ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ"

Transcript

1 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Η ΕΗ Α.Ε. δε συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε επιχειρήσεις και κοινοπραξίες ή συνεταιρισµούς οποιασδήποτε νοµικής µορφής, ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων άλλης εταιρίας, πλην αυτών που αναφέρονται παρακάτω. Το διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει τις συµµετοχές της ΕΗ A.E. σε άλλες εταιρίες. ΕΗ ΕΗ A.E. A.E. 100% 99,98% 100% 49% 28,60% ΕΗ ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. A.E. ΕΗ ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.E. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.E. ΕΗ ΡΟ ΟΣ Α.Ε. ΕΗ ΡΟ ΟΣ Α.Ε. (πρώην ΚΟΖΕΝ (πρώην ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ A.E.) ΕΛΛΑΣ A.E.) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Α.Ε. 50% -1 µετοχή WIND-PPC WIND-PPC HOLDING NV HOLDING NV 100% TELLAS Α.Ε. TELLAS Α.Ε. (πρώην (πρώην ΕΒΕΡΤΖΙ Α.Ε. ΕΒΕΡΤΖΙ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΑΚΩΝ ΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Σηµειώνεται ότι κύριος µέτοχος της Εταιρίας είναι το Ελληνικό ηµόσιο, το οποίο διατηρεί πολύ µεγάλο αριθµό συµµετοχών σε εταιρίες και Ν.Π... Οι συµµετοχές αυτές δεν παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, λόγω του µεγάλου αριθµού τους. 1.1 Θυγατρικές εταιρίες ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Η εταιρία µε την επωνυµία «ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2000 (Α.Μ.Α.Ε /01/Β/00/617) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9884/ ). Έδρα της εταιρίας έχει ορισθεί ο ήµος Αθηναίων, ενώ τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην οδό υρραχίου 89 και Κηφισού. Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί στα 100 έτη.

2 Σκοπός της ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι: «1. η εγκατάσταση είτε/και λειτουργία, είτε/και εκµετάλλευση κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών δικτύων και η παροχή κάθε επιτρεπόµενης σύµφωνα µε την κείµενη τηλεπικοινωνιακή νοµοθεσία τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, 2. η δηµιουργία κάθε αναγκαίας υποδοµής για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, η εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισµού, περιλαµβανόµενου και τερµατικού εξοπλισµού για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών σε ίδιες εγκαταστάσεις είτε / και σε εγκαταστάσεις τρίτων». Αντικείµενο της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε ,86, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές αξίας 2,93 η κάθε µία. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές αξίας 15 η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας σήµερα είναι η εξής: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΗ A.E % ΣΥΝΟΛΟ % Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από 3-7 µέλη µε 3ετή θητεία. Η σηµερινή σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου που εξελέγη στην Τακτική Γενική Συνέλευση της και συγκροτήθηκε σε σώµα την είναι η ακόλουθη: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κωνσταντίνος Καβουρίδης Νικόλαος Γκαγκαουδάκης ηµήτριος Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Μανωλόπουλος ηµήτριος Μπέης Γρηγόριος Αναστασιάδης Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος ΘΕΣΗ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου λήγει το 2005.

3 Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας για την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση 2001 και τη χρήση 2002 έχουν ως εξής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ποσά σε χιλ. ) 24/10/ /12/ Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια 0 0 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Κύκλος Εργασιών 0 0 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 0 0 Αποτελέσµατα προ φόρων Αποτελέσµατα µετά από φόρους και αµοιβές.σ ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Η εταιρία µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1998 (Α.Μ.Α.Ε /01/Β/98/426) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7796/ ). Έδρα της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά ο ήµος Αθηναίων και στη συνέχεια µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίσθηκε ο ήµος Μελισσίων Αττικής. Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην οδό Λ. ηµοκρατίας 1Α & Στρατηγού Παπάγου 2 στα Μελίσσια και η διάρκειά της έχει ορισθεί στα 50 έτη. Σκοπός της ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι: «η ίδρυση εταιρειών καθώς και η συµµετοχή σε κάθε είδους εταιρίες ή Κοινοπραξίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή, οι οποίες θα έχουν τους ακόλουθους σκοπούς: 1. την µελέτη, σχεδιασµό, κατασκευή, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία και εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οποιασδήποτε πηγής ως και δικτύων µεταφοράς και διανοµής µετά των συναφών τους εγκαταστάσεων καθώς και των µέσων και προϊόντων που σχετίζονται έµµεσα ή άµεσα µε τις δραστηριότητες της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε πηγής, 2. την ανάπτυξη στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή δραστηριοτήτων σχεδιασµού, µελέτης, εκπαίδευσης, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης υπηρεσιών εγκαταστάσεων, µέσων και προϊόντων µε σκοπό την επιχειρηµατική αξιοποίηση κύριων ή υποστηρικτικών ή υπαρχουσών εγκαταστάσεων και λειτουργιών της ΕΗ που σχετίζονται µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε πηγής.»

4 Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήµερα ανέρχεται σε , διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές αξίας 1 η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας σήµερα είναι η εξής: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΗ A.E ,98% Κων/νος Γιωτόπουλος 587 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από 5 µέλη µε τριετή θητεία. Το σηµερινό ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη κατά την από Γενική Συνέλευση της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8078/ ), ένα εκ των µελών του ανεκλήθη και αντικατεστάθη κατά την από Τακτική Γενική Συνέλευση. Με την νέα του σύνθεση το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα κατά την από Συνεδρίαση αυτού µε θητεία µέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Στέργιος Νέζης Γεώργιος Λεπέτσος Κωνσταντίνος Πανέτας Γεώργιος Τριανταφύλλης Νικόλαος Σταυρίδης ΘΕΣΗ Πρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας για τις χρήσεις 2000, 2001 και 2002 έχουν ως εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕH ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Κύκλος Εργασιών Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Αποτελέσµατα προ φόρων Αποτελέσµατα µετά από φόρους και αµοιβές.σ

5 ΕΗ ΡΟ ΟΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) Η εταιρία µε την επωνυµία «ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Η ΨΥΧΟΥΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Ιούλιο 1998 (Α.Μ.Α.Ε /01/Β/98/411) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7702/ ). Έδρα της εταιρίας έχει ορισθεί ο ήµος Αθηναίων και η διάρκειά της έχει ορισθεί στα 20 έτη. Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην οδό Ξενοφώντος 14. Σκοπός της ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σύµφωνα µε το καταστατικό της, όπως τροποποιήθηκε µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι: «(α) η εκπόνηση µελετών για την διερεύνηση των τεχνικών και οικονοµικών δυνατοτήτων ανάπτυξης, κατασκευής και εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων συµπαραγωγής θερµότητας και/ή ψύχους και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (β) η ανάπτυξη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων συµπαραγωγής θερµότητας και/ή ψύχους και ηλεκτρικής ενέργειας µέσω φυσικού αερίου στην Ελλάδα και/ή στο εξωτερικό, που αποτελούν αντικείµενο των παραπάνω µελετών, είτε για δικό της λογαριασµό είτε στο όνοµα και για λογαριασµό τρίτων προσώπων είτε βάσει συµφωνιών µε τρίτα πρόσωπα». Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της , αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του καταστατικού που αφορούν την επωνυµία και τον σκοπό αυτής αντίστοιχα. Έτσι, η νέα επωνυµία της εταιρίας είναι «ΕΗ ΡΟ ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟ ΟΥ», ο δε σκοπός αυτής είναι, ο σχεδιασµός, η µελέτη, η κατασκευή, η λειτουργία και η εκµετάλλευση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος θα εγκατασταθεί στη Ρόδο και ο οποίος αποτελεί το αντικείµενο του διαγωνισµού µε αριθµό ιακήρυξης 2/2001 του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ/Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 323/2001). Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας σήµερα ανέρχεται σε ,88, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές αξίας 29,347 η κάθε µία. Μοναδικός µέτοχος της εταιρίας σήµερα είναι η ΕΗ όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΗ A.E % ΣΥΝΟΛΟ % Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από 6 µέλη µε πενταετή θητεία. Το σηµερινό ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη κατά την από Γενική Συνέλευση της εταιρίας και συγκροτήθηκε σε σώµα κατά την από συνεδρίαση αυτού. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη:

6 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ηµήτριος Παπούλιας Αθανάσιος Χαντάβας Νικόλαος Καπετανίδης ηµήτριος Μετικάνης Ιωάννης Κοπανάκης Ιωάννης Ψιλόπουλος ΘΕΣΗ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου ορίστηκε µέχρι την Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας για τις χρήσεις 2000, 2001 και 2002 έχουν ως εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Κύκλος Εργασιών Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Αποτελέσµατα προ φόρων Αποτελέσµατα µετά από φόρους και αµοιβές.σ

7 1.2 Συγγενείς Εταιρίες ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Η εταιρία µε την επωνυµία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΣΜΗΕ Α.Ε.» συστάθηκε ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας µε βάση το Π.. 328/2000 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7268/ ) που εκδόθηκε σε εκτέλεση των άρθρων 14 έως 20 του Ν. 2773/1999. Έδρα της εταιρίας έχει ορισθεί ο ήµος Αθηναίων, οδός Αραχώβης 32, Αθήνα, ενώ τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στη Λεωφ. Αµφιθέας 11 στη Ν. Σµύρνη. Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί µέχρι το Σκοπός του ΕΣΜΗΕ Α.Ε. είναι η λειτουργία, εκµετάλλευση, διασφάλιση της συντήρησης και η µέριµνα για την ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε ,28, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές αξίας 29,35 η κάθε µία. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε κατά ποσοστό 51% από το Ελληνικό ηµόσιο και κατά ποσοστό 49% από τη ΕΗ, το οποίο θα περιορίζεται σταδιακά µέσω της διάθεσης µετοχών της εταιρίας σε άλλους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας σήµερα είναι η εξής: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Ελληνικό ηµόσιο % ΕΗ Α.Ε % ΣΥΝΟΛΟ % Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από 7 µέλη µε 3ετή θητεία. Η σηµερινή σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώµα µε βάση την απόφαση 1/ του.σ. είναι η ακόλουθη: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μιλτιάδης Γαργαρέτας Αδριανός Παπαθανασίου Ευάγγελος ιαλυνάς Κωνσταντίνος Ιωαννίδης Νικόλαος Γκαγκαουδάκης Κωνσταντίνος Βασιλειάδης Γεώργιος Κατριβάνος ΘΕΣΗ Πρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας για την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση 2001 και τη χρήση 2002 έχουν ως εξής:

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. (ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 6 4 Αναπόσβεστες Ασώµατες ακινητοποιήσεις Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Κύκλος Εργασιών Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Αποτελέσµατα προ φόρων Αποτελέσµατα µετά από φόρους και αµοιβές.σ ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Η ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής «ΛΑΡΚΟ) ιδρύθηκε το 1989 (ΦΕΚ 937/ ) για να αναλάβει ουσιαστικά τις δραστηριότητες της ΛΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΗΣ Α.Ε. που είχε ιδρυθεί το Έδρα της εταιρίας είναι η Αθήνα και η διάρκειά της ορίστηκε έως το Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι: α) η εκµετάλλευση µεταλλείων, ιδιόκτητων ή µισθωµένων, η βιοµηχανική κατεργασία µεταλλευµάτων, το εµπόριο µεταλλευµάτων και γενικά µετάλλων β) η ανάπτυξη της παραγωγής νικελίου και χάλυβα στα Μεταλλεία Λάρυµνας γ) η έρευνα για την εξόρυξη λιγνίτη και η ανάπτυξη της παραγωγής του δ) η ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης οµοίων επιχειρήσεων ε) κάθε άλλη δραστηριότητα άµεσα ή έµµεσα εξυπηρετούσα τους παραπάνω αναφερόµενους σκοπούς. Μπορεί επίσης η εταιρία να συµµετέχει µε οποιαδήποτε µορφή σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις ή εταιρίες, που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς σκοπούς, που µε οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να συντελέσουν στην ανάπτυξή της. Αντικείµενο της ΛΑΡΚΟ είναι η εξόρυξη λιγνίτη και η παραγωγή σιδηρονικελίου. Το µετοχικό της κεφάλαιο κατά την ανερχόταν σε διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,347 η κάθε µία. Απασχολεί εργαζοµένους.

9 Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας σήµερα είναι η εξής: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Ελληνικό ηµόσιο ,50% ΕΗ Α.Ε ,56% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,94% ΕΤΕΒΑ Α.Ε ,49%.Ε.Κ.Α ,51% ΣΥΝΟΛΟ ,0% Το διοικητικό συµβούλιο της ΛΑΡΚΟ, η θητεία του οποίου λήγει τον Ιούνιο του 2003, έχει ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ασκαλάκης Κων/νος Βρεττάκη Μαρία Φίλιος Χαράλαµπος Ζευγώλης Εµµανουήλ Παπαµαντέλλος ηµήτριος Αναστασιάδης Γρηγόριος Κωνσταντάκη Αγγελική Πρωτονοτάριος ηµήτριος Σταµατάκης Ανδρέας Στανίτσας Γεράσιµος Κούρος Αριστείδης ΘΕΣΗ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Αντιπρόεδρος Τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας για τις χρήσεις 2000, 2001 και 2002 έχουν ως εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΡΚΟ Α.Ε. (ποσά σε χιλ. ) 1/1-31/12/2000 1/1-31/12/2001 1/1-31/12/2002 Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Σύνολο Ενεργητικού Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Κύκλος Εργασιών Αποτελέσµατα προ φόρων

10 1.3 Θυγατρικές των θυγατρικών ή συγγενών εταιριών WIND PPC HOLDING NV H εταιρία WIND PPC HOLDING NV ιδρύθηκε το 2002 και έχει έδρα το Amsterdam. Αντικείµενο της εταιρίας είναι η συµµετοχή στην εταιρία EVERGY (βλέπε κατωτέρω). Το εγκεκριµένο κεφάλαιό της είναι 10 εκατ. και το καταβεβληµένο 2 εκατ. Τον Αύγουστο του 2001, η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και η EVERGY S.A. συµµετείχαν σε ένα επιχειρηµατικό σχήµα (joint venture) µε τη WIND, της οποίας µέτοχοι είναι η µεγαλύτερη ιταλική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας ENEL S.p.A. και η γαλλική εταιρία τηλεπικοινωνιών FRANCE TELECOM. Στην εταιρία συµµετοχών WIND-PPC Holding NV, η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 50% µείον µία µετοχή, µε δικαίωµα απόκτησης της πλειοψηφίας των µετοχών µετά από την πάροδο τριών ετών στην περίπτωση επίτευξης συγκεκριµένων οικονοµικών στόχων της EVERGY S.A., και η WIND µε ποσοστό 50% συν µία µετοχή. Το επιχειρηµατικό αυτό σχήµα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µέσω της EVERGY S.A., η οποία έγινε 100% θυγατρική της WIND- PPC Holding NV (βλ. κατωτέρω). Οι εγκρίσεις από τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές για την εν λόγω µεταβίβαση έχουν δοθεί. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. WIND Telecommunicazioni SpA ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ,0% ,0% ,0% To.Σ. απαρτίζεται από τους κάτωθι: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Στέργιος Νέζης Andrea Costa Pierluigi Quarenghi Gianfranco Enrico Gabriele Eminente Γρηγόριος Αναστασιάδης Κωνσταντίνος Βασιλειάδης ΘΕΣΗ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος

11 TELLAS Α.Ε. (πρώην ΕΒΕΡΤΖΙ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Η εταιρία µε την επωνυµία «ΕΒΕΡΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «EVERGY» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2001 (Α.Μ.Α.Ε /01/Β/01/35) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 392/ ). Έδρα της εταιρίας έχει ορισθεί ο ήµος Αµαρουσίου, ενώ τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην οδό Νεαπόλεως 1α. Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί στα 10 έτη. Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι: «1. Α. η εγκατάσταση είτε/και λειτουργία, είτε και εκµετάλλευση κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών δικτύων, Β. η παροχή κάθε επιτρεπόµενης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, 2. η δηµιουργία κάθε αναγκαίας υποδοµής για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, η εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου και τερµατικού εξοπλισµού για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών σε ίδιες εγκαταστάσεις είτε / και σε εγκαταστάσεις τρίτων». Tον Ιανουάριο του 2001 χορηγήθηκε στην EVERGY S.A. άδεια σταθερής ασύρµατης πρόσβασης( LMDS) για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση ενός σταθερού ασύρµατου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την παροχή υπηρεσιών σταθερής ασύρµατης τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Το τίµηµα απόκτησης της εν λόγω άδειας ανήλθε σε 11,7 εκατ. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2001, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων χορήγησε στη ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ξεχωριστή άδεια για την εγκατάσταση δικτύου σταθερής ενσύρµατης τηλεφωνίας και την παροχή υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας. Η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. έχει µεταβιβάσει την άδεια αυτή στην TELLAS A.E. στο τέλος του Η λειτουργική φάση της EVERGY S.A. ξεκίνησε τον Αύγουστο του Την η EVERGY S.A. µετονοµάστηκε σε TELLAS Α.Ε. και ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία από τη ευτέρα Το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών που θα παρέχει η TELLAS Α.Ε. εκτιµάται ότι θα περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, καθώς και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet broadband services). Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε ,44, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές αξίας 29,35 η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας σήµερα είναι η εξής: ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ WIND-PPC HOLDING NV ,0% ΣΥΝΟΛΟ ,0% Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από 3-7 µέλη µε 3ετή θητεία. Η σηµερινή σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας είναι η ακόλουθη:

12 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Στέργιος Νέζης Andrea Costa Pierluigi Quarenghi Pierroberto Folgiero Gabriele Eminente Γρηγόριος Αναστασιάδης Κωνσταντίνος Βασιλειάδης ΘΕΣΗ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου ορίσθηκε µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί µέσα στο α εξάµηνο του Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της πρώτης υπερδωδεκάµηνης χρήσης της εταιρίας που έκλεισε στις 31/12/2002 έχουν ως εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TELLAS Α.Ε. (ποσά σε χιλ. ) 31/12/2002 Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Σύνολο Ενεργητικού Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Κύκλος Εργασιών 0 Αποτελέσµατα προ φόρων Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/και τα µέλη του.σ. της Εταιρίας Σηµειώνεται ότι κύριος µέτοχος της Εταιρίας είναι το Ελληνικό ηµόσιο, το οποίο διατηρεί πολύ µεγάλο αριθµό συµµετοχών σε εταιρίες και Ν.Π... Οι συµµετοχές αυτές δεν παρατίθενται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, λόγω του µεγάλου αριθµού τους. EUROHELLENIC INVESTMENT COMPANY S.A. Η εταιρία EUROHELLENIC INVESTMENT COMPANY S.A. ιδρύθηκε το 1989 και έχει έδρα την Αθήνα, οδός Μουρούζη 7. Μοναδικός µέτοχος της εταιρίας είναι ο κ. Θεοδωρόπουλος µε ποσοστό 100%. Το.Σ. απαρτίζεται από τους κ.κ. Σπ. Θεοδωρόπουλο,. Θεοδωρόπουλο, Κ. Νικολαϊδη και Ι. Σωτηρόπουλο. Η EUROHELLENIC INVESTMENT COMPANY S.A. είναι εταιρία επενδύσεων, η οποία συµµετέχει στην εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρία τροφίµων Chipita International S.A. µε ποσοστό 13,9%. Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της για τα έτη 2001 και 2002 έχουν ως εξής:

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROHELLENIC INVESTMENT COMPANY S.A. (ποσά σε χιλ. ) Μετοχικό κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Κύκλος Εργασιών 0 0 Κέρδη προ φόρων ιεταιρικές συναλλαγές Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις συναλλαγές (πωλήσεις και αγορές) της Εταιρίας στις χρήσεις 2001 και 2002, καθώς και τα ανοιχτά υπόλοιπα (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) που υπήρχαν στις και µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις: ΙEΤAIΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2001 (ποσά σε ) Εταιρία έχουσα την υποχρέωση Εταιρία έχουσα την απαίτηση ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΕΗ Α.Ε ΙEΤAIΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2002 Εταιρία έχουσα την υποχρέωση Εταιρία έχουσα την απαίτηση ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΕΗ Α.Ε ΙEΤAIΡΙΚA ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΝ Εταιρία έχουσα την υποχρέωση Εταιρία έχουσα την απαίτηση ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΕΗ Α.Ε ΙEΤAIΡΙΚA ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΝ Εταιρία έχουσα την υποχρέωση Εταιρία έχουσα την απαίτηση ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΕΗ Α.Ε , ,94 Τα ανωτέρω ποσά αφορούν τιµολόγια που έχει εκδώσει η ΕΗ στις θυγατρικές της κυρίως για τη µισθοδοσία υπαλλήλων τους την οποία διενήργησε η ΕΗ. Τα ποσά αυτά µέχρι τα τέλη εκεµβρίου Νοεµβρίου 2002 δεν έχουν αποδοθεί στη ΕΗ και εµφανίζονται σαν απαίτηση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.

14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 19/15.01.1999 ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και την εισφορά του στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1. Ετήσιο ελτίο Το παρόν Ετήσιο ελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των Μετόχων, των επενδυτών και των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Το ετήσιο δελτίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα