Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014

2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία διαβιβάστηκε στο Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης µε το µε αρ. πρωτ. 5634/ έγγραφό του, συγκροτήθηκε, µε την υπ αριθ. Φ /27726/ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ), Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αποτελούµενο από τους: Μπούρτζινο Νικόλαο, Ειδικό Επιθεωρητή Γ.Ε..., ως συντονιστή ουλαδίρη Νικόλαο, Ειδικό Επιθεωρητή Γ.Ε... Νικηφοράκη Μαρία, Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Ε.Π. Παπαδέλλη Αθανάσιο, Επιθεωρητή Ελεγκτή του ΣΕΕ µε αντικείµενο ελέγχου τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Α. NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ Α.1. Γενικό Νοµικό Πλαίσιο 1. ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016 B ) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 2. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. 3. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3854/10 και το Ν.4042/ ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B ) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» 5. ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/2003 (ΦΕΚ 606 Β / ) «Σχέδια διάθεσης/απολύµανσης συσκευών που περιέχουν ΡCΒ. Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και µετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων µε ΡCΒ, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β` 514)». 6. ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B ) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» 7. Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΚ) 1013/2006: Για τις µεταφορές αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει. 1

3 8. ΚΥΑ 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168 Β ) «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών µικρών ΧΥΤΑ σε νησιά και αποµονωµένους οικισµούς κατ εφαρµογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 (Παρ.Ι) της υπ αριθµ.29407/3508/2002 ΚΥΑ» 9. Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94 Α / ) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 10. Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α / ) (άρθρο 12) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α / ) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» που ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα. 12. ΚΥΑ /2012 (ΦΕΚ 1537 Β / ) «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων», που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4042/2012. Α.2.Νοµικό Πλαίσιο Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. και Ε.Ο.ΑΝ. 1. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B /2003) «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. ΚΥΑ /2004 (ΦΕΚ 849 Β / ) «Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρµογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π." (ΦΕΚ 179 Α /2001)». 2

4 4. ΚΥΑ /2004 (ΦΕΚ 1916 Β / ) «Ξεχωριστή αναγραφή της χρηµατικής εισφοράς επί των τιµολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχηµάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, των οχηµάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιµολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες επιτηδευµατίες». 5. Π 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α / ) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών του Οργανισµού». 6. Π 170/2008 (ΦΕΚ 228 Α / ) «Οργανισµός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.)». 7. ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408 Β / ) «Καθορισµός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε. )». 8. Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94 Α / ) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 9. ΚΥΑ 44875/2011 (ΦΕΚ 2434 Β / ) «Καθορισµός της διαδικασίας απόσπασης ή µεταφοράς του προσωπικού κατά την αρχική στελέχωση του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.)». 10. Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α / ) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» που ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα. Α.3.Νοµικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων Α.3.1. Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασίας 3

5 1. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286 Β /2007) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύµφωνα µε το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 A /2001), καθώς και άλλων διατάξεων του νόµου αυτού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας», του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004». Α.3.2. Οχήµατα στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Π 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000». Α.3.3. Μεταχειρισµένα Ελαστικά Οχηµάτων Π 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α / ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». Α.3.4. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων Π 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων. Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001 «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40 Β )». Α.3.5. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών ΚΥΑ Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών». Α.3.6. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 1. Π 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 4

6 ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003». 2. Π 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α / ) «Τροποποίηση του Προεδρικού ιατάγµατος 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α /2004), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)» του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 2003». 3. ΥΑ οικ (ΦΕΚ 2711 Β / ) «Τροποποίηση Παραρτήµατος ΙΒ του Π 117/2004». Α.3.7. Επικίνδυνα Απόβλητα 1. ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514 Β / ) Καθορισµός µέτρων/όρων για διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίωνπολυχλωροτριφαινυλίων (PCB-PCT). 2. ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 604 Β / ) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991». Αντικατάσταση της υπ.αριθ.19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. ΚΥΑ 24944/1159/2006(ΦΕΚ 791 Β / ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθµ /725/2006 ΚΥΑ και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 και του «Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β / ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ε.Σ..Ε.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ.α) της υπ αριθµ /725/2006 ΚΥΑ και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ αριθµ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου Τροποποίηση της υπ αριθµ 13588/725/2006ΚΥΑ και της υπ αριθµ.24944/1159/2006 ΚΥΑ. A.3.8. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 1. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ µε αρ. πρωτ. 4834/ «ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από ηµόσια 5

7 Έργα- ιευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. Α.4.Νοµικό Πλαίσιο Φορέων ιαχείρισης Στερεών-Αποβλήτων 1. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B /2003) «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α / ) (Άρθρο 30) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης». 3. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α / ) «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 5. Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α / ) (Άρθρο 42) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 6. Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση. Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου είχε αρχική συνάντηση στις µε τον πρόεδρο του.σ. του Ε.Ο.ΑΝ. κ. Ιωάννη Αγαπητίδη και τον Γενικό ιευθυντή του Οργανισµού κ. Αδαµάντιο Σκορδίλη. Κατά την συνάντηση ζητήθηκαν από το Κλιµάκιο Ελέγχου τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία διαβιβάστηκαν µε τα µε αρ. πρωτ. οικ.72/ και οικ.200/ έγγραφα του Ε.Ο.ΑΝ.: 1. Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Ο.ΑΝ. 2. Το θεσµικό πλαίσιο της ανακύκλωσης και των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 3. Το σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας και το σχέδιο Κανονισµού Προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. 4. Τη σύνθεση των.σ. του Οργανισµού από το 2009 και εντεύθεν. 5. Την αναλυτική κατάσταση του προσωπικού που υπηρετεί στον Ε.Ο.ΑΝ. (σχέση εργασίας, τυπικά προσόντα, αποδοχές). 6

8 6. Το νοµικό πλαίσιο που καθορίζει τις αποσπάσεις στον Οργανισµό. 7. Τις συνοπτικές αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων του Οργανισµού. 8. Τους προϋπολογισµούς και ισολογισµούς του Ε.Ο.ΑΝ. (προϋπολογισµοί 2011, 2012, 2013 και 2014 και ισολογισµοί 2011 και 2012). 9. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Deloitte) των οικονοµικών καταστάσεων του Ε.Ο.ΑΝ., οι οποίες αποτελούνταν από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2011 και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της πρώτης διαχειριστικής χρήσης, η οποία έληξε την ηµεροµηνία αυτή. 10. Πίνακα µε τις δαπάνες για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ. τη διετία Πίνακα των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί από τον Οργανισµό. Στις συµβάσεις αυτές περιλαµβάνονται: Συµβάσεις προµήθειας υλικών και γραφειακού εξοπλισµού. Συµβάσεις µε ελεγκτικό αντικείµενο (οικονοµικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι, έλεγχοι λειτουργίας συστηµάτων). Συµβάσεις µε τεχνικό-µελετητικό αντικείµενο. Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών νοµικής φύσης. 12. Τις εγκρίσεις, ανανεώσεις ή µη, ανακλήσεις εγκρίσεων, όλων των Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης. 13. Τις Ετήσιες Εκθέσεις των Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης για το Τον Οδηγό των Ετήσιων Εκθέσεων, που έχει εκπονήσει ο Οργανισµός, προκειµένου να τον χρησιµοποιήσουν τα Συστήµατα για τις εκθέσεις των ετών 2013 και εντεύθεν. 15. Πίνακα µε τα πρόστιµα, τα οποία έχει επιβάλλει ο Οργανισµός. Ακολούθησε σειρά επαφών και συνεργασιών που είχε το Κλιµάκιο Ελέγχου µε τον Γενικό ιευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. (ενδεικτικές ηµεροµηνίες , , ) για παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινήσεων, στοιχεία που διαβιβάστηκαν µε σειρά εγγράφων του Ε.Ο.ΑΝ. Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Γ.1. Ίδρυση και ενεργοποίηση του Ε.Ο.ΑΝ. Με τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ), ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.)., ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου (ΝΠΙ ), µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Υπάγεται στον έλεγχο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και βασικός σκοπός του είναι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της πολιτικής 7

9 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων. Με το Π 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α / ) θεσπίστηκε η συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. και ο Κανονισµός Οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών του Οργανισµού. Επιπλέον µε το Π 170/2008 (ΦΕΚ 228 Α / ) θεσπίστηκε ο Οργανισµός υπηρεσιών και προσωπικού του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Με την ΥΑ οικ (ΦΕΚ 185 Ειδ. Θέσεων/ ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων ορίστηκαν τα µέλη (µε αντίστοιχο αριθµό αναπληρωµατικών) του 15µελούς ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π., µε πρόεδρο τον κ. Σούλιο Γεώργιο του Χρήστου και τριετή θητεία. Με το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α / ) έγιναν τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισµό Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.). Με την ΥΑ (ΦΕΚ 285 Ειδ. Θέσεων/ ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίστηκαν τα µέλη (µε αντίστοιχο αριθµό αναπληρωµατικών) του 9µελούς ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π., µε πρόεδρο την κα Λαζαρίδη Κωνσταντίνα-Αικατερίνη του Λαζάρου και τριετή θητεία. Με την ΥΑ 4487/ (ΦΕΚ 20 Ειδικών Θέσεων/2011/ ), τοποθετήθηκε, µετά από επιλογή, ο κ. Σκορδίλης Αδαµάντιος του ηµητρίου Μόνιµος Υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών του ΥΠΕΚΑ, στη θέση του Γενικού ιευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. Με το άρθρο 46 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α / ) ο Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) µετονοµάστηκε σε Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Το διάστηµα από έως , µετακινούνται τέσσερεις (4) υπάλληλοι (τρείς µε απόσπαση, ένας µε µεταφορά) στον Ε.Ο.ΑΝ. Με την ΥΑ (ΦΕΚ 216 Ειδ. Θέσεων/ ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίστηκαν τα µέλη (µε αντίστοιχο αριθµό αναπληρωµατικών) του 11µελούς ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., µε πρόεδρο την κα Λαζαρίδη Κωνσταντίνα-Αικατερίνη του Λαζάρου και τριετή θητεία. Με την ΥΑ (ΦΕΚ 174 Ειδ. Θέσεων/ ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τροποποιείται η ΥΑ (ΦΕΚ 216 Ειδ. Θέσεων/ ) και αντικαθίστανται ο πρόεδρος και τέσσερα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., µε νέο πρόεδρο τον κ. Αγαπητίδη Ιωάννη 8

10 του Σωτηρίου για το υπόλοιπο της ορισθείσας στην τροποποιούµενη ΥΑ θητείας. Το διάστηµα από έως , µετακινούνται οκτώ (8) επιπλέον υπάλληλοι (επτά µε απόσπαση, ένας µε µεταφορά) στον Ε.Ο.ΑΝ. Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Π 99/2008 «Το.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα, έκτακτα δε µετά από πρόσκληση του Προέδρου ή τριών µελών του». Από τα χορηγηθέντα στοιχεία και όσον αφορά τα ποσοτικά στοιχεία των συνεδριάσεων του Σ του Οργανισµού προέκυψαν τα ακόλουθα: i. Η πρώτη συνεδρίαση του Σ του Οργανισµού έγινε στις και µέχρι τις έγιναν 49 συνεδριάσεις. ii. Η συχνότητα των συνεδριάσεων είναι 1-2 φορές τον µήνα. iii. Το χρονικό διάστηµα από έως , για ένα περίπου έτος, το.σ. του Οργανισµού δεν συνεδρίασε. iv. Κατά τον µήνα Αύγουστο όλων των ετών (2009, 2010, 2011, 2012 και 2013) το.σ. δεν συνεδρίασε. Σηµειώνεται ότι για τις πέντε πρώτες συνεδριάσεις ( , , , και ) δεν υπάρχει συνοπτική καταγραφή των αποφάσεων που ελήφθησαν, όπως για όλες τις υπόλοιπες. Γ.2. Στελέχωση του Οργανισµού Στο άρθρο 4 του Π 99/2008 προβλέπονται τα προσόντα και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Γεν. ιευθυντή του Οργανισµού. Με βάση τα παραπάνω οριζόµενα έγινε η προκήρυξη, η επιλογή και η πλήρωση της θέσης του Γεν. ιευθυντή µε την τοποθέτηση, µε την ΥΑ 4487/ , του κ. Σκορδίλη Αδαµάντιου του ηµητρίου, Μονίµου Υπαλλήλου του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών του ΥΠΕΚΑ, στην εν λόγω θέση. Με την ΚΥΑ 44875/2011 (ΦΕΚ 2434 Β / ) καθορίστηκε η διαδικασία απόσπασης ή µεταφοράς του προσωπικού κατά την αρχική στελέχωση του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.). Στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται η απόσπαση ή µεταφορά υπαλλήλων µετά από πρόσκληση που κοινοποιείται σε όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα και επιλογή από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. Με την διαδικασία αυτή αποσπάστηκαν ή µεταφέρθηκαν οι δώδεκα (12) υπάλληλοι που υπηρετούν σήµερα στον Οργανισµό και χρονολογικά η σειρά µετακίνησής τους είναι η ακόλουθη: Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από την ΜΟ ΑΕ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την

11 Μόνιµος Υπάλληλος αποσπάται από το ΙΚΑ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ µεταφέρεται από τις Ο ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) µε ηµεροµηνία έναρξης της µεταφοράς την Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από το ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Μόνιµος Υπάλληλος αποσπάται από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ αποσπάται από τις Ο ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Μόνιµος Υπάλληλος αποσπάται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Υπάλληλος Ι ΑΧ µεταφέρεται από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ µε ηµεροµηνία έναρξης της µεταφοράς την Μόνιµος Υπάλληλος αποσπάται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ µε ηµεροµηνία έναρξης της απόσπασης την Σύµφωνα µε το εδ. (ια) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π 99/2008 το.σ. του Οργανισµού «Είναι αρµόδιο να επιλέγει τους ιευθυντές και προϊσταµένους Τµηµάτων και Γραφείων». Επιπλέον σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π 170/2008 «1. Στις θέσεις ιευθυντή και Προϊσταµένων των Τµηµάτων της ιεύθυνσης Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ µε ειδικότητες ιοικητικού-οικονιµικού και Πληροφορικής. 10

12 2. Στις θέσεις ιευθυντή και Προϊσταµένων των Τµηµάτων της ιεύθυνσης Εναλλακτικής ιαχείρισης τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος». Με απόφαση της 43 ης συνεδρίασης του.σ. του Ε.Ο.ΑΝ. µε ηµεροµηνία η υπάλληλος Ι ΑΧ Χαριτοπούλου Τριανταφυλλιά, κατηγορίας ΠΕ Περιβάλλοντος, τοποθετήθηκε στη θέση της ιευθύντριας της ιεύθυνσης Εναλλακτικής ιαχείρισης. Με απόφαση της 50 ης συνεδρίασης του.σ. του Ε.Ο.ΑΝ. µε ηµεροµηνία η υπάλληλος Ι ΑΧ Ιωακειµίδου Χρυσούλα, κατηγορίας ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού, τοποθετήθηκε στη θέση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινων Πόρων και ιοικητικής Υποστήριξης της ιεύθυνσης Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών. Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν.2939/2001, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.3854/2010, «Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και τους άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα δικαιούνται τις αποδοχές και γενικά τις πάσης φύσεως απολαβές που θα ελάµβαναν εάν παρέµεναν στην οργανική τους θέση, το σύνολο δε των απολαβών και αµοιβών αυτών βαρύνουν τον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.». Με τον Ν.4024/2011 περί ενιαίου µισθολογίου-βαθµολογίου στον δηµόσιο τοµέα σε συνδυασµό µε το Ν.4093/2012, καθορίστηκε ο ενιαίος τρόπος αµοιβής των εργαζόµενων στον δηµόσιο τοµέα (στενό και ευρύτερο). Κατά συνέπεια οι εξ αποσπάσεως ή µεταφοράς στον Ε.Ο.ΑΝ. υπάλληλοι, ως προερχόµενοι από φορείς του δηµοσίου, πρέπει να αµείβονται µε το ενιαίο µισθολόγιο. Προς επίρρωση των ανωτέρω σηµειώνεται ότι µε το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Νοµοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ ο ΕΟΑΝ ενηµερώνεται ότι «σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Καθορισµός αποδοχών των υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)», επεστράφη από το Υπουργείο Οικονοµικών- Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανυπόγραφο, µε το αιτιολογικό ότι το προσωπικό του ΕΟΑΝ καλύπτεται «µε την υποπαρ. Γ1 περίπτωση 12 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2011 και συνεπώς παρέλκει η έκδοση απόφασης µε το ίδιο περιεχόµενο», τοποθέτηση που αφορά τον τρόπο αµοιβής και των εκ µεταφοράς υπαλλήλων. Από τα χορηγηθέντα στοιχεία, που σχετίζονται µε τη µισθοδοσία των υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ. προέκυψε ότι όλοι οι µε απόσπαση ή µεταφορά υπηρετούντες στον Ε.Ο.ΑΝ. υπάλληλοι αµείβονται µε τις απολαβές, οι οποίες προβλέπονται στο ενιαίο µισθολόγιο. Γ.3. Σύναψη συµβάσεων Γ.3.1. Συµβάσεις προµήθειας εξοπλισµού γραφείων 11

13 Τη διετία , στη φάση της στελέχωσης του οργανισµού, έγιναν προµήθειες εξοπλισµού γραφείων (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά, λογισµικό, έπιπλα, είδη γραφείου, κλιµατιστικά). Οι προµήθειες αυτές ήταν συνολικής αξίας και έγιναν µε τους ακόλουθους τρόπους: Σύµβαση αξίας (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά, λογισµικό) µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Πέντε (5) συµβάσεις αξίας , 4.928, 2.732, και 1626 (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά, λογισµικό, έπιπλα, είδη γραφείου, κλιµατιστικά) µε απευθείας ανάθεση µετά από έρευνα αγοράς και λήψη τριών προσφορών και κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη τιµή. Σύµβαση (εγκατάσταση λογισµικού) µε απευθείας ανάθεση. Ο τρόπος ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών είναι σύννοµος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.. 99/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995) και µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών που έγινε µε την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) στην οποία προβλέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων «α)με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ». Μάλιστα, τόσο η έρευνα αγοράς και η λήψη των τριών προσφορών στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων, όσο και η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού στην περίπτωση της σύµβασης των χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, αποδεικνύουν την πρόθεση της ιοίκησης του Οργανισµού για διαφανείς διαδικασίες προµηθειών. Γ.3.2. Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ελέγχου συστηµάτων και του ΕΟΑΝ Την τριετία 2011 έως 2013 έχουν συναφθεί από τον ΕΟΑΝ οκτώ (8) συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ελέγχου συστηµάτων (οικονοµικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι, έλεγχοι λειτουργίας και φυσικού αντικειµένου, έλεγχοι υπόχρεων διαχειριστών συστηµάτων) ως ακολούθως: Τέσσερεις (4) συµβάσεις αξίας , , και µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 12

14 Τέσσερεις (4) συµβάσεις αξίας , , και µε απευθείας ανάθεση. Επιπλέον συνήφθη µια σύµβαση αξίας για διαχειριστικό έλεγχο της οικονοµικής χρήσης 2011 του ΕΟΑΝ µε απευθείας ανάθεση. Ο τρόπος ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών είναι σύννοµος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.. 99/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995) και µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών που έγινε µε την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) στην οποία προβλέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων «α)με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β)με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγούµενης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ». Γ.3.3. Συµβάσεις µελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου Την τριετία 2011 έως 2013 συνήφθησαν από τον ΕΟΑΝ πέντε (5) συµβάσεις µελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου ως ακολούθως: ύο (2) συµβάσεις αξίας και µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Τρεις (3) συµβάσεις αξίας , και µε απευθείας ανάθεση. Εξ αυτών σε µια έγινε έρευνα και λήψη τριών προσφορών. Ο τρόπος ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών είναι σύννοµος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.. 99/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995) και µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών που έγινε µε την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) στην οποία προβλέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων «α)με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β)με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγούµενης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ». Γ.3.4. Συµβάσεις παροχής νοµικών υπηρεσιών 13

15 Την τριετία 2011 έως 2013 συνήφθησαν από τον ΕΟΑΝ έξη (6) συµβάσεις παροχής νοµικών υπηρεσιών συµβάσεις αξίας 8.000, 8.000, 9.000, 2.500, και µε απευθείας ανάθεση. Εξ αυτών σε µια έγινε έρευνα και λήψη δύο προσφορών. Ο τρόπος ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών είναι σύννοµος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.. 99/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995) και µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών που έγινε µε την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) στην οποία προβλέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων «α)με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ». Γ.3.5. Συµβάσεις νοµικού συµβούλου Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.. 170/2008 προβλέπεται ότι «Με απόφαση του.σ. του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π. δύναται να προσληφθεί µε σχέση έµµισθης εντολής, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, ως νοµικός σύµβουλος». Ο τρόπος επιλογής του δεν καθορίζεται από το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο. Η αρχική επιλογή του κ. Σταύρου Γκούµα, ως νοµικού συµβούλου του Οργανισµού, έγινε µε διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς και αξιολόγηση και σχετική εισήγηση προς το.σ. από επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. Το.Σ. την 12 η συνεδρίαση της (θέµα 3) αποφάσισε την σύναψη σχετικής σύµβασης µε τον κ. Σταύρο Γκούµα εξάµηνης διάρκειας µε αµοιβή συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και νόµιµων κρατήσεων και φόρων. Στη συνέχεια το.σ., την 32 η συνεδρίαση της (θέµα 3) αποφάσισε την σύναψη σύµβασης έµµισθης εντολής νοµικού συµβούλου µε τον µέχρι τότε συνεργάτη του Οργανισµού κ. Σταύρο Γκούµα µε ηµεροµηνία έναρξης την και αµοιβή το ελάχιστο όριο πάγιας µηνιαίας αντιµισθίας δικηγόρου, όπως ίσχυε κατά την υπογραφή και θα διαµορφώνεται µελλοντικά, προσαυξηµένου κατά 20%, πλέον ΦΠΑ, και οι τυχόν δικαστικές παραστάσεις θα καλύπτονται µε την ελάχιστη προβλεπόµενη αµοιβή προσαυξηµένη κατά 20%. Στην παρ. 5 του άρθρου 5 του Π.. 170/2008 προβλέπεται ότι «Ο Νοµικός Σύµβουλος του Οργανισµού αµείβεται µε πάγια αντιµισθία το ύψος της οποίας ορίζεται από τις κείµενες περί δικηγόρων σχετικές διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν». Η χορηγηθείσα 14

16 προσαύξηση κατά 20% από το ελάχιστο όριο πάγιας µηνιαίας αντιµισθίας δικηγόρου, παρότι φαίνεται ότι είναι σύννοµη, θα έπρεπε να έχει εξειδικευµένη αιτιολογία (µεγάλη γκάµα υποθέσεων, απαίτηση ειδικών γνώσεων κλπ). Γ.3.6. Συµβάσεις παροχής λογιστικών υπηρεσιών Η αρχική ανάθεση στην εταιρεία ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΕ του έργου της παροχής λογιστικών υπηρεσιών στον Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π., έγινε µε διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγηση και σχετική εισήγηση προς το.σ. από επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. Το.Σ. στη 16 η συνεδρίαση της (θέµα 6) αποφάσισε την σύναψη σχετικής σύµβασης εξάµηνης διάρκειας µε αµοιβή συν ΦΠΑ. Στη συνέχεια µε το µε αρ. πρωτ. 709/ έγγραφο του Γενικού ιευθυντή του Οργανισµού παρατείνεται η ισχύς της εν λόγω σύµβασης για ένα επιπλέον εξάµηνο (µέχρι ), στο πλαίσιο της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 3 της σύµβασης. Η παράταση ισχύος της σύµβασης θα έπρεπε να είχε υπογραφεί από τον πρόεδρο του.σ. που υπογράφει και την αρχική σύµβαση. Στη συνέχεια το.σ. στη 30 η συνεδρίαση της (θέµα 4β) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΕ του έργου της παροχής λογιστικών υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους (µέχρι ) µε αµοιβή συν ΦΠΑ. Τέλος το.σ. στη 42 η συνεδρίαση της (θέµα 3) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΕ του έργου της παροχής λογιστικών υπηρεσιών για το χρονικό διάστηµα από µέχρι µε αµοιβή συν ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι στο µεσοδιάστηµα, µε την µε αρ. πρωτ. 24/ απόφαση του Γενικού ιευθυντή του Οργανισµού και µετά από σχετική απόφαση της 20 ης συνεδρίασης του.σ. ( ), αποφασίστηκε η σύναψη πρόσθετης σύµβασης µε την εταιρεία ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΕ µε αντικείµενο «Παροχή Πρόσθετων Υπηρεσιών Λογιστικής Παρακολούθησης για βελτίωση λειτουργίας του Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.» µε αµοιβή και διάρκεια δύο (2) µηνών. Ο τρόπος ανάθεσης των παραπάνω προµηθειών είναι σύννοµος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.. 99/2008, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν.4042/2012 (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995) και µε την αναπροσαρµογή των χρηµατικών ποσών που έγινε µε την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) στην οποία προβλέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 15

17 «α)με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ». Μάλιστα ο τρόπος που έγινε η αρχική ανάθεση (διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγηση και σχετική εισήγηση προς το.σ. από επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό) δείχνει τη διάθεση της ιοίκησης του Οργανισµού για διαφανείς διαδικασίες. Γ.4. Αποφάσεις.Σ. οικονοµικού χαρακτήρα για λειτουργικά θέµατα Από τη µελέτη των πρακτικών του.σ. του Οργανισµού προέκυψε σειρά αποφάσεων που δεν συµβαδίζουν µε τα ισχύοντα στον λοιπό ηµόσιο Τοµέα, µε την παρούσα οικονοµική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε µη αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του ηµοσίου. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Στην 39 η συνεδρίασή του ( ) το.σ. «Καθορίζει τη χιλιοµετρική αποζηµίωση σε 0,50 /χλµ για µετακινήσεις που γίνονται κατ εντολή των αρµόδιων οργάνων µε στόχο ελεγκτικές ενέργειες και καλύπτει επιπλέον δαπάνες από τυχόν ατύχηµα ή άλλη βλάβη, που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα ασφάλιση των οχηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν», ενώ στην 47 η συνεδρίασή του ( ) το.σ. αποφασίζει «Την αποδοχή της πρότασης για χιλιοµετρική αποζηµίωση σε 0,30 /χλµ. για µέλη Σ και την δυνατότητα ισχύος της αναδροµικά» έναντι 0,15 /χλµ που ισχύει για το ηµόσιο και χωρίς καµιά επιπλέον ασφαλιστική πρόβλεψη. Στην 39 η συνεδρίασή του ( ) το.σ. «Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του ΕΟΑΝ έτους 2013, όπως στη σχετική εισήγηση, µε την προσθήκη της αγοράς ενός οχήµατος, προϋπολογισµού Ευρώ στο ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.». Το κόστος του οχήµατος θεωρείται υψηλό. Στην 44 η συνεδρίασή του ( ) το.σ. αποφασίζει «Την απευθείας ανάθεση του έργου «Γραµµατειακή Υποστήριξη (Εξασφάλιση Γραµµατέως) του Γραφείου του Γενικού ιευθυντή του ΕΟΑΝ» σε αξιόπιστη εταιρεία παροχής τέτοιων υπηρεσιών (γραµµατέων) που θα επιλέξει ή θα εισηγηθεί στο.σ. ο Γενικός ιευθυντής του ΕΟΑΝ κ. Α. Σκορδίλης, λόγω έλλειψης προσωπικού, για ένα(1) έτος µε δικαίωµα µονοµερούς λύσεως της σχετικής σύµβασης πριν την πάροδο έτους από τον ΕΟΑΝ αζηµίως γι` αυτόν, µέχρι του ποσού των ευρώ, περιλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.». Στην 46 η συνεδρίασή του ( ) το.σ. αποφασίζει «Να αναθέσει για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Ελληνικός Οργανισµός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και των φυσικών 16

18 προσώπων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του καθώς και των διευθυντικών στελεχών του έναντι του κινδύνου των πάσης φύσεως αστικών αξιώσεων των τρίτων που προκαλούνται κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Ε.Ο.ΑΝ. και των έναντι αυτού καθηκόντων και υποχρεώσεων των µελών του.σ. του και των στελεχών του» στην εταιρία και τη σύναψη ασφαλιστηρίου συµβολαίου αντί του ποσού ασφαλίστρων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (5.900) για ένα έτος (περιλαµβανοµένων όλων των νόµιµων επιβαρύνσεων) και για όριο αποζηµίωσης ευρώ ανά ζηµιογόνο γεγονός και αθροιστικά για όλη την περίοδο ασφάλισης». Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη, παρότι κρίνεται λογική, δεν συµβαδίζει µε τα ισχύοντα στο λοιπό ηµόσιο Τοµέα, στους υπαλλήλους του οποίου δεν προσφέρεται καµιά ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικών διεκδικήσεων. Γ.5. Συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου µελέτησε ιδιαίτερα τις ενέργειες του Ε.Ο.ΑΝ. τις σχετικές µε συστήµατα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών και ηλεκτρικών στηλών, µη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασίας και αποβλήτων λιπαντικών ελαιών. Εκτενέστερα διερευνήθηκαν οι ενέργειες του Ε.Ο.ΑΝ. οι σχετικές µε συστήµατα που εµφάνισαν σοβαρά προβλήµατα κατά τη λειτουργία τους ή έγιναν αντικείµενα καταγγελιών προς τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και ειδικότερα: Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «ΣΥ. Ε.ΣΥΣ. ΑΕ» Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «RE-BATTERY Α.Ε.» Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης µη επικίνδυνων αποβλήτων συσκευασίας µε το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» µε το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.» Γ.5.1.Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών 17

19 Με το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α ), θεσπίστηκαν µέτρα και όροι για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων 1, που σαν στόχο έχουν την εναλλακτική διαχείριση τους όταν αυτά καταστούν απόβλητα και αποσκοπούν στην επαναχρησιµοποίηση ή την αξιοποίηση των εν λόγω αποβλήτων. Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ & Σ) 2 περιλαµβάνονται, όπως προαναφέρθηκε, στα απόβλητα εκείνα που απαιτούν την εφαρµογή προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Η αδειοδότηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών υπόκειται στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και συγκεκριµένα της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β ) και ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791 Β ). Το βασικό θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, εκτός από το Ν. 2939/2001 που αναφέρθηκε προηγουµένως, περιλαµβάνεται και το αρ. 115/ Π.., µε το οποίο ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ, (όπως αυτή συµπληρώθηκε από την 93/86/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε από την 98/101/ΕΚ, οδηγίες) στο εθνικό δίκαιο και κατόπιν αντικαταστάθηκε από την Κ.Υ.Α /2057/Ε103/ Η ως άνω ΚΥΑ καλύπτει όλες τις ΗΣ & Σ που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για οιανδήποτε χρήση από τον καταναλωτή, την βιοµηχανία ή τα µέσα µεταφοράς, ανεξάρτητα από τη µορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα υλικά από τα οποία συντίθενται, και τις χρησιµοποιηµένες Η.Σ. και συσσωρευτές. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οδηγία 91/157/ΕΟΚ καταργήθηκε από την οδηγία 2006/66/ΕΚ 5, η οποία µε τη σειρά της, 1 Στη φράση «άλλα προϊόντα», νοούνται: «τα προϊόντα όπως τα οχήµατα, λάστιχα, καταλύτες οχηµάτων, ορυκτέλαια, µπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης, εφηµερίδες και περιοδικά, είδη χάρτινης γραφικής ύλης κ.α., τα οποία µετά τη χρήση τους και αφού καταστούν απόβλητα (στερεά ή επικίνδυνα), κατά την έννοια των διατάξεων της κείµενης σχετικής νοµοθεσία, υπόκεινται σε επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίηση. 2 Ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή αλλιώς µπαταρία, που δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί και προορίζεται για διάθεση ή αξιοποίηση. ιαχωρίζονται στις επαναφορτιζόµενες και µιας χρήσης. Επίσης µπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Φορητές µπαταρίες, β) Μπαταρίες αυτοκινήτων, γ) Βιοµηχανικές µπαταρίες 3 Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες (Β 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κλπ.» (Β 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 4 ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/ Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 5 Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Σεπτεµβρίου 2006, σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 18

20 τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2008/103/ΕΚ 6 όσον αφορά στην τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά και την Οδηγία 2008/12/ΕΚ 7, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Επίσης εκδόθηκε η αρ. 2008/763/ΕΚ 8 Απόφαση της Επιτροπής, για την καθιέρωση, σύµφωνα µε την οδηγία 2006/66/ΕΚ, κοινής µεθοδολογίας για τον υπολογισµό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες. Για την επίτευξη των στόχων του Ν.2939/2001 και των προαναφεροµένων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του Ν.2939/2001, όσοι προβαίνουν σε διαχείριση άλλων προϊόντων (διαχειριστές) 9, υποχρεώνονται να οργανώνουν Συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης (ΣΕ ) που αφορούν στη δραστηριότητα τους. Γ Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών µε δ.τ. «ΣΥ. Ε.ΣΥΣ. ΑΕ» Με την αρ / Συµβολαιογραφική Πράξη, κατά τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταρτίστηκε το καταστατικό της εταιρείας «Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυµη Εταιρεία, µε το διακριτικό τίτλο «ΣΥ ΕΣΥΣ Α.Ε» 10 µε έδρα στο ήµο απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ 6 Ο ΗΓΙΑ 2008/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεµβρίου 2008 Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά 7 Ο ΗΓΙΑ 2008/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή 8 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεµβρίου 2008 για την καθιέρωση, σύµφωνα µε την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, κοινής µεθοδολογίας για τον υπολογισµό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες 9 «ιαχείριση άλλων προϊόντων» σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2939/2001, νοείται: «η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άµεσα τα άλλα προϊόντα (προµήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών), εφεξής: «προµήθεια», η παραγωγή και µετατροπή των άλλων προϊόντων («κατασκευή»), η διάθεση στην αγορά (εµπορία συµπεριλαµβανοµένων και της εισαγωγής)των άλλων προϊόντων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό («διακίνηση»). Στη διακίνηση δεν περιλαµβάνονται οι εργασίες µεταφοράς καθ αυτές». 10 Η ως άνω Α.Ε. υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1. του άρθρου 5 του Ν.3220/2004, σύµφωνα µε το οποίο τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν, µετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, ως "Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης", που προβλέπεται από την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α ) και τα οποία αποµένουν µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και την αναγωγή του σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήµατος, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, εφόσον εµφανισθούν σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού. Το αποθεµατικό αυτό χρησιµοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη των ζηµιών επόµενων χρήσεων. Αν µετά το συµψηφισµό αποµένει 19

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟστ, 26 Φεβρουαρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της. «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

Καταστατικό της. «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Καταστατικό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 290 Α ), τροποποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα