ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: , , , , , , , , , , , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272"

Transcript

1 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων , Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Αθήνα Αριθ.πρωτ.: Σχετ.: , , , , , , , , , , , , Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ «ΤΙΤΑΝ» Χαλκίδος 22 Α ΑΘΗΝΑ συν. Θεωρηµένη Μ.Π.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ / Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπως έχει τροποποιηθεί µε την αρ. πρωτ / Απόφαση του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, που λειτουργεί στο 6,5 0 χλµ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Λαγκαδά στην περιοχή ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του ήµου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά.». 2. Τον Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/ ): «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και

2 2 άλλες διατάξεις». 5. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 7. Την υπ αρ. 2876/09 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 8. Το Π 119/13 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 9. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ): «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρµονιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις» (Α 91). 10. Την ΚΥΑ 37111/2021/03 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/03) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης της συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2, 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02». 11. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων» 12. Την Κ.Υ.Α /1117/05 (ΦΕΚ 759/Β/ ) σχετικά µε «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων». (εναρµόνιση Οδηγίας 2000/76 ΕΚ). 13. Την ΚΥΑ ΗΠ.13588/725/ (ΦΕΚ 383/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». 14. Την ΚΥΑ ΗΠ.24944/1159/ (ΦΕΚ 791/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών

3 Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» Την ΚΥΑ 8668/ (ΦΕΚ 287/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ)». 16. Την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/ ». 17. Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/ ): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 18. Την ΚΥΑ 21398/2012 (Φ.Ε.Κ. 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων..(φεκ 209/Α/ )». 19. Την ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/ ) «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010». 20. Την υπ αρ. πρωτ. οικ / Εγκύκλιο (αρ. 16) του Γεν. Γραµµατέα Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4014/ Την υπ αρ. πρωτ. οικ /1799/ Εγκύκλιο της Γεν. /νσης Περ/ντος του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων. 22. Την υπ αρ. 2013/163/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της , για τη θέσπιση των συµπερασµάτων βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (Β Τ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί βιοµηχανικών εκποµπών, όσον αφορά την παραγωγή τσιµέντου, ασβέστου και οξειδίου του µαγνησίου σύµφωνα µε την οποία η συναποτέφρωση αποβλήτων αποτελεί Β Τ. 23. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ15359:2011 Solid Recovered Fuels- Specifications & Classes για τη θέσπιση προδιαγραφών των δευτερογενών καυσίµων 24. Τον υπ αρ. 166/ Ε PRTR (L 033/ ), Kανονισµό του

4 4 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/689/E.Ο.Κ. και 96/61/E. Κ. 25. Το γεγονός ότι η υπό εξέταση µονάδα εµπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), περί συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οποίας δεν επιβάλλονται στην υπό εξέταση µονάδα όρια εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, ούτε απαιτήσεις σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση µονάδων καύσης που εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα. 26. Την υπ αρ / Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντων της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ που είναι εγκατεστηµένο στο 6,5 0 χλµ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Λαγκαδά. 27. Την υπ αρ / τροποποίηση της υπ αρ / Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών για την εξεταζόµενη µονάδα. 28. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ Ε σχετικά µε απαλλαγή από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση silo µε σταθµό φόρτωσης χύδην τσιµέντου στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντων της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. 29. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τους περιβαλλοντικούς όρους για το υφιστάµενο πρατήριο υγρών καυσίµων στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντων της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. 30. Την Εθελοντική Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ ΥΠΕΚΑ και Ένωσης Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδας ( ) για την «πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από την τσιµεντοβιοµηχανία». 31. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τη χρήση βιοκαυσίµων (βιοµάζα κατά την έννοια της 2004/156/ΕΚ) 32. Την υπ αρ Φ /41/2928/12/ Απόφαση περί χορήγηση άδειας λειτουργίας στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντων της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 33. Την υπ αρ / Απόφαση της /νσης Υγιεινής της Νοµ. Θεσσαλονίκης περί χορήγησης οριστικής άδειας διαθέσεως λυµάτων προσωπικού στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντων της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

5 5 34. Την από αίτηση της εταιρείας µε συνηµµένη ΜΠΕ για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αριθµ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /4-8-09). 35. Τα συµπληρωµατικά στοιχεία της εταιρείας για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αριθµ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 36. Το υπ αρίθµ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ µε το οποίο απεστάλη η ΜΠΕ της εξεταζόµενης δραστηριότητας για δηµοσιοποίηση και γνωµοδότηση των εµπλεκοµένων φορέων. 37. Το υπ αρ. πρωτ. Φ/Β.1/2725/248/ έγγραφο της /νσης Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περν/τος του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θετική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / , / ). 38. Το υπ αρ. 15/4236,4506/ έγγραφο της /νσης Ανάπτυξης της Ν. Αυτ. Θεσσαλονίκης µε θετική γνωµοδότηση και όρους επί της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /5-7-10). 39. Tην υπ αρ. 161/ απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης που αφορά θετική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 40. Tην υπ αρ. 163/ απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης που αφορά στην ανάκληση-ακύρωση της υπ αρ. 161/ απόφασης και γνωµοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /2-8-10). 41. Tην υπ αρ. 129/2010 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καλλιθέας που αφορά ψήφισµα συµπαράστασης στους κατοίκους του δυτικού πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων στο εργοστάσιο της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /7-9-10). 42. Το υπ αρ /4974/ έγγραφο της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αρ. 269/2010 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ωραιοκάστρου σχετικά µε την αντίθεσή της για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων στο εργοστάσιο της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 43. Το υπ αρ. 396/ έγγραφο του Οργανισµού Θεσσαλονίκης µε το οποίο

6 6 ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία επί της ΜΠΕ της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 44. Το υπ αρ. 8458/ έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ σύµφωνα µε το οποίο ο εγκεκριµένος εθνικός, τοµεακός και περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασµός δεν περιλαµβάνει κατευθύνσεις του τύπου που αιτείται η εταιρεία µε το (34) σχετικό (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 45. Τα συµπληρωµατικά στοιχεία επί της ΜΠΕ της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως απάντηση στο (43) σχετικό και συνηµµένη τη µελέτη του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 46. Τις διευκρινήσεις της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ προς τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 47. Το υπ αρ. 718/ έγγραφο της εταιρείας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σύµφωνα µε το οποίο ολοκληρώθηκε η επιπλέον διαβούλευση για την οποία είχε δεσµευτεί η εταιρεία στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης ( ) και υποβλήθηκε επικαιροποιηµένος πίνακας µε δύο µόνο ρεύµατα υλικών που προτίθεται να αξιοποιήσει (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /1-8-13). 48. Το γεγονός ότι η αίτηση της εταιρίας υποβλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4014/11 και πριν την έκδοση της Κ.Υ.Α. οικ /12 (ΦΕΚ 2703Β) και ως εκ τούτου η αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου και η έκδοση της παρούσας ΑΕΠΟ γίνεται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες του ανωτέρω νόµου διατάξεις (άρθρο 30, παρ. 4 του Ν.4014/11) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την τροποποίηση της υπ αρ / Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως έχει τροποποιηθεί µε την αρ. πρωτ / Απόφαση, του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, που λειτουργεί στο 6,5 0 χλµ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Λαγκαδά στην περιοχή ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του ήµου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το κάτωθι εδάφιο της παραγράφου 3.2 του κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής : Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων (ενδεικτικά στοιχεία) υπαίθριος σωρός στερεών καυσίµων τον. (άνθρακα / Pet Coke)

7 7 Silo αποθήκευσης στερεών εναλλακτικών καυσίµων, διαστάσεων D x mm, χωρητικότητας 340 m³, µεταλλικής κατασκευής, που αποκονιώνεται µέσω σακόφιλτρου τοποθετηµένου στην οροφή του ώδεκα (12) δεξαµενές αποθήκευσης υγρών καυσίµων : - Μία (1) δεξαµενή Μαζούτ m 3 - Μία (1) δεξαµενή Μαζούτ 3500 (Ηµερήσια δεξαµενή) 58 m 3 - Τέσσερις (4) δεξαµενές πετρελαίου θέρµανσης 1 x 2, 1 x 7 και 2 x 8 m 3 - Τέσσερις (4) δεξαµενές πετρελαίου κίνησης για τη λειτουργία : α) Εστιών προθέρµανσης µαζούτ 5,7 m 3 β) Εστιών ξήρανσης α υλών Μύλων Τσιµέντου 20 m 3 γ) Ιδιωτικού πρατηρίου καυσίµων (δύο υπόγειες δεξαµενές1 x 10 & 1 x 7 m 3 - ύο (2) δεξαµενές αποθήκευσης υγρών εναλλακτικών καυσίµων 1100 m 3 και 2670 m 3 Στη παράγραφο 3.2 του κεφαλαίου Α προστίθεται εδάφιο ως εξής : Πρατήριο υγρών καυσίµων Το πρατήριο υγρών καυσίµων (εγκατάσταση αντλίας και δεξαµενών υγρών καυσίµων) καταλαµβάνει έκταση 22 m 2, εντός του περιφραγµένου χώρου της µονάδας και αποτελείται από : Νησίδα επί της οποίας είναι εγκαταστηµένη ηλεκτροκίνητη αντλία. Πλάτος νησίδας αντλιών 1,00 µ και το ύψος από το οδόστρωµα 0,15 µ. Το µήκος της νησίδας είναι 1,00 µ. Αντλία ηλεκτροκίνητη για άντληση του πετρελαίου κίνησης. Αυτόµατη συσκευή συνδεδεµένη µε την αντλία καυσίµου. ύο υπόγειες µεταλλικές δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαίου κίνησης και λίτρων. Σωληνώσεις εξαέρωσης των δεξαµενών. Τέσσερα (4) φρεάτια ελέγχου διαρροής διαµέτρου Φ100 mm. Βαλβίδα ασφαλείας στην αντλία αναρρόφησης. Η παράγραφος 5 του κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής : 5. Κατανάλωση καυσίµων (τόνοι/έτος) (ενδεικτικά στοιχεία): Είδος Καυσίµου Καταναλισκόµενη Ποσότητα (tn/ έτος) Στερεά Συµβατικά Καύσιµα Μαζούτ Πετρέλαιο για γεννήτρια θερµότητας ΜΤ6-7 και προθέρµανση Μαζούτ

8 8 Πετρέλαιο θέρµανσης κτιρίων Προπάνιο σε φιάλες για την προθέρµανση του ΠΚ 1-2 Ορυζοφλοιός Βαµβακόσπορος Γλυκερίνη Βιοκαύσιµα (βιοµάζα κατά την έννοια της 2004/156/ΕΚ) π,χ, κωδ. ΕΚΑ , , , , , Εναλλακτικά καύσιµα που θα αντικαταστήσουν ένα µέρος των χρησιµοποιούµενων συµβατικών στερεών καυσίµων (άνθρακα, pet-coke) στον Π.Κ.4 τα οποία αποτελούνται από δύο ρεύµατα υλικών ως εξής : - Απόβλητα προερχόµενα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων : Κωδ. ΕΚΑ Χαρτί και χαρτόνι Κωδ. ΕΚΑ Πλαστικά και καουτσούκ Κωδ. ΕΚΑ Ξύλο που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες Κωδ. ΕΚΑ Υφαντικές ύλες Κωδ. ΕΚΑ Άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών) από µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. Κ ΑΥ) που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες - Απόβλητα προερχόµενα από την ανακύκλωση οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής: Κωδ. ΕΚΑ Πλαστικά Κωδ. ΕΚΑ απόβλητα από την επεξεργασία µη µεταλλικού υπολείµµατος που προκύπτει από τον τεµαχισµό (SHREDDER) αποβλήτων που περιέχουν µέταλλα. υναµικότητα τροφοδοσίας 10τόνοι/ώρα Αποθήκευση και τροφοδοσία υγρών εναλλακτικών καυσίµων Τα υγρά εναλλακτικά καύσιµα θα παραλαµβάνονται µε βυτιοφόρα οχήµατα και θα αποθηκεύονται στις δύο κυλινδρικές δεξαµενές χωρητικότητας 1100m³ και 2670m³. Στη συνέχεια θα οδηγούνται στην ηµερήσια δεξαµενή χωρητικότητας 58m³, που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση και προθέρµανση του προς τροφοδοσία υγρού καυσίµου. Η τροφοδοσία των υγρών εναλλακτικών καυσίµων στον κυρίως καυστήρα του κλιβάνου θα γίνεται µε την ίδια διάταξη που χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία της γλυκερίνης και του

9 9 µαζούτ, µε ρυθµό περίπου 3-4 m³/h, παράλληλα µε το κυρίως καύσιµο (συνήθως Pet coke). Αποθήκευση και τροφοδοσία εναλλακτικών στερεών καυσίµων Για τη χρήση των στερεών εναλλακτικών καυσίµων να χρησιµοποιείται ο ίδιος µηχανολογικός εξοπλισµός αποθήκευσης και τροφοδοσίας που έχει εγκατασταθεί για την αποθήκευση και τροφοδοσία της βιοµάζας. Όλα τα εναλλακτικά στερεά καύσιµα θα παραλαµβάνονται από το εργοστάσιο τεµαχισµένα σε κατάλληλο µέγεθος για την παραλαβή, µεταφορά, αποθήκευσή τους στο silo και εν συνεχεία για την τροφοδοσία τους στον Περιστροφικό Κλίβανο. Ο εξοπλισµός αποτελείται από: o Χοάνη παραλαβής, για την απ ευθείας εκκένωση των φορτηγών αυτοκινήτων µεταφοράς. o Παλινδροµικός τροφοδότης o Μεταφορική αλυσίδα κλειστού τύπου o Μαγνητικός διαχωριστής o Περιστροφικός διαλογέας, για τον διαχωρισµό των ξένων και υπερµεγεθών υλικών o Μεταφορική αλυσίδα-αναβατήρας, για την µεταφορά των εναλλακτικών καυσίµων στο silo αποθήκευσης o Silo αποθήκευσης, διαστάσεων D x mm, χωρητικότητας 340 m³ o Σύστηµα εξαγωγής silo, αποτελούµενο από οριζόντιο ακτινικό και κατακόρυφο αξονικό µεταφορικό κοχλία o οχείο ζύγισης o ίδυµοι ζυγιστικοί µεταφορικοί κοχλίες o Περιστροφικός τροφοδότης, για τον έλεγχο της ροής του εναλλακτικού καυσίµου προς το δίκτυο πνευµατικής µεταφοράς του και την εξασφάλιση της απαραίτητης µεταφοράς o ίκτυο µεταφοράς, για την πνευµατική µεταφορά του εναλλακτικού καυσίµου προς τον προασβεστοποιητή του κλιβάνου o Υπερπιεστής (blower) για την διοχέτευση του απαιτούµενου αέρα της πνευµατικής µεταφοράς. Η παράγραφος 9.3 του κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής : 9.3 Στερεά απόβλητα Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται το είδος των αποβλήτων που προκύπτουν από τη παραγωγική διαδικασία καθώς και ενδεικτικά η ετήσια ποσότητά τους.

10 10 Κωδικός Ε.Κ.Α. Περιγραφή αποβλήτου Παραγωγή αποβλήτου (tn) Ενδεικτικά Πυρότουβλα * * Απόβλητα έλαια * Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία ξύλινη συσκευασία µεταλλική συσκευασία Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απορριπτόµενος Ηλεκτρικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός * Μπαταρίες µολύβδου Scrap µετάλλων ηµοτικά απορρίµµατα, µη ανακυκλώσιµα * Λαµπτήρες φθορισµού 0, * Μπαταρίες και συσσωρευτές 0,2

11 Ανάµικτα δηµοτικά απορρίµµατα 70 Η παράγραφος του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : Οριακές τιµές εκποµπών ρύπωνστα καυσαέρια ΠΚ4 (έξοδος Σ/Φ) : Συνεχείς µετρήσεις - µέση ηµερήσια τιµή (mg/nm 3 ): - σκόνη 30 - ΝΟ x SO * - ΗCl 10 - TOC 40 * Περιοδικές µετρήσεις-µέση ηµερήσια τιµή (mg/nm 3 ): - Cd + Tl 0,05 - Hg 0,05 - Sb + As + Pb + Cr + + Co + Mn + Ni + V 0,5 - διοξίνες + φουράνια 0,1 ng/nm 3 - HF 1 ** Τα ανωτέρω όρια ισχύουν µόνο για τα χρονικά διαστήµατα συναποτέφρωσης αποβλήτων * σύµφωνα µε την υποβληθείσα ΜΠΕ και το (35) σχετικό του προϊµίου, οι εκποµπές SO 2 και TOC δεν προέρχονται από την συναποτέφρωση αποβλήτων. (παράρτηµα ΙΙ.1 της ΚΥΑ 22912/1117 και του παραρτήµατος VI, Μέρος 4, παρ.2.3 της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103). ** Εφόσον δεν σηµειώνεται υπέρβαση της οριακής τιµής εκποµπών για το HCl. Σε αντίθετη περίπτωση η µέτρηση του HF να γίνεται συνεχώς. (άρθρο 11 παρ. 3 και 5 της ΚΥΑ 22912/1117 και του παραρτήµατος VI, Μέρος 6, παρ.2.3 της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103). Η παράγραφος του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : Συναποτέφρωση αποβλήτων : Συµµόρφωση µε τα συµπεράσµατα Β Τ (υπ αρ. 2013/163/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της ) σύµφωνα µε τα οποία η συναποτέφρωση αποβλήτων αποτελεί Β Τ. Από να τηρούνται οι ακόλουθες οριακές τιµές εκποµπών, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 3, αλλά και το άρθρο 17, παρ.3, της ΚΥΑ /1155 /Ε.103 (ΦΕΚ /6/2013) ανεξαρτήτως είδους καυσίµων: Οριακές τιµές εκποµπών ρύπων στα καυσαέρια ΠΚ 4 (έξοδος Σ/Φ) : Συνεχείς µετρήσεις - µέση ηµερήσια τιµή (mg/nm3): - σκόνη 20

12 12 - ΝΟx SO ΗCl 10 - TOC 40 - ΝΗ 3 (διαφυγή) 50 Περιοδικές µετρήσεις - µέση ηµερήσια τιµή (mg/nm3): - Σ(Cd, Tl) 0,05 - Hg 0,05 - Σ(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 0,5 - HF 1 - PCDDs + PCDFs 0,1 ng/nm3 Η παράγραφος 1.3 του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : 1.3 Συνθήκες µετρήσεων εκποµπών ρύπων Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων εκποµπών ρύπων (παράγραφος 1.1), ανάγονται σε : κανονικές συνθήκες (ξηρό αέριο, θερµοκρασία 273 Κ, πίεση 101,3 kρa) και περιεκτικότητα σε οξυγόνο (Ο 2 ) 10% στην περίπτωση του περιστροφικού κλιβάνου. Για τις υπόλοιπες σηµειακές πηγές (µύλοι, ψύκτης κλίνκερ κλπ) οι εκποµπές να εκφράζονται σε κανονικές συνθήκες mg/nm 3 και περιεκτικότητα σε οξυγόνο (Ο 2 ) ως έχει. Η παράγραφος 1.4 του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : 1.4 Μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας παρεκκλίσεις Χρονικά όρια υπερβάσεων των επιτρεποµένων οριακών τιµών εκποµπών ανά ρύπο : (σκόνη, SO 2, NO X ) για χρήση συµβατικών καυσίµων (σκόνη, SO 2, NO X, HCl, TOC) για συναποτέφρωση 60 ώρες το έτος ανά µονάδα παραγωγής κλίνκερ (ΠΚ 4). Υπολογισµός υπερβάσεων : εάν για µία ηµέρα υπάρχει υπέρβαση της µέσης ηµερήσιας οριακής τιµής, τότε αθροίζεται το σύνολο των ηµίωρων που σηµειώθηκε υπέρβαση στη διάρκεια της ηµέρας ώστε το άθροισµα όλων των ηµίωρων υπέρβασης σε ετήσια βάση να µην υπερβαίνει τις 60 ώρες για κάθε ρύπο. Κατά την περίοδο έναρξης και παύσης λειτουργίας δεν τίθενται οριακές τιµές. Κανονική λειτουργία θεωρείται όταν επιτυγχάνεται το 70 % της ηµερήσιας δυναµικότητας παραγωγής κλίνκερ. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπών δεν συνεχίζεται για κανένα λόγο η αποτέφρωση αποβλήτων στη µονάδα συναποτέφρωσης (ΠΚ 4), για χρονικό διάστηµα

13 13 µεγαλύτερο από τέσσερις συνεχείς ώρες. Στην παράγραφο του κεφαλαίου Β προστίθεται το εδάφιο Να γίνεται ανακύκλωση (ανάκτηση της θερµότητας) µέρους των αερίων ψύξης κλίνκερ στον ΠΚ και στον προασβεστοποιητή ως δευτερογενούς και αντίστοιχα τριτογενούς αέρα καύσης. Η παράγραφος του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : Τεχνικές µείωσης / πρόληψης σηµειακών εκποµπών σκόνης: Εγκατάσταση συστηµάτων αποκονίωσης µηχανολογικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων και των σηµείων πτώσης υλικού στα σηµεία αλλαγής των συστηµάτων µεταφοράς, όπως περιγράφονται στο συνηµµένο παράρτηµα και περιλαµβάνουν πλήθος σακκοφίλτρων και ηλεκτροστατικό φίλτρο ψυγείου κλίνκερ Λειτουργία και συντήρηση συστήµατος συνεχούς µέτρησης των εκποµπών σκόνης στα καυσαέρια του περιστροφικού κλιβάνου (έξοδος σακκοφίλτρου) στα απαέρια των νέων µύλων τσιµέντου (ΜΤ6 και ΜΤ7) (έξοδος σακκοφίλτρων ). στα απαέρια του µύλου άνθρακα /Pet Coke (έξοδος σακκοφίλτρου) Να υπάρχει και να εφαρµόζεται Πρόγραµµα Ελέγχου και ιασφάλισης Ποιότητας των µετρήσεων. Το πρόγραµµα αυτό να υπάρχει σε έντυπη µορφή και: α) να περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή αξιοπιστία των µετρήσεων όπως: χρήση κατάλληλου µετρητικού εξοπλισµού, συνθήκες µέτρησης, έλεγχο µετρητικού εξοπλισµού (π.χ. διακρίβωση, βαθµονόµηση, έλεγχος µηδενός και προκαθορισµένης τιµής-span), επεξεργασία µετρήσεων, ηµερολόγια λειτουργίας-βαθµονοµήσεων, αναγραφή χειριστών κ.λπ., β) να βασίζεται σε διεθνή εµπειρία και πρακτική και σε σχετικές οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας του µετρητικού εξοπλισµού, γ) να εξασφαλίζει ότι η δειγµατοληψία, ανάλυση των ρύπων και ο έλεγχος του µετρητικού εξοπλισµού εκτελούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα CΕΝ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα πρότυπα CΕΝ να εφαρµόζονται πρότυπα ISO ή εθνικά ή άλλα διεθνή που εξασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας, δ) να προβλέπει καταγραφή, σε σχετικό αρχείο, τυχόν παρεκκλίσεων / αστοχιών των µετρήσεων µε την αντίστοιχη αιτιολογία, ε) να προβλέπει την τήρηση των σχετικών παραστατικών σε περίπτωση διενέργειας µετρήσεων / ελέγχου µετρητικού εξοπλισµού από τρίτους. Το εν λόγω πρόγραµµα να καταρτιστεί εντός εξαµήνου από την έναρξη της παρούσας, να υπάρχει στο αρχείο του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης και να είναι στη διάθεση των αρµόδιων

14 14 αρχών, όποτε αυτό ζητηθεί Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας των συστηµάτων αποκονίωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών Η καταγραφή των αποτελεσµάτων µετρήσεων εκποµπών να γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή. ιατήρηση για διάστηµα πέντε ετών των ηλεκτρονικών αρχείων και των αποτελεσµάτων των µετρήσεων εκποµπών σκόνης, στο χώρο του βιοµηχανικού συγκροτήµατος, για τυχόν έλεγχο Να αποστέλλεται µηνιαίως στην Κεντρική και Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, πίνακας των υπερβάσεων των ορίων εκποµπής για σκόνη, SO 2, NO X µε αναγραφόµενες τις αιτίες που τις προκάλεσαν. Να τηρείται το σχετικό αρχείο. Ενηµέρωση δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που δεν σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής. Η παράγραφος του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : Β.. Τ µείωσης / πρόληψης διάχυτων εκποµπών σκόνης: Εγκατάσταση τροφοδότη ειδικού τύπου «Samson» για τον περιορισµό των διάχυτων εκποµπών σκόνης κατά την τροφοδοσία των α υλών στους ΜΤ Κατασκευή κλειστών αποθηκών πρώτων και ενδιάµεσων υλών µε αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης (απόθεσης / απόληψης), ως ακολούθως: κλειστή αποθήκη ασβεστολίθου (*) κλειστή αποθήκη προοµοιογένειας αργιλοπυριτικών υλικών κλειστή αποθήκη φαιού κλίνκερ σιλό (δύο) αποθήκευσης υποβαθµισµένου κλίνκερ. σιλό αποθήκευσης λευκού κλίνκερ (*) Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υπαίθρια αποθήκευση ασβεστολίθου µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις : - η αποθήκευση ασβεστολίθου σε ανοικτούς σωρούς θα πραγµατοποιείται µόνο σε περιπτώσεις τυχόν δυσχερειών τροφοδότησης της παραγωγής µε ασβεστόλιθο, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργοστασίου ( πχ. δυσλειτουργία του λατοµείου ή των οχηµάτων µεταφοράς ή απρόβλεπτη βλάβη των µηχανηµάτων τροφοδοσίας). - η ποσότητα ασβεστολίθου στους ανοικτούς σωρούς δεν θα υπερβαίνει την εβδοµαδιαία κατανάλωση ( τόνοι). Η ποσότητα αυτή µπορεί να κατανεµηθεί ως εφεδρικό απόθεµα ασφαλείας ( τόνοι) στη νότια πλευρά του εργοστασίου και για λειτουργικούς λόγους πλησίον της θολωτής αποθήκης (8.000 τόνοι) και πλησίον της

15 15 χοάνης παραλαβής του ασβεστολίθου (2.000 τόνοι). Επίσης επιτρέπεται η προσωρινή υπαίθρια αποθήκευση (2-3 ηµερών), απορριπτόµενου υλικού σε δύο σωρούς, ένας ασβεστόλιθου και ένας αργιλοπυριτικών, πλησίον των silo του Μ.Χ.4, έως την επανατροφοδότησή τους στον σπαστήρα. - να λαµβάνεται κάθε πρόσφορο µέτρο πρόληψης και περιορισµού των εκποµπών σωµατιδίων κατά την αποθήκευση και τη διακίνηση του υλικού (πχ. ψεκασµός νερού, ψεκασµός χηµικών ουσιών ή τσιµεντοκονίας για τη δηµιουργία επιφανειακής κρούστας και πυκνή δενδροφύτευση προς την πλευρά µη διακίνησης του υλικού). - η υπαίθρια αποθήκευση ασβεστολίθου καταργείται, εφόσον οι αρµόδιες για την προστασία περιβάλλοντος υπηρεσίες διαπιστώσουν πρόβληµα στο περιβάλλον από τη λειτουργία της Αποκονίωση των αερίων εκτόνωσης κατά την πλήρωση των σιλό και των αποθηκών Ανακύκλωση στην παραγωγή των «επιστροφών» συστηµάτων αποκονίωσης (σακκόφιλτρα, ηλεκτροστατικό φίλτρο) Κατασκευή αναχωµάτων και φυτοκάλυψη αυτών µε δένδρα και θάµνους σε ειδική διάταξη, για τη δηµιουργία φυσικού ανεµοφράκτη στη βόρεια και βορειοανατολική πλευρά των υπαίθριων σωρών πρώτων υλών Να διατηρείται η δενδροφύτευση περιµετρικά του οικοπέδου της εγκατάστασης, σε χώρους όπου δεν είναι εφικτή η κατασκευή αναχωµάτων Να είναι ασφαλτοστρωµένο το οδικό δίκτυο εντός του εργοστασιακού χώρου Να γίνεται συχνά καθαρισµός και διαβροχή των ελεύθερων χώρων του εργοστασίου. Σε περίπτωση υπερχειλίσεων ή διαρροών υλικού από µηχανήµατα, να λαµβάνεται µέριµνα για τον άµεσο καθαρισµό του χώρου µόνο µε σύστηµα αναρρόφησης Επιβολή χαµηλού ορίου ταχύτητας των οχηµάτων εντός του εργοστασίου Τα φορτηγά οχήµατα µεταφοράς υλικών από και προς το εργοστάσιο να είναι καλυµµένα προς αποφυγή διαρροής σκόνης κατά την πορεία τους Να ελέγχεται η στεγανότητα των σιλοφόρων και να πλένονται επιµελώς κατά την έξοδό τους από το εργοστάσιο Να διατηρούνται σε χαµηλό ύψος οι υπαίθριοι σωροί των πρώτων υλών και των στερεών καυσίµων. Να διαβρέχονται τα σηµεία διακίνησης των υλικών αυτών. Να περιορίζεται ο αερισµός των υπαίθριων σωρών των στερεών καυσίµων, µε τεχνικές όπως κατασκευή των σωρών σε κλειστή εκσκαφή µε χαµηλό υψόµετρο, συµπίεση κατά την

16 16 κατασκευή, δηµιουργία επιφανειακής κρούστας από τσιµεντοκονία και κατασκευή αναχωµάτων Τα προς αξιοποίηση στην παραγωγή στερεά απόβλητα ως δευτερογενή καύσιµα, να µεταφέρονται συσκευασµένα ή µε καλυµµένα φορτηγά οχήµατα και χωρίς ενδιάµεση υπαίθρια αποθήκευση στο χώρο του εργοστασίου, να χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Οι χοάνες τροφοδοσίας, όπου η τροφοδοσία δεν γίνεται πνευµατικά, των εγκαταστάσεων θραύσης α υλών και δευτερογενών καυσίµων να είναι στεγασµένες (πλευρικά και οροφή), να φέρουν βιοµηχανικές κουρτίνες στο σηµείο προσέγγισης των προς ανατροπή οχηµάτων µεταφοράς υλικών και σύστηµα ψεκασµού νερού στην οροφή τους Να λειτουργεί στη µέγιστη απόδοση του το σύστηµα αποκονίωσης του σιλό φόρτωσης κλίνκερ µε προορισµό το λιµάνι και των βοηθητικών µηχανηµάτων του καθ όλη την διάρκεια πλήρωσης του σιλό και φόρτωσης των οχηµάτων µεταφοράς κλίνκερ Καθ όλη τη διάρκεια εκφόρτωσης του λευκού κλίνκερ στη χοάνη SAMSON και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) πρώτων λεπτών µετά το πέρας της εκφόρτωσης, να λειτουργεί το σύστηµα αποκονίωσης Να συντηρούνται τα λειτουργικά στοιχεία των συστηµάτων αποκονίωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών Σε περίπτωση δυσλειτουργίας των δευτερευόντων συστηµάτων αποκονίωσης (σακκόφιλτρα) και εφ όσον η δυσλειτουργία συνεχίζεται για διάστηµα άνω των 5 (πέντε) πρώτων λεπτών, να διακόπτεται η λειτουργία του σχετικού τµήµατος παραγωγής. Στην παράγραφο 4.4 του κεφαλαίου Β αντικαθίστανται τα εδάφια 4.4.2, 4.4.5, και προστίθενται τα εδάφια έως και ως εξής ; Εναλλακτικά προς το ήδη χρησιµοποιούµενο συµβατικό καύσιµο (µίγµα άνθρακα - pet coke), επιτρέπεται η ελεγχόµενη καύση των εναλλακτικών καυσίµων και η χρήση βιοµάζας στον ΠΚ4 σε υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων Τα εναλλακτικά καύσιµα, να συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο να αναφέρεται το είδος του αποβλήτου και η φυσική και η χηµική σύνθεσή του. Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιούνται απόβλητα τα οποία περιγράφονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη µη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιηµένη ανάλυση διαπιστευµένου εργαστηρίου µε ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899)

17 Η συναποτέφρωση αποβλήτων θα πρέπει να να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 22912/1117/05 και της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103 και ειδικότερα να τηρούνται τα ακόλουθα : Η µονάδα να σχεδιαστεί να κατασκευαστεί, να εξοπλιστεί και να λειτουργεί κατά τρόπον ώστε η θερµοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αποβλήτων) να αυξάνεται µε ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο, ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες, τουλάχιστον στους 850 C επί τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Απαγορεύεται η καύση των µη συµβατικών καυσίµων κατά το ξεκίνηµα των κλιβάνων και στις περιπτώσεις ανώµαλης λειτουργίας αυτών (θερµοκρασία <850 ο C). Να χρησιµοποιείται αυτόµατο σύστηµα που να εµποδίζει την τροφοδότηση µε απόβλητα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατά τη φάση εκκίνησης, µέχρι να επιτευχθεί η θερµοκρασία που αναφέρεται παραπάνω, β) οποτεδήποτε δεν διατηρείται η θερµοκρασία που έχει καθοριστεί παραπάνω γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις συνεχείς µετρήσεις υπέρβαση οιασδήποτε οριακής τιµής εκποµπών, οφειλόµενη σε ανωµαλία στη λειτουργία ή αστοχία των συστηµάτων καθαρισµού των απαερίων Οι εκποµπές σκόνης και αερίων ρύπων ( CO, HCl, TOC, SO 2 και NO x ) να µετρούνται και να καταγράφονται συνεχώς, µε αυτόµατα συστήµατα συνεχούς καταγραφής. Οι µετρήσεις της περιεκτικότητας σε βαρέα µέταλλα, HF, PCDDs/PCDFs των καυσαερίων να πραγµατοποιούνται ανά εξάµηνο. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας οι µετρήσεις των ανωτέρω εκποµπών να πραγµατοποιούνται µία φορά ανά τρίµηνο. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων να κοινοποιούνται στην Κεντρική και Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η θερµοκρασία κοντά στο εσωτερικό τοίχωµα του προασβεστοποιητή και του κυρίως καυστήρα του ΠΚ, η συγκέντρωση οξυγόνου, η πίεση καθώς και η θερµοκρασία και περιεκτικότητα σε υδρατµούς των καυσαερίων στην καπνοδόχο να µετρούνται και να καταγράφονται συνεχώς, µε αυτόµατα συστήµατα συνεχούς µέτρησης και καταγραφής. Να διασφαλίζονται οξειδωτικές συνθήκες καύσης (περίσσεια αέρα) ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης καύση των µη συµβατικών καυσίµων. Να παρακολουθούνται συνεχώς οι συνθήκες λειτουργίας των ΠΚ και να καταγράφονται οι σχετικές παράµετροι (θερµοκρασία και πίεση των καυσαερίων, περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο, κλπ.), καθ όλη την διάρκεια της καύσης των εναλλακτικών καυσίµων. Να διασφαλίζεται η σταθερότητα των συνθηκών καύσης των εναλλακτικών καυσίµων.

18 Στην περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπών ρύπων η εταιρεία υποχρεούται : α) να ενηµερώσει τις αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος( κεντρική και περιφερειακή). β) να ενεργήσει το ταχύτερο δυνατόν για την άρση των αιτιών της υπέρβασης γ) να διακόψει την τροφοδοσία της εγκατάστασης µε εναλλακτικά καύσιµα µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης Να εφαρµόζεται σύστηµα δειγµατοληψίας και προσδιορισµού χλωρίου στα εισερχόµενα φορτία εναλλακτικών καυσίµων. Να λαµβάνεται κατ ελάχιστον ένα σύνθετο αντιπροσωπευτικό δείγµα από τρία φορτία. Ο προσδιορισµός του χλωρίου να ακολουθεί το πρότυπο ASTM (D4239-B) ή άλλο ισοδύναµο Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε κατά την παραλαβή, την διακίνηση και την αποθήκευσή των προς αξιοποίηση στερεών αποβλήτων, να αποφεύγονται οι διαρροές υλικών και οι διάχυτες εκποµπές σωµατιδίων Καθ όλη τη διαδροµή και µέχρι το σηµείο εκφόρτωσης τα φορτηγά οχήµατα που µεταφέρουν τα παραπάνω υλικά σε τεµαχισµένη µορφή να είναι καλυµµένα προς αποφυγή της ρύπανσης από διαρροές υλικών και διάχυτες εκποµπές σωµατιδίων Οι χώροι της µονάδας, συµπεριλαµβανοµένων των συναφών χώρων αποθήκευσης αποβλήτων, να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζεται η διαφυγή ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος, τα επιφανειακά ύδατα και στα υπόγεια ύδατα Να ακολουθούνται κριτήρια, για την αποδοχή ή µη των υλικών εναλλακτικών καυσίµων, τα οποία να βασίζονται τουλάχιστον σε τέσσερις βασικές παραµέτρους, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15359:2011: τη µέση κατώτερη θερµογόνο δύναµη (Lower Heating Value - LHV) την µέση περιεκτικότητα σε χλώριο επί ξηρής βάσης την διάµεσο των τιµών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο, το 80% των τιµών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο όπως στον πίνακα που ακολουθεί: Παράµετρος Μέση κατώτερη θερµογόνος δύναµη (LHV) Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο Μονάδα µέτρησης MJ/kg (as received) % σε ξηρή βάση Κατηγορία ,2 0,6 1,0 1,5 3,0

19 ιάµεσος της περιεκτικότητας σε υδράργυρο 80% των τιµών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο mg/mj (as received) mg/mj (as received) 19 0,02 0,03 0,08 0,15 0,50 0,04 0,06 0,16 0,30 1,00 Με βάση τα παραπάνω, τα εναλλακτικά καύσιµα να είναι: Τουλάχιστον κλάσης 3 ως προς τη µέση κατώτερη θερµογόνο δύναµη (δηλαδή κλάσης 1,2 ή 3). Μέγιστης κλάσης 3 προς τη µέση περιεκτικότητα σε χλώριο (δηλαδή κλάσης 1, 2 ή 3) και Μέγιστης κλάσης 3 προς τη µέση περιεκτικότητα σε υδράργυρο (δηλαδή κλάσης 1, 2 ή 3). Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα κριτήρια να διακόπτεται η προµήθεια των υλικών αυτών Τα απαέρια της συναποτέφρωσης να απάγονται κατά ελεγχόµενο τρόπο, µέσω καπνοδόχου του ΠΚ 4, της οποίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι: Υψος: 125 m ιάµετρος: 4.5 m Ταχύτητα απαερίων : m/s Να αξιολογείται η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών στον αέρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του µέρους 8 του παραρτήµατος VΙ της ΚΥΑ /1155 /Ε.103 (ΦΕΚ /6/2013) Ως την 31 η Μαρτίου κάθε έτους η εταιρία να υποβάλλει στο ΥΠΕΚΑ, και στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Έκθεση, η οποία να περιλαµβάνει επεξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων/αναλύσεων ατµοσφαιρικών εκποµπών, υγρών και στερεών αποβλήτων, συγκρίσεις των στοιχείων αυτών µε τις αναφερόµενες στην παρούσα Απόφαση οριακές τιµές ή τυχόν άλλες (π.χ. της διεθνούς αλληλογραφίας) αναφορικά µε τις παραµέτρους για τις οποίες δεν αναφέρονται οριακές τιµές στην παρούσα Απόφαση, καθώς και τυχόν προτάσεις για βελτίωση των συστηµάτων αντιρρύπανσης. Συγκεκριµένα τα στοιχεία να αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα: o Τις µετρήσεις των εκποµπών των ατµοσφαιρικών ρύπων o Τις τυχόν υπερβάσεις των ορίων εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων καθώς και τις ηµεροµηνίες καταγραφής των υπερβάσεων, τις ενδεχόµενες αιτίες και τα τυχόν επανορθωτικά µέτρα o Στοιχεία χρήσης νερού o Την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων o Έκθεση e-prtr σε εφαρµογή του Κανονισµού 166/2006

20 20 Οι ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να φυλάσσονται στην εταιρία επί µία πενταετία Απαγορεύεται η χρήση υλικών αµιάντου / αµιαντοτσιµέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αµιάντου / αµιαντοτσιµέντου η αποµάκρυνση αυτών να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας [Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β)] σε διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης Η εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ΕΝ ISO Επιτρέπεται η καταστροφή κατασχεµένων προϊόντων (από Σ ΟΕ, τελωνεία άλλους φορείς) µε την προϋπόθεση τήρησης των όρων της παρούσας. Μετά την παράγραφο 4.4 προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 4.5 ως εξής : 4.5. Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα Να λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόµενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες Η διαχείριση διάθεση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ήτοι : Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών µη τοξικών αποβλήτων και λασπών. ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενα Προεδρικά ιατάγµατα. ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων». ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/2.3.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων» Όλα τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8243/1113/91 Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2932 20 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

(*) Κοινοποίηση: > ΐ ^. ι,... ' Γ.. (*) Ημερομηνία. Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΩΤΗΣ. ΑΚ 569485 Εκδούσα Αρχή Τ.Α.

(*) Κοινοποίηση: > ΐ ^. ι,... ' Γ.. (*) Ημερομηνία. Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΩΤΗΣ. ΑΚ 569485 Εκδούσα Αρχή Τ.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ;:\Ίκί;ς οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα

Διαβάστε περισσότερα