ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, Σεπτέµβριος

2 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη συνάντησης εργασίας του Κύκλου Σχέσεων Κράτους Πολίτη µε εµπλεκόµενους φορείς. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Συντάκτες: Μαρία Καραγεώργου, Κατερίνα Μαλεβίτη 1 Οι αναφορές πολιτών οι οποίες απασχολούν τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους Πολίτη σχετικά µε τις διαδικασίες αποµάκρυνσης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, αναφέρονται συνήθως σε δυο κύρια αντικείµενα: Είτε αφορούν σε ολιγωρία των αρµοδίων υπηρεσιών να συλλέξουν οχήµατα τρίτων τα οποία παραµένουν επί µακρόν εγκαταλελειµµένα, αποτελώντας εστία µόλυνσης και καταλαµβάνοντας πολύτιµες θέσεις στάθµευσης της περιοχής τους, είτε σε διαµαρτυρία για αναίτια αποκοµιδή και πρόκληση ζηµιών σε οχήµατα τα οποία οι κάτοχοί τους δεν είχαν πρόθεση να εγκαταλείψουν. Ωστόσο, ένα σηµαντικό παρεπόµενο ζήτηµα της περισυλλογής των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων είναι περιβαλλοντικού χαρακτήρα: οι χώροι εναπόθεσης και στη συνέχεια ανακύκλωσης των οχηµάτων ελλείπουν ή προκαλούν όχληση, ενώ παράλληλα δηµιουργείται κίνδυνος από την ανεξέλεγκτη διάθεση των υλικών. Ειδικότερα: Α) Όσον αφορά στην παράλειψη αποκοµιδής, η πλειοψηφία των περιπτώσεων σχετίζεται κυρίως µε οχήµατα που φέρουν πινακίδες. Στην προϊσχύουσα ΥΑ /02, δεν υπήρχε πρόβλεψη για την τύχη των πινακίδων των οχηµάτων που αποσύρονταν. Έτσι, συχνά οι ήµοι προσέκρουαν σε άρνηση του Ο Υ να παραλάβει οχήµατα µε πινακίδες µε αποτέλεσµα να προτιµούν να µην κινούν καθόλου τις διαδικασίες αποµάκρυνσης. Με τις ρυθµίσεις του νέου Π 116/04, επιλύεται το ζήτηµα των πινακίδων, οι οποίες πλέον θα κατατίθενται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας ΝΑ. Επιπλέον, δεδοµένου ότι ενδέχεται τα µηχανογραφηµένα αρχεία του Υπουργείου Μεταφορών, από τα οποία οι ήµοι αναζητούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών των οχηµάτων, να είναι πληµµελώς ενηµερωµένα, οι ήµοι διστάζουν να προχωρήσουν στην απόσυρση των οχηµάτων φοβούµενοι την εκ των υστέρων αναζήτηση αυτών από τους ιδιοκτήτες τους. 1 Στην προετοιµασία της συνάντησης συνέβαλαν επίσης οι κκ. Ι. Κουφάκη και Α. Μποσδογιάννη, στελέχη του Κύκλου Ποιότητας Ζωής.. 2

3 Β) Στον αντίποδα των προαναφερόµενων, εµφανίζονται καταγγελίες πολιτών που διαµαρτύρονται για την απόσυρση των οχηµάτων τους, τα οποία δεν είχαν πρόθεση να εγκαταλείψουν. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι πολίτες καταγγέλλουν µη επικόλληση του ειδικού σήµατος, καθώς και κακοµεταχείριση των οχηµάτων κατά την αποκοµιδή και µεταφορά, µε αποτέλεσµα την πρόκληση σοβαρών υλικών ζηµιών. Χαρακτηριστική περίπτωση αναφοράς αποτελεί αυτή κατά την οποία παράνοµη στάθµευση κατέληξε στην του καταστροφή οχήµατος. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η διερεύνηση αναφορών πολιτών από τον ΣτΠ ανέδειξε ότι µέρος του προβλήµατος οφείλεται α) σε αβλεψίες και κενά του παλαιότερου θεσµικού πλαισίου και ειδικότερα στον συντονισµό των αρµοδίων υπηρεσιών και β) στη σύγχυση που αυτή τη στιγµή επικρατεί εξαιτίας της µετάβασης από το παλαιό (ΥΑ /02) στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο (Π 116/04), καθώς και στις δυσκολίες εφαρµογής του τελευταίου. Σύµφωνα µε το παλαιότερο νοµοθετικό πλαίσιο, η ΥΑ /02 [Προϋποθέσεις χαρακτηρισµού ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλειµµένων οχηµάτων] προέβλεπε, µεταξύ άλλων ότι: «Όταν το εγκαταλειµµένο όχηµα περιέλθει στην κυριότητα του ήµου ή της Κοινότητας, ως στερεό απόβλητο, [σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους], ο εν λόγω ήµος ή η Κοινότητα υποχρεούται να ενεργήσει για την αποµάκρυνση και την παράδοση του οχήµατος στον Ο...Υ. όπου και φυλάσσεται για 1 µήνα. Μέσα στο διάστηµα αυτό υπάρχει αναρτηµένη σε ειδική πινακίδα του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, φωτογραφία του εν λόγω οχήµατος. Εάν µέσα στο µήνα το όχηµα αναζητηθεί από τον κάτοχό του παραδίδεται σ αυτόν, εφόσον προηγουµένως καταβληθεί από αυτόν στον ήµο ή την Κοινότητα η δαπάνη αποµάκρυνσης και φύλαξης που καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Εάν ο µήνας παρέλθει άπρακτος, ο Ο...Υ. προβαίνει στην εκποίηση ή την καταστροφή ή και την καθ οιονδήποτε τρόπο διάθεση του οχήµατος. Σε περίπτωση που ο Ο...Υ. δηλώσει εγγράφως ότι, αντικειµενικά δεν έχει τη δυνατότητα να µετάσχει στην ως άνω διαδικασία ο ήµος ή η Κοινότητα µπορεί να εκποιήσει το εγκαταλειµµένο όχηµα, ως κινητό πράγµα που έχει υπαχθεί στην κατηγορία των στερεών (δηµοτικών) αποβλήτων. 3

4 [ ] Οι υπόχρεοι φορείς, οι όροι και οι διαδικασίες διαχείρισης των εγκαταλειµµένων παλαιών οχηµάτων ως δηµοτικών αποβλήτων διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης.» Μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις, τα νοµοθετήµατα του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου που διέπουν σήµερα τις διαδικασίες απόσυρσης των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων είναι: α) η Οδηγία 2000/53/ΕΚ, και οι µέχρι σήµερα µεταγενέστερες τροποποιήσεις της, β) ο νόµος 2939/01 [«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων»], που ενσωµατώνει την οδηγία και γ) το πρόσφατο Π.. 116/2004 [«Εναλλακτική διαχείριση οχηµάτων»], µε το οποίο καταργείται ο ρόλος του Ο Υ, όπως αυτός αναφέρεται ανωτέρω. Προς τον σκοπό της εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων, αρµόδιος είναι πλέον ο Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ), ο οποίος όµως δεν έχει ακόµη συσταθεί. Την έλλειψη αυτού αναπληρώνει ατύπως το Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων που λειτουργεί στη ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε και το οποίο σε ό,τι αφορά στα οχήµατα, εποπτεύει την Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδας (Ε..Ο.Ε) 2. Η Ε..Ο.Ε., µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρία, έχει αναλάβει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης δηλαδή την οργάνωση των εργασιών συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιµοποίησης και επεξεργασίας των Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (στο εξής ΟΤΚΖ), κατά τις διατάξεις του Π 116/04. Προς τούτο, αναζητά και επιλέγει συνεργάτες που αδειοδοτούνται µε σκοπό να λειτουργήσουν κέντρα συλλογής και κέντρα επεξεργασίας των ανωτέρω οχηµάτων. Με την ολοκλήρωση του δικτύου, θα παρέχεται η δυνατότητα στους ήµους ή στις Κοινότητες και στους ιδιώτες επίσηςνα παραδίδουν τα οχήµατα που ευρίσκονται ή περιέρχονται στην κατοχή τους στα κέντρα συλλογής, που θα λειτουργούν σε αρκετά σηµεία της χώρας. Ακολούθως, στα κέντρα επεξεργασίας που αναµένεται να λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειών της χώρας, τα οχήµατα αυτά θα συγκεντρώνονται και θα ανακυκλώνονται 3. Η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Π.. για την περισυλλογή, αποκοµιδή και µεταφορά των ΟΤΚΖ, έχει ως εξής: 2 3 Από 28/9/04 αδειοδοτήθηκαν και ήδη λειτουργούν τα πρώτα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας σε Θεσσαλονίκη και Ξάνθη. Λεπτοµέρειες θα βρείτε στον ιστοχώρο της εταιρίας. 4

5 1) Η αρµόδια Υπηρεσία του οικείου ήµου εντοπίζει τα οχήµατα και επικολλά σε εµφανές σηµείο του οχήµατος ειδικό αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει ως εγκαταλελειµµένο. Μέσα σε 15 ηµέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου ενηµερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εµπλοκής σε εγκληµατική πράξη. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας υποχρεούνται να ενηµερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ερευνών τους. Σε περίπτωση που τα εγκαταλειµµένα οχήµατα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, υποχρεούνται επιπλέον να αναζητήσουν εντός 15 ηµερών από την επικόλληση του ειδικού σήµατος µέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενηµερώσουν, καθώς και να ενηµερώσουν την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γ.Γ.Π.Σ.). Μέσα σε 45 ηµέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχηµα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην φυσική κατοχή του οικείου ήµου ή Κοινότητας 2) Όταν το εγκαταλελειµµένο όχηµα περιέλθει στην κατοχή του ήµου ή της Κοινότητας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο εν λόγω ήµος ή Κοινότητα υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Το σύστηµα υποχρεούται να δέχεται αυτά τα ΟΤΚΖ κατ αρχήν δωρεάν. Τα οχήµατα παραµένουν στο σηµείο συλλογής για 10 ηµέρες από την ηµέρα περισυλλογής τους. Εάν µέσα στο διάστηµα αυτό το όχηµα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουµένως καταβάλλει την δαπάνη αποµάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχηµα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεµαχισµό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για όχηµα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο κύκλος ζωής του οχήµατος κλείνει µε την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής. 5

6 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πληµµελής εφαρµογή του νέου νοµικού καθεστώτος, οι δυσχέρειες που επισηµάνθηκαν στις επαφές του ΣτΠ µε αρκετούς ήµους της Ελλάδας, καθώς και διαπιστωθείσα άγνοια των πολιτών σχετικά µε τις ακολουθητέες διαδικασίες αλλά και τις επιπτώσεις της εγκατάλειψης των οχηµάτων, ώθησαν το ΣτΠ στην διοργάνωση στα γραφεία του, συνάντησης εργασίας µε θέµα την Εναλλακτική ιαχείριση Οχηµάτων (στο εξής Ε..Ο.). Στη συνάντηση, που πραγµατοποιήθηκε την 12/4/05, προσεκλήθησαν και συµµετείχαν στελέχη από τους φορείς που εµπλέκονται στην διαδικασία αυτή και συγκεκριµένα εκπρόσωποι των: E ΟΕ, ΥΠΕΧΩ Ε, ΥΜΕ, ΥΠΟ&ΟΙΚ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΣ Α, ΕΝΑΕ, ΚΕ ΚΕ, ΕΒΕΑ 4. Τα ζητήµατα τα οποία απασχόλησαν τους παρευρεθέντες ήσαν διοικητικής, οικονοµικής αλλά και περιβαλλοντικής φύσεως και συγκεκριµένα: Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο και η πορεία εφαρµογής του στην επικράτεια, Η µεταβατική περίοδος και η προσαρµογή των ΟΤΑ στη νέα νοµοθεσία, Η ανάγκη συνεργασίας των διαφόρων φορέων προς επίτευξη του στόχου (που θέτει το Π 116/2004 περί εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων), Το µέτρο της προσωρινής αποταξινόµησης και οι επιπτώσεις του, Περιβαλλοντικά ζητήµατα της εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ 1) Eφαρµογή της νέας νοµοθεσίας στους ΟΤΑ: Το Π.. 116/2004 ρητά καταργεί την διαδικασία απόσυρσης των οχηµάτων µέσω Ο Υ. Οι ήµοι έχουν υποχρέωση να δηµιουργήσουν κέντρα συλλογής αδειοδοτηµένα από την Ε ΟΕ, στα οποία θα φυλάσσονται τα οχήµατα, έως ότου αδειoδοτηθούν µονάδες διαχείρισης και επεξεργασίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει συµβεί. Όσα αυτοκίνητα αποσύρονται από τους ΟΤΑ, στην µεγάλη πλειοψηφία τους εξακολουθούν να καταλήγουν στον Ο Υ. Για παράδειγµα, στον ήµο Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τον δεύτερο σε µέγεθος δήµο της χώρας και βρίσκεται στον δεύτερο σε πληθυσµό νοµό, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και λειτουργεί από τον 10/2004 αδειοδοτηµένη µονάδα 6

7 διαχείρισης και επεξεργασίας, ο κύριος όγκος των αποσυρόµενων οχηµάτων εξακολουθεί να κατευθύνεται από τον ήµο προς τις µη αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις του Ο Υ. Η αιτιολογία που προβάλλεται είναι η µεγάλη απόσταση των αδειοδοτηµένων µονάδων από τα αστικά κέντρα και η αδυναµία εξεύρεσης πόρων για τη φύλαξη και την µεταφορά των οχηµάτων. Το θέµα της απόστασης των µονάδων, και του συνεπακόλουθου του κόστους της µεταφοράς, απασχολεί γενικότερα πολλούς δήµους της χώρας. 2) ιαχείριση και επεξεργασία ΟΤΚΖ : Τα βασικότερα ζητήµατα που προκύπτουν στον τοµέα αυτό είναι: α) Η αδειοδότηση εγκαταστάσεων εξελίσσεται αργά. Παρά την ύπαρξη εκδήλωσης σηµαντικού ενδιαφέροντος εκ µέρους των επιχειρηµατιών, οι διαδικασίες ίδρυσης νέων εγκαταστάσεων αποδεικνύονται πολύπλοκες και χρονοβόρες. β) Ακόµη και στις περιοχές όπου υπάρχουν αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις, µικρό µόνο ποσοστό των αποσυροµένων οχηµάτων καταλήγουν σε αυτές. Ο κύριος όγκος των οχηµάτων που αποσύρονται εξακολουθούν να καταλήγουν στις εγκαταστάσεις του Ο Υ, είτε λόγω ελλιπούς πληροφόρησης του κοινού, είτε λόγω διαφωνιών των αρµοδίων υπηρεσιών των ΟΤΑ. 3) Η ανάγκη συνεργασίας των διαφόρων φορέων για τη συλλογή και απόσυρση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων: Οι ΟΤΑ για να µπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους και να συλλέξουν τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα, µε τρόπο σύννοµο και ασφαλή, χρειάζονται τη συνδροµή διαφόρων φορέων, όπως λ.χ. του Υπουργείου Μεταφορών, για την εξεύρεση του τελευταίου κατόχου κάθε οχήµατος, είτε φέρει πινακίδες, είτε όχι. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά κενά στα µηχανογραφηµένα αρχεία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Νοµαρχιακών ιευθύνσεων Μεταφορών σχετικά µε τα παλαιότερα κυρίως οχήµατα, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η δυνατότητα εξακρίβωσης / διασταύρωσης στοιχείων. 4) Το µέτρο της προσωρινής αποταξινόµησης και οι επιπτώσεις του: Η δυνατότητα που εκ του νόµου (ν. 2367/53) παρέχεται στον πολίτη να καταθέσει προσωρινά τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατός του, διευκολύνει τους πολίτες να µην παραδώσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως το όχηµά τους στις εγκαταστάσεις Ε..Ο. Σηµαντικός αριθµός οχηµάτων από αυτά που τίθενται σε προσωρινή ακινησία, καταλήγουν εγκαταλελειµµένα, κι επειδή µετά από κάποιο 4 Βλέπε αναλυτικό κατάλογο στο Παράρτηµα Α. 7

8 διάστηµα οι.ο.υ. καταστρέφουν τις πινακίδες, καθίσταται δυσχερέστερο να εντοπιστεί ο τελευταίος ιδιοκτήτης από το ΥΜΕ. 5) Περιβαλλοντικά ζητήµατα της Ε..Ο.: Το ζήτηµα της ελλιπούς ενηµέρωσης του κοινού και της συνειδητοποίησής του ότι το αυτοκίνητο ως απόβλητο αποτελεί σοβαρό κίνδυνο µόλυνσης του περιβάλλοντος, λόγω του όγκου του και κυρίως λόγω των συστατικών του που περιλαµβάνουν και τοξικά υλικά, αποτελεί έναν ακόµη ανασταλτικό παράγοντα σε ό,τι αφορά στην ε.δ.ο. Οι υπάρχουσες µονάδες συλλογής (Ο Υ) και επεξεργασίας οχηµάτων δεν ελέγχονται ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και καταλήγουν να αποτελούν και αυτές εστίες ρύπανσης. Μόνον τα αδειοδοτηµένα κέντρα συλλογής και διαχείρισης, τα οποία θα ελέγχονται από την Ε ΟΕ παρέχουν εγγύηση αποφυγής των επιπτώσεων αυτών. Το γεγονός ότι οι ίδιες οι µονάδες εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων έχουν τοποθετηθεί στην κατηγορία µέσης όχλησης όσον αφορά στις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, καθιστά αδύνατη την εγκατάστασή τους στην Αττική, όπου λόγω αυξηµένου κινδύνου, επιτρέπονται µόνο µονάδες ελαφράς όχλησης. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να λειτουργήσει στο Νοµό Αττικής αδειοδοτηµένη µονάδα εναλλακτικής διαχείρισης. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ Σε σχέση µε τα ζητήµατα που τέθηκαν στη συνάντηση εργασίας, διατυπώθηκαν ποικίλες προτάσεις από τους εκπροσώπους των συµµετεχόντων φορέων. 1) Σε ό,τι αφορά στο κόστος φύλαξης και µεταφοράς των οχηµάτων που οι ΟΤΑ καλούνται να αναλάβουν, το ΥΠΕΧΩ Ε πρότεινε, σε εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» 5, να επιβαρύνεται ο τελευταίος ιδιοκτήτης του οχήµατος µε το κόστος συλλογής και µεταφοράς του οχήµατός του στις αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις, εφόσον είναι υπεύθυνος για την εγκατάλειψη του οχήµατος και την συνεπεία αυτής ρύπανση του περιβάλλοντος. Σύµφωνη στην πρότασή του αυτή βρήκε την ΚΕ ΚΕ, η οποία υποστήριξε ότι, εφόσον αρµόδιοι εκ του νόµου για την καθαριότητα είναι οι ήµοι, και το κόστος της καθαριότητας είναι ανταποδοτικό, ο ήµος οφείλει να φροντίσει για την αποµάκρυνση, φύλαξη και παράδοση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων στα αδειοδοτηµένα συστήµατα διαχείρισης, µετακυλίοντας το κόστος στον τελευταίο 8

9 κάτοχο του οχήµατος, τον οποίο βρίσκει µέσω των αρχείων του ΥΜΕ και των Νοµαρχιών, από τους αριθµούς πλαισίου και κινητήρα, εάν το όχηµα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας. Η χρέωση θα πρέπει να υπολογιστεί ώστε να καλύπτεται και το ποσοστό των οχηµάτων για τα οποία ενδέχεται να µην ευρεθεί ο τελευταίος κάτοχος, παρά τις έρευνες προκειµένου να µην επιβαρύνεται ο εκάστοτε ήµος. 2) Σχετικά µε το θέµα της διαχείρισης και επεξεργασίας ΟΤΚΖ, εκπρόσωπος της ΚΕ ΚΕ πρότεινε τη δηµιουργία σηµείων συλλογής σε κάθε νοµό, πλησίον της πρωτεύουσας αυτού, όπου θα συγκεντρώνονται τα ΟΤΚΖ κάθε νοµού και θα προωθούνται στα κέντρα επεξεργασίας. Κατά το ΥΠ.ΑΝ, οι αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεν πρέπει να βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από τα κέντρα συλλογής. Κατά την ΚΕ ΚΕ, οι ήµοι πρέπει να φροντίσουν να εµπλακούν στην ε.δ.ο. µε την δηµιουργία δηµοτικών επιχειρήσεων που θα αδειοδοτηθούν, ώστε να ασχολούνται µε την επεξεργασία των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, άποψη που υποστήριξε και το ΥΠ.ΑΝ., θεωρώντας ότι πρέπει οι ήµοι να αναµιχθούν στην εναλλακτική διαχείριση οχηµάτων, η οποία είναι κερδοφόρα και να αυτοχρηµατοδοτήσουν µε αυτόν τον τρόπο τη συλλογή των οχηµάτων, η οποία συνεπάγεται κόστος. Αντιθέτως, κατά την άποψη εκπροσώπων του ΕΒΕΑ, οι ήµοι δεν πρέπει να εµπλακούν στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, διότι αυτό θα συνιστά αθέµιτο ανταγωνισµό για τους ιδιώτες επιχειρηµατίες. Επιπρόσθετα, όλοι οι συµµετέχοντες διατύπωσαν την ανάγκη να πραγµατοποιηθεί εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού για την όλη διαδικασία και τη σηµασία της. 3) Το ζήτηµα της συνεργασίας των συναρµόδιων φορέων τονίστηκε από το σύνολο των συµµετεχόντων. Σύµφωνα µε άποψη της ΕΝΑΕ, το ΥΠΕΧΩ Ε οφείλει να βρίσκεται σε στενότερη συνεργασία µε τους ΟΤΑ Α! και Β! βαθµού, και να τους εµπλέκει στην διαµόρφωση νοµοσχεδίων, το βάρος των οποίων καλούνται µετέπειτα να φέρουν, όπως αυτό της εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων. Επιπλέον, διατυπώθηκε η ανάγκη στήριξης από το ΥΜΕ της προσπάθειας των ήµων προς εξεύρεση του τελευταίου ιδιοκτήτη των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων. Το ΥΜΕ διαβεβαίωσε ότι από το µηχανογραφικό κέντρο του Υπουργείου καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια ώστε να είναι επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη 5 Βλ. Οδηγία 2000/53/ΕΚ 9

10 ενηµέρωση των στοιχείων που αποστέλλονται στους ήµους. Για δε τα οχήµατα χωρίς πινακίδες, το ΥΜΕ προσφέρεται να εντοπίζει τους κατόχους από τους αριθµούς πλαισίου και κινητήρα, εάν αυτό είναι δυνατόν. 4) Σε σχέση µε το µέτρο της προσωρινής ακινησίας των οχηµάτων, οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩ Ε και της Ε ΟΕ υποστήριξαν ότι εισηγήθηκαν στην πολιτική ηγεσία την κατάργηση της ρύθµισης, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ωστόσο όπως µας πληροφόρησε το τελευταίο, προωθείται νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία θεσπίζεται ανώτατο χρονικό όριο ακινησίας, καθώς επίσης και η προσκόµιση βεβαίωσης ελέγχου των ΚΤΕΟ για τα οχήµατα που τίθενται σε προσωρινή ακινησία. 5) Το ζήτηµα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ε..Ο., εθίγη από την Ε ΟΕ, η οποία υποστήριξε ότι εντός Αττικής πρέπει να δηµιουργηθούν µόνο αδειοδοτηµένα κέντρα συλλογής, τα δε σηµεία επεξεργασίας πρέπει να βρίσκονται εκτός νοµού, ώστε να πληρούνται και οι απαιτήσεις του νόµου περί προστασίας του περιβάλλοντος. Η ΕΝΑΕ. µε την σειρά της επεσήµανε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνονται περιβαλλοντικά συνεχώς οι ίδιες περιοχές. Επιπλέον ζήτησε να τύχουν αντισταθµιστικών οφελών από το Κράτος, σε εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα υποστούν, οι ήµοι, στα όρια των οποίων θα εγκατασταθούν οι µονάδες ε.δ.ο. Κατά την άποψη του ΕΒΕΑ., πρέπει να γίνει επαναδιαπραγµάτευση της κατηγορίας όχλησης των µονάδων ε.δ.ο. ανάλογα µε το µέγεθος κάθε µονάδας και όχι να τίθενται αυτοµάτως όλες στη µεσαία όχληση 10

11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο ΣτΠ θεωρεί ότι η συνάντηση ήταν σηµαντική γιατί έφερε για πρώτη φορά σε επαφή την πλειοψηφία των εµπλεκοµένων φορέων και τους έδωσε την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, οι οποίες ανέδειξαν καίρια ζητήµατα που είναι συµφυή µε την διαδικασία της εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων, όπως λ.χ. η προβληµατική σχέση µεταξύ του αυξηµένου κόστους αποκοµιδής, φύλαξης και µεταφοράς των ΟΤΚΖ από τους ήµους προς τα αδειοδοτηµένα κέντρα αφενός, και της προστασίας του ήδη επιβαρηµένου αστικού περιβάλλοντος από περαιτέρω ρύπανση αφετέρου. Ο ΣτΠ θεωρεί ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν, µπορούν να αποτελέσουν την βάση περαιτέρω διαπραγµατεύσεων µεταξύ συγκεκριµένων φορέων (λ.χ. ΚΕ ΚΕ- ΕΝΑΕ και ΥΠΕΧΩ Ε) που θα καταλήξουν σε ρυθµίσεις, οι οποίες να συνεισφέρουν στην επίλυση των προβληµάτων που αποτελούν τροχοπέδη στην έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του νόµου. Ο ΣτΠ θα µπορούσε να συνεισφέρει στην ενηµέρωση τόσο του κοινού όσο και των φορέων. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Επ.Βοναζούντας Μ. Μπαχάς Α. Γιαννακοπούλου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Ι. Αµυρίδης Χαρ. Φωκαΐδης ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Χ. Αγγέλης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. Πατίρης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Κ. Κιντής Ι. Ξενούλης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α. επάστας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. Χατζηνικολάου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Βαρελίδης ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ κ.παπαδάτου κ.μυλωνά κ.γαλάκος 12

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο»

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων

Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Θέµατα ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης ήµων Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα