ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: , , , , , , , , , , , ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272"

Transcript

1 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων , Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Αθήνα Αριθ.πρωτ.: Σχετ.: , , , , , , , , , , , , Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ «ΤΙΤΑΝ» Χαλκίδος 22 Α ΑΘΗΝΑ συν. Θεωρηµένη Μ.Π.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ / Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπως έχει τροποποιηθεί µε την αρ. πρωτ / Απόφαση του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, που λειτουργεί στο 6,5 0 χλµ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Λαγκαδά στην περιοχή ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του ήµου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά.». 2. Τον Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/ ): «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικώνβιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και

2 2 άλλες διατάξεις». 5. Τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 6. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 7. Την υπ αρ. 2876/09 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 8. Το Π 119/13 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 9. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ): «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρµονιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις» (Α 91). 10. Την ΚΥΑ 37111/2021/03 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/03) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης της συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2, 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02». 11. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων» 12. Την Κ.Υ.Α /1117/05 (ΦΕΚ 759/Β/ ) σχετικά µε «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων». (εναρµόνιση Οδηγίας 2000/76 ΕΚ). 13. Την ΚΥΑ ΗΠ.13588/725/ (ΦΕΚ 383/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». 14. Την ΚΥΑ ΗΠ.24944/1159/ (ΦΕΚ 791/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών

3 Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» Την ΚΥΑ 8668/ (ΦΕΚ 287/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ)». 16. Την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/ ». 17. Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/ ): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 18. Την ΚΥΑ 21398/2012 (Φ.Ε.Κ. 1470/Β/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων..(φεκ 209/Α/ )». 19. Την ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/ ) «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010». 20. Την υπ αρ. πρωτ. οικ / Εγκύκλιο (αρ. 16) του Γεν. Γραµµατέα Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4014/ Την υπ αρ. πρωτ. οικ /1799/ Εγκύκλιο της Γεν. /νσης Περ/ντος του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων. 22. Την υπ αρ. 2013/163/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της , για τη θέσπιση των συµπερασµάτων βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (Β Τ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί βιοµηχανικών εκποµπών, όσον αφορά την παραγωγή τσιµέντου, ασβέστου και οξειδίου του µαγνησίου σύµφωνα µε την οποία η συναποτέφρωση αποβλήτων αποτελεί Β Τ. 23. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ15359:2011 Solid Recovered Fuels- Specifications & Classes για τη θέσπιση προδιαγραφών των δευτερογενών καυσίµων 24. Τον υπ αρ. 166/ Ε PRTR (L 033/ ), Kανονισµό του

4 4 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/689/E.Ο.Κ. και 96/61/E. Κ. 25. Το γεγονός ότι η υπό εξέταση µονάδα εµπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β), περί συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οποίας δεν επιβάλλονται στην υπό εξέταση µονάδα όρια εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, ούτε απαιτήσεις σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση µονάδων καύσης που εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα. 26. Την υπ αρ / Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντων της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ που είναι εγκατεστηµένο στο 6,5 0 χλµ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Λαγκαδά. 27. Την υπ αρ / τροποποίηση της υπ αρ / Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών για την εξεταζόµενη µονάδα. 28. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ Ε σχετικά µε απαλλαγή από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση silo µε σταθµό φόρτωσης χύδην τσιµέντου στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντων της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. 29. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τους περιβαλλοντικούς όρους για το υφιστάµενο πρατήριο υγρών καυσίµων στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντων της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. 30. Την Εθελοντική Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ ΥΠΕΚΑ και Ένωσης Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδας ( ) για την «πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από την τσιµεντοβιοµηχανία». 31. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τη χρήση βιοκαυσίµων (βιοµάζα κατά την έννοια της 2004/156/ΕΚ) 32. Την υπ αρ Φ /41/2928/12/ Απόφαση περί χορήγηση άδειας λειτουργίας στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντων της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 33. Την υπ αρ / Απόφαση της /νσης Υγιεινής της Νοµ. Θεσσαλονίκης περί χορήγησης οριστικής άδειας διαθέσεως λυµάτων προσωπικού στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντων της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

5 5 34. Την από αίτηση της εταιρείας µε συνηµµένη ΜΠΕ για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αριθµ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /4-8-09). 35. Τα συµπληρωµατικά στοιχεία της εταιρείας για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αριθµ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 36. Το υπ αρίθµ / έγγραφο της /νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ µε το οποίο απεστάλη η ΜΠΕ της εξεταζόµενης δραστηριότητας για δηµοσιοποίηση και γνωµοδότηση των εµπλεκοµένων φορέων. 37. Το υπ αρ. πρωτ. Φ/Β.1/2725/248/ έγγραφο της /νσης Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περν/τος του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θετική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / , / ). 38. Το υπ αρ. 15/4236,4506/ έγγραφο της /νσης Ανάπτυξης της Ν. Αυτ. Θεσσαλονίκης µε θετική γνωµοδότηση και όρους επί της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /5-7-10). 39. Tην υπ αρ. 161/ απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης που αφορά θετική γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 40. Tην υπ αρ. 163/ απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης που αφορά στην ανάκληση-ακύρωση της υπ αρ. 161/ απόφασης και γνωµοδοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /2-8-10). 41. Tην υπ αρ. 129/2010 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καλλιθέας που αφορά ψήφισµα συµπαράστασης στους κατοίκους του δυτικού πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων στο εργοστάσιο της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /7-9-10). 42. Το υπ αρ /4974/ έγγραφο της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αρ. 269/2010 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ωραιοκάστρου σχετικά µε την αντίθεσή της για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων στο εργοστάσιο της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 43. Το υπ αρ. 396/ έγγραφο του Οργανισµού Θεσσαλονίκης µε το οποίο

6 6 ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία επί της ΜΠΕ της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, για τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 44. Το υπ αρ. 8458/ έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ σύµφωνα µε το οποίο ο εγκεκριµένος εθνικός, τοµεακός και περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασµός δεν περιλαµβάνει κατευθύνσεις του τύπου που αιτείται η εταιρεία µε το (34) σχετικό (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 45. Τα συµπληρωµατικά στοιχεία επί της ΜΠΕ της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ως απάντηση στο (43) σχετικό και συνηµµένη τη µελέτη του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 46. Τις διευκρινήσεις της εταιρίας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ προς τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ / ). 47. Το υπ αρ. 718/ έγγραφο της εταιρείας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σύµφωνα µε το οποίο ολοκληρώθηκε η επιπλέον διαβούλευση για την οποία είχε δεσµευτεί η εταιρεία στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης ( ) και υποβλήθηκε επικαιροποιηµένος πίνακας µε δύο µόνο ρεύµατα υλικών που προτίθεται να αξιοποιήσει (αρ. πρωτ. /νσης ΕΑΡΘ /1-8-13). 48. Το γεγονός ότι η αίτηση της εταιρίας υποβλήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4014/11 και πριν την έκδοση της Κ.Υ.Α. οικ /12 (ΦΕΚ 2703Β) και ως εκ τούτου η αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου και η έκδοση της παρούσας ΑΕΠΟ γίνεται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες του ανωτέρω νόµου διατάξεις (άρθρο 30, παρ. 4 του Ν.4014/11) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την τροποποίηση της υπ αρ / Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως έχει τροποποιηθεί µε την αρ. πρωτ / Απόφαση, του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, που λειτουργεί στο 6,5 0 χλµ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης Λαγκαδά στην περιοχή ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του ήµου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το κάτωθι εδάφιο της παραγράφου 3.2 του κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής : Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων (ενδεικτικά στοιχεία) υπαίθριος σωρός στερεών καυσίµων τον. (άνθρακα / Pet Coke)

7 7 Silo αποθήκευσης στερεών εναλλακτικών καυσίµων, διαστάσεων D x mm, χωρητικότητας 340 m³, µεταλλικής κατασκευής, που αποκονιώνεται µέσω σακόφιλτρου τοποθετηµένου στην οροφή του ώδεκα (12) δεξαµενές αποθήκευσης υγρών καυσίµων : - Μία (1) δεξαµενή Μαζούτ m 3 - Μία (1) δεξαµενή Μαζούτ 3500 (Ηµερήσια δεξαµενή) 58 m 3 - Τέσσερις (4) δεξαµενές πετρελαίου θέρµανσης 1 x 2, 1 x 7 και 2 x 8 m 3 - Τέσσερις (4) δεξαµενές πετρελαίου κίνησης για τη λειτουργία : α) Εστιών προθέρµανσης µαζούτ 5,7 m 3 β) Εστιών ξήρανσης α υλών Μύλων Τσιµέντου 20 m 3 γ) Ιδιωτικού πρατηρίου καυσίµων (δύο υπόγειες δεξαµενές1 x 10 & 1 x 7 m 3 - ύο (2) δεξαµενές αποθήκευσης υγρών εναλλακτικών καυσίµων 1100 m 3 και 2670 m 3 Στη παράγραφο 3.2 του κεφαλαίου Α προστίθεται εδάφιο ως εξής : Πρατήριο υγρών καυσίµων Το πρατήριο υγρών καυσίµων (εγκατάσταση αντλίας και δεξαµενών υγρών καυσίµων) καταλαµβάνει έκταση 22 m 2, εντός του περιφραγµένου χώρου της µονάδας και αποτελείται από : Νησίδα επί της οποίας είναι εγκαταστηµένη ηλεκτροκίνητη αντλία. Πλάτος νησίδας αντλιών 1,00 µ και το ύψος από το οδόστρωµα 0,15 µ. Το µήκος της νησίδας είναι 1,00 µ. Αντλία ηλεκτροκίνητη για άντληση του πετρελαίου κίνησης. Αυτόµατη συσκευή συνδεδεµένη µε την αντλία καυσίµου. ύο υπόγειες µεταλλικές δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαίου κίνησης και λίτρων. Σωληνώσεις εξαέρωσης των δεξαµενών. Τέσσερα (4) φρεάτια ελέγχου διαρροής διαµέτρου Φ100 mm. Βαλβίδα ασφαλείας στην αντλία αναρρόφησης. Η παράγραφος 5 του κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής : 5. Κατανάλωση καυσίµων (τόνοι/έτος) (ενδεικτικά στοιχεία): Είδος Καυσίµου Καταναλισκόµενη Ποσότητα (tn/ έτος) Στερεά Συµβατικά Καύσιµα Μαζούτ Πετρέλαιο για γεννήτρια θερµότητας ΜΤ6-7 και προθέρµανση Μαζούτ

8 8 Πετρέλαιο θέρµανσης κτιρίων Προπάνιο σε φιάλες για την προθέρµανση του ΠΚ 1-2 Ορυζοφλοιός Βαµβακόσπορος Γλυκερίνη Βιοκαύσιµα (βιοµάζα κατά την έννοια της 2004/156/ΕΚ) π,χ, κωδ. ΕΚΑ , , , , , Εναλλακτικά καύσιµα που θα αντικαταστήσουν ένα µέρος των χρησιµοποιούµενων συµβατικών στερεών καυσίµων (άνθρακα, pet-coke) στον Π.Κ.4 τα οποία αποτελούνται από δύο ρεύµατα υλικών ως εξής : - Απόβλητα προερχόµενα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων : Κωδ. ΕΚΑ Χαρτί και χαρτόνι Κωδ. ΕΚΑ Πλαστικά και καουτσούκ Κωδ. ΕΚΑ Ξύλο που δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες Κωδ. ΕΚΑ Υφαντικές ύλες Κωδ. ΕΚΑ Άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών) από µηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. Κ ΑΥ) που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες - Απόβλητα προερχόµενα από την ανακύκλωση οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής: Κωδ. ΕΚΑ Πλαστικά Κωδ. ΕΚΑ απόβλητα από την επεξεργασία µη µεταλλικού υπολείµµατος που προκύπτει από τον τεµαχισµό (SHREDDER) αποβλήτων που περιέχουν µέταλλα. υναµικότητα τροφοδοσίας 10τόνοι/ώρα Αποθήκευση και τροφοδοσία υγρών εναλλακτικών καυσίµων Τα υγρά εναλλακτικά καύσιµα θα παραλαµβάνονται µε βυτιοφόρα οχήµατα και θα αποθηκεύονται στις δύο κυλινδρικές δεξαµενές χωρητικότητας 1100m³ και 2670m³. Στη συνέχεια θα οδηγούνται στην ηµερήσια δεξαµενή χωρητικότητας 58m³, που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση και προθέρµανση του προς τροφοδοσία υγρού καυσίµου. Η τροφοδοσία των υγρών εναλλακτικών καυσίµων στον κυρίως καυστήρα του κλιβάνου θα γίνεται µε την ίδια διάταξη που χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία της γλυκερίνης και του

9 9 µαζούτ, µε ρυθµό περίπου 3-4 m³/h, παράλληλα µε το κυρίως καύσιµο (συνήθως Pet coke). Αποθήκευση και τροφοδοσία εναλλακτικών στερεών καυσίµων Για τη χρήση των στερεών εναλλακτικών καυσίµων να χρησιµοποιείται ο ίδιος µηχανολογικός εξοπλισµός αποθήκευσης και τροφοδοσίας που έχει εγκατασταθεί για την αποθήκευση και τροφοδοσία της βιοµάζας. Όλα τα εναλλακτικά στερεά καύσιµα θα παραλαµβάνονται από το εργοστάσιο τεµαχισµένα σε κατάλληλο µέγεθος για την παραλαβή, µεταφορά, αποθήκευσή τους στο silo και εν συνεχεία για την τροφοδοσία τους στον Περιστροφικό Κλίβανο. Ο εξοπλισµός αποτελείται από: o Χοάνη παραλαβής, για την απ ευθείας εκκένωση των φορτηγών αυτοκινήτων µεταφοράς. o Παλινδροµικός τροφοδότης o Μεταφορική αλυσίδα κλειστού τύπου o Μαγνητικός διαχωριστής o Περιστροφικός διαλογέας, για τον διαχωρισµό των ξένων και υπερµεγεθών υλικών o Μεταφορική αλυσίδα-αναβατήρας, για την µεταφορά των εναλλακτικών καυσίµων στο silo αποθήκευσης o Silo αποθήκευσης, διαστάσεων D x mm, χωρητικότητας 340 m³ o Σύστηµα εξαγωγής silo, αποτελούµενο από οριζόντιο ακτινικό και κατακόρυφο αξονικό µεταφορικό κοχλία o οχείο ζύγισης o ίδυµοι ζυγιστικοί µεταφορικοί κοχλίες o Περιστροφικός τροφοδότης, για τον έλεγχο της ροής του εναλλακτικού καυσίµου προς το δίκτυο πνευµατικής µεταφοράς του και την εξασφάλιση της απαραίτητης µεταφοράς o ίκτυο µεταφοράς, για την πνευµατική µεταφορά του εναλλακτικού καυσίµου προς τον προασβεστοποιητή του κλιβάνου o Υπερπιεστής (blower) για την διοχέτευση του απαιτούµενου αέρα της πνευµατικής µεταφοράς. Η παράγραφος 9.3 του κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής : 9.3 Στερεά απόβλητα Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται το είδος των αποβλήτων που προκύπτουν από τη παραγωγική διαδικασία καθώς και ενδεικτικά η ετήσια ποσότητά τους.

10 10 Κωδικός Ε.Κ.Α. Περιγραφή αποβλήτου Παραγωγή αποβλήτου (tn) Ενδεικτικά Πυρότουβλα * * Απόβλητα έλαια * Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία ξύλινη συσκευασία µεταλλική συσκευασία Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απορριπτόµενος Ηλεκτρικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός * Μπαταρίες µολύβδου Scrap µετάλλων ηµοτικά απορρίµµατα, µη ανακυκλώσιµα * Λαµπτήρες φθορισµού 0, * Μπαταρίες και συσσωρευτές 0,2

11 Ανάµικτα δηµοτικά απορρίµµατα 70 Η παράγραφος του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : Οριακές τιµές εκποµπών ρύπωνστα καυσαέρια ΠΚ4 (έξοδος Σ/Φ) : Συνεχείς µετρήσεις - µέση ηµερήσια τιµή (mg/nm 3 ): - σκόνη 30 - ΝΟ x SO * - ΗCl 10 - TOC 40 * Περιοδικές µετρήσεις-µέση ηµερήσια τιµή (mg/nm 3 ): - Cd + Tl 0,05 - Hg 0,05 - Sb + As + Pb + Cr + + Co + Mn + Ni + V 0,5 - διοξίνες + φουράνια 0,1 ng/nm 3 - HF 1 ** Τα ανωτέρω όρια ισχύουν µόνο για τα χρονικά διαστήµατα συναποτέφρωσης αποβλήτων * σύµφωνα µε την υποβληθείσα ΜΠΕ και το (35) σχετικό του προϊµίου, οι εκποµπές SO 2 και TOC δεν προέρχονται από την συναποτέφρωση αποβλήτων. (παράρτηµα ΙΙ.1 της ΚΥΑ 22912/1117 και του παραρτήµατος VI, Μέρος 4, παρ.2.3 της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103). ** Εφόσον δεν σηµειώνεται υπέρβαση της οριακής τιµής εκποµπών για το HCl. Σε αντίθετη περίπτωση η µέτρηση του HF να γίνεται συνεχώς. (άρθρο 11 παρ. 3 και 5 της ΚΥΑ 22912/1117 και του παραρτήµατος VI, Μέρος 6, παρ.2.3 της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103). Η παράγραφος του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : Συναποτέφρωση αποβλήτων : Συµµόρφωση µε τα συµπεράσµατα Β Τ (υπ αρ. 2013/163/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της ) σύµφωνα µε τα οποία η συναποτέφρωση αποβλήτων αποτελεί Β Τ. Από να τηρούνται οι ακόλουθες οριακές τιµές εκποµπών, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 3, αλλά και το άρθρο 17, παρ.3, της ΚΥΑ /1155 /Ε.103 (ΦΕΚ /6/2013) ανεξαρτήτως είδους καυσίµων: Οριακές τιµές εκποµπών ρύπων στα καυσαέρια ΠΚ 4 (έξοδος Σ/Φ) : Συνεχείς µετρήσεις - µέση ηµερήσια τιµή (mg/nm3): - σκόνη 20

12 12 - ΝΟx SO ΗCl 10 - TOC 40 - ΝΗ 3 (διαφυγή) 50 Περιοδικές µετρήσεις - µέση ηµερήσια τιµή (mg/nm3): - Σ(Cd, Tl) 0,05 - Hg 0,05 - Σ(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 0,5 - HF 1 - PCDDs + PCDFs 0,1 ng/nm3 Η παράγραφος 1.3 του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : 1.3 Συνθήκες µετρήσεων εκποµπών ρύπων Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων εκποµπών ρύπων (παράγραφος 1.1), ανάγονται σε : κανονικές συνθήκες (ξηρό αέριο, θερµοκρασία 273 Κ, πίεση 101,3 kρa) και περιεκτικότητα σε οξυγόνο (Ο 2 ) 10% στην περίπτωση του περιστροφικού κλιβάνου. Για τις υπόλοιπες σηµειακές πηγές (µύλοι, ψύκτης κλίνκερ κλπ) οι εκποµπές να εκφράζονται σε κανονικές συνθήκες mg/nm 3 και περιεκτικότητα σε οξυγόνο (Ο 2 ) ως έχει. Η παράγραφος 1.4 του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : 1.4 Μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας παρεκκλίσεις Χρονικά όρια υπερβάσεων των επιτρεποµένων οριακών τιµών εκποµπών ανά ρύπο : (σκόνη, SO 2, NO X ) για χρήση συµβατικών καυσίµων (σκόνη, SO 2, NO X, HCl, TOC) για συναποτέφρωση 60 ώρες το έτος ανά µονάδα παραγωγής κλίνκερ (ΠΚ 4). Υπολογισµός υπερβάσεων : εάν για µία ηµέρα υπάρχει υπέρβαση της µέσης ηµερήσιας οριακής τιµής, τότε αθροίζεται το σύνολο των ηµίωρων που σηµειώθηκε υπέρβαση στη διάρκεια της ηµέρας ώστε το άθροισµα όλων των ηµίωρων υπέρβασης σε ετήσια βάση να µην υπερβαίνει τις 60 ώρες για κάθε ρύπο. Κατά την περίοδο έναρξης και παύσης λειτουργίας δεν τίθενται οριακές τιµές. Κανονική λειτουργία θεωρείται όταν επιτυγχάνεται το 70 % της ηµερήσιας δυναµικότητας παραγωγής κλίνκερ. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπών δεν συνεχίζεται για κανένα λόγο η αποτέφρωση αποβλήτων στη µονάδα συναποτέφρωσης (ΠΚ 4), για χρονικό διάστηµα

13 13 µεγαλύτερο από τέσσερις συνεχείς ώρες. Στην παράγραφο του κεφαλαίου Β προστίθεται το εδάφιο Να γίνεται ανακύκλωση (ανάκτηση της θερµότητας) µέρους των αερίων ψύξης κλίνκερ στον ΠΚ και στον προασβεστοποιητή ως δευτερογενούς και αντίστοιχα τριτογενούς αέρα καύσης. Η παράγραφος του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : Τεχνικές µείωσης / πρόληψης σηµειακών εκποµπών σκόνης: Εγκατάσταση συστηµάτων αποκονίωσης µηχανολογικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων και των σηµείων πτώσης υλικού στα σηµεία αλλαγής των συστηµάτων µεταφοράς, όπως περιγράφονται στο συνηµµένο παράρτηµα και περιλαµβάνουν πλήθος σακκοφίλτρων και ηλεκτροστατικό φίλτρο ψυγείου κλίνκερ Λειτουργία και συντήρηση συστήµατος συνεχούς µέτρησης των εκποµπών σκόνης στα καυσαέρια του περιστροφικού κλιβάνου (έξοδος σακκοφίλτρου) στα απαέρια των νέων µύλων τσιµέντου (ΜΤ6 και ΜΤ7) (έξοδος σακκοφίλτρων ). στα απαέρια του µύλου άνθρακα /Pet Coke (έξοδος σακκοφίλτρου) Να υπάρχει και να εφαρµόζεται Πρόγραµµα Ελέγχου και ιασφάλισης Ποιότητας των µετρήσεων. Το πρόγραµµα αυτό να υπάρχει σε έντυπη µορφή και: α) να περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή αξιοπιστία των µετρήσεων όπως: χρήση κατάλληλου µετρητικού εξοπλισµού, συνθήκες µέτρησης, έλεγχο µετρητικού εξοπλισµού (π.χ. διακρίβωση, βαθµονόµηση, έλεγχος µηδενός και προκαθορισµένης τιµής-span), επεξεργασία µετρήσεων, ηµερολόγια λειτουργίας-βαθµονοµήσεων, αναγραφή χειριστών κ.λπ., β) να βασίζεται σε διεθνή εµπειρία και πρακτική και σε σχετικές οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας του µετρητικού εξοπλισµού, γ) να εξασφαλίζει ότι η δειγµατοληψία, ανάλυση των ρύπων και ο έλεγχος του µετρητικού εξοπλισµού εκτελούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα CΕΝ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα πρότυπα CΕΝ να εφαρµόζονται πρότυπα ISO ή εθνικά ή άλλα διεθνή που εξασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας, δ) να προβλέπει καταγραφή, σε σχετικό αρχείο, τυχόν παρεκκλίσεων / αστοχιών των µετρήσεων µε την αντίστοιχη αιτιολογία, ε) να προβλέπει την τήρηση των σχετικών παραστατικών σε περίπτωση διενέργειας µετρήσεων / ελέγχου µετρητικού εξοπλισµού από τρίτους. Το εν λόγω πρόγραµµα να καταρτιστεί εντός εξαµήνου από την έναρξη της παρούσας, να υπάρχει στο αρχείο του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης και να είναι στη διάθεση των αρµόδιων

14 14 αρχών, όποτε αυτό ζητηθεί Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας των συστηµάτων αποκονίωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών Η καταγραφή των αποτελεσµάτων µετρήσεων εκποµπών να γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή. ιατήρηση για διάστηµα πέντε ετών των ηλεκτρονικών αρχείων και των αποτελεσµάτων των µετρήσεων εκποµπών σκόνης, στο χώρο του βιοµηχανικού συγκροτήµατος, για τυχόν έλεγχο Να αποστέλλεται µηνιαίως στην Κεντρική και Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, πίνακας των υπερβάσεων των ορίων εκποµπής για σκόνη, SO 2, NO X µε αναγραφόµενες τις αιτίες που τις προκάλεσαν. Να τηρείται το σχετικό αρχείο. Ενηµέρωση δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που δεν σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής. Η παράγραφος του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής : Β.. Τ µείωσης / πρόληψης διάχυτων εκποµπών σκόνης: Εγκατάσταση τροφοδότη ειδικού τύπου «Samson» για τον περιορισµό των διάχυτων εκποµπών σκόνης κατά την τροφοδοσία των α υλών στους ΜΤ Κατασκευή κλειστών αποθηκών πρώτων και ενδιάµεσων υλών µε αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης (απόθεσης / απόληψης), ως ακολούθως: κλειστή αποθήκη ασβεστολίθου (*) κλειστή αποθήκη προοµοιογένειας αργιλοπυριτικών υλικών κλειστή αποθήκη φαιού κλίνκερ σιλό (δύο) αποθήκευσης υποβαθµισµένου κλίνκερ. σιλό αποθήκευσης λευκού κλίνκερ (*) Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υπαίθρια αποθήκευση ασβεστολίθου µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις : - η αποθήκευση ασβεστολίθου σε ανοικτούς σωρούς θα πραγµατοποιείται µόνο σε περιπτώσεις τυχόν δυσχερειών τροφοδότησης της παραγωγής µε ασβεστόλιθο, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργοστασίου ( πχ. δυσλειτουργία του λατοµείου ή των οχηµάτων µεταφοράς ή απρόβλεπτη βλάβη των µηχανηµάτων τροφοδοσίας). - η ποσότητα ασβεστολίθου στους ανοικτούς σωρούς δεν θα υπερβαίνει την εβδοµαδιαία κατανάλωση ( τόνοι). Η ποσότητα αυτή µπορεί να κατανεµηθεί ως εφεδρικό απόθεµα ασφαλείας ( τόνοι) στη νότια πλευρά του εργοστασίου και για λειτουργικούς λόγους πλησίον της θολωτής αποθήκης (8.000 τόνοι) και πλησίον της

15 15 χοάνης παραλαβής του ασβεστολίθου (2.000 τόνοι). Επίσης επιτρέπεται η προσωρινή υπαίθρια αποθήκευση (2-3 ηµερών), απορριπτόµενου υλικού σε δύο σωρούς, ένας ασβεστόλιθου και ένας αργιλοπυριτικών, πλησίον των silo του Μ.Χ.4, έως την επανατροφοδότησή τους στον σπαστήρα. - να λαµβάνεται κάθε πρόσφορο µέτρο πρόληψης και περιορισµού των εκποµπών σωµατιδίων κατά την αποθήκευση και τη διακίνηση του υλικού (πχ. ψεκασµός νερού, ψεκασµός χηµικών ουσιών ή τσιµεντοκονίας για τη δηµιουργία επιφανειακής κρούστας και πυκνή δενδροφύτευση προς την πλευρά µη διακίνησης του υλικού). - η υπαίθρια αποθήκευση ασβεστολίθου καταργείται, εφόσον οι αρµόδιες για την προστασία περιβάλλοντος υπηρεσίες διαπιστώσουν πρόβληµα στο περιβάλλον από τη λειτουργία της Αποκονίωση των αερίων εκτόνωσης κατά την πλήρωση των σιλό και των αποθηκών Ανακύκλωση στην παραγωγή των «επιστροφών» συστηµάτων αποκονίωσης (σακκόφιλτρα, ηλεκτροστατικό φίλτρο) Κατασκευή αναχωµάτων και φυτοκάλυψη αυτών µε δένδρα και θάµνους σε ειδική διάταξη, για τη δηµιουργία φυσικού ανεµοφράκτη στη βόρεια και βορειοανατολική πλευρά των υπαίθριων σωρών πρώτων υλών Να διατηρείται η δενδροφύτευση περιµετρικά του οικοπέδου της εγκατάστασης, σε χώρους όπου δεν είναι εφικτή η κατασκευή αναχωµάτων Να είναι ασφαλτοστρωµένο το οδικό δίκτυο εντός του εργοστασιακού χώρου Να γίνεται συχνά καθαρισµός και διαβροχή των ελεύθερων χώρων του εργοστασίου. Σε περίπτωση υπερχειλίσεων ή διαρροών υλικού από µηχανήµατα, να λαµβάνεται µέριµνα για τον άµεσο καθαρισµό του χώρου µόνο µε σύστηµα αναρρόφησης Επιβολή χαµηλού ορίου ταχύτητας των οχηµάτων εντός του εργοστασίου Τα φορτηγά οχήµατα µεταφοράς υλικών από και προς το εργοστάσιο να είναι καλυµµένα προς αποφυγή διαρροής σκόνης κατά την πορεία τους Να ελέγχεται η στεγανότητα των σιλοφόρων και να πλένονται επιµελώς κατά την έξοδό τους από το εργοστάσιο Να διατηρούνται σε χαµηλό ύψος οι υπαίθριοι σωροί των πρώτων υλών και των στερεών καυσίµων. Να διαβρέχονται τα σηµεία διακίνησης των υλικών αυτών. Να περιορίζεται ο αερισµός των υπαίθριων σωρών των στερεών καυσίµων, µε τεχνικές όπως κατασκευή των σωρών σε κλειστή εκσκαφή µε χαµηλό υψόµετρο, συµπίεση κατά την

16 16 κατασκευή, δηµιουργία επιφανειακής κρούστας από τσιµεντοκονία και κατασκευή αναχωµάτων Τα προς αξιοποίηση στην παραγωγή στερεά απόβλητα ως δευτερογενή καύσιµα, να µεταφέρονται συσκευασµένα ή µε καλυµµένα φορτηγά οχήµατα και χωρίς ενδιάµεση υπαίθρια αποθήκευση στο χώρο του εργοστασίου, να χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Οι χοάνες τροφοδοσίας, όπου η τροφοδοσία δεν γίνεται πνευµατικά, των εγκαταστάσεων θραύσης α υλών και δευτερογενών καυσίµων να είναι στεγασµένες (πλευρικά και οροφή), να φέρουν βιοµηχανικές κουρτίνες στο σηµείο προσέγγισης των προς ανατροπή οχηµάτων µεταφοράς υλικών και σύστηµα ψεκασµού νερού στην οροφή τους Να λειτουργεί στη µέγιστη απόδοση του το σύστηµα αποκονίωσης του σιλό φόρτωσης κλίνκερ µε προορισµό το λιµάνι και των βοηθητικών µηχανηµάτων του καθ όλη την διάρκεια πλήρωσης του σιλό και φόρτωσης των οχηµάτων µεταφοράς κλίνκερ Καθ όλη τη διάρκεια εκφόρτωσης του λευκού κλίνκερ στη χοάνη SAMSON και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) πρώτων λεπτών µετά το πέρας της εκφόρτωσης, να λειτουργεί το σύστηµα αποκονίωσης Να συντηρούνται τα λειτουργικά στοιχεία των συστηµάτων αποκονίωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών Σε περίπτωση δυσλειτουργίας των δευτερευόντων συστηµάτων αποκονίωσης (σακκόφιλτρα) και εφ όσον η δυσλειτουργία συνεχίζεται για διάστηµα άνω των 5 (πέντε) πρώτων λεπτών, να διακόπτεται η λειτουργία του σχετικού τµήµατος παραγωγής. Στην παράγραφο 4.4 του κεφαλαίου Β αντικαθίστανται τα εδάφια 4.4.2, 4.4.5, και προστίθενται τα εδάφια έως και ως εξής ; Εναλλακτικά προς το ήδη χρησιµοποιούµενο συµβατικό καύσιµο (µίγµα άνθρακα - pet coke), επιτρέπεται η ελεγχόµενη καύση των εναλλακτικών καυσίµων και η χρήση βιοµάζας στον ΠΚ4 σε υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων Τα εναλλακτικά καύσιµα, να συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο να αναφέρεται το είδος του αποβλήτου και η φυσική και η χηµική σύνθεσή του. Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιούνται απόβλητα τα οποία περιγράφονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη µη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιηµένη ανάλυση διαπιστευµένου εργαστηρίου µε ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899)

17 Η συναποτέφρωση αποβλήτων θα πρέπει να να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 22912/1117/05 και της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103 και ειδικότερα να τηρούνται τα ακόλουθα : Η µονάδα να σχεδιαστεί να κατασκευαστεί, να εξοπλιστεί και να λειτουργεί κατά τρόπον ώστε η θερµοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (αποβλήτων) να αυξάνεται µε ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο, ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες, τουλάχιστον στους 850 C επί τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Απαγορεύεται η καύση των µη συµβατικών καυσίµων κατά το ξεκίνηµα των κλιβάνων και στις περιπτώσεις ανώµαλης λειτουργίας αυτών (θερµοκρασία <850 ο C). Να χρησιµοποιείται αυτόµατο σύστηµα που να εµποδίζει την τροφοδότηση µε απόβλητα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατά τη φάση εκκίνησης, µέχρι να επιτευχθεί η θερµοκρασία που αναφέρεται παραπάνω, β) οποτεδήποτε δεν διατηρείται η θερµοκρασία που έχει καθοριστεί παραπάνω γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις συνεχείς µετρήσεις υπέρβαση οιασδήποτε οριακής τιµής εκποµπών, οφειλόµενη σε ανωµαλία στη λειτουργία ή αστοχία των συστηµάτων καθαρισµού των απαερίων Οι εκποµπές σκόνης και αερίων ρύπων ( CO, HCl, TOC, SO 2 και NO x ) να µετρούνται και να καταγράφονται συνεχώς, µε αυτόµατα συστήµατα συνεχούς καταγραφής. Οι µετρήσεις της περιεκτικότητας σε βαρέα µέταλλα, HF, PCDDs/PCDFs των καυσαερίων να πραγµατοποιούνται ανά εξάµηνο. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας οι µετρήσεις των ανωτέρω εκποµπών να πραγµατοποιούνται µία φορά ανά τρίµηνο. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων να κοινοποιούνται στην Κεντρική και Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η θερµοκρασία κοντά στο εσωτερικό τοίχωµα του προασβεστοποιητή και του κυρίως καυστήρα του ΠΚ, η συγκέντρωση οξυγόνου, η πίεση καθώς και η θερµοκρασία και περιεκτικότητα σε υδρατµούς των καυσαερίων στην καπνοδόχο να µετρούνται και να καταγράφονται συνεχώς, µε αυτόµατα συστήµατα συνεχούς µέτρησης και καταγραφής. Να διασφαλίζονται οξειδωτικές συνθήκες καύσης (περίσσεια αέρα) ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης καύση των µη συµβατικών καυσίµων. Να παρακολουθούνται συνεχώς οι συνθήκες λειτουργίας των ΠΚ και να καταγράφονται οι σχετικές παράµετροι (θερµοκρασία και πίεση των καυσαερίων, περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο, κλπ.), καθ όλη την διάρκεια της καύσης των εναλλακτικών καυσίµων. Να διασφαλίζεται η σταθερότητα των συνθηκών καύσης των εναλλακτικών καυσίµων.

18 Στην περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπών ρύπων η εταιρεία υποχρεούται : α) να ενηµερώσει τις αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος( κεντρική και περιφερειακή). β) να ενεργήσει το ταχύτερο δυνατόν για την άρση των αιτιών της υπέρβασης γ) να διακόψει την τροφοδοσία της εγκατάστασης µε εναλλακτικά καύσιµα µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης Να εφαρµόζεται σύστηµα δειγµατοληψίας και προσδιορισµού χλωρίου στα εισερχόµενα φορτία εναλλακτικών καυσίµων. Να λαµβάνεται κατ ελάχιστον ένα σύνθετο αντιπροσωπευτικό δείγµα από τρία φορτία. Ο προσδιορισµός του χλωρίου να ακολουθεί το πρότυπο ASTM (D4239-B) ή άλλο ισοδύναµο Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε κατά την παραλαβή, την διακίνηση και την αποθήκευσή των προς αξιοποίηση στερεών αποβλήτων, να αποφεύγονται οι διαρροές υλικών και οι διάχυτες εκποµπές σωµατιδίων Καθ όλη τη διαδροµή και µέχρι το σηµείο εκφόρτωσης τα φορτηγά οχήµατα που µεταφέρουν τα παραπάνω υλικά σε τεµαχισµένη µορφή να είναι καλυµµένα προς αποφυγή της ρύπανσης από διαρροές υλικών και διάχυτες εκποµπές σωµατιδίων Οι χώροι της µονάδας, συµπεριλαµβανοµένων των συναφών χώρων αποθήκευσης αποβλήτων, να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζεται η διαφυγή ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος, τα επιφανειακά ύδατα και στα υπόγεια ύδατα Να ακολουθούνται κριτήρια, για την αποδοχή ή µη των υλικών εναλλακτικών καυσίµων, τα οποία να βασίζονται τουλάχιστον σε τέσσερις βασικές παραµέτρους, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 15359:2011: τη µέση κατώτερη θερµογόνο δύναµη (Lower Heating Value - LHV) την µέση περιεκτικότητα σε χλώριο επί ξηρής βάσης την διάµεσο των τιµών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο, το 80% των τιµών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο όπως στον πίνακα που ακολουθεί: Παράµετρος Μέση κατώτερη θερµογόνος δύναµη (LHV) Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο Μονάδα µέτρησης MJ/kg (as received) % σε ξηρή βάση Κατηγορία ,2 0,6 1,0 1,5 3,0

19 ιάµεσος της περιεκτικότητας σε υδράργυρο 80% των τιµών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο mg/mj (as received) mg/mj (as received) 19 0,02 0,03 0,08 0,15 0,50 0,04 0,06 0,16 0,30 1,00 Με βάση τα παραπάνω, τα εναλλακτικά καύσιµα να είναι: Τουλάχιστον κλάσης 3 ως προς τη µέση κατώτερη θερµογόνο δύναµη (δηλαδή κλάσης 1,2 ή 3). Μέγιστης κλάσης 3 προς τη µέση περιεκτικότητα σε χλώριο (δηλαδή κλάσης 1, 2 ή 3) και Μέγιστης κλάσης 3 προς τη µέση περιεκτικότητα σε υδράργυρο (δηλαδή κλάσης 1, 2 ή 3). Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα κριτήρια να διακόπτεται η προµήθεια των υλικών αυτών Τα απαέρια της συναποτέφρωσης να απάγονται κατά ελεγχόµενο τρόπο, µέσω καπνοδόχου του ΠΚ 4, της οποίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι: Υψος: 125 m ιάµετρος: 4.5 m Ταχύτητα απαερίων : m/s Να αξιολογείται η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών στον αέρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του µέρους 8 του παραρτήµατος VΙ της ΚΥΑ /1155 /Ε.103 (ΦΕΚ /6/2013) Ως την 31 η Μαρτίου κάθε έτους η εταιρία να υποβάλλει στο ΥΠΕΚΑ, και στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Έκθεση, η οποία να περιλαµβάνει επεξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων/αναλύσεων ατµοσφαιρικών εκποµπών, υγρών και στερεών αποβλήτων, συγκρίσεις των στοιχείων αυτών µε τις αναφερόµενες στην παρούσα Απόφαση οριακές τιµές ή τυχόν άλλες (π.χ. της διεθνούς αλληλογραφίας) αναφορικά µε τις παραµέτρους για τις οποίες δεν αναφέρονται οριακές τιµές στην παρούσα Απόφαση, καθώς και τυχόν προτάσεις για βελτίωση των συστηµάτων αντιρρύπανσης. Συγκεκριµένα τα στοιχεία να αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα: o Τις µετρήσεις των εκποµπών των ατµοσφαιρικών ρύπων o Τις τυχόν υπερβάσεις των ορίων εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων καθώς και τις ηµεροµηνίες καταγραφής των υπερβάσεων, τις ενδεχόµενες αιτίες και τα τυχόν επανορθωτικά µέτρα o Στοιχεία χρήσης νερού o Την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων o Έκθεση e-prtr σε εφαρµογή του Κανονισµού 166/2006

20 20 Οι ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να φυλάσσονται στην εταιρία επί µία πενταετία Απαγορεύεται η χρήση υλικών αµιάντου / αµιαντοτσιµέντου [Κ.Υ.Α. 82/2003 (ΦΕΚ 1045Β)]. Σε περίπτωση παρουσίας αµιάντου / αµιαντοτσιµέντου η αποµάκρυνση αυτών να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας [Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138Β)] σε διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης Η εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ΕΝ ISO Επιτρέπεται η καταστροφή κατασχεµένων προϊόντων (από Σ ΟΕ, τελωνεία άλλους φορείς) µε την προϋπόθεση τήρησης των όρων της παρούσας. Μετά την παράγραφο 4.4 προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 4.5 ως εξής : 4.5. Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα Να λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόµενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες Η διαχείριση διάθεση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ήτοι : Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών µη τοξικών αποβλήτων και λασπών. ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων». Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενα Προεδρικά ιατάγµατα. ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων». ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/2.3.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων» Όλα τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93)

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΠ. οικ. 82805/2224/93 Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25-1 - 2011 Αριθ.πρωτ.: 170166 Σχετ.: ΠΡΟΣ: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ «ΤΙΤΑΝ» Χαλκίδος 22 Α 11143 ΑΘΗΝΑ συν. Θεωρηµένη Τεχνική Εκθεση

Αθήνα 25-1 - 2011 Αριθ.πρωτ.: 170166 Σχετ.: ΠΡΟΣ: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ «ΤΙΤΑΝ» Χαλκίδος 22 Α 11143 ΑΘΗΝΑ συν. Θεωρηµένη Τεχνική Εκθεση Υπαγωγή στην Οδηγία 96/61/ΕΚ(IPPC) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7 - 2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 34/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Στην Αθήνα, σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου 2012, οι πιο κάτω φορείς: 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours Σύµπηκτα βιοµάζας (pellets) Ένα νέο καύσιµο στην Ελλάδα Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ Τι είναι τα σύµπηκτα ξύλου (pellets) Πρώτη ύλη: ξερό ξύλο, υπολείµµατα επεξεργασίας ξύλου (αγροτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα : 14-3-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ. : 1804/ Φ.14 / 2140 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ Σχετ. : Φ802/627/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος To νοµοθετικό έργο για το περιβάλλον ξεκίνησε ουσιαστικά το 1986 µε το νόµο πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την έκδοση όλων των µετέπειτα νοµοθετηµάτων που αφορούν την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Κωστής Μαγουλάς (1), Επαμεινώντας Βουτσάς (2), Δημήτρης Τασιός (3) (1) Καθηγητής ΕΜΠ, (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 87/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Γνωµοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), από τους ψυκτικούς θαλάµους του ΓΝ Λασιθίου Οργ. Μον. Έδρας Αγ. Νικολάου, ΓΝ Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Ενημέρωση των ιδιοκτητών, παραγωγών και εισαγωγέων εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Χρήστος Τσομπανίδης Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 21 Νοεμβρίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-12-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/4914/13 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/4534/13 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι το γραφείο προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Α ΕΙΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χαλκίδα: 10-05 - 2013 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 3015 / Φ.14 / 2867 Ταχ..νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα