ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ παξάγνπλ νη δεκφηεο. Άξα, νη δεκφηεο έρνπλ θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα λα εθηξέςνπλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο απφ ηνλ θάδν απνξξηκκάησλ ππνιεηκκάησλ γηα λα κεηψζνπλ ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ πιεξψλνπλ. Γηα λα κπνξέζεη πξαθηηθά λα γίλεη απηφ θαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζα πξέπεη ν ΟΤΑ λα έρεη δξνκνινγήζεη δξάζεηο αλαθχθισζεο θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ δξάζεσλ. Σην παξφλ Παξάξηεκα δελ γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε απηψλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ηνπο σθειεηψλ γηα ηνπο ΟΤΑ, δηφηη ζεσξείηαη φηη είλαη ήδε αξθεηά γλσζηέο. Έηζη, ζην παξφλ Παξάξηεκα δίλεηαη ε έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ είλαη πνιχ ιίγν γλσζηά γηα ηνπο ΟΤΑ, θαη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απάληεζε ζηα παξαθάησ ηξία εξσηήκαηα, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζε έλαλ ΟΤΑ, πνπ είλαη ηα εμήο: Πνην είλαη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα έλαο ΟΤΑ ζηελ Διιάδα λα πινπνηήζεη άκεζα ή ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνπο δεκφηεο ηνπ λα σθειεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ πεξηνρή ηνπο; Πνην είλαη ην άκεζα ξεαιηζηηθφ θαη πην είλαη ην κέγηζην πνζνζηφ εθηξνπήο απφ ηελ ηειηθή δηάζεζε ή δηαρείξηζε, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε θάζε δξάζε αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο; Πνην ζα είλαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ή ην φθεινο ηνπ ΟΤΑ, πνπ ζα πινπνηήζεη θάπνηα δξάζε αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζήκεξα; Σε ζρέζε κε ην πξψην εξψηεκα ε απάληεζε παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα Π2.1 Σηνλ πίλαθα απηφ νη δξάζεηο αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ ρσξηζηεί ζε δχν νκάδεο (Κπξθίηζνο 2010β; 2010γ; 2011β): ηελ νκάδα Α Πξνηεξαηφηεηαο, φπνπ πεξηέρνληαη δξάζεηο κεδεληθνχ ή κηθξνχ αξρηθνχ θφζηνπο, πνπ κπνξεί άκεζα λα μεθηλήζεη έλαο ΟΤΑ κε κηθξή ή θαη θαζφινπ πξνεηνηκαζία. ηελ νκάδα Β Πξνηεξαηφηεηαο, φπνπ πεξηέρνληαη δξάζεηο, πνπ απαηηνχλ θαιή πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε, δηαζθάιηζε φηη κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σρεδηαζκψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΤΑ, θαζψο θαη ζεκαληηθά αξρηθά θεθάιαηα. Σηελ ζπλέρεηα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 νη δξάζεηο αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα, φπνπ γηα θάζε δξάζε απαληψληαη θαη ηα δχν ππφινηπα βαζηθά εξσηήκαηα ησλ ΟΤΑ. Έηζη, παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά δεδνκέλα εθηξνπήο ή ζε εθηηκήζεηο ηνπο απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζε έλα ΟΤΑ, θαζψο θαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην θφζηνο ή ην φθεινο γηα ηνλ ΟΤΑ θάζε δξάζεο, κε βάζε ηα βαζηθά δεδνκέλα πινπνίεζεο, πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζηελ ρψξα καο. Σην Παξάξηεκα απηφ θαίλεηαη θαζαξά φηη ζρεδφλ φιεο -23-

2 νη δξάζεηο αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ κπνξεί λα πινπνηήζεη ζήκεξα έλαο ΟΤΑ, φρη κφλν δελ δεκηνπξγνχλ θφζηνο γηα ηνλ ΟΤΑ, αιιά αληηζέησο εθηφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ σθειεηψλ, κπνξεί λα έρνπλ θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ ΟΤΑ. Πίλαθαο Π2.1 Γξάζεηο αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ελφο ΟΣΑ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ α/α Α Πξνηεξαηφηεηαο Β Πξνηεξαηφηεηαο 1 Να έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο πξφιεςεο απνβιήησλ 2 Να έρεη μεθηλήζεη ζπλεξγαζία κε φια ηα ζεκεξηλά Σπζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΣΔΓ) κε βάζε ην λφκν 2939 θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία Γηα ηηο ζπζθεπαζίεο απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΑΑ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ε ζπλεξγαζία κε ηελ «Αληαπνδνηηθή Αλαθχθισζε» 3 Να ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί θαη κε φζα λέα ΣΔΓ δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ α) Γηα ξνπρηζκφ ππνδήκαηα, β) Λεγκέλα ή κε θάξκαθα, γ) Δπηθίλδπλα νηθηαθά, δ) Αληαιιαθηηθά ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ε) Ογθψδε, ζη) Έπηπια, δ) Άιια 4 Να έρεη μεθηλήζεη πξφγξακκα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη λα δηαζέηεη ηνπο ζρεηηθνχο θάδνπο ζηνπο δεκφηεο 5 Να κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ νη δεκφηεο απφ θάπνην Κέληξν Αλαθχθισζεο ζηνλ ΟΤΑ ή ζηελ πεξηνρή ηνπ ΟΤΑ 6 Να πινπνηεί ζπζηεκαηηθά πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ Να έρεη μεθηλήζεη πξφγξακκα δεκνηηθήο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ Να θάλεη Γηαινγή ζηελ Πεγή ησλ νηθηαθψλ νξγαληθψλ θαη λα νδεγνχληαη ζε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο, εθφζνλ ην θφζηνο ηεο είλαη ζαθψο κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ ππνιεηκκάησλ Π2.1 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ & ραξηηνχ ζε έλα ΟΣΑ Σήκεξα νη δήκνη ζηελ Διιάδα εάλ ζέινπλ λα πινπνηήζνπλ πξφγξακκα αλαθχθισζεο θάπνηνπ ή φισλ ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθά, αινπκίλην θαη άιια κέηαιια) θαη ηνπ ραξηηνχ θαη δελ ζέινπλ ή δελ κπνξνχλ λα ην ρξεκαηνδνηήζνπλ εμ νινθιήξνπ κφλνη ηνπο, έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο (Κπξθίηζνο 2010γ): Να πεηχρνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ είηε κε ην ζπιινγηθφ Σχζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΣΔΓ) «ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΗΚΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ», είηε κε ην ΣΣΔΓ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ, πνπ ππνρξενχληαη λα πινπνηήζνπλ κε βάζε ηνλ λ πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ ζε φιε ηελ Διιάδα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ δεζκεπηεί. Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζπλεξγαζίαο ελφο ΟΤΑ κε ηα παξαπάλσ ΣΔΓ. -24-

3 Οξγάλσζε ηεο αλαθχθισζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ» Πσο ιεηηνπξγεί Τν ζπιινγηθφ ΣΔΓ «ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΗΚΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ» ιεηηνπξγεί σο εμήο: Έρεη δεζκεπηεί λα ηνπνζεηήζεη 900 Οινθιεξσκέλα Κέληξα Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο (ΟΚΑΑ) ζε φινπο ηνπο ΟΤΑ ηεο Διιάδαο. Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ΟΚΑΑ έλα ΟΚΑΑ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ θαηνίθνπο (βιέπε ζρεηηθή θσηνγξαθία). Οη πνιίηεο δηαρσξίδνπλ θαη απνζεθεχνπλ πξνζσξηλά ηα πξνο αλαθχθισζεο πιηθά ζηηο θαηνηθίεο ηνπο θαη ηα κεηαθέξνπλ θαη ηνπνζεηνχλ ζηα ΟΚΑΑ. Σηα ΟΚΑΑ ζπιιέγνληαη μερσξηζηά πιαζηηθά κπνπθάιηα, γπάιηλα κπνπθάιηα, κεηαιιηθνί πεξηέθηεο, ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο θαη εηδηθά απνξξίκκαηα φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαη κπαηαξίεο. Με ηελ αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο ζην ζχζηεκα απηφ νη πνιίηεο είηε θεξδίδνπλ εθπησηηθά θνππφληα είηε θάλνπλ δσξεά ην ρξεκαηηθφ πνζφ ππέξ θνηλσληθψλ ζθνπψλ. Δλ ζπλερεία ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα, ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο ΟΤΑ, αδεηάδεη ηα ΟΚΑΑ θαη ηα κεηαθέξεη ζηνπο θαηάιιεινπο απνδέθηεο γηα πεξαηηέξσ δηαρείξηζε θαη αλαθχθισζε. Οινθιεξσκέλν Κέληξν Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο (ΟΚΑΑ) Ση εθηξνπή πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηα ΟΚΑΑ Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΣΔΓ «ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΗΚΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ» ην έηνο 2009 ε εθηξνπή πιηθψλ απφ ην ΦΥΤΑ έθζαζε ηνπο t/y ή 0,35% θ.β. κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα, ελψ ε κέζε εθηξνπή γηα θάζε ΟΚΑΑ ήηαλ 263 ηφλνπο -25-

4 εηεζίσο αλά ΟΚΑΑ. κσο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηα super market ηεο παξφκνηα ΟΚΑΑ, ε κέζε εθηξνπή γηα θάζε ΟΚΑΑ ήηαλ 631 t/y ή 14 ηφλνη εηεζίσο αλά ΟΚΑΑ γηα ην 2009 (ΣΔΓ «ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΗΚΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ, 2010; ΑΒ Βαζηιφπνπινο, 2010). Με δεδνκέλν φηη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ην ΣΔΓ «ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΗΚΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ» ζα ηνπνζεηήζεη πεξίπνπ 900 ΟΚΑΑ θαη φηη ε πνζφηεηα εθηξνπήο ησλ 263 ηφλσλ αλά ΟΚΑΑ είλαη ζσζηή, εθηηκάηαη φηη ε κέγηζηε εθηξνπή πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ t/y ή 4,08% θ.β. κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; Απφ ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΓ «ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΗΚΖ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ» είλαη θαηαλνεηφ, φηη ζαθψο ην ΣΔΓ απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη φιεο ηηο αλάγθεο αλαθχθισζεο ησλ ΟΤΑ, αιιά ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, είλαη ζαθέο φηη ε ζπλεξγαζία ΟΣΑ θαη ΔΓ «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ» φρη κφλν δελ ζα δεκηνπξγνχζε θαλέλα θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ, αιιά αληίζεηα, φπνηα πνζφηεηα εθηξέπεηαη απφ ηα απνξξίκκαηα γηα αλαθχθισζε, κεηψλεη ην θφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο ηνπ ΟΣΑ, αλάινγα κε ην ηέινο εηζφδνπ ζηνλ ΥΤΣΑ-ΥΤΣΤ, πνπ εμππεξεηεί ηνλ ΟΣΑ. Οξγάλσζε ηεο αλαθχθισζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα «ΔΓ-ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ» Πσο ιεηηνπξγεί Τν ΣΣΔΓ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ είλαη ην γλσζηφ ζχζηεκα κε ηνπο κπιε θάδνπο (βιέπε εηθφλα). Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο (ΔΔΑΑ) ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ Τν ζχζηεκα απηφ πινπνηεί ζε φιε ηελ Διιάδα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θπξίσο ζε έλα ξεχκα κε ηα παξαθάησ βαζηθά ζεκεία: Μνηξάδνληαη εηδηθέο πιαζηηθέο ηζάληεο (βιέπε εηθφλα) ζε φια ηα λνηθνθπξηά ηνπ ΟΤΑ γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε φισλ ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηί, γπαιί, κέηαιια, πιαζηηθά) κέζα ζηηο θαηνηθίεο ηνπο. Τνπνζεηνχληαη θάδνη απηφκαηεο θφξησζεο (ζπλήζσο πιαζηηθνί ησλ ιίηξσλ) κε κεγάιε ππθλφηεηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ εχθνια νη θάηνηθνη θαη λα αδεηάδνπλ ρχδελ ζε απηνχο ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ απνζεθεχνπλ ζηηο παξαπάλσ εηδηθέο πιαζηηθέο ηζάληεο. Οη θάδνη αδεηάδνπλ απηφκαηα κε Α/Φ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο θαη ηα πιηθά κεηαθέξνληαη ζε εηδηθά Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Υιηθψλ (ΚΓΑΥ), φπνπ γίλεηαη εκη - ρεηξνλαθηηθφο δηαρσξηζκφο ηνπο, δεκαηνπνίεζε θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ζπιιεγφκελσλ πιηθψλ. Δλ ζπλερεία ηα δηαρσξηζκέλα πιηθά κεηαθέξνληαη ζηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα αλαθχθισζε. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ, θαζψο θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ε ΔΔΑΑ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΟΤΑ, πνπ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα, θαη ρξεκαηνδνηεί ην δηαθνξηθφ (ην επηπιένλ) θφζηνο πνπ πξνθχπηεη γηα απηφλ. Οη αθξηβείο νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο ζπδεηνχληαη απεπζείαο απφ ηα δχν ελδηαθεξφκελα κέξε. -26-

5 Μπιε θάδνο θαη ηζάληα ηεο ΔΔΑΑ Τν πξφγξακκα αλαθχθισζεο ηεο ΔΔΑΑ αθνξά ζήκεξα (αξρέο ηνπ 2011) πεξηζζφηεξνπο απφ 650 Καπνδηζηξηαθνχο ΟΤΑ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη επεθηείλεηαη ζπλερψο. Ση εθηξνπή πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνπο κπιε θάδνπο Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΑΑ ε κέζε εθηξνπή απφ ηα απνξξίκκαηα ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ηνπ ραξηηνχ, κε ην ζχζηεκα ησλ κπιε θάδσλ αλέξρεηαη ην 2009 ζε Kg αλά θάηνηθν θαη αλά έηνο. κσο ππάξρνπλ θαη ΟΤΑ, πνπ έρνληαο πινπνηήζεη ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο έρνπλ επηηχρεη αθφκε κεγαιχηεξε εθηξνπή πιηθψλ. Γηα παξάδεηγκα ε εθηξνπή ζην δήκν Διεπζίλαο αλήιζε ην 2008 ζε 72 Kg αλά θάηνηθν θαη αλά έηνο (Κπξθίηζνο θαη Γήκνπ, 2009), ελψ ζην δήκν Παηαλίαο ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο κπιε θάδνπο ε εθηξνπή ησλ πιηθψλ έθζαζε ηα ζρεδφλ ηα 140 Kg αλά θάηνηθν θαη αλά έηνο (Κπξθίηζνο, 2007). Έηζη, ε ζεκεξηλή εθηξνπή κε ηνπο κπιε θάδνπο ησλ Kg αλά θάηνηθν θαη αλά έηνο ηζνδπλακεί κε t/y ή 4,36% θ.β. ζην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ. Δάλ ζε έλα ΟΤΑ πινπνηνχληαη ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ελεκέξσζεο, ηφηε ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθχθισζεο ε κέγηζηε εθηξνπή ζπζθεπαζηψλ θαη ραξηηνχ κε ηνπο κπιε θάδνπο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ή θαη λα μεπεξάζεη θαη ηα 250 Kg αλά θάηνηθν θαη αλά έηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζε t/y ή 50,0% ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ. Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; Μία βαζηθή νηθνλνκηθή ζπκθσλία κεηαμχ ΟΤΑ θαη ΔΔΑΑ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζεκεία (Κπξθίηζνο 2010γ): Ζ ΔΔΑΑ δίλεη ζηνλ ΟΤΑ γηα θάζε θαηνίθνπο έλα Α/Φ ζπιινγήο ησλ κπιε θάδσλ Ζ ΔΔΑΑ δίλεη ζηνλ ΟΤΑ ηνπο απαξαίηεηνπο κπιε θάδνπο Ζ ΔΔΑΑ δίλεη ζηνλ ΟΤΑ πιαζηηθέο ηζάληεο γηα ηα λνηθνθπξηά Ζ ΔΔΑΑ αλαιακβάλεη ην θφζηνο δηαινγήο ζηα ΚΓΑΥ θαη ηειηθήο δηαρείξηζεο Ζ ΔΔΑΑ αλαιακβάλεη ην αξρηθφ θφζηνο ελεκέξσζεο ζε ζρνιεία ή άιιεο δξάζεηο Ζ ΔΔΑΑ αλαιακβάλεη ηελ επηδφηεζε ησλ ΟΤΑ γηα ηε ζπιινγή, αλάινγα κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αλάθηεζεο αλά θάηνηθν, κε ην πνζφ ησλ επξψ αλά ηφλν πνπ παξαδίδνπλ ζηα ζπλεξγαδφκελα ΚΓΑΥ Ο ΟΤΑ αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ κπιε θάδσλ θαη ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζην θνληηλφηεξν ΚΓΑΥ -27-

6 Τν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπκθσλίαο, φπνπ έρεη αλαιπζεί γηα αξθεηνχο ΟΤΑ, έρεη πξνθχςεη φηη είλαη ζαθψο θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ γηα ηνπο ΟΤΑ (ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πνζφ ηεο επηδφηεζεο /t), δηφηη κεηψλεη ζε θάπνην πνζνζηφ ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΤΑ πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο αλαθχθισζεο. Δάλ κάιηζηα ζπλππνινγηζηεί θαη φηη κε βάζε ην λέν λφκν γηα ηελ αλαθχθισζε (λ. 3854/2010) νη ΟΤΑ ζα πιεξψλνπλ ζηνπο ΦΥΤΑ κε βάζε ηνπο ηφλνπο πνπ παξαδίδνπλ (π.ρ. νη ΟΤΑ ηεο Αηηηθήο ζα εμνηθνλνκνχλ θαηά κ.ν. άιια 42 επξψ αλά ηφλν, ελψ νη ΟΤΑ ηεο ππφινηπεο Διιάδαο /t), ηφηε γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ γηα ηνπο ΟΣΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην πιινγηθφ χζηεκα ΔΔΑΑ είλαη νπσζδήπνηε θαη νηθνλνκηθά πνιχ ζπκθέξνπζα γηα ηνπο ΟΣΑ θαη κάιηζηα κπνξεί λα μεξάζεη θαη ηα /t. Π2.2 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) ζε έλα ΟΣΑ Πσο ιεηηνπξγεί Σήκεξα νη δήκνη ζηελ Διιάδα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πινπνηήζνπλ πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΖΖΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΓ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ ΣΥΣΚΔΥΩΝ Α.Δ.», ή/θαη κε ην ΣΔΓ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΖ», πνπ είλαη ππνρξεσκέλα απφ ην λφκν 2939 λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΖΖΔ (κφλν ιακπηήξσλ γηα ηε «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΖ»), ζε φιε ηελ Διιάδα, ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο εζληθνχο πνζνηηθνχο ζηφρνπο. Με βάζε ηελ εκπεηξία ζπλεξγαζηψλ ηνπ ΣΔΓ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ ΣΥΣΚΔΥΩΝ Α.Δ.» κε ΟΤΑ κία ζπκθσλία γηα ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο βαζηθά ζεκεία: Ζ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ ΣΥΣΚΔΥΩΝ ηνπνζεηεί ζε πνιιά ζεκεία εηδηθά απνζεθεπηηθά κέζα γηα ηε ζπιινγή ησλ κηθξνζπζθεπψλ (βιέπε θσηνγξαθία) θαη θξνληίδεη γηα ην άδεηαζκα, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζή ηνπο ρσξίο επηβέξπλζε ηνπ ΟΤΑ. Ζ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ ΣΥΣΚΔΥΩΝ δίλεη ζηνλ ΟΤΑ θνληέτλεξ (βιέπε θσηνγξαθία) γηα ηελ απνζήθεπζε θπξίσο ησλ βαξεηψλ ΑΖΖΔ, πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ΟΤΑ. Ζ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ ΣΥΣΚΔΥΩΝ αλαιακβάλεη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ γεκάησλ θνληέτλεξ θαη ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε άιια άδεηα θνληέτλεξ Ζ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ ΣΥΣΚΔΥΩΝ αλαιακβάλεη ην θφζηνο επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΖΖΔ Ζ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ ΣΥΣΚΔΥΩΝ αλαιακβάλεη έλα αξρηθφ θφζηνο ελεκέξσζεο ζε ζρνιεία θ.α. Ζ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΖ ΣΥΣΚΔΥΩΝ αλαιακβάλεη ηελ επηδφηεζε ησλ ΟΤΑ γηα ηε ζπιινγή, αλάινγα κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αλάθηεζεο αλά θάηνηθν, κε ην πνζφ ησλ επξψ αλά ηφλν πνπ ζπιιέγνπλ ζηα θνληέτλεξ Ο ΟΤΑ αλαιακβάλεη κφλν ηελ ζπιινγή ησλ βαξεηψλ θπξίσο ΑΖΖΔ, φπσο έθαλε θαη πξηλ ηελ ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΓ, ελψ κεηά ηελ ζπλεξγαζία ζηακαηά ηε κεηαθνξά θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ΑΖΖΔ. -28-

7 Κάδνη ζπιινγήο κηθξνζπζθεπψλ ζε δεκνηηθά ζεκεία, ζρνιεία θαη θαηαζηήκαηα ιηαληθήο Container πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζπζθεπψλ ζε ρψξνπο δήκσλ θαη αιπζίδσλ ιηαληθήο Ση εθηξνπή πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί Σήκεξα, (Αλαθχθισζε Σπζθεπψλ Α.Δ., 2010; Φσηνθχθισζε ΑΔ, 2010) απφ ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ ΑΖΖΔ (~15-20 kg αλά θάηνηθν εηεζίσο) κεγάιν κέξνο ησλ νγθσδψλ ΑΖΖΔ (~13-18 kg αλά θάηνηθν εηεζίσο), ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πιαλφδηνπο ξαθνζπιιέθηεο ή ηνπο γλσζηνχο παιηαηδήδεο θαη θαηαιήγνπλ θαηά ην πνζνζηφ ησλ εκπνξηθψλ κεηάιισλ γηα αλαθχθισζε, ελψ ηα ππφινηπα θαηαιήγνπλ ζην πεξηβάιινλ δεκηνπξγψληαο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Τα ππφινηπα ΑΖΖΔ (~2-2,5 kg αλά θάηνηθν εηεζίσο) είλαη κηθξνζπζθεπέο θαη θαηαιήγνπλ καδί κε ηα απνξξίκκαηα. Σήκεξα ην ΣΔΓ Αλαθχθισζε Σπζθεπψλ Α.Δ ζπιιέγεη 4,3 kg/y αλά θάηνηθν θαη ην ΣΔΓ Φσηνθχθισζε ΑΔ ζπιιέγεη πνιχ κηθξφηεξε πνζφηεηα, πνπ θζάλεη ηα 8,2 gr/y αλά θάηνηθν. Με ηελ ζπλεξγαζία κε ηα δχν ΣΔΓ γηα ηα ΑΖΖΔ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΤΑ γηα ζρεδφλ πιήξε εθηξνπή ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΖΖΔ απφ ηελ ηειηθή δηάζεζε, δειαδή απηή λα θζάζεη κεζνπξφζεζκα αθφκε θαη ηα (~15-20 kg αλά θάηνηθν εηεζίσο) θαη ηαπηφρξνλα λα επηδνηείηαη ν ΟΤΑ κε ην πνζφ ησλ επξψ αλά ηφλν πνπ παξαδίδνπλ ζηα ΣΔΓ. Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; -29-

8 Απηή ε ζπκθσλία, κεηαμχ ΟΤΑ θαη ΣΔΓ γηα ηα ΑΖΖΔ, απφ θαζαξά νηθνλνκηθή πιεπξά είλαη πξνθαλψο θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ηνπο ΟΤΑ (Κπξθίηζνο 2010γ), δηφηη κεηψλεη ην ππάξρνλ θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΤΑ θαη ηαπηφρξνλα απμάλεη ηα έζνδά ηνπ θαηά ην πνζφ ηεο επηδφηεζεο, πνπ εηζπξάηηεη. Μάιηζηα, εάλ ζπλππνινγηζηεί θαη ην φθεινο απφ ηε κείσζε ηνπ ηέινπο ηειηθήο δηάζεζεο ζηνπο ΦΥΤΑ-ΦΥΤΥ, ηφηε γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αλαθχθισζε ΑΖΖΔ γηα ηνπο ΟΣΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΓ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ είλαη πξνθαλψο θαη νηθνλνκηθά πνιχ ζπκθέξνπζα γηα ηνπο ΟΣΑ. Οκνίσο ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά είλαη θαη ε ζπλεξγαζία ελφο ΟΣΑ κε ην ΔΓ «ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ». Π2.3 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ ζε έλα ΟΣΑ Σήκεξα, ε δηαρείξηζε ησλ Ζιεθηξηθψλ Σηειψλ (ΖΣ) ζηελ Διιάδα γίλεηαη απφ ην ΣΔΓ Αλαθχθισζε Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ Σηειψλ (ΑΦΖΣ). Τν ζχζηεκα ηνπνζεηεί εηδηθνχο δηαθαλείο θάδνπο (βιέπε ζρεηηθή θσηνγξαθία) ζε φπνην θνξέα ηνπ δεηεζεί, φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη κηθξέο ειεθηξηθέο ζηήιεο, θαη φηαλ γεκίζνπλ ν θνξέαο εηδνπνηεί ην ζχζηεκα, ην νπνίν θξνληίδεη γηα ην άκεζν άδεηαζκά ηνπο. Δλ ζπλερεία νη ΖΣ απνζεθεχνληαη ζε εηδηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ελ ζπλερεία κεηαθέξνληαη γηα ηειηθή δηαρείξηζε ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ εθηξνπή, πνπ επηηπγράλεηαη ζήκεξα ζε φιε ηελ Διιάδα απφ ηελ ΑΦΖΣ (ΑΦΖΣ, 2010) είλαη ηεο ηάμεο ησλ 650 ηφλσλ εηεζίσο γηα κία ζπλνιηθή παξαγσγή ΖΣ, πνπ θζάλεη ηνπο ~2.000 ηφλνπο εηεζίσο. Απηή ε εθηξνπή κπνξεί λα απμεζεί καθξνπξφζεζκα θαη πάλσ απφ ην 60%. Δίλαη πξνθαλέο φηη απηφο ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ Ζ φρη κφλν δελ δεκηνπξγεί θαλέλα θφζηνο γηα ηνπο ΟΣΑ, αιιά αληηζέησο κεηψλεη (Κπξθίηζνο 2010γ), έζησ θαη ιίγν, ην θφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο, εθφζνλ απηφ πιεξψλεηαη κε ην βάξνο ησλ απνβιήησλ. Κάδνο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο ΑΦΖ Α.Δ Δπίζεο, ε δηαρείξηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ ζηελ Διιάδα γίλεηαη απφ ην Σπιινγηθφ Σχζηεκα ΣΥΓΔΣΥΣ. Δηδηθά ζηελ Κξήηε ππάξρεη ηδηαίηεξν ΣΔΓ κε ηελ επσλπκία ΣΔΓ ΣΔΓΗΣ-ΚΔΠΔ. -30-

9 Τα ζπζηήκαηα ηνπνζεηνχλ εηδηθνχο ζηεγαλνχο θάδνπο (βιέπε ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο) ζε φπνην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ θνξέα ηνπο δεηεζεί, πνπ δηαρεηξίδεηαη ζπζζσξεπηέο. Σηνπο θάδνπο ηνπνζεηνχληαη νη ζπζζσξεπηέο, θαη φηαλ γεκίζνπλ ν θνξέαο εηδνπνηεί ηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία θξνληίδνπλ γηα ην άκεζν άδεηαζκά ηνπο. Δλ ζπλερεία νη ζπζζσξεπηέο απνζεθεχνληαη ζε εηδηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ελ ζπλερεία κεηαθέξνληαη γηα αλαθχθισζε θαη ηειηθή δηαρείξηζε ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο ζηελ Διιάδα. Ζ εθηξνπή, πνπ επηηπγράλεηαη ζήκεξα ζε φιε ηελ Διιάδα απφ ην ΣΥΓΔΣΥΣ (ΣΥΓΔΣΥΣ, 2010) είλαη ηεο ηάμεο ησλ ηφλσλ εηεζίσο γηα κία ζπλνιηθή παξαγσγή ζπζσξεπηψλ, πνπ θζάλεη ηνπο ηφλνπο εηεζίσο. Απηή ε εθηξνπή κπνξεί λα απμεζεί καθξνπξφζεζκα θαη πάλσ απφ ην 60%. Απηφο ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ πζζσξεπηψλ φρη κφλν δελ δεκηνπξγεί θαλέλα θφζηνο γηα ηνπο ΟΣΑ, αιιά αληηζέησο κεηψλεη (Κπξθίηζνο 2010γ), έζησ θαη ιίγν, ην θφζηνο ηειηθήο δηάζεζεο, εθφζνλ απηφ πιεξψλεηαη κε ην βάξνο ησλ απνβιήησλ. Ο θάδνο ηνπ ΤΓΔΤ Α.Δ. (θίηξηλνο ή γθξη) θαη κεηαθνξά ζπζζσξεπηψλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο ηνπ πιινγηθνχ πζηήκαηνο ΤΓΔΤ Α.Δ. Π2.4 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο δηαθφξσλ πιηθψλ ζε έλα ΟΣΑ απφ άιια ππάξρνληα ή κειινληηθά ΔΓ Σήκεξα έρνπλ εγθξηζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Σπζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (ΔΟΔΓΣΑΠ) θαη άιια ΣΔΓ γηα δηάθνξα απνξξηπηφκελα απφ ηνπο δεκφηεο πιηθά θαη πξντφληα. Απηά ηα ΣΔΓ είλαη ηα εμήο: Τν ΔΓ ΔΓΟΔ παξαιακβάλεη απφ ηνπο ΟΤΑ, πνιιέο θνξέο νξγαλψλεη θαη ηελ ζπιινγή, θαζψο επίζεο αλαιακβάλεη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Ορεκάησλ Τέινπο Κχθινπ Εσήο (ΟΤΚΕ), κεηψλνληαο ην ππάξρσλ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ ΟΤΑ. Τν ΔΓ ECO ELASTIKA νξγαλψλεη ηελ ζπιινγή θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ, απφ πνιιέο εθαηνληάδεο ζπλεξγεία θαη ζεκεία ζπιινγήο, ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο ΟΤΑ θαη ηαπηφρξνλα ιχλεη ην πξφβιεκα δηάζεζεο απηψλ ησλ πξντφλησλ, πνπ δελ επηηξέπεηαη λα θαηαιήγνπλ ζε ΦΥΤΥ-ΦΥΤΑ. Τν ΔΓ ΔΛΣΔΠΔ νξγαλψλεη ηελ ζπιινγή θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νξπθηειαίσλ, απφ πνιιέο εθαηνληάδεο ζπλεξγεία θαη ζεκεία ζπιινγήο, ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο ΟΤΑ. -31-

10 Τν ΔΓ πζθεπαζηψλ Οξπθηειαίσλ ΚΔΠΔΓ νξγαλψλεη ηελ ζπιινγή θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ νξπθηειαίσλ, απφ πνιιέο εθαηνληάδεο ζπλεξγεία θαη ζεκεία ζπιινγήο, ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο ΟΤΑ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ΣΔΓ κεηψλεη ηηο πξνο δηαρείξηζε πνζφηεηεο απνβιήησλ γηα ηνπο ΟΤΑ ρσξίο λα ηνπο επηβαξχλεη νηθνλνκηθά. Δπίζεο, εάλ ζπλππνινγηζηεί θαη ε αληίζηνηρε κείσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο κε βάζε ην λέν λφκν γηα ηελ αλαθχθισζε, ηειηθά είλαη πξνθαλέο φηη ε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ είλαη θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ηνπο ΟΣΑ. Σην κέιινλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θαη άιια ΣΔΓ γηα δηαθνξεηηθά πιηθά ή ξεχκαηα απνβιήησλ, πνπ ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα επεθηαζνχλ ζε φια ηα απνξξηπηφκελα πιηθά θαη πξντφληα απφ ηα λνηθνθπξηά. Τέηνηα πηζαλά ΣΔΓ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα εμήο (Κπξθίηζνο 2010γ): 1. ΣΔΓ γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ έληππνπ ραξηηνχ 2. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθηαθψλ νξγαληθψλ 3. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ, πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ πιαζηηθά θαη πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο 4. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ, πνπ απνηεινχληαη: είηε α) θπξίσο απφ κέηαιια θαη πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο, β) θπξίσο απφ γπαιί, θαη πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο, γ) θπξίσο απφ θεξακηθά ή πνξζειάλεο θαη πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο, δ) θπξίσο απφ πιαζηηθά θαη πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο, ε) θπξίσο απφ μχιν θαη πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζίεο ή έπηπια. 5. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ νηθηαθψλ 6. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ηεγαλειαίσλ 7. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ιεγκέλσλ ή κε θαξκάθσλ 8. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ αληαιιαθηηθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 9. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηπηφκελσλ επίπισλ 10. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηνπ απνξξηπηφκελνπ ξνπρηζκνχ θαη ππνδεκάησλ 11. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νγθσδψλ νηθηαθψλ πξντφλησλ 12. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε νηθηαθψλ πξντφλησλ, πνπ δελ εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 13. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πιαζηηθψλ θαιπκκάησλ ζεξκνθεπίσλ 14. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ 15. ΣΔΓ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ. Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία έρεη πξνρσξήζεη θαη ηα ΣΔΓ γηα ηα ΑΔΚΚ ζα αξρίζνπλ ζχληνκα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο ΟΤΑ. Καη ηα λέα ΣΔΓ, κε βάζε ην λφκν 2939, δελ πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ θφζηνο γηα ηνπο ΟΤΑ, αληηζέησο πξνβιέπεηαη λα κεηψζνπλ ην ππάξρνλ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ πιηθψλ γηα ηνπο ΟΤΑ. Π2.5 Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε έλα ΟΣΑ Πσο ιεηηνπξγεί Σηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε γίλεηαη ρξήζε εηδηθψλ θάδσλ θνκπνζηνπνηεηψλ, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη είηε ζε θήπνπο θαηνηθηψλ ή πνιπθαηνηθηψλ κε ειάρηζηε ρσκάηηλε -32-

11 επηθάλεηα, είηε κέζα ζηηο θαηνηθίεο ή ηα κπαιθφληα (βιέπε θσηνγξαθίεο). Σηνπο θάδνπο απηνχο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη γαηνζθψιεθεο, πνπ επηηαρχλνπλ ηελ κεηαηξνπή ησλ πεξηζζφηεξσλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ηεο θνπδίλαο, ηνπ ραξηηνχ ηεο θνπδίλαο θαη ησλ θιαδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ ζε θνκπφζη. Μεηαηξέπνπλ δειαδή ζε ρξήζηκν ιίπαζκα πεξηζζφηεξν απφ ην 70-75% ησλ νηθηαθψλ νξγαληθψλ ησλ λνηθνθπξηψλ κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ. Δλδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο θάδνπ θήπνπ θαη θάδνπ κπαιθνληνχ Τα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο είλαη ηα εμήο: Παξάγεηαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θνκπφζη, πνπ αμηνπνηείηαη απφ ηα λνηθνθπξηά, Μπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ δηαρεηξίδνληαη νη ΟΤΑ θαη θαηαιήγεη ζηνπο ρψξνπο ηειηθήο δηάζεζεο, αθνχ ην 30-55% ησλ Διιεληθψλ απνξξηκκάησλ είλαη νξγαληθά, Υπάξρεη κηθξφ αξρηθφ θφζηνο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ. Ση εθηξνπή πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε Τν 2010 εθηηκάηαη φηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί πεξηζζφηεξνη απφ θάδνη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζηελ Διιάδα ζε ηνπιάρηζηνλ 50 ΟΤΑ θαη ζε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα απφ ηα ίδηα ηα λνηθνθπξηά. Έλα κέζν λνηθνθπξηφ (ηξία άηνκα), πνπ ιεηηνπξγεί ηνλ θάδν ηνπ κπνξεί λα εθηξέπεη απφ ηα απνξξίκκαηα kg νξγαληθά αλά λνηθνθπξηφ εηεζίσο, αλάινγα κε ην πφζν θαιά θαη ζπζηεκαηηθά δηαρσξίδεη ηα πξνο θνκπνζηνπνίεζε πιηθά θαη ηξνθνδνηεί ηνλ θάδν. Σε απηή ηελ πνζφηεηα ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη φπνηα πνζφηεηα θιαδεκάησλ παξάγεη ην λνηθνθπξηφ, άξα ε ζπλνιηθά κέζε κέγηζηε εθηξεπφκελε πνζφηεηα κπνξεί λα είλαη ηάμεο ησλ 460 kg νξγαληθψλ αλά λνηθνθπξηφ εηεζίσο. Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; Σην θαίξην εξψηεκα πφζν θνζηίδεη γηα ηνπο ΟΤΑ, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ε βαζηθή εθηίκεζε θφζηνπο νθέινπο ελφο ΟΤΑ θαηνίθσλ γηα ηελ ζεσξεηηθά πιήξε εθαξκνγή ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε φια ηα λνηθνθπξηά (Κπξθίηζνο, 2007β). Γεδνκέλα ελδεηθηηθνχ ΟΣΑ: ΟΤΑ θαηνίθσλ, λνηθνθπξηά, 150 εζηηαηφξηα, Τνπνζέηεζε 150 κεγάισλ θάδσλ ζε εζηηαηφξηα, Τνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ ζηα -33-

12 κπαιθφληα ηνπ ~20% ησλ θαηνηθηψλ, Τνπνζέηεζε κεγάισλ θάδσλ ζην ~60% ησλ πνιπθαηνηθηψλ, Τνπνζέηεζε κηθξψλ θάδσλ ζην 20% ησλ θαηνηθηψλ πνπ είλαη κνλνθαηνηθίεο. Δλδεηθηηθή εθηίκεζε 5εηνχο θφζηνπο πξνγξάκκαηνο Κφζηνο αγνξάο θαη ηνπνζέηεζεο θάδσλ: Κφζηνο κειέηεο & 5εηνχο ηερληθήο ππνζηήξημεο: Κφζηνο 5εηνχο ππνζηήξημεο δεκνηψλ: Κφζηνο 5εηνχο ελεκέξσζεο δεκνηψλ: πλνιηθφ θφζηνο 5εηνχο εθαξκνγήο: /5εηία Μέζν εηήζην θφζηνο πξνγξάκκαηνο: /έηνο Διάρηζηεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο Διάρηζηε κείσζε θφζηνπο ζπιινγήο & κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ /1ε 5εηία: Τα απνξξίκκαηα πξνο ζπιινγή-κεηαθνξά ζα κεησζνχλ θαηά ηφλνη/1ε 5εηία X 130 /ηφλν. Μεηά ηελ 5εηία ην φθεινο ηνπ ΟΤΑ είλαη /έηνο. Μείσζε εηζθνξψλ ηειηθήο δηάζεζεο /1ε 5εηία: Ο ΟΤΑ ζχκθσλα κε ην λφκν πνπ ςεθίζζεθε, ζα κεηψζεη ηηο εηζθνξέο ηνπ γηα ηειηθή δηάζεζε. Γηα ηνπο ΟΤΑ ηεο Αηηηθήο είλαη 42 /ηφλν κε ην λέν λφκν. Μεηά ηελ πεληαεηία ν ΟΤΑ ζα κεηψλεη ηηο εηζθνξέο ηνπ γηα ηειηθή δηάζεζε θαηά /έηνο. πλνιηθά έζνδα 5εηίαο: /5εηία Μέζα εηήζηα έζνδα 5εηίαο: /έηνο Σε επίπεδν ελφο θάδνπ, εθφζνλ ν θάζε θάδνο κπνξεί λα εθηξέςεη kg/y αλά λνηθνθπξηφ, θαη ν θάζε ηφλνο απνξξηκκάησλ θνζηίδεη ζηνπο ΟΤΑ /t, ηφηε ην νηθνλνκηθφ φθεινο αλά θάδν κεηά ηελ απφζβεζή ηνπ, είλαη ηεο ηάμεο ησλ /θάδν εηεζίσο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζε έλα ΟΣΑ, απαηηεί αξρηθή δηεξεχλεζε θαη κειέηε, θαζψο θαη έλα ζεκαληηθφ αξρηθφ θφζηνο, αιιά απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη απνζβέζεη ην θφζηνο θαη δεκηνπξγεί ζεηηθφ νηθνλνκηθφ ηζνδχγην γηα ηνλ ΟΣΑ (Κπξθίηζνο 2010γ). Π2.6 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ ζε έλα ΟΣΑ Πσο ιεηηνπξγεί Τα θιαδέκαηα θαη γεληθφηεξα ηα πξάζηλα πιηθά ελφο ΟΤΑ απνηεινχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζνβαξφ πξφβιεκα θαη δεκηνπξγνχλ δπζαλάινγα κεγάιν θφζηνο γηα ηνπο ΟΤΑ. Σην εξψηεκα γηαηί λα θνκπνζηνπνηήζεη έλαο ΟΤΑ ηα πξάζηλα πιηθά ηνπ ε απάληεζε είλαη ε εμήο: Γηαηί εάλ ηα θαίεη πξέπεη λα ην ζηακαηήζεη δηφηη απαγνξεχεηαη θαη δηφηη δεκηνπξγεί πνιιά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα πγείαο. Γηαηί πξέπεη ε ρψξα καο λα επηηχρεη ηνπο ππνρξεσηηθνχο πνζνηηθνχο ζηφρνπο ηεο Οδεγίαο 31/1999/EC γηα ηε κείσζε ησλ βηναπνηθνδνκήζηκσλ πνπ νδεγνχληαη γηα ηειηθή δηάζεζε. -34-

13 Γηαηί έρεη πνιχ κεγάιν θφζηνο δηαρείξηζεο. Ζ δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ ηνπ ΟΤΑ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία άξηζηε επηινγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μία ηέηνηα κνλάδα κπνξεί λα απνηειείηαη απφ απιφ εμνπιηζκφ ζξπκκαηηζκνχ, πιαηεία θνκπνζηνπνίεζεο ζε ζεηξάδηα, ρψξν σξίκαλζεο, θνζθίληζκα θαη κεραληζκφ ζπζθεπαζίαο ηνπ θνκπφζη. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο κνλάδαο απαηηείηαη θαιφο ζρεδηαζκφο θαη κειέηε πξηλ ηελ πινπνίεζε, θαζψο θαη λα δηαζθαιηζζεί φηη επηηξέπεηαη απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο πεξηνρήο. Πνιχ ζρεκαηηθά κία κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο πξάζηλσλ πιηθψλ παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο. Παξάδεηγκα κηθξήο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο πξάζηλσλ πιηθψλ Ση εθηξνπή πιηθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ ζε έλα ΟΣΑ Δμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξάζηλσλ πιηθψλ ηνπ ΟΤΑ. Κάζε ζνβαξφο ΟΤΑ γλσξίδεη πφζα πξάζηλα πιηθά δηαρεηξίδεηαη εηεζίσο. Σηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο κνλάδαο θνκπνζηνπνίεζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ ζα κπνξνχζαλ φια ηα πξάζηλα πιηθά λα εθηξέπνληαη απφ ηα απνξξίκκαηα, θαζψο επίζεο ζα κπνξνχζαλ θαη πξάζηλα πιηθά γεηηνληθψλ ΟΤΑ λα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα κε πξφζζεηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ ΟΤΑ. Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; Ζ κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ απαηηεί, φπσο θάζε επέλδπζε, πξνεηνηκαζία, κειέηε ζρεδηαζκφ, πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη θπζηθά έλα αξρηθφ θεθάιαην. Πνιχ ζρεκαηηθά έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο κνλάδαο δπλακηθφηεηαο ηφλσλ εηεζίσο παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο (Κπξθίηζνο 2010γ). Κφζηνο απφζβεζεο /y: Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο δηακφξθσζεο, θηηξίσλ, εμνπιηζκνχ & νρεκάησλ, δειαδή ιπφκελα θηίξηα, πεξίθξαμε, ζθέπαζηξα, -35-

14 πιαηθφξκα θνκπνζηνπνίεζεο, απηνθηλνχκελν ή ξπκνπιθνχκελν ζξπκκαηηζηή, γεθπξνπιάζηηγγα, κηθξφηεξνπο ηεκαρηζηέο, κηθξφηεξνπο ζξπκκαηηζηέο, αλαδεπηήξα, κηθξφ θνξησηή, θφζθηλν, ζπζθεπαζηή, εξγαιεηαθφ εμνπιηζκφ θ.α. Κφζηνο ιεηηνπξγίαο /y: Πεξηιακβάλεη ηελ απαζρφιεζε 4 αηφκσλ γηα ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά, δηαρείξηζε ησλ θιαδεκάησλ ζηε κνλάδα θαη ηελ πξνψζεζε γηα πψιεζε ηνπ θνκπφζη, θαζψο θαη βαζηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα. Έζνδα /y: Τα έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ηνπ παξαγφκελνπ θνκπφζη. χλνιν θφζηνπο /y ή /t. Δάλ αλαινγηζηνχκε φηη ζήκεξα έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο ζπιινγήο - κεηαθνξάο & ηειηθήο δηάζεζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ θιαδεκάησλ ζε ΥΤΣΑ είλαη ηεο ηάμεο ησλ /t (Κπξθίηζνο, 2007β), γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο κπνξεί λα κεηψζεη απφ ζεκαληηθά έσο θαη πνιχ ζεκαληηθά ην ππάξρσλ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ γηα ηνλ ΟΣΑ. Π2.7 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Αλαθχθισζεο ζε έλα ΟΣΑ Πσο ιεηηνπξγεί έλα Κέληξν Αλαθχθισζεο (ΚΑ) Έλα ΚΑ (ή Πξάζηλν Σεκείν Green Point) πνπ ζα εμππεξεηεί πεξίπνπ είλαη έλαο ρψξνο 5-7 ζηξεκκάησλ, πνπ κπνξνχλ κφλνη ηνπο νη δεκφηεο λα παξαδψζνπλ φια ηα πιηθά ηνπο (βιέπε ζρεηηθή θσηνγξαθία). Φσξνζεηείηαη κέζα ζηνπο ΟΤΑ, απαζρνιεί κφληκν πξνζσπηθφ θαη ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλν σξάξην θαη ηηο αξγίεο. Γηαζέηεη απιφ εμνπιηζκφ γηα ηελ ρσξηζηή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ελ δπλάκεη πιηθψλ ησλ δεκνηψλ, φπσο: πιηθά ζπζθεπαζίαο, έληππν ραξηί, θιαδέκαηα, μχια, νηθηαθά κπάδα, έπηπια, ξνπρηζκφ, ππνδήκαηα, επηθίλδπλα νηθηαθά, ιάζηηρα, κπαηαξίεο ζπζζσξεπηέο, νγθψδε θ.α. Ση εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνπο ΥΤΣΑ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΚΑ ζε κία πεξηνρή Σχκθσλα κε ηελ δηεζλή εκπεηξία ε εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνλ ΦΥΤΑ, ιφγσ ησλ ΚΑ θπκαίλεηαη απφ 20-30% (Cameron et al., 2004) ζε έλα βάζνο ρξφλνπ 5-10 ρξφληα, αθνχ ζπλδπαζηνχλ ηα ΚΑ κε ζπζηεκαηηθέο επηθνηλσληαθέο δξάζεηο. Γηα ηελ Διιάδα ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη έλα πνζνζηφ εθηξνπήο ηεο ηάμεο ηνπ 3% ζα κπνξνχζε λα ήηαλ πνιχ ξεαιηζηηθφ λα επηηεπρζεί ζε 5-10 ρξφληα θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί πνιχ ζπληεξεηηθή εθηίκεζε. -36-

15 Γεληθή άπνςε βπζηδφκελσλ θνληέτλεξ ζπιινγήο πιηθψλ ζε ΚΑ ζηελ Γεξκαλία Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; Έλα Κέληξν Αλαθχθισζεο απαηηεί, φπσο θάζε επέλδπζε, πξνεηνηκαζία, κειέηε ζρεδηαζκφ, πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη θπζηθά έλα αξρηθφ θεθάιαην. Πνιχ ζρεκαηηθά έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο κνλάδαο, πνπ ζα εμππεξεηεί θαηνίθνπο παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο (Κπξθίηζνο 2010γ). Κφζηνο απφζβεζεο /y: Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο δηακφξθσζεο, εμνπιηζκνχ & νρεκάησλ, ιπφκελα θηίξηα, πεξίθξαμε, ζθέπαζηξα, γεθπξνπιάζηηγγα, κηθξφ θνξησηή, εξγαιεηαθφ εμνπιηζκφ, εμνπιηζκφο γξαθείνπ θ.α. Τν θφζηνο απηφ ζα κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηεζεί ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηα ππάξρνληα ή κειινληηθά ΣΔΓ κε ηελ ππνρξέσζε παξάδνζεο ζε απηά ησλ αληίζηνηρσλ πιηθψλ. Κφζηνο ιεηηνπξγίαο /y: Πεξηιακβάλεη ηελ απαζρφιεζε 6-8 αηφκσλ, επηζθεπέο, ιεηηνπξγηθά έμνδα, αλαιψζηκα, θ.α. ζηε κνλάδα θαη ηελ πξνψζεζε γηα πψιεζε ηνπ θνκπφζη, θαζψο θαη βαζηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα. Έζνδα /y: Τα έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηελ ρξέσζε ησλ επαγγεικαηηψλ, ηελ εκπνξία θάπνησλ πιηθψλ π.ρ. πψιεζε θνκπφζη ζην ΚΑ θαη απφ ηελ πψιεζε ησλ πιηθψλ ζεσξψληαο φηη ζα επηηεπρζεί έλα πνιχ ζπληεξεηηθφ ζελάξην αλάθηεζεο, απηφ ηνπ 10% ησλ πιηθψλ - απνξξηκκάησλ ηεο πεξηνρήο ζε 5-10 ρξφληα. χλνιν θφζηνπο /y ή πεξίπνπ /t. Δάλ αλαινγηζηνχκε φηη ζήκεξα έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο ζπιινγήο - κεηαθνξάο & ηειηθήο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε έλα κεγάιν ΟΣΑ είλαη ηεο ηάμεο ησλ /t, κε ζαθψο κεγάιεο απμεηηθέο ηάζεηο γηα ην κέιινλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έλα ΚΑ κπνξεί λα κεηψζεη πνιχ ζεκαληηθά ην ππάξρσλ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ γηα ηνλ ΟΣΑ. -37-

16 Π2.8 Δθαξκνγή ζπλδπαζκέλεο θνκπνζηνπνίεζεο ζε έλα ΟΣΑ Ση είλαη ε πλδπαζκέλε Κνκπνζηνπνίεζε (Κ); Δίλαη ε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ζε έλα ΟΤΑ α) ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαηά έλα ξεαιηζηηθφ ζελάξην εθαξκνγήο, θαη β) ηεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) ησλ νηθηαθψλ νξγαληθψλ κε μερσξηζηφ θάδν θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζήο ηνπο ζε κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο, θαη γ) ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ησλ πξάζηλσλ πιηθψλ ηνπ ΟΤΑ ζηελ κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο. Ζ ΣΚ είλαη ε πην δχζθνιε δξάζε ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ κπνξεί λα γίλεη απφ έλα ΟΤΑ θαη απαηηεί φπσο θάζε ζεκαληηθή επέλδπζε, θαιή πξνεηνηκαζία, νινθιεξσκέλε κειέηε ζρεδηαζκφ, πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη θπζηθά έλα ζεκαληηθφ αξρηθφ θεθάιαην γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο φιεο δξάζεο. Σηελ Δ.Δ. ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη ΟΤΑ, πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ζπλδπαζκέλε θνκπνζηνπνίεζε (ΣΚ). Σηελ Διιάδα δελ έρεη εθαξκνζζεί κέρξη ζήκεξα γηα πνιινχο ιφγνπο. Ση εθηξνπή πιηθψλ απφ ηνπο ΥΤΣΑ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλδπαζκέλεο θνκπνζηνπνίεζεο ζε έλα ΟΣΑ Ζ εθηξνπή ησλ αζηηθψλ νξγαληθψλ απφ ην ΦΥΤΑ, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηελ ΣΚ, θζάλεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ νξγαληθψλ. κσο γηα ιφγνπο ζπληεξεηηθψλ εθηηκήζεσλ ζηε κειέηε ηεο δξάζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζε βάζνο ρξφλνπ, ζαθψο ιηγφηεξν απφ 15 έηε, κπνξεί λα εθηξαπεί ζηαδηαθά ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ αζηηθψλ νξγαληθψλ απφ ην ΦΥΤΑ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ εθηξνπήο ζα πξέπεη ν ΟΤΑ λα πινπνηεί ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη ελδερνκέλσο θαη εθπαίδεπζεο ησλ δεκνηψλ. Γεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΑ; Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ΣΚ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ζπγθεθξηκέλε νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηνλ ΟΤΑ, γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ αζηηθψλ απνβιήησλ κε ΣΚ θαη λα ζπγθξηζεί κε ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηνπ ζαλ απνξξίκκαηα, γηα φια ηα ελδερφκελα ζελάξηα δηαρείξηζεο ζηνλ ΟΤΑ. Ζ κφλε πεξίπησζε, πνπ έρεη κειεηεζεί ην θφζηνο ηεο ζπλδπαζκέλεο θνκπνζηνπνίεζεο ζε ΟΤΑ ζηελ Διιάδα, αθνξά ηνπο 5 κεγάινπο ΟΤΑ ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο λνκνχο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο (Κπξθίηζνο, 2008). Σηελ κειέηε απηή δηαπηζηψζεθε φηη ε εθαξκνγή ηεο ΣΚ ζηνπο 5 ΟΤΑ ή/θαη ζηνπο 5 λνκνχο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο κε ηελ δεκηνπξγία 2 κεγάισλ κνλάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο είλαη πνιχ ζπκθέξνπζα γηα ηνπο 5 ΟΤΑ ή/θαη γηα ηνπο 5 λνκνχο, Μάιηζηα, ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ κε ηελ ΣΚ κεηψλεηαη δηαρξνληθά πεξηζζφηεξν απφ ην θφζηνο ησλ απνβιήησλ σο απνξξίκκαηα θαη κεηά απφ ηελ πξψηε δεθαεηία γίλεηαη θαη κηθξφηεξν απφ απηφ (βιέπε ζρεηηθά δηαγξάκκαηα). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ΣΚ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ βάζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ζηηο πεξηθέξεηεο, αθνχ κπνξεί λα είλαη πνιχ νηθνλνκηθή θαη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα δηεξεπλάηαη πάληα ζηα πιαίζηα, είηε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ζε έλα ΟΤΑ, είηε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηηο πεξηθέξεηεο. -38-

17 ΚΟΣΟ Ε /t ΚΟΣΟ Ε /t Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ & ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 5 ΟΣΑ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΣ4 ΣΚ-30 ΣΚ-31 ΣΚ-1 ΣΚ ΕΣΟ Σν πξνηεηλφκελν ζελάξην Κ (Κ-2) κεηά ην 2020 γίλεηαη νηθνλνκηθφηεξν αθφκε θαη απφ ην νηθνλνκηθφηεξν ζελάξην δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε ΥΤΣΑ (Μ4) ζηνπο 5 κεγάινπο ΟΣΑ ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ & ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 5 ΝΟΜΟΤ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΣ4 ΣΚ-30 ΣΚ ΣΚ-1 ΣΚ ΕΣΟ -39-

18 Σν πξνηεηλφκελν ζελάξην Κ (Κ-2) κεηά ην 2018 γίλεηαη νηθνλνκηθφηεξν αθφκε θαη απφ ην νηθνλνκηθφηεξν ζελάξην δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ κε ΥΤΣΑ (Μ4) ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Π2.9 Τινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ ζε έλα ΟΣΑ Βαζηθέο ηδέεο ελεκέξσζεο Δίλαη θνηλά παξαδεθηφ φηη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία φισλ ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξίδεηαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε, ελεξγνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ δεκνηψλ. Άξα, έλαο ΟΤΑ, εθφζνλ πξάγκαηη ζέιεη λα απμήζεη ηελ εθηξνπή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ απφ ηνλ ΦΥΤΑ, ζα πξέπεη λα επελδχζεη πνιχ ζνβαξά ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνπλ θαη λα απαληνχλ ζηα πνιχπιεπξα εξσηήκαηα θαη αλάγθεο ησλ δεκνηψλ θαη λα κελ κέλνπλ απιψο ζε γεληθέο νξηδφληηεο δξάζεηο ελεκέξσζεο. Σην παξφλ Παξάξηεκα δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελδεηθηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο αλάινγσλ δξάζεσλ ζε έλα ΟΤΑ θαη ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ απηέο, ζχκθσλα κε ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία, πνπ έρεη απνθηεζεί ζηελ Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο. Παξαθάησ, αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά νη ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ κπνξεί λα πινπνηήζεη έλαο ΟΤΑ. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα δηεπθφιπλζε ησλ δεκνηψλ λα αληαιιάμνπλ, ραξίζνπλ, πνπιήζνπλ ρξήζηκα πιηθά πνπ δελ ρξεηάδνληαη. Σπζηεκαηηθή παξαγσγή έληππεο θαη ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο κε θπιιάδηα, αθίζεο, ηζηνζειίδα ηνπ ΟΤΑ θαη ειεθηξνληθά newsletters θαη απνηειεζκαηηθή δηαλνκή ηεο. Γεκηνπξγία κφληκεο νκάδαο ζηνλ ΟΤΑ ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δεκνηψλ, πνπ πινπνηεί θάζε θνξά ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ αλάινγα ηελ δξάζε αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Υινπνίεζε πνιχπιεπξνπ θαη ζπζηεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ γηα πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ αγνξάο πξντφλησλ, πνπ δεκηνπξγνχλ ιηγφηεξα ή/θαη πην εχθνια δηαρεηξίζηκα απφβιεηα. Υινπνίεζε ζπζηεκαηηθψλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο ζε ζρνιεία, δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, ππνζηήξημε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη δξάζεσλ άκηιιαο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ θ.α. Υινπνίεζε ζπζηεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ Πφξηα Πφξηα. Γεκηνπξγία αλνηθηήο ηειεθσληθήο γξακκήο βνήζεηαο θαη δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο γηα φιεο ηηο αλνηθηέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΤΑ. Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θφζηνπο ελεκέξσζεο θαη θξηηήξην αληηζηάζκηζεο Έλα ηθαλνπνηεηηθφ θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ πξφιεςεο ελεκέξσζεο, γηα ΟΤΑ κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ θαηνίθνπο, είλαη ηα 2-3 αλά θάηνηθν, κε ηνλ φξν φηη απηφ ην θφζηνο ζα δηαηίζεηαη θάζε ρξφλν, κέρξη λα επηηεπρζνχλ νη κέγηζηνη πνζνηηθνί ζηφρνη εθηξνπήο, πνπ έρεη ζέζεη ν ΟΤΑ. Με απηφ ην εηήζην θφζηνο κπνξεί έλαο ΟΤΑ λα πινπνηεί ζπζηεκαηηθά φιεο ηηο παξαπάλσ δξάζεηο -40-

19 πξφιεςεο ελεκέξσζεο επαλαιακβάλνληαο θαη δίλνληαο έκθαζε θάζε ρξνληά ζην είδνο θαη ηελ έληαζε ησλ δξάζεσλ, πνπ είλαη πην απαξαίηεηεο. Με δεδνκέλν φηη ζε θάζε δεκφηεο αληηζηνηρνχλ εηεζίσο πεξίπνπ 500 θηιά απφβιεηα θαη φηη ην θφζηνο γηα ηνλ ΟΤΑ είλαη πεξίπνπ 200 επξψ αλά ηφλν, ηφηε ην θφζηνο ησλ 2-3 αλά θάηνηθν εηεζίσο γηα ηελ πξφιεςε ελεκέξσζε, αληηζηαζκίδεηαη εάλ έρνπκε ειάρηζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1-1,5% εηεζίσο. Μπνξεί λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο; Ναη κπνξεί. Σην δήκν Διεπζίλαο, φπνπ έρεη δξνκνινγεζεί, κεηαμχ άιισλ δξάζεσλ, ε αλαθχθισζε κε ηνπο κπιε θάδνπο θαη ε νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε, πινπνηήζεθαλ κεξηθέο κφλν απφ ηηο επηθνηλσληαθέο δξάζεηο, πνπ αλαθέξζεθαλ, θαη θπξίσο πξφγξακκα ελεκέξσζεο Πφξηα Πφξηα ηνπ 80% ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ ΟΤΑ,. Τν απνηέιεζκα ήηαλ ε κείσζε ησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε απνξξηκκάησλ θαηά 6% ζε έλα έηνο κε εηήζην θφζηνο κηθξφηεξν απφ 2 επξψ αλά θάηνηθν (Κπξθίηζνο θαη Γήκνπ, 2009). Τν απνηέιεζκα απηφ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ θαη είλαη απνδεθηφ πιένλ φηη ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αλάινγνο ζηφρνο γηα ηνπιάρηζηνλ κία ζπλερή 5εηία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ΟΤΑ ζηε ρψξα καο, δηφηη βξηζθφκαζηε πνιχ ρακειά ζηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο - ελαιιαθηηθήο. Δθηηκάκε, φηη ν ζηφρνο ηεο αλάθηεζεο πιηθψλ θαη ηεο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ πξνο ηειηθή δηάζεζε θαηά 30% ζε 5 έηε, είλαη εθηθηφο ζε φινπο ηνπο ΟΤΑ κε ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά, αιιά θαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο ΟΤΑ. Αξθεί λα ην πηζηέςνπλ νη ΟΤΑ θαη λα δνπιέςνπλ ζπζηεκαηηθά ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε (Κπξθίηζνο 2010γ). Π2.10 Πσο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί έλαο ΟΣΑ γηα ηελ επηηπρία ηεο αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Υπάξρνπλ πξαθηηθά ηξεηο δπλαηφηεηεο γηα λα κπνξέζεη έλαο ΟΤΑ λα δξνκνινγήζεη ηηο βέιηηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ, πνπ είλαη νη δξάζεηο αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Απηέο νη δπλαηφηεηεο είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο (Κπξθίηζνο 2010γ): 1. Οξγάλσζε ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ ΟΣΑ: Δίλαη πνιχ δχζθνιν έσο αδχλαην λα νξγαλψζεη φιεο ηηο δξάζεηο αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ν ΟΤΑ κφλνο ηνπ. Αθφκε θαη λα κπνξνχζε, ζα θαζπζηεξνχζε ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζή ηνπο ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα. Οπσζδήπνηε θάζε ΟΤΑ ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο θάπνησλ δξάζεσλ κε δηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη λα δεηήζεη εμσηεξηθή βνήζεηα γηα ηηο ππφινηπεο. Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα επηδηψθεη έλαο ΟΤΑ, είλαη, φηη φιεο ηηο δξάζεηο αλαθχθισζεο, εθφζνλ δξνκνινγεζνχλ, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ηηο ππνζηεξίδεη κφλνο ηνπ ν ΟΤΑ. 2. Οξγάλσζε θάπνησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ΔΓ: Γηα φπνηα θαηεγνξία πιηθψλ ππάξρεη θάπνην ΣΔΓ, ε ζπλεξγαζία κε απηφ είλαη ν επθνιφηεξνο θαη ν νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γη απηφ ην πιηθφ θαη ζπληζηάηαη -41-

20 αλεπηθχιαθηα. Γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπλεξγαζία νπσζδήπνηε κε ηελ ΔΔΑΑ θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ «Αληαπνδνηηθή Αλαθχθισζε» γηα λα κπνξεί λα θαιπθζεί ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο πιεζπζκφο ηνπ ΟΤΑ. 3. Οξγάλσζε ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο ζπκβνχισλ, ΜΚΟ ή άιινπο θνξείο: Γηα ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ πξφιεςεο, ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο, ησλ θέληξσλ αλαθχθισζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζήκεξα λα εμεηάδεη ζνβαξά ν ΟΤΑ ηε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο ζπκβνχισλ, ζρεηηθέο ΜΚΟ ή έκπεηξεο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη ελ ζπλερεία λα ζπλερίδεη ηελ νινθιήξσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δξάζεσλ κφλνο ηνπ. Π2.11 πκπεξάζκαηα θαη πξφηαζε απφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηνπο ΟΣΑ Με βάζε ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ εθηξνπήο ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο, ζηνλ πίλαθα Π2 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο εθηηκήζεηο γηα ην θαηά πφζν είλαη θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο γηα ηνπο ΟΤΑ απηέο νη δξάζεηο. Δπίζεο, ζηνλ ίδην πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά θαη νη εθηηκήζεηο ηεο ζεκεξηλήο εθηξνπήο πιηθψλ ζηελ Διιάδα απφ ηνπο ΦΥΤΑ-ΦΥΤΥ, ε κέγηζηε εθηξνπή, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κεζνπξφζεζκα ζηελ Διιάδα (5-10 έηε) θαη ηέινο ε δπλαηφηεηεο εθηξνπήο πιηθψλ, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη δεκφηεο γηα θάζε δξάζε αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πίλαθα Π2 ζεσξήζεθε φηη ε ζπλνιηθή παξαγσγή απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα ην 2009 είλαη t/y (ή 504 kg/θάηνηθν), εθ ησλ νπνίσλ νη ~ t/y θαηέιεγαλ ζε ΦΥΤΑ-ΦΑΓΑ ή βηνκεραληθή δηαρείξηζε θαη νη ππφινηπνη ~ t/y εθηξέπνληαη γηα αλαθχθισζε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε θνκπνζηνπνίεζε, Γηα ηελ εθηίκεζε απηή ζπλεθηηκήζεθαλ ηα εμήο: Ζ εκεξήζηα παξαγσγή απνξξηκκάησλ αλά εκέξα θαη αλά θάηνηθν ζεσξήζεθε φηη είλαη ην 2009 ~1,38 kg/d/c, Σηελ εκεξήζηα παξαγσγή ησλ ~1,38 kg/d/c πεξηέρεηαη ν ηνπξηζκφο θαη νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, πνπ δελ θαίλνληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο, Οη πνζφηεηεο, πνπ κεηξήζεθαλ ζην κεγαιχηεξν ΦΥΤΑ ηεο Διιάδαο απηφλ ηεο Φπιήο ην έηνο 2009, Οη πνζφηεηεο δηαρείξηζεο θαη εθηξνπήο ησλ δχν ελ ιεηηνπξγία ΔΜΑΚ ζηελ Διιάδα ζηα Άλσ Ληφζηα θαη ηα Φαληά (Παηεξάθεο, 2010). Τα ζηνηρεία παξαγσγήο θαη αλαθχθισζεο ησλ ραξηνβηνκεραληψλ ηνπ ΣΔΒΗΦΑ θαη ηεο εμαγσγήο αλαθηψκελνπ ράξηνπ, Τηο εθηηκήζεηο αλάθηεζεο αλαθχθισζεο κεηάιισλ ησλ ξαθνζπιιεθηψλ, πιαλνδίσλ θαη παιηαηδήδσλ. Με βάζε ηελ φιε παξνπζίαζε θαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα Π2.2 ζπκπεξαίλνληαη ηα εμήο: Οηθνλνκηθφηεηα ησλ δξάζεσλ αλαθχθισζεο: ιεο νη δξάζεηο αλαθχθισζεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ ζεηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνπο ΟΤΑ. Σπγθεθξηκέλα αλάινγα ηε δξάζε, είηε έρνπλ θαζαξά ζεηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο, είηε έρνπλ κηθξφηεξν θφζηνο απφ ην ζεκεξηλφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. -42-

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε θηίξην

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩ ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Αίγηλα 10/9/2015 ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ Α. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ο Γήκνο Αίγηλαο δηαζέηεη 'Σνπηθό ηαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

5.2.2 Πην ζχζηεκα ΠΟΠ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο;

5.2.2 Πην ζχζηεκα ΠΟΠ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηνπο Διιεληθνχο δήκνπο; 15. Σν επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ: Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν πην επαηζζεηνπνηεκέλνη είλαη νη δεκφηεο, ηφζν θαιχηεξα ζα εθαξκνζηεί θάπνην ζχζηεκα ΠΟΠ. Ηδηαίηεξα ην πςειφ επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο

χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο Αθνινχζσο, ζα δηαηππσζνχλ σο ζχλνςε, νη θπξηφηεξεο πξνθαηαξθηηθέο εηζεγήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Ζ ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ

5.3 Ζ ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ 5.3 Ζ ρξέσζε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ρξέσζεο ησλ ηειψλ ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ, πνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηάδηα: ηάδην 1: Δπηινγή απφ ηνλ ΟΣΑ ηεο δπαδηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γήμορ Μεγανηζίος Γεκέμβπιορ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Γήμορ Μεγανηζίος Γεκέμβπιορ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 5: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΓ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 5.1: ΠΡΟΛΗΦΗ - ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ... 2 5.2: ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΓΗΜΟΤ... 3 5.2.1: ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΩΝ ΚΑΔΩΝ... 3 5.2.2. ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ «ΠΡΑΙΝΩΝ» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα