ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η"

Transcript

1 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε εζείο νη ίδηνη. Γενικές οδηγίες: ε περίπηωζη ανηιγραθής ηο mmsc δεν θέρει καμία εσθύνη. Ζ εξγαζία ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 8 ζειίδεο (πεξίπνπ ιέμεηο). Οη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο δεηνύλ κία ζύληνκε εηζαγσγή θη αληίζηνηρα έλαλ επίινγν ζηελ εξγαζία ζαο. Γεληθόηεξα, πξέπεη λα δώζεηε κεγάιε βάζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ ζαο δίλνπλ νη θαζεγεηέο ζαο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θάζε εξγαζίαο. Όινη νη θαζεγεηέο πεξηκέλνπλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ, αξίζκεζε ζειίδσλ θαη κία επηκειεκέλε εκθαληζηαθά εξγαζία. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηε ζηελ πιήξε αλαθνξά ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε, ε νπνία ζα πξέπεη λα παξαηίζεηαη κε ζσζηό ηξόπν. Γηα παξάδεηγκα, ην βαζηθό βηβιίν αλαθνξάο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαηαρώξεζεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ ΔΑΠ: Γ. Απισλίηεο,. Γνύλαξεο, Ν. Παπαβαζηιείνπ, Μάξθεηηλγθ Βηνκεραληθώλ Αγνξώλ θαη Γηνίθεζε Πσιήζεσλ, ΔΑΠ, Πάηξα Με γξάθεηε πεξηζζόηεξα από απηά πνπ δεηνύληαη ζην ζέκα. Απαγνξεύεηαη ε ινγνθινπή. Κάζε βνήζεηα ηελ νπνία είραηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία. Σν Βηνκεραληθό Μάξθεηηλγθ «θνβίδεη» αξθεηνύο θνηηεηέο. Ζ ζπκβνπιή καο: δηαιέμηε απιέο εηαηξίεο θαη όρη επηρεηξήζεηο κε πεξίπινθα εμαξηήκαηα ή πξντόληα πνπ δελ θαηαιαβαίλεηε εζείο θαιά ή πνπ δελ έρνπλ θάπνην ελδηαθέξνλ. πλήζσο νη εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ έρνπλ θαιέο ηζηνζειίδεο απ όπνπ κπνξείηε λα αληιήζεηε πνιιά ρξήζηκα ζηνηρεία. Θεσξνύκε πσο ζα πξέπεη λα θάλεηε έλα ζύληνκν πξνθίι ηεο εηαηξίαο (έηνο δξαζηεξηνπνίεζεο, αληηθείκελν εξγαζηώλ θαη νηηδήπνηε άιιν ζεσξείηε ζθόπηκν λα αλαθεξζεί). ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ! ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλήζεηο/νδεγίεο γηα ηελ εθπόλεζε ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην mmsc.

2 Εισαγωγή Σα δηαθνξεηηθά πεδία εθαξκνγήο ηεο θηινζνθίαο ηνπ κάξθεηηλγθ, νδήγεζαλ ζην δηαρσξηζκό ηνπ κάξθεηηλγθ ζε θαηεγνξίεο, κε βάζε ην είδνο ησλ αγαζώλ όπνπ απηό εθαξκόδεηαη, ηε γεσγξαθηθή δηάζηαζε, ην θίλεηξν δξαζηεξηόηεηαο θαη ην είδνο ηνπ αγνξαζηή. Όζνλ αθνξά ην είδνο ηνπ αγνξαζηή, ην κάξθεηηλγθ δηαρσξίδεηαη ζε θαηαλαισηηθό όηαλ θέληξν όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεπζύλσλ κάξθεηηλγθ είλαη ε δηεύξπλζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αγνξαζηηθώλ αλαγθώλ ησλ ηειηθώλ θαηαλαισηώλ πνπ αγνξάδνπλ αγαζά γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε θαη ζε βηνκεραληθό όηαλ θεληξηθόο άμνλαο όισλ ησλ ελεξγεηώλ κάξθεηηλγθ είλαη ε δηεύξπλζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αγνξαζηηθώλ αλαγθώλ θαη απαηηήζεσλ ησλ νξγαληζκώλ, νη νπνίνη αγνξάδνπλ πξντόληα είηε γηα λα ηα κεηαπσιήζνπλ, είηε γηα λα παξάγνπλ άιια πξντόληα είηε γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. ην πιαίζην ηεο παξνύζεο εξγαζίαο, επηιέμακε ηελ εηαηξεία «INFORM Π. ΛΤΚΟ Α.Δ.», κέξνο ηνπ Οκίινπ LYKOS GROUP ν νπνίνο ζήκεξα απνηειείηαη από πέληε εηαηξίεο, κε εγεηηθή παξνπζία ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε ζην ρώξν ηεο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο (Information Management & Business Communications), είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ εηαηξεία πξσηαγσληζηεί ζε παλεπξσπατθό επίπεδν ζηελ ελζσκάησζε λέσλ κεζόδσλ, πιηθώλ θαη κέζσλ ζηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο (ζπκβαηηθά θαη «έμππλα» κεραλνγξαθηθά έληππα, εκπνξηθέο εθηππώζεηο, πξνγξάκκαηα loyalty, ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ινγαξηαζκώλ θαη εγγξάθσλ, παξαγσγή θαη πξνζσπνπνίεζε θαξηώλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ, εθηππώζεηο αζθαιείαο, εηζηηεξίσλ, εηηθεηώλ, direct mailings, έθδνζε ινγαξηαζκώλ θαη statements θαη παξνρή ππεξεζηώλ forms management), ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία θαη δηακόξθσζε ηεο αγνξάο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, ηνπ απνθαινύκελνπ Informanagement. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά από ην 1897, είλαη εηζεγκέλε από ην 1994 ζηελ Κύξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ θαη ε κεηνρή ηεο δηαπξαγκαηεύεηαη κε ην θσδηθό ΛΤΚ. Εήηημα 1 Γηα ηελ απάληεζε ηνπ πξώηνπ ππνεξσηήκαηνο ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα κειεηήζεηε ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ζαο. Γηα λα δηαζθαιίζεηε όηη θαηαιάβαηε θαιά ηελ ηαμηλόκεζε ησλ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ, ζαο πξνηείλνπκε λα θάλεηε ηηο δύν αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο ζηηο ζειίδεο Μελ μεράζεηε λα ηεθκεξηώζεηε γηαηί νκαδνπνηήζαηε ην βηνκεραληθό πξντόλ ζαο ζηελ θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηε. Αλαθνξηθά κε ηα επόκελα δύν ππν-εξσηήκαηα, ζα πξέπεη λα κειεηήζεηε ηηο ζειίδεο 147 έσο 150 ηνπ βηβιίνπ ζαο. Αλ θαη ε ζεσξία ζε απηέο ηηο ζειίδεο κηιάεη γηα 2

3 ραξηνθπιάθην πξντόλησλ κηαο εηαηξίαο εζείο θαιείζζε λα θαηαηάμεηε κόλν ην εμεηαδόκελν πνπ έρεηε επηιέμεη. Θα πξέπεη λα ηεθκεξηώζεηε γηαηί βάιαηε ην βηνκεραληθό πξντόλ ζαο ζε απηό ην θνκκάηη ηνπ πίλαθα. Θεσξνύκε πσο γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο ηεο αγνξάο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία ζαο ζα πξέπεη λα βξείηε θάπνηα θιαδηθά ζηνηρεία (όπνπ είλαη εθηθηό λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα ζηε δηθή καο εηαηξία, θάξηεο ρξεζηκνπνηνύλ πνιινί εηεξόθιεηνη θιάδνη θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ζηνηρεία γηα ξπζκνύο αλάπηπμεο). Πάλησο ζαο πξνηείλνπκε θαη πάιη λα κπείηε π.ρ. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθεκεξίδαο Ναπηεκπνξηθή (www.naftemporiki.gr ) θαη λα δηαιέμεηε κία εηαηξία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην (ηηο έρνπλ αλά θιάδν). Όπνηα εηαηξία είλαη εηζεγκέλε δηαζέηεη θαηά θαλόλα πινύζηα ηζηνζειίδα θαη πνιιά θιαδηθά ζηνηρεία ζηα ελεκεξσηηθά ηεο δειηία. Οη πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθέο πνπ δεηνύληαη ζην ηξίην ππνεξώηεκα πεξηιακβάνληαη ζηηο ίδηεο ζειίδεο. Πξνζπαζήζηε λα εμεγήζεηε ιίγν παξαπάλσ ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο (πσο ζα ηηο εθαξκόζεηε ζην ζπγθεθξηκέλν βηνκεραληθό πξντόλ πνπ επηιέμαηε;) Αθνινπζεί ε δηθή καο απάληεζε. Δπηιέμακε γηα εθηελέζηεξε αλάιπζε έλα από ηα πνιιά πξντόληα πνπ παξάγεη ε ελ ιόγσ εηαηξεία, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξντόλ «θάξηεο». Ζ «INFORM Π. ΛΤΚΟ Α.Δ.» δηαζέηεη κία από ηηο κεγαιύηεξεο κνλάδεο ζηελ Δπξώπε γηα ηελ παξαγσγή θαξηώλ όισλ ησλ εηδώλ. Έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο παξάγνληαο θάξηεο ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη ζε δηάθνξα πιηθά, από απιό ραξηί θαη ραξηόλη πνιιαπιώλ ζηξώζεσλ κέρξη PVC, από απιέο θάξηεο κειώλ κέρξη έμππλεο θάξηεο Loyalty. Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη επηπιένλ ζηελ πξνζσπνπνίεζε ησλ θαξηώλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ, όπσο πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο, θάξηεο κέινπο, θάξηεο πειαηεηαθήο ρξήζεο (loyalty cards), θάξηεο αλαλέσζεο ρξόλνπ νκηιίαο, μπζηέο θάξηεο, θάξηεο ζηάζκεπζεο, θάξηεο πηζηνπνίεζεο (identity cards) θαη έμππλεο θάξηεο. Ζ ηερληθή πξνζσπνπνίεζε κπνξεί λα είλαη αλάγιπθε, θσδηθνπνηεκέλε, ζεξκηθήο κεηαθνξάο ή εζσηεξηθήο νδόλησζεο (έγγιπθε) κε δύν κεζόδνπο εθαξκνγήο: ζεξκηθή θαη απηνθόιιεηε. ήκεξα, ε «INFORM Π. ΛΤΚΟ Α.Δ.» είλαη ε κεγαιύηεξε κνλάδα πξνζσπνπνίεζεο θαξηώλ ζηελ Διιάδα, κε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο πεξηζζνηέξσλ ησλ θαξηώλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηελ εβδνκάδα. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε ηε πηζηνπνίεζε ηνπ θέληξνπ θαξηώλ ηεο εηαηξείαο από ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο VISA International θαη Europay (Mastercard). Οη αγνξέο πνπ εμππεξεηεί ε Inform Λύθνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, εηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, πνιπθαηαζηήκαηα θαη super markets, αζιεηηθνί ζύιινγνη θαη θηιαλζξσπηθνί νξγαληζκνί, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θεληξηθή δηνίθεζε θαη επξύηεξνο δεκόζηνο ηνκέαο, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο, εηαηξείεο κεηαθνξώλ, ηνπξηζκνύ θαη εζηίαζεο. 3

4 α) Σν επηιεγέλ πξντόλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «βνεζεηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο - πξόζζεηνο εμνπιηζκόο», όπνπ πξσηαξρηθό ξόιν γηα ην βηνκεραληθό αγνξαζηή έρνπλ θπξίσο: - ε πνηθηιία: θάξηεο ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη πιηθά, από απιό ραξηί θαη ραξηόλη πνιιαπιώλ ζηξώζεσλ κέρξη PVC, θάξηεο δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ - ε αμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηή: είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο κνλάδεο γηα ηελ παξαγσγή θαξηώλ όισλ ησλ εηδώλ, κε δπλαηόηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο, κε πηζηνπνηήζεηο από δηεζλείο νξγαληζκνύο VISA International θαη Europay (Mastercard) θαη - ε ζεκαηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ: ην εκπνξηθό ζήκα ζπλδέεη ζην κπαιό ηνπ θαηαλαισηή ην πξντόλ κε ηελ εηαηξεία, πξνβάιεη ηελ εηθόλα ηεο εηαηξείαο, πξνζειθύεη ηελ πξνζνρή θαη βνεζάεη ζηελ επθνιόηεξε απνκλεκόλεπζε ηεο εηθόλαο ηεο εηαηξείαο από ηνλ θαηαλαισηή, δηαθξίλνληάο ηελ από ηνπο αληαγσληζηέο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ ώζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη θαηόπηλ - ε ηηκή: ζπλδπαζκόο πξνζηηήο ηηκήο θαη δηαηήξεζεο θαιήο πνηόηεηαο (πξνζθνξά ρακειόηεξεο ηηκήο θαη θαιύηεξσλ όξσλ πιεξσκήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό κπνξεί λα επεξεάζεη έσο έλα ζεκείν ηελ αγνξαζηηθή απόθαζε). β) Βαζηδόκελνη ζηε Μήηξα Ρπζκνύ Αλάπηπμεο/ Μεξηδίνπ Αγνξάο (BCG), ην επηιεγέλ πξντόλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «αγειάδεο κεηξεηώλ», όπνπ παξαηεξείηαη ρακειόο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θαη πςειό ζρεηηθό κεξίδην αγνξάο. Σν πξντόλ «θάξηεο» βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο σξηκόηεηαο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ θαη απνηειεί πεγή ρξεκαηηθώλ ξεπζηώλ γηα ηελ επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ από ηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο (νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, εηήζηα δειηία ηύπνπ, δεκνζηεύκαηα θιπ), ζήκεξα ε Inform Π. Λύθνο είλαη ε κεγαιύηεξε κνλάδα πξνζσπνπνίεζεο θαξηώλ ζηελ Διιάδα, κε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο πεξηζζνηέξσλ ησλ θαξηώλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηελ εβδνκάδα, κε δηεζλείο πηζηνπνηήζεηο από Visa, MasterCard & Diners, κε πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζε επξσπατθό επίπεδν ζηελ ελζσκάησζε λέσλ κεζόδσλ, πιηθώλ θαη κέζσλ ζηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη κε επξύ πειαηνιόγην ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ην 80% ησλ ηξαπεδώλ θαη ην 70% ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ, δεκόζηνη νξγαληζκνί, ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα, εηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θιπ. Σν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο εληνπίδεηαη ζηελ ηθαλόηεηά ηεο λα αλαπηύζζεη πξντόληα θαη ππεξεζίεο θαη λα πξνζθέξεη ιύζεηο πνπ πξνζαξκόδνληαη πιήξσο ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Αλάκεζα ζηα ζεκαληηθόηεξα έξγα πνπ δηεθπεξαηώζεθαλ γηα ην επηιεγέλ πξντόλ (θάξηεο) ζπκπεξηιακβάλνληαη: ε δηαρείξηζε ηεο θάξηαο ησλ super markets ΑΒ Βαζηιόπνπινο, ε αλάπηπμε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 4

5 Smart Club ηεο Shell, ε λέα θάξηα εξγνδόηε ηνπ ΗΚΑ, ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ θαξηώλ My Privilege ηεο ING Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο Εσήο, ην ζπλνιηθό έξγν Card Fulfillment ησλ θαξηώλ Diners Club ηεο Citibank, θάξηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, θάξηεο κέινπο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θιπ. Ζ ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηηξέπεη λα απνιακβάλεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη πςειά πεξηζώξηα θέξδνπο ζε αγνξά ζρεηηθά κηθξνύ ξπζκνύ αλάπηπμεο όπνπ δελ απαηηνύληαη ζεκαληηθέο επελδύζεηο θαζώο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί σξηκάζεη. γ) Οη πιένλ ελδεδεηγκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλσηέξσ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην επηιεγέλ πξντόλ είλαη: λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθό ηεο πιενλέθηεκα θαη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά θαξηώλ κε πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά εθαξκνγέο θαη πξσηνπνξηαθά πξντόληα πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά όπσο π.ρ. κε ηηο θάξηεο πξνγξακκάησλ πηζηόηεηαο (multi-brand schemes), δειαδή έλα πξόγξακκα πηζηόηεηαο ηνπ είδνπο όπνπ ζπλεξγάδνληαη δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο brands (κε ηε ρξήζε ηεο έμππλεο θάξηαο θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά αληακείβεη ηνπο πειάηεο ηεο γηα ηελ πξνηίκεζε πνπ δείρλνπλ ζηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο) θαη απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν γηα λα αληηκεησπίζνπλ νη εηαηξείεο ηνλ αληαγσληζκό θαηαλνώληαο ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηώλ θαη πξάηηνληαο αλαιόγσο. λα θάλεη επελδύζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ θαζηέξσζή ηεο ζαλ εγέηεο ηερλνινγίαο. Ζ Inform Π. Λύθνο παξαθνινπζώληαο ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη δηεύξπλε ην πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλαπηύζζνληαο ιύζεηο θαη ππεξεζίεο απόιπηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ βηνκεραληθώλ πειαηώλ ηεο. Ζ εηαηξεία, ζην πην ζύγρξνλν θέληξν πξνζσπνπνίεζεο θαξηώλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, παξέρεη ιύζεηο Card Fulfillment, ζπλνιηθήο δειαδή δηαρείξηζεο θαξηώλ (επηζήκαλζε θαη πξνζσπνπνίεζε θαξηώλ θαη εληύπσλ πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ, ηαύηηζε θαξηώλ θαη εληύπσλ, εκθαθέισζε θαξηώλ, εληύπσλ θαη έλζεησλ, ηαμηλόκεζε ησλ θαθέισλ θαηά ηαρπδξνκηθό θώδηθα θαη απνζηνιή ζηνπο δηθαηνύρνπο) θαη δηαρεηξίδεηαη θαη πινπνηεί θάζε ζηάδην εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ loyalty (από ηελ εθηύπσζε ηνπ εληύπνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε, κέρξη ην ινγηζκηθό γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πόλησλ, θαη από ηελ πξνζσπνπνηεκέλε θάξηα ηνπ πειάηε κέρξη ην call center πνπ ππνζηεξίδεη ηειεθσληθά ην πξόγξακκα). Σν θέληξν πξνζσπνπνίεζεο θαξηώλ ηεο επηρείξεζεο έρεη πηζηνπνηεζεί από ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο VISA International θαη Mastercard γηα ηελ πξνζσπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε θαξηώλ VISA θαη Mastercard θαη ην ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο έρεη πηζηνπνηεζεί κε ISO λα δηαηεξήζεη ηελ εγεζία ηεο ζηελ ηηκή, πξνζθέξνληαο θαη «δηαθεκίδνληαο» ειθπζηηθέο ηηκέο γηα όιν ην παθέην ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ην πσιεζέλ πξντόλ (νινθιεξσκέλεο ιύζεηο δηαρείξηζεο). 5

6 Δπηζεκαίλνπκε όηη ε Inform Π. Λύθνο, κέζα από ηελ επξεία γθάκα πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη θαη πνπ ζηεξίδνληαη ζε πιαηθόξκεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, επελδύεη ζην κέιινλ, αλαδεηά λένπο ηξόπνπο πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο εμειίμεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ηζνξξνπεκέλνπ πξντνληηθνύ ραξηνθπιαθίνπ, ζηε δηαζπνξά ηνπ θηλδύλνπ, ζηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε ησλ πειαηώλ ηεο. Εήηημα 2 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηνκεραληθώλ αγνξώλ πνπ σζνύλ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηνπ Μάξθεηηλγθ ρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηεο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο Πξέπεη λα ηεθκεξηώζεηε γηαηί απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά νδεγνύλ ηελ επηρείξεζε επηινγήο ζαο ζηελ πηνζέηεζε ηνπ Μάξθεηηλγθ ρέζεσλ θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό λα δώζεηε θάπνην παξάδεηγκα. ηηο ζειίδεο 395 έσο 398 πεξηγξάθεηαη πσο εθαξκόδεηαη ην Μάξθεηηλγθ ρέζεσλ: από εθεί ζα πάξεηε ηα παξαδείγκαηα πνπ ρξεηάδεζηε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ε επηρείξεζή ζαο λα εθαξκόδεη ην Μάξθεηηλγθ ρέζεσλ κέζσ ηεο θάιπςεο θάζε εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ πειάηε ηεο (customization) ή κέζσ ηεο δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ηεο ζηνλ βηνκεραληθό πειάηε άκεζα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ (convenience) θιπ. Αθνινπζεί ε δηθή καο απάληεζε. Γεδνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ βηνκεραληθώλ αγνξώλ θαζώο θα ησλ εμειίμεσλ ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε πιένλ νηθνλνκία, νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ηέηνηεο αγνξέο ζπλεηδεηνπνηνύλ ηε ζεκαζία ηνπ κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ θαη ηεο επηδίσμεο ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο πειάηεο. Δηδηθόηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ησλ βηνκεραληθώλ αγνξώλ πνπ σζνύλ ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο λα εθαξκόζνπλ πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο έρνπλ σο εμήο: ε νξζνινγηθόηεηα ηωλ αγνξαζηηθώλ απνθάζεωλ ηωλ βηνκεραληθώλ πειαηώλ: νη πειάηεο ηεο Inform Π. Λύθνο απεπζύλνληαη ζε απηήλ δεδνκέλνπ όηη δηαζέηεη κία από ηηο κεγαιύηεξεο κνλάδεο γηα ηελ παξαγσγή θαξηώλ όισλ ησλ εηδώλ (θάξηεο ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη ζε δηάθνξα πιηθά, από απιό ραξηί θαη ραξηόλη πνιιαπιώλ ζηξώζεσλ κέρξη PVC, από απιέο θάξηεο κειώλ κέρξη έμππλεο θάξηεο Loyalty, πξνζσπνπνίεζε θαξηώλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ θιπ) θαζώο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ιύζεσλ θαη ππεξεζηώλ απόιπηα πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. Βάζεη επνκέλσο ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπο είλαη θαηά θύξην ιόγν ην θίλεηξν θόζηνπο σθέιεηαο, θαη ιηγόηεξν ην ζπλαίζζεκα, δεδνκέλνπ όηη είλαη επαγγεικαηίεο αγνξαζηέο θαη ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηε καθξνδσία ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 6

7 ε αδξάλεηα ζηηο ζρέζεηο: Ζ Inform Π. Λύθνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηνπο πειάηεο ηεο ηθαλνπνηεκέλνπο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά θαξηώλ, αλαπηύζζεη πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά εθαξκνγέο θαη πξσηνπνξηαθά πξντόληα θαη παξέρεη πιένλ ζηνπο πειάηεο ηεο ιύζεηο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαξηώλ θαη πξνγξακκάησλ loyalty. Ζ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ θαη εθαξκνγώλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο ζε ζπλδπαζκό κε ινγηθέο ηηκέο γηα όιν ην παθέην ππεξεζηώλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ επίηεπμε «πειαηεηαθήο πίζηεο». ν κηθξόο αξηζκόο βηνκεραληθώλ πειαηώλ κε κεγάιε αμία γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο: όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε Inform Π. Λύθνο είλαη ε κεγαιύηεξε κνλάδα πξνζσπνπνίεζεο θαξηώλ ζηελ Διιάδα, κε επξύ πειαηνιόγην ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξάπεδεο, ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δεκόζηνη νξγαληζκνί, ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα, εηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, αζιεηηθνί ζύιινγνη θαη θηιαλζξσπηθνί νξγαληζκνί, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θεληξηθή δηνίθεζε θαη επξύηεξνο δεκόζηνο ηνκέαο, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο, εηαηξείεο κεηαθνξώλ, ηνπξηζκνύ θαη εζηίαζεο. Ωζηόζν, ε αλάιεςε θαη δηεθπεξαίσζε κεγάισλ έξγσλ όπσο π.ρ. ε δηαρείξηζε ηεο θάξηαο ησλ super markets ΑΒ Βαζηιόπνπινο, ηνπ Smart Club ηεο Shell, ησλ θαξηώλ My Privilege ηεο ING Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο Εσήο, ην ζπλνιηθό έξγν Card Fulfillment ησλ θαξηώλ Diners Club ηεο Citibank, ε λέα θάξηα εξγνδόηε ηνπ ΗΚΑ, θαζηζηνύλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο «πεξηζζόηεξν ζεκαληηθνύο από θάπνηνπο άιινπο». ε απηνύο ηνπο πειάηεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε εμεηαδόκελε εηαηξία εθαξκόδεη κία νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη εμαηνκηθεπκέλεο (tailored made) ιύζεηο γηα θάζε πειάηε, άκεζε θαη ζπλερή επηθνηλσλία θαη πςειά επίπεδα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ γηα νπνηνδήπνηε ηερληθό ή άιιεο θύζεο πξόβιεκα πξνθύςεη ζηνλ βηνκεραληθό πειάηε. Εήηημα 3 Γηα ηελ απάληεζε ηνπ ηξίηνπ δεηήκαηνο ζα αλαηξέμεηε ζηηο ζειίδεο 38 έσο 44 όπνπ αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Βηνκεραληθώλ Αγνξώλ, ζα επηιέμεηε απηά πνπ ζαο δεηνύληαη θαη ζα εμεγήζεηε πσο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνηνύλ ηελ επηρείξεζε παξαγσγήο βηνκεραληθώλ αγαζώλ από απηήλ ησλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ. Αθνινπζεί ε δηθή καο πξόηππε απάληεζε. Αλ θαη νη βαζηθέο αξρέο θαη γεληθόηεξα ε πειαηνθεληξηθή θηινζνθία ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ ηνπνζεηεί ηνλ πειάηε ζην θέληξν ησλ επηρεηξεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ αθνξνύλ ηόζν ην βηνκεραληθό όζν θαη ην θαηαλαισηηθό κάξθεηηλγθ, εληνύηνηο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν αγνξέο (βηνκεραληθέο θαη θαηαλαισηηθέο) πνπ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ δύν απηώλ ρώξσλ. 7

8 Πξνο απόδεημε ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί θαιύηεξα ε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ε ηδηαηηεξόηεηα ησλ δύν απηώλ πεξηνρώλ ηεο επηζηήκεο ηνπ κάξθεηηλγθ, επηιέμακε γηα αληηπαξαβνιή κε ηελ εηαηξεία «INFORM Π. ΛΤΚΟ Α.Δ.», ηελ εηαηξεία ηξνθίκσλ «NESTLE S.A.» ε νπνία δηαζέηεη 481 εξγνζηάζηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε 87 ρώξεο θαη 5 επείξνπο. ηνλ Όκηιν Nestlé αλήθεη θαη ε Alcon, ν κεγαιύηεξνο όκηινο νθζαικνινγηθώλ πξντόλησλ ζηνλ θόζκν, ελώ ε Nestlé είλαη θαη θύξηνο κέηνρνο ηεο L Oreal, πνπ εγείηαη παγθνζκίσο ηνπ θιάδνπ ησλ θαιιπληηθώλ. Ζ Nestlé S.A. έρεη πάλσ από 315 εηαηξείεο ζε όιν ηνλ θόζκν ππό ηνλ πιήξε έιεγρό ηεο, ελώ έρεη παγθόζκηεο θνηλνπξαμίεο κε θνξπθαίεο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκεηξηαθώλ, ησλ αλαςπθηηθώλ θαη ησλ θαιιπληηθώλ. Ζ γθάκα ησλ πξντόλησλ ηνπ Οκίινπ Nestlé ζηε ρώξα καο πεξηιακβάλεη πξντόληα εηδηθήο δηαηξνθήο γηα βξέθε θαη παηδηά, θαθέο, ζνθνιάηεο, ζηηγκηαία ζνθνιαηνύρα ξνθήκαηα, πξντόληα καγεηξηθήο, θπζηθό κεηαιιηθό λεξό, δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο θαη bars δεκεηξηαθώλ, παγσηά, πξντόληα καδηθήο εζηίαζεο θαη απηόκαησλ πσιεηώλ θαη πξντόληα γηα θαηνηθίδηα. Οη ζπλέπεηεο ησλ θάησζη ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ βηνκεραληθώλ αγνξώλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο Inform Π. Λύθνο έρνπλ σο εμήο: i) πξνζδηνξηζκόο αγνξάο: ζηελ πεξίπησζε ηεο Nestlé, ε δνκή ηεο αγνξάο είλαη γεσγξαθηθά δηαζπαξκέλε, ν αξηζκόο ησλ ηειηθώλ θαηαλαισηώλ ησλ πξντόλησλ ηεο είλαη ηεξάζηηνο (ρηιηάδεο θαηαλαισηέο - λνηθνθπξηά) θαη θαη επέθηαζε δπζδηάθξηηνο θαη απξνζδηόξηζηνο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Inform Π. Λύθνο ε δνκή ηεο αγνξάο είλαη γεσγξαθηθά πην ζπγθεληξσκέλε, ν αξηζκόο ησλ πειαηώλ είλαη κηθξόηεξνο ζε αξηζκό, νη πειάηεο έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο θαη κπνξνύλ λα εληνπηζζνύλ εύθνια, είηε κέζα από επηρεηξεκαηηθνύο νδεγνύο είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ ζρεηηθώλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζρεδόλ θάζε βηνκεραλία πιένλ θαηέρεη. ii) παξάγωγνο δήηεζε: ε αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα ηξόθηκα (π.ρ. ηα δεκεηξηαθά) από ηνπο θαηαλαισηέο έρεη άκεζν αληίθηππν ζηηο πσιήζεηο θαη ζηελ θεξδνθνξία ηεο Nestlé. Αληίζεηα, ε αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαξηώλ από ηελ Inform Π. Λύθνο ε νπνία ζπλνδεύεηαη από αύμεζε θαη ηεο αγνξάο πξώησλ πιώλ από ηελ εηαηξεία γηα ηελ παξαγσγή απηώλ, εμαξηάηαη από κία ελδερόκελε αύμεζε ηεο δήηεζεο από ηνπο βηνκεραληθνύο αγνξαζηέο - πειάηεο απηήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εμαξηάηαη από ηελ αύμεζε ηεο πειαηείαο απηώλ (πειάηεο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, πνιπθαηαζηεκάησλ, supermarkets, ζπλδξνκεηέο εηαηξεηώλ ηειεθσλίαο, γπκλαζηεξίσλ θιπ). iii) ειαζηηθόηεηα δήηεζεο: κία αύμεζε ηεο ηηκήο ζηελ αμία π.ρ. ησλ δεκεηξηαθώλ ηεο Nestlé, κπνξεί εύθνια λα κεηαβάιεη ηηο αγνξαζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζε ππνθαηάζηαηα αληαγσληζηηθά πξντόληα κε 8

9 πην πξνζηηή ηηκή. Αληίζεηα, κία αύμεζε, ζε ινγηθά πιαίζηα, ηνπ θνζηνινγίνπ ηεο Inform Π. Λύθνο γηα ηελ παξαγσγή θαη πώιεζε θαξηώλ, κπνξεί λα πεξάζεη «απαξαηήξεηε» από ηνπο βηνκεραληθνύο αγνξαζηέο, δεδνκέλνπ όηη ζεκαληηθόηεξν ξόιν παίδνπλ ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, ε πνηθηιία, ε αμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηή, ε θαιή εμππεξέηεζε θαη ε ζεκαηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ, θαη ιηγόηεξν ε ηηκή. iv) πειάηεο/ παξαγγειίεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο: ηα ηξόθηκα (π.ρ. δεκεηξηαθά) πνπ παξάγεη ε Nestlé, αλ θαη πνηθίινπλ ζε ζπζηαηηθά, γεύζε, κνξθή θαη ζπζθεπαζία, είλαη ζε γεληθέο γξακκέο πξνηππνπνηεκέλα θαη απεπζύλνληαη ζε καδηθή αγνξά (καδηθνύο θαηαλαισηέο). Αληίζεηα, ε παξαγσγή θαξηώλ από ηελ Inform Π. Λύθνο, απεπζύλεηαη ζε κεκνλσκέλνπο πειάηεο θαη παξαγγειίεο πνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, ιόγσ ηεο ηερληθήο πνιππινθόηεηαο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πξντόλησλ αιιά θαη ιόγσ ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ζε ιίγεο θαη κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θαη επέθηαζε νιηγνπσιηαθώλ ζπλζεθώλ. Έηζη, νη ππεύζπλνη ηεο εηαηξείαο Inform Π. Λύθνο πξέπεη λα πξνζαξκόδνπλ ηελ όιε ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηηο αλάγθεο ησλ κεκνλσκέλσλ θαη ζεκαληηθώλ πειαηώλ ηνπο, λα εμαζθαιίδνπλ ηε δηαξθή θαη απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηνπο από ην πξνζθεξόκελν πξντόλ θαη λα ρηίζνπλ κε απηνύο ηζρπξνύο δεζκνύο, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ επαλαιακβαλόκελεο πσιήζεηο παξαγγειίεο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηνλ θίλδπλν κεηαπήδεζεο ζε άιινπο πξνκεζεπηέο. v) θξηηήξηα επηινγήο πξνϊόληωλ - πξνκεζεπηώλ: νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ πξντόληα ηεο Nestlé κε βάζε θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά θξηηήξηα θαη ελεξγνύλ ελίνηε παξνξκεηηθά. Μπνξνύλ δειαδή λα επεξεαζηνύλ από παξάγνληεο όπσο π.ρ. ε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο, ε εηθόλα θαη ην πξνθίι ηεο εηαηξείαο πνπ ηα παξάγεη, ην εκπνξηθό ζήκα θαη ε δηαθήκηζε ησλ πξντόλησλ, ν κηκεηηζκόο θιπ. Αληίζεηα, νη πειάηεο ηεο Inform Π. Λύθνο, δεδνκέλνπ όηη είλαη επαγγεικαηίεο αγνξαζηέο θαη ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηε καθξνδσία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, πηνζεηνύλ πξσηίζησο νξζνινγηθά θξηηήξηα (πνηόηεηα, πνηθηιία, εμππεξέηεζε, ηηκή, όξνη πιεξσκήο, αδηάθνπνο εθνδηαζκόο) γηα ηελ επηινγή πξντόλησλ πξνκεζεπηώλ θαη ιηγόηεξν ζπλαηζζεκαηηθά θξηηήξηα (θηιηθέο ζρέζεηο, θύξνο γόεηξν, αληηιακβαλόκελνο θίλδπλνο). Δπηπξόζζεηα, ελώ ζηελ θαηαλαισηηθή αγνξά ην θέληξν ιήςεο αγνξαζηηθώλ απνθάζεσλ είλαη όιε ε νηθνγέλεηα ή κέξνο απηήο, ζηε βηνκεραληθή αγνξά ε πξνκήζεηα πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ είλαη κία δηαδηθαζία αξθεηά πνιύπινθε, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζην κεγάιν βαζκό ζπκκεηνρήο πεξηζζνηέξσλ αηόκσλ ζην Κέληξν Αγνξαζηηθώλ Απνθάζεσλ, ηόζν ηππηθά όζν θαη άηππα. vi) βαζκόο δεθηηθόηεηαο ζηε δηαθήκηζε θαη ζηηο κεζόδνπο πξνώζεζεο πωιήζεωλ: ε Nestlé κε δηάθνξεο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ όπσο π.ρ. δηαθήκηζε ησλ δεκεηξηαθώλ 9

10 από γλσζηό εζνπνηό, δηαθήκηζε κε ρξεζηκνπνίεζε ζιόγθαλ ή ηξαγνπδηνύ πνπ απνηππώλεηαη ζην κπαιό ησλ θαηαλαισηώλ, παθέηα πξνζθνξώλ (νηθνλνκηθέο ζπζθεπαζίεο, δώξα π.ρ. κπνι δεκεηξηαθώλ, bars δεκεηξηαθώλ, ζεξκηδνκεηξεηήο θιπ) κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε ησλ δεκεηξηαθώλ θαη λα ηελ απμήζεη. Αληίζεηα, ε Inform Π. Λύθνο γλσξίδνληαο όηη νη πειάηεο ηεο είλαη ζηαζεξνί θαη δελ κεηαβάινπλ εύθνια ηηο απαηηήζεηο ηνπο, βαζίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο πειαηείαο, ηελ εύξεζε λέαο θαη ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, θπξίσο ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο, ζηηο ηερλννηθνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντόλησλ ηεο, ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηύπσλ θαξηώλ θαη λέσλ πξντόλησλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε, ελώ όζνλ αθνξά ηε δηαθήκηζε θαη ηηο ελέξγεηεο πξνώζεζεο έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζσπηθή πώιεζε θαη πξνζέγγηζε θαζώο θαη ζηελ επίηεπμε ηζρπξώλ δεζκώλ θαη αηζζήκαηνο εκπηζηνζύλεο κεηαμύ αγνξαζηώλ θαη πξνκεζεπηώλ. 10

11 Βιβλιογραθία: - Γ. Απισλίηεο,. Γνύλαξεο, Ν. Παπαβαζηιείνπ, «Marketing Βηνκεραληθώλ Αγνξώλ θαη Γηνίθεζε Πσιήζεσλ», Δ.Α.Π., Πάηξα (όκηινο, δνκή, ηζηνξία, ηαπηόηεηα, πξντόληα, ππεξεζίεο, νινθιεξσκέλεο ιύζεηο, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εηαηξηθή ηαπηόηεηα, εηήζηα δειηία, δειηία ηύπνπ, δεκνζηεύκαηα). - (όκηινο, ζύλδεζκνη, εηαηξεία, δίθηπν, πξντόληα, ηζηνξηθή αλαδξνκή, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, αμίεο). 11

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα