Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014

2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία διαβιβάστηκε στο Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης µε το µε αρ. πρωτ. 5634/ έγγραφό του, συγκροτήθηκε, µε την υπ αριθ. Φ /27726/ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ), Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αποτελούµενο από τους: Μπούρτζινο Νικόλαο, Ειδικό Επιθεωρητή Γ.Ε..., ως συντονιστή ουλαδίρη Νικόλαο, Ειδικό Επιθεωρητή Γ.Ε... Νικηφοράκη Μαρία, Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Ε.Π. Παπαδέλλη Αθανάσιο, Επιθεωρητή Ελεγκτή του ΣΕΕ µε αντικείµενο ελέγχου τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Α. NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ Α.1. Γενικό Νοµικό Πλαίσιο 1. ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016 B ) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 2. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. 3. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3854/10 και το Ν.4042/ ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B ) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» 5. ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/2003 (ΦΕΚ 606 Β / ) «Σχέδια διάθεσης/απολύµανσης συσκευών που περιέχουν ΡCΒ. Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και µετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων µε ΡCΒ, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β` 514)». 6. ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B ) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» 7. Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) 1013/2006: Για τις µεταφορές αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει. 1

3 8. ΚΥΑ 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168 Β ) «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών µικρών ΧΥΤΑ σε νησιά και αποµονωµένους οικισµούς κατ εφαρµογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 (Παρ.Ι) της υπ αριθµ.29407/3508/2002 ΚΥΑ» 9. Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94 Α / ) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 10. Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α / ) (άρθρο 12) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α / ) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» που ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα. 12. ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ 1537 Β / ) «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων», που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4042/2012. Α.2.Νοµικό Πλαίσιο Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. και Ε.Ο.ΑΝ. 1. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B /2003) «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. ΚΥΑ /2004 (ΦΕΚ 849 Β / ) «Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρµογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π." (ΦΕΚ 179 Α /2001)». 2

4 4. ΚΥΑ /2004 (ΦΕΚ 1916 Β / ) «Ξεχωριστή αναγραφή της χρηµατικής εισφοράς επί των τιµολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχηµάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των οχηµάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιµολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες επιτηδευµατίες». 5. Π 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α / ) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών του Οργανισµού». 6. Π 170/2008 (ΦΕΚ 228 Α / ) «Οργανισµός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.)». 7. ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408 Β / ) «Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε. )». 8. Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94 Α / ) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 9. ΚΥΑ 44875/2011 (ΦΕΚ 2434 Β / ) «Καθορισµός της διαδικασίας απόσπασης ή µεταφοράς του προσωπικού κατά την αρχική στελέχωση του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.)». 10. Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α / ) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» που ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα. Α.3.Νοµικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων Α.3.1. Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασίας 3

5 1. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286 Β /2007) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύµφωνα µε το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 A /2001), καθώς και άλλων διατάξεων του νόµου αυτού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας», του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004». Α.3.2. Οχήµατα στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Π 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000». Α.3.3. Μεταχειρισµένα Ελαστικά Οχηµάτων Π 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α / ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». Α.3.4. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων Π 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων. Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001 «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40 Β )». Α.3.5. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών ΚΥΑ Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών». Α.3.6. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 1. Π 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 4

6 ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003». 2. Π 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α / ) «Τροποποίηση του Προεδρικού ιατάγµατος 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α /2004), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)» του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 2003». 3. ΥΑ οικ (ΦΕΚ 2711 Β / ) «Τροποποίηση Παραρτήµατος ΙΒ του Π 117/2004». Α.3.7. Επικίνδυνα Απόβλητα 1. ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514 Β / ) Καθορισµός µέτρων/όρων για διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίωνπολυχλωροτριφαινυλίων (PCB-PCT). 2. ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 604 Β / ) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991». Αντικατάσταση της υπ.αριθ.19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. ΚΥΑ 24944/1159/2006(ΦΕΚ 791 Β / ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθµ /725/2006 ΚΥΑ και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 και του «Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β / ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Σ..Ε.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ.α) της υπ αριθµ /725/2006 ΚΥΑ και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ αριθµ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου Τροποποίηση της υπ αριθµ 13588/725/2006ΚΥΑ και της υπ αριθµ.24944/1159/2006 ΚΥΑ. A.3.8. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 1. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ µε αρ. πρωτ. 4834/ «ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από ηµόσια 5

7 Έργα- ιευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. Α.4.Νοµικό Πλαίσιο Φορέων ιαχείρισης Στερεών-Αποβλήτων 1. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B /2003) «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α / ) (Άρθρο 30) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης». 3. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α / ) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 5. Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α / ) (Άρθρο 42) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 6. Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση. Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου είχε αρχική συνάντηση στις µε τον πρόεδρο του.σ. του Ε.Ο.ΑΝ. κ. Ιωάννη Αγαπητίδη και τον Γενικό ιευθυντή του Οργανισµού κ. Αδαµάντιο Σκορδίλη. Κατά την συνάντηση ζητήθηκαν από το Κλιµάκιο Ελέγχου τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία διαβιβάστηκαν µε τα µε αρ. πρωτ. οικ.72/ και οικ.200/ έγγραφα του Ε.Ο.ΑΝ.: 1. Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Ο.ΑΝ. 2. Το θεσµικό πλαίσιο της ανακύκλωσης και των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 3. Το σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας και το σχέδιο Κανονισµού Προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. 4. Τη σύνθεση των.σ. του Οργανισµού από το 2009 και εντεύθεν. 5. Την αναλυτική κατάσταση του προσωπικού που υπηρετεί στον Ε.Ο.ΑΝ. (σχέση εργασίας, τυπικά προσόντα, αποδοχές). 6

8 6. Το νοµικό πλαίσιο που καθορίζει τις αποσπάσεις στον Οργανισµό. 7. Τις συνοπτικές αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων του Οργανισµού. 8. Τους προϋπολογισµούς και ισολογισµούς του Ε.Ο.ΑΝ. (προϋπολογισµοί 2011, 2012, 2013 και 2014 και ισολογισµοί 2011 και 2012). 9. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Deloitte) των οικονοµικών καταστάσεων του Ε.Ο.ΑΝ., οι οποίες αποτελούνταν από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2011 και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της πρώτης διαχειριστικής χρήσης, η οποία έληξε την ηµεροµηνία αυτή. 10. Πίνακα µε τις δαπάνες για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ. τη διετία Πίνακα των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί από τον Οργανισµό. Στις συµβάσεις αυτές περιλαµβάνονται: Συµβάσεις προµήθειας υλικών και γραφειακού εξοπλισµού. Συµβάσεις µε ελεγκτικό αντικείµενο (οικονοµικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι, έλεγχοι λειτουργίας συστηµάτων). Συµβάσεις µε τεχνικό-µελετητικό αντικείµενο. Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών νοµικής φύσης. 12. Τις εγκρίσεις, ανανεώσεις ή µη, ανακλήσεις εγκρίσεων, όλων των Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης. 13. Τις Ετήσιες Εκθέσεις των Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης για το Τον Οδηγό των Ετήσιων Εκθέσεων, που έχει εκπονήσει ο Οργανισµός, προκειµένου να τον χρησιµοποιήσουν τα Συστήµατα για τις εκθέσεις των ετών 2013 και εντεύθεν. 15. Πίνακα µε τα πρόστιµα, τα οποία έχει επιβάλλει ο Οργανισµός. Ακολούθησε σειρά επαφών και συνεργασιών που είχε το Κλιµάκιο Ελέγχου µε τον Γενικό ιευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. (ενδεικτικές ηµεροµηνίες , , ) για παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινήσεων, στοιχεία που διαβιβάστηκαν µε σειρά εγγράφων του Ε.Ο.ΑΝ. Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Γ.1. Ίδρυση και ενεργοποίηση του Ε.Ο.ΑΝ. Με τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ), ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.)., ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου (ΝΠΙ ), µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Υπάγεται στον έλεγχο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και βασικός σκοπός του είναι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της πολιτικής 7

9 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων. Με το Π 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α / ) θεσπίστηκε η συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. και ο Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών του Οργανισµού. Επιπλέον µε το Π 170/2008 (ΦΕΚ 228 Α / ) θεσπίστηκε ο Οργανισµός υπηρεσιών και προσωπικού του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Με την ΥΑ οικ (ΦΕΚ 185 Ειδ. Θέσεων/ ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων ορίστηκαν τα µέλη (µε αντίστοιχο αριθµό αναπληρωµατικών) του 15µελούς ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π., µε πρόεδρο τον κ. Σούλιο Γεώργιο του Χρήστου και τριετή θητεία. Με το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α / ) έγιναν τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.). Με την ΥΑ (ΦΕΚ 285 Ειδ. Θέσεων/ ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίστηκαν τα µέλη (µε αντίστοιχο αριθµό αναπληρωµατικών) του 9µελούς ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π., µε πρόεδρο την κα Λαζαρίδη Κωνσταντίνα-Αικατερίνη του Λαζάρου και τριετή θητεία. Με την ΥΑ 4487/ (ΦΕΚ 20 Ειδικών Θέσεων/2011/ ), τοποθετήθηκε, µετά από επιλογή, ο κ. Σκορδίλης Αδαµάντιος του ηµητρίου Μόνιµος Υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών του ΥΠΕΚΑ, στη θέση του Γενικού ιευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. Με το άρθρο 46 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α / ) ο Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) µετονοµάστηκε σε Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Το διάστηµα από έως , µετακινούνται τέσσερεις (4) υπάλληλοι (τρείς µε απόσπαση, ένας µε µεταφορά) στον Ε.Ο.ΑΝ. Με την ΥΑ (ΦΕΚ 216 Ειδ. Θέσεων/ ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίστηκαν τα µέλη (µε αντίστοιχο αριθµό αναπληρωµατικών) του 11µελούς ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., µε πρόεδρο την κα Λαζαρίδη Κωνσταντίνα-Αικατερίνη του Λαζάρου και τριετή θητεία. Με την ΥΑ (ΦΕΚ 174 Ειδ. Θέσεων/ ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τροποποιείται η ΥΑ (ΦΕΚ 216 Ειδ. Θέσεων/ ) και αντικαθίστανται ο πρόεδρος και τέσσερα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., µε νέο πρόεδρο τον κ. Αγαπητίδη Ιωάννη 8

10 του Σωτηρίου για το υπόλοιπο της ορισθείσας στην τροποποιούµενη ΥΑ θητείας. Το διάστηµα από έως , µετακινούνται οκτώ (8) επιπλέον υπάλληλοι (επτά µε απόσπαση, ένας µε µεταφορά) στον Ε.Ο.ΑΝ. Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Π 99/2008 «Το.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα, έκτακτα δε µετά από πρόσκληση του Προέδρου ή τριών µελών του». Από τα χορηγηθέντα στοιχεία και όσον αφορά τα ποσοτικά στοιχεία των συνεδριάσεων του Σ του Οργανισµού προέκυψαν τα ακόλουθα: i. Η πρώτη συνεδρίαση του Σ του Οργανισµού έγινε στις και µέχρι τις έγιναν 49 συνεδριάσεις. ii. Η συχνότητα των συνεδριάσεων είναι 1-2 φορές τον µήνα. iii. Το χρονικό διάστηµα από έως , για ένα περίπου έτος, το.σ. του Οργανισµού δεν συνεδρίασε. iv. Κατά τον µήνα Αύγουστο όλων των ετών (2009, 2010, 2011, 2012 και 2013) το.σ. δεν συνεδρίασε. Σηµειώνεται ότι για τις πέντε πρώτες συνεδριάσεις ( , , , και ) δεν υπάρχει συνοπτική καταγραφή των αποφάσεων που ελήφθησαν, όπως για όλες τις υπόλοιπες. Γ.2. Στελέχωση του Οργανισµού Στο άρθρο 4 του Π 99/2008 προβλέπονται τα προσόντα και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Γεν. ιευθυντή του Οργανισµού. Με βάση τα παραπάνω οριζόµενα έγινε η προκήρυξη, η επιλογή και η πλήρωση της θέσης του Γεν. ιευθυντή µε την τοποθέτηση, µε την ΥΑ 4487/ , του κ. Σκορδίλη Αδαµάντιου του ηµητρίου, Μονίµου Υπαλλήλου του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών του ΥΠΕΚΑ, στην εν λόγω θέση. Με την ΚΥΑ 44875/2011 (ΦΕΚ 2434 Β / ) καθορίστηκε η διαδικασία απόσπασης ή µεταφοράς του προσωπικού κατά την αρχική στελέχωση του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.). Στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται η απόσπαση ή µεταφορά υπαλλήλων µετά από πρόσκληση που κοινοποιείται σε όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα και επιλογή από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Με την διαδικασία αυτή αποσπάστηκαν ή µεταφέρθηκαν οι δώδεκα (12) υπάλληλοι που υπηρετούν σήµερα στον Οργανισµό και χρονολογικά η σειρά µετακίνησής τους είναι η ακόλουθη: Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από την ΜΟ ΑΕ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την

11 Μόνιµος Υπάλληλος αποσπάται από το ΙΚΑ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ µεταφέρεται από τις Ο ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) µε ηµεροµηνία έναρξης της µεταφοράς την Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από το ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Μόνιµος Υπάλληλος αποσπάται από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από τις Ο ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Μόνιµος Υπάλληλος αποσπάται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ µεταφέρεται από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ µε ηµεροµηνία έναρξης της µεταφοράς την Μόνιµος Υπάλληλος αποσπάται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Σύµφωνα µε το εδ. (ια) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π 99/2008 το.σ. του Οργανισµού «Είναι αρµόδιο να επιλέγει τους ιευθυντές και προϊσταµένους Τµηµάτων και Γραφείων». Επιπλέον σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π 170/2008 «1. Στις θέσεις ιευθυντή και Προϊσταµένων των Τµηµάτων της ιεύθυνσης Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ µε ειδικότητες ιοικητικού-οικονιµικού και Πληροφορικής. 10

12 2. Στις θέσεις ιευθυντή και Προϊσταµένων των Τµηµάτων της ιεύθυνσης Εναλλακτικής ιαχείρισης τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος». Με απόφαση της 43 ης συνεδρίασης του.σ. του Ε.Ο.ΑΝ. µε ηµεροµηνία η υπάλληλος Ι ΑΧ Χαριτοπούλου Τριανταφυλλιά, κατηγορίας ΠΕ Περιβάλλοντος, τοποθετήθηκε στη θέση της ιευθύντριας της ιεύθυνσης Εναλλακτικής ιαχείρισης. Με απόφαση της 50 ης συνεδρίασης του.σ. του Ε.Ο.ΑΝ. µε ηµεροµηνία η υπάλληλος Ι ΑΧ Ιωακειµίδου Χρυσούλα, κατηγορίας ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, τοποθετήθηκε στη θέση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινων Πόρων και ιοικητικής Υποστήριξης της ιεύθυνσης Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών. Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν.2939/2001, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.3854/2010, «Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και τους άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα δικαιούνται τις αποδοχές και γενικά τις πάσης φύσεως απολαβές που θα ελάµβαναν εάν παρέµεναν στην οργανική τους θέση, το σύνολο δε των απολαβών και αµοιβών αυτών βαρύνουν τον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.». Με τον Ν.4024/2011 περί ενιαίου µισθολογίου-βαθµολογίου στον δηµόσιο τοµέα σε συνδυασµό µε το Ν.4093/2012, καθορίστηκε ο ενιαίος τρόπος αµοιβής των εργαζόµενων στον δηµόσιο τοµέα (στενό και ευρύτερο). Κατά συνέπεια οι εξ αποσπάσεως ή µεταφοράς στον Ε.Ο.ΑΝ. υπάλληλοι, ως προερχόµενοι από φορείς του δηµοσίου, πρέπει να αµείβονται µε το ενιαίο µισθολόγιο. Προς επίρρωση των ανωτέρω σηµειώνεται ότι µε το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Νοµοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ ο ΕΟΑΝ ενηµερώνεται ότι «σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Καθορισµός αποδοχών των υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)», επεστράφη από το Υπουργείο Οικονοµικών- Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανυπόγραφο, µε το αιτιολογικό ότι το προσωπικό του ΕΟΑΝ καλύπτεται «µε την υποπαρ. Γ1 περίπτωση 12 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2011 και συνεπώς παρέλκει η έκδοση απόφασης µε το ίδιο περιεχόµενο», τοποθέτηση που αφορά τον τρόπο αµοιβής και των εκ µεταφοράς υπαλλήλων. Από τα χορηγηθέντα στοιχεία, που σχετίζονται µε τη µισθοδοσία των υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ. προέκυψε ότι όλοι οι µε απόσπαση ή µεταφορά υπηρετούντες στον Ε.Ο.ΑΝ. υπάλληλοι αµείβονται µε τις απολαβές, οι οποίες προβλέπονται στο ενιαίο µισθολόγιο. Γ.3. Σύναψη συµβάσεων Γ.3.1. Συµβάσεις προµήθειας εξοπλισµού γραφείων 11

13 Τη διετία , στη φάση της στελέχωσης του οργανισµού, έγιναν προµήθειες εξοπλισµού γραφείων (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά, λογισµικό, έπιπλα, είδη γραφείου, κλιµατιστικά). Οι προµήθειες αυτές ήταν συνολικής αξίας και έγιναν µε τους ακόλουθους τρόπους: Σύµβαση αξίας (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά, λογισµικό) µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Πέντε (5) συµβάσεις αξίας , 4.928, 2.732, και 1626 (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά, λογισµικό, έπιπλα, είδη γραφείου, κλιµατιστικά) µε απευθείας ανάθεση µετά από έρευνα αγοράς και λήψη τριών προσφορών και κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη τιµή. Σύµβαση (εγκατάσταση λογισµικού) µε απευθείας ανάθεση. Ο τρόπος ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών είναι σύννοµος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.. 99/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995) και µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών που έγινε µε την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) στην οποία προβλέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων «α)με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ». Μάλιστα, τόσο η έρευνα αγοράς και η λήψη των τριών προσφορών στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων, όσο και η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού στην περίπτωση της σύµβασης των χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, αποδεικνύουν την πρόθεση της ιοίκησης του Οργανισµού για διαφανείς διαδικασίες προµηθειών. Γ.3.2. Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ελέγχου συστηµάτων και του ΕΟΑΝ Την τριετία 2011 έως 2013 έχουν συναφθεί από τον ΕΟΑΝ οκτώ (8) συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ελέγχου συστηµάτων (οικονοµικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι, έλεγχοι λειτουργίας και φυσικού αντικειµένου, έλεγχοι υπόχρεων διαχειριστών συστηµάτων) ως ακολούθως: Τέσσερεις (4) συµβάσεις αξίας , , και µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 12

14 Τέσσερεις (4) συµβάσεις αξίας , , και µε απευθείας ανάθεση. Επιπλέον συνήφθη µια σύµβαση αξίας για διαχειριστικό έλεγχο της οικονοµικής χρήσης 2011 του ΕΟΑΝ µε απευθείας ανάθεση. Ο τρόπος ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών είναι σύννοµος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.. 99/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995) και µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών που έγινε µε την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) στην οποία προβλέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων «α)με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β)με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγούµενης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ». Γ.3.3. Συµβάσεις µελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου Την τριετία 2011 έως 2013 συνήφθησαν από τον ΕΟΑΝ πέντε (5) συµβάσεις µελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου ως ακολούθως: ύο (2) συµβάσεις αξίας και µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Τρεις (3) συµβάσεις αξίας , και µε απευθείας ανάθεση. Εξ αυτών σε µια έγινε έρευνα και λήψη τριών προσφορών. Ο τρόπος ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών είναι σύννοµος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.. 99/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995) και µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών που έγινε µε την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) στην οποία προβλέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων «α)με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β)με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγούµενης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ». Γ.3.4. Συµβάσεις παροχής νοµικών υπηρεσιών 13

15 Την τριετία 2011 έως 2013 συνήφθησαν από τον ΕΟΑΝ έξη (6) συµβάσεις παροχής νοµικών υπηρεσιών συµβάσεις αξίας 8.000, 8.000, 9.000, 2.500, και µε απευθείας ανάθεση. Εξ αυτών σε µια έγινε έρευνα και λήψη δύο προσφορών. Ο τρόπος ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών είναι σύννοµος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.. 99/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995) και µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών που έγινε µε την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) στην οποία προβλέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων «α)με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ». Γ.3.5. Συµβάσεις νοµικού συµβούλου Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.. 170/2008 προβλέπεται ότι «Με απόφαση του.σ. του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. δύναται να προσληφθεί µε σχέση έµµισθης εντολής, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ως νοµικός σύµβουλος». Ο τρόπος επιλογής του δεν καθορίζεται από το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο. Η αρχική επιλογή του κ. Σταύρου Γκούµα, ως νοµικού συµβούλου του Οργανισµού, έγινε µε διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς και αξιολόγηση και σχετική εισήγηση προς το.σ. από επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. Το.Σ. την 12 η συνεδρίαση της (θέµα 3) αποφάσισε την σύναψη σχετικής σύµβασης µε τον κ. Σταύρο Γκούµα εξάµηνης διάρκειας µε αµοιβή συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και νόµιµων κρατήσεων και φόρων. Στη συνέχεια το.σ., την 32 η συνεδρίαση της (θέµα 3) αποφάσισε την σύναψη σύµβασης έµµισθης εντολής νοµικού συµβούλου µε τον µέχρι τότε συνεργάτη του Οργανισµού κ. Σταύρο Γκούµα µε ηµεροµηνία έναρξης την και αµοιβή το ελάχιστο όριο πάγιας µηνιαίας αντιµισθίας δικηγόρου, όπως ίσχυε κατά την υπογραφή και θα διαµορφώνεται µελλοντικά, προσαυξηµένου κατά 20%, πλέον ΦΠΑ, και οι τυχόν δικαστικές παραστάσεις θα καλύπτονται µε την ελάχιστη προβλεπόµενη αµοιβή προσαυξηµένη κατά 20%. Στην παρ. 5 του άρθρου 5 του Π.. 170/2008 προβλέπεται ότι «Ο Νοµικός Σύµβουλος του Οργανισµού αµείβεται µε πάγια αντιµισθία το ύψος της οποίας ορίζεται από τις κείµενες περί δικηγόρων σχετικές διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν». Η χορηγηθείσα 14

16 προσαύξηση κατά 20% από το ελάχιστο όριο πάγιας µηνιαίας αντιµισθίας δικηγόρου, παρότι φαίνεται ότι είναι σύννοµη, θα έπρεπε να έχει εξειδικευµένη αιτιολογία (µεγάλη γκάµα υποθέσεων, απαίτηση ειδικών γνώσεων κλπ). Γ.3.6. Συµβάσεις παροχής λογιστικών υπηρεσιών Η αρχική ανάθεση στην εταιρεία ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΕ του έργου της παροχής λογιστικών υπηρεσιών στον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π., έγινε µε διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγηση και σχετική εισήγηση προς το.σ. από επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. Το.Σ. στη 16 η συνεδρίαση της (θέµα 6) αποφάσισε την σύναψη σχετικής σύµβασης εξάµηνης διάρκειας µε αµοιβή συν ΦΠΑ. Στη συνέχεια µε το µε αρ. πρωτ. 709/ έγγραφο του Γενικού ιευθυντή του Οργανισµού παρατείνεται η ισχύς της εν λόγω σύµβασης για ένα επιπλέον εξάµηνο (µέχρι ), στο πλαίσιο της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 3 της σύµβασης. Η παράταση ισχύος της σύµβασης θα έπρεπε να είχε υπογραφεί από τον πρόεδρο του.σ. που υπογράφει και την αρχική σύµβαση. Στη συνέχεια το.σ. στη 30 η συνεδρίαση της (θέµα 4β) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΕ του έργου της παροχής λογιστικών υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους (µέχρι ) µε αµοιβή συν ΦΠΑ. Τέλος το.σ. στη 42 η συνεδρίαση της (θέµα 3) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΕ του έργου της παροχής λογιστικών υπηρεσιών για το χρονικό διάστηµα από µέχρι µε αµοιβή συν ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι στο µεσοδιάστηµα, µε την µε αρ. πρωτ. 24/ απόφαση του Γενικού ιευθυντή του Οργανισµού και µετά από σχετική απόφαση της 20 ης συνεδρίασης του.σ. ( ), αποφασίστηκε η σύναψη πρόσθετης σύµβασης µε την εταιρεία ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΕ µε αντικείµενο «Παροχή Πρόσθετων Υπηρεσιών Λογιστικής Παρακολούθησης για βελτίωση λειτουργίας του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.» µε αµοιβή και διάρκεια δύο (2) µηνών. Ο τρόπος ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών είναι σύννοµος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.. 99/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995) και µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών που έγινε µε την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) στην οποία προβλέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 15

17 «α)με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ». Μάλιστα ο τρόπος που έγινε η αρχική ανάθεση (διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγηση και σχετική εισήγηση προς το.σ. από επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό) δείχνει τη διάθεση της ιοίκησης του Οργανισµού για διαφανείς διαδικασίες. Γ.4. Αποφάσεις.Σ. οικονοµικού χαρακτήρα για λειτουργικά θέµατα Από τη µελέτη των πρακτικών του.σ. του Οργανισµού προέκυψε σειρά αποφάσεων που δεν συµβαδίζουν µε τα ισχύοντα στον λοιπό ηµόσιο Τοµέα, µε την παρούσα οικονοµική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε µη αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του ηµοσίου. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Στην 39 η συνεδρίασή του ( ) το.σ. «Καθορίζει τη χιλιοµετρική αποζηµίωση σε 0,50 /χλµ για µετακινήσεις που γίνονται κατ εντολή των αρµόδιων οργάνων µε στόχο ελεγκτικές ενέργειες και καλύπτει επιπλέον δαπάνες από τυχόν ατύχηµα ή άλλη βλάβη, που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα ασφάλιση των οχηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν», ενώ στην 47 η συνεδρίασή του ( ) το.σ. αποφασίζει «Την αποδοχή της πρότασης για χιλιοµετρική αποζηµίωση σε 0,30 /χλµ. για µέλη Σ και την δυνατότητα ισχύος της αναδροµικά» έναντι 0,15 /χλµ που ισχύει για το ηµόσιο και χωρίς καµιά επιπλέον ασφαλιστική πρόβλεψη. Στην 39 η συνεδρίασή του ( ) το.σ. «Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του ΕΟΑΝ έτους 2013, όπως στη σχετική εισήγηση, µε την προσθήκη της αγοράς ενός οχήµατος, προϋπολογισµού Ευρώ στο ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.». Το κόστος του οχήµατος θεωρείται υψηλό. Στην 44 η συνεδρίασή του ( ) το.σ. αποφασίζει «Την απευθείας ανάθεση του έργου «Γραµµατειακή Υποστήριξη (Εξασφάλιση Γραµµατέως) του Γραφείου του Γενικού ιευθυντή του ΕΟΑΝ» σε αξιόπιστη εταιρεία παροχής τέτοιων υπηρεσιών (γραµµατέων) που θα επιλέξει ή θα εισηγηθεί στο.σ. ο Γενικός ιευθυντής του ΕΟΑΝ κ. Α. Σκορδίλης, λόγω έλλειψης προσωπικού, για ένα(1) έτος µε δικαίωµα µονοµερούς λύσεως της σχετικής σύµβασης πριν την πάροδο έτους από τον ΕΟΑΝ αζηµίως γι` αυτόν, µέχρι του ποσού των ευρώ, περιλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.». Στην 46 η συνεδρίασή του ( ) το.σ. αποφασίζει «Να αναθέσει για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και των φυσικών 16

18 προσώπων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του καθώς και των διευθυντικών στελεχών του έναντι του κινδύνου των πάσης φύσεως αστικών αξιώσεων των τρίτων που προκαλούνται κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Ε.Ο.ΑΝ. και των έναντι αυτού καθηκόντων και υποχρεώσεων των µελών του.σ. του και των στελεχών του» στην εταιρία και τη σύναψη ασφαλιστηρίου συµβολαίου αντί του ποσού ασφαλίστρων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (5.900) για ένα έτος (περιλαµβανοµένων όλων των νόµιµων επιβαρύνσεων) και για όριο αποζηµίωσης ευρώ ανά ζηµιογόνο γεγονός και αθροιστικά για όλη την περίοδο ασφάλισης». Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη, παρότι κρίνεται λογική, δεν συµβαδίζει µε τα ισχύοντα στο λοιπό ηµόσιο Τοµέα, στους υπαλλήλους του οποίου δεν προσφέρεται καµιά ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικών διεκδικήσεων. Γ.5. Συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου µελέτησε ιδιαίτερα τις ενέργειες του Ε.Ο.ΑΝ. τις σχετικές µε συστήµατα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών και ηλεκτρικών στηλών, µη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασίας και αποβλήτων λιπαντικών ελαιών. Εκτενέστερα διερευνήθηκαν οι ενέργειες του Ε.Ο.ΑΝ. οι σχετικές µε συστήµατα που εµφάνισαν σοβαρά προβλήµατα κατά τη λειτουργία τους ή έγιναν αντικείµενα καταγγελιών προς τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και ειδικότερα: Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «ΣΥ. Ε.ΣΥΣ. ΑΕ» Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «RE-BATTERY Α.Ε.» Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης µη επικίνδυνων αποβλήτων συσκευασίας µε το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.» Γ.5.1.Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών 17

19 Με το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α ), θεσπίστηκαν µέτρα και όροι για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων 1, που σαν στόχο έχουν την εναλλακτική διαχείριση τους όταν αυτά καταστούν απόβλητα και αποσκοπούν στην επαναχρησιµοποίηση ή την αξιοποίηση των εν λόγω αποβλήτων. Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ & Σ) 2 περιλαµβάνονται, όπως προαναφέρθηκε, στα απόβλητα εκείνα που απαιτούν την εφαρµογή προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Η αδειοδότηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών υπόκειται στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και συγκεκριµένα της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β ) και ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791 Β ). Το βασικό θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, εκτός από το Ν. 2939/2001 που αναφέρθηκε προηγουµένως, περιλαµβάνεται και το αρ. 115/ Π.., µε το οποίο ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, (όπως αυτή συµπληρώθηκε από την 93/86/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε από την 98/101/ΕΚ, οδηγίες) στο εθνικό δίκαιο και κατόπιν αντικαταστάθηκε από την Κ.Υ.Α /2057/Ε103/ Η ως άνω ΚΥΑ καλύπτει όλες τις ΗΣ & Σ που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για οιανδήποτε χρήση από τον καταναλωτή, την βιοµηχανία ή τα µέσα µεταφοράς, ανεξάρτητα από τη µορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα υλικά από τα οποία συντίθενται, και τις χρησιµοποιηµένες Η.Σ. και συσσωρευτές. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οδηγία 91/157/ΕΟΚ καταργήθηκε από την οδηγία 2006/66/ΕΚ 5, η οποία µε τη σειρά της, 1 Στη φράση «άλλα προϊόντα», νοούνται: «τα προϊόντα όπως τα οχήµατα, λάστιχα, καταλύτες οχηµάτων, ορυκτέλαια, µπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης, εφηµερίδες και περιοδικά, είδη χάρτινης γραφικής ύλης κ.α., τα οποία µετά τη χρήση τους και αφού καταστούν απόβλητα (στερεά ή επικίνδυνα), κατά την έννοια των διατάξεων της κείµενης σχετικής νοµοθεσία, υπόκεινται σε επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίηση. 2 Ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή αλλιώς µπαταρία, που δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί και προορίζεται για διάθεση ή αξιοποίηση. ιαχωρίζονται στις επαναφορτιζόµενες και µιας χρήσης. Επίσης µπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Φορητές µπαταρίες, β) Μπαταρίες αυτοκινήτων, γ) Βιοµηχανικές µπαταρίες 3 Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (Β 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κλπ.» (Β 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 4 ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/ Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 5 Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Σεπτεµβρίου 2006, σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 18

20 τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2008/103/ΕΚ 6 όσον αφορά στην τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά και την Οδηγία 2008/12/ΕΚ 7, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Επίσης εκδόθηκε η αρ. 2008/763/ΕΚ 8 Απόφαση της Επιτροπής, για την καθιέρωση, σύµφωνα µε την οδηγία 2006/66/ΕΚ, κοινής µεθοδολογίας για τον υπολογισµό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες. Για την επίτευξη των στόχων του Ν.2939/2001 και των προαναφεροµένων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του Ν.2939/2001, όσοι προβαίνουν σε διαχείριση άλλων προϊόντων (διαχειριστές) 9, υποχρεώνονται να οργανώνουν Συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης (ΣΕ ) που αφορούν στη δραστηριότητα τους. Γ Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών µε δ.τ. «ΣΥ. Ε.ΣΥΣ. ΑΕ» Με την αρ / Συµβολαιογραφική Πράξη, κατά τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταρτίστηκε το καταστατικό της εταιρείας «Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυµη Εταιρεία, µε το διακριτικό τίτλο «ΣΥ ΕΣΥΣ Α.Ε» 10 µε έδρα στο ήµο απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ 6 Ο ΗΓΙΑ 2008/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεµβρίου 2008 Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά 7 Ο ΗΓΙΑ 2008/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή 8 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεµβρίου 2008 για την καθιέρωση, σύµφωνα µε την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, κοινής µεθοδολογίας για τον υπολογισµό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες 9 «ιαχείριση άλλων προϊόντων» σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2939/2001, νοείται: «η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άµεσα τα άλλα προϊόντα (προµήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών), εφεξής: «προµήθεια», η παραγωγή και µετατροπή των άλλων προϊόντων («κατασκευή»), η διάθεση στην αγορά (εµπορία συµπεριλαµβανοµένων και της εισαγωγής)των άλλων προϊόντων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό («διακίνηση»). Στη διακίνηση δεν περιλαµβάνονται οι εργασίες µεταφοράς καθ αυτές». 10 Η ως άνω Α.Ε. υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1. του άρθρου 5 του Ν.3220/2004, σύµφωνα µε το οποίο τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν, µετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, ως "Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης", που προβλέπεται από την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α ) και τα οποία αποµένουν µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και την αναγωγή του σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήµατος, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, εφόσον εµφανισθούν σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού. Το αποθεµατικό αυτό χρησιµοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη των ζηµιών επόµενων χρήσεων. Αν µετά το συµψηφισµό αποµένει 19

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1 ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1... Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρµπίλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 1 Πρότυπα Άρθρο 2

Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 1 Πρότυπα Άρθρο 2 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο τροποποιήσεων του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Αλ. Λεµποτέσης Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Αλ. Λεµποτέσης Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 07-04 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 91548/2772 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) [τέως Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)] Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2538/18-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2538/18-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΛ1ΩΚΑ-ΘΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014)

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC003873827 2016-02-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-02 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 45556/1296 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 20-11- 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 305878/8138 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου Θέµα:«Αναδροµική τοποθέτηση του κ. Ψυχάρη Αριστείδη του Γεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ746Ψ8ΟΖ-ΠΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 06/08/2012 Αρ. Πρωτ. οικ.: 865

ΑΔΑ: Β4Γ746Ψ8ΟΖ-ΠΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 06/08/2012 Αρ. Πρωτ. οικ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8668652 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Αθήνα, 06/08/2012 Αρ. Πρωτ. οικ.: 865 Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα