«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ /2098/2006 (Β 441) Απφθαζε ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ &Δπηθνηλσληψλ, γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο νδηθψλ νρεκάησλ δελ επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ηνπο απφ 01/ 07 / 2014, εάλ δελ είλαη εμνπιηζκέλα κε χζηεκα Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε(ABS). Σα νδηθά νρήκαηα πνπ ππνρξενχληαη λα θέξνπλ ABS είλαη ηα θνξηεγά άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ (θαηεγνξίαο N2, N3), ηα ιεσθνξεία (θαηεγνξίαο M2, M3) θαη ηα ξπκνπιθνχκελα άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ. Ο Γήκνο Ισαλληηψλ έρεη νρήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο θαη επνκέλσο εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε ηνπνζέηεζεο ΑΠ ψζηε λα επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνχλ απφ ην επφκελν έηνο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο : 1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΑ Α A/A ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΓΟ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΑΡΚΑ 1 ΚΗΟ 9067 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ SCANIA 2 ΚΗO 9068 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ SCANIA 3 ΚΗI 3813 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MERCEDES 4 ΚΗΤ 9163 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ MAN 2. ΦΟΡΣΗΓΑ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΣΔΛ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΙΓΟ ΟΥΗΜΑΣΟ Ο 1 ΚΗO 9083 ΦΟΡΣΗΓΟ MERCEDES 2 ΚΗO 9041 ΦΟΡΣΗΓΟ SCANIA 3 ΚΗO 9042 ΦΟΡΣΗΓΟ SCANIA 4 ΚΗY 9165 ΦΟΡΣΗΓΟ IVECO 5 ΚΗΤ 9166 ΦΟΡΣΗΓΟ IVECO 6 INK 2860 ΦΟΡΣΗΓΟ (ΓΗ.ΠΔ.Θ.Ι.) MERCEDES

2 Η δαπάλε πξνκήζεηαο, ηνπνζέηεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) πξνυπνινγηζκνχ ,00 επξψ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2014 θαη ηελ ζρεηηθή πίζησζε κε ΚΑ : θαη CPV : ( Φξέλα θαη κέξε ηνπο ). ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ισάλληλα 12 / 08 /2014 Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθσζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ Ισάλληλα 12 / 08 / 2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ Κσλ/λνο Καινγήξνπ Μεραληθφο Ορεκάησλ Σ.Δ. Θενθάλεο Σζεθνχξαο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο

3 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Ανηικείμενο Ππομήθειαρ: Με ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε Πξνκήζεηα & Σνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ABS ζε νρήκαηα ηνπ Γήκνπ καο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ' αξηζκ /2098/2006 Τπ. Απφθαζεο, θαζψο θαη ηεο ππ.αξηζ. 9527/535/2009 εγθχθιηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ. ΑΡΘΡΟ 2ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ : Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α) Σνπ ηζρχνληνο Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. β) Απνθ. ΤΠΔ 11389/93. ΑΡΘΡΟ 3ο Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Η ηνπνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΑΠ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ' αξηζκ /2098/2006 Τπ. Απφθαζεο, θαζψο θαη ηεο ππ.αξηζ. 9527/535/2009 εγθχθιηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηφζν ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία, φζν θαη ηηο απαξαίηεηεο βεβαηψζεηο. - Σν ζχζηεκα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θάζε φρεκα πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλν θαη φια ηα εμαξηήκαηα πνπ ην απνηεινχλ λα παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή. - Σν ΑΠ πξέπεη λα έρεη θαη ηελ αληίζηνηρε έγθξηζε ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 71/320/ΔΟΚ & 98/12/ΔΟΚ θαη απηφ ζα απνδεηθλχεηαη κε ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ. - Σν ΑΠ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην. - Σν ΑΠ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ αμφλσλ ηνπ νρήκαηνο. - ε πεξίπησζε βιάβεο ή νπνηαδήπνηε αζηνρίαο ηνπ ΑΠ, ην ίδην ην ζχζηεκα πξέπεη λα επηζηξέθεη ην ζχζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο ζε ιεηηνπξγία αζθαινχο θαηάζηαζεο, ζέηνληαο εθηφο ιεηηνπξγίαο ΑΠ ηνπο πξνβιεκαηηθνχο άμνλεο θαη επηηξέπνληαο ζε απηνχο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο πέδεο πνξείαο, ηεο εθεδξηθήο πέδεο θαη ηεο πέδεο ζηάζκεπζεο.

4 ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΔ ΒΔΒΑΙΩΔΙ - Βεβαίσζε θαιήο ηνπνζέηεζεο (ΒΚΣ) - Βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο (ΒΚΛ) - Βεβαίσζε ΚΣΔΟ ηνπνζέηεζεο ΑΠ (ΒΚΣΔΟΣ) Η οπιζηική παπαλαβή ηος κάθε οσήμαηορ, μεηά ηην ηοποθέηηζη ηος ΑΠ, θα γίνεηαι εθόζον αςηό ζςνοδεύεηαι με όλερ ηιρ παπαπάνω νόμιμερ βεβαιώζειρ ώζηε ο Γήμορ να πποσωπήζει ζηην έκδοζη νέαρ άδειαρ κςκλοθοπίαρ. ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ισάλληλα 12/ 08 /2014 Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθσζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ Ισάλληλα 12 / 08 / 2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ Κσλ/λνο Καινγήξνπ Μεραληθφο Ορεκάησλ Σ.Δ. Θενθάλεο Σζεθνχξαο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο

5 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΓΑΠΑΝΗ Πξνκήζεηα & Σνπνζέηεζε 1 ζπζηήκαηνο ΑΠ ( ABS ) γηα απνξξηκκαηνθφξα ηεκ , ,00 2 Πξνκήζεηα & Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ΑΠ ( ABS ) γηα θνξηεγά ηεκ , ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α 23% 5.060,00 Γ.ΤΝΟΛΟ ,00 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ισάλληλα 12 / 08 /2014 Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθσζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ Ισάλληλα 12 / 08 / 2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ Κσλ/λνο Καινγήξνπ Μεραληθφο Ορεκάησλ Σ.Δ. Θενθάλεο Σζεθνχξαο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο

6 ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΗ Η ζπγγξαθή απηή ηζρχεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παληφο Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ Πξνκεζεηψλ, ησλ νπνίσλ ε δαπάλε βαξχλεη ηε δηαρείξηζε ησλ Ο.Σ.Α. ΑΡΘΡΟ 2: ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ Οη Γεκνηηθέο θαη Κνηλνηηθέο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Τπνπξγηθή απφθαζε ππ αξηζκ.11389/93) θαη ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. ΑΡΘΡΟ 3: ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ πξνκεζεηψλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηεο εθηεινχκελεο πξνκήζεηαο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Δκπνξίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ηηο πξνδηαγξαθέο. ΑΡΘΡΟ 4: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : α. ε δηαθήξπμε β. ε ηερληθή πεξηγξαθή γ. ε γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ δ. ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ε. ν πξνυπνινγηζκφο (ελδεηθηηθφο) ηεο κειέηεο ζη. ε ζχκβαζε ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΔΡΑΙΩΗ Η πξνζεζκία πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε δύο (_2_) μήνερ. ΑΡΘΡΟ 6: ΦΟΡΟΙ ΣΔΛΗ ΚΡΑΣΗΔΙ Ο αλάδνρνο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 7: ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ. Καηά ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ είκοζι ηεζζάπων (24) μηνών, ε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξνζθεξζεί ρσξίο θαλέλα θφζηνο γηα ην Γήκν κε ηε κνξθή εγγχεζεο θαη δσξεάλ ζπληήξεζεο ηερληθήο ππνζηήξημεο.

7 Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ ζπζθεπψλ. Η δηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα θαιχπηεη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζθεπάζεη θαη λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ζε ιεηηνπξγία εληφο 72 σξψλ. Δάλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία δελ απνδεηρζεί αξθεηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηεο Τπεξεζίαο, λα αληηθαηαζηήζεη ην ππφ βιάβε ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ κε άιιν, ίδηνπ ή αλαβαζκηζκέλνπ ηχπνπ, κέρξη ηελ επηζθεπή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί βιάβε ή ειάηησκα ζην ίδην εμάξηεκα ή αληαιιαθηηθφ ηνπ εμνπιηζκνχ δχν ή παξαπάλσ θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο, ν ρξφλνο εγγχεζεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμαξηήκαηνο ή αληαιιαθηηθνχ ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά έμη (06) επηπιένλ κήλεο. Η θαηά ηα αλσηέξσ απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ή αλσκαιίαο ηνπ πιηθνχ ζα γίλεηαη ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ καο, αθνχ πξνζθνκηζζεί ην πιηθφ κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο ζην εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ δελ είλαη επηζθεπάζηκε ηφηε ην πιηθφ αληηθαζίζηαηαη απφ λέν θαη ακεηαρείξηζην ηδίνπ ή αλαβαζκηζκέλνπ ηχπνπ, ν δε ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα είλαη εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο. ΑΡΘΡΟ 8: ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα επί κία ηνπιάρηζηνλ πεληαεηία, κεηά ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο ησλ ζπζθεπψλ, ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ ζα αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη ηε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπψλ. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ε απνθαηάζηαζε βιάβεο ηνπ πιηθνχ λα γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν, ε Τπεξεζία ζα πξνζθνκίδεη ην πιηθφ κε δηθή ηεο κέξηκλα θαη δαπάλε ζην εξγαζηήξην ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο (κέγηζηνο ρξφλνο 20 εκέξεο). ΑΡΘΡΟ 9: ΠΛΗΡΩΜΔ Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Ο.Σ.Α. χζηεξα απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ισάλληλα 12 / 08 /2014 Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθσζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ Ισάλληλα 12 / 08 / 2014 Ο ΤΝΣΑΞΑ Κσλ/λνο Καινγήξνπ Μεραληθφο Ορεκάησλ Σ.Δ. Θενθάλεο Σζεθνχξαο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο

8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 73699/1315/2014, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΙΣΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S (Τ.Μ.Δ /2098/06 )» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : ,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΚΑ : CPV : ( Φπένα και μέπη ηοςρ ) ΔΣΟ : 2014 ΤΝΣΑΚΣΗ : ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ Πξνκήζεηα & Σνπνζέηεζε 1 ζπζηήκαηνο ΑΠ ( ABS ) γηα απνξξηκκαηνθφξα ηεκ 4 ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΓΑΠΑΝΗ 2 Πξνκήζεηα & Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ΑΠ ( ABS ) γηα θνξηεγά ηεκ 6 ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α 23% Γ.ΤΝΟΛΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ / / 2014 Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα