Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων ΔΣΑ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I...60 Π.Ι. Θεσμικό Πλαίσιο, Νομοθεσία Σχετική με την Διαχείριση Αποβλήτων...62 Π.Ι.3 Υγειονομική Ταφή...72 Π..4. Ανακύκλωση...75 Π..5 Σύνθεση ΑΣΑ στην Ελλάδα...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Π.ΙΙ. Σχέδιο Διαδικασιών και Σταδίων Ωρίμανσης έργων ΔΣΑ Π.ΙΙ.2 Συστήματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.ΙΙ.2. Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας...2 Π.ΙΙ.2.2 Μονάδες Θερμικής Επεξεργασίας (ΜΘΕ)...29 Π.ΙΙ.3 Συστήματα Αποκομιδής Στερεών Αποβλήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Π.ΙΙΙ. Διεθνής Πρακτική και Εφαρμογές, υλοποίησης Έργων ΣΔΙΤ...23 Π.ΙΙΙ.2Διεθνής Εμπειρία στη Χρήση ΜΒΕ Π.ΙΙΙ.3 Διεθνής Εμπειρία στη Χρήση ΜΘΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Το θεσμικό πλαίσιο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και συμβάσεις Παραχώρησης Γενικά περί ΣΔΙΤ Οι περισσότερο διαδεδομένες μορφές ΣΔΙΤ Θεσμικό Πλαίσιο Μορφών ΣΔΙΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σχέδια Προκηρύξεων και Συμβάσεων επιλογής Συμβούλων Προσυμβατικής Διαδικασίας ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟ και ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...26 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...26 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Έλληνες Πολίτες Οι Αλλοδαποί Πολίτες Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι συνεταιρισμοί Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής/ Άλλα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τρόπος Υποβολής Προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών

2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»...28 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»...28 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Εναλλακτικές Προσφορές Τιμές Προσφορών Νόμισμα ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών Απόφαση Κατακύρωσης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ...29 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Κατηγοριοποιήσεις Απορριμμάτων Γλωσσάρι- Συντομογραφίες ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

3 59

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Θεσμικό Πλαίσιο Στοιχεία υφιστάμενης κατάστασης στη Διαχείριση και Επεξεργασία απορριμμάτων 60

5 6

6 Π.Ι. Θεσμικό Πλαίσιο, Νομοθεσία Σχετική με την Διαχείριση Αποβλήτων Το θεσμικό πλαίσιο για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχουν εκκρεμότητες εισαγωγής κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο που να αφορούν την διαχείριση αποβλήτων. Έχει ολοκληρωθεί επίσης το νομικό πλαίσιο που αφορά την συλλογή και επεξεργασία των ειδικών αποβλήτων, των οποίων δεν επιτρέπεται η εναπόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής, μη επικίνδυνων αποβλήτων (Άρθρο 5(3) της Οδηγίας 999/3/ΕΕ). Έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν ήδη εννέα ατομικά και συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στο πλαίσιο του Ν.2939/200 και των εκτελεστικών αυτού Π.Δ. και έχει ληφθεί το σύνολο των διοικητικών αποφάσεων για τον καθορισμό του συστήματος διαχείρισης (περιβαλλοντική αδειοδότηση, έγκριση και αδειοδότηση λειτουργίας, προδιαγραφές) μέσω σχετικών ΚΥΑ και εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Εκδόθηκε και ισχύει από τις ο επικαιροποιημένος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΚΥΑ Η.Π. 5090/2727/2003). Ως επεξεργασία σύμφωνα με την Οδηγία 99/3/ΕΚ νοούνται «οι φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων προκειμένου να περιοριστούν ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολυνθεί η διακίνησή τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών.». Υπό την έννοια αυτή, οποιαδήποτε μέθοδο αποφασίσει να επιλέξει ο υπόχρεος φορέας (ΟΤΑ ή Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) η οποία συνεισφέρει στους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού και προβλέπεται στο οικείο ΠΕΣΔΑ είναι αποδεκτή. Η συμμετοχή σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας είτε αμέσως (εγκατάσταση ΔσΠ και ΚΔΑΥ από το ΣΣΕΔΑ) ή εμμέσως (ΚΔΑΥ και ΔσΠ από ΟΤΑ και επιδότησή του από ΣΣΕΔΑ σε ότι αφορά τα δημοτικά απόβλητα συσκευασιών) μπορεί να αποτελεί μία εξ αυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν ΣΕΔΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/200, για συσκευασίες, ελαστικά, οχήματα, ορυκτέλαια, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, με σημαντική γεωγραφική εξάπλωση. Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή και γενικότερα τη διαχείριση των επικίνδυνων, νοσοκομειακών κλπ αποβλήτων είναι οι κάτοχοι και παραγωγοί τους. Για τα ειδικά ρεύματα που εμπίπτουν στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ελαστικά, Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής, Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές) έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν με ευθύνη των παραγωγών/διαχειριστών τα σχετικά συστήματα συλλογής, εθνικής εμβέλειας και με σταδιακά επεκτεινόμενη γεωγραφική εξάπλωση. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τους ΟΤΑ ώστε να συμβληθούν, για τα ειδικά απόβλητα, που τυχόν εισρέουν στο ρεύμα των δημοτικών αποβλήτων, και εμπίπτουν στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, με τα σχετικά αδειοδοτημένα συστήματα. Για τα υπόλοιπα επικίνδυνα, ευθύνης των κατόχων και παραγωγών τους έχει επικαιροποιηθεί το βασικό νομικό κείμενο. Στην Ελλάδα υπάρχουν αδειοδοτημένες εταιρείες που εκτελούν, εκ μέρους των παραγωγών, τους όρους της περιβαλλοντικής 62

7 αδειοδότησης καθώς και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ λειτουργεί μια () μονάδα επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων βιομηχανικής κλίμακας. Στον πίνακα Π. παρατίθενται οι βασικές κατηγοριοποιήσεις νομοθεσίας και κοινοτικών οδηγιών. ΠΙΝΑΚΑΣ Π Ι. Παράθεση βασικών στοιχείων νομοθεσίας και οδηγιών Νομοθεσία Στοιχεία Ενδιαφέροντος ΚΥΑ 5090/2727 ΚΥΑ 29407/3508 ΚΥΑ 428/997 Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Καθορισμός φορέων Διαχείρισης και των υποχρεώσεων τους Τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Στόχοι για βιοαποδομήσιμα, ελαστικά, λάσπες ΕΕΛ, κλπ. Κατάλογος Αποβλήτων Κωδικοποίηση των εργασιών διάθεσης και αξιοποίησης Υποχρεώσεις για την παρακολούθηση της προόδου και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών Κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής Αποδεκτά/ μη αποδεκτά απόβλητα κατά κατηγορία χώρου υγειονομικής ταφής Τεχνικές Προδιαγραφές ανά κατηγορία χώρου υγειονομικής ταφής Ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για αίτηση άδειας για ΧΥΤ Δαπάνες ταφής που πρέπει να καλύπτονται από το τέλος χρήσης Διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων Διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας Διαδικασία παύσης λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας Αναφορά στους υφιστάμενους ΧΥΤΑ, για τους οποίους ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες λήψης μέτρων διευθέτησης Τίθενται στόχοι για τη μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων που καταλήγει σε ΧΥΤ Τεχνικές προδιαγραφές συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων Τεχνικές προδιαγραφές μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων Όρους και κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής θέσεων εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων Τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα διαλογής στην πηγή Τεχνικές προδιαγραφές για τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων Τεχνικές προδιαγραφές για τους χώρους υγειονομικής ταφής αδρανών αποβλήτων Τεχνικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης Τεχνικές προδιαγραφές θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων 63

8 ΚΥΑ 466/232 ΚΥΑΗ.Π. 3588/725 ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης ιλύων από την επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων Περιγραφή γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Τεχνικές προδιαγραφές για χώρους υγειονομικής ταφής μικρής δυναμικότητας (σε νησιά ή απομονωμένους οικισμούς) με δυναμικότητα έως.000 τόνους ετησίως ή συνολική δυναμικότητα τόνων οι οποίοι ανήκουν ταυτόχρονα στον κατάλογο του ΥΠΕΧΩΔΕ (απόφαση της 0//2005). Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων για την επιλογή των απαιτούμενων τεχνικών μέτρων Ορισμός των «επικίνδυνων» αποβλήτων Αρχές και στόχοι της διαχείρισης των Επικινδύνων Αποβλήτων, Εθνικός Σχεδιασμός και Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Χαρακτηρισμός αποβλήτων και Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό ενός αποβλήτου ως «επικίνδυνο» Εξυγίανση ή/και αποκατάσταση χώρων και Οριστική παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων ή χώρων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων Υποχρεώσεις του κατόχου επικινδύνων αποβλήτων Υποχρεώσεις παραγωγών και φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Εξυγίανση - αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα Ελέγχους από αρμόδιες υπηρεσίες Διαδικασίες ενημέρωσης του ΥΠΕΧΩΔΕ Νόμος 2939/200, ΦΕΚ79Α/200, σχετικά με τις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) Π.Δ 5/2004 σχετικά με τα μέτρα, όρους και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών. Π.Δ 09/2004 για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Π.Δ 6/2004 (ΦΕΚ 8Α / ) αναφορικά με τα μέτρα, τους όρους και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων. Π.Δ 7/2004, σχετικά με τα μέτρα και όρους για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη αυτά. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους. Π.Δ 82/ , σχετικά με τα μέτρα για τη διαχείριση και διάθεση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων. Η κοινοτική οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 64

9 Η ΚΥΑ 80568/4225/99 (ΦΕΚ 64/7.8.9) αναφορικά με τις μεθόδους, όρους και περιορισμούς για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων Η ΚΥΑ 7589/73/2000 (ΦΕΚ Β 54/.4.00) σχετικά με τον καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (ΡΟΒ/ ΡΟΤ) Η ΚΥΑ 8083/098 Ε.03/ 2003 (ΦΕΚ Β 606/5.5.03) αναφορικά με τα σχέδια διάθεσης /απολύμανσης συσκευών που περιέχουν ΡΟΒ -Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με ΡΟΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/73/2000 (Β' 54) Η ΚΥΑ 3759/203/2003 (ΦΕΚ Β49/.0.03) σχετικά με τα μέτρα και όρους για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες. Εκτενέστερα η συνολική νομοθεσία για την αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, παρατίθεται σε άξονες: ΓΕΝΙΚΑ Ν. 650/986 (ΦΕΚ Α 60/6.0.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.300/02 ΚΥΑ 59388/3363/988 (ΦΕΚ B 638/3.8.88) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 650/986» Ν. 300/2002 (ΦΕΚ A 9/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 650/86 με τις Οδηγίες 97//Ε.Ε. και 96/6 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΥΑ 5393/2332/2002 (ΦΕΚ B 022/5.8.02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 650/986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο του Ν.300/2002 «Εναρμόνιση του Ν.650/86 με τις οδηγίες 97//ΕΕ και 96/6/ΕΕ κ.ά (Α 9)» ΚΥΑ 25535/328/02 (ΦΕΚ Β 463/20..02) «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύμφωνα με την υπ αρ. ΗΠ 5393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λ.π.»(β 022)» ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ B 572/6.2.02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» ΚΥΑ 04/703/Φ04/2003 (ΦΕΚ B 332/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης(ΠΠΕΑ) και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.650/986 (Α 65

10 60) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.300/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 650/86 με τις Οδηγίες 97//ΕΕ. και 96/6 ΕΕ...και άλλες διατάξεις» (Α 9)» ΚΥΑ 37/202/2003 (ΦΕΚ B 39/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.650/986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.300/2002» ΚΥΑ 2292/7/2005 (ΦΕΚ B 759/ ) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» KYA οικ.45799/2005 (ΦΕΚ B 002/ ) «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π. 5393/2332/2002 (ΦΕΚ 022/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 650/986 (Α 60) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο του ν. 300/2002 «Εναρμόνιση του ν. 650/986 με τις οδηγίες 97//ΕΕ και 96/6/ΕΕ κ.α. (Α 9)» KYA 464/232/2006 (ΦΕΚ Β 68/ ) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς, κατ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 (παράρτημα Ι) της υπ αριθμ /3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (Β 572)» ΣΤΕΡΕΑ (ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ) ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΥΑ 428/997 (ΦΕΚ B 06/7..97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» ΚΥΑ 5090/2727/2003 (ΦΕΚ B 909/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» N. 3536/2007 (ΦΕΚ A 42/ ) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.» Άρθρο 30: Στερεά απόβλητα ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΥΑ 3588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/ ) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 9/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 2ης Δεκεμβρίου 99. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 9396/546/997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(β 604). KYA 24944/59/2006 (ΦΕΚ Β 79/ ) "Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ. 3588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.) της οδηγίας 9/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 99»." KYA 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287/ ) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) 66

11 της υπ αριθμ. 3588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.) της υπ αριθμ. 9/56/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 99. Τροποποίηση της υπ αριθμ.3588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υπ αριθμ /59/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 79). ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΥΑ 80568/4225/99 (ΦΕΚ B 64/7.8.9) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων» ΚΥΑ 7589/73/2000 (ΦΕΚ Β 54/.4.00) «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)» Ν. 2939/200 (ΦΕΚ A 79/6.8.0) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» ΚΥΑ 8083/098 Ε.03/ 2003 (ΦΕΚ Β 606/5.5.03) «Σχέδια διάθεσης /απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCΒ Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με PCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/73/2000 (Β 54)» ΚΥΑ 3759/203/2003 (ΦΕΚ Β49/.0.03) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.04) «Αντικατάσταση της 9802/200/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β 40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων» ΠΔ 09/2004 (ΦΕΚ Α 75/5.3.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» ΠΔ 5/2004 (ΦΕΚ Α 80/5.3.04) «Αντικατάσταση της 73537/48/995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»(β 78) και 987/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π.» (Β 963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» ΠΔ 6/2004 (ΦΕΚ Α 8/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2000» ΠΔ 7/2004 (ΦΕΚ Α 82/5.3.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών 67

12 ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» ΚΥΑ οικ /2004 (ΦΕΚ Β 849/9.6.04) «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/200) σε εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 7 του Ν. 2939/200 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π.» (Α 79» ΠΔ 5/2006 (ΦΕΚ Α 2/ ) «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 7/2004 (Α 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/08 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 " ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ στους ΟΤΑ Ειδικά η νομοθεσία ΣΔΙΤ αναφέρεται στο Παράρτημα IV. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 4 ). Kύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ευρετήριο Περιεχόμενα. Δήμοι και κοινότητες Σύσταση και Αρμοδιότητες ( Άρθρα -8 ) Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές Εκλογή ( Άρθρα 9 74 ) Αρμοδιότητες Άσκηση Αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων ( Άρθρα ) Διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων ( Άρθρα ) Οικονομική Διοίκηση ΟΤΑ Περιουσία ΟΤΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα Έργα και Προμήθειες Απαλλοτριώσεις ( Άρθρα ) Τοπική Δημοκρατία ( ) Συνεργασίες Δήμων και Κοινοτήτων σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (Άρθρα ) Διαδημοτική Συνεργασία Συμβάσεις Συμπράξεις ( Άρθρα ) Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα Νομικά Πρόσωπα ( Άρθρα ) Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Άρθρα ) Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις ( Άρθρα ) Ν.344 /2005. Τροποποίηση του Ν.330 /05 Μέτρα για τη Διασφάλιση της Διαφάνειας κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Ν 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», με το άρθρο 30 περί οργάνωσης των ΦοΣΔΑ Ν.3274 /2004. Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ο.Τ.Α ( Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» Ν.3299 /2004. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.2286/ (ΦΕΚ 9 Α ). Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών Θεμάτων. ( άρθρο 2, παράγραφος 2 ) Ν.48 /984. «Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 68

13 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/8/ΕΚ/ Διατάξεις περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθ. 389/993. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΚΠΟΤΑ) N.2286/995. Περί επιλογής Διαδικασιών για τη Σύναψη Συμβάσεων Προμηθειών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 370/ 995 : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο ( 93 /96 / ΕΕ ) όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 05 /2000 ( 97 /52 /Ε.Κ ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 394 /96 : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα ( ΚΠΔ ). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ ΑΡΙΘ. 60 /2007 ( ΦΕΚ 64 / ) : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004 /8 /ΕΚ «περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005 /5 /ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005 /75 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου

14 Π.Ι.2 Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Ο ΕΣΔΑ, ο οποίος προδιαγράφεται στην ΚΥΑ 5090/2727/2003, προβλέπει την πρόληψη- μείωση της ποσότητας και της επικινδυνότητας των αποβλήτων, την αξιοποίηση των αποβλήτων με διάφορους τρόπους (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση), την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση, την ενθάρρυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και την δημιουργία εθνικού δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων. 2. Ο ΕΣΔΑ εξειδικεύεται σε 3 Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τα οποία εξειδικεύουν σε πρακτικό επίπεδο τα παραπάνω σε κάθε Διαχειριστική Ενότητα που υπάγεται στην αντίστοιχη Περιφέρεια. 3. Σε κάθε Διαχειριστική Ενότητα, την ευθύνη για την μεταφόρτωση, αξιοποίησης και διάθεσης των αποβλήτων έχει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣΔΑ). 4. Η ευθύνη της αποκομιδής ανήκει στον ΟΤΑ ή σε σχετικά διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης ειδικά για θέματα ανακύκλωσης αλλά και συνδυασμούς αποκομιδής του ΦοΣΔΑ, ανάλογα με τις δυνατότητες του ΟΤΑ. Ενδεικτικά έργα που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση, πέραν της διαδικασίας αποκομιδής η οποία αποτελεί κατηγορία ιδιαίτερα ευαίσθητη και κρίσιμη που σήμερα διαχειρίζεται κυρίως από τους ΟΤΑ, μπορεί είναι:. Αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ 2. Χώροι Υγειονομικής Ταφής και επεκτάσεις αυτών (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΥΤ Αδρανών κλπ) 3. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) 4. Κέντρα Διαλογής Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) 5. Μονάδες Επεξεργασίας (σύμμεικτων ΑΣΑ, λιπασματοποίησης, ανακύκλωσης) 6. Μονάδες Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων. 7. Μηχανικός Εξοπλισμός για την Αποκομιδή ή/και την επεξεργασία αποβλήτων 8. Προγράμματα Διαλογής στην Πηγή. Με βάση τα παραπάνω ανά επίπεδο διοίκησης, οι διοικητικές αρμοδιότητες προσδιορίζουν ότι: Το ΥΠΕΧΩΔΕ: Χαράζει την πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων Προετοιμάζει το σχετικό νομοθετικό έργο, εισηγείται την έκδοση των αντίστοιχων νομοθετικών πράξεων (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις) και εκδίδει εγκυκλίους για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Συντάσσει τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων. Στους Εθνικούς Σχεδιασμούς περιγράφονται οι στόχοι, και οι δράσεις για την διαχείριση των αποβλήτων. Γνωμοδοτεί επί των προτάσεων ένταξης έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, για τα έργα που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς, σε συνάρτηση τους στόχους και τον προγραμματισμό των δράσεων του Εθνικού Σχεδιασμού. Είναι υπεύθυνο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Δ..Α., ανάλογα με την κατηγορία του έργου. 70

15 Εντάσσει έργα Δ.Σ.Α. (κατασκευή ΧΥΤΑ και ΣΜΑ, αποκατάσταση ΧΑΔΑ) τα οποία έχουν ως φορείς υλοποίησης τους ΟΤΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ). Εντάσσει υποστηρικτικές μελέτες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ), στις οποίες είναι το ίδιο και φορέας υλοποίησης. Οι Περιφέρειες: Συντάσσουν τους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Εντάσσουν έργα στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Παρακολουθούν την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται στον οικείο ΠΕΣΔΑ. Είναι υπεύθυνες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ΔΣΑ, ανάλογα με την κατηγορία του έργου. Οι ΟΤΑ, μεμονωμένα ή με την μορφή Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων: Εκπονούν διαχειριστικά σχέδια. Υλοποιούν έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Δ.Σ.Α.). Λειτουργούν εγκαταστάσεις. Υλοποιούν έργα αποκατάστασης (όπως αυτό της αποκατάστασης ΧΑΔΑ) και μετέπειτα φροντίδας των ΧΥΤΑ. Διαμορφώνουν και τηρούν οργανογράμματα. Εφαρμόζουν τιμολογιακή πολιτική. Συνυπάρχουν με άλλους διαχειριστές στερεών αποβλήτων. Ειδικά για τους ΟΤΑ και την λειτουργία των ΦοΔΣΑ, μετά την εφαρμογή του νέου ΔΚΚ με το ν.3463/2006 και του ν.3536/3007 άρθρο 30, καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των νομικών προσώπων των Δήμων. Τα νομικά πρόσωπα που μπορούν να συσταθούν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση A βαθμού είναι:. Σύνδεσμοι ΟΤΑ 2. Αμιγείς επιχειρήσεις ΟΤΑ 3. Διαδημοτικές επιχειρήσεις 4. Ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ 5. Δ.Ε.Υ.Α. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, οι ρυθμίσεις του νέου ΔΚΚ (ν.3463/2006), προβλέπουν ότι:. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ δεν μπορούν πλέον να ασχολούνται με την αποκομιδή απορριμμάτων. 2. Οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, με εξαίρεση τις αναπτυξιακές ΑΕ, δεν μπορούν πλέον να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις (γεγονός που σημαίνει ότι ΟΤΑ δεν μπορεί πλέον να αναθέτει με προγραμματική σύμβαση σε ανώνυμη εταιρεία του τη διαχείριση των απορριμμάτων). 3. Οι υπάρχουσες διαδημοτικές και κοινωφελείς επιχειρήσεις, που έχουν ως αρμοδιότητα την αποκομιδή απορριμμάτων, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Άμεσο αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ρυθμίσεων είναι ότι εφεξής, ως μόνη νομική μορφή των ΦοΣΔΑ, είναι πλέον αυτή του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων ή της ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α. Ο ΦοΔΣΑ είναι υπεύθυνος αφενός για τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και αφετέρου για την 7

16 εφαρμογή των έργων ή δραστηριοτήτων που καθορίζονται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ). Στο πλαίσιο αυτό ψηφίσθηκε ο ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», με το άρθρο 30 του οποίου οι ΟΤΑ, σύμφωνα με το συνταγματικώς κατοχυρωμένο πλαίσιο αρμοδιότητάς τους, καθίστανται αποκλειστικοί φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εξειδικεύεται επίσης η νομική μορφή, υπό την οποία θα συσταθούν και θα λειτουργούν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του νέου Δ.Κ.Κ., δηλαδή υπό μορφή Συνδέσμων και ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ. Με το νόμο αυτό επιδιώκεται η επίλυση προβλημάτων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, τα οποία συνδέονται κυρίως με: Η απουσία εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας και οργάνωσης. Η απουσία ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Σχεδίων. Αδυναμίες στην κοστολόγηση των υπηρεσιών τους και ελέγχου των οικονομικών στοιχείων. Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Απουσία μηχανισμών διασφάλισης της κάθε επιλεγείσας μεθόδου επεξεργασίας απορριμμάτων, στις περιπτώσεις συνεργασίας των ΦοΣΔΑ με τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων, ορίζονται ως υπεύθυνοι φορείς, για το σκέλος της αποκομιδής οι μεμονωμένοι Ο.Τ.Α., ενώ για την υπόλοιπη δραστηριότητα οι Φορείς Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Φ.ο.Σ.Δ.Α.), στους οποίους συμμετέχουν και πάλι οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Π.Ι.3 Υγειονομική Ταφή Από όλα τα παραπάνω, αναλύεται η ΚΥΑ 29407/3508 που αποτελεί την προσαρμογή του εθνικού πλαισίου στην οδηγία 99/3 περί υγειονομικής ταφής και η οποία αποτέλεσε την αρχή μαζικής υλοποίησης του εθνικού σχεδιασμού, με τις μετέπειτα προσαρμογές, αλλά και της συνολικής έναρξης επιστημονικών και επιχειρηματικών διεργασιών και διαβουλεύσεων. Στην ΚΥΑ αυτή: ορίζεται ο γενικός στόχος, που είναι ο καθορισμός μέτρων, διαδικασιών και κατευθύνσεων για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οποιουδήποτε κινδύνου που προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, καθ' όλο τον κύκλο ζωής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) κατηγοριοποιούνται οι ΧΥΤΑ ανάλογα με τα απόβλητα που υποδέχονται (αδρανή, επικίνδυνα, μη επικίνδυνα) περιλαμβάνονται τα αποδεκτά απόβλητα κατά κατηγορία χώρου υγειονομικής ταφής Ο καθορίζονται τα μη αποδεκτά απόβλητα σε ΧΥΤΑ και οι επεξεργασίες τους τίθενται όροι και στόχοι για τη μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος (ΒΑΑ) των αποβλήτων που καταλήγει σε ΧΥΤ αλλά και την προεπεξεργασία των αποβλήτων πριν την ταφή αναφέρονται οι δαπάνες ταφής που πρέπει να καλύπτονται από την τιμή που χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης 72

17 καταγράφονται οι διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων αναλύονται οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας γίνεται αναφορά στη διαδικασία παύσης λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας γίνεται αναφορά στους υφιστάμενους ΧΥΤΑ, για τους οποίους ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες λήψης μέτρων διευθέτησης τους Η ΚΥΑ Η.Π /3508 αποτελεί το πλέον βασικό κείμενο αναφοράς σε κάθε διαδικασία σχεδιασμού της συνολικής διαχείρισης των αποβλήτων, αφού η εφαρμογή της: Δεσμεύει την χώρα σε άμεση εισαγωγή τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων Κάνει πολύ αυστηρότερους τους κανόνες λειτουργίας των ΧΥΤΑ. Εισάγει σημαντικές αλλαγές στην κοστολόγηση των παρερχομένων υπηρεσιών. Απαιτεί σημαντική αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης. Απαιτεί αλλαγές στην διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων. Οι απαιτήσεις που απορρέουν από την παραπάνω στοχοθεσία καταδεικνύουν ότι ο ΧΥΤΑ θα εξακολουθήσει να υπάρχει σαν τρόπος διαχείρισης αλλά επειδή η μέθοδος αυτή είναι τελευταία στην ιεράρχηση των αρχών ΔΣΑ, θα πρέπει να κατασκευάζονται όσο το δυνατόν λιγότεροι και πιο ελεγχόμενοι ΧΥΤΑ. Οι πλέον ουσιαστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν περιλαμβάνουν:. Την υλοποίηση προγραμμάτων επεξεργασίας αποβλήτων, με την έννοια που αποδίδεται στον όρο «επεξεργασία» στην ΚΥΑ Η.Π /3508, σε όλα τα απόβλητα πριν αυτά οδηγηθούν προς υγειονομική ταφή. 2. Την δέσμευση για μία μέγιστη ποσότητα βιοαποδομήσιμα (ΒΑΑ) που επιτρέπεται να οδηγείται σε ΧΥΤ, η οποία βαίνει σταδιακά μειούμενη μέχρι το Τις αλλαγές που προβλέπονται για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, αδειοδότηση και την λειτουργία των ΧΥΤΑ 4. Τις αλλαγές στην κοστολόγηση των παρερχομένων υπηρεσιών Οι υποχρεώσεις αυτές αναλύονται στη συνέχεια.. Επεξεργασία πριν την υγειονομική ταφή Στο άρθρο 7 της ΚΥΑ Η.Π /3508 (ΦΕΚ 572Β, ), στοιχείο α, αναφέρεται ότι: «α) σε χώρους υγειονομικής ταφής να πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η διάταξη αυτή μπορεί να μην εφαρμόζεται στα αδρανή απόβλητα η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικά αδύνατη, η σε οποιαδήποτε άλλα απόβλητα η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου, και ειδικότερα στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων ή των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον». Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλους τους νέους χώρους ταφής, ενώ για τους υφιστάμενους δίνεται περιθώριο προσαρμογής δύο ετών. Σημειώνεται ότι ως υφιστάμενοι χώροι θεωρούνται (βλ. άρθρο 7 της εν λόγω ΚΥΑ) όλοι οι χώροι «για τους οποίους είχε χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή οι οποίοι λειτουργούσαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης». Στην ίδια ΚΥΑ, στο άρθρο 2 δίνεται ο ορισμός της επεξεργασίας ως εξής: 73

18 «θ) «επεξεργασία»: οι φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων προκειμένου να περιοριστούν ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολυνθεί η διακίνηση τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών», Κατά συνέπεια, από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:. Σε όλους τους καινούριους χώρους ταφής που θα κατασκευαστούν πρέπει να προβλέπεται επεξεργασία των εισερχόμενων αποβλήτων. Με βάση τον ορισμό της επεξεργασίας που αναφέρθηκε, ως επεξεργασία εννοείται: Η διαλογή υλικών στην πηγή (ΔσΠ) (συσκευασιών, οργανικών, πράσινων, επικίνδυνων οικιακών κλπ) καθώς μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, περιορίζει τον όγκο ή και τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών και βελτιώνει την ανάκτηση χρήσιμων υλικών. Η μηχανική διαλογή (ακριβώς για τους ίδιους λόγους). Η μεταφόρτωση και η δεματοποίηση (μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, περιορίζει τον όγκο και διευκολύνει την διακίνηση). Όλες οι τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας και οι συνδυασμοί τους. 2. Όλοι οι υφιστάμενοι χώροι, κατά την έννοια που αναφέρθηκε πριν, πρέπει να αποκτήσουν κάποιο σύστημα επεξεργασίας των αποβλήτων, πριν την ταφή τους, εντός δύο χρόνων από την έναρξη εφαρμογής της ΚΥΑ. 2. Οι Στόχοι για τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θέτει η ΚΥΑ Η.Π /3508 είναι: Μέχρι την 6 Ιουλίου του 200, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 995 Μέχρι την 6 Ιουλίου του 203, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 995 Μέχρι την 6 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 995 Με βάση τα παραπάνω: Το έτος 200, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα εκτρέπονται από τους ΧΥΤΑ δεν θα είναι λιγότερα από τόνους. Το έτος 203, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα εκτρέπονται από τους ΧΥΤΑ δεν θα είναι λιγότερα από τόνους. Το έτος 2020, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα εκτρέπονται από τους ΧΥΤΑ δεν θα είναι λιγότερα από τόνους Τα μέτρα για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων αναφέρονται κυρίως στην προώθηση της αξιοποίησης των αποβλήτων και ειδικότερα στην ανακύκλωση, λιπασματοποίηση ή παραγωγή βιομεθανίου ή ανάκτηση υλικών/ ενέργειας (άρθρο 2 Παράρτημα ΠΒ της 69728/96). 74

19 3. Αλλαγές στο σχεδιασμό, την κατασκευή, αδειοδότηση και την λειτουργία των ΧΥΤΑ Οι αλλαγές αυτές, συνοπτικά, αφορούν:. Τους υφιστάμενους ΧΥΤΑ, οι οποίοι έπρεπε ήδη να έχουν υποβάλλει προς έγκριση σχέδιο διευθέτησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 0 (Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας υγειονομικής ταφής αποβλήτων) της εν λόγω ΚΥΑ. Ουσιαστικά, το σύνολο των υφιστάμενων ΧΥΤΑ θα πρέπει να συνεχίσει την λειτουργία του με βάση τις νέες απαιτήσεις. 2. Το σχεδιασμό των νέων ΧΥΤΑ, που οφείλουν να ενσωματώσουν τις απαιτήσεις σχεδιασμού της εν λόγω ΚΥΑ, πολλές εκ των οποίων βέβαια προϋπήρχαν στην ΚΥΑ 428/97 (ΦΕΚ ,Β). Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν τον τεχνητό γεωλογικό φραγμό, την τελική κάλυψη, τα συστήματα διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου, το σύστημα παρακολούθησης κλπ. Η σημαντικότερη αλλαγή στον σχεδιασμό των ΧΥΤΑ προκύπτει από την εισαγωγή διαδικασιών εκτίμησης κινδύνων (βλ. ΚΥΑ Η.Π /3508/2002) κατ' ελάχιστον στα ακόλουθα θέματα : Το σχεδιασμό και την κατασκευή συστήματος συλλογής στραγγισμάτων Τον υπολογισμό της συνδυασμένης αποτελεσματικότητας φυσικών και τεχνητών φραγμών, Την επιλογή του συστήματος επεξεργασίας των στραγγισμάτων. 3. Την λειτουργία των ΧΥΤΑ. Όπου καθιερώνονται αυξημένες απαιτήσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης (άρθρα 4 και 5), τόσο στη φάση λειτουργίας, όσο και στην φάση μετέπειτα φροντίδας καθώς και αυστηρά κριτήρια και διαδικασίες αποδοχής εισερχόμενων αποβλήτων και κατηγοριοποίηση των χώρων ταφής. 4. Την αδειοδότηση των ΧΥΤΑ. Όπου στα άρθρα 9 (Διαδικασία χορήγησης άδειας υγειονομικής ταφής (άδειας διάθεσης) αποβλήτων) και 0 (Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας υγειονομικής ταφής αποβλήτων), αναφέρονται συγκεκριμένες διαδικασίες αδειοδότησης με ενιαίο περιεχόμενο, πανευρωπαϊκά. 4. Αλλαγές στην κοστολόγηση των παρερχομένων υπηρεσιών Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η τιμή που θα χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης ΧΥΤΑ για την εναπόθεση των αποβλήτων, πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας και:. Το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της άδειας και η τήρηση των διαδικασιών της παύσης λειτουργίας 2. Το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ετών Ο τρόπος που ο φορέας εκμετάλλευσης του ΧΥΤΑ θα παράσχει επαρκή οικονομικά εχέγγυα πρέπει να καθορισθεί από κάθε κράτος -μέλος, το οποίο πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζει και τη διαφάνεια κατά τη συλλογή και χρήση όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με το κόστος. Π..4. Ανακύκλωση Για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων έχει ψηφιστεί ο νόμος 2939/0 (ΦΕΚ 79 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)». Σκοπός του Νόμου 75

20 είναι η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας στερεών αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση τους, η ανακύκλωσή τους η ανάκτηση της ενέργειας καθώς η χωρίς προβλήματα τελική διάθεση τους. Παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των προϊόντων, παραγωγών διανομέων, καταναλωτών, διαχειριστών αποβλήτων, ΟΤΑ, και πολιτείας. Σε εφαρμογή του Ν. 2939/0 έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισής, για τα εξής υλικά : Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΠΔ 6, ΦΕΚ 8Α/5.3.04) Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΠΔ 7, ΦΕΚ 82Α/ ) Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΠΔ 82, ΦΕΚ 64Α/2.3.04) Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΠΔ5,ΦΕΚ80Α/5.3.04) Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων (ΠΔ 09, ΦΕΚ 75Α/5.3.04) Για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του σχεδίου ΠΔ. Από τις διατάξεις του νόμου παρέχεται η δυνατότητα για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του και σε άλλα ρεύματα αποβλήτων. Βασικό στοιχείο του νόμου είναι η συμμετοχή των τελικών χρηστών και καταναλωτών στην αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων. Όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν ατομικά είτε να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕΔΣΑΠ. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί εννέα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ένα ατομικό. Π..5 Σύνθεση ΑΣΑ στην Ελλάδα Σύμφωνα με την ΚΥΑ 5090/2727/2003 η μέση κατά βάρος σύνθεση των ΑΣΑ στην Ελλάδα είναι:. Ζυμώσιμα 47% 2. Χαρτί 20% 3. Πλαστικά 8,5% 4. Μέταλλα 4,5% 5. Γυαλί 4,5% 6. Υπόλοιπα 5,5% Με μέση σύσταση υγρών 35% και στερεών 75%, ενώ στην Ευρώπη είναι 25% και 75% αντίστοιχα. Η μέση κατανάλωση υπολογίζεται σε περίπου,2kg/ κάτοικο την ημέρα. 76

21 Πίνακας ΠΙ.2 Ποιότητες Στερεών Αποβλήτων ανά κατηγορία (*πηγή μελέτη ΙΤΑ, Λάλας, Γεωργοπούλου και άλλοι) 77

22 ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΧΥΤΑ, ΣΜΑ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ενημέρωση 0/2007) 78

23 79

24 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Ι.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ XYTA ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ/ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. ΚΜ ΔΜ ΗΠ ΘΕΣ ΙΟΝ Με χρηματοδότηση Υπό κατασκευή ΣΜΑ Με χρηματοδότηση 4 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 0 ΝΑ ΚΡ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΕΚΤ. ΧΥΤΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜ ΕΝΑ Σε λειτουργία 0 0 Με χρηματοδότηση Σε εξέλιξη διαγωνισμός 0 Υπό κατασκευή 0 ΚΔΑΥ 6 Σε λειτουργία ΥΛΟΠΟΙΟΥΜ ΕΝΑ 2 2 Σε εξέλιξη διαγωνισμός Υπό κατασκευή ΒΑ 2 4 Σε λειτουργία ΥΛΟΠΟΙΟΥΜ ΕΝΑ ΠΕΛ Σε εξέλιξη διαγωνισμός Υπό κατασκευή ΑΤΤ ΔΕΛΛ ΣΤΕΛΛ Σε εξέλιξη διαγωνισμός Με χρηματοδότηση ΝΕΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ Σε λειτουργία ΑΜΘ Με χρηματοδότηση Σε εξέλιξη διαγωνισμός Υπό κατασκευή

25 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.. 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΑ Εξυπηρετούμενοι ΟΤΑ Νομαρχία Χώρος Προβλεπόμενη εξυπηρέτηση σύμφωνα με ΠΕΣΔΑ Παρατήρηση Αν. Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης ΧΥΤΑ Ξάνθης 0 Δ.Αβδήρων, Δ.Βιστωνίδας, Δ.Ξάνθης, Δ.Σταυρούπολης, Δ.Τοπείρου, Δ.Μύκης, Κ.Σατρών, Κ.Σελέρου, Κ.Κοτύλης, Κ.Θερμών Λειτουργεί 2 Καβάλας ΧΥΤΑ Καβάλας Δ.Καβάλας Λειτουργεί 3 Ροδόπης ΧΥΤΑ Κομοτηνής 9 Δ.Κομοτηνής, Δ.Σώστη, Δ.Φιλλύρας, Δ.Σαπών, Δ.Μαρώνειας, Δ.Αιγείρου, Δ.Ιάσμου, Δ.Σιδηροχωρίου, Δ.Αρριανών Λειτουργεί Κεντρική Μακεδονία 4 Πιερίας ΧΥΤΑ Λιτοχώρου 4 Δ.Δίου, Δ.Πέτρας, Δ.Αν.Ολύμπου, Δ.Λιτοχώρου Λειτουργεί 5 Κιλκίς ΧΥΤΑ Κιλκίς 3 Δ. Κιλκίς, Δ.Γαλλικού, Δ.Κρουσσών Λειτουργεί 6 Θεσσαλονίκης ΧΥΤΑ Ταγαράδων 26 Δ.Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων, Νεάπολης, Σταυρούπολης, Συκεών, Ευόσμου, Πολίχνης, Ελευθερίου, Μενεμένης, Τριανδρίας, Πυλαίας, Αγ.Παύλου, Θέρμης, Πανοράματος, Ν.Μηχανιώνας, Θερμαϊκού, Χορτιάτη, Ευκαρπίας, Εχεδώρου, Πεύκα, Μίκρας, Επανωμής, Ωραιοκ 7 Πιερίας ΧΥΤΑ Κατερίνης 4 Δ.Κατερίνης, Δ.Κορινού, Δ.Παραλίας, Δ.Ελαφίνας Λειτουργεί 8 Πέλλης ΧΥΤΑ Αλμωπίας 2 Δ.Αριδαίας, Δ.Εξαπλατάνου Λειτουργεί 9 Σερρών ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών Δ. Σερρών Λειτουργεί Λειτουργεί - υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση για το έργο αποκατάστασης 8

26 0 Χαλκιδικής ΧΥΤΑ Κασσάνδρας 2 Δ.Κασσάνδρας, Δ.Παλλήνης Λειτουργεί ΧΥΤΑ Δ.Μακεδονίας 6 Σύνολο Περιφέρειας Λειτουργεί Δυτική Μακεδονία Περιφέρεια Ήπειρος 2 Άρτας ΧΥΤΑ Άρτας 20 Σύνολο Νομού Άρτας & Δ.Ανωγείου, Δ.Θεσπρωτικού, Δ.Φιλιππιάδας, Κ.Κρανέας του Ν.Πρέβεζας Υλοποιείται το έργο ολοκλήρωσης/αναβάθμισης 3 Θεσπρωτίας ΧΥΤΑ Ηγουμενίτσας 4 Δ.Ηγουμενίτσας, Δ.Παραποτάμου, Δ.Σαγιάδας, Δ.Φιλιατών Υλοποιείται το έργο ολοκλήρωσης/αναβάθμισης 82

27 Θεσσαλία 4 Λάρισας ΧΥΤΑ Λάρισας 3 Σύνολο Νομού Λειτουργεί Φάση 2 Κατασκευάζεται Φάση 3 5 Μαγνησίας ΧΥΤΑ Βόλου 9 Δ.Βόλου, Ν.Ιωνίας, Φερών, Ιωλκού, Αγριάς, Αισωνίας, Κάρλας, Αρτέμιδας, Μηλέων, Πορταριάς, Αρμενίου, Μακρινίτσας (Κ), Ζαγοράς, Μουρεσίου, Ν.Αγχιάλου, Αλμυρού, Σούρπης, Πτελεού, Ανάβρας (Κ), Κεραμιδίου (Κ) Λειτουργεί Κατασκευάζεται Φάση 2 6 Μαγνησίας ΧΥΤΑ Νοτ.Πηλίου 4 Δ.Αφετών, Δ.Αργαλαστής, Δ.Σηπιάδος, Κ.Τρικερίου Έχουν ενταχθεί στο Θησέα τα έργα αναβάθμισης 7 Ζακύνθου ΧΥΤΑ Ν.Ζακύνθου 6 Σύνολο Νομού Λειτουργεί Κατασκευάζεται Φάση 2 8 Κεφαλληνίας ΧΥΤΑ Ν.Κεφαλληνίας 9 Σύνολο Νομού Λειτουργεί Κατασκευάζεται Φάση 2 9 Λευκάδας ΧΥΤΑ Μεγανησίου Δ.Μεγανησίου Λειτουργεί 20 Κέρκυρας ΧΥΤΑ Κεντρ. Κέρκυρας Δ.Κερκυραίων, Παλιοκαστρίτσας, Φαιάκων, Παραλίων, Αχιλλείων, Αγ.Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου, Κασσωπαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων Λειτουργεί 2 Αχαϊας ΧΥΤΑ Δ.Πατρέων 2 Δ.Πατρέων, Δ.Ρίου Λειτουργεί 22 Αχαϊας ΧΥΤΑ Αιγείρας (Αν.Αιγιαλείας) 3 Δ.Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού Σε δοκιμαστική λειτουργία 23 Αιτωλοακαρνανίας ΧΥΤΑ Μεσολογγίου 3 Δ.Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Οινιάδων Λειτουργεί Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα 83

28 Στερεά Ελλάδα 24 Βοιωτίας ΧΥΤΑ Δ.Λεβαδέων 4 Δ.Λεβαδέων, Κορωνείας, Χαιρώνειας, Αντίκυρας Κ. Λειτουργεί προς δημοπράτηση η Φάση 2 25 Φθιώτιδας ΧΥΤΑ Δ.Δομοκού 3 Δ.Δομοκού, Ξυνιάδας, Θεσσαλιώτιδας Λειτουργεί 26 Φθιώτιδας ΧΥΤΑ Δ.Λαμιέων 9 Δ.Λαμίας, Στυλίδας, Πελασγίας, Εχιναίαων, Γοργοποτάμου, Υπάτης, Λιανοκλαδίου, Αγ.Γεωργίου, Παύλιανης (Κ) Λειτουργεί 27 Εύβοιας ΧΥΤΑ Χαλκίδας 9 Δ.Χαλκιδαίων, Μεσσαπίων, Ν.Αρτάκης, Ληλαντίων, Αυλίδας, Ανθηδώνος, Ερέτριας, Διρφύων, Αμαρυνθίων Λειτουργεί 28 Περιφέρεια ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής (Άνω Λιόσια) 70 Ν.Αθηνών, Πειραιώς & Δυτικής Αττικής, πλην Κυθήρων Ολοκλήρωση λειτουργίας / προς αποκατάσταση 29 Δυτική Αττική ΧΥΤΑ Φυλής 70 Ν.Αθηνών, Πειραιώς & Δυτικής Αττικής, πλην Κυθήρων Λειτουργεί & κατασκευάζεται τμηματικά ΧΥΤΑ Δ.Κιάτου 3 Δ.Σικυωνίων, Βέλου, Στυμφαλίας Λειτουργεί Αττική Πελοπόννησος 30 Κορινθίας 84

29 Νότιο Αιγαίο 3 Κυκλάδων ΧΥΤΑ Κιμώλου Δ.Κιμώλου Λειτουργεί 32 Κυκλάδων ΧΥΤΑ Ανάφης Δ.Ανάφης Λειτουργεί 33 Δωδεκανήσου ΧΥΤΑ Αγαθονήσιου Κοινότητα Αγαθονησίου Λειτουργεί 34 Δωδεκανήσου ΧΥΤΑ Μεγίστης Δ.Μεγίστης Λειτουργεί 35 Δωδεκανήσου ΧΥΤΑ Τήλου Δ.Τήλου Λειτουργεί 36 Δωδεκανήσου ΧΥΤΑ Λειψών Δ.Λειψών Λειτουργεί 37 Δωδεκανήσου ΧΥΤΑ Βορ.Ρόδου 5 Δ.Ρόδου, Ιαλυσσού, Αφάντου, Πεταλούδων, Καλιθέας Λειτουργεί 85

30 Κρήτη 38 Ηρακλείου ΧΥΤΑ Τεμένους 5 Δ.Αρχανών, Ν.Καζαντζάκη, Τεμένους, Θραψανού, Επισκοπής Λειτουργεί / υλοποιείται επέκταση 39 Ηρακλείου ΧΥΤΑ Χερσονήσου 4 Δ.Μαλλίων, Χερσονήσου, Γουβων, Καστελίου Λειτουργεί / υλοποιείται επέκταση 40 Ηρακλείου ΧΥΤΑ Βιάννου 2 Δ.Βιάννου, Αρκαλοχωρίου Λειτουργεί / υλοποιείται επέκταση 4 Λασιθίου ΧΥΤΑ Σητείας 4 Δ.Σητείας, Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου, Λεύκης Λειτουργεί / υλοποιείται επέκταση 42 Λασιθίου ΧΥΤΑ Αγ.Νικολάου 4 Δ.Αγ.Νικολάου, Νεάπολης, Οροπεδίου Λασιθίου, Ιεράπετρας Λειτουργεί / υλοποιείται επέκταση 43 Ρεθύμνης ΧΥΤΑ Αμαρίου Δ.Συβρίτου, Κουρητών, Νικ.Φωκά, Λαππαίων, Φοίνικα, Λάμπης, Γεροποτάμου, Κουλουκωνα, Ανωγείων, Δ.Ρεθύμνου, Αρκαδίου Λειτουργεί / υλοποιείται επέκταση 44 Ρεθύμνης ΧΥΤΑ Ρεθύμνου 2 Δ.Ρεθύμνου, Αρκαδίου Έκλεισε - από //2007 πάνε στο Αμάρι 45 Χανίων ΧΥΤΑ Πελεκάνου 2 Δ.Αν.Σεληνού, Πελεκάνου Λειτουργεί 46 Χανίων ΧΥΤΑ Σφακίων Δ.Σφακίων Λειτουργεί ΧΥΤΑ Χανίων 2 Δ.Χανίων, Σούδας, Ακρωτηρίου, Κεραμειών, Θερίσσου, Ν.Κυδωνίας, Ελ.Βενιζέλου, Πλατανιά, Μουσούρων, Βουκολιών, Μηθήμνης, Κολυμπαρίου, Κισσάμου, Ιναχωρίου, Βάμου, Φρε, Κρυονερίδας, Γεωργιούπολης, Κανδάνου, Ασηγωνιάς, Αρμένων Λειτουργεί ΧΥΤΑ Αρμένων 0 Δ.Αρμένων Λειτουργεί / εκτός ΠΕΣΔΑ / θα κλείσει - πάει στα Χανιά 47 Χανίων Χανίων ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (χρονος αναφορας /2007) ΧΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ 47 ΧΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 42 ΧΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ/ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ 2 Λιόσια, Ρέθυμνο, Αρμένοι ΧΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 3 Αρτα, Ηγουμενίτσα, Αργαλαστή 86

31 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Ι.5 - Έργα ΧΥΤΑ & ΣΜΑ υπό υλοποίηση - /2007 (Νέα & Επεκτάσεις) ΧΡ Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση / Προετοιμασία δημοπράτησης ΔΗ Δημοπρατήθηκε/Σε εξέλιξη διαγωνισμός ΚΑ Με σύμβαση/υπό κατασκευή ΝΕΑ ΕΡΓΑ Νομαρχία Χώρος Εξυπηρετούμενοι ΟΤΑ (αριθμός/όνομα) Πηγή Φάση Χρημ/σης Υλοποίησης Αν. Μακεδονία & Θράκη Περιφέρεια ΧΥΤΑ Περιφέρειας 55 Σύνολο Περιφέρειας ΤΣ2 ΧΡ ΤΣ2 ΚΑ Κεντρική Μακεδονία 2 Θεσσαλονίκης ΧΥΤΑ ΒΔ Θεσσαλονίκης 3 Δ.Αγ.Παύλου, Δ.Αμπελοκήπων, Δ.Ελευθερίου-Κορδελιού, Δ.Ευόσμου, Δ.Εχεδώρου, 75% Δ.Θεσ/κης, Δ.Μενεμένης, Δ.Πολίχνης, Δ.Σταυρούπολης, Δ.Συκεών, Δ.Τριανδρίας, Δ.Ωραιοκάστρου, Κ.Ευκαρπίας 3 Πέλλας ΧΥΤΑ Εδεσσας 2 Δ.Εδεσσας, Βεγορίτιδας ΤΣ2 ΚΑ 4 Χαλκιδικής ΧΥΤΑ Πολυγύρου 2 Δ.Πολυγύρου, Ζερβοχωρίων ΤΣ2 ΚΑ 5 Χαλκιδικής ΧΥΤΑ Ανθεμούντα 4 Δ.Καλλικράτειας, Τριγλίων, Μουδανίων, Ανθεμούντα ΤΣ2 ΚΑ 6 Σερρών ΧΥΤΑ Ν.Σερρών 27 Σύνολο Νομού ΤΣ2 ΧΡ 7 Πέλλας ΧΥΤΑ Γιαννιτσών 7 Δ.Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης, Κύρρου, Μεγ.Αλεξάνδρου, Μενηίδος, Πέλλας, Σκύδρας ΤΣ2 ΧΡ 87

32 Ηπειρος 8 4 Σύνολο Νομού ΠΕΠ-Γ ΔΗ Δ.Αχέροντα, Μαργαριτίου, Παραμυθιάς, Συβότων, Κ.Πέρδικας, Κ.Σουλίου & Δ.Ζαλόγγου, Λούρου, Πάργας, Πρέβεζας, Φαναρίου Διανομαρχιακός ΧΥΤΑ ΤΣ2 ΔΗ 0 Τρικάλων ΧΥΤΑ Τρικάλων 26 Σύνολο Νομού ΤΣ2 ΚΑ Μαγνησίας ΧΥΤΑ Σκιάθου Δ.Σκιάθου ΠΕΠ-Γ ΔΗ 2 Μαγνησίας ΧΥΤΑ Σκοπέλου Δ.Σκοπέλου ΤΣ2 ΔΗ 3 Μαγνησίας ΧΥΤΑ Αλονήσου Δ.Αλονήσου ΤΣ2 ΚΑ ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας 3 Δ.Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων ΤΣ2 ΔΗ 9 Ιωαννίνων Θεσπρ.-Πρέβ. Νομαρχιακός ΧΥΤΑ Θεσσαλίας Ιόνια Νησιά 4 Κέρκυρας 88

33 Δυτική Ελλάδα 5 Αχαϊας ΧΥΤΑ Δυτ.Αχαϊας (Φλόκα) Δ.Παραλίας, Μεσσάτιδας, Δύμης, Μόβρης, Λαρισσού, Φαρρών, Τριταίας, Ωλενίας, Βραχνέϊκων, Κ.Καλεντζίου, Λεοντίου ΤΣ2 ΚΑ 6 Αχαϊας ΧΥΤΑ Δ.Αιγαλείας (Συμπολιτείας) 7 Δ.Αιγίου, Αροανίας, Ερινέου, Καλαβρύτων, Λευκασίου, Παϊων, Συμπολιτείας ΤΣ2 ΧΡ 7 Αιτωλοακαρνανίας ΧΥΤΑ Ναυπάκτου 8 Δ.Αντιρρίου, Αποδοτίας, Θέρμου, Μακρυνείας, Πλατάνου, Ναυπάκτου, Χάλκειας, Πυλλήνης ΤΣ2 ΚΑ 8 Αιτωλοακαρνανίας ΧΥΤΑ Αγρινίου (Στράτου) 3 Δ.Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αφιλοχίας, Αρακύνθου, Θεστιέων, Ινάχου, Μενιδίου, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβολας, Παρακαμπυλίων, Στράτου, Φυτειών ΤΣ2 ΔΗ 9 Αιτωλοακαρνανίας ΧΥΤΑ Αστακού (Παλαίρου) 5 Δ.Αστακού, Αλυζίας, Ανακτορίου, Ινάχου, Κεκροπίας, Μεδεώνος ΤΣ2 ΧΡ ΤΣ2 ΔΗ ΤΣ2 ΚΑ ΕΠΠΕΡ-Γ ΧΡ Στερεά Ελλάδα 20 Βοιωτίας ΧΥΤΑ Θήβας Δ.Θήβας, Ακαραιφνίας, Βαγιων, Δερβενοχωρίων, Θεσπιέων, Θηβαίων, Θίσβης, Οινοφύτων, Πλαταιών, Σχηματαρίου, Τανάγρας 2 Εύβοιας ΧΥΤΑ Βορ. Εύβοιας 8 Δ. Αιδηψού, Αρτεμισίου, Ωρεών, Ιστιαίας, Ελυμνίων, Νηλέως, Κηρέως, Κ. Λιχάδας 22 Εύβοιας ΧΥΤΑ Σκύρου Δ. Σκύρου 89

34 Αττική 23 Ανατολική Αττική ΧΥΤΑ ΝΑ Αττικής 0 ΟΤΑ ΝΑ Αττικής (Γραμματικό) ΤΣ2 ΚΑ 24 Ανατολική Αττική ΧΥΤΑ ΒΑ Αττικής 3 ΟΤΑ ΒΑ Αττικής (Κερατέα) ΤΣ2 ΔΗ 25 Κορινθίας ΧΥΤΑ Δ.Ξυλοκάστρου 3 Δ.Ξυλοκάστρου, Δ.Εβροστίνης-Ροζενών, Δ.Φενεού ΠΕΠ-Γ ΚΑ 26 Αρκαδίας ΧΥΤΑ Δ.Μεγαλόπολης 4 Δ.Μεγαλόπολης, Δ.Γόρτυνος, Δ.Τρικοώνων, Δ.Φαλαισίας ΠΕΠ-Γ προς απένταξη 27 Σάμου ΧΥΤΑ Δυτ.Σάμου Δ.Καρλοβασίου, Μαραθοκαμπου ΤΣ2 ΚΑ 28 Σάμου ΧΥΤΑ Ανατ.Σάμου 2 Δ.Βαθέως, Πυθαγορείου ΤΣ2 ΚΑ 29 Σάμου ΧΥΤΑ Φούρνων Σύνολο Νήσου ΕΠΠΕΡ-Γ προς ένταξη 30 Λέσβου ΧΥΤΑ Λέσβου 6 Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΚΑ 3 Λέσβου ΧΥΤΑ Λήμνου Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΚΑ 32 Χίου ΧΥΤΑ Βορ.Χίου 3 Ομηρούπολης, Καρδαμύλων, Αμανής ΚΑΠ ΔΗ 33 Χίου ΧΥΤΑ Νοτ.Χίου 7 Χίου, Μαστιχοχωρίων, Καμποχώρων, Ιωνίας, Αγ.Μηνά, Οινουσσών, Ψαρρών ΠΕΠ-Γ ΔΗ Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο 90

35 Νότιο Αιγαίο 34 Δωδεκανήσου ΧΥΤΑ Καλύμνου Σύνολο Νήσου ΠΕΠ-Γ ΧΡ 35 Δωδεκανήσου ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου 4 Αταβύρων, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου ΠΕΠ-Γ ΧΡ 36 Δωδεκανήσου ΧΥΤΑ Νησ.Κω 3 Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΧΡ 37 Δωδεκανήσου ΧΥΤΑ Αστυπάλαιας Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΚΑ 38 Δωδεκανήσου ΧΥΤΑ Πάτμου Σύνολο Νήσου ΕΠΠΕΡ-Γ προς ένταξη 39 Κυκλάδων ΧΥΤΑ Φολεγάνδρου Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΚΑ 40 Κυκλάδων ΧΥΤΑ Σύρου 3 Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΔΗ 4 Κυκλάδων ΧΥΤΑ Πάρου 2 Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΚΑ 42 Κυκλάδων ΧΥΤΑ Μυκόνου Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΚΑ 43 Κυκλάδων ΧΥΤΑ Κύθνου Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΔΗ 44 Κυκλάδων ΧΥΤΑ Αμοργού Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΚΑ 45 Κυκλάδων ΧΥΤΑ Σερίφου Σύνολο Νήσου ΤΣ2 ΔΗ 46 Κυκλάδων ΧΥΤΑ Ίου Σύνολο Νήσου ΕΠΠΕΡ-Γ προς ένταξη ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνων 7 Δ.Ηρακλείου, Γαζίου, Αλικαρνασσού, Κρουσωνα, Παλιανής, Γοργολαινη ΘΗΣΕΑΣ ΧΡ Κρήτη 47 Ηρακλείου ΣΥΝΟΛΑ 347 9

36 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Κεντρική Μακεδονία Πιερίας ΧΥΤΑ Κατερίνης 9 Δ.Κατερίνης, Κορινού, Πιερίων, Παραλίας, Ελαφίνας, Αιγινίου, Μεθώνης, Κολινδρού, Πύδνας ΤΣ2 ΔΗ 2 Κιλκίς ΧΥΤΑ Κιλκίς 7 Δ.Κιλκίς, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Προυσσών, Γαλλικού, Πικρολίμνης ΤΣ2 ΚΑ ΧΥΤΑ Δ.Μακεδονίας-Φάση 2 6 Σύνολο Περιφέρειας ΤΣ2 ΚΑ Δυτική Μακεδονία 3 Περιφέρεια Ηπειρος 4 Άρτας ΧΥΤΑ Αρτας 20 Σύνολο Νομού Αρτας & Δ.Ανωγείου, Δ.Θεσπρωτικού, Δ.Φιλιππιάδας, Κ.Κρανέας του Ν.Πρέβεζας ΠΕΠ-Γ ΔΗ 5 Θεσπρωτίας ΧΥΤΑ Ηγουμενίτσας 4 Δ.Ηγουμενίτσας, Δ.Παραποτάμου, Δ.Σαγιάδας, Δ.Φιλιατών ΠΕΠ-Γ ΔΗ ΧΥΤΑ Ν.Λάρισας 3 Σύνολο Νομού ΤΣ2 ΚΑ ΤΣ2 ΚΑ ΠΕΠ-Γ ΧΡ Θεσσαλίας 6 Λάρισας 7 Μαγνησίας ΧΥΤΑ Βόλου 9 Δ.Βόλου, Ν.Ιωνίας, Φερών, Ιωλκού, Αγριάς, Αισωνίας, Κάρλας, Αρτέμιδας, Μηλέων, Πορταριάς, Αρμενίου, Αλμυρού, Ζαγοράς, Μουρεσίου, Ν.Αγχιάλου, Σούρπης, Κ.Ανάβρας, Κ.Κεραμιδίου, Κ.Μακρινίτσας 8 Μαγνησίας ΧΥΤΑ Αργαλαστής 4 Δ.Αφετών, Δ.Αργαλαστής, Δ.Σηπιάδος, Κ.Τρικερίου 92

37 Ιόνια Νησιά 9 Κεφαλληνίας 0 Ζακύνθου ΧΥΤΑ Ν.Κεφαλληνίας 9 Σύνολο Νομού (& Ιθάκη) ΤΣ2 ΚΑ ΧΥΤΑ Ν.Ζακύνθου 6 Σύνολο Νομού ΠΕΠ-Γ ΚΑ ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 3 Δ.Λεβαδέων, Κορωνείας, Χαιρώνειας ΤΣ2 ΧΡ ΧΥΤΑ Φυλής 70 Ν.Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς ΤΣ2 ΔΗ ΠΕΠ-Γ ΚΑ Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Αττική 2 Δυτική Αττική Κρήτη 3 Ρεθύμνης ΧΥΤΑ Δ.Αμαρίου Δ.Συβρίτου, Κουρητών, Νικ.Φωκά, Λαππαίων, Φοίνικα, Λάμπης, Γεροποτάμου, Κουλουκωνα, Ανωγείων, Δ.Ρεθύμνου, Αρκαδίου 4 Ηρακλείου ΧΥΤΑ Τεμένους 5 Δ.Αρχανών, Ν.Καζαντζάκη, Τεμένους, Θραψανού, Επισκοπής ΤΣ2 ΚΑ 5 Ηρακλείου ΧΥΤΑ Χερσονήσου 5 Δ.Μαλλίων, Χερσονήσου, Γουβων, Καστελίου, Επισκοπής ΤΣ2 ΚΑ 6 Ηρακλείου ΧΥΤΑ Βιάννου 2 Δ.Βιάννου, Αρκαλοχωρίου ΤΣ2 ΚΑ 7 Λασιθίου ΧΥΤΑ Δ.Σητείας 4 Δ.Σητείας, Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου, Λεύκης ΤΣ2 ΚΑ 8 Λασιθίου ΧΥΤΑ Δ.Αγ.Νικολάου 4 Δ.Αγ.Νικολάου, Νεάπολης, Οροπεδίου Λασιθίου, Ιεράπετρας ΤΣ2 ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ 274 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (χρονος αναφορας /2007) ΝΕΟΙ ΧΥΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 47 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ/ΑΝΑΒΑΘΜ. 8 93

38 ΠΙΝΑΚΑΣ Π..6 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΣΑ Περιοχή Υποδομές μεταφόρτωσης & τελικής διάθεσης Υποδομές επεξεργασίας & ανακύκλωσης Στην αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ προτείνονται ΧΥΤΑ στη Σαμοθράκη και στη Θάσο Εργοστάσιο/α επεξεργασίας στην Ξάνθη (μέσω ΣΔΙΤ) Παρατήρηση Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κεντρική Μακεδονία Ν.ΚΙΛΚΙΣ Δυτικό Κιλκίς- Γουμένισσα (ΣΜΑ) Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Σύνολο Νομού Ημαθίας Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑ τομέας Ν.Θεσσαλονίκης (ΧΥΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δίκτυο ΣΜΑ ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ Δυτική Μακεδονία Εργοστάσιο επεξεργασίας στην Κοζάνη/Πτολεμαϊαδας & ΚΔΑΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Εκκρεμεί αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Ήπειρος ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δίκτυο ΣΜΑ ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ Θεσσαλία Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΥΤΑ Καρδίτσας ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ Ιόνια Νησιά 94

39 Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ Μικρά νησιά (Παξοί κλπ) Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ Σύνολο Νομού Λευκάδας Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος (νέος ΧΥΤΑ) ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Ζακύνθου αντιμετωπίζει -όψιμα- πρόβλημα χωροθέτησης σε ζώνη προστασίας ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ Υπάρχει πρόβλεψη για απορρόφηση Λευκάδας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου Δυτική Ελλάδα Ν.ΗΛΕΙΑΣ Σύνολο Νομού Ηλείας ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δίκτυο ΣΜΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ Νότιας Εύβοιας Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Σύνολο Νομού Ευρυτανίας Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Σύνολο Νομού Φωκίδας Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Δυτικής Φθιώτιδας Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΕ Λαμίας ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δίκτυο ΣΜΑ ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ Αττική ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δίκτυο ΣΜΑ ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ Πελοπόννησος Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Νομού Αργολίδας Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Σύνολο Νομού Αρκαδίας Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Υπόλοιπο Νομού Κορίνθου Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σύνολο Νομού Λακωνίας Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σύνολο Νομού Μεσσηνίας ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δίκτυο ΣΜΑ ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ Εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ Θα απενταχθεί εγκεκριμένος ΧΥΤΑ Μεγαλόπολης λόγω μη συμβατότητας με ΠΕΣΔΑ 95

40 Βόρειο Αιγαίο ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δίκτυο ΣΜΑ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Αγ.Ευστράτιος (Δ.Ε. Λήμνου) Ν.ΣΑΜΟΥ Ικαρία ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δίκτυο ΣΜΑ ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ Νότιο Αιγαίο ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δίκτυο ΣΜΑ Τήνος Νάξος (& Κουφονήσια) Σαντορίνη (& Θηρασία) Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ Άνδρος Σίκινος Κέα Σίφνος ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ Μήλος Κάσος Νίσυρος Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Λέρος Κάρπαθος Σύμη Κρήτη Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΥΤΑ Μεσσαράς ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δίκτυο ΣΜΑ ΚΔΑΥ & Εγκαταστάσεις επεξεργασίας από ΠΕΣΔΑ 96

41 Πίνακας Π Ι. 7 Προτάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων Απορριμμάτων (ΒΑΑ) (*ΕΠΠΕΡ ) 97

42 98

43 99

44 ΠίνακαςΠ..8 Έργα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που θα πρέπει να υλοποιηθούν ανά Περιφέρεια με βάση τις προβλέψεις των σχετικών Περιφερειακών Σχεδιασμών (*ΕΠΠΕΡ ) 200

45 20

46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Οργάνωση Έργων Διαχείρισης Αποβλήτων Συστήματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 202

47 203

48 Π.ΙΙ. Σχέδιο Διαδικασιών και Σταδίων Ωρίμανσης έργων ΔΣΑ Ο Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων περιλαμβάνει συνοπτική καταγραφή όλων των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία ολοκληρωμένων έργων διαχείρισης απορριμμάτων, από τη σύλληψη του έργου μέχρι την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας του, σε συσχέτιση με τους αντίστοιχους αρμόδιους για κάθε ενέργεια φορείς και τη σχετική Νομοθεσία που ρυθμίζει τις διαδικασίες αυτές. Επιχειρείται επίσης προσεγγιστική εκτίμηση των απαιτούμενων χρόνων. Επισημαίνεται ότι οι αναφερόμενοι χρόνοι βασίζονται σε εκτιμήσεις που έχουν προκύψει από την υλοποίηση ανάλογων έργων. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι οι χρόνοι αυτοί και ιδιαίτερα οι χρόνοι που αφορούν την εξασφάλιση κάποιων κρίσιμων εγκρίσεων ή αποφάσεων, μπορούν να γίνουν σημαντικά μεγαλύτεροι ή μικρότεροι, ανάλογα με την ιδιομορφία και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης. ΣΤΑΔΙΟ Ι : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φάση : Α Στάδιο Σχεδιασμού : Κατάρτιση Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασμού Περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα : Φ.. : Ανάθεση Εκπόνησης Πλαισίου Σχεδιασμού σε Γραφείο Μελετών Περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες : Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Γραφεία Μελετών Αξιολόγηση φακέλων υποψηφίων Μελετητών Επιλογή Αναδόχου Μελετητή Διαδικασία ενστάσεων Απόφαση για ανάθεση της Μελέτης Κατάρτιση και Υπογραφή σύμβασης Φ..2 :Εκπόνηση Πλαισίου Σχεδιασμού Το περιεχόμενο του πλαισίου σχεδιασμού καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία. Φ..3 :Αποστολή Πλαισίου Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Αν το Πλαίσιο Σχεδιασμού εκπονείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αποστέλλεται στην Περιφέρεια πριν από την οριστική του διαμόρφωση. Φ..4 :Έγκριση Πλαισίου Σχεδιασμού Το πλαίσιο σχεδιασμού εγκρίνεται κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού ή Περιφερειακού Συμβουλίου. Φάση 2 :Β Στάδιο Σχεδιασμού, Κυρίως Μελέτη σχεδιασμού Περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα : Φ.2. : Ανάθεση Εκπόνησης Κυρίως Μελέτης Σχεδιασμού σε Γραφείο Μελετών Για λόγους συντόμευσης των διαδικασιών, είναι σκόπιμο η κυρίως μελέτη σχεδιασμού να ανατίθεται μαζί με το πλαίσιο σχεδιασμού και τη Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρεμβάλλεται αυτή η φάση. Αν όμως η Κυρίως Μελέτη σχεδιασμού ανατεθεί χωριστά, ισχύουν τα αναφερόμενα στη φάση Φ... Φ.2.2 : Εκπόνηση Κυρίως Μελέτης Σχεδιασμού Το περιεχόμενο της Κυρίως Μελέτης σχεδιασμού καθορίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία. 204

49 Φ.2.3 : Σύσταση Επιτροπής για την Έγκριση των Χώρων Γνωμοδότηση Επιτροπής Η Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Νομάρχη ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κατά περίπτωση. Φ.2.4 : Έγκριση Κυρίως Μελέτης σχεδιασμού Η Κυρίως Μελέτη σχεδιασμού και οι χώροι που προτείνονται από αυτή εγκρίνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Νομάρχη ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Φ.2.5 : Αποστολή φακέλου στη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ Φάση 3 :Προέγκριση Χωροθέτησης Προέγκριση Χωροθέτησης απαιτείται για τις εγκαταστάσεις διάθεσης και αξιοποίησης, ενώ δεν απαιτείται για τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Φ.3. : Ανάθεση Εκπόνησης Μελέτης Προέγκρισης Χωροθέτησης σε Γραφείο Μελετών Για λόγους συντόμευσης των διαδικασιών, είναι σκόπιμο η Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης να ανατίθεται μαζί με την Κυρίως Μελέτη σχεδιασμού και το πλαίσιο σχεδιασμού. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρεμβάλλεται αυτή η φάση. Αν όμως η Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης ανατεθεί χωριστά, ισχύουν τα αναφερόμενα στη φάση Φ... Φ.3.2: Εκπόνηση Μελέτης Προέγκρισης Χωροθέτησης Η Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης περιλαμβάνει : Τεχνική Έκθεση Τοπογραφικά Διαγράμματα Ερωτηματολόγιο του Πίνακα 3 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 69269/90 Φωτογραφίες του γηπέδου και της άμεσης περιοχής του έργου Βεβαιώσεις γνωμοδοτήσεις. Φ.3.3 : Έγκριση Μελέτης Προέγκρισης Χωροθέτησης Γίνεται παραλαβή και έγκριση της Μελέτης Προέγκρισης Χωροθέτησης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του φορέα σχεδιασμού. Φ.3.4 : Έκδοση απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες : Υποβολή της μελέτης στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ ή στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας κατά περίπτωση Γνωμοδότηση συναρμοδίων υπηρεσιών (της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ αν ο φάκελος υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ ή του Οργανισμού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αν το έργο γίνεται στην περιοχή της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα) Έκδοση απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ή από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας κατά περίπτωση. Φ.3.5 : Αποστολή απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ 205

50 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ : ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Φάση 4 :Διαδικασίες για την εξασφάλιση οικοπέδου Μετά την έκδοση της απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης αρχίζουν οι διαδικασίες απόκτησης οικοπέδου, είτε με αγορά, είτε με απαλλοτρίωση. ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ :ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΠΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Φάση 5 :Εκπόνηση Προμελέτης έργου Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της Προμελέτης, είναι ο φορέας διαχείρισης αποβλήτων της περιοχής που αφορά το έργο. Φ.5. : Ανάθεση Εκπόνησης Προμελέτης σε Γραφείο Μελετών Όπως και στη φάση Φ... Φ.5.2 : Εκπόνηση Προμελέτης και Μελετών Υποστήριξης Παράλληλα με την Προμελέτη εκπονούνται οι παρακάτω μελέτες υποστήριξης : Τοπογραφικές εργασίες Γεωλογική Υδρογεωλογική μελέτη Γεωτεχνικές έρευνες. Φ.5.3 : Έγκριση Προμελέτης και Μελετών Υποστήριξης Φάση 6 : Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της ΜΠΕ, είναι, όπως και για την Προμελέτη, ο Φορέας Διαχείρισης της περιοχής που αφορά το έργο. Το είδος της απαιτούμενης ΜΠΕ και η ακολουθούμενη διαδικασία είναι διαφορετική για εγκαταστάσεις διάθεσης / αξιοποίησης απορριμμάτων και διαφορετική για σταθμούς μεταφόρτωσής τους, όπως αναλύεται παρακάτω. α) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΣΔΔΑ ή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κατά περίπτωση. Για τις εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων η έγκριση Περιβαλλοντικών όρων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης. Φ.6. : Ανάθεση Εκπόνησης ΜΠΕ σε Γραφείο Μελετών Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για λόγους συντόμευσης των διαδικασιών, είναι σκόπιμο η ΜΠΕ να ανατίθεται μαζί με την Προμελέτη του έργου και να εκπονείται από τον ίδιο μελετητή. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρεμβάλλεται η παρούσα φάση. Αν όμως η ΜΠΕ ανατεθεί χωριστά, ισχύουν τα αναφερόμενα στη φάση Φ... Φ.6.2 : Εκπόνηση ΜΠΕ Οι προδιαγραφές της ΜΠΕ καθορίζονται στην νομοθεσία. Φ.6.3 : Έγκριση ΜΠΕ Γίνεται παραλαβή και έγκριση της ΜΠΕ από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων. Φ.6.4 : Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα : Υποβολή ΜΠΕ στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ ή στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) της Περιφέρειας κατά περίπτωση 206

51 Διαβίβαση της ΜΠΕ στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για γνωμοδότηση Διαβίβαση ΜΠΕ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσιοποίηση ΜΠΕ από Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη διατύπωση απόψεων τοπικών φορέων και πολιτών Παραλαβή γνωμοδοτήσεων και σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας κατά περίπτωση Υπογραφή του Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τους Υπουργούς ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΣΔΔΑ ή από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας κατά περίπτωση. Για την περίπτωση των εγκαταστάσεων καύσης απορριμμάτων, το Σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων συνυπογράφεται από τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας κατά περίπτωση Διαβίβαση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη δημοσιοποίησή της προς τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Φ.6.5 : Αποστολή απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ β) ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων είναι έργα Β κατηγορίας σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ 69269/90. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αλλά μόνο συμπλήρωση ερωτηματολογίου, και η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Στην περίπτωση των σταθμών μεταφόρτωσης η 6η Φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα : Συμπλήρωση από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης αποβλήτων του ερωτηματολογίου Υποβολή στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αίτησης που συνοδεύεται από το εν λόγω ερωτηματολόγιο Διαβίβαση ερωτηματολογίου στον Οργανισμό Αθήνας ή Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση Σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Υπογραφή του Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το Νομάρχη Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αποστολή απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. ΣΤΑΔΙΟ ΙV : ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Φάση 7 : Σύνταξη και Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα : Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης Έγκριση / Θεώρηση των Τευχών Δημοπράτησης 207

52 Φάση 8 : Προκήρυξη έργου Προεπιλογή υποψηφίων Προετοιμασία και υποβολή προσφορών Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα : Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κατάθεση δικαιολογητικών Προεπιλογή υποψηφίων Υποβολή και Εκδίκαση ενστάσεων Πρόσκληση για υποβολή Προσφοράς και αποστολή Τευχών Δημοπράτησης στους προεπιλεγέντες Υποβολή Προσφορών Υποβολή και Εκδίκαση ενστάσεων. Φάση 9 : Αξιολόγηση προσφορών Επιλογή αναδόχου Υπογραφή Σύμβασης Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα : Έλεγχο προσφορών και βαθμολόγησή τους Υποβολή και Εκδίκαση ενστάσεων Άνοιγμα Οικονομικής Προσφοράς Κατάρτιση πρώτης σειράς παραδεκτών εκπτώσεων Ανακοίνωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων Προσδιορισμό των τελικά παραδεκτών εκπτώσεων Επιλογή αναδόχου Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας Προετοιμασία και Υπογραφή της Σύμβασης. ΣΤΑΔΙΟ V : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φάση 0 : Σύνταξη και Έγκριση Οριστικής Μελέτης Μετά την υπογραφή της σύμβασης εκπονείται η οριστική μελέτη, η οποία στη συνέχεια εγκρίνεται από το φορέα διαχείρισης αποβλήτων. Φάση : Κατασκευή Έργου Φάση 2 : Προσωρινή Παραλαβή Έργου Η προσωρινή παραλαβή του έργου διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση της κατασκευής του. Φάση 3 : Δοκιμαστική Λειτουργία Συντήρηση Έργου Μετά το τέλος της κατασκευής και για όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, που ορίζεται γενικά σε 5 μήνες, ο Ανάδοχος Κατασκευής υποχρεούται να συντηρεί το έργο και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Φάση 4 : Οριστική Παραλαβή Έργου Μέσα σε δυο μήνες από τη λήξη της περιόδου εγγύησης, διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προκύπτει τελικά ότι ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος για την ωρίμανση ενός έργου διαχείρισης απορριμμάτων (Στάδιο Ι έως και Στάδιο ΙV) κυμαίνεται από 40 μήνες (κατ ελάχιστον) έως 65 μήνες (το μέγιστο). Απαιτούνται δηλαδή κατά μέσο όρο 4,5 χρόνια. Στη συνέχεια απαιτούνται 4 έως 2 μήνες για την κατασκευή και την προσωρινή παραλαβή του έργου, συνολικά δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής απαιτούνται από 54 έως 86 μήνες (περίπου 6 χρόνια κατά μέσο όρο). Ο συνολικός χρόνος συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας και της οριστικής παραλαβής ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 7 χρόνια. 208

53 Π.ΙΙ.2 Συστήματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Όπως αναφέρθηκε και στο Παράρτημα Ι, έχει ολοκληρωθεί για την Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο για τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, με αρμοδιότητα των ΟΤΑ στην συλλογή, αρχική διαλογή και μεταφορά των αποβλήτων και αρμοδιότητα των Φορέων ΔΣΑ για την αξιοποίηση, επεξεργασία και διάθεση αυτών. Για την αποκομιδή γίνεται αναφορά στο Π.ΙΙ.3, του παρόντος. Κωδικοποιώντας τις τεχνολογίες και μεθόδους επεξεργασίας απορριμμάτων, προκύπτουν δύο βασικές επιλογές.. Εναλλακτική Διαχείριση, δηλαδή ανακύκλωση, επεξεργασία βιοαποδομήσιμου κλάσματος για την παραγωγή κομπόστ και διοχέτευση υπολειμμάτων στον ΧΥΤΑ. Συνήθως καλούνται Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) 2. Ανακύκλωση, θερμική επεξεργασία, (ΜΘΕ) δηλαδή αποτέφρωση (καύση) και διοχέτευση υπολειμμάτων στον ΧΥΤΑ. Συνήθως καλούνται εργοστάσια αποτέφρωσης ή καύσης αν και χρησιμοποιούνται και ενδιάμεσοι μέθοδοι. Οι μέθοδοι αυτοί διαφοροποιούνται όσον αφορά τις τεχνικές διεργασίες και διαδικασίες που ακολουθούνται, ενώ η εξέλιξη των εφαρμογών οδηγεί συνεχώς σε ενδιάμεσες και εξελιγμένες τεχνολογικά λύσεις. Πρέπει να γίνει συνεπώς κατανοητό ότι με τη κατασκευή ενός ΧΥΤΑ δεν σημαίνει ότι αυτόματα λύθηκε το θέμα τής επεξεργασίας, αλλά ότι κατασκευάστηκε ό «τελικός» αποδέκτης. Άλλωστε οι ΧΥΤΑ είναι μεθοδολογία με ασθενή βιωσιμότητα, πιθανή εξειδικευμένη απαγόρευση μεσοπρόθεσμα, και με κύριο στόχο κατασκευής των την ταφή των υπολειμμάτων των δύο προηγούμενων διαδικασιών. Αν θεωρηθεί ότι και η εναπόθεση των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ αποτελεί βασικό τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων, τότε ανά κατηγορία επεξεργασίας, με περιγραφικό τρόπο, η διάθεση των αποβλήτων έχει όπως παρακάτω, (ενδεικτική αναφορά για την κατανόηση των μεθόδων):. Στους ΧΥΤΑ καταλήγει σε ταφή το 00% των συλλεχθέντων αποβλήτων., όταν επιλεγεί μόνο η εναπόθεση σε ΧΥΤΑ. 2. Στις ΜΒΕ το 55% καταλήγει σε κομποστοποίηση ή άλλες μορφές υποπροϊόντων, το 30% ανακυκλώνεται και το 5% καταλήγει σε ταφή στον ΧΥΤ 3. Στα εργοστάσια θερμικής επεξεργασίας, ΜΘΕ, το 80% καίγεται, το 0% ανακυκλώνεται και το 0% καταλήγει για ταφή στον ΧΥΤ Στους πίνακες Π.ΙΙ. δίνεται διαγραμματικά η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας ΑΣΑ με τις δύο βασικές μεθόδους Π.ΙΙ.2 παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία κόστους ταφής ΑΣΑ στην ΕΕ Π.ΙΙ.3 παρατίθενται τα ποσοστά εφαρμογής ΑΣΑ, ανά τύπο επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένου του ΧΥΤΑ 209

54 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.ΙΙ. Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας συστημάτων MBE/ΜΘΕ ΧΑΡΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ κλπ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΥΤΑ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ή RDF/ SRF ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πίνακας Π.ΙΙ.2 Εκτιμώμενο κόστος ταφής για μη επικίνδυνα απόβλητα σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. 20

55 Πίνακας Π.ΙΙ.3 Ποσοστά εφαρμογής μεθόδων διαχείρισης ΑΣΑ σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (*Stengler, 2006, ΙΤΑ) Π.ΙΙ.2. Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Η πρώτη κατηγορία καλύπτει όλες τις επί μέρους τεχνολογίες των καλούμενων Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) ή Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (MBE). Οι μονάδες ΜΒΕ:. Έχουν την δυνατότητα επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ όσο και επιλεγμένων ρευμάτων αποβλήτων και ανάλογα με την εγκατάσταση παράγουν ανακυκλώσιμα υλικά, κομπόστ, RDF (Refused Derived Fuel), βιοαέριο, και SRF (Solid Refused Fuel, εξέλιξη του RDF). 2. Διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες ΜΒΕ, η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση. 3. Κοστίζουν για την κατασκευή τους /τόνο δυναμικότητας ενώ το κόστος λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου του κόστους κεφαλαίου κυμαίνεται από 40 /τόνο έως 00 /τόνο,. Τα στοιχεία προέκυψαν από την Ευρωπαϊκή Εμπειρία λειτουργούντων μονάδων. 4. Η μέθοδος: Είναι σχετικά δαπανηρή στην συλλογή αποβλήτων, Απαιτεί ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σημαντικό βαθμό, Απαιτεί την αγορά ανακυκλώσιμων και Έχει σύνθετη οργάνωση της διαδικασίας επεξεργασίας. Στους πίνακες Π.ΙΙ.4 και Π.ΙΙ.4, δίνεται σχηματικό διάγραμμα κατανόησης της λειτουργίας ΜΒΕ, στον πίνακα Π.ΙΙ.6 δίνεται η προσέγγιση κόστους των μονάδων ΜΒΕ, σύμφωνα με το ΤΕΕ. Στον πίνακα Π.ΙΙ.7, παρουσιάζονται εποπτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πιθανών χρήσεων του παραγομένου RDF και SRF. Στον πίνακα Π.ΙΙ.8, παρουσιάζεται αναλυτική συγκριτική προσέγγιση των μεθόδων ΜΒΕ, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες και προσαρμογή από το ΙΤΑ. 2

56 Πίνακας Π.ΙΙ.4 Σχηματική αναπαράσταση των βασικών επιλογών διαμόρφωσης ενός συστήματος MBE (*DEFRA, 2005, ΙΤΑ) 22

57 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.ΙΙ.5 Σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας συστήματος MBE ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Κόσκινα, Διαχωριστές, Μαγνήτες, κλπ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΥΤΑ ΧΑΡΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ (Λιπασματοποίηση) ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με Καύση RDF/ SRF Πίνακας Π.ΙΙ.6 Κόστος Κατασκευής και Λειτουργίας ΜΒΕ σε συνάρτηση με την δυναμικότητα της μονάδας (*Οικονομόπουλος,ΤΕΕ) 23

58 Πίνακας Π.ΙΙ.7 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πιθανών χρήσεων του παραγόμενου SRF/RDF 24

59 Πίνακας Π.ΙΙ.8 Γενικευμένα κριτήρια αξιολόγησης και καταλληλότητας των μεθόδων βιολογικής επεξεργασίας (* ΙΤΑ) 25

60 26

61 27

62 28

63 Π.ΙΙ.2.2 Μονάδες Θερμικής Επεξεργασίας (ΜΘΕ) Με τον όρο αυτό ομαδοποιούνται όλες οι διαδικασίες θερμικής επεξεργασίας των ΑΣΑ και μετατροπής τους σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα συνοδευμένη από έκλυση θερμικής ενέργειας η οποία συνήθως χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλες ενεργειακές χρήσεις. Οι πλέον βασικοί μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας είναι:. Η αποτέφρωση δηλαδή πλήρης καύση, όπου τελικά τα ανόργανα συστατικά των αποβλήτων παραμένουν στο παραγόμενο στερεό υπόλειμμα. Η μέθοδος αποτελεί και την πλέον εφαρμόσιμη σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο. 2. Η αεριοποίηση, η οποία συνιστάται σε διαδικασίες αλυσιδωτών αντιδράσεων, με παραγωγή στα ενδιάμεσα στάδια αερίου και στερεού υπολείμματος και θερμικής ενέργειας και 3. Η πυρόλυση, η οποία αποτελεί σχετικά σύγχρονη μέθοδο χωρίς όμως εφαρμογές στην Ευρώπη. Τα προϊόντα επεξεργασίας αέρια, υγρά, στερεά με περαιτέρω επεξεργασία χρησιμοποιούνται ως συνθετικό καύσιμο. Τα εργοστάσια ΜΘΕ:. μπορούν να επεξεργαστούν σύμμεικτα ΑΣΑ, 2. απαιτούν απλούστερη οργάνωση αλλά 3. είναι δαπανηρές εγκαταστάσεις, ενώ 4. υπάρχει διαδεδομένη προκατάληψη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, για τη χρήση τους. Με τις ΜΘΕ, επιτυγχάνεται (πλεονεκτήματα):. Σαφής ελάττωση του όγκου των ΑΣΑ, με αποτέλεσμα την ευκολότερη διαχείριση τους και μείωσης του αναγκαίου χώρου απόθεση αυτών 2. Μετατροπή τους σε υλικό μη επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον 3. Αξιοποίηση ιδιαίτερα σημαντικής συμπληρωματικής πηγής ενέργειας και μείωσης της εξάρτησης από μη ανανεώσιμα καύσιμα όπως ο λιγνίτης 4. Η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης απορριμμάτων ιδιαίτερα σε πολύ μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις ή σε κοινωνίες με χαμηλή αντίληψη προστασίας του περιβάλλοντος και αειφορίας. Βασικά μειονεκτήματα των μονάδων αυτών είναι:. Στο βαθμό που αποφασιστεί η κατασκευή τους, η δημιουργία ΜΘΕ μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους που ξεπερνούν πολλές φορές τον Σχεδιασμό μιας Διαχειριστικής Ενότητας, για λόγους κόστους κατασκευής και λειτουργίας, με πιθανά όμως αντισταθμιστικά οφέλη για την Διαχειριστική Ενότητα υποδοχής. 2. Το σημαντικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας της ΜΘΕ, σήμερα διπλάσιου περίπου προϋπολογισμού. 3. Τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα από αέρια της καύσης (διοξίνες, φουράνια, διοξείδια και μονοξείδιο του άνθρακα κλπ), που όμως πρέπει να συγκρίνονται με τους συνεπαγόμενους ρύπους που υποκαθιστούν λόγω εναλλακτικής διαχείρισης, προστασίας του εδάφους, εξέλιξης της λειτουργίας των ΧΥΤΑ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα κλπ. Για την καλύτερη κατανόηση στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται:. Στον Πίνακα Π.ΙΙ.9, Παρουσιάζεται σε σκαρίφημα μια μονάδα καύσης 29

64 2. Στον Πίνακα Π.ΙΙ.0, Παρουσιάζεται εποπτικό Σχήμα Διαδικασιών Καύσης με Ανάκτηση Ενέργειας 3. Στον Πίνακα Π.ΙΙ., Παρουσιάζεται εποπτικό Διάγραμμα με τις Διαδικασίες Αποτέφρωσης. 4. Στον Πίνακα Π.ΙΙ.2, Συγκρίνονται τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεθόδων θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ. 5. Στον Πίνακα Π.ΙΙ.3, Παρατίθενται τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πυρόλυσης και της αεριοποίησης σε σχέση με την αποτέφρωση ΑΣΑ. 6. Στον Πίνακα Π.ΙΙ.4, Προσεγγίζεται το κόστος καύσης όσον αφορά την επένδυση και λειτουργία, σύμφωνα με προσεγγίσεις του ΤΕΕ. 7. Στον Πίνακα Π.ΙΙ.5, Παρουσιάζεται το συγκριτικό κόστος για την καύση απορριμμάτων σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. 8. Στον Πίνακα Π.ΙΙ.6, Παρουσιάζονται στοιχεία δυναμικότητας και κόστους επιλεγμένων εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ στην Ευρώπη. 9. Στον Πίνακα Π.ΙΙ.7, Παρουσιάζονται στοιχεία μέσου επιμερισμού κόστους επένδυσης εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ στην Ευρώπη 0. Στον Πίνακα Π.ΙΙ.8, Παρουσιάζετε το συγκριτικό σχέδιο λήψης αποφάσεων της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για την επιλογή μεθόδου επεξεργασίας Η παράθεση των διαφορετικών στοιχείων κόστους επιλέχθηκε ώστε να είναι δυνατή η υποστήριξη των αποφάσεων σχετικά με τις επιλεγείσες μεθόδους καύσης. Σε κάθε περίπτωση η παράθεση των στοιχείων αυτών είναι ενδεικτική και παρατίθεται για την υποστήριξη της πολυκριτηριακής ανάλυσης των σεναρίων και την καλύτερη αντίληψη του συνολικού πλαισίου του έργου της Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων. Πίνακας Π.ΙΙ. 9 Τυπική μονάδα αποτέφρωσης ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (*www.bsu.hr, ΙΤΑ) 220

65 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.ΙΙ.0 Διαδικασίες Αποτέφρωσης ΓΥΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ κλπ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΥΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.ΙΙ. Διαδικασίες Καύσης με ανάκτηση ενέργειας ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣ Αέρας ΑΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΣ Τ= C ΤΕΦΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 22

66 Πίνακας Π.ΙΙ.2 Βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεθόδων θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ (*Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 2007) Πίνακας Π.ΙΙ.3 Βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πυρόλυσης και της αεριοποίησης σε σχέση με την αποτέφρωση ΑΣΑ (*Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 2007) Πίνακας Π.ΙΙ.4 Κόστος καύσης, επένδυση και λειτουργία (*Οικονομόπουλος, ΤΕΕ, World Bank, European Environmental Agency) 222

67 Πίνακας Π.ΙΙ.5 Συγκριτικό κόστος για την καύση απορριμμάτων σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (*Ψωμάς, 2005 ITA) Πίνακας Π.ΙΙ.6 Στοιχεία δυναμικότητας και κόστους επιλεγμένων εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ στην Ευρώπη (*Ecoprog & Fraunhofer UNISIGHT, 2006) 223

68 Πίνακας Π.ΙΙ.7 Μέσος επιμερισμός κόστους επένδυσης εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ στην Ευρώπη (*Ecoprog & Fraunhofer UMISICHT, 2006) 224

69 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.ΙΙ.8 ΚΥΠΡΟΣ Κανόνες και Προϋποθέσεις εφαρμογής διαφόρων μεθόδων επεξεργασίας ΑΣΑ (* Ένωση Δήμων Κύπρου «Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο», Τεχνική Έκθεση, Ιούνιος 2002) 225

70 Π.ΙΙ.3 Συστήματα Αποκομιδής Στερεών Αποβλήτων Τα Συστήματα Αποκομιδής Απορριμμάτων (ΣΑΑ) αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό τμήμα της διαδικασίας ΔΣΑ, που επηρεάζει όχι μόνο την εικόνα και το περιβάλλον των πόλεων, αλλά και την αποτελεσματική διαδικασία επεξεργασίας ΑΣΑ. Υπεύθυνοι για την αποκομιδή των ΑΣΑ είναι στις περισσότερες περιπτώσεις οι Δήμοι, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η αποκομιδή ανατίθεται σε ιδιωτικά σχήματα (συνήθως σε μικρότερους Δήμους). Τα βασικά προβλήματα στο σύστημα αποκομιδής εστιάζονται: Στην μεγάλη καθυστέρηση πρακτικής εφαρμογής, Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), με αρνητικά αποτελέσματα στην Ανακύκλωση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ. Στην χαμηλή αντίληψη αειφορίας από τους πολίτες, όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων χρήσης τους, σε σχέση με ευρύτερο σύνολο της γειτονιάς τους και της πόλης τους. Στην έλλειψη μέσων προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής Στον ελλιπή προγραμματισμό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων αστικών περιοχών. Στην ελλιπή στελέχωση των συστημάτων αποκομιδής και την εξάρτηση των από εποχιακούς υπαλλήλους. Στην υποκοστολόγηση των συστημάτων αποκομιδής σε σχέση με τα τέλη που χρεώνονται στους δημότες, με αποτέλεσμα την ελλειμματική λειτουργία του συστήματος. Στην έλλειψη σύγχρονων μέσων αποκομιδής. Μέσα Αποκομιδής Βασικά μέσα των συστημάτων συλλογής είναι:. Οι κάδοι (οικιακών ΑΣΑ, containers κλπ) 2. Τα οχήματα μεταφοράς (απορριμματοφόρα κλπ) 3. Οι σταθμοί μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) Οι βασικές κατηγορίες κάδων είναι. οι συρόμενοι, 2. οι κυλιόμενοι, ενώ υπάρχει και η κατηγορία των 3. σταθερών σημείων εναπόθεσης. Οι Συρόμενοι κάδοι χρησιμοποιούνται σε περιοχές με υψηλή παραγωγή απορριμμάτων, όπως πυκνοκατοικημένες περιοχές, βιομηχανικές συγκεντρώσεις κλπ. Τα σύγχρονα μέσα χρησιμοποιούν σταθερή πρέσα για την συμπίεση των απορριμμάτων. Χρησιμοποιείται όχημα με ειδικό μηχανισμό- γερανό για την μεταφόρτωση. Έχουν χωρητικότητες 0-40m3, και διακρίνονται συνήθως σε Container - Πρέσες με εκκένωση στην αντίθετη κατεύθυνση Containers Ορθογωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής. 226

71 Βασικά τους πλεονεκτήματα είναι η μείωση του χρόνου διαχείρισης, η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων, όπου ανάλογα με το μέγεθος αποφεύγεται η ασύδοτη εναπόθεση, η μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τα μεγέθη, ενώ απαιτείται συνήθως ένα άτομο για την διαχείριση του ως οδηγός και συλλέκτης. Οι κυλιόμενοι κάδοι χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την μηχανική συλλογή μέσω του ειδικού μηχανισμού των απορριμματοφόρων. Έχουν συνήθως χωρητικότητα λίτρα. Και πλένονται με ειδικό πλυστικό μηχάνημα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός προς τους κυλιόμενους κάδους, στην διαχείριση της μέσης ποσότητας οικιακών Αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών οικιακών αποβλήτων, βασίζεται σε αυτό τον τύπο κάδων με διαφορετικούς χρωματισμούς. Επίσης οι διαφορετικές προσεγγίσεις επιμερισμού ευθύνης για τα συστήματα συλλογής (ατομική, διαχειριστή πολυκατοικίας κλπ), στηρίζονται στην ύπαρξη και λειτουργία αυτής της μορφής κάδων. Στα θετικά τους οι καλλίτερες συνθήκες υγιεινής και εργασίας για το προσωπικό συλλογής, η μείωση του χρόνου αποκομιδής και η ευκολία αντικατάστασης. Για την διαχείριση τους απαιτούνται ο οδηγός του οχήματος και δύο βοηθοί. Σε μερικές πόλεις χρησιμοποιούνται σταθερά σημεία εναπόθεσης, που αποτελούν στεγανά σημεία, συνήθως εντός εδάφους, στα οποία τοποθετείται ειδικής αντοχής σακούλα. Η αποκομιδή γίνεται με γερανό και την υποστήριξη ενός ή δύο ατόμων. Στα θετικά σημεία της μεθόδου είναι η σχετική στεγανότητα του συστήματος, με σοβαρό μειονέκτημα της έλλειψη ευελιξίας (π.χ. περίπτωση έργων κλπ) Τα οχήματα μεταφοράς, συνιστώνται στα απορριμματοφόρα, τους γερανούς μεταφοράς κάδων και τις πλατφόρμες μεταφορές containers. Υπάρχουν διάφορα συστήματα απορριμματοφόρων με σύγχρονες τάσεις την έμφαση στην συμπίεση. Οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι εγκαταστάσεις όπου εκκενώνονται τα απορρίμματα από τα συνήθη απορριμματοφόρα σε υποδοχείς μεγάλου όγκου και μετά από μείωση του όγκου τους (τεμαχισμός, συμπίεση), μεταφέρονται στον τελικό χώρο διάθεσης. Με την συμπίεση επιδιώκεται η αύξηση του ειδικού βάρους των αποβλήτων σε kg/m3. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την αποδοτικότητα των ΣΜΑ, με επικρατέστερη αυτή που προσδιορίζει απόσταση ΣΜΑ από χώρο διάθεσης μεγαλύτερη των 30km και ημερήσια ποσότητα απορριμμάτων της τάξης των 20ton ή ανώτερη. Βεβαίως η ποσότητα διαφοροποιείται στην περίπτωση των Καποδιστριακών Δήμων, όπου δεν υφίσταται καθημερινή ανάγκη αποκομιδής από τον ΣΜΑ προς τον ΧΥΤ. Σχεδιασμός Συστήματος Αποκομιδής Ο σχεδιασμός ενός συστήματος αποκομιδής αποβλήτων επιδέχεται διαφορετικές προσεγγίσεις και κυρίως πρέπει να είναι ανοικτό σύστημα με διαρκή καταγραφή δεδομένων για αξιολόγηση και αναπροσαρμογή. Βασικοί παράμετροι σχεδιασμού ΣΑΑ, είναι: 227

72 . Η διασπορά κατοικίας και δραστηριοτήτων ανά γειτονιά (ή τομέα) πόλης 2. Η διασπορά παραγωγικών δραστηριοτήτων και σημαντικών υποδομών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ, θέση ξενοδοχείων, αριθμός και θέση καταστημάτων διασκέδασης, σχολεία, νοσοκομεία κλπ) 3. Η στατιστική των απορριμμάτων ανά κάτοικο, περιοχή, δραστηριότητα και οι τάσεις προβλέψεις. 4. Τα διαθέσιμα μέσα συλλογής και μεταφοράς 5. Οι διαθέσιμοι πόροι ανθρώπινοι και οικονομικοί. 6. Η επιθυμητή συχνότητα αποκομιδής Από τα παραπάνω προκύπτουν:. Τα ποσοτικά στοιχεία συστημάτων συλλογής (κάδων κλπ) που απαιτούνται 2. Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία οχημάτων που απαιτούνται για την μεταφορά 3. Οι ανθρώπινοι και Οικονομικοί Πόροι 4. Οι Υποστηρικτικές Υποδομές Εξυπηρέτησης του ΣΑΑ 5. Η προετοιμασία και προγραμματισμός υποδοχής των ΧΥΤ. Η συνολική διαδικασία και αποτύπωση καλό είναι να λαμβάνει μορφή πινάκων και χαρτών, ώστε να είναι κατανοητή. Για τον καλύτερο σχεδιασμό πάντως του ΣΑΑ, με δεδομένη την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και την ΔσΠ, συνιστάται η ενσωμάτωση σύγχρονων εργαλείων υπολογισμών από το χώρο των logistics, της διαχείρισης στόλου μεταφορικών μέσων και συνολικά εφοδιαστικής αλυσίδας για όλο το σύστημα Συλλογής έως Παράδοσης στον ΧΥΤ. Με την ενσωμάτωση τέτοιων μεθόδων εκτιμάται σημαντική επίδραση στις οικονομίες κλίμακας. Ουσιώδης παράμετρος είναι η λειτουργία του συστήματος ως ένα ανοικτό σύστημα με διαρκή αξιολόγηση αποτελεσμάτων και προσαρμογή. 228

73 229

74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Διεθνής Πρακτική και Εφαρμογές 230

75 Π.ΙΙΙ. Διεθνής Πρακτική και Εφαρμογές, υλοποίησης Έργων ΣΔΙΤ Υπάρχουν χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο ΚΑΝΑΔΑΣ αλλά και, αν και σε μικρότερη κλίμακα, η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, η ΓΑΛΛΙΑ, η ΓΕΡΜΑΝΙΑ και η Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, όπου η υλοποίηση έργων μέσω ΣΔΙΤ είναι θεσμός. Μάλιστα στις ΗΠΑ αποτελεί ίσως εξαίρεση η υλοποίηση κλασσικών δημόσιων έργων μέσω αποκλειστικά Δημόσιας Χρηματοδότησης. Την τελευταία δεκαπενταετία η υλοποίηση έργων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ΣΔΙΤ, κυριάρχησαν και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Στις χώρες αυτές μάλιστα δοκιμάστηκαν οριακά έργα με εξέλιξη στην συνέχεια σε ωριμότερες λύσεις, που προσφέρουν σημαντικές εμπειρίες και ιδέες για τον σχεδιασμό ενός έργου ΣΔΙΤ. Παράλληλα οι διεθνείς οργανισμοί όπως η WORLD BANK και η ASIA DEVELOPMENT BANK, προωθούν μεγάλης κλίμακας εφαρμογές για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και επεξεργασίας απορριμμάτων, στην υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες, με αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των σημαντικών, για την ανάπτυξη των χωρών αυτών, έργων. Συνεπώς η διαθέσιμη πληροφορία, από τις χώρες αυτές, είναι αρκετή, όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή γιατί διαφοροποιείται από την αντίληψη της ΕΕ για τις ΣΔΙΤ. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι και στην Ελλάδα είχε εφαρμοστεί το σχέδιο της ΟΥΛΕΝ που μαζί με την POWER, αλλά και τα έργα διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου και της Αποξήρανσης της Κωπαϊδας ίσως απετέλεσαν τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα,. Στην βιβλιογραφία παρατίθενται αρκετές χρήσιμες σχετικές πηγές πληροφόρησης. Η υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στην Ε.Ε. Τα έργα που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, έχουν ιδιαίτερη απήχηση στο σύνολο του Ευρωπαϊκού χώρου, ως σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, γι αυτό η Ε.Ε. έχει κάνει αρκετές προσπάθειες να βοηθήσει στον καθορισμό των ΣΔΙΤ και δώσει τις σωστές κατευθύνσεις ώστε να είναι σύμφωνα την κοινοτική λογική. Η χώρα που επί 20 έτη έχει εφαρμόσει με αρκετή επιτυχία την συνεργασία με ιδιωτικά κεφάλαια είναι η Μεγάλη Βρετανία. Αν και η Ε.Ε. δεν συνηγορεί στην χρήση κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου υλοποίησης, παρ όλα αυτά η ουσιαστική χρήση για επενδύσεις στην υποδομή της Ένωσης απαιτεί την χαλιναγώγηση όλων των βιώσιμων επενδυτικών μεθόδων και άρα είναι απαραίτητη. Το 2003 η Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής εξέδωσε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για πετυχημένα ΣΔΙΤ, ένα εργαλείο- οδηγό το οποίο δεν παρέχει πλήρη μεθοδολογία και δεν καθορίζει την πολιτική, αλλά παρέχει κατευθύνσεις μέσω ενός συνόλου κρίσιμων σημείων που επηρεάζουν την εξέλιξη πετυχημένων έργων/σχεδίων ΣΔΙΤ. 23

76 Οι κατευθυντήριες οδηγίες εστιάζονται σε 4 σημαντικά θέματα: Εξασφάλιση ανοιχτής πρόσβασης στην αγορά και δίκαιος διαγωνισμός Προστασία δημοσίου συμφέροντος και μεγιστοποίηση προστιθέμενης αξίας στους πολίτες Καθορισμός του βέλτιστου επιπέδου επιχορήγησης της χρηματοδότησης τόσο για την υλοποίηση ενός βιώσιμου και σταθερού έργου όσο και για την αποφυγή όποιας πιθανότητας απρόσμενων κερδών ή απωλειών από επιχορηγήσεις. Εκτίμηση του πιο αποτελεσματικού τύπου ΣΔΙΤ για συγκεκριμένο έργο με τις ανάλογες παραμέτρους: ισορροπημένη κατανομή κινδύνων, κατάλληλη διάρκεια, καθορισμός ευθυνών σε διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια. Τα ΣΔΙΤ είναι ένα εξελισσόμενο εργαλείο και πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις, να προσαρμόζεται στην ιδιαίτερη φύση του έργου και στους φορείς που συμμετέχουν. Συνεπώς η επιτυχημένη υλοποίηση μιας ΣΔΙΤ, απαιτεί μια πολύ αναλυτική κατανόηση πολλών θεμάτων. Η επιτυχία αλλά και η αποτυχία των μέχρι τώρα έργων ΣΔΙΤ, αποτελούν στοιχείο πολύτιμης γνώσης και τονίζουν την ανάγκη για: Λεπτομερή προετοιμασία και σχεδιασμό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προσέγγιση μέσω ΣΔΙΤ έχει καλή σχέση οφέλους/κόστους και να είναι σταθερή Σταθερή υποστήριξη πολιτικού και δημόσιου τομέα πάνω στις στρατηγικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το ΣΔΙΤ. Ένα νομικό, ρυθμιστικό και οικονομικό συνδετικό πλαίσιο, που να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την υλοποίηση του ΣΔΙΤ Πλήρη κατανόηση των αναγκών και των στόχων από τους Φορείς Η Ε.Ε. εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ΣΔΙΤ τόσο μέσω του πλαισίου των επιχορηγήσεων (η οποία η ίδια παρέχει), όσο και ως φορέας των πόρων Συνοχής και Κατασκευών και επίσης ως φορέας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναδόμησης και Ανάπτυξης. Στην Ελλάδα η ανάγκη έργων ΣΔΙΤ στον ευαίσθητο χώρο της αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων προβλέπεται πλέον ως αναγκαία και στα σχετικά κείμενα του ΕΠΠΕΡ Μέχρι σήμερα το περισσότερο ενδιαφέρον για έργα ΣΔΙΤ εστιάζεται στην επεξεργασία των ΑΣΑ και λιγότερο στην αποκομιδή. Για το λόγο αυτό στα επόμενα δίνονται παραδείγματα από εφαρμογές που περιλαμβάνουν και την αποκομιδή μαζί με μερικές τυπικές περιπτώσεις τύπου συνεργασιών και έργων που έχουν υλοποιηθεί. 232

77 Παραδείγματα έργων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πηγή Ευρωπαϊκή Ένωση) Πίνακας Π.ΙΙ. Εφαρμογές ΣΔΙΤ στην Ευρώπη Σύμβαση υπηρεσιών Μικρής διαρκείας, Επισφαλής Χώρα/περιοχή Prescom, Ρουμανία Παραχώρηση Joint venture Ετήσια σύμβαση, Προς επέκταση Μεγάλης διάρκειας, Ασφαλής Delva, Σκόπια RWE, Rousse, Βουλγαρία Μικρής διάρκειας, Επισφαλής Μεγάλης διάρκειας, Ασφαλής Μεγάλης διάρκειας, Ασφαλής RWE, Βάρνα, Βουλγαρία Rethmann, Ουγγαρία ASA, Ουγγαρία GoldenBug, Βουλγαρία Kirklees, Ηνωμένο Βασίλειο Ασφαλής Μεγάλης διάρκειας, Ασφαλής Μεγάλης διάρκειας, Ασφαλής Mulheimer, Γερμανία Πίνακας Π.ΙΙ. Εφαρμογές ΣΔΙΤ στην Ευρώπη, Συνοπτικά στοιχεία ΣΔΙΤ Περίπτωση Εγγυημένη ελάχιστη πρόσοδος Κίνδυνος παύσης συμβάσεως Prescom, Ρουμανία Όχι Υψηλός Delva, Σκόπια Όχι Άγνωστο μέχρι στιγμής Ναι Χαμηλός Ναι RWE, Rousse, Βουλγαρία RWE, Βάρνα, Βουλγαρία Rethmann, Ουγγαρία ASA, Ουγγαρία GoldenBug, Βουλγαρία Kirklees, Ηνωμένο Βασίλειο Mulheimer, Γερμανία Κατανομή κερδών Ευθύνη διαχειριστικών αποφάσεων Καμιά, 00% η Εταιρεία Καμιά, 00% η Εταιρεία Καμιά, 00% η Εταιρεία Κυρίως η εταιρεία Μέτριος JV 65:35 Κυρίως η εταιρεία Όχι Ελάχιστος JV 5:49 Κοινή/μοιρασμένη Ναι Ελάχιστος JV 5:49 Κοινή/μοιρασμένη Όχι Υψηλός Καμιά Κυρίως η εταιρεία Χαμηλός Καμιά Κυρίως η εταιρεία, αλλά δυνατό δημοτικό ενδιαφέρον Χαμηλός Καμία Κυρίως δημοτική Ναι, βασισμένη σε ελάχιστες ποσότητες Καμιά, 00% η Εταιρεία Κυρίως η εταιρεία Ναι, βασισμένη σε μέγιστες ποσότητες 233

78 ASA και Rethmann, Ουγγαρία - (2 περιπτώσεις) Γενικά για το έργο: Η συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών στην αγορά της Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων (ΔΑΔ) της Ουγγαρίας, έλαβε χώρα στις αρχές του 990. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας περίπου 2 ξένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων εδραιώθηκαν σε έναν ή περισσότερους ουγγρικούς δήμους. Το Decrecen είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουγγαρίας με κατοίκους. Το 99 η ASA και ο Δήμος δημιούργησαν μια joint venture (AKSD) για την διαχείριση των αποβλήτων. Ο ξένος φορέας ανέλαβε την αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων και την κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μετά από την ανάληψη της λειτουργίας συλλογής και μεταφοράς από την AKSD, αποφασίσθηκε να πουληθούν 40 οχήματα από τον παλιό στόλο του Δήμου και να αγοράσουν 9 καινούρια από την Γερμανία. Ο χώρος της υγειονομικής ταφής χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ξένο φορέα και παραδόθηκε το 994. ήταν ο πρώτος στην Ουγγαρία που πληρούσε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το Szolnoc είναι μία μέση πόλη της τάξης των κατοίκων κεντρική πεδινή περιοχή της Ουγγαρίας. Στις αρχές του 90 ο Δήμος ξεκίνησε μία επιθετική στρατηγική ιδιωτικοποίησης των Δημόσιων Υπηρεσιών του, η οποία περιλάμβανε και την κατασκευή/λειτουργία ενός Δημοτικού βιολογικού καθαρισμού μέσω ιδιωτικής κοινοπραξίας. Όπως έπραξε και η ASA στο Debrecen έτσι και εδώ η Rethmann, αντικατέστησε τα οχήματα και τους αντίστοιχους κάδους και ανέλαβε την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής Η δραστηριοποίηση/υποκίνηση των ΟΤΑ να προσκαλέσουν Ιδιώτες επενδυτές να αναλάβουν την διαχείριση των αποβλήτων των Δήμων ήταν βασικά η ίδια. Και οι δύο λειτουργούσαν τις υπηρεσίες τους με απαρχαιωμένο και κακοσυντηρημένο εξοπλισμό, με υπερβολικά κόστη συντήρησης και γραφειοκρατικές διαδικασίες και συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Και οι δύο δήμοι είχαν προβλήματα πόρων και σύγχρονου εξοπλισμού. Το ίδιο επίσης συνέβαινε και με τις χωματερές οι οποίες χρειαζόντουσαν αναβάθμιση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Την ίδια στιγμή, ξένοι στρατηγικοί επενδυτές δήλωναν το παρόν και ενδιαφερόντουσαν. Στοιχεία για την ΣΔΙΤ: Το 99 ο Δήμος του Debrecen και η ASA δημιούργησαν μια joint venture, με τον ξένο φορέα να κατέχει το 5% και ο Δήμος το υπόλοιπο. Από το 996 τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων τις λειτουργούσαν ιδιώτες. Στην Rethmann κατακυρώθηκε η σύμβαση για την ΔΑΔ του Szolnok, στην οποία ήταν ο πλειοψηφικός μέτοχος (5%) της joint venture. Ο Δήμος κατείχε το 45% των μετοχών και το υπόλοιπο 4% το είχε η επαρχία και περιφερειακοί σχετιζόμενοι Δήμοι. Ανταγωνιστικός Διαγωνισμός στο Szolnok έναντι Απευθείας ανάθεσης στην Debrecen. H Debrecen δημιούργησε την joint venture με την ASA με απευθείας διαπραγμάτευση. Αντίθετα η προσέγγιση του Szolnok στην ιδιωτικοποίηση είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα κατακύρωσης μετά από διαγωνισμό υποβολής προσφορών το οποίο είχε ως εξής: 234

79 Βήμα ο: Επίγνωση Κατάστασης. Στόλος αποκομιδής σε κακή κατάσταση, υψηλό κόστος-προβλήματα με την οικονομική συντήρηση, προβληματικό προσωπικό, κακή χωματερή, ανάγκη για νέα χωματερή. Βήμα 2ο: Δημιουργία Στρατηγικής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε εντολή για μια σειρά στρατηγικών θεμάτων: Μια προκαταρκτική ιδέα για την μετατροπή της εταιρείας κοινής ωφέλειας του Szolnoc Εκτίμηση του ενεργητικού της εταιρείας Ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων σε διάφορες περιπτώσεις/σενάρια Ένα σχέδιο μετατροπής της εταιρείας με προβολή εναλλακτικών ιδεών ιδιωτικοποίησης. Τα επιχειρηματικά σχέδια επιβεβαίωσαν ότι ούτε οι εσωτερικοί πόροι, αλλά ούτε και οι αυξήσεις στα τέλη είναι αρκετοί ώστε να παρέχουν αρκετούς πόρους για τις απαιτούμενες επείγουσες επενδύσεις. Έτσι ο Δήμος αποφάσισε να εδραιώσει μια ξεχωριστή δημοτική συνεργασία για την ΔΑΔ, την SZOLKIM Rt. και να ακολούθως να προσφέρει μετοχές σε έναν επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει τις απαιτούμενες επενδύσεις. Αυτή η διαδικασία είχε το πλεονέκτημα ότι η οικονομική κατάσταση της ΔΑΔ του Δήμου, έγινε διαφανής για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές χάρη. Βήμα 3ο: Τεκμηρίωση Διαγωνισμού. Με εξωτερική νομική υποστήριξη, προετοιμάστηκε η τεκμηρίωση ώστε να ζητηθούν οι προσφορές από τους επενδυτές. Η τεκμηρίωση ήταν πολύ ξεκάθαρη σχετικά με τις προσδοκίες του Δήμου, αλλά επέτρεπε αρκετή ελαστικότητα στη υποβολή προσφορών. Σημαντικά θέματα τα οποία έπρεπε να διευκρινίσει ο υποβάλλων την προσφορά ήταν: Το προτιθέμενο ποσοστό κυριότητας του υποβάλλοντος, το οποίο δεν μπορούσε να είναι κάτω από 5% και πάνω από 74% της εταιρείας. Αποφασίστηκε κατά την στρατηγική φάση ότι ήταν απαραίτητο να δοθεί η πλειοψηφία των μετοχών ώστε να προσελκύσουν έναν σοβαρό ξένο επενδυτή, αλλά την ίδια στιγμή να διατηρηθεί το αναγκαίο μειοψηφικό πακέτο μετοχών ώστε να προστατευτεί το συμφέρον του Δήμου σε ζωτικά θέματα Ο εξοπλισμός και ο στόλος κτλ, να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην τεκμηρίωση. Ο νέος ΧΥΤΑ να εξασφαλίζει τις ανάγκες του Δήμου και περιχώρων για τουλάχιστον 50 χρόνια Εισαγωγή σχεδίου για επιλεκτική συλλογή όπως ανακύκλωση, ειδική μεταχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων με αναλυτικές διευκρινίσεις των επενδύσεων. Προτάσεις για τιμολόγηση και μεθόδου συλλογής, βάσει πληθωρισμού κτλ Ένα πενταετές σχέδιο για την joint venture Βήμα 4ο: Διαγωνισμός και Αξιολόγηση Προσφορών. Ένας αριθμός προσφορών αξιολογήθηκαν από μία επί τόπου Επιτροπή η οποία έκανε τις προτάσεις τις στο Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ). Το ΔΣ είχε το αποκλειστικό δικαίωμα για την τελική απόφαση, όπως και το δικαίωμα απόρριψης όλων των διαγωνιζομένων. Εν προκειμένω, ανατέθηκε στην Rethmann. Το Szolnok, υιοθέτησε μια επαγγελματική και διαφανή διαδικασία (ένας από τους πρώτους Δήμους που το πράττουν για ΔΑΔ στην Ουγγαρία). Πλεονέκτημα η διαφάνεια και ο συναγωνισμός. Η Συνεργασία ήδη διένυσε ήδη τον 9ο χρόνο. 235

80 Οι περισσότερες συμβάσεις ΔΑΔ και οι joint venture αποφασίζονταν με απευθείας διαπραγμάτευση με τον Δήμο και την Δημοτική Αρχή, όπως στην Debrecen. To πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας, είναι ο μικρός χρόνος για την σύναψη σύμβασης. Στο Szolnok η όλη διαδικασία κράτησε 3 χρόνια, όπου ο περισσότερος χρόνος σπαταλήθηκε για την «δημιουργία» ομοφωνίας και γενικής συναίνεσης. Η απουσία συναίνεσης μπορεί να οδηγήσει και η απευθείας ανάθεση μπορεί όμως να προσβληθεί από πολιτικούς και επιχειρηματικούς αντιπάλους. Η Debrecen πλήρωσε ένα υψηλό τίμημα αργότερα. Τιμολόγηση και συλλογή τελών Στο Szolnok η εταιρεία κερδίζει τα εισοδήματά της από την τιμολόγηση και τα τέλη, τα οποία εισπράττονται απευθείας. Η σύμβαση ορίζει ρητώς ότι η εταιρεία εισπράττει τα τέλη από τα νοικοκυριά. Αυτήν ήταν μια καινοτόμος συμφωνία για τα μέτρα της Ουγγαρίας. Μιας και στα περισσότερα ΣΔΙΤ ο Δήμος ορίζει και εισπράττει τα τέλη, και ο Δήμος κατόπιν πληρώνει την εταιρεία και στους περισσότερους Δήμους οι υπηρεσίες επιδοτούνται. Η περίπτωση της Rethmann δείχνει ότι είναι δυνατόν η λειτουργία μιας ΔΑΔ να είναι οικονομικά βιώσιμη και αυτοχρηματοδοτούμενη βασισμένη στην απευθείας πελατειακή επαφή με τους καταναλωτές. Η εμπειρία που αποκομίσθηκε από την ASA στην Debrecen ήταν διαφορετική εμποδιζόμενη από στις δυσκολίες της κατανομής των κινδύνων σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Η αρχική σύμβαση της AKSD με την Debrecen σχετικά με την δομή της κατανομής των κινδύνων βασισμένη σε προβλέψεις, αποδείχθηκε λάθος. Η σύμβαση βασίστηκε στο γεγονός ότι η ετήσια πρόσοδος, καθορισμένη από την αρχή, θα κάλυπτε την επένδυση και θα επέστρεφε το κεφάλαιο σε 5 χρόνια. Σε αυτήν την περίοδο θα εισέπραττε εφάπαξ κλιμακούμενα τέλη για τις υπηρεσίες (συλλογή, μεταφορά, απόρριψη) τα οποία θα ήταν 5πλάσια μετά από 5 χρόνια. Αυτό βασίστηκε στην ιδέα της προσδοκίας ότι ο Δήμος με τον καιρό όπως και ο κόσμος θα είχαν αντίστοιχα μεγαλύτερα έσοδα και μεγαλύτερη ικανότητα πληρωμής. Οι προσδοκίες δεν υλοποιήθηκαν, οπότε η εταιρεία μείωσε τα τέλη και αποφασίστηκε η προσαρμογή του εφάπαξ τέλους βάσει πληθωρισμού και άλλων παραγόντων μέσω ενός μαθηματικού τύπου ο οποίος και αυτός βρέθηκε άστοχος. Παρ όλα αυτά η περίπτωση αυτή παρουσιάζει μια θετική αντιμετώπιση λύσης. Αυτό που ανακούφισε τα όποια προβλήματα είναι ότι ο Δήμος είχε το 49%. Επίσης ο Δήμος είχε ενημέρωση για τις οικονομικές δυσκολίες μιας και ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας σύμφωνα με την αρχική σύμβαση διοριζόταν από τον Δήμο. Συμπεράσματα: Οι joint venture συμφωνίες ΔΑΔ, μπορούν να είναι βιώσιμες οικονομικά και σταθερές χωρίς κυβερνητική βοήθεια και να βοηθήσουν στην περιφεριοποίηση των ΔΑΔ. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις/αναθέσεις και οι διαγωνισμοί μπορούν να έχουν και οι δύο θετικό αποτέλεσμα, αλλά ο διαγωνισμός έχει περισσότερα πλεονεκτήματα, όπως μακράς διαρκείας κέρδος από τα κόστη/αποταμίευση Η τιμολόγηση και η κατανομή κινδύνων μπορούν να λυθούν με διαφόρους τρόπους, αλλά είναι λάθος να γίνονται συμβάσεις με αόριστες προσδοκίες αύξησης εσόδων. 236

81 RWE Entsorgung, Βουλγαρία (2 περιπτώσεις) Γενικά για το έργο: Η RWE Entsorgung (RWE) είναι μια πολυεθνική, από την Γερμανία. Είναι ένας από τους βασικούς διεθνείς «παίκτες» στον ενεργειακό τομέα και δραστήρια σε πολλές αγορές ΔΑΔ της κεντρικής Ευρώπης. Το 994 ξεκίνησε μια στρατηγική πορεία στην Βουλγαρία κυριαρχώντας στις περισσότερες μεγάλες βουλγαρικές πόλεις. Ίδρυσε και την RWE Bulgaria μια εταιρεία holding η οποία επικεντρώθηκε πρώτα στις μεγάλες πόλεις και ύστερα στις μεσαίου μεγέθους. Οι Βουλγαρικές αρχές ενέκριναν 3 προσεγγίσεις για την δημιουργία συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς: Joint venture 50:50 [όπως στο Ρούσσε και τον Πύργο (Bourgas)]. Αυτό το εμπόδιο ξεπεράστηκε στην περίπτωση της Βάρνας με 65:35 Δημιουργία τοπικών υποκαταστημάτων σε μεσαίες πόλεις (Dobrich, Lovech Pleven) και συμμετοχή στις συμβάσεις υπηρεσιών με τον Δήμο για συλλογή απορριμμάτων και μεταφορά Ενοικίαση εξοπλισμού και κάδων για συλλογή απορριμμάτων και μεταφορά σε Δημοτικές εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων (Plovdiv, Veliko Tarnovo, Razgrad). H περίπτωση του Ρούσσε Το Ρούσσε είναι μια παραδουνάβια πόλη. Είναι η 5η σε πληθυσμό της Βουλγαρίας με κατοίκους. Η RWE, έκανε την πρώτη της συνεργασία στη Βουλγαρία στο Ρούσσε το 994, με την δημιουργία μιας joint venture με την δημοτική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων Christota. H joint venture καταχωρήθηκε το 995 ως Rousse REB Ecoservice Ltd., με 50:50 ιδιοκτησία. Η εταιρεία ήταν υπεύθυνη για συλλογή, μεταφορά, καθαριότητα δρόμων, εκχιονισμό, και λειτουργία χωματερής. Η οικονομική συνεισφορά της RWE ήταν ο εκσυγχρονισμός του στόλου, και των κάδων. Ο Δήμος συνεισέφερε με τον παλιό του στόλο και με εγκαταστάσεις υποδομών. Το 999 η RWE προτίμησε να αιτηθεί για μια παραχώρηση όπου ο Δήμος δεν θα ήταν πια συνεργάτης. Παρ όλα αυτά η joint venture είναι ακόμα σε ισχύ και είναι υπεύθυνη για καθαρισμό οδών και εκχιονισμό. Στοιχεία της ΣΔΙΤ: Η Rousse REB Ecoservice χρέωνε τον Δήμο βάσει προσυμφωνημένων χρεώσεων κυρίως σχετιζόμενες με τα δρομολόγια των οχημάτων. Η σύμβαση για τις υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων ήταν για 8 χρόνια και συμφωνήθηκε ότι οι τιμές θα προσαρμόζονται αν ο πληθωρισμός, τα καύσιμα και τα εργατικά υπερβούν το 0% ή παραπάνω. Ο Δήμος θα πλήρωνε μια φορά το μήνα. Αυτή η συμφωνία διήρκεσε μέχρι το 998. Για την RWE, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι ο «κακοπληρωτής» Δήμος (μη τακτικές και αργές πληρωμές). Ακολουθώντας τον «Νόμο περί Αποβλήτων» του 997, ο οποίος καθορίζει την παραχώρηση ως τη μόνη μέθοδο για ιδιωτικοποίηση, ο Δήμος εξέδωσε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παραχώρησης. Από τότε η RWE πιέζει για την λειτουργία των υπηρεσιών στη βάση μιας μακράς διαρκείας σύμβαση, αντί για joint venture, γιατί το βασικό της ενδιαφέρον είναι η συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων και όχι οι βοηθητικές υπηρεσίες. 237

82 Η πρόσκληση υποβολής προσφορών του Δήμου, περιορίστηκε μόνο για συλλογή και μεταφορά οικιακών αποβλήτων. Ο Νόμος περί Αποβλήτων επιτρέπει τρεις υποβάλλοντες προσφορά. Η RWE Bulgaria και η Rousse REB Ecoservice υπέβαλλαν μαζί προσφορά, όπου η παραχώρηση τελικά κατακυρώθηκε στην RWE η οποία αγόρασε φορτηγά και κάδους από την Rousse REB Ecoservice και άρχισε να τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης. Η Rousse REB Ecoservice από την άλλη, λειτουργεί κανονικά και είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του ΧΥΤΑ, καθαρισμό οδών και εκχιονισμό. Επίσης είναι υπεύθυνη για την συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων κάποιων απομακρυσμένων χωριών. Η σύμβαση παραχώρησης κατακυρώνει τις υπηρεσίες στην RWE για 5 χρόνια. Απαιτούσε μια επένδυση 3 εκατ. μάρκων σε μια περίοδο 5 ετών. Αν και η φύση της επένδυσης δεν διευκρινίζεται παρ όλα αυτά ο σκοπός της συλλογής και της ανακύκλωσης τονίζεται στην σύμβαση, με την υπόθεση ότι η επένδυση θα δαπανηθεί σε αυτό. Σύμφωνα με την σύμβαση, οι τιμές ορίζονται βάσει της χρήσεως των οχημάτων σε σχέση με την χωρητικότητα του οχήματος. Η RWE τονίζει ως βασικό πρόβλημα τις καθυστερήσεις πληρωμής του Δήμου. Οι πληρωμές είναι σχεδόν 30% κάτω από το απαιτούμενο. Η χωματερή του Ρούσσε είναι σχεδόν πια γεμάτη και προγραμματίζεται η κατασκευή νέας με υποστήριξη της ISPA. Η RWE δεν θα συμμετάσχει οικονομικά στην κατασκευή. Το 2000 η RWE αποφάσισε να κλείσει τις δικές της επιχειρήσεις ΔΑΔ στην Βουλγαρία, πουλώντας τα περισσότερα κεφάλαιά της σε μια άλλη Γερμανική εταιρεία την Schele International. Ο βασικός λόγος ήταν η συσσώρευση χρεών από τους δήμους που άγγιζαν τα 6 εκατ. Ευρώ το Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι ΣΔΙΤ έδωσαν ανεπαρκή κίνητρα στον στρατηγικό επενδυτή να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Η εταιρεία εκσυγχρονίστηκε στην συλλογή και μεταφορά, τα οποία έκαναν δυνατή την πώληση ενός σημαντικού ποσοστού των υπηρεσιών αποβλήτων στην Βουλγαρία, από το δημόσιο, δημιουργώντας έτσι μια καλή ποιότητα υπηρεσιών σε καλή τιμή. Η περίπτωση της Βάρνας Η Βάρνα είναι η 3η μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας με πληθυσμό κατοίκων. Στην Βάρνα οι λειτουργοί ΔΑΔ εξυπηρετούν 6 περιοχές της πόλης και κάποιους περιφερειακούς οικισμούς. O μεγαλύτερος λειτουργός είναι η joint venture της RWE με τον Δήμο, REB Varna Ecoservice, που εξυπηρετούν δύο κεντρικές περιοχές της πόλης. Το ΔΣ της Βάρνας παρέχει ένα ετήσιο κονδύλιο για την ΔΑΔ. Το κονδύλιο αυτό μετά μοιράζεται στις περιοχές. Από καιρό εις καιρό γίνεται πρόσκληση υποβολής προσφορών, αλλά η μέγιστη πρόσοδος που κατανέμεται σε κάθε περιοχή αναγγέλλεται εξαρχής. Στην πράξη υπάρχουν λίγοι που υποβάλλουν προσφορά. Γύρω στο 998 ο Δήμος έκανε υπολογισμούς για το κόστος των υπηρεσιών της ΔΑΔ υπολογίζοντας τα «χιλιόμετρα των κάδων» ως βασική μονάδα για τις υπηρεσίες που 238

83 προσφέρουν οι συμβαλλόμενοι. Αυτή είναι μια στατική προσέγγιση μιας και το μέγεθος, η θέση του κάδου εξαρτάται και αλλάζει ανάλογα με την τεχνική συλλογής, το είδος του οχήματος, την διαδρομή που μπορεί να αλλάξει, την συχνότητα των υπηρεσιών, και με τις διαχειριστικές αποφάσεις των εταιρειών. Έτσι η κρίση για το κόστος των υπηρεσιών είναι εντελώς πλασματική. Παρ όλα αυτά, δεδομένης της έλλειψης ανταγωνισμού για τον προσδιορισμό της πραγματικής τιμής, είναι κατανοητό ότι ο Δήμος επέστρεψε σε μία ελεγχόμενη βάση κόστους βασισμένη στην ελεγχόμενη οικονομία. Βάσει αυτών των υπολογισμών ο Δήμος ανέβασε κατά 20% τον προϋπολογισμό σε 4.8 εκατ. λέβα προς γενική ικανοποίηση των συμβαλλομένων. Παρ όλα αυτά την επόμενη χρονιά το 200 μειώθηκε στα 4.2 εκατ. Μιας και όλες οι περιοχές λαμβάνουν συγκεκριμένο ποσό για χρόνια, όταν το ποσό ελαττώθηκε, ελαττώθηκε αναλογικά για κάθε συμβαλλόμενο. Επιπροσθέτως, το ΔΣ με αδιαφανείς διαδικασίες, προέβη σε αναπροσαρμογές των μεριδίων, χωρίς καμιά διαδικασία ή διαιτησία. Επιπλέον η πόλη είναι χρονικά πολλούς μήνες πίσω ως προς τις συνδρομές απέναντι στους συμβαλλομένους. Έτσι οι συμβαλλόμενοι είναι ανασφαλείς σχετικά με τα έσοδα και τείνουν ως «ανταπόδοση» να μειώσουν το επίπεδο των υπηρεσιών τους. Συμπεράσματα: Υπάρχει μεγάλος αριθμός προβλημάτων τα οποία λογίζονται ως κύρια εμπόδια μεταξύ Δήμων και Ιδιωτών στον τομέα τοπικής διαχείρισης αποβλήτων: Η ασταθής οικονομική κατάσταση στους Βουλγαρικούς Δήμους, το οποίο συνεπάγεται σε καθυστερημένη εξόφληση λογαριασμών και αδυναμίες πληρωμής. Αποτέλεσμα κακή παροχή υπηρεσιών με πολλά παράπονα καταναλωτών Το νομικό καθεστώς είναι αβέβαιο και οι συμβατικές συμφωνίες είναι μικρές και απογοητευτικές. Ο καθορισμός των τελών συχνά έγινε πολιτικό ζήτημα στις διαφωνίες των Δημοτικών Συμβουλίων. Συνήθως τα τέλη δεν είναι αρκετά να καλύψουν τα κόστη και οι εταιρείες αντικρίζουν την αβεβαιότητα στις μελλοντικές τους προσόδους. Μία έρευνα των συμβάσεων στην Βουλγαρία μεταξύ των Δήμων και των παρόχων ΔΑΔ αποκαλύπτει τα ακόλουθα: Οι τιμές για μεταφορά και συλλογή καθορίζονται διοικητικά, και ο ανταγωνισμός των τιμών μεταξύ των υποβαλλόντων προσφορά είναι πολύ περιορισμένος. Η συνήθης διαδικασία είναι να γίνεται καθορισμός προϋπολογισμού για ΔΑΔ και μετά η κατανομή αυτού του ποσού σε έναν η περισσότερους συμβαλλόμενους. Γίνεται κάποιος υποτυπώδης διαγωνισμός, αλλά οι συμβαλλόμενοι ξέρουν εξαρχής τι θα κερδίσουν. Οι συμβάσεις είναι μικρής διαρκείας συνήθως ενός έτους. Τα κόστη και τα έσοδα υπολογίζονται για ένα έτος. Γενικά δεν υπάρχει στοιχειώδης δομή για σχεδιασμό εσόδων, απώλειες σε περίπτωση ακύρωσης, και καμία νομική βάση για διεκδικήσεις σε περίπτωση ζημιών σε κανέναν από τους φορείς. Η επένδυση του συμβαλλόμενου δεν είναι μέρος της προσφοράς. Απλά διευκρινίζει τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει, αλλά δεν υποχρεούται σε καμία επένδυση. Οι κάδοι συνήθως παρέχονται από την πόλη, έτσι ώστε οι συμβάσεις να μην ασχολούνται με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, αλλά απλά να φέρνουν εις πέρας την μεταφορά με τον παραδοσιακό τρόπο. 239

84 Οι συμβάσεις περιορίζονται στην συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων και μερικές φορές περιλαμβάνουν καθαριότητα και πλύσιμο οδών και εκχιονισμό. Εκτός λίγων εξαιρέσεων, οι χωματερές λειτουργούνται από τους Δήμους, Στο Ρούσσε η χωματερή συνδιαχειρίζεται από Ιδιώτη, χωρίς όμως να επενδύει σε αυτήν ή να προωθεί τον εκσυγχρονισμό της. Οι συμβάσεις παραχώρησης και οι joint ventures περιορίζονται σε τοπικές υπηρεσίες και μόνο κατ εξαίρεση μία εταιρεία μπορεί να εξυπηρετήσει έναν άλλο δήμο, ή γειτονικούς συνοικισμούς. Οι συμβάσεις δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια για τον Ιδιώτη για να υφίσταται η επένδυση του επί μακρόν τόσο για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, όσο και των χωματερών όπου ο χρονικός ορίζοντας είναι αναγκαστικά μεγαλύτερος. 240

85 Μεσημβρία (Nessebar) Golden Bug Χωματερή, Βουλγαρία Γενικά για το έργο: Η Μεσημβρία μια ξεχωριστή καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη στην Μαύρη Θάλασσα, είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός. Είναι ένας πλούσιος δήμος που επενδύει κάποια από τα έσοδά του, τα οποία προκύπτουν από τον τουρισμό. Μία καλοδιαχειριζόμενη υπηρεσία αποβλήτων είναι σημαντική για μια τουριστική περιοχή. Η Μεσημβρία λειτουργεί την δικιά της διαχείριση αποβλήτων με υπηρεσίες μεταφοράς και συλλογής και έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στα οχήματα και τους κάδους. Η χωματερή όμως λειτουργεί μέσω παραχώρησης. Η εταιρεία Golden Bug, μια τοπικού ενδιαφέροντος οικογενειακή επιχείρηση διαχειρίζεται την χωματερή από το 994. Έχει αξιοποιήσει την περιοχή με δικούς της πόρους. Νερό, αποχέτευση και ηλεκτρικό έχουν συνδεθεί. Επίσης έχουν κατασκευαστεί αποθήκες, απλός εξοπλισμός θρυμματισμού, συμπίεσης, και δεματοποίησης ανακυκλωμένων υλικών. Η χωματερή είναι εξοπλισμένη με εξοπλισμό μετακίνησης εδαφών και με μια εγκατάσταση απολύμανσης φορτηγών και κάδων. Πρόσφατα έχουν κατασκευαστεί και κτίρια διοικητικών υπηρεσιών μαζί με έναν σταθμό ζύγισης. Η εταιρεία φέρνει εις πέρας τον διαχωρισμό και την επεξεργασία/διαχείριση στην χωματερή. Επίσης βγάζει κέρδος από τα ανακυκλωμένα υλικά, κυρίως πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό υλικό, μεταλλικά κουτάκια και χαρτί, ενώ το γυαλί δεν είναι προς το παρών ικανό προς πώληση. Ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών μαζεύεται κατά την 3μηνη τουριστική περίοδο. Περίπου 20 οικογένειες αθίγγανων εμπλέκονται στην μονάδα, όπου ασχολούνται με τον χειρονακτικό διαχωρισμό. Η τεχνολογία και η διαχείριση του εργατικού δυναμικού είναι πολύ απλός. Η εταιρεία πουλάει τα υλικά σε επεξεργαστές των υλικών αυτών. Άλλοτε οι ίδιοι οι πελάτες έρχονται και ξεδιαλέγουν υλικά και άλλοτε η ίδια η εταιρεία τα μεταφέρει σε αυτούς. Στοιχεία για την ΣΔΙΤ: Στην αρχή η εταιρεία λειτουργούσε με σύμβαση υπηρεσιών, η οποία αργότερα μετατράπηκε σε 5ετή παραχώρηση από τον Δήμο. Σήμερα η εταιρεία εργάζεται με ελάχιστη οικονομική υποστήριξη από τον Δήμο και είναι εμπορικά βιώσιμη μόνο από την πώληση των ανακυκλωμένων υλικών. Το μόνιμο προσωπικό είναι 6 υπάλληλοι. Οι υπόλοιποι πληρώνονται με την μέρα στο τέλος της βάρδιας το οποίο αποδείχθηκε αποτελεσματικό ως τρόπος. Η σύμβαση παραχώρησης, όπως οι περισσότερες συμβάσεις της εποχής, είναι ασαφής ως προς τις διατάξεις της και την επιβολή της σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Μήλο της έριδος αποτελεί η πληρωμή των τελών για την χωματερή. Η εταιρεία χρεώνει τον Δήμο βάσει του ακριβούς κόστους, αποδεικνυόμενο από τα έγγραφα και του λογαριασμούς. Αντίθετα ο Δήμος έχει πληρώσει στα πρόσφατα χρόνια ένα πολύ μικρό μέρος των λογαριασμών. Το Δικαστήριο είναι αποδεδειγμένα ανεπαρκές και χρονοτριβεί, κάνοντας δύσκολη την λύση τέτοιων προβλημάτων. Η εταιρεία έχει επίσης περιοδικά προβλήματα με το καθεστώς νομιμότητας της παραχώρησης. Στην πραγματικότητα ο χώρος είναι αγροτική έκταση και αν και η χωματερή λειτουργεί εδώ και 0 χρόνια, το Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει 24

86 αναγνωρίσει τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής ακόμα. Η εταιρεία φαίνεται να μοιράζεται όλους τους κινδύνους της λειτουργίας, χωρίς καμία συμπληρωματική εγγύηση ή υποστηρικτικές διαδικασίες από τον Δήμο. Η εταιρεία έχει κάνει όλες τις επενδύσεις στην εγκατάσταση χωρίς καμία υποστήριξη από τον Δήμο ή από Ευρωπαϊκές πηγές. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, γιατί αν η Golden bug, χάσει την παραχώρηση, χάνει και όλα τα ενεργητικά της τα οποία έχει επενδύσει, πόσο μάλλον αν επιδεινωθούν και άλλο οι ήδη τεταμένες σχέσεις με τον Δήμο. Συμπεράσματα: Η επιλεκτική διαχείριση των αποβλήτων σε χωματερές μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμη με χαμηλό κόστος/και με χαμηλή τεχνολογία Σε συγκεκριμένες αγορές οι τεχνολογίες με ενίσχυση κεφαλαίου φαίνεται να είναι μ οικονομικά βιώσιμες λύσεις και χρειάζονται κάποιας μορφής επιδότηση. Ενώ η λειτουργία μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη από την σκοπιά της εμπορικής διαχείρισης των ανακυκλωμένων υλικών και της εργασιακής δημιουργίας, η κατάσταση της εταιρείας είναι αβέβαια εξαιτίας φιλονικιών με τον Δήμο, ο οποίος κάποιες φορές απειλεί την επιβίωση της εταιρείας. Φτωχές συμβατικές υποχρεώσεις και σχέσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν αποζημιώσεις στην περίπτωση αθέτησης της σύμβασης και αναποτελεσματικότητα των νομικών διαδικασιών για την επίλυση διαφορών. Φτωχό νομικό περιβάλλον το οποίο είναι εμπόδιο για εισαγωγή στην αγορά. 242

87 Kirklees Metropolitan Solid Waste Project, Ηνωμένο Βασίλειο Γενικά για το έργο: Το Συμβούλιο του Kirklees Metropolitan αντιμετώπισε μια πολύ άσχημη κατάσταση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων: Η δυναμικότητα της χωματερής ελαττωνόταν με πολύ γρήγορους ρυθμού και ταυτόχρονα η προοπτική αυστηρότερων περιβαλλοντικών μέτρων ήταν πολύ ορατή, αυξάνοντας έτσι το κόστος μιας νέας χωματερής. Έτσι το 995 ξεκίνησε μια αναλυτική εκτίμηση των πραγμάτων, που περιλάμβανε και συμβουλευτική από τον Ιδιωτικό τομέα, για την αναγνώριση των κατάλληλων μακράς διαρκείας στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων. Έτσι αξιολογήθηκαν όλες οι προοπτικές, από το απόλυτο τίποτα μέχρι μια ενοποιημένη λύση διαχείρισης βασισμένη σε μια ολοκληρωτική διαχειριστική προσέγγιση. Επιλέχθηκε το τελευταίο μαζί με ένα επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο σε μια διευθέτηση joint venture στον Ιδιωτικό τομέα. Το 998 το Kirklees υπέγραψε μια 25ετή joint venture συμφωνία με την United Waste Services Limited για να παραδώσει την ενιαία λύση των αποβλήτων. Η σύμβαση περιλάμβανε την κεφαλαιακή επένδυση περίπου 4 εκατ. λιρών ενώ περιελάβανε την επανάχρηση, ανακύκλωση, αρχές αποκατάστασης και μείωση αναγκαιότητας της χωματερής. Η κεφαλαιακή υποδομή θα έχει μια νέα ενεργειακή μονάδα απορριμμάτων, ένα κέντρο ανακύκλωσης διαφόρων υλικών, ένα σταθμό διακομιδής, 2 μονάδες κομποστοποίησης, 2 κέντρα ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων. Τα 33 εκατ. λίρες δόθηκαν από ένα κυβερνητικό πιστωτικό σχέδιο. Στοιχεία για την ΣΔΙΤ: Το Kirklees αποφάσισε ότι ένα μοντέλο joint venture θα ήταν η πιο αποδοτική λύση ύστερα από μια ουσιαστική συμβουλευτική που θα περιελάβανε τον Ιδιωτικό τομέα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός φορέα ειδικών σκοπών του Kirklees Waste Service Limited στον οποίο το Kirklees θα είχε το 9% (μειοψηφικό πακέτο). Το Kirklees μετέφερε το ενεργητικό στην εταιρεία με αντάλλαγμα το δικαίωμα ψήφου και μετοχές του οργανισμού τα οποία διαδοχικά μεταφέρθηκαν στον Πάροχο υπηρεσιών με αντάλλαγμα μειωμένες τιμές τον όγκο των αποβλήτων προς επεξεργασία (gate fees). Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την παράδοση της διαχειριστικής λύσης των αποβλήτων με την εγγύηση ότι θα εκτρέπει ένα ελάχιστο 60% των αποβλήτων από την χωματερή προς μια συνδυασμένη επαναχρήση, ανακύκλωση, και σχέδιο ενεργειακής αναπλήρωσης. Ένα συγκεντρωτικό τέλος θα χρεωθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης το οποίο θα προσαρμόζεται στους όγκους αποβλήτων που θα λαμβάνονται και στην επίτευξη εκτροπής αποβλήτων από την χωματερή. Ο Σχεδιασμός απαίτησε την συμβουλευτική του Ιδιώτη και είχε να κάνει με το αν: Η προσέγγιση του Kirklees ήταν στην ίδια γραμμή με τον ενδεχόμενο Πάροχο Υπηρεσιών Υπήρχαν εναλλακτικές επιλογές Μπορούσε το Kirklees να ανταπεξέλθει οικονομικά Η επιλογή του μοντέλου της joint venture καθορίστηκε από το γεγονός ότι το Kirklees είχε μια θετική εμπειρία από την χρησιμοποίηση τέτοιων μοντέλων και ήταν 243

88 η επιθυμητή προσέγγιση για τον Ιδιώτη. Αυτοί οι λόγοι συνηγόρησαν περισσότερο παρά οποιαδήποτε άλλη θεώρηση ευνοϊκής μεταφοράς κινδύνων μέσω άλλων μοντέλων. Ο μόνος κίνδυνος που αναλαμβάνει το Kirklees είναι η αύξηση των τελών χωματερής και το μείζον θέμα της οικονομικής επίδρασης μιας νέας νομοθεσίας. Επιπρόσθετα ο κίνδυνος της υπολειμματικής αξίας και βασικών αλλαγών σε όγκους αποβλήτων μοιράζονται υπό τον όρο της αναθεώρησης των συμφωνημένων. Συμπεράσματα: Οι Δημόσιες αρχές χρειάζεται να αναλάβουν ρεαλιστικές προσεγγίσεις στο τι μπορούν να πετύχουν Ο Δημόσιος Φορέας ευεργετείται πολύ με το να έχει μία μικρή και αξιόπιστη ομάδα-πυρήνα του έργου, με τα απαιτούμενα προσόντα, κεφάλαιο και την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις. Το κόστος και ο απαιτούμενος χρόνος των προμηθειών δεν πρέπει να υποτιμούνται Δεδομένης της πολυπλοκότητας της ΣΔΙΤ, θα πρέπει να σχεδιάζονται με ακρίβεια και να υλοποιούνται σε μια μοναδική βάση, πάνω σε ένα καθορισμένο υποστηριζόμενο πλαίσιο Το μοντέλο της joint venture με μειοψηφική συμμετοχή του Δημοσίου αποδείχθηκε να είναι το καλύτερο μοντέλο παράδοσης για αυτήν την περίπτωση. Ένα κρίσιμο στοιχείο κάθε ΣΔΙΤ είναι ο βαθμός μεταφοράς κινδύνων. Ο δημόσιος Φορέας πρέπει να είναι ρεαλιστής για το πιο επίπεδο μεταφοράς κινδύνων αντιπροσωπεύει την καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους και παράλληλα παρέχει την βέλτιστη λειτουργική δομή για το έργο και τους Φορείς. 244

89 Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbh, Γερμανία Γενικά για το έργο: Η περίπτωση του Mólheim der Ruhr είναι ενδεικτικό πιλοτικό έργο ΣΔΙΤ στην ΔΑΔ των αρχών του 990. τα οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα των στερεών αποβλήτων συσσωρεύτηκαν, ενώ την ίδια στιγμή η μεταφορά μίας δυναμικής αγοράς, οδήγησε την αγορά στερεών αποβλήτων στην περιοχή του der Ruhr. Αυτό πίεσε την τοπική αρχή να ξανασκεφθεί τον παραδοσιακό της ρόλο ως τοπικού μονοπωλίου για τις υπηρεσίες ΔΑΔ. Για να συμμετάσχει στον αυξανόμενο όγκο του ιδιωτικού κεφαλαίου και τεχνογνωσίας στην αναδυόμενη περιφερειακή αγορά, ο Δήμος του Mólheim, κάλεσε δυο ιδιωτικούς Φορείς για να ιδρύσουν την ιδιωτική ΔΑΔ εταιρεία Entsorgungsgesellschaft mbh, (MEG limited). To 25.% των μετοχών ανήκε στο Δήμο, το υπόλοιπο 74.9% μοιράστηκε μεταξύ μιας πολυεθνικής (Trienekens AG) και μιας τοπικής εταιρείας αποβλήτων. Το 997 όλες οι μετοχές μεταφέρθηκαν στην πολυεθνική. Η MEG επικεντρώθηκε στην αποτέφρωση τοξικών αποβλήτων. Όλες οι άλλες υπηρεσίες ΔΑΔ όπως καθαρισμός δρόμων, διαχείριση αποβλήτων, υγρά απόβλητα παρέμειναν δημοτικά μέχρι το 997. Το 998 ο Δήμος ζήτησε από την Διαχείριση του Δήμου, την Διαχείριση της MEG και από την Trienekens AG, να φτιάξουν μία ΣΔΙΤ για όλες τις υπηρεσίες στερεών αποβλήτων του Δήμου. Η ιδέα ήταν να ενοποιηθούν σε έναν οργανισμό και να κινητοποιηθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο και τεχνογνωσία. Η πλειοψηφία των μετοχών 5% θα ανήκει στον Δήμο. Οι εμπλεκόμενοι φορείς δέχθηκαν και έτσι μετά από 2 χρόνια διαπραγματεύσεων δημιουργήθηκε η MEG ΙΙ, η οποία άρχισε να δουλεύει τον Οκτώβριο του Στοιχεία για την ΣΔΙΤ: Οι στόχοι ήταν πολυδιάστατοι: Μία υψηλής ποιότητας λύση για το πρόβλημα των τοξικών αποβλήτων Το κόστος για τεχνολογικό και περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό για όλη την ΔΑΔ θα μοιραστεί εξίσου μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου. Η κίνηση ιδιωτικού κεφαλαίου και γνώσης για την επίτευξη ελάττωσης κόστους για να χρηματοδοτηθεί η υποδομή με το ελάχιστο κυβερνητικό χρήμα Εντατική συνεργασία μεταξύ Δήμων στην περιοχή του Ruhr για την αποδοτικότερη χρήση των χωματερών για τοξικά απόβλητα και τεχνολογικών εγκαταστάσεων για βιολογικά απόβλητα Συγκράτηση των τιμολογήσεων των καταναλωτών Εργασιακή σιγουριά για τους εργαζομένους σε μια περιοχή υψηλής ανεργίας Η διαχείριση του Δήμου και η πολυεθνική Trienekens AG υπέγραψαν μια ανεπίσημη «επιστολή προθέσεως» με τον καθορισμό του μετοχικού κεφαλαίου (5% στον Δήμο) και την μη διενέργεια διαγωνισμού (σαν μία συμφωνία κυρίων) μιας και η Trienekens AG ήταν η επιθυμητή εταιρεία και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις αποδεδειγμένα και από την προηγούμενη συνεργασία. Αφού και ο Δήμος αποδέχτηκε την ανωτέρω επιστολή υπεγράφησαν 8 διαφορετικές συμβάσεις για: Μεταφορά μετοχών/κεφαλαίου Υποδομή, υπηρεσίες, προσωπικό 245

90 Ιδιωτική επένδυση για πάνω από 5 με 20 χρόνια και επίτευξη οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στο 2005, 200 και 205 Το επίπεδο τιμολόγησης για το 2000/2005 και συγκεκριμένες ετήσιες πληρωμές σύμβασης για την Trienekens AG Κατασκευή και λειτουργία μιας νέας ΧΥΤΑ για τοξικά απόβλητα\κατασκευή και λειτουργία τεχνικών εγκαταστάσεων για βιολογικά απόβλητα Κίνδυνοι του Ιδιώτη και Δημόσιου φορέα και εγγυήσεις για συγκεκριμένο ετήσιο όγκο αποβλήτων. Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν 2 προβλήματα. Το ο πρόβλημα είναι ο κίνδυνος μηνύσεων από τους ανταγωνιστές εναντίον του Δήμου αν οι διαπραγματεύσεις γίνουν μόνο με μία επιχείρηση. Το 2ο πρόβλημα έχει να κάνει με την φύση τέτοιων πολυδιάστατων ΣΔΙΤ που μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρες. Σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των φορέων όταν υπάρχει μόνο ένας Ιδιώτης συνεπάγεται κάποιους συγκεκριμένους κινδύνους. Ένα μειονέκτημα για το δημόσιο σε αυτή τη στενή σχέση είναι ότι οι τραπεζικές-χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι απόρρητες. Η ανυπαρξία επίσης ανταγωνισμού είναι ένα άλλο ρίσκο που μπορεί να παίξει με τις τιμές (μπορεί υψηλότερες). Δεν υπάρχουν σαφής απαντήσεις σε αυτά τα θέματα αλλά στην Κολωνία και σε άλλους γερμανικούς Δήμους της περιοχής NRW έχει παρατηρηθεί φαινόμενα διαφθοράς σε παρόμοια ΣΔΙΤ ΔΑΔ την δεκαετία του 90. Συμπεράσματα: Περιορισμένος ανταγωνισμός και επικέντρωση σε έναν Ιδιώτη ενέχει κινδύνους στην αποτελεσματική ανάληψη των πολυδιάστατων πεδίων των οικονομικών, τεχνικών, ποιοτικών και περιβαλλοντικών στόχων. Αυτοί οι κίνδυνοι εμπεριέχουν και την έλλειψη δημόσιας πληροφόρησης, διαφθορά, ανεπαρκή ανταγωνισμό για επίτευξη στόχων κτλ. Παρ όλους αυτούς τους κινδύνους υπάρχουν όμως κάποια θετικά στοιχεία στην περίπτωση του Mólheim που εγγυώνται την επιτυχία της ΣΔΙΤ: Για καθαρές και λεπτομερείς λύσεις σχετικά με την πίεση των οικονομικών, τεχνικών, ποιοτικών και περιβαλλοντικών των συμβάσεων ΔΑΔ, αυτές υπογράφονται σε μία αποτελεσματική χρονικά διαδικασία. Μία καινούρια χωματερή για τοξικά απόβλητα και τεχνικές εγκαταστάσεις για βιολογικά απόβλητα έχουν κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς Δήμους της περιοχής του Ruhr και συνεπώς βοηθούν τους Δήμους 246

91 Π.ΙΙΙ.2Διεθνής Εμπειρία στη Χρήση ΜΒΕ Οι γενικές εφαρμογές ΜΒΕ στην Ευρώπη στοχεύουν:. Στην επαρκή βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων ώστε να μπορέσει να διοχετευθεί στους ΧΥΤΑ, με άμεση επίτευξη των στόχων της σχετικής οδηγίας. 2. Στην ποιοτική αύξηση της θερμογόνου δύναμης των αποβλήτων ώστε να είναι δυνατή η ενεργειακή τούς αξιοποίηση. Στην Ευρώπη λειτουργούν σήμερα πάνω από 200 μονάδες με δυναμικότητα που ξεπερνά τους 5 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Χώρες όπως η Γαλλία και Ισπανία επιδιώκουν την παραγωγή κομπόστ από σύμμεικτα ΑΣΑ για αγροτική χρήση με αμφίβολα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Π.ΙΙΙ.3 Διεθνής Εμπειρία στη Χρήση ΜΘΕ Η θερμική επεξεργασία και συγκεκριμένα η αποτέφρωση για την απαλλαγή από τα απόβλητα, αποτελεί παλαιά μέθοδο. Πέραν της συστηματικής εφαρμογής της στην Αγγλία και Γερμανία πριν 20 έτη περίπου, ακόμη και σήμερα, στην Ελλάδα σε οικιακό επίπεδο σε χωριά, οι κάτοικοι καίνε τα σκουπίδια τους. Σήμερα στην Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα και την Ιρλανδία, τις ΗΠΑ, αν και χρησιμοποιείται παράλληλα ταφή λόγω των εκτεταμένων εκτάσεων, Ιαπωνία κλπ, η καύση αποτελεί διαδεδομένη μέθοδο επεξεργασίας, με ιδιαίτερα πρωτοπόρες χώρες, σε νέες τεχνολογίες, την Ελβετία, Αυστρία, Δανία (δίνεται σχετικός πίνακας Π.ΙΙΙ.3), Ολλανδία, Γερμανία (λειτουργούν 6 μονάδες), χώρες στις οποίες η αντίληψη ανακύκλωσης, αλλά και αειφορίας για το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. 247

92 Πίνακας Π.ΙΙΙ.3 Χαρακτηριστικά των τεσσάρων σχετικά νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας από αστικά απορρίμματα και απόβλητα στη Δανία (*Kleis and Dalager, 2004) 248

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την με Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟ ΛΙΑ ΣΧΟ ΛΙΑ Η

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟ ΛΙΑ ΣΧΟ ΛΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Δρ. Σάββα ββαςς Σεϊμανίδηςς Senior Partner Consulting Group ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙ. Απολογισμός και Εκτίμηση Αναγκών σε Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παράρτημα ΙΙ. Απολογισμός και Εκτίμηση Αναγκών σε Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Παράρτημα ΙΙ Απολογισμός και

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΩΝ 5 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ "ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ" ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα