Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198/ Φαξ: Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α «Προµήθεια λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των ,00 ( εκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%». Ο ήµος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη ήµος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Συντήρησης Οχηµάτων της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ενδιαφέρεται για την Προµήθεια λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων, µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού ,00 ( εκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α «Προµήθεια λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου, οικονοµικού έτους 2014, για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύµφωνα µε την υπ. αριθ. 11/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί «Έγκρισης για τη διενέργεια προµηθειών και υπηρεσιών που δύναται να προκύψουν κατά το οικονοµικό έτος 2014, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α : ΒΙΨ0ΩΚΑ-Θ9Μ, τη µε αριθ. 403/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους ποσού ,00 ( εκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ) σε βάρος του ως άνω κωδικού, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. 326/ Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού ,00 (συµπ/νου ΦΠΑ 23%), για την προµήθεια λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων σε βάρος του Κ.Α: «Προµήθεια λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού

2 έτους 2014, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α. ΩΓ3ΕΩΚΑ-ΛΝΣ καθώς και στην ιστοσελίδα µε Μοναδικό Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α ΑΜ) 14REQ και τη µε αρ. πρωτ /.Κ 270/ Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος Συντήρησης Οχηµάτων της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο ή σε µέρος της προµήθειας. Επί της καθαρής τιµολογιακής αξίας πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον µειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά, έως 31/12/2014, κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα Συντήρησης Οχηµάτων της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και έπειτα από έγγραφη παραγγελία του Τµήµατος Αποθηκών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, η παράδοση των ειδών θα γίνει στην Κεντρική Αποθήκη του ήµου στο κτίριο των πρώην σχολών «Ηράκλειτος» και επί της οδού Π. Ράλλη 182 στη Νίκαια, ενώ ο ήµος δεν δεσµεύεται για την εξάντληση των ποσοτήτων που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική, συνολική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών αυτής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύµφωνα µε την υπ αριθ. 3/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τη µε αρ. πρωτ. 18/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Παρακαλούµε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισµένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη µε αρ. πρωτ /.Κ 270/ Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος Συντήρησης Οχηµάτων της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την παραδώσετε στο Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών υπόψιν της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών έτους 2014, του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) όπως συστάθηκε µε την υπ.αρίθµ. 3/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τη µε αρ. πρωτ. 18/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και την ευτέρα 22/9/2014 και ώρα 15:00 µ.µ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" µε κεφαλαία γράµµατα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά µε την Ανάθεση της προµήθειας λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη». Επισηµαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραµµένες και σφραγισµένες.

3 Οι προσφέροντες υποχρεούνται µε την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισµένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη ήλωση», ήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισµού τους οποίους και και αποδέχοµαι πλήρως. 2. εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. εν έχω αποκλεισθεί, από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµοσίου. 4. εν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. εν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας. 6. Θα είµαι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η µη προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τον διαγωνισµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών θα παραλαµβάνονται από τους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ήµου (Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτηµένες στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στη διαδροµή (προκηρύξεις-διακηρύξεις-διαγωνισµοί). Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 23/9/2014 και ώρα 11:00 π.µ., από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών. Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αµελλητί στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της για διάστηµα πέντε (5) ηµερών, µε ευθύνη της προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ηµέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ ΣΥΝ/ΝΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦH

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Tαχ. /νση: Ποταµού & Ατταλείας Τ.Κ , Νίκαια Αττικής Αρµόδιος: ηµήτριος Παπαγιάννης : , : nikaia-rentis.gov.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 προϋπολογισµός : ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% αριθ.πρωτ..κ.: 270 / αριθ.πρωτ.: /

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Tαχ. /νση: Ποταµού & Ατταλείας Τ.Κ , Νίκαια Αττικής Αρµόδιος: ηµήτριος Παπαγιάννης : , : nikaia-rentis.gov.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πρωτογενών λιπαντικών,γράσσων και υγρών πλήρωσης για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της κάλυψης των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε ύψος ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ (14.998,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23% και θα βαρύνει τον κωδικό αριθµό Κ.Α. : (προµήθεια λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων του ήµου) του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη του οικονοµικού έτους Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η εκτέλεση του διαγωνισµού και της ανάδειξης µειοδοτών θα γίνει µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης βάσει των όρων που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. Ο συντάξας θεωρήθη 17/7/2014 Τµ/ρχης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο /ντης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ηµήτριος Παπαγιάννης Μηχ/γος-Μηχ/κος Ευάγγελος Περτέσης

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Tαχ. /νση: Ποταµού & Ατταλείας Τ.Κ , Νίκαια Αττικής Αρµόδιος: ηµήτριος Παπαγιάννης : , : nikaia-rentis.gov.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πρωτογενών λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των οχηµάτων και µηχανηµάτων της υπηρεσίας του ήµου. Οι προδιαγραφές των λιπαντικών ειδών θα διέπονται από όλες τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις,τις αποφάσεις του Γενικού Χηµείου του Κράτους καθώς και των αποφάσεων της κείµενης νοµοθεσίας όπως αυτές περιγράφονται στις ακόλουθες διατάξεις: Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/ ),για τα λιπαντικά µηχανών εσωτερικής καύσης, Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471Β/ ),για τα έλαια βαλβολίνων, Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 925/1981 (ΦΕΚ 48Β/ ),για τα αντιπηκτικά υγρά, Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 2180/1981 (ΦΕΚ 43Β/ ),για τα υγρά φρένων, Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 322/2000 (ΦΕΚ 122Β/ ),για τα γράσα, αλλά και θα ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της υπ αριθµόν 176/1994 απόφασης του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΦΕΚ 421Β/ ) περί τη διάθεση της έγκρισης κυκλοφορίας καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές προσδιορίζονται παρακάτω. Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες µονάδες βάρους ή όγκου όπως αυτές αναφέρονται στη µελέτη της υπηρεσίας. Τα υπό προµήθεια λιπαντικά θα πρέπει να είναι πρωτογεννή και σε καµµία περίπτωση να προέρχονται από αναγεννηµένα ή ανακυκλώσιµα δευτερογεννή λιπαντικά ή λιπαντικά που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές καταλληλότητας της παρούσας µελέτης. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα δειγµατοληψίας για ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο που θα διερευνήσει το Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα επιβαρύνουν τον προµηθευτή. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές θα πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιήσεις ή να βεβαιώσουν ό,τι τα προσφερόµενα λιπαντικά είδη είναι κατάλληλα και συµβατά για όλους τους τύπους οχηµάτων και µηχανηµάτων του στόλου του ήµου καθώς και την έγκριση τύπου της εφαρµογής αυτών βάσει των διεθνών

7 συνιστώµενων γενικών προδιαγραφών των κυριότερων οργανισµών ποιοτικής κατάταξης λιπαντικών (π.χ. ACEA, API,κ.λ.π.). Τα υπό προµήθεια λιπαντικά είδη θα είναι τα ακόλουθα: 1. Λιπαντικό κινητήρων SAE 10W 40 (πρωτογενές ορυκτέλαιο για κινητήρες βενζίνης). 2. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) 80 W 90 (πρωτογενές ορυκτέλαιο για διαφορικά και σασµάν οχηµάτων και µηχανηµάτων). 3. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) 75 W 90 (πρωτογενές ορυκτέλαιο για διαφορικά και σασµάν οχηµάτων και µηχανηµάτων). 4. Υδραυλικό λιπαντικό ATF (πρωτογενές ορυκτέλαιο για υδραυλικά συστήµατα οχηµάτων και µηχανηµάτων,υδραυλικών τιµονιών υδραυλικών συστηµάτων διεύθυνσης κάθε τύπου, κ.λ.π.). 5. Υδραυλικό λιπαντικό ISO 46 (πρωτογενές ορυκτέλαιο για υδραυλικά συστήµατα εκσκαφέων-φορτωτών και µηχανηµάτων έργου). 6. Λιπαντικό No 30 (πρωτογενές ορυκτέλαιο για σασµάν εκσκαφέων-φορτωτών και µηχανηµάτων έργου). 7. Λιπαντικό 10W 30 (πρωτογενές ορυκτέλαιο για οπίσθια διαφορικά εκσκαφέων-φορτωτών και µηχανηµάτων έργου, αντλίες µετάδοσης κίνησης κ.λ.π.). 8. Αµµωνιούχο διάλυµα αντµπλού (AD-BLUE) (για µείωση της εκποµπής καυσαερίων των βαρέων οχηµάτων). 9. Λιπαντικό 2T (πρωτογενές ορυκτέλαιο αναµίξεως καυσίµου για βενζινοκινητήρες). 10. Γράσο λιθίου (ειδικής χρήσεως για εφαρµογή λίπανσης). 11. Γράσο γραφίτη (ειδικής χρήσεως για εφαρµογή λίπανσης). 12. Αντιπηκτικό-αντιθερµικό υγρό κινητήρων αιθυλενογλυκόλης (παραφλού) σε συµπυκνωµένη µορφή. 13. Απιονισµένο νερό (για χρήση ως υγρό συµπλήρωσης).

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 1. Λιπαντικό κινητήρων SAE 10W 40. Το µηχανέλαιο SAE 10W40 θα είναι πρωτογενές,πολύτυπο,προηγµένης ηµισυνθετικής (semi synthetic) τεχνολογίας ειδικό ορυκτέλαιο ενισχυµένο µε ειδικά πρόσθετα εξαιρετικής ποιότητας,σχεδιασµένο για βενζινοκινητήρες εσωτερικής καύσης συµβατικούς ή ηλεκτρονικής ανάφλεξης ατµοσφαιρικούς ή και µε υπερσυµπιεστή.θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές κατά API SF/SG/SH/SJ/SL/SM και κατά ACEA A1/A3/A4,αλλά και των δηµοφιλέστερων κατασκευαστικών εταιρειών κινητήρων διεθνώς.να εξασφαλίζει τη λίπανση όλων των µηχανικών µερών και τα ανάλογα εκτεταµένα διαστήµατα ή περιόδους αντικατάστασής του,να προσφέρει σταθερή πίεση και κυκλοφορία λαδιού σε όλες τις συνθήκες και να παρέχει υπεραυξηµένη προστασία έναντι διάβρωσης και φθοράς,τη µέγιστη δυνατή απαγωγή θερµότητας του κινητήρα, καθώς και οικονοµία καυσίµου στον κινητήρα και µείωση ατµοσφαιρικής ρύπανσης από κατάλοιπα καύσης. 2. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) 80W 90. Θα είναι πρωτογενής,συνθετική ενισχυµένη βαλβολίνη µε ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων που θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές ΑPI GL-4,GL-5,MIL-L 2105D,MACK GO-G 2F TE-ML 05A/12A,MAN 342N/MAN 342 type M-1 καθώς και την ασφαλή χρήση και συµβατή εφαρµογή και καταλληλότητα της µε όλα τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης (κιβώτια ταχυτήτων,διαφορικά τύπου LSD,κ.λ.π.) των δηµοφιλέστερων και εµπορικότερων κατασκευαστικών εταιρειών µηχανηµάτων έργου διεθνώς (π.χ. JCB,CASE,CATERPILLAR,κ.λ.π.).Θα πρέπει ωστόσο να παρέχει µέγιστη προστασία από φθορά και οξείδωση υλικών,να είναι συµβατή µε τα υλικά στεγανοποίησης και να συντελεί στην αθόρυβη και οµαλή λειτουργία των διαφόρων συστηµάτων µετάδοσης κίνησης. 3. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) 75W 90. Θα είναι πρωτογενής, 100 % συνθετική ενισχυµένη βαλβολίνη τελευταίας γενιάς,κορυφαίας προστασίας µε ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων που θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές API GL 3/4/5 & MT-1,MAN 341/342/3341,ML/TL/SL,MAN 3343 SL,MIL-L-2105 B/C/D/E, MIL-PRF-2105E, 2F-TE- ML,01/02B/05B/07A/08A/012/16F/17B MB , VOLVO 97310,SCANIA STO 1:0 BOX καθώς και την ασφαλή χρήση και συµβατή εφαρµογή και καταλληλότητα της µε όλα τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης (κιβώτια ταχυτήτων,διαφορικά τύπου LSD,κ.λ.π.) των δηµοφιλέστερων και εµπορικότερων κατασκευαστικών εταιρειών µηχανηµάτων έργου διεθνώς (π.χ. JCB,CASE,CATERPILLAR,κ.λ.π.).Θα πρέπει ωστόσο να παρέχει µέγιστη προστασία από φθορά και οξείδωση υλικών,να είναι συµβατές µε τα υλικά στεγανοποίησης και να συντελεί στην αθόρυβη και οµαλή λειτουργία των διαφόρων συστηµάτων µετάδοσης κίνησης. 4. Υδραυλικό λιπαντικό µετάδοσης κίνησης ATF. Θα είναι πρωτογενές, εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό ειδικά σχεδιασµένο για αυτόµατες µεταδόσεις κίνησης, που θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές GM TYPE A SYFFIX A, DEXRON I/II/III, GM 6417-Μ,ALLISON C-3/C4,MB 236.1/236.5/236.9,CAT TO- 2,MERCON ZF-TE-ML 11/14,MAN 339 F-V1-21,VOITH G 607/H ,MERCON M2C 138-CJ,M2C 166-H και θα εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση και συµβατή εφαρµογή και καταλληλότητα σε αρκετούς τύπους υδραυλικών συστηµάτων διεύθυνσης ή άλλων υδραυλικών συστηµάτων. 5. Υδραυλικό λιπαντικό ISO 46. Θα είναι πρωτογενές,µε ενισχυµένη θερµική σταθερότητα και αντιπηκτική δύναµη, υψηλής ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό τύπου HVLP,ρευστότητας 46 κατά ISO,µε άριστες απογαλακτοποιητικές,αντιαφριστικές,αντισκωριακές,αντιοξειδωτικές ιδιότητες χωρίς προσθήκη υδραργύρου µε µεγάλη µηχανική και υδραυλική αντοχή σε υψηλές πιέσεις καλύπτοντας τις προδιαγραφές DIN (part 2) HLP, DENISON HF-2, VS STEEL ,Vickers I 286-S,FZG A/8.3/90>12, VDMA 24318, TH-N- 256I32, VI=100, ειδικά σχεδιασµένο για υδραυλικά συστήµατα εκσκαφέωνφορτωτών µε ασφαλή χρήση,καταλληλότητα και συµβατή εφαρµογή στα αντίστοιχα µηχανήµατα έργου των δηµοφιλέστερων και εµπορικότερων κατασκευαστικών εταιριών διεθνώς (π.χ. JCB,CASE,CATERPILLAR,κ.λ.π.).

9 6. Λιπαντικό No 30. Θα είναι πρωτογενές,µονότυπο,εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό ειδικά σχεδιασµένο για κιβώτια ταχυτήτων εκσκαφέων-φορτωτών,για υδραυλικά συστήµατα,για λίπανση αξόνων κίνησης,για συστήµατα µετάδοσης κίνησης,για λίπανση υδραυλικών αντλιών µετάδοσης κίνησης και θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές API CF, ACEA E1-96/E2, GM6417-M, DEXRON III, Allison C4. 7. Λιπαντικό 10W 30. Θα είναι πρωτογενές, πολύτυπο,ενισχυµένο,εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό ειδικά σχεδιασµένο για οπίσθια διαφορικά µετάδοσης κίνησης µηχανηµάτων έργου (εκσκαφέων-φορτωτών) και θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές API GL-4, CASE NEW HOLLAND MAT3325/3526,CATERPILLAR TO-2,CASE INTERNATIONAL MS 1207/ Αµµωνιούχο διάλυµα αντµπλού (adblue). Θα είναι υγρό υψηλής καθαρότητας, άχρωµο,άοσµο µη τοξικό και πιστοποιηµένο µε προδιαγραφές προτύπου DIN 70070,ISO 22241,Κανονισµοί CEFIC.Κατά τον ψεκασµό του συντελεί στη µείωση των εκποµπών των ρυπογόνων ουσιών (καυσαερίων) από τον κινητήρα του οχήµατος µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.εφαρµόζεται σε κινητήρες βαρέων οχηµάτων νέας τεχνολογίας τύπου euro 4 και euro 5. Μέγιστη θερµοκρασία αποθήκευσης 30 ο C και χαµηλότερη 11 ο C. Μέγιστος χρόνος διατήρησης προδιαγραφών δώδεκα (12) µήνες. 9. Λιπαντικό µίξης 2T. Θα είναι πρωτογενές, εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό ειδικά σχεδιασµένο για ανάµιξη µε καύσιµο και θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές API TC,JASO FB-FC (low smoke),iso L-EGB, κατάλληλο για χρήση και εφαρµογή σε δίχρονους αλλά και τετράχρονους κινητήρες εσωτερικής καύσης. 10. Γράσο λιθίου (ειδικής χρήσεως). Eξαιρετικής ποιότητας µε αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα,µε πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP2) καθώς και πρόσθετα κρουστικών φορτίων, ειδικά σχεδιασµένο για διάφορες εφαρµογές (έδρανα και συνδέσµους οχηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού) και θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές NLGI:2/3, KP2K-25,µε θερµοκρασία λειτουργίας που θα κυµαίνεται από 30 ο C έως +150 ο C. 11. Γράσο γραφίτη (ειδικής χρήσεως). Eξαιρετικής ποιότητας µε έξτρα λιπαντικό στρώµα, µε αντοχή στις ακραίες θερµοκρασίες και θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές KPF2K Αντιπηκτικό-αντιθερµικό υγρό κινητήρων αιθυλενογλυκόλης (παραφλού). Συµπυκνωµένης µορφής αντιπηκτικό, αντιθερµικό υγρό συνθετικής βάσης ειδικά ενισχυµένο για αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία.θα περιέχει αιθυλενογλυκενόλη και ειδικά αντισκωριακά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.επίσης θα παρέχει προστασία των µεταλλικών µερών και επιφανειών των κινητήρων σε όλες τις χρονικές περιόδους του έτους και θα είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές SAE J 1034, ASTM 3306, BS , AFNOR R15-601, MAN 324 SNF. Το εύρος θερµοκρασίας για αντιψυκτική προστασία θα κυµαίνεται από 18 ο C έως +105 ο C. 13. Απιονισµένο νερό Νερό αποσταγµένο αγωγιµότητας από 1-10 ms/cm για χρήση ως υγρού αραίωσης ή συµπληρωµατικού υγρού σε συσσωρευτές, δοχεία νερού υαλοκαθαριστήρων κλπ. Ο Τµ/ρχης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο /ντης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ηµήτριος Παπαγιάννης Μηχ/γος-Μηχ/κος Ευάγγελος Περτέσης

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Tαχ. /νση: Ποταµού & Ατταλείας Τ.Κ , Νίκαια Αττικής Αρµόδιος: ηµήτριος Παπαγιάννης : , : nikaia-rentis.gov.gr ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Λιπαντικό κινητήρων 10W40 2. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών 80W 90 (βαλβολίνη) 3. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών 75W 90 (βαλβολίνη) 4. Υδραυλικό λιπαντικό ATF 5. Υδραυλικό λιπαντικό ISO Λιπαντικό Νο Λιπαντικό 10W Αµµωνιούχο διάλυµα αντµπλού (adblue) (σε βαρέλι 210Lit) 9. Λιπαντικό 2Τ δίχρονων βενζινοκινητήρων Γράσο λιθίου ειδικής χρήσεως (σε δοχείο 15 κιλών) Γράσο γραφίτη ειδικής χρήσεως (σε δοχείο 15 κιλών) Αντιπηκτικό - αντιθερµικό υγρό αιθυλενογλυκόλης (παραφλού) (συµπυκνωµένο σε βαρέλι 200Lit) Απιονισµένο νερό (σε δοχείο 20Lit) 14 Ο Τµ/ρχης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο /ντης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ηµήτριος Παπαγιάννης Μηχ/γος-Μηχ/κος Ευάγγελος Περτέσης

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Tαχ. /νση: Ποταµού & Ατταλείας Τ.Κ , Νίκαια Αττικής Αρµόδιος: ηµήτριος Παπαγιάννης : , : nikaia-rentis.gov.gr ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Α/Α ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ 1. Λιπαντικό βενζινοκινητήρων 10W 40 βαρέλι 205 λίτρων 3 700, ,00 2. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών 80W 90 (βαλβολίνη) βαρέλι 205 λίτρων 3. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών 75W 90 (βαλβολίνη) βαρέλι 205 λίτρων 1 530, ,00 530, ,00 4. Υδραυλικό λιπαντικό ATF βαρέλι 205 λίτρων 2 690, ,00 5. Υδραυλικό λιπαντικό ISO 46 βαρέλι 205 λίτρων 1 400,00 400,00 6. Λιπαντικό Νο 30 βαρέλι 205 λίτρων 2 490,00 980,00 7. Λιπαντικό 10W 30 βαρέλι 205 λίτρων 1 730,00 730,00 8. Αµµωνιούχο διάλυµα αντµπλού (adblue) βαρέλι 210 λίτρων 7 210, ,00 9. Λιπαντικό 2Τ δίχρονων βενζινοκινητήρων βαρέλι 205 λίτρων 1 490,00 490, Γράσο λιθίου ειδικής χρήσεως δοχείο 15 κιλών 3 75,00 225, Γράσο γραφίτη ειδικής χρήσεως δοχείο 15 κιλών 3 82,50 247, Αντιπηκτικό - αντιθερµικό υγρό αιθυλενογλυκόλης (παραφλού) βαρέλι 205 λίτρων 7 300, , Απιονισµένο νερό δοχείο 20 λίτρων 14 6,50 91,00 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 Ο Τµ/ρχης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο /ντης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ηµήτριος Παπαγιάννης Μηχ/γος-Μηχ/κος Ευάγγελος Περτέσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α Α: ΒΛΛΨΩΚΑ-ΗΧΕ Α Α: ΒΛΛ6ΩΚΑ-ΟΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια ελαιολιπαντικών και ορυκτελαίων, προς κάλυψη των αναγκών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της ΟΛΘ ΑΕ για ένα () έτος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713543 2015-04-17

15PROC002713543 2015-04-17 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8702 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: 22943 20 585

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα