3. Υποδομές & Θέσεις Εργασίας 5.4 Στατιστικά στοιχεία 6. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ..... σελ Νομικό πλαίσιο 6.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Υποδομές & Θέσεις Εργασίας 6.4 Στατιστικά στοιχεία 7. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ..... σελ Νομικό πλαίσιο 7.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 7.3 Υποδομές & Θέσεις Εργασίας 7.4 Στατιστικά στοιχεία 8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ. σελ ΟΦΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ... σελ. 47

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 4 Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί την πρόληψη και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων όπως προβλέπεται και από την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών της διαχείρισης των αποβλήτων που καθορίζεται στον νόμο 4042/2012. Ο πρωταρχικός στόχος του ΕΟΑΝ είναι η προώθηση της ανακύκλωσης και ανάκτησης σε διάφορα ρεύματα αποβλήτων που επιτυγχάνονται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων, από τους «παραγωγούς» των προϊόντων έως τους τελικούς χρήστες και καταναλωτές. Η συμμετοχή δε των τελευταίων κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική γιατί η ανακύκλωση και η ανάκτηση υλικών απαιτεί το διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή για την πλήρη αξιοποίηση των ανακτώμενων υλικών. Το θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης στηρίζεται στο νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΑΝ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α). Σκοπός του Νόμου είναι η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας στερεών αποβλήτων (για όσα ρεύματα αποβλήτων υπάγονται σε αυτόν), η επαναχρησιμοποίηση τους, η ανακύκλωσή τους, η ανάκτηση της ενέργειας καθώς η χωρίς προβλήματα τελική διάθεση τους. Η Ελλάδα συμπεριέλαβε στο θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης και μια σειρά ρευμάτων αποβλήτων, για τα οποία υπάρχουν σαφείς ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης και αξιοποίησης στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εκτός από τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Ν. 2939/2001), έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισής για τα εξής επιμέρους ρεύματα: απόβλητα λιπαντικών ελαίων, μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Με την παρούσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά ανά ρεύμα αποβλήτου που έχει ενταχθεί στην εναλλακτική διαχείριση, το νομικό πλαίσιο, τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, οι υφιστάμενες υποδομές και θέσεις εργασίας, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία για την επίδοση σε σχέση με τους στόχους της εναλλακτικής διαχείρισης από την πρώτο έτος εφαρμογής έως και το 2013.

5 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Σελίδα Νομικό Πλαίσιο Η Ε.Ε. πρώτη φορά εισήγαγε μέτρα για τη διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας στα μέσα της δεκαετίας του Η Οδηγία 85/339/ΕΟΚ έθετε κανόνες για την παραγωγή, εμπορία, χρήση, ανακύκλωση και επαναπλήρωση των συσκευασιών υγρών τροφίμων καθώς και για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών. Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας, ορισμένα κράτη μέλη άρχισαν να θεσπίζουν τα δικά τους μέτρα στον τομέα αυτό. Κατά συνέπεια, εμφανίστηκαν αποκλίνουσες εθνικές πολιτικές, γεγονός που δημιούργησε την ανάγκη εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας και για την πρόληψη ή τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον εκδόθηκε η οδηγία 94/62/ΕΚ. Η οδηγία αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, αποφεύγοντας τα εμπόδια στο εμπόριο καθώς και στρεβλώσεις και περιορισμούς του ανταγωνισμού. Η ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο έγινε με το νόμο 2939/2001, ο οποίος καθορίζει τις γενικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας, τις υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασίας, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση της συσκευασίας και των αποβλήτων συσκευασίας, τους όρους έγκρισης και λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών καθώς τους αρχικούς στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας σε εθνικό επίπεδο. Με την ΚΥΑ 9268/469/2007, προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ, παρέχονται κριτήρια για την αποσαφήνιση του όρου «συσκευασία» αλλά και κατάλογος παραδειγμάτων για το τι είναι ή τι δεν πρέπει να θεωρηθεί ως συσκευασία και τίθενται νέοι υψηλότεροι ποσοτικοί στόχοι για την ανάκτηση / ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας, οι οποίοι ισχύουν από το τέλος του 2011 και εντεύθεν ως ακολούθως: Το ποσοστό των αποβλήτων συσκευασίας που θα ανακτάται (ανακύκλωση, άλλη ανάκτηση υλικών, ανάκτηση ενέργειας) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% κατά βάρος. Το ποσοστό των αποβλήτων συσκευασίας που θα ανακυκλώνεται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55% και το πολύ 80% κατά βάρος. Οι ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης ανά υλικό κατά βάρος είναι οι ακόλουθοι: Γυαλί 60% Χαρτί και χαρτόνι 60% Μέταλλα 50% Πλαστικά 22,5%

6 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Σελίδα 6 Με την ΚΥΑ 54461/1779/Ε.103/2013, προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/2/ΕΕ, αναθεωρήθηκε ο κατάλογος παραδειγμάτων της προηγούμενης ΚΥΑ, με την προσθήκη περισσότερων παραδειγμάτων, με στόχο ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια. Σε επίπεδο Ε.Ε. βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης οδηγιών για τη μείωση της χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών αλλά και για τη θέσπιση νέων υψηλότερων στόχων ανάκτησης / ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015.

7 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Σελίδα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Στο τέλος του 2013 λειτουργούσαν τέσσερα (4) συνολικά εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) Συσκευασιών, τρία (3) συλλογικά και ένα (1) ατομικό, όλα πανελλαδικής εμβέλειας. Αυτά κατά σειρά ημερομηνίας αρχικής έγκρισής τους είναι τα ακόλουθα: Σ.Σ.Ε.Δ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ Α.Ε. Σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας για τα μη επικίνδυνα απόβλητα συσκευασίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) /2003 (ΦΕΚ 391 Β), και η έγκρισή του ανανεώθηκε με την υπ αριθμ. ΥΑ /2009 (ΦΕΚ 634 Β) για την περίοδο Η κύρια δράση του Συστήματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου «μπλε κάδων», σε συνεργασία με τους Δήμους. Βασική αρχή της δράσης είναι ότι τα απόβλητα συσκευασίας, ανεξαρτήτως υλικού, απορρίπτονται από τους κατόχους τους στους μπλε κάδους, εν συνεχεία μεταφέρονται σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου γίνεται η διαλογή των αποβλήτων σε επιμέρους υλικά, ώστε τα υλικά αυτά να πωληθούν, με σκοπό να ανακυκλωθούν. Επιπλέον, το Σύστημα εφαρμόζει ειδικές δράσεις για τα απόβλητα συσκευασίας από γυαλί, που παράγονται σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μεγάλα εμπορικά κέντρα, εταιρείες τροφοδοσίας, οργανωμένες ακτές, κλπ), λόγω των αυξημένων ποσοτήτων αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας που παράγονται στα σημεία αυτά. Παράλληλα, το σύστημα καταγράφει και ελέγχει, με την συνδρομή εξωτερικών συνεργατών του, βιομηχανικά & εμπορικά απόβλητα συσκευασίας (ΒΕΑΣ), που συλλέγονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς η συλλογή του ρεύματος των ΒΕΑΣ αποτελεί αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το ρεύμα των ΒΕΑΣ αποτελείται κυρίως από δευτερογενείς συσκευασίες και συσκευασίες μεταφοράς, χρησιμοποιούμενες στο εμπόριο και τη βιομηχανία, και είναι διακριτό από αυτό που συλλέγεται στους «μπλε κάδους». Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. (ΚΕΠΕΔ ΑΕ) Σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας για τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες λιπαντικών ελαίων, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αριθμ /2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 391 Β). Η κύρια δράση του είναι η συγκέντρωση των αποβλήτων συσκευασίας λιπαντικών ελαίων στους βασικούς χώρους παραγωγής τους, η εν συνεχεία συλλογή και μεταφορά τους από συνεργαζόμενους με το Σύστημα συλλογείς μεταφορείς και, τελικά, η παράδοσή τους σε μονάδες ανακύκλωσης ανά την Ελλάδα.

8 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Σελίδα 8 ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. Είναι το μοναδικό εγκεκριμένο ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και εισαγωγής ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. Εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. ΥΑ /2004 (ΦΕΚ 1108 Β). Η κύρια δράση του είναι η ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (ΚΑΑ), τα οποία εγκαθίστανται στα Καταστήματα της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας για τα μη επικίνδυνα απόβλητα συσκευασίας, το οποίο εγκρίθηκε με υπ αριθμ. ΥΑ /2008 (ΦΕΚ 2711 Β). Η βασική δράση του Συστήματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (ΚΑΑ), που εγκαθίστανται σε χώρους εύκολα προσβάσιμους στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για εξοπλισμό για τη «διαλογή στην πηγή» των κενών συσκευασιών (πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων συσκευασιών και συσκευασιών από χαρτί-χαρτόνι), ο οποίος παρέχει παράλληλα οικονομικά κίνητρα σε όσους τον χρησιμοποιούν. Αντίστοιχα με το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, και το Σύστημα αυτό καταγράφει και ελέγχει τα βιομηχανικά & εμπορικά απόβλητα συσκευασίας (ΒΕΑΣ) που συλλέγονται από ιδιώτες

9 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Σελίδα Υποδομές & Θέσεις Εργασίας Το 2013 λειτούργησαν στην Ελλάδα τριάντα (30) Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) συνολικά, στο τέλος όμως του ίδιου έτους ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε είκοσι εννιά (29), καθώς το καλοκαίρι του 2013 το ΚΔΑΥ Φυλής καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά. Τα ΚΔΑΥ Μυτιλήνης και Δράμας πρωτολειτούργησαν στα τέλη του ΚΔΑΥ ανά περιφέρεια που λειτούργησαν το 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΚΔΑΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 17 ΚΔΑΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 ΚΔΑΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 18 ΚΔΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΚΔΑΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19 ΚΔΑΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 ΚΔΑΥ ΦΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 ΚΔΑΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 20 ΚΔΑΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 ΚΔΑΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 6 ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 7 ΚΔΑΥ ΙΩΝΙΑΣ 22 ΚΔΑΥ ΠΑΤΡΑΣ 8 ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 9 ΚΔΑΥ ΣΙΝΔΟΥ 23 ΚΔΑΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 ΕΡΓΟ ΣΟΤΑΝΘ 24 ΚΔΑΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 ΚΔΑΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 ΚΔΑΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 25 ΚΔΑΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ 26 ΚΔΑΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 13 ΚΔΑΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 27 ΚΔΑΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 14 ΚΔΑΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28 ΚΔΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15 ΕΡΓΟ ΔΙΑΔΥΜΑ 29 ΚΔΑΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 16 ΚΔΑΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 30 ΚΔΑΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σε ότι αφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας από την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών αυτή προκύπτει από στοιχεία που ζητήθηκαν από τα Σ.Ε.Δ. Συσκευασιών και παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

10 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Σελίδα 10 ΚΔΑΥ για τη διαλογή του μπλε κάδου 650 Συλλογή ΒΕΑΣ 300 Ειδικές δράσεις ΕΕΑΑ 45 Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 60 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 46 Σύνολο θέσεων εργασίας Εργασίες συλλογής μπλε κάδου (εργαζόμενοι στους Δήμους) Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα, στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών οι περισσότερες θέσεις εργασίας προέρχονται από τα έργα του μπλε κάδου όπως αυτά έχουν οργανωθεί και λειτουργούν στη χώρα μας, ενώ αρκετές θέσεις εργασίας προέρχονται από τη συλλογή και μεταφορά των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ). Επιπλέον οι ειδικές δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), οι εργασίες του ΚΕΠΕΔ και η λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης απασχολούν πρόσθετο εργατικό δυναμικό. Ειδικότερα, οι θέσεις από τα έργα του μπλε κάδου δημιουργούνται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) όπου γίνεται η διαλογή και η ανάκτηση των υλικών που περιέχονται στον μπλε κάδο. Στα ΚΔΑΥ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα εκτιμάται ότι απασχολούνται περίπου 650 άτομα. Όσον αφορά τις εργασίες συλλογής του περιεχόμενου του μπλε κάδου υπολογίζεται ότι απασχολούνται περίπου άτομα, που αποτελούν προσωπικό των Δήμων. Στη συλλογή και μεταφορά των ΒΕΑΣ εκτιμάται ότι απασχολούνται περίπου 300 άτομα ενώ οι ειδικές δράσεις που αναπτύσσει η ΕΕΑΑ, κυρίως για τη συλλογή του γυαλιού συνεισφέρουν επιπλέον 45 θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων καθώς και η λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και ο προγραμματισμός των κέντρων αυτών απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό που αντιστοιχεί σε 60 θέσεις εργασίας. Τέλος στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απασχολούνται 46 άτομα.

11 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Σελίδα Στατιστικά Στοιχεία Τα στοιχεία για την ανακύκλωση συσκευασιών καλύπτουν την περίοδο , αρχής γενομένης του έτους έναρξης λειτουργίας του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Τα διαγράμματα που ακολουθούν βασίζονται στις επίσημες εκθέσεις που κατέθεσε η χώρα μας στην Ε.Ε. για τα έτη , ενώ για το έτος 2013 βασίζονται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις απολογιστικές εκθέσεις των Σ.Ε.Δ. για το εν λόγω έτος. Στο πρώτο διάγραμμα αποτυπώνεται η επίδοση της χώρας σε ότι αφορά στο στόχο της συνολικής ανάκτησης αποβλήτων συσκευασίας, ο οποίος από το 2011 και μετά ισούται με το 60% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας. Ο στόχος της συνολικής ανάκτησης δεν επιτεύχθηκε για τα δύο τελευταία έτη ( ), βαίνοντας μάλιστα μειούμενος, για λόγους που αποδίδονται κυρίως στην οικονομική κρίση και τις συνέπειες που αυτή επέφερε στην λειτουργία των ΟΤΑ και στη ελλιπή ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού. Ποσότητες και ποσοστά ανάκτησης ΑΣ συνολικά για την περίοδο % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Ανάκτηση (σε χιλ. τόνους) Στόχος Ανάκτησης (%) Επίδοση Ανάκτησης (%) Στο δεύτερο διάγραμμα αποτυπώνεται η επίδοση της χώρας σε ότι αφορά στο στόχο της συνολικής ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας, η οποία αποτελεί υποσύνολο της συνολικής ανάκτησης. Από το 2011 και μετά, ο στόχος αυτός ισούται κατ ελάχιστον με το 55% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας. Ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο για το 2011 όσο και για το 2012, αλλά και πάλι η επίδοση υπολείπεται κατά τι του στόχου για το έτος 2013, με βασικούς λόγους μη επίτευξής του τους προηγούμενα αναφερόμενους. Η επιστροφή σε επιδόσεις με θετικό πρόσημο θα πρέπει να εστιάσει σε λήψη δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση των πραγματικών αιτιών.

12 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Σελίδα Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ συνολικά για την περίοδο Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Ανακύκλωση (σε χιλ. τόνους) Στόχος Ανακύκλωσης (%) Επίδοση Ανακύκλωσης (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Σε ότι αφορά στην επίδοση σε σχέση με τους ποσοτικούς στόχους για επιμέρους υλικά συσκευασίας διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: Στο χαρτί-χαρτόνι επιτυγχάνονται σταθερά οι ποσοτικοί στόχοι με το ποσοστό ανακύκλωσης να ξεπερνά κατά πολύ το όριο του 60%. Ένα μεγάλο ποσοστό χαρτιού-χαρτονιού συγκεντρώνεται μέσω των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασιών. Στις ποσότητες αυτές δεν προσμετράται το έντυπο χαρτί το οποίο συλλέγεται μέσω των μπλε κάδων. Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από χαρτί για την περίοδο % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Ανακύκλωση (σε χιλ. τόνους) Στόχος Ανακύκλωσης (%) Επίδοση Ανακύκλωσης (%)

13 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Σελίδα 13 Στο πλαστικό, από το 2009 και μετά επιτυγχάνεται κάθε έτος ανελλιπώς ο ποσοτικός στόχος για τη χώρα. Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από πλαστικό για την περίοδο % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Ανακύκλωση (σε χιλ. τόνους) Στόχος Ανακύκλωσης (%) Επίδοση Ανακύκλωσης (%) Αντιθέτως, ο νέος ποσοτικός στόχος για τα μέταλλα (αλουμίνιο και λευκοσίδηρος) για ανακύκλωσης 50% κατά βάρος, δεν επιτεύχθηκε για κανένα από τα έτη 2011, 2012 και Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μεταλλικών συσκευασιών που διακινούνται στη χώρα ανακυκλώνεται χωρίς να καταγράφεται από τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, επομένως το τελικό ποσοστό ανακύκλωσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από ότι καταγράφεται στις εκθέσεις αναφοράς που αποστέλλονται στην Ε.Ε. Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από μέταλλο για την περίοδο % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Ανακύκλωση (σε χιλ. τόνους) Στόχος Ανακύκλωσης (%) Επίδοση Ανακύκλωσης (%)

14 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Σελίδα 14 Ο νέος ποσοτικός στόχος που ορίζει ποσοστό ανακύκλωσης 60% κατά βάρος δεν επιτεύχθηκε ούτε για το γυαλί για κανένα από τα έτη 2011, 2012 και Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από γυαλί για την περίοδο % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Ανακύκλωση (σε χιλ. τόνους) Στόχος Ανακύκλωσης (%) Επίδοση Ανακύκλωσης (%) Αντίθετα, επιτυγχάνεται σταθερά ο ποσοτικός στόχος για το ξύλο με το ποσοστό ανακύκλωσης να κυμαίνεται μεταξύ 30-75% μέχρι το Η μη επίτευξη του στόχου αφορά μόνο το έτος 2013 και οφείλεται στην παύση λειτουργίας του μοναδικού εργοστασίου ανακύκλωσης ξυλείας στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης. Ποσότητες και ποσοστά ανακύκλωσης ΑΣ από ξύλο για την περίοδο % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Ανακύκλωση (σε χιλ. τόνους) Στόχος Ανακύκλωσης (%) Επίδοση Ανακύκλωσης (%)

15 2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ Σελίδα Νομικό Πλαίσιο Υπολογίζεται ότι στην Ε.Ε. καταναλώνονται περίπου 6 εκ. τόνοι λιπαντικών ελαίων ανά έτος και επομένως προκύπτουν για διαχείριση περίπου 3 εκ. τόνοι Απόβλητα Ελαίων (ΑΛΕ). Κατά τη διάρκεια της χρήσης τους τα έλαια χάνουν τις ιδιότητές τους, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται ως απόβλητα και να αντικαθίστανται με νέα έλαια. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 60% των λιπαντικών ελαίων που διατίθενται στην αγορά (οχημάτων, βιομηχανίας, ναυτιλίας) γίνεται απόβλητο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ ορίζεται από την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΕ, για τα απόβλητα, ιδιαίτερα το άρθρο 21. Η Ελληνική νομοθεσία για τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) ορίζεται από το ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α), που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 87/101, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 75/439 περί διαθέσεως χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Οι εθνικοί στόχοι για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 82/2004 ως εξής: Από 1 η Ιανουαρίου του 2007 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων κα εξ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που δεν αναγεννώνται οδηγούνται προς άλλες εργασίες διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως καύσιμα) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.

16 2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ Σελίδα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Η «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε. (ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.), πρώην ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε., αποτελεί το μοναδικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΛΕ. Το σύστημα πήρε έγκριση με την υπ αριθμό /2004 (ΦΕΚ 905Β) Υπουργική Απόφαση. Για την υλοποίηση του έργου της, η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. έχει συμβληθεί, με 9 μονάδες αναγέννησης ΑΛΕ, με 40 αδειοδοτημένους συλλέκτες σε όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας ενώ στη βάση δεδομένων της έχουν καταγραφεί περίπου σημεία συλλογής ΑΛΕ. Ο επικαιροποιημένος φάκελος που έχει καταθέσει το ΣΕΔ για την ανανέωση της έγκρισής του βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης.

17 2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ Σελίδα Υποδομές & Θέσεις Εργασίας Το 2013 λειτούργησαν επτά (7) κέντρα συλλογής ΑΛΕ για την προσωρινή αποθήκευση των ΑΛΕ από το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, ΕΝΔΙΑΛΕ. Επίσης, ήταν ενεργές εννέα (9) μονάδες αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στην Ελλάδα. Οι μονάδες αναγέννησης ΑΛΕ ανά περιφέρεια παρουσιάζονται στον πίνακα. Μονάδες αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ανά περιφέρεια ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Λ.Π. ATTIKH 2. DENVER SLOPS AEBE ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΚΑΛΟΥΠΗ ΑΦΟΙ ΟΕ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4. ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5. ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ Χ. &ΣΙΑ ΟΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ Δ.-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 7. ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8. ΠΕΤΡΟΛΙΝ ΑΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 9. GREEN OIL ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Όσον αφορά στις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από την εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ αυτές σχετίζονται με: α) την αναγέννηση των ΑΛΕ στις μονάδες αναγέννησης, β) τη συλλογή, μεταφορά των ΑΛΕ από τους αδειοδοτημένους συλλέκτες και γ) τη λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και των κέντρων συλλογής του. Συγκεντρωτικά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αποκλειστικά από την εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΣΕΔ για το έτος 2012, είναι οι ακόλουθες: Μονάδες αναγέννησης ΑΛΕ 81 Συλλογή-Μεταφορά ΑΛΕ 99 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 11 Σύνολο θέσεων εργασίας 191

18 2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ Σελίδα Στατιστικά Στοιχεία Τα στοιχεία για την αναγέννηση των Αποβλήτων Ελαίων (ΑΛΕ) καλύπτουν την περίοδο , αρχής γενομένης του έτους έναρξης λειτουργίας του ΣΕΔ. Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: Τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπου περιλαμβάνονται οι ποσότητες ΑΛΕ οι οποίες συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς αναγέννηση. Εκτιμήσεις και μελέτες από παράγοντες της αγοράς σχετικά με την ποσότητα των λιπαντικών ελαίων που καταναλώνονται στην ελληνική αγορά. Για την παραγωγή ΑΛΕ συνυπολογίζονται οι δηλώσεις των υπόχρεων διαχειριστών στο σύστημα και οι κλαδικές μελέτες της ICAP για τον κλάδο των λιπαντικών. Ειδικά για τη συλλογή σημειώνεται ότι το σύστημα δεν συλλέγει τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που παράγονται στον κλάδο της ναυτιλίας. Ποσότητες και ποσοστά συλλογής ΑΛΕ συνολικά για την περίοδο * % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Συλλογή (σε χιλ. τόνους) Στόχος Συλλογής (%) Επίδοση Συλλογής (%) Παρατηρούμε ότι διαχρονικά η συλλογή υπολείπεται του στόχου της. Οι βασικότεροι λόγοι για τη δυσκολία στην επίτευξη του στόχου συλλογής ΑΛΕ είναι η αδυναμία ενσωμάτωσης των αποβλήτων λιπαντικών πλοίων στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ, η παράνομη διακίνηση ΑΛΕ λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (εμπορική αξία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο), αλλά και η αδυναμία συστηματικών ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαχείρισης.

19 2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ Σελίδα 19 Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι σε μεγάλες βιομηχανίες και οργανισμούς συγκεντρώνονται τα ΑΛΕ από κοινού με πετρελαιοειδή κατάλοιπα (ελαφρά ή βαρέα καύσιμα τα οποία κατά την παραγωγική διαδικασία είναι εκτός προδιαγραφών ή προκύπτουν από καθαρισμούς δεξαμενών καυσίμων), με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια των ΑΛΕ για εναλλακτική διαχείριση. Ποσότητες και ποσοστά αναγέννησης συλλεχθέντων ΑΛΕ συνολικά για την περίοδο * % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Συλλογή (σε χιλ. τόνους) Αναγέννηση (σε χιλ. τόνους) Στόχος Αναγέννησης (%) Επίδοση Αναγέννησης (%) Η επίδοση για την αναγέννηση των ΑΛΕ ήταν 100 % των συλλεχθέντων ΑΛΕ έναντι 80 % του εθνικού στόχου, με άλλα λόγια το σύνολο των ΑΛΕ που συλλέγεται οδηγείται προς αναγέννηση. * Τα στοιχεία για το 2004 αφορούν μόνο το Β εξάμηνο του 2004

20 3. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σελίδα Νομικό Πλαίσιο Στην Ε.Ε υπολογίζεται ότι γίνεται ετησίως διαχείριση περισσοτέρων των τριών (3) εκατομμυρίων τόνων μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, εκ των οποίων το 1/3 περίπου επαναχρησιμοποιείται ή αναγομώνεται, ενώ το υπόλοιπο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλέον ως ελαστικό οχήματος και χαρακτηρίζεται ως απόβλητο. Τα ελαστικά των οχημάτων συνίστανται κυρίως από καουτσούκ αλλά περιέχουν και ποσότητες μετάλλου, όπως χάλυβας και σίδηρος, σε ποσοστό που φτάνει και το 15% του βάρους τους. Από τη στιγμή που θα χαρακτηριστούν απόβλητα, τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μπορούν να ανακτηθούν σε μεγάλο ποσοστό. Ως ανάκτηση θεωρείται το σύνολο της ποσότητας που ανακυκλώθηκε για την παραγωγή προϊόντων μηχανικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες πολιτικού μηχανικού πχ κατασκευή ΧΥΤΑ) μαζί με τις ποσότητες των ελαστικών που οδηγήθηκαν προς ανάκτηση ενέργειας είτε αυτά ήταν ολόκληρα είτε τεμαχίστηκαν στις εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας. Παρά τον όγκο των αποβλήτων που παράγονται, μέχρι σήμερα, δεν έχει θεσπιστεί ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Στην Ελλάδα τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών διέπει το ΠΔ 109/2004. Οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν θεσπιστεί ορίζουν ότι μέχρι την 31 η Ιουλίου 2006, η ανάκτηση των μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών οχημάτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 65% των αποσυρόμενων ελαστικών. Εντός του ίδιου χρονικού ορίου, η ανακύκλωση πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 10%.

21 3. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σελίδα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Η ECO-ELASTIKA Α.Ε. Οικολογική Διαχείριση Ελαστικών ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002 από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής ελαστικών στην Ελλάδα, με σκοπό τη δημιουργία ενός συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. Το 2004 έλαβε την αρχική έγκριση λειτουργίας του από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ αριθ /2004 (ΦΕΚ 1145Β) Υπουργική Απόφαση, ενώ το 2011 η έγκρισή του ανανεώθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 804/ απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο Αποτελεί μέχρι σήμερα το μοναδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών, με πανελλαδική εμβέλεια και πεδίο εφαρμογής όλα τα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών εξαιρουμένων αυτών με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη των 1400mm.

22 3. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σελίδα Υποδομές & Θέσεις Εργασίας Το 2013 λειτουργούσαν στην Ελλάδα επτά (7) μονάδες μηχανικής επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών, οι οποίες επεξεργάζονται μεταχειρισμένα ελαστικά με στόχο την περαιτέρω προώθησή μέρους των επεξεργασμένων υλικών προς ανακύκλωση και μέρους των προς ανάκτηση ενέργειας. Οι μονάδες επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών ανά περιφέρεια παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Μονάδες επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών ανά περιφέρεια ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2. ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ ΑΤΤΙΚΗ 3. ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4. HELESI Α.Ε. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 5. TYRES HERCO Α.Ε. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6. ΑΞΕΛ ΕΠΕ ΑΤΤΙΚΗ 7. RETIRE ΑΒΕΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Πλέον των ανωτέρω, στην Ελλάδα λειτουργεί μονάδα αδειοδοτημένη να χρησιμοποιεί μεταχειρισμένα ελαστικά με σκοπό την ανάκτηση ενέργειας (εργοστάσιο της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στο Καμάρι). Όσον αφορά στις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από την εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, αυτές αφορούν: α) στην επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών στις μονάδες αξιοποίησης, β) στη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των μεταχειρισμένων ελαστικών και γ) στη λειτουργία του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. Συγκεντρωτικά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αποκλειστικά από την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΣΕδ για το έτος 2012, είναι οι ακόλουθες: Μονάδες αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών 57 Συλλογή-Μεταφορά μεταχειρισμένων ελαστικών 96 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 6 Σύνολο θέσεων εργασίας 159

23 Χιλιάδες τόνοι 3. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σελίδα Στατιστικά Στοιχεία Τα στοιχεία για την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων (ΜΕΟ) καλύπτουν την περίοδο και προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων του ΣΣΕΔ ECO - ELASTIKA. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ετήσιες αποσυρόμενες ποσότητες ΜΕΟ, οι συλλεχθείσες ποσότητες και αυτές που ανακτήθηκαν, ενώ στον ίδιο πίνακα υπάρχουν οι στόχοι που θέτει η ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης και η επίδοση σε σχέση με τους στόχους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και το έτος 2010 ως ανακτώμενες ποσότητες λαμβάνονταν υπόψη και αυτές που αποθηκεύονταν προσωρινά με σκοπό την ανάκτησή τους τα επόμενα έτη. Από το 2011 και μετά άλλαξε ο τρόπος παρακολούθησης που εφάρμοζε το ΣΣΕΔ στους συνεργάτες του (το ΣΣΕΔ εγκατέστησε σύστημα παρακολούθησης των εισερχομένων υλικών στις μονάδες επεξεργασίας όσο και σύστημα καταγραφής τελικών προϊόντων και τους παραλήπτες αυτών), με αποτέλεσμα οι ποσότητες που δηλώνονται ως ανακτώμενες από το 2011 και μετά να είναι αυτές που πραγματικά υπέστησαν επεξεργασία ή οδηγήθηκαν προς ανάκτηση ενέργειας το τρέχον έτος % Αποσυρόμενες ποσότητες (εκτίμηση) Συλλεγόμενες ποσότητες (tn) Ανακτώμενες ποσότητες (tn) Ποσοστό ανάκτησης Στόχος ανάκτησης ΠΔ 109/2004 Στόχος ανακύκλωσης ΠΔ 109/ % 80% 60% 40% 20% 0%

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προιόντα,υλικά η ουσίες που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1] Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ

Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προιόντα,υλικά η ουσίες που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μια Κυκλική Οικονομία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα

Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μια Κυκλική Οικονομία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μια Κυκλική Οικονομία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Δομή της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός Στέλεχος ΕΟΑΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (AHHE) Πληροφορίες: Ιωάννα Γκιτζένη 210-8668652, i.gitzeni@eoan.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη

Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Αθήνα Δεκέμβριος 2012 ΕΕ Τα τελευταία 15 χρόνια η Ανακύκλωση αναπτύχθηκε στις 27 χώρες της ΕΕ κατά 100%

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Στατιστικά στοιχεία διαχείρισης 2004-2007 Ροή μεταχειρισμένων ελαστικών ΣΥΛΛΟΓΗ Σημεία συλλογής ΜΕΤΑΦΟΡΑ Logistic Operator

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Αχιλλέας Γκούγκος Μηχανικός ΕΕΑΑ Hμερίδα για τη διαχείριση αποβλήτων Φεβρουάριος 2014 ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Οκτ. 1992: 1993 2001: Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Νομoθετικό πλαίσιο Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb ΟΞΕΩΣ & Ni-Cd 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ To ΣΥ.ΔΕ ΔΕ.ΣΥΣ. ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ( 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 1. Εισαγωγή Οι όγκοι των αποβλήτων αυξάνονται Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος μεγαλώνει 2 δισ. Τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 7/8/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EOAN10 ΕΚΔΟΣΗ 2 / 21-3-2016 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Γενικά στοιχεία: Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013 Ιούνιος 2014 Επιμέλεια Ετήσιας Έκθεσης 2013: Ε. Τριτοπούλου, Τρ. Χαριτοπούλου, Σ. Ιωακειμίδου και με τη συμβολή των στελεχών της Δ/νσης Εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) Απρίλιος 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Γιώργος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Ελευσίνας Διαχείριση ΑΣΑ στην Αττική AΤΤΙΚΗ 124 ΟΤΑ 3.762.010 κάτοικοι ΕΣΔΚΝΑ 87 ΟΤΑ 3.536.192 κάτοικοι 1 ΧΥΤΑ για τους 87 ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013. Θέμα: Ενημέρωση Συλλεκτών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) [1] 1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ. Οφέλη Πρόληψης και Ανακύκλωσης στο Περιβάλλον. Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός. Στέλεχος ΕΟΑΝ

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ. Οφέλη Πρόληψης και Ανακύκλωσης στο Περιβάλλον. Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός. Στέλεχος ΕΟΑΝ Ο ρόλος του ΕΟΑΝ Οφέλη Πρόληψης και Ανακύκλωσης στο Περιβάλλον Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός Στέλεχος ΕΟΑΝ Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Αξίζει να σημειωθε ί ότι, το 2008, λόγω της ανάγκης άμεσης Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση των αποβλήτων αναm ύχθηκε τα τελευταία είκοσι έτη και επέφερε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα