Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

2 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1 Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3 Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5 Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.8 Ανακύκλωση... σελ.14 Κεφάλαιο ΣΤ Διατάξεις κατά της ρύπανσης του Περιβάλλοντος... σελ.15 Κεφάλαιο Ζ Κεφάλαιο Η Κεφάλαιο Θ Κεφάλαιο Ι Λοιπές διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων... σελ.17 Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων... σελ.23 Οικοδομικές εργασίες Δημόσια έργα... σελ.25 Κυρώσεις Πρόστιμα...σελ.27

3 Κεφάλαιο Α Γενικές αρχές και στόχοι Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει, μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος και της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού: Την Καθαριότητα της πόλης. Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Την προστασία των κατοίκων από κάθε είδους ρύπανση. Την αποτροπή των ενεργειών που βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον. Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών. Την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα. Την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των δημοτών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ο κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κάθε είδους ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των μνημείων και του φυσικού κάλους. Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση), καθώς και η μείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής. Η αξιοποίηση (με την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις ανάκτησης ενέργειας ή εδαφοβελτιωτικού) των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων. Οι Εναλλακτικές και Περιβαλλοντικά Ορθολογικές μέθοδοι Διαχείρισης των απορριμμάτων συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 1/27

4 Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες των υπηρεσιών συμμετέχουν, με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έμποροι, πρέπει να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών πρόσφορων για ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση. Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράμματα ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι ζημιές προς το περιβάλλον πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. Ο ρυπαίνων τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος Κανονισμού είναι: 1. Η μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί μείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών. 2. Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και η αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων. Ειδικότερα: Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους μέσων και την ενίσχυση του εξοπλισμού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται : Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής Καθαριότητας της πόλης. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανση. Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον. Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που μπορούν να ανακυκλωθούν. Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου. Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την παροχή κινήτρων, την ενημέρωση και την κατάρτιση. Η παροχή στοιχείων στην Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανομή των οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια. Η ευταξία και η αποτελεσματική τήρηση των νόμων και λοιπών κανονιστικών διατάξεων. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 2/27

5 Κεφάλαιο Β Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού: Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται και προστατεύονται με την συνεχή συνεργασία δημοτών κατοίκων, επισκεπτών και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στερεών αποβλήτων, τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και την εφαρμογή τους, για μία υγιεινή, ανθρώπινη και πολιτισμένη διαβίωση μέσα στα όρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και εφαρμόζονται εντός της γεωγραφικής περιφέρειας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Άρθρο 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού: Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες Διευθύνσεις, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Η βεβαίωση των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και λοιπές κατά αρμοδιότητα ενέργειες ανήκουν κατά κύριο λόγο στη Δημοτική Αστυνομία. Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, κατά τα νόμιμα, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. Οι φορείς, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της πόλης οφείλουν να παρέχουν συνδρομή στις πιο πάνω υπηρεσίες ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων (αιρετών οργάνων διοίκησης, υπαλλήλων του Δήμου, πολιτών), ουδεμία δε τροποποίηση ή παρέκκλιση από την εφαρμογή του επιτρέπεται, χωρίς σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 3 Ορισμοί και έννοιες των απορριμμάτων Ως απορρίμματα στερεά απόβλητα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και είναι εγκαταλελειμμένα. Τα στερεά απόβλητα περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΑ και ΙΒ του άρθρου 24 της Κοινής υπουργικής απόφασης 69728/824 ( ΦΕΚ Β 358/1996) και της Κ.Υ.Α. Η.Π /2727 (ΦΕΚ /1909/ Εξαιρούνται τα χαρακτηριζόμενα ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την απόφαση 2001/118/Ε.Κ. (ΕΕL 47/2001). Δημοτικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΒ του άρθρου 21 της ίδιας Κ.Υ.Α με ονοματολογία αναφοράς , από τα οποία εξαιρούνται τα απόβλητα που περιέχονται στην ίδια ονοματολογία και τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί με την απόφαση 94/904 Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 3/27

6 Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισμού ή άλλα απόβλητα που μπορούν από τη φύση ή την σύνθεσή τους να εξομοιωθούν με τα «οικιακά». Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε: Δημοτικά (Αστικά), Ειδικά και Τοξικά Επικίνδυνα Τα Δημοτικά (Αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν: α) Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των παραγράφων β και γ του παρόντος άρθρου. β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ. γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κλπ). δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κλπ. ε) Ογκώδη αστικά απορρίμματα (έπιπλα, ηλ εκτρικές συσκευές, στρώματα, ογκώδεις συσκευασίες κλπ) Τα Ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α) Υπόλοιπα και απόβλητα, προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων, καταστημάτων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κλπ) που δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός των μολυσματικών αποβλήτων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά, μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κλπ, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους. γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων. δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων. στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις Τα Τοξικά - Επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν: Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.), τα οποία περιέχονται στην Κ.Υ.Α /1546/1977 (ΦΕΚ Β 604) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. Περιλαμβάνονται και τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. και κάθε νεότερη νομοθεσία κοινοτική ή εθνική. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 4/27

7 Κεφάλαιο Γ Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Άρθρο 4 Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ : Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 4.1. Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών (μη ογκωδών δημοτικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Δ/νση Περιβάλλοντος. Τα απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά μέσα του Δήμου, σε σταθμούς μεταφόρτωσης, χώρους υγειονομικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) σε καλή κατάσταση και να προβαίνει, κατά τα μέσα που διαθέτει, σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.), πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την αποκομιδή ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο (ανάλογα με το βάρος, τον όγκο του κλπ) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ειδικών» απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2. Η αποκομιδή για την κατηγορία αυτή, γίνεται από τους ίδιους τους υπευθύνους με δικά τους μέσα και ευθύνη ή, εφόσον ο Δήμος έχει την δυνατότητα και την σχετική υποδομή, βάσει ιδιαιτέρου προγράμματος αποκομιδής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει, πριν από την αποκομιδή, να έχουν καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο (ή κυβικό μέτρο), όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμματα που κείνται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους εντός ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κλπ, τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 37 παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 5/27

8 4.7. Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων» και κάθε άλλη εφαρμοστέα διάταξη. Επιπλέον, ο Δήμος επιδιώκει με τα μέσα που διαθέτει: Να ιδρύει ή να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης. Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό. Να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική Εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα. Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων. Να συμβάλλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Να συμμετέχει στη διαδικασία διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με μεθόδους αβλαβείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Να συμβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων. Να ενισχύει και να συνεργάζεται με δημοσίους φορείς, Εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος, για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο Εξαίρεση από την εφαρμογή του κανονισμού Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας μπορεί να μη δέχεται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. (Κ.Υ.Α. Η.Π /2727 άρθρο 7 παρ. 1 περιπτ. Β, ΦΕΚ Β /1909/2003). Ο Δήμος δεν υποχρεούται: Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως : Ραδιενεργά απόβλητα Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες Απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων Γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κλπ Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους Στη συντήρηση και απόφραξη του δικτύου αποχέτευσης, για το οποίο είναι αρμόδια η Ε.ΥΔ.Α.Π. Στη συντήρηση και καθαρισμό του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, για το οποίο αρμόδιο είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Ν.2744/99 άρθρο 6 παρ. 2), εκτός αν άλλως ορίζεται, σχετικά με μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στους Δήμους Στον καθαρισμό τυχόν σταθμών και γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς (Μετρό, Η.Σ.Α.Π, ΟΣΕ, Υπεραστικά λεωφορεία, Τραμ κ.λπ.). ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 6/27

9 Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή άλλους δημόσιους φορείς, πλην του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος μπορεί, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητά τους σε ιδιώτες υπόχρεους καταβολής τελών να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, απεργιών, αργιών, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. Σ.Μ.Α. κλπ), ο Δήμος, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών, και την ενημέρωσή τους Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις Η Καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του σχετικού τέλους που καθορίζεται, ανάλογα από 500 έως με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία Στους παραβάτες του άρθρου 5 παράγραφος 2.1 επιβάλλεται το τέλος της παραγράφου 5.2 και επί πλέον πρόστιμο από 500 έως ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης Αγάλματα Μνημεία Δημόσια κτίρια Αστικός Εξοπλισμός Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμα ανάλογα με την έκταση της παράβασης ύψους οριζομένου από έως Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά. Ο Αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, καθώς και κάθε είδους πινακίδες κλπ) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση των στοιχείων «αστικού εξοπλισμού» της πόλεως αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο οριζόμενο σε ποσό 50 ανά στοιχείο αστικού εξοπλισμού. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 7/27

10 Κεφάλαιο Δ Υποχρεώσεις πολιτών Άρθρο 6 Ορισμοί Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις έννοιες, όπως παρατίθενται κατωτέρω: 6.1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου, από κοινού «Επιχειρήσεις Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους Για Ανώνυμες Εταιρίες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής και κάθε νόμιμος εκπρόσωπος Για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, ο Διαχειριστής Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα, μόνιμα ή πρόσκαιρα, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχός τους «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος αυτών «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους και την υποστήριξή τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας «Υπεύθυνοι μεταφοράς και Μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι προστεθέντες από τους εκτελούντες τις εργασίες αυτές. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 7.1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 8/27

11 συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε ειδικούς πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, καλά κλεισμένους τους οποίους πρέπει, μία ώρα πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή σε συμπιεστή που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Σε περιοχές στις οποίες δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, σε προκαθορισμένη θέση, που έχει υποδειχθεί από τις υπηρεσίες καθαριότητος. Δεν επιτρέπεται, ακόμη η εναπόθεση σάκων απορριμμάτων κατά τις ημέρες του Σαββάτου, και Κυριακής και τις επίσημες αργίες Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή. α) Οι ιδιοκτήτες και κατασκευαστές οικοδομών άνω των τεσσάρων διαμερισμάτων είναι υποχρεωμένοι να προβούν στην κατασκευή της ειδικής για το σκοπό αυτό εσοχής απότμισης. Η κατασκευή των αποτμίσεων θα γίνεται από τους υπόχρεους κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 3 του άρθρου 7. β) Σε κάθε νεοαναγειρόμενη οικοδομή δεν θα δίνεται άδεια ηλεκτροδότησης χωρίς βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη αναλόγου αριθμού αποτμίσεων. γ) Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας δικαιούται να τοποθετεί κάδους αποκομιδής απορριμμάτων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο α) Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις που υποδεικνύονται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Καθαριότητας) του Δήμου, η οποία είναι και η αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής), σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π», καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 100. β) Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού ή πρόκλησης πυρκαγιάς ή τοποθέτησης μπάζων, επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 200, ενώ παράλληλα καταλογίζεται η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης νέου κάδου. γ) Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων επισύρει κάθε φορά πρόστιμο Για λόγους που σχετίζονται με την δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά για κάθε σακούλα ή αντικείμενο καθώς και για σκουπίδια μη συσκευασμένα καταλλήλως, αντίστοιχο πρόστιμο Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την μηχανική αποκομιδή και χρήση κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι, υποχρεούνται να εναποθέτουν τα αστικά απορρίμματα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους, έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου τους επί της οδού, να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους μπροστά από την ιδιοκτησία τους, το πολύ μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου και στην περίπτωση που η αποκομιδή γίνεται νύχτα, όχι πριν τις 8:00μ.μ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων σε νησίδες, πλατείες, πάρκα, οικόπεδα, άλση, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 9/27

12 έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους, πρόπερς, συμπιεστές, καλάθια κλ π), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Εφόσον τα μέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο ίσο προς, ποσό 60 για ιδιώτες και 100 για επιχειρήσεις. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις υπευθύνων για ογκώδη αστικά απορρίμματα 8.1. ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων. Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφόσον διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα αποκομιδής ογκωδών Δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, κατόπιν επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, σε διαφορετική δε περίπτωση οι υπόχρεοι οφείλουν να τα απομακρύνουν με δικά τους μέσα και δαπάνες. Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο, ανάλογα με το είδος του. Το τέλος αποκομιδής ορίζεται κατά ελάχιστο στο ποσό των 40 ανά περίπτωση ογκώδους / ειδικού απορρίμματος και κατ ανώτατο όριο πλήρους δρομολογίου οχήματος σε ποσό 80. β) Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει ο Δήμος. γ) Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά μόνον σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρμοδίως στον ενδιαφερόμενο με σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποτεθούν. Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 50 και η παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, για την οποία εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από τις διατάξεις περί αυθαιρέτου κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισμένες ποσότητες, που προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κτλ, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλ π) δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κλπ). Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο 200. Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, παρεμπόδισης της κυκλοφορίας πεζών η οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 10/27

13 8.3. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α) Φύλλα, ξερά άνθη, κλαδιά, γκαζόν κλπ, εάν μεν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συμπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου, οδοστρώματος και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, χωρίς συσκευασία (χύμα), ή χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο 50. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης. β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 γ του άρθρου 8. γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 100. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις υπευθύνων για ειδικά απορρίμματα 9.1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 α του παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος, που ανακοινώνει στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν υποχρέωση: Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2 α, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα και ευθύνη. Επίσης υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής, να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους ούτε να τα τοποθετούν εντός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων του Δήμου. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 γ Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων - εκτός εκείνων που εξαιρούνται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 - οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι: α) Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες, β) Για τον εμφανή χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά», με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήμανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από τις υπηρεσίες Καθαριότητος του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 11/27

14 γ) Οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, εφ όσον τους ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση και το είδος των απορριμμάτων Ειδικά τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 δ του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κλπ) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή τους Χ.Υ.Τ.Α. : α) Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου (δημοσίου η δημοτικού χώρου) κάθε είδους οικοδομικών υλικών, μπάζων κλπ, άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη των ειδικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνουν μέτρα για την επιμελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου α τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο ύψους 200 και θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο άνευ αδείας. Σε περίπτωση εκ των υστέρων έκδοσης άδειας, προσαυξάνεται το κόστος κατά 50%. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν, από την έκταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται προβλήματα στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευταξία της πόλης. β) Ωσαύτως απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, νησίδες ρέματα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο οριζόμενο σε 500 για απόρριψη σε οικόπεδα, σε για απόρριψη σε πάρκα, πλατείες, νησίδες και λοιπούς χώρους πρασίνου, σε για απόρριψη σε παιδικές χαρές, άλση, δασικές εκτάσεις, ρέματα. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, ανάλογα με το μέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης. γ) Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινόχρηστων (δημοτικών η δημοσίων) χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, containers κλπ) στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο 4 γ 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται: 9.5. Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης καθώς και τα στοιχεία του υπευθύνου. Οι άδειες εκδίδονται από το τμήμα Προσόδων του Δήμου, μετά από αυτοψία αρμόδιου τεχνικού υπαλλήλου Ως υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι ως και οι μισθωτές και οι εκμισθωτές των ως άνω μέσων και των χώρων τοποθέτησής τους Οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον συγκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της κατάληψης ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 12/27

15 (κάδου, σκάφης, κοντέινερ κλπ) ή της προστατευμένης προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων της παρ. 4 γ 2 του παρόντος άρθρου Στους παραβάτες της παραγράφου 4 γ 1 επιβάλλεται πρόστιμο 100 για κάθε μέρα παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς άδεια. Σε περίπτωση εκ των υστέρων έκδοσης άδειας, προσαυξάνεται το κόστος κατά 50%. Σε περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή άλλου μέσου χωρίς άδεια, πέραν των 10 ημερών, το μέσο απομακρύνεται από την υπηρεσία και η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπάζων από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρει πρόστιμο ύψους και αποτελεί αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, που επισύρει τις ανάλογες κυρώσεις Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα οχήματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε φθορά, βλάβη, καταστροφή ή απώλεια αντικειμένων, υλικών, κλπ. πραγμάτων που αυθαιρέτως τοποθετήθηκαν σε δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο και που αποκομίσθηκαν ελλείψει αδείας του Δήμου. Άρθρο 10 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ειδικά και επικίνδυνα απορρίμματα που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου α) Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και την σχετική νομοθεσία. β) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους, να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνσή τους με δικά τους μέσα και ευθύνη. Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων. Σε περίπτωση που ειδικά και επικίνδυνα απορρίμματα τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους επιβάλλεται πρόστιμο 500 για τα ειδικά απορρίμματα και για τα επικίνδυνα. γ) Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών απορριμμάτων με τα οικιακά και η ανάμειξη επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά, καθώς και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η ανάμειξη ειδικών απορριμμάτων με οικιακά επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 500. Η ανάμειξη επικίνδυνων απορριμμάτων με οικιακά επισύρει κάθε φορά πρόστιμο δ) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και τις εφαρμοστέες διατάξεις. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 13/27

16 Κεφάλαιο Ε Ανακύκλωση Άρθρο 11 Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων, συσκευασιών και άλλων προϊόντων στοχεύει: Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου πριν την τελική τους διάθεση, την εξοικονόμηση ενέργειας. Στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσης αξιοποίησης και τη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς). Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, δύναται μόνος ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης Οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 και γενικά όλοι οι κάτοικοι μετά την ενημέρωσή τους και την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων στην περιοχή τους, οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων: Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δοκιμαστική λειτουργία, με παράλληλη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή των οδηγιών στους πολίτες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι Καθαριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6 και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις οδηγίες των υπηρεσιών. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαλογής και συλλογής των αποβλήτων και προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο 30 για κάθε οργανικό απόρριμμα που θα τοποθετείται σε κάδο ανακύκλωσης Ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κλπ) Τα δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήματα, ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών, απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους και καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να μεριμνούν για την συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωσή τους, όπως αναλυτικά θα καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις εις εφαρμογή του Νόμου 2939/2001. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 14/27

17 Κεφάλαιο ΣΤ Διατάξεις κατά της ρύπανσης του Περιβάλλοντος Άρθρο Υποχρεώσεις πεζών οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) από περιπατητές, θαμώνες κλπ. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 20 κάθε φορά Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 50. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 50. Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια, πάρκα, πλατείες, άλση, νησίδες και λοιπούς χώρους πρασίνου. Οι παρούσες διατάξεις του Κανονισμού ισχύουν υπό την επιφύλαξη διατάξεων νόμων και υπουργικών αποφάσεων Απαγορεύεται η απόρριψη, τοποθέτηση, κλπ, αχρήστων αντικειμένων, μπάζων ή άλλων υλικών στα ρέματα που διασχίζουν και περιβάλλουν το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, και που έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την παρεμπόδιση της ομαλής ροής των υδάτων. Απαγορεύεται επίσης η παροχέτευση στα ρέματα πάσης φύσεως λυμάτων, ή άλλων υγρών κλπ. από οποιαδήποτε επιχείρηση ή βιομηχανία ή ιδιώτη που ευρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης, ποσού ευρώ 100 έως 300 για ιδιώτες και ευρώ 500 έως για επιχειρήσεις ή βιομηχανίες Ρύπανση από Διαφημίσεις Δεν επιτρέπεται η εμπορική διαφήμιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ βολάν, συνθήματα κλπ. επισύρει πρόστιμο 500 για τους παραβάτες. Πρόστιμο επιβάλλεται και για τη ρύπανση με αεροπανό. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 15/27

18 Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κλπ.) καθώς και η απαράδεκτη εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά και τις διαφημίσεις και των διαφημιζομένων επιβάλλεται πρόστιμο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 16/27

19 Κεφάλαιο Ζ Λοιπές διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων Άρθρο 13 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Τα κάθε είδους καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος» υποχρεούνται στην προμήθεια και τοποθέτηση κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τόσων όσων απαιτούνται ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του καταστήματος, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά (τεχν. προδιαγραφές, τοποθέτηση κλπ) του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού Τα κάθε είδους καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κλπ), οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κλπ), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν εντός των μέσων μηχανικής αποκομιδής το πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 100 για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market κτλ, που παράγουν στερεά απόβλητα, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και τις συσκευασίες, που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κλπ) και να τα εναποθέτουν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο οριζόμενο σε 50. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή και δεν υπάρχουν μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, η συσκευασία των απορριμμάτων πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας από τους υπευθύνους των καταστημάτων και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το ωράριο αποκομιδής που έχει ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο Στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την άμεση κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κλπ) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφήμιση, ο αριθμός και η θέση τους θα περιλαμβάνεται στην χορηγούμενη άδεια κοινοχρήστων χώρων και θα είναι μέσα στο πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού εξοπλισμού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο Δήμος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο, 30. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή εφόσον το κατάστημα δεν διαθέτει ειδικό απορριμματοδοχείο, ή σε περίπτωση που τα διατιθέμενα απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 17/27

20 13.6. Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος. Στους μη συμμορφούμενους ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προϊόντων καθαρισμού καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου. Για την ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου επιβάλλεται κάθε φορά στους παραβάτες πρόστιμο 250. Άρθρο 14 Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώ ρων) που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων Η αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κλπ), που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο 200 κάθε φορά Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 13. Άρθρο 15 Α) ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Υποχρεώσεις Δήμου Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγματοποιούνται Λαϊκές αγορές, να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να αναλαμβάνει τον καθαρισμό των Λαϊκών αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας τους Υποχρεώσεις αδειούχων παραγωγών - πωλητών και εργαζομένων στις Λαϊκές αγορές Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι Λαϊκές αγορές (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις Λαϊκές αγορές και το προσωπικό που απασχολούν. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 18/27

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα