A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης."

Transcript

1 A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 87/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Γνωµοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ της εταιρείας «ΜΑΡΚΟΥ ΗΣ Ε.Π.Ε.» στην περιοχή Ν. Ρυσίου Θέρµης. Στη Θέρµη και στο ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 06η Οκτωβρίου 2014 ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 1:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.39936/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 8 µέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος Ακριτίδου Μαρία Σαµαράς Σωκράτης Ιωσηφίδησ Ιωάννης Τσουκαλά Λήδα-Αναστασία Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα Σαραφιανός Χρήστος Ζελιλίδης αµιανός ΑΠΟΝΤΕΣ Κουγιουµτζίδη Σταύρο Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ήµου,πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. πρωτ: 38796/ εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων & Ανακ. Υλικών της ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπου αναφέρονται τα εξής : 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Μελέτη αφορά στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της «Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, µε προσωρινή αποθήκευση - µεταφόρτωση αδρανών» της εταιρίας ΜΑΡΚΟΥ ΗΣ Ε.Π.Ε., η οποία θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στο αγροτεµάχιο 7 στο Νέο Ρύσιο του ήµου Θέρµης στο Νοµό Θεσσαλονίκης στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η συγκεκριµένη µελέτη συντάχθηκε βάσει του Νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». Η δραστηριότητα βάσει της Υ.Α (ΦΕΚ 21 Β ), «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α209/2011)», και µε την τροποποίησή

2 της (ΦΕΚ 1565/τεύχος Β/ ) κατατάσσεται στην 4 η Οµάδα έργων Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών, και πιο συγκεκριµένα στην κατηγορία µε α/α 16 «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5)» και στην 9 η Οµάδα έργων Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις µε α/α 225 «Ανακύκλωση µη µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων». Η δραστηριότητα επίσης βάσει της υπ αρ. Οικ. 3137/191/Φ.15 «αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιοµηχανιών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα» (ΦΕΚ 1048/Β/2012), ανήκει στη µέση όχληση, καθώς η εγκατεστηµένη ισχύς της δραστηριότητας θα είναι 566,21 kw> 250,0 kw. α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Υψηλή Όχληση Ανακύκλωση µεταλλικών και µη µεταλλικών απορριµµάτων και 272 υπολειµµάτων (συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες RIZ) Μέση Όχληση >250kw Χαµηλή Όχληση 250kw Η δυναµικότητα της εγκατάστασης, ως προς την ποσότητα των αδρανών που θα µπορεί να επεξεργάζεται ανέρχεται στους 100 tn ανά ώρα. Η συγκεκριµένη δυναµικότητα αφορά στη γραµµή θραύσης των µεγάλου µεγέθους υλικών και της γραµµής διαχωρισµού ανάλογα µε το µέγεθος των υλικών και αφορά στους παρακάτω κωδικούς υλικών: Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτων Χαρακτηρισµός Σκυρόδεµα Τούβλα Πλακίδια και κεραµικά Μείγµα σκυροδέµατος, τούβλων, πλακιδίων και κεραµικών εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο Μείγµατα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο Χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο Μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο Έρµα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαµβάνεται στο σηµείο µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία και Υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο Μείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα

3 σηµεία Εκτιµάται ότι από τα ΑΕΚΚ τα οποία εισέρχονται στη µονάδα σε ηµερήσια βάση περίπου 5 10% θα αφορά σε υλικά, τα οποία θα διαχωρίζονται στο αρχικό στάδιο του αρχικού οπτικού ελέγχου και θα δίνονται απευθείας σε άλλες εταιρίες για επεξεργασία και διάθεση. Οι κωδικοί ΕΚΑ που θα αφορούν σε αυτά τα υλικά είναι οι παρακάτω: Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτων Χαρακτηρισµός Ξύλο γυαλί Πλαστικό Χαλκός, Μπρούντζος, ορείχαλκος Αλουµίνιο µόλυβδος Ψευδάργυρος Σίδηρος & Χάλυβας Κασσίτερος Ανάµεικτα µέταλλα Φάση κατασκευής Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία και Κατά την φάση κατασκευής δεν θα γίνει καµία ενέργεια στον αγροτεµάχιο πλην της µεταφοράς και τοποθέτησης των µηχανηµάτων τα οποία θα εδράζονται στο έδαφος. Φάση λειτουργίας Η δραστηριότητα θα εγκατασταθεί στο αγροτεµάχιο 7 συνολικού εµβαδού 5070τ.µ. που βρίσκεται στο Νέο Ρύσιο, του ήµου Θέρµης. Η συγκεκριµένη εγκατάσταση θα χρησιµοποιείται για τα εξής: Προσωρινή αποθήκευση ΑΕΚΚ Επεξεργασία ΑΕΚΚ Πιο αναλυτικά η εγκατάσταση περιλαµβάνει: Τον εξοπλισµό επεξεργασίας των ΑΕΚΚ Τον υπαίθριο χώρο προσωρινής αποθήκευσης και εναπόθεσης των ΑΕΚΚ µετά την επεξεργασία του.

4 Πρώτες ύλες Προϊόντα Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα θα υπάρχει ισοζύγιο µάζας των πρώτων υλών που εισέρχονται στην εγκατάσταση και αυτών που εξέρχονται από αυτή. Οι κύριες δραστηριότητες είναι η επεξεργασία των ΑΕΚΚ. Οι πρώτες ύλες που διακινούνται από τη δραστηριότητα παρουσιάζονται παρακάτω: Αδρανή υλικά από κατεδαφίσεις κτιρίων Αδρανή υλικά από κατεδαφίσεις βιοµηχανοστασίων και βιοτεχνικών χώρων. Αδρανή υλικά από ανακαινίσεις κτιρίων Αδρανή υλικά από εκσκαφές Αδρανή υλικά από χωµατουργικές εργασίες Αδρανή υλικά από καθαιρέσεις οδοστρωµάτων Παραγωγική διαδικασία Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ της επιχείρησης αποτελούνται από χώρους υποδοχής των ΑΕΚΚ, χώρους διαλογής και αποθήκευσης των ανακτηµένων υλικών, χώρους επεξεργασίας / ανακύκλωσης και αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων, καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό και µηχανολογικό εξοπλισµό. ιάγραµµα ροής (FLOW CHART) παραγωγικής διαδικασίας Εισερχόµενα Απόβλητα Οπτική ιαλογή Υλικά µε πολλά ανοµοιογενή πρόσµικτα Υλικά καθαρά Υλικά µε µεγάλη διάµετρο Υλικά όπως µέταλλα κλπ Υλικά χωρίς µεταλλικά τµήµατα τριβείο Προσωρινή Αποθήκευση ιάθεση προς άλλες µονάδες επεξεργασίας Φορτωτής Σπαστήρας

5 Χώρος Προσωρινής αποθήκευσης ιάθεση προς άλλες εργασίες Προδιαλογή (Κόσκινο) Χώρος Προσωρινής αποθήκευσης ιάθεση προς άλλες εργασίες Σε ότι αφορά στα µηχανήµατα, που θα είναι τοποθετηµένα στη συγκεκριµένη δραστηριότητα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: α/α Μηχάνηµα Ισχύς (Kw) 1 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ EXTEC 276,77 2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU 137,26 3 ΤΣΑΠΑ R 942 HD/SL LITRONIC 152,18 4 ΚΟΣΚΙΝΟ - 5 ΤΡΙΒΕΙΟ - Σύνολο 566,21 Αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αέρια Απόβλητα 1. Στη µηχανική διάταξη θραύσης και κοσκίνισης των αδρανών να χρησιµοποιείται ολοκληρωµένο σύστηµα σακκόφιλτρων για την αναρρόφηση και καταστολή της σκόνης που είναι ιδιαίτερα έντονη κατά τις διεργασίες αυτές. 2. Στη µονάδα να λειτουργεί µόνιµα σύστηµα υδρονέφωσης ώστε να πραγµατοποιείται ψεκασµός των υλικών σε κάθε στάδιο επεξεργασίας τους, κοσκίνιση και διακίνηση στην έξοδο των µεταφορικών ταινιών κλπ αλλά και κατά την αποθήκευσής τους για τη µείωση των εκποµπών σκόνης. 3. Τα εισερχόµενα ΑΕΚΚ να διαβρέχονται και κατά την φάση της φορτοεκφόρτωσης τους και να πραγµατοποιείται επιπλέον διαβροχή όσον οδηγούνται στο σπαστήρα και το τριβείο. 4. Η πλατεία διακίνησης των οχηµάτων και των χώρων αποθήκευσης των υλικών να είναι ασφαλτοστρωµένος. 5. Να γίνεται συνεχής καθαρισµός της σκόνης από την πλατεία διακίνησης των οχηµάτων.

6 6. Οι καρότσες των οχηµάτων µεταφοράς των υλικών αποκατάστασης να είναι πάντοτε καλυµµένες για αποφυγή διασκορπισµού των υλικών και εκποµπής σκόνης κατά τη µετακίνηση. Υγρά Απόβλητα 1. Η επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων του έργου (αλλαγή λαδιών, µπαταριών, ελαστικών, εξαρτηµάτων κλπ) να γίνεται µόνο σε αδειοδοτηµένα συνεργεία και δεν θα πραγµατοποιείται στο χώρο πλυσίµου των οχηµάτων και µηχανηµάτων αλλά ούτε και εφοδιασµός σε καύσιµα. 2. Σε περίπτωση διαρροής καυσίµων, λαδιών κλπ από κάποιο µηχάνηµα του έργου να γίνετα άµεση χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών (άµµος, πριονίδι κλπ) και στην συνέχεια να γίνεται εξυγίανση του εδάφους ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωµάτων του εδάφους ή των απορροών οµβρίων. Τα προκύπτοντα από τη διαρροή ρυπασµένα υλικά και χώµατα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους θα γίνεται από κατάλληλο για επικίνδυνα απόβλητα φορέα καθώς η διαχείρισή τους πρέπει να είναι σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα ΚΥΑ 13588/2006 και ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/ Από τη λειτουργία των µηχανηµάτων έργου µπορεί να προκύψουν Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων που θα πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία και να παραδοθούν άµεσα σε ειδικά αδειοδοτηµένες εταιρείες συµβεβληµένες µε Σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων καθώς η διαχείριση τους να είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στο Π.. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/ )και την ΚΥΑ 13588/2006 και ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06. Στερεά Απόβλητα Ιλύες Τοξικά απόβλητα -Απορρίµµατα 1. Τα στερεά απόβλητα που παράγονται στην εγκατάσταση αφορούν τα µη ανακυκλώσιµα υλικά, τα οποία βρίσκονται σε µικρές ποσότητες και η εναπόθεση τους να γίνεται σε ειδικό χώρο καθώς και τα αστικά απόβλητα από το προσωπικό. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες ή ανακυκλωτές και να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά παραστατικά για κάθε παρτίδα.τόσο οι προµηθευτές των αποβλήτων, όσο και οι αποδέκτες αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων. Για τη διάθεση όλων των αποβλήτων να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά παραστατικά και τα στοιχεία των παραληπτών. εν θα πραγµατοποιείται ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση των στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε

7 στεγασµένο χώρο (ανοικτές εστίες καύσης). Τα αστικού τύπου απορρίµµατα από το προσωπικό να τοποθετούνται στους κάδους του ήµου. Θόρυβος 1. Ο παραγόµενος θόρυβος από τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν θα υπερβαίνει τα 55 dba µετρούµενος στα όρια του οικοπέδου. Οι πηγές θορύβου να είναι άριστα ηχοµονωµένες και µε κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασµοί και ο θόρυβος. Να γίνει περιµετρικά του οικοπέδου πυκνή δενδροφύτευση από αειθαλή δένδρα ύψους τουλάχιστον 2 µέτρων, καθώς επίσης να τοποθετηθεί στην περίφραξη φράκτης από συνθετικό χόρτο πάνω στο σύρµα για µείωση του θορύβου ακόµα και από τις µετακινήσεις των οχηµάτων µέσα στο εργοτάξιο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ. αριθµ. 26/2014 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ρυσίου, µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά στην εισήγηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ της εταιρείας «ΜΑΡΚΟΥ ΗΣ Ε.Π.Ε.» στην περιοχή του Ν. Ρυσίου Θέρµης και προτείνει επιπλέον µόνιµο σύστηµα εγκατάστασης για τη διαβροχή και άρδευση δένδρων και για τα υποπροϊόντα να υπάρχει µόνιµη κάλυψη µε µουσαµά. Στο σηµείο αυτό οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης και κ. Σαραφιανός Χρήστος δήλωσαν παρών και ανέφεραν ότι στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσονται χρήσεις µε κυριότερο χαρακτηριστικό την αναψυχή. Επίσης έκριναν πως υπάρχουν κενά στην µελέτη και δεν προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα χωροταξικά χαρακτηριστικά. Η ηµοτική Σύµβουλος κα. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέµα λόγω ελλιπούς εισήγηση. Και τέλος οι ηµοτικού Σύµβουλοι κ. Σαµαράς Σωκράτης, Ακριτίδου Μαρία, Ζελιλίδης αµιανός και Μίχου Κουγιάµη Σουλτάνα δήλωσαν υπέρ της εισήγησης µε τις κάτωθι προϋποθέσεις : Α. Αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Η µονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ υποχρεούται να λειτουργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 και επιπρόσθετα θα πρέπει να εφαρµοστούν οι κάτωθι όροι : 1. Να κατασκευαστεί στην είσοδο της µονάδας διάταξη για τη συγκράτηση των λασπών και χωµάτων από τις ρόδες των οχηµάτων και την αποφυγή διασκορπισµού τους στις δηµόσιες οδούς. 2. Να εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων 3. Εφόσον οι εκποµπές σκόνης από τη λειτουργία της δραστηριότητας υπερβαίνουν τα θεσµοθετηµένα όρια, η εταιρεία υποχρεούται στη λήψη επιπλέον µέτρων. 4. Να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δειγµατοληπτικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση των εκποµπών στο περιβάλλον. Συγκεκριµένα µία φορά ανά τέσσερις µήνες να πραγµατοποιούνται µετρήσεις είτε µε ίδια µέσα που θα έχει προµηθευτεί η επιχείρηση είτε σε συνεργασία µε κάποιον αδειοδοτούµενο φορέα. Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση,αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις εισηγήσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας,τα συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια, την αριθµ. 26/2014 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

8 ΓΝΩΜΟ ΟΤΕΙ και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Υπέρ της εισήγησης για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ της εταιρείας «ΜΑΡΚΟΥ ΗΣ Ε.Π.Ε.»στην περιοχή Ν.Ρυσίου Θέρµης, όπως διαµορφώθηκε από την ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου µε την αρ.26/2014 απόφαση του και τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε τους παρακάτω επιπρόσθετους όρους: Α. Αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Η µονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ υποχρεούται να λειτουργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 και επιπρόσθετα θα πρέπει να εφαρµοστούν οι κάτωθι όροι : 1. Να κατασκευαστεί στην είσοδο της µονάδας διάταξη για τη συγκράτηση των λασπών και χωµάτων από τις ρόδες των οχηµάτων και την αποφυγή διασκορπισµού τους στις δηµόσιες οδούς. 2. Να εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων 3. Εφόσον οι εκποµπές σκόνης από τη λειτουργία της δραστηριότητας υπερβαίνουν τα θεσµοθετηµένα όρια, η εταιρεία υποχρεούται στη λήψη επιπλέον µέτρων. 4. Να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δειγµατοληπτικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση των εκποµπών στο περιβάλλον. Συγκεκριµένα µία φορά ανά τέσσερις µήνες να πραγµατοποιούνται µετρήσεις είτε µε ίδια µέσα που θα έχει προµηθευτεί η επιχείρηση είτε σε συνεργασία µε κάποιον αδειοδοτούµενο φορέα. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης και κ. Σαραφιανός Χρήστος δήλωσαν παρών και η ηµοτική Σύµβουλος κα. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέµα. Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 87/2014 Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ακριβές απόσπασµα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 151 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 74η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 74/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2932 20 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα