ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : FAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001"

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ: 1216 Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ. : , Αζήλα ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : FAX : ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε θαη εξκελεία ηωλ δηαηάμεωλ πεξί απνζβέζεωλ ηωλ παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4110/ (ΦΔΚ Α 17) «Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάηωλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», όπωο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ ηεο παξ. 5 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4141/ ( ΦΔΚ Α 81) «Δπελδπηηθά εξγαιεία αλάπηπμεο, παξνρή πηζηώζεωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηεο παξ. 6 ηεο ππνπαξ. Γ.2 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν.4152/ (ΦΔΚ Α 107) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηωλ λόκωλ 4046/2012, 4093/2012, θαη 4127/2013» θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4170/ (ΦΔΚ Α 163) «Δλζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο 2011/16/ΔΔ, ξύζκηζε ζεκάηωλ ηεο ΔΛ.Σ.Δ., αλακόξθωζε Οξγαληζκνύ ηνπ Ν..Κ. θαη άιιεο δηαηάμεηο». Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα, παξέρνληαη νδεγίεο νξζήο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ πεξί απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο αθνινχζσο: ΓΔΝΙΚΑ: Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 22 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4110/2013 (Α 17) αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε ζη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ Ν. 4141/2013 (Α 81), ηελ παξ. 6 ηεο ππνπαξ. Γ.2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 1

2 4152/ (Α 107) θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4170/ (Α 163). Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 4110/2013, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ.γ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4141/2013, γηα δαπάλεο απνζβέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά. Δπνκέλσο, νη ζπληειεζηέο απηνί εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ φισλ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ απφθηεζεο ησλ παγίσλ απηψλ είηε απηά απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ 01/01/2013 είηε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνζβέζεηο αθνξνχλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά. Δίλαη απηνλφεην φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 01/01/2013 θάπνηα επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ε νπνία έρεη αξρίζεη πξηλ ηελ 01/01/2013 θαη ζα θιείζεη ηελ δηαρεηξηζηηθή ηεο απηή πεξίνδν κεηά ηελ 01/01/2013, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ ηεο ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 299/2003 απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξήζε απηή θαη νη λέεο δηαηάμεηο ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ επφκελε πεξίνδν. Πξνζνρή: Αλεμάξηεηα από ηα παξαπάλω, ζαο γλωξίδνπκε όηη κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.4172/2013 θαζνξίδεηαη εθ λένπ ν ηξόπνο θαη νη ζπληειεζηέο απόζβεζεο ηωλ παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 72 ηνπ ηδίνπ λόκνπ, νη λέεο δηαηάμεηο πεξί απνζβέζεωλ ηνπ λόκνπ απηνύ ζα ηζρύνπλ γηα θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ θιείλνπλ από ηελ 1/1/2014 θαη κεηά. πλεπώο, όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα εγθύθιην δελ είλαη απνιύηωο ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 θαη ζπλεπώο ζα εθδνζεί από ηελ ππεξεζία καο λέα εγθύθιηνο γηα ηελ αλάιπζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λόκνπ απηνύ. ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επέξρνληαη νπζηψδεηο κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν απφζβεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη ηελ 1/1/2013 θαη θιείλεη ηελ 31/12/2013. Η αλάιπζε απηψλ ησλ αιιαγψλ θαζψο θαη ε εξκελεία απηψλ ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. ζη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ, έρεη σο εμήο: 1. Με ηελ ππνπεξ. αα ηεο πεξ. ζη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ, νξίδεηαη φηη απνζβέζηκν πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ ή κε ιεηηνπξγηθφ, ελζψκαην ή άπιν πάγην ζηνηρείν, πνπ απνθηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα δηαξθή παξαγσγηθή ρξήζε θαη έρεη σθέιηκε δηάξθεηα δσήο πεξηνξηζκέλε, αιιά κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο. 2

3 2. Με ηελ ππνπεξ. ββ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο, νξίδεηαη φηη ε δηελέξγεηα ησλ απνζβέζεσλ γηα θάζε έηνο κε ηνπο θαζνξηζζέληεο λένπο ζπληειεζηέο απνζβέζεσλ ηεο ππνπεξ. γγ είλαη ππνρξεσηηθή. Τπφρξεεο είλαη νηθνλνκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αλεμαξηήησο αλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηεο ή ηα εθκηζζψλνπλ ή ηα εθκεηαιιεχνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Δπνκέλσο, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή κε θεξδψλ, νη απνζβέζεηο γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα δηελεξγνχληαη, θαη κάιηζηα κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη λα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. ε πεξίπησζε, πνπ δηελεξγεζνχλ απνζβέζεηο αιιά κε ζπληειεζηή κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν, νη επηπιένλ απνζβέζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά θαη νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λα αλακνξθψζνπλ ηα πξνθχςαληα απνηειέζκαηα κε ηελ πξνζζήθε απηψλ σο ινγηζηηθή δηαθνξά, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δελ δηελεξγεζνχλ ή δηελεξγεζνχλ κε ζπληειεζηή κηθξφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν, ε επηρείξεζε ράλεη ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ ηηο απνζβέζεηο πνπ φθεηιε λα δηελεξγήζεη θαη δελ δηελήξγεζε. 3. Με ην πξψην εδάθην ηεο ππνπεξ. γγ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο, νξίδεηαη φηη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο επί ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Γειαδή, κε ηελ εθαξκνγή επί ηεο αμίαο θηήζεο εθάζηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζαπμεκέλεο κε ηηο ηπρφλ δαπάλεο πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ, ηνπ λένπ εηήζηνπ ζηαζεξνχ ζπληειεζηή απφζβεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ ππνπεξ. γγ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο ζη. 4. Με ηα επφκελα εδάθηα ηεο ίδηαο ππνπεξ. γγ θαζνξίδνληαη νη λένη ζπληειεζηέο απφζβεζεο αλά πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε NACE rev2, αξρηθά γηα φινπο ηνπο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ θαη θαηφπηλ θαηά παξέθθιηζε γηα ζπγθεθξηκέλα πάγηα ή ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο: α. Γηα όινπο ηνπο θιάδνπο : Δδαθηθέο εθηάζεηο, κεδέλ ηνηο εθαηφ (0%) Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, γξαθεία, νηθίεο, βηνκεραλνζηάζηα, απνζήθεο, ζηαζκνί, κε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηαζθεπέο, εμνπιηζκφο θαη εηδηθά νρήκαηα θνξηνεθθφξησζεο, ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) Μεραλήκαηα, εμνπιηζκφο (εθηφο Η/Τ θαη ινγηζκηθνχ), κέζα κεηαθνξάο αηφκσλ, άπια ζηνηρεία, δηθαηψκαηα, έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη ινηπά πάγηα ζηνηρεία, δέθα ηνηο εθαηφ (10%) Δμνπιηζκφο Η/Τ (θχξηνο θαη πεξηθεξεηαθφο) θαη ινγηζκηθφ, είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) Μέζα κεηαθνξάο θνξηίσλ, δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%) 3

4 β. Καηά παξέθθιηζε ηωλ αλωηέξω: Δδαθηθέο εθηάζεηο γηα ηνλ ηνκέα Β (Οξπρεία Λαηνκεία), πιελ ηνπ Β.09 (Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο), πέληε ηνηο εθαηφ (5%). Μέζα κεηαθνξάο αηφκσλ γηα ηνπο ηνκείο Ν77.11 (Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ) θαη 085 (Δθπαίδεπζε), θαη κέζα κεηαθνξάο θνξηίσλ γηα ηνλ ηνκέα Ν77.12 (Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε θνξηεγψλ), είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). Λνηπά κέζα κεηαθνξάο γηα ηνπο ηνκείο Η49.1 (Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ), H49.2 (ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ), Η50 (Πισηέο κεηαθνξέο) θαη Η51 (Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο) Γηα ηξέλα, πινία θαη πισηά κέζα θαη αεξνζθάθε, αληηζηνίρσο, πέληε ηνηο εθαηφ (5%). Απφ ηνλ παξαπάλσ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο, πξνθχπηεη φηη εάλ θάπνην πάγην δελ πεξηιακβάλεηαη ζ απηφλ, ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο απηνχ ζα είλαη εθείλνο ησλ «ινηπψλ πάγησλ ζηνηρείσλ» δειαδή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα φινπο ηνπο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ θαη φρη εθείλνο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ παγίνπ απηνχ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη δελ πξέπεη λα γίλεηαη θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο 10% ησλ «ινηπψλ πάγησλ ζηνηρείσλ» θάζε θνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη θάπνηα πάγηα δελ πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζηνλ πίλαθα ησλ πξνβιεπφκελσλ λέσλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο. Π.ρ. γηα ηα αηνιηθά πάξθα θαη ηηο θσηνβνιηατθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν παξαπάλσ ζπληειεζηήο 10% γηα ηελ απφζβεζή ηνπο, αιιά ν νξζφο ζπληειεζηήο 4% γηα ηηο «κε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο» Δπηπιένλ, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2, ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1809/1988 ( ΦΔΚ 222 Α ) δελ ζίγνληαη απφ ηηο λέεο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο. Δπνκέλσο, γηα ηελ απφζβεζε ησλ θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ απηνχ ηνπ λφκνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο λέεο δηαηάμεηο πεξί απνζβέζεσλ αιιά νη σο άλσ δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ. 5. Με ηελ ππνπεξ. δδ νξίδεηαη φηη ν ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά απνζβελφκελσλ πνζψλ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. Γηα ηα λέα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ε απφζβεζε αξρίδεη απφ ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν απηά άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ή ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία θαη ππνινγίδεηαη ζε ηφζα δσδέθαηα, φζνη θαη νη κήλεο κέρξη ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δπνκέλσο, αλ θάπνην πάγην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ρξεζηκνπνηεζεί ή ιεηηνπξγήζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ δψδεθα (12) κήλεο (π.ρ. επεηδή αγνξάζηεθε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ 3 ν κήλα ηεο 12κελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή επεηδή πνπιήζεθε ην 10 ν κήλα ηεο 12κελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ),νη απνζβέζεηο πνπ ζα ππνινγηζηνχλ γη απηφ κε ηνλ πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή ζα πεξηνξηζηνχλ ζηα 10/12 ησλ εηήζησλ απνζβέζεσλ. 4

5 εκεηψλεηαη, φηη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεζηκνπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ πάγηνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν κήλαο πνπ απηφ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ή λα ιεηηνπξγεί, ρσξίο λα ελδηαθέξεη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ή ιεηηνχξγεζε ην κήλα απηφ. Όζνλ αθνξά ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο βαζηθήο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, νχηε θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο, δειαδή εθείλα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί εθηφο εθκεηάιιεπζεο (ή ζε αδξάλεηα), γη απηά θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη εθηφο εθκεηάιιεπζεο δελ ζα ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφζβεζε απηψλ ιφγσ κε χπαξμεο ιεηηνπξγηθήο θζνξάο ηνπο. Καηά ηνλ ρξφλν πνπ ζα αξρίζεη πάιη ε παξαγσγηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ζπλερίδνληαη λα δηελεξγνχληαη νη απνζβέζεηο έσο ηελ πιήξε απφζβεζή ηνπο. Δηδηθά ζηα πάγηα ηα νπνία ιφγσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγνχλ πεξηνδηθά, δειαδή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, αλάινγα κε ηα δεκηνπξγνχκελα απνζέκαηα θαη επαλαηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ε αγνξά απνξξνθήζεη ηα απνζέκαηα απηά, νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη θαλνληθά, επεηδή ηα κεραλήκαηα απηά θαηά ην ρξφλν δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ζπλδεδεκέλα ζην ρψξν ηνπο θαη πάληα ζε εηνηκφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. Σέινο, γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ επνρηαθά, δειαδή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ (π.ρ. μελνδνρεηαθέο, ηππνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θιπ), ζα ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, δεδνκέλνπ φηη ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παγίσλ ηνπο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη δελ είλαη επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ. 6. Με ην α εδάθην ηεο ππνπεξ. εε νξίδεηαη φηη νη απνζβέζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, δελ δχλαληαη λα ππεξβνχλ ηελ αμία θηήζεο ή ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ απνζβεζηένπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δπνκέλσο, ε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ γηα θάπνην πάγην δηαθφπηεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί γη απηφ γίλεη ίζν κε ηελ απνζβεζηέα αμία ηνπ (κείνλ έλα ιεπηφ), ρσξίο λα ελδηαθέξεη αλ απηφ εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη παξαγσγηθά απφ ηελ επηρείξεζε. 7. Με ην δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο ππνπεξ. εε ηεο ίδηαο πεξίπησζεο, απμάλεηαη απφ ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ ζε ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, ε αμία θηήζεο θάζε πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα απνζβεζζεί εμ νινθιήξνπ κέζα ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ή ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία. Γειαδή, ε εθάπαμ απφζβεζε ησλ ελ ιφγσ παγίσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά δπλεηηθή. Η σο άλσ αμία δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη αλά πεληαεηία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο δηάηαμεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ζε πνζνζηφ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε γηα ηελ ίδηα 5

6 πεξίνδν κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Παξαγσγνχ ζηε Βηνκεραλία (Κιάδνο «Δλδηάκεζα θαη Κεθαιαηνπρηθά Αγαζά»), φπσο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. πλεπψο θάζε πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ε αμία θηήζεο είλαη κέρξη ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, κπνξεί λα απνζβεζηεί είηε εθάπαμ ζηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ή ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία, είηε ηκεκαηηθά κε βάζε ην ζπληειεζηή απφζβεζεο ηεο ππνπεξ. γγ. εκεηψλεηαη φηη ε επηινγή ηεο εθάπαμ ή ηεο ηκεκαηηθήο απφζβεζεο αθνξά θάζε πάγην μερσξηζηά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νξηζκέλα απφ ηα ίδηα πάγηα (αμίαο θηήζεο ην θαζέλα κέρξη επξψ) λα ηα απνζβέλνπλ εθάπαμ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη άιια λα ηα απνζβέλνπλ ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αμία ησλ παγίσλ απηψλ δελ κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζε ινγαξηαζκφ εμφδνπ, αιιά θαηαρσξείηαη ζηνλ νηθείν ινγαξηαζκφ παγίνπ. 8. Με ηελ ππνπεξ. ζηζη ηεο ίδηαο πεξίπησζεο νξίδεηαη φηη εηδηθά νη επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε θζίλνπζα κέζνδν απφζβεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην Π.Γ. 299/2003 ( Α 255 ) θαη θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία είραλ απνζβέζεη πεξηζζφηεξν απφ 50% ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ππνρξενχληαη λα κεηαβνχλ ζηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο θαη ζηνπο λένπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο ηεο ππνπεξ. γγ. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφζηεθε ε θζίλνπζα κέζνδνο κε ην Π.Γ 299/2003, αιιά νη απνζβέζεηο κέρξη ηελ δελ είραλ ππεξβεί ην 50% ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νη επηρεηξήζεηο απηέο δχλαληαη λα επηιέμνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ηξέρνληνο θαζεζηψηνο, δειαδή ηε θζίλνπζα κέζνδν κέρξη ηε ρξήζε πνπ ε απφζβεζε ζα ππεξβεί ην 50% ηεο αμίαο ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νπφηε θαη απηέο κεηαβαίλνπλ ζηε ζηαζεξή κέζνδν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο απηήο πεξηφδνπ, νη επηρεηξήζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο ηεο ππνπεξ. γγ, πνιιαπιαζηαδφκελνπο κε ζπληειεζηή δχν (2). Οη επηρεηξήζεηο απηέο αληί ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε θζίλνπζα κέζνδν κέρξη ζπκπιήξσζεο ηνπ 50 %, δχλαληαη απφ 01/01/2013 λα εθαξκφζνπλ απεπζείαο ηε ζηαζεξή κέζνδν κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ππνπεξ. γγ. 9. Με ην πξψην εδάθην ηεο ππνπεξ. δδ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο εηδηθά νη λέεο επηρεηξήζεηο, δχλαληαη γηα ηηο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο λα δηελεξγνχλ απνζβέζεηο κε κεδεληθφ ζπληειεζηή γηα φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δπνκέλσο, πξνβιέπεηαη φηη νη λέεο επηρεηξήζεηο, θαηά ηηο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κε πξψηε εθείλε εληφο ηεο νπνίαο άξρηζε ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κε δηελεξγνχλ θαζφινπ απνζβέζεηο. Απφ ηελ ηέηαξηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη κεηά, ζα ππνινγηζζνχλ απνζβέζεηο θαλνληθά θαη γηα φια ηα πάγηα αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ηξηεηίαο πνπ απνθηήζεθαλ ηα πάγηα απηά. Σνλίδεηαη φηη ε επηινγή ηεο κε δηελέξγεηαο, αθνξά αθελφο, φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (δειαδή, είηε δελ ζα δηελεξγεζνχλ απνζβέζεηο γηα θαλέλα 6

7 πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είηε ζα δηελεξγεζνχλ γηα φια) θαη αθεηέξνπ, ζε φιεο ηηο ηξεηο (3) απηέο ρξήζεηο (δειαδή, ε επηρείξεζε δελ ζα δηελεξγήζεη απνζβέζεηο ή ζα δηελεξγήζεη θαη ζηηο ηξεηο (3) πξψηεο ρξήζεηο). Σα παξαπάλσ δελ είλαη ππνρξεσηηθά εθαξκνζηέα απφ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο. πλεπψο, εθφζνλ απηέο ην επηζπκνχλ, δχλαληαη λα δηελεξγνχλ απνζβέζεηο επί ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο θαηά ηηο ηξεηο (3) σο άλσ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο. Σνλίδεηαη φηη ε επηινγή ηεο κε δηελέξγεηαο ή ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ αθνξά αθελφο, φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (δειαδή, είηε δελ ζα δηελεξγεζνχλ απνζβέζεηο γηα θαλέλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είηε ζα δηελεξγεζνχλ γηα φια κε ην πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή) θαη αθεηέξνπ, φιεο ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο (δειαδή ε επηρείξεζε δελ ζα δηελεξγήζεη απνζβέζεηο ή ζα δηελεξγήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απνζβέζεηο θαη ζηηο ηξεηο (3) δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο). Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ σο λέεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο: i) Δθείλεο νη νπνίεο ηδξχνληαη απφ 01/01/2013 θαη κεηά. ii) Δθείλεο νη νπνίεο έρνπλ ηδξπζεί πξηλ απφ ηελ πην πάλσ εκεξνκελία θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αξρίδεη απφ ηελ 01/01/2013 θαη κεηά εκπίπηεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. iii) Δθείλεο νη νπνίεο απφ 01/01/2013 θαη κεηά ηδξχνπλ ππνθαηάζηεκα. iv) Δθείλεο νη νπνίεο έρνπλ ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα πξηλ απφ ηελ 01/01/2013 θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αξρίδεη απφ ηελ 01/01/2013 θαη κεηά εκπίπηεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. v) Δθείλεο νη νπνίεο απφ 01/01/2013 θαη κεηά ηδξχνπλ απηνηειή θιάδν ή αξρίδνπλ ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο κε απηνηειή νξγάλσζε, ρσξίο λα ηδξχνπλ ππνθαηάζηεκα. Π.ρ. κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ηδξχεη κηα λέα παξαγσγηθή κνλάδα ε νπνία θαηαζθεπάδεη πξντφληα φκνηα κε απηά πνπ ήδε παξάγνληαη ή λέα πξντφληα ή κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε αλεγείξεη θαη άιιν μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα δίπια ζην ήδε πθηζηάκελν ή κηα εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο αξρίδεη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. vi) Δθείλεο νη νπνίεο έρνπλ ηδξχζεη απηνηειή θιάδν ή έρνπλ αξρίζεη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο κε απηνηειή νξγάλσζε, ρσξίο λα ηδξχνπλ ππνθαηάζηεκα, πξηλ απφ ηελ 01/01/2013 θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αξρίδεη απφ ηελ 01/01/2013 θαη κεηά εκπίπηεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο iii, iv, v, θαη vi, νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη λέεο κφλνλ φζνλ αθνξά ην ππνθαηάζηεκα θαη ηνλ απηνηειή θιάδν ή ηε λέα δξαζηεξηφηεηα κε απηνηειή νξγάλσζε αληίζηνηρα, νπφηε ε επηινγή ηεο κε δηελέξγεηαο ή δηελέξγεηαο κεησκέλσλ απνζβέζεσλ ζα αθνξά κφλν ηα πάγηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θιπ. Όζνλ αθνξά ην πφηε κηα επηρείξεζε πνπ έρεη πξνέιζεη απφ ζπγρψλεπζε ή κεηαηξνπή ζεσξείηαη λέα ή φρη, έρνπλ εθαξκνγή φζα αλαθέξνληαη ζηελ /10435/Β0012/Πνι 1122/ δηαηαγή καο. 7

8 10. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα επηρείξεζε έθαλε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο λέαο επηρείξεζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 299/2003 θαη θαηά ηελ ρξήζε πνπ αξρίδεη ηελ 01/01/2013 δελ νινθιήξσζε ηελ πξνβιεπφκελε ηξηεηία, ζα ππνινγίζεη ηηο απνζβέζεηο φισλ ησλ παγίσλ ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά κε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη λέεο επηρεηξήζεηο ηηο ηξείο (3) πξψηεο ρξήζεηο δχλαληαη λα κελ ππνινγίζνπλ απνζβέζεηο. Παξάδεηγκα: Δπηρείξεζε Α πνπ άξρηζε ηελ παξαγσγηθή ηεο ιεηηνπξγία ην 2011 γηα ηελ πξψηε ρξήζε ππνιφγηζε θαλνληθά ηηο απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ηεο κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Π.Γ 299/2003 θαη ζαλ λέα επηρείξεζε απνθάζηζε γηα ηελ ηξηεηία λα επηιέμεη κεδεληθέο απνζβέζεηο. Η επηρείξεζε απηή ην 2013 (ηξίηε ρξήζε ηεο) δχλαηαη λα ππνινγίζεη κεδεληθέο απνζβέζεηο γηα ηειεπηαία θνξά αθνχ απφ ηε ρξήζε 2014 (ηέηαξηε ρξήζε ηεο) ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη απνζβέζεηο θαλνληθά κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ππνπεξ. γγ. 11. Πεξαηηέξσ, κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο απηήο, νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.2238/1994, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεη επηρείξεζε, γηα ηελ θαηαζθεπή κε ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ ζχλδεζεο ηνπ ζηαζκνχ απηνπαξαγσγήο ή αλεμάξηεηεο παξαγσγήο κέρξη ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ. Γειαδή, ε επηρείξεζε απηνπαξαγσγνχ ή αλεμάξηεηνπ παξαγσγνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηελεξγεί γηα ην πην πάλσ δίθηπν ζχλδεζεο απνζβέζεηο κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, φπσο ζα δηελεξγνχζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δίθηπν δηαλνκήο αλήθε ζηελ θπξηφηεηά ηεο ( /10326/Β0012/ΠΟΛ.1108/ εγθχθιηφο καο). 12. Σέινο, κε ηελ ππνπεξ. εε ηεο ίδηαο πεξίπησζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθκηζζσηή (νηθνπεδνχρν) δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ επί ηεο αμίαο αθηλήηνπ πνπ έρεη αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηφηεηάο ηνπ απφ ηνλ κηζζσηή. Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή γηα δαπάλεο απνζβέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2013, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν αλέγεξζεο ηνπ αθηλήηνπ. Αθξηβέο αληίγξαθν Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο Ο Γ.Γ. ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥ. πλεκκέλα: Φχιια δψδεθα (12), (δηαηάμεηο ηεζζάξσλ λφκσλ) 8

9 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο. 3. ΓΔΚ 4. Οκάδα έξγνπ εθαξκνγψλ ηνπ TAXIS 5. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ» 6. Π.Ο.Δ Γ.Ο.Τ. 7. Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α ( εθηφο 1 θαη 4 ) θαη Η 8. Απνδέθηεο Πηλάθσλ ΙΑ ( Σν 2 ), ΙΒ, ΙΓ, ΙΣ, Ι2,θαη ΙΗ 9. Απνδέθηεο Πηλάθσλ ΚΒ θαη ΚΓ ΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 4. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 6. Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο, Δκκαλνπήι Μπελάθε Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα 8. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο 9. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γ/ληή Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ( Γ12 ) 10. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ( Γ12 ) Σκήκαηα Α ( 20 ), Β ( 20 ), Γ ( 30 ) 9

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα