Notebook της σειράς ACER TravelMate

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Notebook της σειράς ACER TravelMate"

Transcript

1 Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη

2 Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση: Φεβρουάριος 2003 Ενδέχεται περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες της παρο σας έκδοσης χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για µία τέτοια αναθεώρηση ή αλλαγές. Τέτοιες αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδ σεις του παρ ντος εγχειριδίου ή σε συµπληρωµατικά έγγραφα και εκδ σεις. Η εταιρία δεν προβαίνει σε καµία αντιπροσώπευση ή εγγ ηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, σον αφορά τα περιεχ µενα της παρο σας έκδοσης και αρνείται ρητά τις τεκµαιρ µενες εγγυήσεις εµπορευσιµ τητας ή καταλληλ τητας για ένα συγκεκριµένο σκοπ. Καταγράψτε τις πληροφορίες αριθµο µοντέλου, αριθµο σειράς (serial number), ηµεροµηνίας και τ που αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο αριθµ ς σειράς και ο αριθµ ς µοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα που επισυνάπτεται στον υπολογιστή σας. λη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα σας θα πρέπει να περιλαµβάνει τον αριθµ σειράς, τον αριθµ µοντέλου και τις πληροφορίες αγοράς. Κανένα τµήµα της παρο σας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί σε σ στηµα ανάκτησης, ή να µεταβιβαστεί σε καµία µορφή ή µε κανένα µέσο, ηλεκτρονικ, µηχανικ, φωτοαντιγραφικ, ή άλλο, χωρίς την προηγο µενη γραπτή άδεια της Acer Incorporated. Φορητ ς υπολογιστής της σειράς Acer TravelMate Αριθµ ς µοντέλου: Αριθµ ς σειράς: Ηµεροµηνία αγοράς: Τ πος αγοράς: Το Acer και το λογ τυπο της Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated. Τα ον - µατα προϊ ντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιο νται στην παρο σα έκδοση µ νο για αναγνωριστικο ς σκοπο ς και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες.

3 iii Κατά πρώτο λ γο Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε που επιλέξατε τη σειρά φορητών υπολογιστών TravelMate. Ελπίζουµε να µείνετε ευχαριστηµένοι µε τον TravelMate σας τ σο σο απολα σαµε τη διαδικασία κατασκευής του για σας. Οι οδηγοί σας Για να σας βοηθήσουµε στη χρήση του TravelMate σας, έχουµε σχεδιάσει ένα σετ οδηγών: Πρώτα απ λα, η αφίσα Μ νο για αρχάριους... σας βοηθά να ξεκινήσετε µε το στήσιµο του υπολογιστή σας. Ο παρών Οδηγ ς χρήστη σάς παρουσιάζει τους πολλο ς τρ πους µε τους οποίους ο υπολογιστής σας µπορεί να σάς βοηθήσει να είστε πιο παραγωγικοί. Ο παρ ν οδηγ ς παρέχει σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογιστή, γι αυτ διαβάστε τον επιµελώς. Εάν κάποια στιγµή χρειαστείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο, ο παρ ν Οδηγ ς χρήστη διατίθεται επίσης σε µορφή PDF (Μορφή Φορητο Εγγράφου). Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα: 1 Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Programs (Προγράµµατα), TravelMate. 2 Κάντε κλικ στο TravelMate User s guide (Οδηγ ς χρήστη TravelMate). Σηµείωση: Για να προβάλετε το αρχείο απαιτείται εγκατάσταση του προγράµµατος Adobe Acrobat Reader. Εάν το πρ γραµµα Adobe Acrobat Reader δεν είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ στο Οδηγ ς χρήστη TravelMate θα τρέξει πρώτα το πρ γραµµα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθ νη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά µε τον τρ πο χρήσης του προγράµµατος Adobe Acrobat Readerr, ανατρέξτε στο µενο Help (Βοήθεια). Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊ ντα και τις υπηρεσίες µας καθώς και για πληροφορίες υποστήριξης, επισκεφθείτε το ικτυακ µας τ πο (global.acer.com).

4 iv Βασική φροντίδα και συµβουλές για χρήση του υπολογιστή σας Άνοιγµα και κλείσιµο του υπολογιστή σας. Για να ανοίξετε τον υπολογιστή σας, απλά πατήστε το κουµπί τροφοδ τησης αριστερά των πλήκτρων εκκίνησης που βρίσκονται πάνω απ το τυπικ πληκτρολ γιο του TravelMate. Βλ. Front open view ( Εµπρ ς ακάλυπτη ψη ) στη σελίδα 3 για τη θέση του διακ πτη τροφοδοσίας. Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή, κάντε ένα απ τα ακ λουθα: Χρησιµοποιήστε την εντολή τερµατισµο των Windows Σε Windows 2000: Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Shut Down (Τερµατισµ ς)..., και επιλέξτε Shut down (Τερµατισµ ς). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK. - ή - Σε Windows XP: Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Turn off Computer (Κλείσιµο Υπολογιστή). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο Turn off (Κλείσιµο). Χρησιµοποιήστε το κουµπί τροφοδοσίας Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το κουµπί τροφοδοσίας για να εκτελέσετε λειτουργίες διαχείρισης τροφοδοσίας. είτε τη βοήθεια των Windows για περισσ τερες πληροφορίες. Χρησιµοποιήστε τις προσαρµοσµένες λειτουργίες για διαχείριση τροφοδοσίας Μπορείτε επίσης να τερµατίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή κλείνοντας το κάλυµµα της οθ νης ή πατώντας το πλήκτρο (hot key) πνου (Fn-F4). είτε τον on-line οδηγ για λεπτοµέρειες. Σηµείωση: Εάν δεν µπορείτε να τερµατίσετε κανονικά τον υπολογιστή, πατήστε το διακ πτη τροφοδοσίας και κρατήστε τον πατηµένο για περισσ τερο απ τέσσερα δευτερ λεπτα για να κλείσετε τον υπολογιστή. Εάν κλείσατε τον υπολογιστή και θέλετε να τον ανοίξετε ξανά, περιµένετε προηγουµένως τουλάχιστον δ ο δευτερ λεπτα. Φροντίδα του υπολογιστή σας Ο υπολογιστής σας θα σάς εξυπηρετήσει ικανοποιητικά εάν τον φροντίζετε. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην τον τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερµ τητας, πως καλοριφέρ. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε θερµοκρασίες κάτω απ 0 C (32 F) ή πάνω απ 50 C (122 F).

5 v Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε µαγνητικά πεδία. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε βροχή ή υγρασία. Μην χ νετε νερ ή άλλο υγρ πάνω στον υπολογιστή. Αποφ γετε ισχυρά τραντάγµατα και δονήσεις του υπολογιστή. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε σκ νη και ρ πους. Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείµενα πάνω στον υπολογιστή για να αποφ γετε τυχ ν φθορά. Μην χτυπάτε µε δ ναµη την οθ νη του υπολογιστή ταν την κλείνετε. Μην τοποθετείτε ποτέ τον υπολογιστή σε ανώµαλες επιφάνειες. Φροντίδα του τροφοδοτικο (AC adapter) (εναλλασσ µενου ρε µατος) Ακολουθο ν συµβουλές για το πώς να φροντίζετε το τροφοδοτικ σας: Μην συνδέετε το τροφοδοτικ σε καµία άλλη συσκευή. Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ή µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω του. Φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τυχ ν άλλα καλώδια να είναι αποµακρυσµένα απ σηµεία κίνησης ατ µων. ταν βγάζετε το καλώδιο απ την πρίζα, µην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο αλλά το αρσενικ β σµα. Η τιµή των συνολικών αµπέρ του εξοπλισµο που τροφοδοτείται δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή του καλωδίου εάν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Επίσης, η συνολική τιµή ρε µατος λου του εξοπλισµο που τροφοδοτείται απ µία απλή πρίζα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιµή της ηλεκτρικής ασφάλειας. Φροντίδα της µπαταρίας Ακολουθο ν συµβουλές για το πώς να φροντίζετε την µπαταρία σας: Χρησιµοποιείτε µ νο µπαταρίες του ίδιου τ που για αντικατάσταση. ιακ πτετε την τροφοδοσία πριν την αφαίρεση ή αντικατάσταση µπαταριών. Μην πειραµατίζεστε µε µπαταρίες. Κρατήστε τις µακριά απ παιδιά. Απορρίψτε χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σ µφωνα µε τους τοπικο ς κανονισµο ς. Προβείτε σε ανακ κλωση εάν είναι δυνατ. Καθαρισµ ς και συντήρηση ταν καθαρίζετε τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Κλείστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε την µπαταρία.

6 vi 2 Αποσυνδέστε το τροφοδοτικο. 3 Χρησιµοποιήστε ένα µαλακ φασµα υγραµένο µε νερ. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά σε υγρή µορφή ή µορφή σπρέι. 4 Για να καθαρίσετε την οθ νη χρησιµοποιήστε ένα κιτ καθαρισµο οθ νης υγρών κρυστάλλων (LCD). Εάν συµβεί ένα απ τα ακ λουθα: Ο υπολογιστής πέσει ή το σώµα του υπολογιστή έχει καταστραφεί. Έχει χυθεί υγρ µέσα στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής δεν λειτουργεί κανονικά. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Εντοπισµ ς και επισκευή βλαβών" στη σελίδα 9.

7 vii Κατά πρώτο λ γο Οι οδηγοί σας Βασική φροντίδα και συµβουλές για χρήση του υπολογιστή σας iii iii iv Κινηθείτε µαζί µε τον TravelMate σας 1 Αποσ νδεση απ το γραφείο 3 Μετακίνηση 3 Λήψη του υπολογιστή στο σπίτι 6 Ταξιδε οντας µε τον υπολογιστή 6 Ταξιδε οντας στο εξωτερικ µε τον υπολογιστή 6 Εντοπισµ ς και επισκευή βλαβών 9 Συνήθεις ερωτήσεις 11 Συµβουλές για εντοπισµ και επισκευή βλαβών 14 Μην µατα σφαλµάτων 15 Αίτηση για σέρβις 16 ιεθνής Ταξιδιωτική Εγγ ηση ( ΤΕ) 16 Πριν τηλεφωνήσετε 16 Παράρτηµα B Κοινοποιήσεις 19

8 Κινηθείτε µαζί µε τον TravelMate σας

9 Ο υπολογιστής σας TravelMate συνδυάζει υψηλή απ δοση, προσαρµοστικ τητα, λειτουργίες διαχείρισης τροφοδοσίας και δυνατ τητες πολυµέσων µε ένα µοναδικ στυλ και εργονοµικ σχεδιασµ. Εργαστείτε µε απαράµιλλη παραγωγικ τητα και αξιοπιστία µε το νέο ισχυρ υπολογιστικ σας σ ντροφο.

10 3 Κινηθείτε µαζί µε τον TravelMate σας Η παρο σα εν τητα σας παρέχει συµβουλές και υποδείξεις για τις περιπτώσεις που µετακινήστε ή ταξιδε ετε µαζί µε τον υπολογιστή σας. Αποσ νδεση απ το γραφείο Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας απ εξωτερικά περιφερειακά: 1 Αποθηκε στε την εργασία σας που βρίσκεται σε εξέλιξη. 2 Αφαιρέστε οποιοδήποτε µέσο αποθήκευσης, δισκέτα ή CD απ τον(τους) αντίστοιχο(-ους) οδηγ (-ο ς). 3 Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. 4 Κλείστε το κάλυµµα της οθ νης. 5 Αποσυνδέστε το καλώδιο απ το τροφοδορικ. 6 Αποσυνδέστε το πληκτρολ γιο, το ποντίκι (mouse), την εξωτερική οθ νη και άλλες εξωτερικές συσκευές. 7 Αποσυνδέστε την κλειδαριά ασφαλείας (Kensington lock) εάν την χρησιµοποιείτε για να ασφαλίζετε τον υπολογιστή. Μετακίνηση ταν µετακινείστε σε κοντινές αποστάσεις, για παράδειγµα, απ το γραφείο σας σε µία αίθουσα συσκέψεων Προετοιµασία του υπολογιστή Πριν µετακινήσετε τον υπολογιστή, κλείστε και ασφαλίστε το κάλυµµα της οθ νης για να το θέσετε σε τρ πο λειτουργίας αναµονής (sleep mode). Στη συνέχεια µπορείτε µε ασφάλεια να πάρετε µαζί σας τον υπολογιστή οπουδήποτε µέσα στο κτίριο. Για να βγάλετε τον υπολογιστή απ τον τρ πο λειτουργίας αναµονής, ανοίξτε την οθ νη. Στη συνέχεια µετατοπίστε και απελευθερώστε το διακ πτη τροφοδοσίας. Εάν πηγαίνετε στο γραφείο κάποιου πελάτη ή σε διαφορετικ κτίριο, µπορείτε να επιλέξετε να κλείσετε τον υπολογιστή: 1 Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Shut Down (Τερµατισµ ς)... ή Turn off Computer (Κλείσιµο Υπολογιστή) (Windows XP). 2 Επιλέξτε Shut down (Τερµατισµ ς) και κάντε κλικ στο OK, ή επιλέξτε Turn Off (Κλείσιµο) (Windows XP). - ή -

11 4 µπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία αναµονής πατώντας Fn-F4. Στη συνέχεια κλείστε και ασφαλίστε την οθ νη. ταν είστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή, απασφαλίστε και ανοίξτε την οθ νη. Στη συνέχεια µετατοπίστε και απελευθερώστε το διακ πτη τροφοδοσίας. Σηµείωση: Εάν η λυχνία ένδειξης αναµονής είναι σβηστή, ο υπολογιστής έχει εισέλθει σε τρ πο λειτουργίας Λήθαργου και έχει κλείσει. Εάν η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας είναι σβηστή αλλά η αντίστοιχη της αναµονής είναι αναµµένη, ο υπολογιστής έχει εισέλθει σε τρ πο λειτουργίας αναµονής. Και στις δ ο περιπτώσεις, µετατοπίστε και απελευθερώστε το διακ πτη τροφοδοσίας για να ανοίξετε ξανά τον υπολογιστή. Σηµειώστε τι ο υπολογιστής µπορεί να εισέλθει σε τρ πο λειτουργίας Λήθαργου αφο παραµείνει σε τρ πο λειτουργίας αναµονής για κάποιο χρονικ διάστηµα. Τι να έχετε µαζί σας σε σ ντοµες συσκέψεις Στις περισσ τερες περιπτώσεις µία πλήρως φορτισµένη κ ρια µπαταρία εξασφαλίζει τη λειτουργία του υπολογιστή για περίπου 5 ώρες. Εάν η σ σκεψη είναι µικρ τερης διάρκειας, τ τε πιθαν τατα δεν χρειάζεται να φέρετε τίποτε άλλο µαζί σας εκτ ς απ τον υπολογιστή. Τι να έχετε µαζί σας σε µακρ χρονες συσκέψεις Εάν η σ σκεψη διαρκέσει περισσ τερο απ 5 ώρες ή εάν η µπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισµένη, µπορείτε να έχετε µαζί σας το τροφοδοτικ για να τοποθετήσετε τον υπολογιστή σας σε πρίζα τοίχου στην αίθουσα συσκέψεων. Εάν η αίθουσα συσκέψεων δεν διαθέτει πρίζα, µειώστε την αποφ ρτιση της µπαταρίας θέτοντας τον υπολογιστή σε τρ πο λειτουργίας αναµονής. Πατάτε το Fn-F4 ή κλείνετε το κάλυµµα της οθ νης ποτε δεν χρησιµοποιείτε ενεργά τον υπολογιστή. Για να επανέλθετε, ανοίξτε την οθ νη (εάν είναι κλειστή) και στη συνέχεια µετατοπίστε και απελευθερώστε το διακ πτη τροφοδοσίας. Μεταφορά του υπολογιστή στο σπίτι ταν µετακινήστε απ το γραφείο στο σπίτι σας ή αντίστροφα Προετοιµασία του υπολογιστή Μετά την αποσ νδεση του υπολογιστή απ το γραφείο σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να προετοιµάσετε τον υπολογιστή για τη µετακίνηση πίσω στο σπίτι. Ελέγξτε εάν έχετε αφαιρέσει λα τα µέσα αποθήκευσης, δισκέτες και CDs, απ

12 5 τον(τους) οδηγ (-ο ς). Παράλειψη σας να αφαιρέσετε τα µέσα αποθήκευσης µπορεί να καταστρέψει την κεφαλή του οδηγο. Συσκευάστε τον υπολογιστή σε µία προστατευτική θήκη για αποφυγή µετατ πισής του και προστατε στε τον απ τράνταγµα µε κάποια ελαστική επένδυση σε περίπτωση πτώσης του. Προσοχή: Αποφ γετε τη συσκευασία αντικειµένων κοντά στο επάνω κάλυµµα του υπολογιστή. Τυχ ν πίεση στο επάνω κάλυµµα µπορεί να καταστρέψει την οθ νη Τι να πάρετε µαζί σας Πάρτε µαζί σας τα ακ λουθα είδη, εκτ ς κι αν τα έχετε ήδη στο σπίτι: Το τροφοδοτικ (AC Adapter) (εναλλασσ µενου ρε µατος) και καλώδιο τροφοδοσίας Τον εκτυπωµένο οδηγ χρήστη Τις υποµονάδες οδηγών AcerMedia Ειδικά θέµατα Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια µετακίνησής σας προς και απ τον τ πο εργασίας σας: Ελαχιστοποιήστε την επίδραση των µεταβολών της θερµοκρασίας κρατώντας τον υπολογιστή µαζί σας. Εάν χρειαστεί να σταµατήσετε για µεγάλο χρονικ διάστηµα και δεν µπορείτε να πάρετε τον υπολογιστή µαζί σας, αφήστε τον στο πορτ-µπαγκάζ του αυτοκινήτου προς αποφυγή έκθεσής του σε υπερβολική θερµ τητα. Μεταβολές στη θερµοκρασία και υγρασία µπορεί να προκαλέσουν συµπ κνωση υδρατµών. Προτο ανοίξετε τον υπολογιστή, αφήστε τον να έλθει σε θερµοκρασία δωµατίου και µετά ελέγξτε την οθ νη για τυχ ν σηµάδια συµπυκνώσεων. Εάν η αλλαγή στη θερµοκρασία είναι µεγαλ τερη απ 10 C (18 F), αφήστε τον υπολογιστή να επανέλθει αργά σε θερµοκρασία δωµατίου. Εάν είναι δυνατ, αφήστε τον υπολογιστή για 30 λεπτά σε ένα περιβάλλον µε θερµοκρασία ενδιάµεση αυτής του εξωτερικο περιβάλλοντος και της θερµοκρασίας δωµατίου. Το στήσιµο εν ς οικιακο γραφείου Εάν εργάζεστε συχνά µε τον υπολογιστή σας στο σπίτι, µπορεί να θέλετε να αγοράσετε ένα δε τερο τροφοδοτικ για χρήση στο σπίτι. Με ένα δε τερο τροφοδοτικ µπορείτε να αποφ γετε τη µεταφορά του περιττο βάρους προς και απ το σπίτι.

13 6 Εάν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας στο σπίτι για σηµαντικές χρονικές περι δους, µπορείτε επίσης να θέλετε να προσθέσετε εξωτερικ πληκτρολ γιο, οθ νη, ή ποντίκι. Ταξιδε οντας µε τον υπολογιστή ταν µετακινήστε σε µεγαλ τερη απ σταση, για παράδειγµα, απ το κτίριο του γραφείου σας στο κτίριο του γραφείου εν ς πελάτη ή ταν κάνετε τοπικά ταξίδια Προετοιµασία του υπολογιστή Προετοιµάστε τον υπολογιστή κατά τον ίδιο τρ πο πως και ταν τον παίρνετε µαζί σας στο σπίτι. Βεβαιωθείτε τι η µπαταρία του υπολογιστή είναι φορτισµένη. Οι αρχές ασφάλειας του αεροδροµίου µπορεί να σας ζητήσουν να ανοίξετε τον υπολογιστή σας κατά τη διέλευσή σας απ τα σηµεία ελέγχου. Τι να πάρετε µαζί σας Πάρτε µαζί σας τα ακ λουθα είδη: Τροφοδοτικ (AC Adapter) Εφεδρικές, πλήρως φορτισµένες µπαταρίες. Υποµονάδες οδηγών (drive modules) AcerMedia Αρχεία πρ σθετων οδηγών για εκτυπωτές εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικ εκτυπωτή Ειδικά θέµατα Εκτ ς απ τις οδηγίες που ακολουθείτε ταν παίρνετε τον υπολογιστή σπίτι, ακολουθήστε επιπλέον τις παρακάτω οδηγίες για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας εν σω ταξιδε ετε: Να παίρνετε πάντα τον υπολογιστή ως χειραποσκευή. Εάν είναι δυνατ, ζητήστε να επιθεωρήσουν τον υπολογιστή µε τα χέρια. Τα µηχανήµατα ακτίνων Χ της ασφάλειας του αεροδροµίου είναι ακίνδυνα αλλά µην περάσετε τον υπολογιστή απ ανιχνευτή µετάλλων. Αποφ γετε να εκθέτετε τις δισκέτες σε ανιχνευτές µετάλλων χειρ ς. Ταξιδε οντας στο εξωτερικ µε τον υπολογιστή ταν ταξιδε ετε απ τη µία χώρα στην άλλη Προετοιµασία του υπολογιστή Προετοιµάστε τον υπολογιστή κανονικά κατά τον ίδιο τρ πο πως και ταν ταξιδε ετε. Τι να πάρετε µαζί σας

14 7 Πάρτε µαζί σας τα ακ λουθα είδη: Τροφοδοτικ (AC adapter) Καλώδια τροφοδοσίας κατάλληλα για τη χώρα στην οποία θα ταξιδε σετε Εφεδρικές, πλήρως φορτισµένες µπαταρίες Υποµονάδες οδηγών (drive modules) AcerMedia Αρχεία πρ σθετων οδηγών για εκτυπωτές εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικ εκτυπωτή Απ δειξη αγοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί να την επιδείξετε στις τελωνειακές αρχές ιαβατήριο ιεθνο ς Ταξιδιωτικής Εγγ ησης Ειδικά θέµατα Ισχ ουν τα ίδια πως και ταν ταξιδε ετε µε τον υπολογιστή. Επιπλέον, οι παρακάτω συµβουλές είναι χρήσιµες ταν ταξιδε ετε στο εξωτερικ : ταν ταξιδε ετε σε άλλη χώρα, ελέγξτε εάν είναι συµβατή η τάση εναλλασσ µενου ρε µατος του τοπικο δικτ ου µε τις προδιαγραφές του προσαρµογέα εναλλασσ µενου ρε µατος του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν χι, αγοράστε ένα καλώδιο που να είναι συµβατ µε την τάση εναλλασσ µενου ρε µατος του τοπικο δικτ ου. Μην χρησιµοποιήσετε κιτ µετασχηµατιστών για τροφοδοσία του υπολογιστή. Εάν χρησιµοποιείτε το modem, ελέγξτε εάν το modem και ο σ νδεσµος είναι συµβατά µε το σ στηµα τηλεπικοινωνιών της χώρας στην οποία θα ταξιδε σετε.

15 Εντοπισµ ς και επισκευή βλαβών

16 Το παρ ν κεφάλαιο σας καθοδηγεί στο πώς να αντιµετωπίσετε συνηθισµένα προβλήµατα του συστήµατος. ιαβάστε το πριν καλέσετε τεχνικ σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρ βληµα. Περιπτώσεις αντιµετώπισης πιο σοβαρών προβληµάτων απαιτο ν το άνοιγµα του υπολογιστή. Μην επιχειρήσετε ο(η) ίδιος(α) να ανοίξετε τον υπολογιστή. Για βοήθεια επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Αρµ διος δικτυακ ς τ πος:

17 11 Συνήθεις ερωτήσεις Ακολουθεί ένας κατάλογος περιπτώσεων που µπορεί να προκ ψουν κατά τη διάρκεια χρήσης του υπολογιστή σας. Για κάθε µία παρέχονται απλές απαντήσεις και λ σεις. Μετατ πισα το διακ πτη τροφοδοσίας και άνοιξα την οθ νη αλλά ο υπολογιστής δεν ξεκινά. Ελέγξτε τη λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας: Εάν δεν είναι αναµµένη ο υπολογιστής δεν τροφοδοτείται µε ρε µα. Ελέγξτε τα ακ λουθα: Εάν χρησιµοποιείτε µπαταρία, ενδέχεται να είναι χαµηλή και να µην µπορεί να τροφοδοτήσει τον υπολογιστή. Συνδέστε το τροφοδοτικ για να επαναφορτίσετε την µπαταρία. Βεβαιωθείτε τι το τροφοδοτικ είναι σωστά συνδεδεµένο στον υπολογιστή και στην πρίζα. Εάν είναι αναµµένη, ελέγξτε τα ακ λουθα: Υπάρχει µήπως CD που δεν είναι για εκκίνηση ( χι CD συστήµατος) µέσα στον οδηγ οπτικών µέσων; Αφαιρέστε το ή αντικαταστήστε το µε µία δισκέτα συστήµατος και πατήστε Ctrl-Alt- Del για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Τα αρχεία του λειτουργικο συστήµατος µπορεί να είναι κατεστραµµένα ή να έχουν χαθεί. Εισάγετε στον οδηγ οπτικών µέσων τη δισκέτα εκκίνησης που δηµιουργήσατε στη διάρκεια εγκατάστασης των Windows και πατήστε Ctrl-Alt- Del για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Με αυτ ν τον τρ πο θα γίνει διάγνωση του συστήµατος καθώς και απαραίτητες διορθώσεις. εν εµφανίζεται τίποτα στην οθ νη. Το σ στηµα διαχείρισης τροφοδοσίας του υπολογιστή σβήνει αυτ µατα την οθ νη για εξοικον µηση ενέργειας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε την οθ νη σε λειτουργία. Εάν πατώντας ένα πλήκτρο η οθ νη δεν ανάψει, µπορεί να υπάρχουν δ ο αιτίες: Το επίπεδο φωτειν τητας µπορεί να είναι υπερβολικά χαµηλ. Πατήστε Fn- (α ξηση) και Fn-fl (µείωση) για να ρυθµίσετε το επίπεδο φωτειν τητας. Η διάταξη απεικ νισης µπορεί να είναι συνδεδεµένη µε µία εξωτερική οθ νη. Πατήστε το hot key (πλήκτρο) εναλλαγής απεικ νισης Fn-F5 για να επαναφέρετε την απεικ νιση στον υπολογιστή. Εάν η λυχνία ένδειξης αναµονής είναι αναµµένη, ο υπολογιστής βρίσκεται σε τρ πο λειτουργίας αναµονής. Για επαναφορά του υπολογιστή µετατοπίστε και απελευθερώστε το διακ πτη τροφοδοσίας.

18 12 Η εικ να δεν εµφανίζεται σε ολ κληρη την οθ νη. Η οθ νη του υπολογιστή διαθέτει µία προκαθορισµένη ανάλυση 1024 x 768 (XGA) για µέγεθος οθ νης 14.1 και 1400 x 1050 (SXGA+) για µέγεθος οθ νης Εάν ρυθµίσετε την ανάλυση σε χαµηλ τερη τιµή απ τις παραπάνω, το παράθυρο απεικ νισης εκτείνεται για να καλ ψει λο το χώρο της οθ νης του υπολογιστή. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε Ιδι τητες για να εµφανίσετε το παράθυρο διαλ γου Ιδι τητες Οθ νης. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις για να βεβαιωθείτε τι η ανάλυση είναι ρυθµισµένη στη σωστή τιµή. ταν η τιµή της ανάλυσης είναι χαµηλ τερη απ την ενδεδειγµένη δεν εµφανίζεται πλήρες παράθυρο απεικ νισης στην οθ νη του υπολογιστή ή σε µία εξωτερική οθ νη. εν ακο γεται ήχος απ τον υπολογιστή. Ελέγξτε τα ακ λουθα: Η ένταση του ήχου µπορεί να βρίσκεται στο κατώτατο ριο (βουβ ). Στα Windows, κοιτάξτε στο εικονίδιο ελέγχου έντασης ήχου (ηχείου) στη γραµµή εργασιών (taskbar). Εάν είναι διαγραµµένο, κάντε κλικ στο εικονίδιο και καταργήστε την επιλογή Βουβ. Τα ηχεία µπορεί να µην είναι ανοιχτά. Πατήστε το πλήκτρο Fn-F8 για να ανοίξετε τα ηχεία (αυτ το hot key κλείνει επίσης τα ηχεία). Το επίπεδο έντασης ήχου µπορεί να είναι υπερβολικά χαµηλ. Στα Windows, κοιτάξτε στο εικονίδιο ελέγχου έντασης ήχου στη γραµµή εργασιών. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά ελέγχου της έντασης ήχου για να ρυθµίσετε την ένταση. Βλ. Hot keys στη σελίδα 17 για περισσ τερες λεπτοµέρειες. Εάν στη θ ρα εξ δου της πίσω ψης του υπολογιστή είναι συνδεδεµένα ακουστικά κεφαλιο, ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία, τα εσωτερικά ηχεία κλείνουν αυτ µατα. Θέλω να βγει ο δίσκος του οδηγο οπτικών µέσων χωρίς να ανοίξω τον υπολογιστή. Ο δίσκος του οδηγο οπτικών µέσων δεν µπορεί να βγει. Υπάρχει ένα κουµπί µηχανικής αποβολής πάνω στον οδηγ οπτικών µέσων. Απλά εισάγετε τη µ τη εν ς στυλογράφου ή συνδετήρα και σπρώξτε για να βγει ο δίσκος.

19 13 Το πληκτρολ γιο δεν αποκρίνεται. Επιχειρήστε να συνδέσετε ένα εξωτερικ πληκτρολ γιο στο σ νδεσµο USB 2.0 στα αριστερά του υπολογιστή. Εάν λειτουργήσει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις καθώς το εσωτερικ καλώδιο πληκτρολογίου µπορεί να είναι χαλαρ. Η θ ρα υπερ θρων (IrDa) δεν λειτουργεί. Ελέγξτε τα ακ λουθα: Βεβαιωθείτε τι οι θ ρες υπερ θρων των δ ο συσκευών βρίσκονται σε µέγιστη απ σταση 1 µέτρου η µία απέναντι απ την άλλη (+/- 15 µοίρες). Βεβαιωθείτε τι δεν υπάρχουν εµπ δια στη διαδροµή µεταξ των δ ο θυρών υπερ θρων. Τίποτα δεν πρέπει να φράζει τις θ ρες. Βεβαιωθείτε τι και στις δ ο συσκευές χρησιµοποιείται το κατάλληλο λογισµικ (για µεταφορά αρχείων) ή τι διαθέτετε τα κατάλληλα προγράµµατα οδήγησης (για εκτ πωση σε έναν εκτυπωτή υπερ θρων). Κατά τη διάρκεια εκκίνησης του υπολογιστή, πατήστε F2 για να ανατρέξετε στο βοηθητικ πρ γραµµα του BIOS και να επιβεβαιώσετε εάν η θ ρα υπερ θρων είναι ενεργοποιηµένη. Βεβαιωθείτε τι και οι δ ο συσκευές είναι συµβατές για IrDA. Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί. Ελέγξτε τα ακ λουθα: Βεβαιωθείτε τι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στην πρίζα και τι είναι ανοιχτ ς. Βεβαιωθείτε τι το καλώδιο εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεµένο στην παράλληλη θ ρα του υπολογιστή και στην αντίστοιχη θ ρα του εκτυπωτή. Κατά τη διάρκεια εκκίνησης του υπολογιστή, πατήστε F2 για να ανατρέξετε στο βοηθητικ πρ γραµµα του BIOS και να επιβεβαιώσετε εάν η παράλληλη θ ρα είναι ενεργοποιηµένη. Θέλω να πραγµατοποιήσω τις ρυθµίσεις για το µέρος που βρίσκοµαι ώστε να χρησι- µοποιήσω το εσωτερικ modem. Για να χρησιµοποιήσετε σωστά το λογισµικ επικοινωνίας του υπολογιστή σας (π.χ. HyperTerminal), πρέπει να κάνετε τις σχετικές ρυθµίσεις για την τοποθεσία σας: 1 Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Settings (Ρυθµίσεις), Control Panel (Πίνακας Ελέγχου). 2 Κάντε διπλ κλικ στο Modems. 3 Κάντε κλικ στο Dialing Properties (Ιδι τητες Κλήσης) και πραγµατοποιήστε τις ρυθµίσεις που ισχ ουν για την τοποθεσία σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των Windows.

20 14 Συµβουλές για εντοπισµ και επισκευή βλαβών Ο παρών φορητ ς υπολογιστής ενσωµατώνει έναν προηγµένο σχεδιασµ που επιτρέπει την εµφάνιση µηνυµάτων σφαλµάτων (error messages) στην οθ νη προκειµένου να σας βοηθά στην επίλυση προβληµάτων. Εάν το σ στηµα αναφέρει ένα µήνυµα σφάλµατος ή εάν παρουσιαστεί σ µπτωµα σφάλµατος, δείτε τα Μην µατα σφαλµάτων στη σελίδα 61. Εάν το πρ βληµα δεν µπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας. Βλ. Αίτηση για σέρβις στη σελίδα 62.

21 15 Μην µατα σφαλµάτων Εάν λάβετε ένα µήνυµα σφάλµατος (error messages), σηµειώστε το µήνυµα και προβείτε στη διορθωτική ενέργεια. Ο ακ λουθος πίνακας αναγράφει αλφαβητικά τα µην µατα σφαλµάτων µαζί µε το συνιστώµενο τρ πο ενέργειας. Μην µατα Σφαλµάτων (Error Messages) Χαλασµένη µπαταρία CMOS Σφάλµα Αθροίσµατος ελέγχου CMOS (CMOS Checksum error) Αποτυχία Εκκίνησης συστήµατος Σφάλµα ιαµ ρφωσης Εξοπλισµο Σφάλµα 0 Σκληρο ίσκου Σφάλµα Εκτεταµένου Τ που 0 Σκληρο ίσκου Σφάλµα Ισοτιµίας Εισ δου/εξ δου (I/O Party Error) Σφάλµα Πληκτρολογίου ή Μη Σ νδεση Πληκτρολογίου Σφάλµα ιασ νδεσης Πληκτρολογίου Αποπροσαρµογή Μεγέθους Μνήµης ιορθωτική Ενέργεια Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Εισάγετε µία δισκέτα συστήµατος (εκκίνησης) στον οδηγ δισκέτας (Α:) και στη συνέχεια πατήστε Enter για επανεκκίνηση Πατήστε F2 (κατά τη διάρκεια της εκκίνησης) για να εισέλθετε στο βοηθητικ πρ γραµµα του BIOS. Στη συνέχεια πατήστε Esc για να εξέλθετε και να διαµορφώσετε εκ νέου τον υπολογιστή. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις Πατήστε F2 (κατά τη διάρκεια της εκκίνησης) για να εισέλθετε στο βοηθητικ πρ γραµµα του BIOS. Στη συνέχεια πατήστε Esc για να εξέλθετε και να διαµορφώσετε εκ νέου τον υπολογιστή Εάν εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα και µετά τη λήψη των διορθωτικών µέτρων, επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις για βοήθεια. Κάποια προβλήµατα µπορο ν να επιλυθο ν χρησιµοποιώντας το βοηθητικ πρ γραµµα του BIOS.

22 16 Αίτηση για σέρβις ιεθνής Ταξιδιωτική Εγγ ηση ( ΤΕ) Ο υπολογιστής σας υποστηρίζεται απ µία ιεθνή Ταξιδιωτική Εγγ ηση ( ΤΕ) που σας παρέχει ασφάλεια και ηρεµία ταν ταξιδε ετε. Το παγκ σµιο δίκτυο των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας µας είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσει χέρι βοήθειας. Ένα διαβατήριο ΤΕ συνοδε ει τον υπολογιστή σας. Αυτ το διαβατήριο περιέχει λα σα χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρ γραµµα ΤΕ. Στο χρήσιµο αυτ φυλλάδιο υπάρχει κατάλογος των διαθέσιµων εξουσιοδοτηµένων κέντρων σέρβις. ιαβάστε επιµελώς αυτ το διαβατήριο. Έχετε πάντα µαζί σας πρ χειρο το διαβατήριο ΤΕ, ειδικά ταν ταξιδε ετε, για να επωφελείστε απ τα κέντρα µας υποστήριξης. Τοποθετήστε την απ δειξη αγοράς στην εσωτερική τσέπη του µπροστινο καλ µµατος του διαβατηρίου ΤΕ. Ακ µα και στην περίπτωση που η χώρα στην οποία θα ταξιδε σετε δεν διαθέτει κέντρο εξυπηρέτησης ΤΕ εξουσιοδοτηµένο απ την Acer, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα γραφεία µας διεθνώς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Acer για τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες µε δ ο τρ πους: Παγκ σµια υπηρεσία Internet (www.acersupport.com) Αριθµοί τεχνικής υποστήριξης σε διάφορες χώρες Μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο µε τους αριθµο ς τεχνικής υποστήριξης ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα: 1 Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Settings (Ρυθµίσεις), Control Panel (Πίνακας Ελέγχου). 2 Κάντε διπλ κλικ στο System (Σ στηµα). 3 Κάντε κλικ στο κουµπί Support Information (Πληροφορίες Υποστήριξης). Πριν τηλεφωνήσετε ταν τηλεφωνείτε στην Acer για online εξυπηρέτηση, πρέπει να έχετε διαθέσιµες τις ακ λουθες πληροφορίες και να βρίσκεστε στον υπολογιστή σας. Με την υποστήριξή σας µπορο µε να µειώσουµε το χρ νο διάρκειας της τηλεφωνικής κλήσης και να σας βοηθήσουµε αποτελεσµατικά στην επίλυση των προβληµάτων σας. Εάν παρουσιαστο ν µην µατα σφαλµάτων ή επαναλαµβαν µενοι ήχοι στον υπολογιστή σας, καταγράψτε τα µην µατα καθώς εµφανίζονται στην οθ νη (ή τον αριθµ και τη σειρά στην περίπτωση ήχων).

23 17 Πρέπει υποχρεωτικά να δώσετε τις ακ λουθες πληροφορίες: νοµα: ιε θυνση: Αριθµ ς τηλεφώνου: Τ πος µηχανήµατος και µοντέλου: Αριθµ ς σειράς (Serial number): Ηµεροµηνία αγοράς:

24 Παράρτηµα B Κοινοποιήσεις

25 Αυτ το παράρτηµα αναγράφει τις γενικές κοινοποιήσεις για τον υπολογιστή σας.

26 21 Κοινοποίηση της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Η παρο σα συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί τι συµµορφώνεται µε τους περιορισµο ς µίας ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β σ µφωνα µε το Μέρος 15 των Κανονισµών της FCC. Αυτοί οι περιορισµοί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία απέναντι σε επιζήµιες παρεµβολές σε περίπτωση εγκατάστασης της συσκευής σε οικία. Η παρο σα συσκευή παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµπει ενέργεια ραδιοσυχν τητας. Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιείται σ µφωνα µε τις οδηγίες µπορεί να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές στις ασ ρµατες επικοινωνίες. Ωστ σο, δεν παρέχεται εγγ ηση τι δεν θα συµβο ν παρεµβολές σε µία συγκεκρι- µένη εγκατάσταση. Εάν η παρο σα συσκευή ντως προκαλεί επιζήµιες παρεµβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγον ς που µπορεί να επιβεβαιωθεί κλείνοντας και ανοίγοντας τη συσκευή, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει το πρ βληµα εφαρµ ζοντας ένα ή περισσ τερα απ τα ακ λουθα µέτρα: Αλλάζοντας τον προσανατολισµ ή τη θέση τοποθέτησης της κεραίας λήψης Αυξάνοντας την απ σταση µεταξ της συσκευής και του δέκτη Συνδέοντας τη συσκευή σε µία πρίζα κυκλώµατος διαφορετικο απ αυτ στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης Ζητώντας συµβουλευτική βοήθεια απ τον αντιπρ σωπο ή έναν πεπειραµένο τεχνικ ραδιοφώνων/τηλεοράσεων Κοινοποίηση: Θωρακισµένα καλώδια λες οι συνδέσεις µε άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται χρησιµοποιώντας θωρακισµένα καλώδια προς συµµ ρφωση µε τους κανονισµο ς της FCC. Κοινοποίηση: Περιφερειακές συσκευές Μ νο περιφερειακά (συσκευές εισ δου/εξ δου, τερµατικά, εκτυπωτές, κ.λπ.) που είναι πιστοποιηµένα τι συµµορφώνονται µε τους περιορισµο ς της Κατηγορίας Β επιτρέπεται να συνδεθο ν στον παρ ντα εξοπλισµ. Λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη. Προσοχή Αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς τη ρητή έγκριση του κατασκευαστή µπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη, η οποία παραχωρείται απ την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, να χειρίζεται αυτ ν τον υπολογιστή.

27 22 ροι χρήσης Το παρ ν τµήµα συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών της FCC. Η χρήση υπ κειται στους ακ λουθους δ ο ρους: (1) η παρο σα συσκευή δεν θα πρέπει να προκαλεί επιζήµιες παρεµβολές και (2) η παρο σα συσκευή θα πρέπει να δέχεται τυχ ν παρεµβολές, περιλαµβανοµένων παρεµβολών που µπορεί να προκαλέσουν ανεπιθ µητη λειτουργία. Κοινοποίηση: Καναδοί χρήστες Η παρο σα ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β συµµορφώνεται µε λες τις απαιτήσεις των Καναδικών Κανονισµών για Εξοπλισµ που Προκαλεί Παρεµβολές. Κοινοποιήσεις για το modem Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) Η παρο σα συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 68 των Κανονισµών της FCC. Τοποθετηµένη στην κάτω πλευρά του modem είναι µία ετικέτα που αναγράφει, µεταξ άλλων πληροφοριών, Τον Αριθµ Καταχώρησης και τον Αριθµ Ισοδυναµίας Κουδουνιο (REN) γι αυτή τη συσκευή. Υποχρεο σθε να δώσετε αυτές τις πληροφορίες στην τηλεφωνική σας εταιρία, εάν σας ζητηθεί. Εάν η τηλεφωνική σας συσκευή προκαλεί βλάβη στο δίκτυο τηλεφωνίας, η τηλεφωνική εταιρία µπορεί να διακ ψει προσωρινά τη σ νδεσή σας. Εάν είναι εφικτ, θα σας ειδοποιήσουν εκ των προτέρων. Αλλά εάν η προειδοποίηση δεν είναι εφικτή για πρακτικο ς λ γους, θα ειδοποιηθείτε το συντοµ τερο δυνατ. Θα ενηµερωθείτε επίσης για το δικαίωµά σας να καταθέσετε αγωγή εναντίον της FCC. Η τηλεφωνική σας εταιρία µπορεί να προβεί σε αλλαγές στις υπηρεσίες, εξοπλισµ, λειτουργίες ή διαδικασίες της που θα µπορο σαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής σας. Εάν το πράξει, θα ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων για να µπορέσετε να διατηρήσετε αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών. Εάν η παρο σα συσκευή δεν λειτουργήσει σωστά, αποσυνδέστε την απ την τηλεφωνική γραµµή για να εξακριβώσετε εάν αυτή προκαλεί το πρ βληµα. Εάν το πρ βληµα οφείλεται στη συσκευή, διακ ψτε τη χρήση της και επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπο ή τον πωλητή σας. TBR 21 Η παρο σα συσκευή έχει εγκριθεί [Απ φαση Συµβουλίου 98/482/EC - TBR-21 ] για πανευρωπαϊκή σ νδεση απλο τερµατικο σε ίκτυο Τηλεφωνίας PSTN. Ωστ σο, λ γω διαφορών ανάµεσα στα ξεχωριστά δίκτυα PSTN των διαφ ρων χωρών, η έγκριση απ µ νη της δεν εγγυάται ανεπιφ λακτα την επιτυχή λειτουργία σε κάθε σηµείο απ ληξης PSTN. Σε περίπτωση προβληµάτων θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή της συσκευής σας µε την πρώτη ευκαιρία.

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1550M Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Έναρξη χρήσης 4 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Φόρτιση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα