ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της της..12/ συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου. Σήµερα την 19 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική ηµόσια Συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ήµου ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ. ιάκου 01, ύστερα από την υπ αρ.πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά Νικόλαου, Αντιδηµάρχου Τ.Υ. - Ποιότητας Ζωής, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισµός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ήµου ιονύσου» Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8 ) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Παππάς Νικόλαος 2.Κανατσούλης Ιωάννης 3. Καρυστινός Νικόλαος 4. Παλιγγίνης Κων/ος 5.Σωτηρίου Σακελλάριος 6.Χιώτης Ηρακλής 7.Ταουξή-Χριστιανίδη 8.Παπαπαναγιώτου Ελένη ΑΠΟΝΤΕΣ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» Λαμβάνοντας υπόψη: 1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 παρ.β) περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 1

2 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.. ν)το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρµογή του Κανονισµού 1.Η εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού είναι υπευθυνότητα του ήµου ιονύσου και τα επιµέρους τµήµατα του παρόντος κανονισµού ανάλογα µε το αντικείµενο τους, εξειδικεύονται στις Υπηρεσίες του ήµου, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 2.Ο ήµαρχος µπορεί, µε αποφάσεις του να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους, την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και την βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. 3.Αρµόδιοι επίσης για την εφαρµογή της ειδικής νοµοθεσίας, που µνηµονεύεται στον παρόντα κανονισµό, είναι οι φορείς που προβλέπονται από τις οικείες κάθε φορά διατάξεις. 4.Ο ήµος έχει την υποχρέωση µε την βοήθεια και συµπαράσταση των αρχών, φορέων, συλλόγων, οργανισµών και κατοίκων να φροντίζει για την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων. 5.Τα εντεταλµένα προς το σκοπό αυτό όργανα, ο ήµαρχος και οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι οφείλουν να εποπτεύουν την τήρηση και πιστή εφαρµογή του κανονισµού καθαριότητας. 6.Ο ήµος µπορεί να προβεί στη λήψη µέτρων και µεθόδων αποκοµιδής και µεταφοράς των απορριµµάτων, διαφορετικών των συνήθων, λόγω αναγκών και ειδικών συνθηκών, και εφόσον διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. 7.Το.Σ. µε απόφασή του προσδιορίζει το ύψος των προβλεπόµενων από τον κανονισµό αυτό και επιβαλλοµένων ηµοτικών τελών και προστίµων. Η αναπροσαρµογή των τελών αυτών δεν µπορεί να γίνεται σε χρονικό διάστηµα λιγότερο του έτους και θα είναι ανάλογη µε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών. 2

3 8.Οι καταγγελίες των δηµοτών λαµβάνονται υπ όψιν µόνο όταν είναι επώνυµες. 9.Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από τη Περιφέρεια. Επιτρέπεται η συµπλήρωση, τροποποίηση, ή κατάργηση του κανονισµού αυτού. 10.Από την ηµεροµηνία έγκρισης του κανονισµού αυτού από την Περιφέρεια, παύει αυτοµάτως η ισχύ όλων των Κανονισµών Καθαριότητας που εφαρµόζονταν στις ηµοτικές Ενότητες, Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας,. ΑΡΧΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.ΑΡΧΕΣ Ο Κανονισµός και η πολιτική συνεργασία του ήµου µε τους ηµότες, τους κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: Η αρχή της «Προστασίας του Περιβάλλοντος» Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» Η αρχή της «αειφόρου ανάπτυξης» Η αρχή της ηµοσιότητας Η αρχή της Πρόληψης Η αρχή του Πολιτισµού Η αρχή της Προστασίας της υγείας Το φυσικό περιβάλλον είναι µέγιστο αγαθό, χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία αλλά και τον παρόντα κανονισµό. 3

4 Η ποιότητα ζωής, η δηµόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν αναφαίρετο δικαίωµα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί µορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγµατική ή εν δυνάµει σπατάλη φυσικών πόρων και πρέπει µε κάθε µέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Κατά συνέπεια, η πρόληψη και η µείωση παραγωγής αποβλήτων καθώς και η µείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), µπορούν να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση των συνθηκών δηµόσιας υγιεινής. Η αξιοποίηση, µε την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις ανάκτησης, ενέργειας των υλικών από τα απόβλητα περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων πρόσφορων για ανακύκλωση, ανάκτηση ή επαναχρησιµοποίηση. Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έµποροι, πρέπει να λαµβάνουν µέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών πρόσφορων για ανάκτηση ή επαναχρησιµοποίηση. Τέλος, η ενεργός συµµετοχή των δηµοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράµµατα ανακύκλωσης και εθελοντισµού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού είναι το ζητούµενο, ώστε να αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής στην πόλη µας. 2.ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος κανονισµού είναι: Η µεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να µειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί µείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος συλλογής, αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων. 4

5 Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόµενων υπηρεσιών στους δηµότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του ήµου και η αναβάθµιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζοµένων. Πιο ειδικά: Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους µέσων και την ενίσχυση του εξοπλισµού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης των πολιτών και την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται: 1.Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης. 2.Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανσης. 3.Η προστασία της δηµόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζοµένων από την ανάµειξη οικιακών απορριµµάτων σε επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυση τους στο περιβάλλον. 4.Ο περιορισµός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που µπορούν να ανακυκλωθούν και να κοµποστοποιηθούν. 5.Η µείωση της οικονοµικής επιβάρυνσης των πολιτών, µε τον περιορισµό των δαπανών αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, ειδικών απορριµµάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίµµατα και δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του ήµου. 6.Η ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών µε την παροχή κινήτρων, την ενηµέρωση και την κατάρτιση. 7.Η παροχή στοιχείων στη ιοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανοµή των οικονοµικών βαρών µε αντικειµενικά κριτήρια. 3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5

6 Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης αποτελούν κοινωνικά αγαθά άµεσης προτεραιότητας για κάθε ευνοµούµενη Πολιτεία. Σε κάθε πόλη, που αποτελεί το κύτταρο της πολιτείας, αυτό επιτυγχάνεται µε συνεχή συνεργασία ήµου και δηµοτών κατοίκων και διέπεται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα. Όλοι οι χώροι όπως προσδιορίζονται στην Υγειονοµική ιάταξη Ειβ / 301/64 του άρθρου 1 παρ. 3 και ειδικότερα οποιοσδήποτε κλειστός και ανοιχτός χώρος, οικοδοµές, αυλές, οικόπεδα, δρόµοι, πεζοδρόµια, άλση, πλατείες, τόποι συγκέντρωσης ή αναψυχής κλπ. θα πρέπει πάντοτε να διατηρούνται καθαροί. Η καθαριότητα της πόλης στηρίζεται στη συνεργασία ήµου και κατοίκων και αποβλέπει σε µια πιο ανθρώπινη διαβίωση. Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο: - την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος - την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας - την σωστή διαχείριση των απορριµµάτων στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση) - την γνωστοποίηση των σχετικών δηµοτικών διατάξεων Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονοµικού κανονισµού, τις αστυνοµικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ 6

7 Για την εφαρµογή των επόµενων διατάξεων του κανονισµού αυτού οι χρησιµοποιούµενο όροι έχουν τις εξής έννοιες: 1.«Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτοµα ή οικογένειες και υπεύθυνοι είναι για µεν τις κατοικίες οι δύο σύζυγοι ή τα άτοµα, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. 2.«Καταστήµατα-Επιχειρήσεις» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήµατα. Πιο συγκεκριµένα υπεύθυνοι είναι: -Για προσωπικές επιχειρήσεις: ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. -Για Ανώνυµες Γενικός ιευθυντής. εταιρείες: Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ιευθύνων Σύµβουλος και -Για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης: ο διαχειριστής τους. -Για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες: ο διαχειριστής τους. -Για συνεταιρισµούς: ο Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού. -Για Σωµατεία: Ο Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο. -Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα: τα πρόσωπα που τις αποτελούν. -Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα: οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων που τις αποτελούν. 3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλµατα µόνιµα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι: - για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται το επάγγελµα. 7

8 - για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής. - για τις ανώνυµες εταιρείες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό - για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάµενος διοικητικού 4. «Βιοµηχανικές-βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια», θεωρούνται οι στεγασµένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες τους και την υποστήριξη τους. Υπεύθυνος για την αποφυγή των στερεών και αέριων ρύπων, θα είναι συγκεκριµένο πρόσωπο οριζόµενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της µονάδας και γνωστοποιούµενο στο ήµο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει οριστεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µανάδας. 5. «Οικόπεδα και Γήπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νοµέας αυτού. 6. «Υπεύθυνοι µεταφοράς και Μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, οι οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων και όλοι όσοι συµµετέχουν σε αυτές. 7. «Υπεύθυνοι οικοδοµικών ή άλλων εργασιών» θεωρούνται ο ιδιοκτήτης ή εντολέας του έργου και αλληλεγγύως υπεύθυνος κάθε εργολάβος, υπεργολάβος, ο επιβλέπων µηχανικός, µεταφορέας, χειριστής µηχανήµατος ή εργάτης που συνεργεί στη διάπραξη της παράβασης. 8. «Υπεύθυνοι ενοικιαζόµενων ακινήτων» θεωρούνται αυτοί που κατέχουν το ακίνητο αλλά και αυτοί που το χρησιµοποιούν. ηλαδή υπεύθυνοι καθαριότητας είναι ο µισθωτής του ακινήτου και σε περίπτωση αδυναµίας ειδοποίησης αυτού, θα είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ως απορρίµµατα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα, κυρίως στερεάς µορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειµµένα. Αυτά σύµφωνα µε την νοµοθεσία και τις 8

9 πρόσφατες διατάξεις της Ε.Ε. ταξινοµούνται σε : αστικά, ειδικά και τοξικά ή βλαβερά. 1. Τα αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 1.1.Εσωτερικά αστικά απορρίµµατα ογκώδη και µη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που βρίσκονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.) 1.4. Επικίνδυνα αστικά απορρίµµατα όπως µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες κ.λ.π. 2. Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν : 2.1. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων, εµπορικών και άλλων µονάδων παραγωγής (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, λάστιχα αυτοκινήτων κ.λ.π.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας Υπόλοιπα από παθολογοανατοµικά - µικροβιολογικά αιµατολογικά εργαστήρια Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων Αυτοκίνητα, οχήµατα, τροχόσπιτα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς, καθώς και µέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις. 9

10 3. Τοξικά επικίνδυνα θεωρούνται όσα απορρίµµατα περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων η συλλογή, αποκοµιδή και διάθεση γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Με βάση τον παρόντα κανονισµό οι υποχρεώσεις του ήµου καθορίζονται ως εξής: 1. Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των οικιακών (µη ογκωδών δηµοτικών) απορριµµάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2. Η αποκοµιδή γίνεται, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει η αρµόδια υπηρεσία του ήµου. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται, µε ειδικά µέσα σε σταθµούς µεταφόρτωσης, χώρους υγειονοµικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης και όπου αλλού ορίσει η ηµοτική Αρχή και ο Ενιαίος Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Αττικής στον οποίο ο ήµος ιονύσου είναι µέλος. Ο ήµος οφείλει να εξασφαλίζει τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιµο, απολύµανση και συντήρησή τους. (.Ε. ΑΝΟΙΞΗΣ) 2. Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ του παρόντος κανονισµού γίνεται όπως προαναφέρθηκε στην παρ. 1 βάσει προγράµµατος που καταρτίζεται, από την αρµόδια υπηρεσία του ήµου µε γνώµονα την όσο το δυνατόν καθηµερινή εξασφάλιση της καθαριότητας του ήµου. 3. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1.1., 1.2., 1.3. του παρόντος κανονισµού (παλιά έπιπλα, στρώµατα κλπ) πραγµατοποιείται εντός 7-10 ηµερών από την ειδοποίηση που γίνεται από τον ενδιαφερόµενο στο ειδικό κέντρου του 10

11 ήµου ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής που καταρτίζει η αρµόδια υπηρεσία του ήµου. 4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται µε εργασίες περισυλλογής και αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις. - Η συχνότητα και οι µέθοδοι οδοκαθαρισµού µε σκούπα καθορίζονται από το ήµο βάσει των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθεσίµων µέσων. - Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο ήµος υποχρεούται να τοποθετεί κατά διαστήµατα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής. 5.Ειδικότερα ο ήµος οφείλει: 5.1. Να ενηµερώνει για τη λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων Να γνωστοποιήσει στους κατοίκους τον παρόντα κανονισµό Να προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης µε διαλογή στη πηγή ή άλλες κατάλληλες µεθόδους, όπως προβλέπεται από το νόµο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων» Ο ήµος έχει υποχρέωση για την προµήθεια στολών εργασίας (φόρµα, άνορακ, µάσκα, γάντια, αδιάβροχα κλπ.) για την οµοιόµορφη εµφάνιση και την προστασία της υγείας των εργαζοµένων στις υπηρεσίες Καθαριότητας του ήµου Ο ήµος έχει υποχρέωση να εµβολιάσει τους εργαζοµένους της Υπηρεσίας καθαριότητας ως προς τον τέτανο και την ηπατίτιδα Β και να τους παρέχει ειδικό χώρο στην εργασία τους που να τους εξασφαλίζει και να τους προφυλάσσει από τις έκτακτες καιρικές συνθήκες, σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και καθαριότητας. Επί πλέον ο ήµος φροντίζει: 11

12 Να ιδρύει µετά από χωροθέτηση ή να συµµετέχει και να χρησιµοποιεί δίκτυα σταθµών µεταφόρτωσης. Να συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. Να προµηθεύεται και να χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό ανάλογα µε τις εκάστοτε οικονοµικές δυνατότητες. Να χρησιµοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, λαµβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική Εφαρµογή και την οικονοµική βιωσιµότητα. Να αναπτύσσει ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιµετώπισης των προβληµάτων. Να συµβάλλει στη συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή του κανονισµού. Να συµβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων µέσα από τα σχολεία και τους φορείς. Να ενισχύει και να συνεργάζεται µε Εθελοντικές Οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ειδικότερα οι εργαζόµενοι καθαριότητας οφείλουν: Να εφαρµόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Να χρησιµοποιούν τα ατοµικά µέσα προστασίας. Να διατηρούν τις διατάξεις και τους µηχανισµούς ασφαλείας. Να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας. 12

13 ΑΡΘΡΟ 5 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1.Ο ήµος δεν υποχρεούται: Στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων αποβλήτων του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 δηλαδή όσων χαρακτηρίζονται ως ειδικά, τοξικά, επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονοµικές διατάξεις όπως : - ραδιενεργά απόβλητα - εκρηκτικές εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες - απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων - απόβλητα εκµετάλλευση λατοµείων - πτώµατα µεγάλων ζώων - γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από περιττώµατα ζώων ή µετά από χρήση γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων κλπ. Επίσης ο ήµος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκοµµιδή µπαζών. 2.Στην άρση και µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. 3.Στον καθαρισµό πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς. 4.Ο ήµος δεν υποχρεούται να αποκοµίζει τα απορρίµµατα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο ήµος µπορεί, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητα τους σε ιδιώτες υπόχρεους καταβολής τελών να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου. 5.Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α. Σ.Μ.Α.) ο ήµος, µετά από ενηµέρωση των ηµοτών, µπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρι να αρθούν τα 13

14 έκτακτα µέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ήµος, λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για τον περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας πολιτών. ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΗ ΟΓΚΩ Η ΑΣΤΙΚΑ 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά, έτσι όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1,2,3 του παρόντος κανονισµού υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων που ο ήµος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους εφόσον αυτό τους έχει κοινοποιηθεί είτε µέσω της ιστοσελίδας του ήµου είτε µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. Την ώρα και ηµέρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει να έχουν τοποθετήσει µέσα στον κάδο µηχανικής αποκοµιδής που ο ήµος έχει τοποθετήσει ή στον ατοµικό κάδο της κατοικίας των. Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής των απορριµµάτων τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις ή σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους (φωλιές ή εσοχές όπου αυτό είναι εφικτό) κατόπιν µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η τοποθέτηση τους γίνεται σε θέσεις όπου επιτρέπουν αφενός την ευχερή χρήση τους και την άνετη πρόσβαση των απορριµµατοφόρων οχηµάτων αφετέρου δε την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. Η πυκνότητα των κάδων καθορίζεται µε βάση την ποσότητα των απορριµµάτων κάθε περιοχής. Η αρµόδια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (µόνιµης ή προσωρινής) των κάδων ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιµο. Σε περίπτωση φθοράς κάδων οι παραβάτες θα τιµωρούνται τόσο µε το σχετικό πρόστιµο όσο και µε την δαπάνη αποκατάστασης των κατεστραµµένων κάδων. Όπου υπάρχουν ατοµικοί κάδοι κατοικιών θα πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 14

15 και οχηµάτων, καθώς επίσης και η καθαριότητά τους, ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιµο. Για τον καθορισµό της θέσης των κάδων λαµβάνονται υπόψη και οι διάφορες ιδιαιτερότητες και έτσι απαγορεύεται η τοποθέτηση τους στα παρακάτω σηµεία: Α. Στροφή ή στάση λεωφορείου Β. Σηµείο που δεν µπορεί να ασφαλιστεί ο κάδος (ανηφόρες, κατηφόρες) Γ. Στενότητα δρόµου. Φρεάτιο όµβριων υδάτων Ε. Φωτεινοί σηµατοδότες Στ. Ειδικές θέσεις παρκαρίσµατος Σε περιπτώσεις διενέξεων και αµφισβητήσεων µεταξύ κατοίκων για την αλλαγή θέσης του κάδου, αυτή είναι δυνατή κατόπιν σύµφωνης γνώµης όλων των ενδιαφεροµένων που ζουν στο ίδιο ή όµορο οικοδοµικό τετράγωνο και εφόσον αυτή δεν ενοχλεί τρίτους και δεν διαταράσσει την σωστή λειτουργία του συστήµατος µηχανικής αποκοµιδής (συχνές στάσεις απορριµµατοφόρων, στενότητα δρόµου, κ.λ.π.) Σε περίπτωση µη συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων, την τελική απόφαση λαµβάνει η Υπηρεσία Καθαριότητας. 2. Στην περίπτωση που σε συγκεκριµένο δρόµο δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστηµα µηχανικής αποκοµιδής οι υπεύθυνοι οφείλουν σε κατοικίες όπου διαµένουν περισσότερα των τριών ατόµων ή περισσότερες από µία οικογένειες, εντός δύο µηνών από την ψήφιση του παρόντος κανονισµού να έχουν τοποθετήσει ειδικούς ιδιόκτητους ατοµικούς κάδους υποδοχής σάκων. Οι κάδοι οφείλουν να είναι σταθερά στερεωµένοι επί του πεζοδροµίου, σε επαφή µε το µαντρότοιχο για να µην εµποδίζουν την κυκλοφορία, σε θέση που να διευκολύνει την αποκοµιδή από τα συνεργεία αποκοµιδής απορριµµάτων, και οπωσδήποτε να αντιστοιχεί ένας ατοµικός κάδος σε κάθε οικογένεια. Η διατήρηση των ατοµικών κάδων καθαρών και χωρίς υπόλοιπα απορριµµάτων είναι υποχρέωση των κατοίκων. Για την µη τοποθέτηση ατοµικών κάδων µετά το πέρας της δίµηνης προθεσµίας και την µη 15

16 συµµόρφωση στις σχετικές διατάξεις µετά από γραπτή προειδοποίηση σύσταση ο ήµος δίδει και νέα διορία ενός µηνός για να συµµορφωθούν. Σε όσους και µετά την πάροδο του ενός µηνός δεν έχουν προχωρήσει στην προµήθεια ιδιόκτητου ατοµικού κάδου επιβάλλεται πρόστιµο και συγχρόνως ο ήµος προβαίνει στην προµήθεια και τοποθέτηση του συγκεκριµένου κάδου, την δαπάνη για την αγορά και τοποθέτηση του οποίου βεβαιώνει σε βάρος των µη συµµορφωθέντων κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 3.Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική της πόλης και την δηµόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους (ιδιόκτητους ή µηχανικής αποκοµιδής). Σε όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο ήµος επιβάλει πρόστιµο κατά του υπευθύνου και παράλληλα διαπιστουµένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από το ήµο κατά του υπευθύνου σύµφωνα µε το άρθρο 427 και 459 του Π.Κ. 4.Εξαίρεση από την υποχρέωση ιδιόκτητου κάδου µπορεί να υπάρξει µόνο για λόγους πολεοδοµικούς (ΦΕΚ 59 / Κτιριοδοµικός Κανονισµός) ή κυκλοφοριακούς (π.χ. έλλειψη πεζοδροµίου και πρασιάς, στενοί πεζόδροµοι, ή δρόµοι κ.λ.π.). Περί της εξαιρέσεως εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του ηµάρχου (ή αρµόδιου Αντιδηµάρχου) µετά από τεχνική έκθεση που συντάσσει η αρµόδια υπηρεσία του ήµου. Η διαδικασία δύναται να κινηθεί είτε µε αίτηση του ενδιαφερόµενου είτε από τις υπηρεσίες του ήµου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέµασµα στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΟΓΚΩ Η ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Τα απορρίµµατα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαµβάνονται από τον ήµο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο ειδικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: 1.1. Να καταβάλλουν υπέρ του ήµου ειδικό τέλος αποκοµιδής όταν η ποσότητα τους υπερβαίνει την προκαθορισµένη από το ηµοτικό Συµβούλιο που αντιστοιχεί σε 3 m3 και µόνο για µία φορά ετησίως στη χωρητικότητα έως και ½ φορτηγού αυτοκινήτου. 16

17 1.2. Να µη βγάζουν τα ογκώδη απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο ή στο δρόµο παρά µόνο κατόπιν συνεννόησης µε την /νση Καθαριότητας του ήµου και να τα τοποθετούν σε σηµείο που δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό χώρο και θα καταβάλλεται σχετικό τέλος αλλά και πρόστιµο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης Να παραδίδουν τα αντικείµενα την ηµέρα, την ώρα και στο σηµείο που θα καθορίσει ο ήµος. ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίµµατα και ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο. Σε περίπτωση απορριµµάτων που δεν είναι τοποθετηµένα σε σάκους επί του πεζοδροµίου αλλ ασυσκεύαστα (χύµα), επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιµο. 2. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα, για την εύκολη φόρτωσή τους. εν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόµιο ή στο δρόµο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7. Η αποκοµιδή τους γίνεται χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του παραγωγού τους, εφόσον η ποσότητα τους δεν υπερβαίνει την προκαθορισµένη από το ηµοτικό Συµβούλιο που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα έως και 3 m3 για µία φορά ετησίως, ενώ για κάθε επιπλέον ποσότητα / φορά καταβάλεται τέλος αποκοµιδής στο ήµο. ½ φορτηγού αυτοκινήτου 10 κυβ. µέτρων. Όταν την υπερβαίνει, καταβάλλεται τέλος αποκοµιδής το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. εν επιτρέπεται η εναπόθεση πράσινων και κηπαίων απορριµµάτων τις ηµέρες τις οποίες δεν πραγµατοποιείται αποκοµιδή από την /νση Καθαριότητας. Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους µε δικά τους µέσα. Μπάζα ή οποιαδήποτε υπόλοιπα οικοδοµικών υλικών αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους µε δικά τους µέσα. 17

18 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ρίψη απορριµµάτων σε κάδο εκτός του δικού τους και σε γειτονικά οικόπεδα ιδιωτικά ή κοινόχρηστα. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε το ειδικό πρόστιµο όπως προβλέπει η απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.Για τα καταστήµατα, γραφεία, επιχειρήσεις κλπ. οι υπεύθυνοι (όπως αναφέρονται στο άρθρο 1) υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ) να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κλπ. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή ο ήµος επιβάλει πρόστιµο. 2. Οι επαγγελµατικοί χώροι που έχουν αυξηµένο όγκο απορριµµάτων (π.χ super market, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κλπ) υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων µηχανικής αποκοµιδής προδιαγραφών, σύµφωνα µε αυτούς που έχει ήδη εγκαταστήσει ο ήµος και σε αριθµό και χωρητικότητα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας καθαριότητας του ήµου, καθώς και στην αντικατάσταση των παλαιοτέρων λόγω φθορών που προκύπτουν από την αυξηµένη χρήση. Σε πολλές περιπτώσεις µεγάλες επιχειρήσεις (κυρίως τα super market) ύστερα από έγγραφη σύσταση του δήµου, υποχρεούνται στην προµήθεια κοντέϊνερ τύπου πρέσας. Μη συµµόρφωση στα παραπάνω και µετά από γραπτή ειδοποίηση - σύσταση του ήµου, επιβάλλεται εντός 10 (δέκα) ηµερών πρόστιµο και ο ήµος αναλαµβάνει την προµήθεια των κάδων και τη δηµιουργία των εσοχών για την τοποθέτησή τους ή για την τοποθέτηση κοντέϊνερ τύπου πρέσας. Η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τον υπόχρεο. 3. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς, οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση τους σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόµενες κλειστές πρέσες καθώς και για 18

19 τον χαρακτηρισµό τους ως «απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη επικίνδυνα, µη τοξικά» εµφανώς, µε αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόµενες πρέσες. 4. Οι µεγάλες βιοµηχανίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δήµο µας υποχρεώνονται να ακολουθούν πιστά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που καθορίζουν τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια αέριων ρύπων, θορύβων ή άλλης ενέργειας που ρυπαίνει (Π. 1180/1981). Επίσης υποχρεούνται στην εφαρµογή των ειδικών διατάξεων του Υγειονοµικού Κανονισµού που προβλέπουν την λήψη των αναγκαίων εκείνων µέτρων για την συγκράτηση ή µείωση εκποµπών ενεργειών, οι οποίες επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα, όπως είναι η αιθάλη (µε ειδικούς αιθαλοσυλλέκτες) και οι θόρυβοι που προκαλούν την ηχορύπανση. Η εκποµπή επικίνδυνων καυσαερίων και η πρόκληση υπερβολικών θορύβων τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 614/1977 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ». ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Καταστήµατα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων από την κατανάλωση ποτών και εδεσµάτων οφείλουν να τοποθετούν και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περίγυρο χώρο. Στους µη συµµορφούµενους θα επιβάλλεται πρόστιµο. Τα καταστήµατα οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείµµατα τροφών, κτλ), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν µέσα στα µέσα µηχανικής αποκοµιδής το πολύ µισή ώρα πριν από την προγραµµατισµένη αποκοµιδή για λόγους αποφυγής διασκορπισµού τους από τα αδέσποτα ζώα. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριµµάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες γίνεται αρχικά σύσταση αλλά αν δεν συµµορφωθούν, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο για κάθε αντικείµενο, σακούλα ή συσκευασία. 2. Ο ήµος δύναται να τοποθετεί έναν κάδο τουλάχιστον έξω από κάθε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, εστιατόρια κ.λ.π.) αλλά στις περιπτώσεις αυξηµένου όγκου απορριµµάτων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ Στα καταστήµατα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε µορφής απορρίµµατα από την άµεση κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κτλ.) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία απορριµµάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έµπροσθεν χώρο και περίγυρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για µικροαπορρίµµατα σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι τα µέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριµµάτων δεν θα φέρουν διαφήµιση, ο αριθµός και η θέση τους θα περιλαµβάνεται στην χορηγούµενη άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και θα είναι µέσα στον πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού εξοπλισµού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο ήµος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό µε την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου. Στους µη 19

20 συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή εφ όσον το κατάστηµα δεν διαθέτει ειδικό απορριµµατοδοχείο, ή σε περίπτωση που τα διατιθέµενα απορριµµατοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα. 4. Εάν στην περιοχή που βρίσκονται οι επιχειρήσεις αυτού του άρθρου, εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έρθουν σε επαφή µε το ήµο και να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραµµα ανακύκλωσης. 5. εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προϊόντων καθαρισµού καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου. Για την ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόµιο, το δρόµο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, διαφόρων απορριµµάτων και λοιπών αντικειµένων που προέρχονται από καθαρισµό καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου επιβάλλεται κάθε φορά στους παραβάτες πρόστιµο. ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, κατόπιν αδείας, δηµοτικούς και κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήµατα οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθ όλο το 24ωρο καθαρούς δια ιδίων µέσων και µε την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο αποκοµιδής που πραγµατοποιείται από το ήµο. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόµενη φορά, ο ήµος έχει δικαίωµα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή οριστικά. 2. Η αµέλεια καθαρισµού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθµών καυσίµων κτλ), που γειτνιάζουν µε κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού και επισύρει πρόστιµο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 20

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπευθυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα 2009 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείµενο του κανονισµού Αρµοδιότητες εφαρµογής Προσδιορισµοί και ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Θεσσαλονίκη 23-8-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 23696 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Μειώνουμε τα σκουπίδια που παράγουμε Αποφεύγουμε τις συσκευασίες μιας χρήσης π.χ. πλαστικά πιάτα, ποτήρια κ.ο.κ. Για τα ψώνια μας έχουμε μαζί μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ ( Ά ρ θ ρ α 5 έ ω ς 7 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 104 Της 13 ης συνεδρίασης (ορθή επανάληψη) που έγινε την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2016, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 49479/24-11-16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 24/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 208/2011 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 24η/2011.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Αποφάσεως 499/2011 Αριθ. Πρωτ. 51123/11-11-2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24ης/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 162/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας Σήμερα στις 6 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 544/2009 ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα