Notebook της σειράς ACER TravelMate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Notebook της σειράς ACER TravelMate"

Transcript

1 Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη

2 Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση: Φεβρουάριος 2003 Ενδέχεται περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες της παρο σας έκδοσης χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για µία τέτοια αναθεώρηση ή αλλαγές. Τέτοιες αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδ σεις του παρ ντος εγχειριδίου ή σε συµπληρωµατικά έγγραφα και εκδ σεις. Η εταιρία δεν προβαίνει σε καµία αντιπροσώπευση ή εγγ ηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, σον αφορά τα περιεχ µενα της παρο σας έκδοσης και αρνείται ρητά τις τεκµαιρ µενες εγγυήσεις εµπορευσιµ τητας ή καταλληλ τητας για ένα συγκεκριµένο σκοπ. Καταγράψτε τις πληροφορίες αριθµο µοντέλου, αριθµο σειράς (serial number), ηµεροµηνίας και τ που αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο αριθµ ς σειράς και ο αριθµ ς µοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα που επισυνάπτεται στον υπολογιστή σας. λη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα σας θα πρέπει να περιλαµβάνει τον αριθµ σειράς, τον αριθµ µοντέλου και τις πληροφορίες αγοράς. Κανένα τµήµα της παρο σας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί σε σ στηµα ανάκτησης, ή να µεταβιβαστεί σε καµία µορφή ή µε κανένα µέσο, ηλεκτρονικ, µηχανικ, φωτοαντιγραφικ, ή άλλο, χωρίς την προηγο µενη γραπτή άδεια της Acer Incorporated. Φορητ ς υπολογιστής της σειράς Acer TravelMate Αριθµ ς µοντέλου: Αριθµ ς σειράς: Ηµεροµηνία αγοράς: Τ πος αγοράς: Το Acer και το λογ τυπο της Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated. Τα ον - µατα προϊ ντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιο νται στην παρο σα έκδοση µ νο για αναγνωριστικο ς σκοπο ς και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες.

3 iii Κατά πρώτο λ γο Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε που επιλέξατε τη σειρά φορητών υπολογιστών TravelMate. Ελπίζουµε να µείνετε ευχαριστηµένοι µε τον TravelMate σας τ σο σο απολα σαµε τη διαδικασία κατασκευής του για σας. Οι οδηγοί σας Για να σας βοηθήσουµε στη χρήση του TravelMate σας, έχουµε σχεδιάσει ένα σετ οδηγών: Πρώτα απ λα, η αφίσα Μ νο για αρχάριους... σας βοηθά να ξεκινήσετε µε το στήσιµο του υπολογιστή σας. Ο παρών Οδηγ ς χρήστη σάς παρουσιάζει τους πολλο ς τρ πους µε τους οποίους ο υπολογιστής σας µπορεί να σάς βοηθήσει να είστε πιο παραγωγικοί. Ο παρ ν οδηγ ς παρέχει σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογιστή, γι αυτ διαβάστε τον επιµελώς. Εάν κάποια στιγµή χρειαστείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο, ο παρ ν Οδηγ ς χρήστη διατίθεται επίσης σε µορφή PDF (Μορφή Φορητο Εγγράφου). Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα: 1 Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Programs (Προγράµµατα), TravelMate. 2 Κάντε κλικ στο TravelMate User s guide (Οδηγ ς χρήστη TravelMate). Σηµείωση: Για να προβάλετε το αρχείο απαιτείται εγκατάσταση του προγράµµατος Adobe Acrobat Reader. Εάν το πρ γραµµα Adobe Acrobat Reader δεν είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ στο Οδηγ ς χρήστη TravelMate θα τρέξει πρώτα το πρ γραµµα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθ νη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά µε τον τρ πο χρήσης του προγράµµατος Adobe Acrobat Readerr, ανατρέξτε στο µενο Help (Βοήθεια). Για περισσ τερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊ ντα και τις υπηρεσίες µας καθώς και για πληροφορίες υποστήριξης, επισκεφθείτε το ικτυακ µας τ πο (global.acer.com).

4 iv Βασική φροντίδα και συµβουλές για χρήση του υπολογιστή σας Άνοιγµα και κλείσιµο του υπολογιστή σας. Για να ανοίξετε τον υπολογιστή σας, απλά πατήστε το κουµπί τροφοδ τησης αριστερά των πλήκτρων εκκίνησης που βρίσκονται πάνω απ το τυπικ πληκτρολ γιο του TravelMate. Βλ. Front open view ( Εµπρ ς ακάλυπτη ψη ) στη σελίδα 3 για τη θέση του διακ πτη τροφοδοσίας. Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή, κάντε ένα απ τα ακ λουθα: Χρησιµοποιήστε την εντολή τερµατισµο των Windows Σε Windows 2000: Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Shut Down (Τερµατισµ ς)..., και επιλέξτε Shut down (Τερµατισµ ς). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK. - ή - Σε Windows XP: Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Turn off Computer (Κλείσιµο Υπολογιστή). Στη συνέχεια κάντε κλικ στο Turn off (Κλείσιµο). Χρησιµοποιήστε το κουµπί τροφοδοσίας Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το κουµπί τροφοδοσίας για να εκτελέσετε λειτουργίες διαχείρισης τροφοδοσίας. είτε τη βοήθεια των Windows για περισσ τερες πληροφορίες. Χρησιµοποιήστε τις προσαρµοσµένες λειτουργίες για διαχείριση τροφοδοσίας Μπορείτε επίσης να τερµατίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή κλείνοντας το κάλυµµα της οθ νης ή πατώντας το πλήκτρο (hot key) πνου (Fn-F4). είτε τον on-line οδηγ για λεπτοµέρειες. Σηµείωση: Εάν δεν µπορείτε να τερµατίσετε κανονικά τον υπολογιστή, πατήστε το διακ πτη τροφοδοσίας και κρατήστε τον πατηµένο για περισσ τερο απ τέσσερα δευτερ λεπτα για να κλείσετε τον υπολογιστή. Εάν κλείσατε τον υπολογιστή και θέλετε να τον ανοίξετε ξανά, περιµένετε προηγουµένως τουλάχιστον δ ο δευτερ λεπτα. Φροντίδα του υπολογιστή σας Ο υπολογιστής σας θα σάς εξυπηρετήσει ικανοποιητικά εάν τον φροντίζετε. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην τον τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερµ τητας, πως καλοριφέρ. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε θερµοκρασίες κάτω απ 0 C (32 F) ή πάνω απ 50 C (122 F).

5 v Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε µαγνητικά πεδία. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε βροχή ή υγρασία. Μην χ νετε νερ ή άλλο υγρ πάνω στον υπολογιστή. Αποφ γετε ισχυρά τραντάγµατα και δονήσεις του υπολογιστή. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε σκ νη και ρ πους. Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείµενα πάνω στον υπολογιστή για να αποφ γετε τυχ ν φθορά. Μην χτυπάτε µε δ ναµη την οθ νη του υπολογιστή ταν την κλείνετε. Μην τοποθετείτε ποτέ τον υπολογιστή σε ανώµαλες επιφάνειες. Φροντίδα του τροφοδοτικο (AC adapter) (εναλλασσ µενου ρε µατος) Ακολουθο ν συµβουλές για το πώς να φροντίζετε το τροφοδοτικ σας: Μην συνδέετε το τροφοδοτικ σε καµία άλλη συσκευή. Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ή µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω του. Φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τυχ ν άλλα καλώδια να είναι αποµακρυσµένα απ σηµεία κίνησης ατ µων. ταν βγάζετε το καλώδιο απ την πρίζα, µην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο αλλά το αρσενικ β σµα. Η τιµή των συνολικών αµπέρ του εξοπλισµο που τροφοδοτείται δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή του καλωδίου εάν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Επίσης, η συνολική τιµή ρε µατος λου του εξοπλισµο που τροφοδοτείται απ µία απλή πρίζα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιµή της ηλεκτρικής ασφάλειας. Φροντίδα της µπαταρίας Ακολουθο ν συµβουλές για το πώς να φροντίζετε την µπαταρία σας: Χρησιµοποιείτε µ νο µπαταρίες του ίδιου τ που για αντικατάσταση. ιακ πτετε την τροφοδοσία πριν την αφαίρεση ή αντικατάσταση µπαταριών. Μην πειραµατίζεστε µε µπαταρίες. Κρατήστε τις µακριά απ παιδιά. Απορρίψτε χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σ µφωνα µε τους τοπικο ς κανονισµο ς. Προβείτε σε ανακ κλωση εάν είναι δυνατ. Καθαρισµ ς και συντήρηση ταν καθαρίζετε τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Κλείστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε την µπαταρία.

6 vi 2 Αποσυνδέστε το τροφοδοτικο. 3 Χρησιµοποιήστε ένα µαλακ φασµα υγραµένο µε νερ. Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά σε υγρή µορφή ή µορφή σπρέι. 4 Για να καθαρίσετε την οθ νη χρησιµοποιήστε ένα κιτ καθαρισµο οθ νης υγρών κρυστάλλων (LCD). Εάν συµβεί ένα απ τα ακ λουθα: Ο υπολογιστής πέσει ή το σώµα του υπολογιστή έχει καταστραφεί. Έχει χυθεί υγρ µέσα στον υπολογιστή. Ο υπολογιστής δεν λειτουργεί κανονικά. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Εντοπισµ ς και επισκευή βλαβών" στη σελίδα 9.

7 vii Κατά πρώτο λ γο Οι οδηγοί σας Βασική φροντίδα και συµβουλές για χρήση του υπολογιστή σας iii iii iv Κινηθείτε µαζί µε τον TravelMate σας 1 Αποσ νδεση απ το γραφείο 3 Μετακίνηση 3 Λήψη του υπολογιστή στο σπίτι 6 Ταξιδε οντας µε τον υπολογιστή 6 Ταξιδε οντας στο εξωτερικ µε τον υπολογιστή 6 Εντοπισµ ς και επισκευή βλαβών 9 Συνήθεις ερωτήσεις 11 Συµβουλές για εντοπισµ και επισκευή βλαβών 14 Μην µατα σφαλµάτων 15 Αίτηση για σέρβις 16 ιεθνής Ταξιδιωτική Εγγ ηση ( ΤΕ) 16 Πριν τηλεφωνήσετε 16 Παράρτηµα B Κοινοποιήσεις 19

8 Κινηθείτε µαζί µε τον TravelMate σας

9 Ο υπολογιστής σας TravelMate συνδυάζει υψηλή απ δοση, προσαρµοστικ τητα, λειτουργίες διαχείρισης τροφοδοσίας και δυνατ τητες πολυµέσων µε ένα µοναδικ στυλ και εργονοµικ σχεδιασµ. Εργαστείτε µε απαράµιλλη παραγωγικ τητα και αξιοπιστία µε το νέο ισχυρ υπολογιστικ σας σ ντροφο.

10 3 Κινηθείτε µαζί µε τον TravelMate σας Η παρο σα εν τητα σας παρέχει συµβουλές και υποδείξεις για τις περιπτώσεις που µετακινήστε ή ταξιδε ετε µαζί µε τον υπολογιστή σας. Αποσ νδεση απ το γραφείο Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας απ εξωτερικά περιφερειακά: 1 Αποθηκε στε την εργασία σας που βρίσκεται σε εξέλιξη. 2 Αφαιρέστε οποιοδήποτε µέσο αποθήκευσης, δισκέτα ή CD απ τον(τους) αντίστοιχο(-ους) οδηγ (-ο ς). 3 Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. 4 Κλείστε το κάλυµµα της οθ νης. 5 Αποσυνδέστε το καλώδιο απ το τροφοδορικ. 6 Αποσυνδέστε το πληκτρολ γιο, το ποντίκι (mouse), την εξωτερική οθ νη και άλλες εξωτερικές συσκευές. 7 Αποσυνδέστε την κλειδαριά ασφαλείας (Kensington lock) εάν την χρησιµοποιείτε για να ασφαλίζετε τον υπολογιστή. Μετακίνηση ταν µετακινείστε σε κοντινές αποστάσεις, για παράδειγµα, απ το γραφείο σας σε µία αίθουσα συσκέψεων Προετοιµασία του υπολογιστή Πριν µετακινήσετε τον υπολογιστή, κλείστε και ασφαλίστε το κάλυµµα της οθ νης για να το θέσετε σε τρ πο λειτουργίας αναµονής (sleep mode). Στη συνέχεια µπορείτε µε ασφάλεια να πάρετε µαζί σας τον υπολογιστή οπουδήποτε µέσα στο κτίριο. Για να βγάλετε τον υπολογιστή απ τον τρ πο λειτουργίας αναµονής, ανοίξτε την οθ νη. Στη συνέχεια µετατοπίστε και απελευθερώστε το διακ πτη τροφοδοσίας. Εάν πηγαίνετε στο γραφείο κάποιου πελάτη ή σε διαφορετικ κτίριο, µπορείτε να επιλέξετε να κλείσετε τον υπολογιστή: 1 Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Shut Down (Τερµατισµ ς)... ή Turn off Computer (Κλείσιµο Υπολογιστή) (Windows XP). 2 Επιλέξτε Shut down (Τερµατισµ ς) και κάντε κλικ στο OK, ή επιλέξτε Turn Off (Κλείσιµο) (Windows XP). - ή -

11 4 µπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία αναµονής πατώντας Fn-F4. Στη συνέχεια κλείστε και ασφαλίστε την οθ νη. ταν είστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή, απασφαλίστε και ανοίξτε την οθ νη. Στη συνέχεια µετατοπίστε και απελευθερώστε το διακ πτη τροφοδοσίας. Σηµείωση: Εάν η λυχνία ένδειξης αναµονής είναι σβηστή, ο υπολογιστής έχει εισέλθει σε τρ πο λειτουργίας Λήθαργου και έχει κλείσει. Εάν η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας είναι σβηστή αλλά η αντίστοιχη της αναµονής είναι αναµµένη, ο υπολογιστής έχει εισέλθει σε τρ πο λειτουργίας αναµονής. Και στις δ ο περιπτώσεις, µετατοπίστε και απελευθερώστε το διακ πτη τροφοδοσίας για να ανοίξετε ξανά τον υπολογιστή. Σηµειώστε τι ο υπολογιστής µπορεί να εισέλθει σε τρ πο λειτουργίας Λήθαργου αφο παραµείνει σε τρ πο λειτουργίας αναµονής για κάποιο χρονικ διάστηµα. Τι να έχετε µαζί σας σε σ ντοµες συσκέψεις Στις περισσ τερες περιπτώσεις µία πλήρως φορτισµένη κ ρια µπαταρία εξασφαλίζει τη λειτουργία του υπολογιστή για περίπου 5 ώρες. Εάν η σ σκεψη είναι µικρ τερης διάρκειας, τ τε πιθαν τατα δεν χρειάζεται να φέρετε τίποτε άλλο µαζί σας εκτ ς απ τον υπολογιστή. Τι να έχετε µαζί σας σε µακρ χρονες συσκέψεις Εάν η σ σκεψη διαρκέσει περισσ τερο απ 5 ώρες ή εάν η µπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισµένη, µπορείτε να έχετε µαζί σας το τροφοδοτικ για να τοποθετήσετε τον υπολογιστή σας σε πρίζα τοίχου στην αίθουσα συσκέψεων. Εάν η αίθουσα συσκέψεων δεν διαθέτει πρίζα, µειώστε την αποφ ρτιση της µπαταρίας θέτοντας τον υπολογιστή σε τρ πο λειτουργίας αναµονής. Πατάτε το Fn-F4 ή κλείνετε το κάλυµµα της οθ νης ποτε δεν χρησιµοποιείτε ενεργά τον υπολογιστή. Για να επανέλθετε, ανοίξτε την οθ νη (εάν είναι κλειστή) και στη συνέχεια µετατοπίστε και απελευθερώστε το διακ πτη τροφοδοσίας. Μεταφορά του υπολογιστή στο σπίτι ταν µετακινήστε απ το γραφείο στο σπίτι σας ή αντίστροφα Προετοιµασία του υπολογιστή Μετά την αποσ νδεση του υπολογιστή απ το γραφείο σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να προετοιµάσετε τον υπολογιστή για τη µετακίνηση πίσω στο σπίτι. Ελέγξτε εάν έχετε αφαιρέσει λα τα µέσα αποθήκευσης, δισκέτες και CDs, απ

12 5 τον(τους) οδηγ (-ο ς). Παράλειψη σας να αφαιρέσετε τα µέσα αποθήκευσης µπορεί να καταστρέψει την κεφαλή του οδηγο. Συσκευάστε τον υπολογιστή σε µία προστατευτική θήκη για αποφυγή µετατ πισής του και προστατε στε τον απ τράνταγµα µε κάποια ελαστική επένδυση σε περίπτωση πτώσης του. Προσοχή: Αποφ γετε τη συσκευασία αντικειµένων κοντά στο επάνω κάλυµµα του υπολογιστή. Τυχ ν πίεση στο επάνω κάλυµµα µπορεί να καταστρέψει την οθ νη Τι να πάρετε µαζί σας Πάρτε µαζί σας τα ακ λουθα είδη, εκτ ς κι αν τα έχετε ήδη στο σπίτι: Το τροφοδοτικ (AC Adapter) (εναλλασσ µενου ρε µατος) και καλώδιο τροφοδοσίας Τον εκτυπωµένο οδηγ χρήστη Τις υποµονάδες οδηγών AcerMedia Ειδικά θέµατα Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια µετακίνησής σας προς και απ τον τ πο εργασίας σας: Ελαχιστοποιήστε την επίδραση των µεταβολών της θερµοκρασίας κρατώντας τον υπολογιστή µαζί σας. Εάν χρειαστεί να σταµατήσετε για µεγάλο χρονικ διάστηµα και δεν µπορείτε να πάρετε τον υπολογιστή µαζί σας, αφήστε τον στο πορτ-µπαγκάζ του αυτοκινήτου προς αποφυγή έκθεσής του σε υπερβολική θερµ τητα. Μεταβολές στη θερµοκρασία και υγρασία µπορεί να προκαλέσουν συµπ κνωση υδρατµών. Προτο ανοίξετε τον υπολογιστή, αφήστε τον να έλθει σε θερµοκρασία δωµατίου και µετά ελέγξτε την οθ νη για τυχ ν σηµάδια συµπυκνώσεων. Εάν η αλλαγή στη θερµοκρασία είναι µεγαλ τερη απ 10 C (18 F), αφήστε τον υπολογιστή να επανέλθει αργά σε θερµοκρασία δωµατίου. Εάν είναι δυνατ, αφήστε τον υπολογιστή για 30 λεπτά σε ένα περιβάλλον µε θερµοκρασία ενδιάµεση αυτής του εξωτερικο περιβάλλοντος και της θερµοκρασίας δωµατίου. Το στήσιµο εν ς οικιακο γραφείου Εάν εργάζεστε συχνά µε τον υπολογιστή σας στο σπίτι, µπορεί να θέλετε να αγοράσετε ένα δε τερο τροφοδοτικ για χρήση στο σπίτι. Με ένα δε τερο τροφοδοτικ µπορείτε να αποφ γετε τη µεταφορά του περιττο βάρους προς και απ το σπίτι.

13 6 Εάν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας στο σπίτι για σηµαντικές χρονικές περι δους, µπορείτε επίσης να θέλετε να προσθέσετε εξωτερικ πληκτρολ γιο, οθ νη, ή ποντίκι. Ταξιδε οντας µε τον υπολογιστή ταν µετακινήστε σε µεγαλ τερη απ σταση, για παράδειγµα, απ το κτίριο του γραφείου σας στο κτίριο του γραφείου εν ς πελάτη ή ταν κάνετε τοπικά ταξίδια Προετοιµασία του υπολογιστή Προετοιµάστε τον υπολογιστή κατά τον ίδιο τρ πο πως και ταν τον παίρνετε µαζί σας στο σπίτι. Βεβαιωθείτε τι η µπαταρία του υπολογιστή είναι φορτισµένη. Οι αρχές ασφάλειας του αεροδροµίου µπορεί να σας ζητήσουν να ανοίξετε τον υπολογιστή σας κατά τη διέλευσή σας απ τα σηµεία ελέγχου. Τι να πάρετε µαζί σας Πάρτε µαζί σας τα ακ λουθα είδη: Τροφοδοτικ (AC Adapter) Εφεδρικές, πλήρως φορτισµένες µπαταρίες. Υποµονάδες οδηγών (drive modules) AcerMedia Αρχεία πρ σθετων οδηγών για εκτυπωτές εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικ εκτυπωτή Ειδικά θέµατα Εκτ ς απ τις οδηγίες που ακολουθείτε ταν παίρνετε τον υπολογιστή σπίτι, ακολουθήστε επιπλέον τις παρακάτω οδηγίες για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας εν σω ταξιδε ετε: Να παίρνετε πάντα τον υπολογιστή ως χειραποσκευή. Εάν είναι δυνατ, ζητήστε να επιθεωρήσουν τον υπολογιστή µε τα χέρια. Τα µηχανήµατα ακτίνων Χ της ασφάλειας του αεροδροµίου είναι ακίνδυνα αλλά µην περάσετε τον υπολογιστή απ ανιχνευτή µετάλλων. Αποφ γετε να εκθέτετε τις δισκέτες σε ανιχνευτές µετάλλων χειρ ς. Ταξιδε οντας στο εξωτερικ µε τον υπολογιστή ταν ταξιδε ετε απ τη µία χώρα στην άλλη Προετοιµασία του υπολογιστή Προετοιµάστε τον υπολογιστή κανονικά κατά τον ίδιο τρ πο πως και ταν ταξιδε ετε. Τι να πάρετε µαζί σας

14 7 Πάρτε µαζί σας τα ακ λουθα είδη: Τροφοδοτικ (AC adapter) Καλώδια τροφοδοσίας κατάλληλα για τη χώρα στην οποία θα ταξιδε σετε Εφεδρικές, πλήρως φορτισµένες µπαταρίες Υποµονάδες οδηγών (drive modules) AcerMedia Αρχεία πρ σθετων οδηγών για εκτυπωτές εάν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικ εκτυπωτή Απ δειξη αγοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί να την επιδείξετε στις τελωνειακές αρχές ιαβατήριο ιεθνο ς Ταξιδιωτικής Εγγ ησης Ειδικά θέµατα Ισχ ουν τα ίδια πως και ταν ταξιδε ετε µε τον υπολογιστή. Επιπλέον, οι παρακάτω συµβουλές είναι χρήσιµες ταν ταξιδε ετε στο εξωτερικ : ταν ταξιδε ετε σε άλλη χώρα, ελέγξτε εάν είναι συµβατή η τάση εναλλασσ µενου ρε µατος του τοπικο δικτ ου µε τις προδιαγραφές του προσαρµογέα εναλλασσ µενου ρε µατος του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν χι, αγοράστε ένα καλώδιο που να είναι συµβατ µε την τάση εναλλασσ µενου ρε µατος του τοπικο δικτ ου. Μην χρησιµοποιήσετε κιτ µετασχηµατιστών για τροφοδοσία του υπολογιστή. Εάν χρησιµοποιείτε το modem, ελέγξτε εάν το modem και ο σ νδεσµος είναι συµβατά µε το σ στηµα τηλεπικοινωνιών της χώρας στην οποία θα ταξιδε σετε.

15 Εντοπισµ ς και επισκευή βλαβών

16 Το παρ ν κεφάλαιο σας καθοδηγεί στο πώς να αντιµετωπίσετε συνηθισµένα προβλήµατα του συστήµατος. ιαβάστε το πριν καλέσετε τεχνικ σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρ βληµα. Περιπτώσεις αντιµετώπισης πιο σοβαρών προβληµάτων απαιτο ν το άνοιγµα του υπολογιστή. Μην επιχειρήσετε ο(η) ίδιος(α) να ανοίξετε τον υπολογιστή. Για βοήθεια επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Αρµ διος δικτυακ ς τ πος:

17 11 Συνήθεις ερωτήσεις Ακολουθεί ένας κατάλογος περιπτώσεων που µπορεί να προκ ψουν κατά τη διάρκεια χρήσης του υπολογιστή σας. Για κάθε µία παρέχονται απλές απαντήσεις και λ σεις. Μετατ πισα το διακ πτη τροφοδοσίας και άνοιξα την οθ νη αλλά ο υπολογιστής δεν ξεκινά. Ελέγξτε τη λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας: Εάν δεν είναι αναµµένη ο υπολογιστής δεν τροφοδοτείται µε ρε µα. Ελέγξτε τα ακ λουθα: Εάν χρησιµοποιείτε µπαταρία, ενδέχεται να είναι χαµηλή και να µην µπορεί να τροφοδοτήσει τον υπολογιστή. Συνδέστε το τροφοδοτικ για να επαναφορτίσετε την µπαταρία. Βεβαιωθείτε τι το τροφοδοτικ είναι σωστά συνδεδεµένο στον υπολογιστή και στην πρίζα. Εάν είναι αναµµένη, ελέγξτε τα ακ λουθα: Υπάρχει µήπως CD που δεν είναι για εκκίνηση ( χι CD συστήµατος) µέσα στον οδηγ οπτικών µέσων; Αφαιρέστε το ή αντικαταστήστε το µε µία δισκέτα συστήµατος και πατήστε Ctrl-Alt- Del για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Τα αρχεία του λειτουργικο συστήµατος µπορεί να είναι κατεστραµµένα ή να έχουν χαθεί. Εισάγετε στον οδηγ οπτικών µέσων τη δισκέτα εκκίνησης που δηµιουργήσατε στη διάρκεια εγκατάστασης των Windows και πατήστε Ctrl-Alt- Del για να επανεκκινήσετε το σ στηµα. Με αυτ ν τον τρ πο θα γίνει διάγνωση του συστήµατος καθώς και απαραίτητες διορθώσεις. εν εµφανίζεται τίποτα στην οθ νη. Το σ στηµα διαχείρισης τροφοδοσίας του υπολογιστή σβήνει αυτ µατα την οθ νη για εξοικον µηση ενέργειας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε την οθ νη σε λειτουργία. Εάν πατώντας ένα πλήκτρο η οθ νη δεν ανάψει, µπορεί να υπάρχουν δ ο αιτίες: Το επίπεδο φωτειν τητας µπορεί να είναι υπερβολικά χαµηλ. Πατήστε Fn- (α ξηση) και Fn-fl (µείωση) για να ρυθµίσετε το επίπεδο φωτειν τητας. Η διάταξη απεικ νισης µπορεί να είναι συνδεδεµένη µε µία εξωτερική οθ νη. Πατήστε το hot key (πλήκτρο) εναλλαγής απεικ νισης Fn-F5 για να επαναφέρετε την απεικ νιση στον υπολογιστή. Εάν η λυχνία ένδειξης αναµονής είναι αναµµένη, ο υπολογιστής βρίσκεται σε τρ πο λειτουργίας αναµονής. Για επαναφορά του υπολογιστή µετατοπίστε και απελευθερώστε το διακ πτη τροφοδοσίας.

18 12 Η εικ να δεν εµφανίζεται σε ολ κληρη την οθ νη. Η οθ νη του υπολογιστή διαθέτει µία προκαθορισµένη ανάλυση 1024 x 768 (XGA) για µέγεθος οθ νης 14.1 και 1400 x 1050 (SXGA+) για µέγεθος οθ νης Εάν ρυθµίσετε την ανάλυση σε χαµηλ τερη τιµή απ τις παραπάνω, το παράθυρο απεικ νισης εκτείνεται για να καλ ψει λο το χώρο της οθ νης του υπολογιστή. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε Ιδι τητες για να εµφανίσετε το παράθυρο διαλ γου Ιδι τητες Οθ νης. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις για να βεβαιωθείτε τι η ανάλυση είναι ρυθµισµένη στη σωστή τιµή. ταν η τιµή της ανάλυσης είναι χαµηλ τερη απ την ενδεδειγµένη δεν εµφανίζεται πλήρες παράθυρο απεικ νισης στην οθ νη του υπολογιστή ή σε µία εξωτερική οθ νη. εν ακο γεται ήχος απ τον υπολογιστή. Ελέγξτε τα ακ λουθα: Η ένταση του ήχου µπορεί να βρίσκεται στο κατώτατο ριο (βουβ ). Στα Windows, κοιτάξτε στο εικονίδιο ελέγχου έντασης ήχου (ηχείου) στη γραµµή εργασιών (taskbar). Εάν είναι διαγραµµένο, κάντε κλικ στο εικονίδιο και καταργήστε την επιλογή Βουβ. Τα ηχεία µπορεί να µην είναι ανοιχτά. Πατήστε το πλήκτρο Fn-F8 για να ανοίξετε τα ηχεία (αυτ το hot key κλείνει επίσης τα ηχεία). Το επίπεδο έντασης ήχου µπορεί να είναι υπερβολικά χαµηλ. Στα Windows, κοιτάξτε στο εικονίδιο ελέγχου έντασης ήχου στη γραµµή εργασιών. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά ελέγχου της έντασης ήχου για να ρυθµίσετε την ένταση. Βλ. Hot keys στη σελίδα 17 για περισσ τερες λεπτοµέρειες. Εάν στη θ ρα εξ δου της πίσω ψης του υπολογιστή είναι συνδεδεµένα ακουστικά κεφαλιο, ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία, τα εσωτερικά ηχεία κλείνουν αυτ µατα. Θέλω να βγει ο δίσκος του οδηγο οπτικών µέσων χωρίς να ανοίξω τον υπολογιστή. Ο δίσκος του οδηγο οπτικών µέσων δεν µπορεί να βγει. Υπάρχει ένα κουµπί µηχανικής αποβολής πάνω στον οδηγ οπτικών µέσων. Απλά εισάγετε τη µ τη εν ς στυλογράφου ή συνδετήρα και σπρώξτε για να βγει ο δίσκος.

19 13 Το πληκτρολ γιο δεν αποκρίνεται. Επιχειρήστε να συνδέσετε ένα εξωτερικ πληκτρολ γιο στο σ νδεσµο USB 2.0 στα αριστερά του υπολογιστή. Εάν λειτουργήσει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις καθώς το εσωτερικ καλώδιο πληκτρολογίου µπορεί να είναι χαλαρ. Η θ ρα υπερ θρων (IrDa) δεν λειτουργεί. Ελέγξτε τα ακ λουθα: Βεβαιωθείτε τι οι θ ρες υπερ θρων των δ ο συσκευών βρίσκονται σε µέγιστη απ σταση 1 µέτρου η µία απέναντι απ την άλλη (+/- 15 µοίρες). Βεβαιωθείτε τι δεν υπάρχουν εµπ δια στη διαδροµή µεταξ των δ ο θυρών υπερ θρων. Τίποτα δεν πρέπει να φράζει τις θ ρες. Βεβαιωθείτε τι και στις δ ο συσκευές χρησιµοποιείται το κατάλληλο λογισµικ (για µεταφορά αρχείων) ή τι διαθέτετε τα κατάλληλα προγράµµατα οδήγησης (για εκτ πωση σε έναν εκτυπωτή υπερ θρων). Κατά τη διάρκεια εκκίνησης του υπολογιστή, πατήστε F2 για να ανατρέξετε στο βοηθητικ πρ γραµµα του BIOS και να επιβεβαιώσετε εάν η θ ρα υπερ θρων είναι ενεργοποιηµένη. Βεβαιωθείτε τι και οι δ ο συσκευές είναι συµβατές για IrDA. Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί. Ελέγξτε τα ακ λουθα: Βεβαιωθείτε τι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος στην πρίζα και τι είναι ανοιχτ ς. Βεβαιωθείτε τι το καλώδιο εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεµένο στην παράλληλη θ ρα του υπολογιστή και στην αντίστοιχη θ ρα του εκτυπωτή. Κατά τη διάρκεια εκκίνησης του υπολογιστή, πατήστε F2 για να ανατρέξετε στο βοηθητικ πρ γραµµα του BIOS και να επιβεβαιώσετε εάν η παράλληλη θ ρα είναι ενεργοποιηµένη. Θέλω να πραγµατοποιήσω τις ρυθµίσεις για το µέρος που βρίσκοµαι ώστε να χρησι- µοποιήσω το εσωτερικ modem. Για να χρησιµοποιήσετε σωστά το λογισµικ επικοινωνίας του υπολογιστή σας (π.χ. HyperTerminal), πρέπει να κάνετε τις σχετικές ρυθµίσεις για την τοποθεσία σας: 1 Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Settings (Ρυθµίσεις), Control Panel (Πίνακας Ελέγχου). 2 Κάντε διπλ κλικ στο Modems. 3 Κάντε κλικ στο Dialing Properties (Ιδι τητες Κλήσης) και πραγµατοποιήστε τις ρυθµίσεις που ισχ ουν για την τοποθεσία σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των Windows.

20 14 Συµβουλές για εντοπισµ και επισκευή βλαβών Ο παρών φορητ ς υπολογιστής ενσωµατώνει έναν προηγµένο σχεδιασµ που επιτρέπει την εµφάνιση µηνυµάτων σφαλµάτων (error messages) στην οθ νη προκειµένου να σας βοηθά στην επίλυση προβληµάτων. Εάν το σ στηµα αναφέρει ένα µήνυµα σφάλµατος ή εάν παρουσιαστεί σ µπτωµα σφάλµατος, δείτε τα Μην µατα σφαλµάτων στη σελίδα 61. Εάν το πρ βληµα δεν µπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας. Βλ. Αίτηση για σέρβις στη σελίδα 62.

21 15 Μην µατα σφαλµάτων Εάν λάβετε ένα µήνυµα σφάλµατος (error messages), σηµειώστε το µήνυµα και προβείτε στη διορθωτική ενέργεια. Ο ακ λουθος πίνακας αναγράφει αλφαβητικά τα µην µατα σφαλµάτων µαζί µε το συνιστώµενο τρ πο ενέργειας. Μην µατα Σφαλµάτων (Error Messages) Χαλασµένη µπαταρία CMOS Σφάλµα Αθροίσµατος ελέγχου CMOS (CMOS Checksum error) Αποτυχία Εκκίνησης συστήµατος Σφάλµα ιαµ ρφωσης Εξοπλισµο Σφάλµα 0 Σκληρο ίσκου Σφάλµα Εκτεταµένου Τ που 0 Σκληρο ίσκου Σφάλµα Ισοτιµίας Εισ δου/εξ δου (I/O Party Error) Σφάλµα Πληκτρολογίου ή Μη Σ νδεση Πληκτρολογίου Σφάλµα ιασ νδεσης Πληκτρολογίου Αποπροσαρµογή Μεγέθους Μνήµης ιορθωτική Ενέργεια Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Εισάγετε µία δισκέτα συστήµατος (εκκίνησης) στον οδηγ δισκέτας (Α:) και στη συνέχεια πατήστε Enter για επανεκκίνηση Πατήστε F2 (κατά τη διάρκεια της εκκίνησης) για να εισέλθετε στο βοηθητικ πρ γραµµα του BIOS. Στη συνέχεια πατήστε Esc για να εξέλθετε και να διαµορφώσετε εκ νέου τον υπολογιστή. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις Επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις Πατήστε F2 (κατά τη διάρκεια της εκκίνησης) για να εισέλθετε στο βοηθητικ πρ γραµµα του BIOS. Στη συνέχεια πατήστε Esc για να εξέλθετε και να διαµορφώσετε εκ νέου τον υπολογιστή Εάν εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα και µετά τη λήψη των διορθωτικών µέτρων, επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπ σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις για βοήθεια. Κάποια προβλήµατα µπορο ν να επιλυθο ν χρησιµοποιώντας το βοηθητικ πρ γραµµα του BIOS.

22 16 Αίτηση για σέρβις ιεθνής Ταξιδιωτική Εγγ ηση ( ΤΕ) Ο υπολογιστής σας υποστηρίζεται απ µία ιεθνή Ταξιδιωτική Εγγ ηση ( ΤΕ) που σας παρέχει ασφάλεια και ηρεµία ταν ταξιδε ετε. Το παγκ σµιο δίκτυο των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας µας είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσει χέρι βοήθειας. Ένα διαβατήριο ΤΕ συνοδε ει τον υπολογιστή σας. Αυτ το διαβατήριο περιέχει λα σα χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρ γραµµα ΤΕ. Στο χρήσιµο αυτ φυλλάδιο υπάρχει κατάλογος των διαθέσιµων εξουσιοδοτηµένων κέντρων σέρβις. ιαβάστε επιµελώς αυτ το διαβατήριο. Έχετε πάντα µαζί σας πρ χειρο το διαβατήριο ΤΕ, ειδικά ταν ταξιδε ετε, για να επωφελείστε απ τα κέντρα µας υποστήριξης. Τοποθετήστε την απ δειξη αγοράς στην εσωτερική τσέπη του µπροστινο καλ µµατος του διαβατηρίου ΤΕ. Ακ µα και στην περίπτωση που η χώρα στην οποία θα ταξιδε σετε δεν διαθέτει κέντρο εξυπηρέτησης ΤΕ εξουσιοδοτηµένο απ την Acer, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα γραφεία µας διεθνώς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Acer για τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες µε δ ο τρ πους: Παγκ σµια υπηρεσία Internet (www.acersupport.com) Αριθµοί τεχνικής υποστήριξης σε διάφορες χώρες Μπορείτε να δείτε έναν κατάλογο µε τους αριθµο ς τεχνικής υποστήριξης ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα: 1 Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη), Settings (Ρυθµίσεις), Control Panel (Πίνακας Ελέγχου). 2 Κάντε διπλ κλικ στο System (Σ στηµα). 3 Κάντε κλικ στο κουµπί Support Information (Πληροφορίες Υποστήριξης). Πριν τηλεφωνήσετε ταν τηλεφωνείτε στην Acer για online εξυπηρέτηση, πρέπει να έχετε διαθέσιµες τις ακ λουθες πληροφορίες και να βρίσκεστε στον υπολογιστή σας. Με την υποστήριξή σας µπορο µε να µειώσουµε το χρ νο διάρκειας της τηλεφωνικής κλήσης και να σας βοηθήσουµε αποτελεσµατικά στην επίλυση των προβληµάτων σας. Εάν παρουσιαστο ν µην µατα σφαλµάτων ή επαναλαµβαν µενοι ήχοι στον υπολογιστή σας, καταγράψτε τα µην µατα καθώς εµφανίζονται στην οθ νη (ή τον αριθµ και τη σειρά στην περίπτωση ήχων).

23 17 Πρέπει υποχρεωτικά να δώσετε τις ακ λουθες πληροφορίες: νοµα: ιε θυνση: Αριθµ ς τηλεφώνου: Τ πος µηχανήµατος και µοντέλου: Αριθµ ς σειράς (Serial number): Ηµεροµηνία αγοράς:

24 Παράρτηµα B Κοινοποιήσεις

25 Αυτ το παράρτηµα αναγράφει τις γενικές κοινοποιήσεις για τον υπολογιστή σας.

26 21 Κοινοποίηση της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Η παρο σα συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί τι συµµορφώνεται µε τους περιορισµο ς µίας ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β σ µφωνα µε το Μέρος 15 των Κανονισµών της FCC. Αυτοί οι περιορισµοί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία απέναντι σε επιζήµιες παρεµβολές σε περίπτωση εγκατάστασης της συσκευής σε οικία. Η παρο σα συσκευή παράγει, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµπει ενέργεια ραδιοσυχν τητας. Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιµοποιείται σ µφωνα µε τις οδηγίες µπορεί να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές στις ασ ρµατες επικοινωνίες. Ωστ σο, δεν παρέχεται εγγ ηση τι δεν θα συµβο ν παρεµβολές σε µία συγκεκρι- µένη εγκατάσταση. Εάν η παρο σα συσκευή ντως προκαλεί επιζήµιες παρεµβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγον ς που µπορεί να επιβεβαιωθεί κλείνοντας και ανοίγοντας τη συσκευή, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει το πρ βληµα εφαρµ ζοντας ένα ή περισσ τερα απ τα ακ λουθα µέτρα: Αλλάζοντας τον προσανατολισµ ή τη θέση τοποθέτησης της κεραίας λήψης Αυξάνοντας την απ σταση µεταξ της συσκευής και του δέκτη Συνδέοντας τη συσκευή σε µία πρίζα κυκλώµατος διαφορετικο απ αυτ στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης Ζητώντας συµβουλευτική βοήθεια απ τον αντιπρ σωπο ή έναν πεπειραµένο τεχνικ ραδιοφώνων/τηλεοράσεων Κοινοποίηση: Θωρακισµένα καλώδια λες οι συνδέσεις µε άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται χρησιµοποιώντας θωρακισµένα καλώδια προς συµµ ρφωση µε τους κανονισµο ς της FCC. Κοινοποίηση: Περιφερειακές συσκευές Μ νο περιφερειακά (συσκευές εισ δου/εξ δου, τερµατικά, εκτυπωτές, κ.λπ.) που είναι πιστοποιηµένα τι συµµορφώνονται µε τους περιορισµο ς της Κατηγορίας Β επιτρέπεται να συνδεθο ν στον παρ ντα εξοπλισµ. Λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη. Προσοχή Αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς τη ρητή έγκριση του κατασκευαστή µπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη, η οποία παραχωρείται απ την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, να χειρίζεται αυτ ν τον υπολογιστή.

27 22 ροι χρήσης Το παρ ν τµήµα συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών της FCC. Η χρήση υπ κειται στους ακ λουθους δ ο ρους: (1) η παρο σα συσκευή δεν θα πρέπει να προκαλεί επιζήµιες παρεµβολές και (2) η παρο σα συσκευή θα πρέπει να δέχεται τυχ ν παρεµβολές, περιλαµβανοµένων παρεµβολών που µπορεί να προκαλέσουν ανεπιθ µητη λειτουργία. Κοινοποίηση: Καναδοί χρήστες Η παρο σα ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β συµµορφώνεται µε λες τις απαιτήσεις των Καναδικών Κανονισµών για Εξοπλισµ που Προκαλεί Παρεµβολές. Κοινοποιήσεις για το modem Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) Η παρο σα συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 68 των Κανονισµών της FCC. Τοποθετηµένη στην κάτω πλευρά του modem είναι µία ετικέτα που αναγράφει, µεταξ άλλων πληροφοριών, Τον Αριθµ Καταχώρησης και τον Αριθµ Ισοδυναµίας Κουδουνιο (REN) γι αυτή τη συσκευή. Υποχρεο σθε να δώσετε αυτές τις πληροφορίες στην τηλεφωνική σας εταιρία, εάν σας ζητηθεί. Εάν η τηλεφωνική σας συσκευή προκαλεί βλάβη στο δίκτυο τηλεφωνίας, η τηλεφωνική εταιρία µπορεί να διακ ψει προσωρινά τη σ νδεσή σας. Εάν είναι εφικτ, θα σας ειδοποιήσουν εκ των προτέρων. Αλλά εάν η προειδοποίηση δεν είναι εφικτή για πρακτικο ς λ γους, θα ειδοποιηθείτε το συντοµ τερο δυνατ. Θα ενηµερωθείτε επίσης για το δικαίωµά σας να καταθέσετε αγωγή εναντίον της FCC. Η τηλεφωνική σας εταιρία µπορεί να προβεί σε αλλαγές στις υπηρεσίες, εξοπλισµ, λειτουργίες ή διαδικασίες της που θα µπορο σαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής σας. Εάν το πράξει, θα ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων για να µπορέσετε να διατηρήσετε αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών. Εάν η παρο σα συσκευή δεν λειτουργήσει σωστά, αποσυνδέστε την απ την τηλεφωνική γραµµή για να εξακριβώσετε εάν αυτή προκαλεί το πρ βληµα. Εάν το πρ βληµα οφείλεται στη συσκευή, διακ ψτε τη χρήση της και επικοινωνήστε µε τον αντιπρ σωπο ή τον πωλητή σας. TBR 21 Η παρο σα συσκευή έχει εγκριθεί [Απ φαση Συµβουλίου 98/482/EC - TBR-21 ] για πανευρωπαϊκή σ νδεση απλο τερµατικο σε ίκτυο Τηλεφωνίας PSTN. Ωστ σο, λ γω διαφορών ανάµεσα στα ξεχωριστά δίκτυα PSTN των διαφ ρων χωρών, η έγκριση απ µ νη της δεν εγγυάται ανεπιφ λακτα την επιτυχή λειτουργία σε κάθε σηµείο απ ληξης PSTN. Σε περίπτωση προβληµάτων θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή της συσκευής σας µε την πρώτη ευκαιρία.

Notebook της σειράς Acer Aspire

Notebook της σειράς Acer Aspire www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series Πρώτη έκδοση (Ιο λιος 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Περιεχ µενα Επισκ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες δίσκου. Οδηγός Χρήστη Μονάδες δίσκου Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το αρχείο περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε τα επόµενα θέµατα:

Αυτό το αρχείο περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε τα επόµενα θέµατα: 11 Ιανουαρίου 2002 Αυτό το αρχείο περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε τα επόµενα θέµατα: Πηγές Πληροφοριών σχετικά µε το Φορητό Υπολογιστή HP και τα Windows Προφυλάξεις Αλλαγή Ρυθµίσεων Οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo 3000 J Series

Lenovo 3000 J Series Lenovo 3000 J Series ε τερη έκδοση (Φεβρουάριος 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Περιεχ µενα Επισκ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Aυτός ο οδηγός περιλαµβάνει: "Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια" στη σελίδα 23. "Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 24. "Εύρεση περισσότερων πληροφοριών" στη σελίδα 28. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (3.1) 2. Σύνδεση (3.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (3.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (4.0) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα Αµερικανικής προέλευσης της Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Modem και τοπικό δίκτυο

Modem και τοπικό δίκτυο Modem και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πρώτη χρήση

Οδηγίες για την πρώτη χρήση Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.1) 2. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (4.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (4.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5)! G R 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome TCP320/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Οδηγίες για την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση οδηγού (4.2) 2. Σύνδεση καλωδίου (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Οδηγίες για την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση οδηγού (4.2) 2. Σύνδεση καλωδίου (4.3) Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Εγκατάσταση οδηγού (4.2) 2. Σύνδεση καλωδίου (4.3)! 3. Μεταφορά αρχείων µεταξύ δύο Η/Υ (6.1) 1 Εισαγωγή Οι οδηγίες χρήσης αφορούν τους χρήστες του TRUST USB2 EASY

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πρώτη χρήση

Οδηγίες για την πρώτη χρήση Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (4.1) 2. Σύνδεση (4.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (4.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο 91, 9325, 9330 ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. 2 Ασφάλεια. 3 Εγκατάσταση. 3.1 Μπαταρίες TRUST AMI MOUSE 250S CORDLESS

1 Εισαγωγή. 2 Ασφάλεια. 3 Εγκατάσταση. 3.1 Μπαταρίες TRUST AMI MOUSE 250S CORDLESS 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για τους χρήστες της συσκευής TRUST AMI MOUSE 250S CORDLESS. Αυτό το ποντίκι προσφέρει ασύρµατο χειρισµό µέσω σύνδεσης υπέρυθρων. Ο δέκτης του ποντικού µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL

TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για τους χρήστες του TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL. Το ποντίκι αυτό σας προσφέρει πλήρη έλεγχο της οθόνης σας. Αν µετακινήσετε τη µπίλια θα µετακινηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το αρχείο περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα:

Αυτό το αρχείο περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα: 11 Απριλίου 2002 Αυτό το αρχείο περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα: Πηγές πληροφοριών σχετικά µε το φορητό υπολογιστή HP και τα Windows Προφυλάξεις Επαναπρογραµµατισµός των

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα