Στόχος της παρουσίασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στόχος της παρουσίασης"

Transcript

1 Τεχνολογίες ιαχείρισης Ταυτότητας ρ. Κωνσταντίνος Μουλίνος Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων Στόχος της παρουσίασης Να δοθεί ορισµός της ψηφιακής ταυτότητας Να δοθούν παραδείγµατα (paradigms) διαχείρισης της ψηφιακής ταυτότητας Να παρουσιασθούν οι σηµαντικότερες τεχνολογίες για κάθε παράδειγµα Να δειχθεί η συσχέτιση τεχνολογιών διαχείρισης ταυτότητας και προστασίας δεδοµένων 2 1

2 Εισαγωγή Κάθε άνθρωπος αποκαλύπτει διαφορετικές πλευρές του εαυτού του, ανάλογα µε το πλαίσιο (context) στο οποίο συµµετέχει και τους ρόλους που αναλαµβάνει στο πλαίσιο αυτό ιαχείριση Ταυτότητας: η διαχείριση διαφορετικών ταυτοτήτων για λογαριασµό ανθρώπων, συστηµάτων και υπηρεσιών 3 Παραδείγµατα ιαχείρισης Ταυτότητας ιαχείριση τοπικής ταυτότητας ιαχείριση Ταυτότητας ικτύου ιαχείριση παγκόσµιας ταυτότητας 4 2

3 ιαχείριση τοπικής ταυτότητας Συγκεντρωτικά (centralized) υπολογιστικά συστήµατα Επίπεδος χώρος ονοµατοδοσίας (namespace) Κάθε οντότητα έχει µοναδική ταυτότητα στην κεντρική βάση Κάθε ταυτότητα συνδέεται µε ένα σύνολο δικαιωµάτων πρόσβασης (access rights) στους τοπικούς πόρους του συστήµατος 5 Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµατα Απλότητα υσκολία επεκτασιµότητας Επίπεδος χώρος ονοµατοδοσίας 6 3

4 ιαχείριση Ταυτότητας ικτύου Οντότητα που αυθεντικοποιείται σε ένα δίκτυο υπολογιστικών συστηµάτων ράση της ταυτότητας στο δίκτυο µιας επιχείρησης 7 ιαχείριση παγκόσµιας ταυτότητας Μία παγκόσµια ταυτότητα είναι µοναδική σε όλο το εύρος του παγκόσµιου ιστού Οι πληροφορίες µιας παγκόσµιας ταυτότητας µπορεί να τύχουν επεξεργασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο Αντιστοίχηση της µοναδικής παγκόσµιας ταυτότητας µε τις εγγραφές που υπάρχουν στις κατά τόπους βάσεις διαχείρισης ταυτότητας µετα-κατάλογοι (meta-directories) συνεταιριστικά (affiliate) δίκτυα 8 4

5 Μετα-κατάλογοι Γεφύρωση των επιµέρους εταιρικών δικτύων στα οποία είναι γνωστή η ταυτότητα. ηµιουργία ενός υψηλότερου επιπέδου σύνθεσης των πληροφοριών ταυτότητας µε χρήση υπηρεσιών καταλόγου Πρόβληµα επεκτασιµότητας λόγω περιορισµένου πλήθους ενσωµατούµενων επιµέρους καταλόγων στον µετακατάλογο 9 Συνεταιριστικά δίκτυα Απευθείας αντιστοίχηση των ταυτοτήτων που έχουν ορισθεί στον κατάλογο ενός δικτύου, µε τις ταυτότητες που έχουν ορισθεί στον κατάλογο άλλων δικτύων. Συγχρονισµός µεταξύ καταλόγων εν αντιµετωπίζει πρόβληµα επεκτασιµότητας αλλά πολυπλοκότητας 10 5

6 Τεχνολογίες διαχείρισης ταυτότητας Η εξέλιξη των τεχνολογιών διαχείρισης ταυτότητας 11 Μοναδιαία αυθεντικοποίηση (Single sign-on) Ανάγκη διαχείρισης πολλών διαφορετικών διαπιστευτηρίων Παραδοσιακός τρόπος απόκτησης πρόσβασης σε πολλαπλούς τοµείς Απόκτηση πρόσβασης σε πολλαπλούς τοµείς µε χρήση τεχνολογίας της µοναδιαίας αυθεντικοποίησης 12 6

7 Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα Ευκολία χρήσης ιαχείριση από κεντρικό σηµείο Αυξηµένο κόστος (διαχείριση πολλαπλών διαπιστευτηρίων) Πολλαπλασιασµός του κινδύνου 13 Συγχρονισµός συνθηµατικών Οι τιµές των πολλαπλών συνθηµατικών των χρηστών συγχρονίζονται σε µία Πλεονεκτήµατα ο χρήστης δε χρειάζεται να θυµάται πολλά συνθηµατικά διαχείριση των συνθηµατικών από ένα σηµείο οικονοµία Μειονέκτηµα απαιτείται η επανα-πληκτρολόγηση του συνθηµατικού κάθε φορά που ο χρήστης ζητά ένα δια-µοιραζόµενο πόρο του τοµέα 14 7

8 ιαχείριση ταυτότητας µε Τρίτες Οντότητες Μείωση της πολυπλοκότητας διαχείρισης των προηγούµενων τεχνολογιών Το ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελεί το τεκµήριο αυθεντικοποίησης Παραδείγµατα Kerberos SESAME Public Key Infrastructure Trusted Third Parties 15 Security Markup Language (SAML) Πρότυπο προσδιορισµού της σηµασιολογίας και του συντακτικού στοιχείων που έχουν κωδικοποιηθεί σε XML Στο υπάρχον πρότυπο αναγνωρίζονται τρεις τύποι δηλώσεων: Αυθεντικοποίηση Εξουσιοδότηση Χαρακτηριστικό Οι δηλώσεις εκδίδονται από τις Αρχές (Authorities) SAML 16 8

9 Σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων της SAML 17 ιαχείριση Ταυτότητας Προστασία εδοµένων Η ψηφιακή ταυτότητα είναι προσωπικό δεδοµένο Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωµα να διαθέτει και να διαχειρίζεται την ψηφιακή του ταυτότητα, µε τον τρόπο που αυτός ορίζει και επιθυµεί (δικαίωµα πληροφοριακού αυτοπροσδιορισµού). Οι Τεχνολογίες Προάσπισης Ιδιωτικότητας (Privacy Enhancing Technologies) υποστηρίζουν το δικαίωµα πληροφοριακού αυτοπροσδιορισµού στον ψηφιακό κόσµο. Οι περισσότερες ΤΠΙ διαχειρίζονται ψηφιακές ταυτότητες. 18 9

10 Προστάτης ταυτότητας (Identity Protector) Ο χώρος δράσης ενός χρήστη χωρίζεται σε δύο τµήµατα: τµήµα ταυτότητας το τµήµα ψευδο-ταυτότητας Ο προστάτης ταυτότητας αναλαµβάνει την µετατροπή της πραγµατικής ταυτότητας σε µια ή περισσότερες ψευδο-ταυτότητες. 19 Σχεδίαση προστάτη ταυτότητας Ο προστάτης ταυτότητας πρέπει να: χωρίζει το χώρο δράσης του χρήστη σε δύο µέρη: το τµήµα ταυτότητας και το τµήµα ψευδο-ταυτότητας καλείται σε κάθε περίπτωση αναφοράς στα στοιχεία ταυτότητας και στα προσωπικά δεδοµένα του χρήστη να δίνει τη δυνατότητα παράκαµψης της ανωνυµίας του χρήστη 20 10

11 Ανώνυµοι επανα-ταχυδροµητές Eπαναδιαβίβαση ενός µηνύµατος προς τον τελικό του αποδέκτη, µε προηγούµενη τροποποίηση ή και απαλοιφή των στοιχείων του αποστολέα Τρεις τύποι Anon.penet.fi (type 0 ) Cypherpunk-style (type I) Mixmaster (type II) 21 Re-webbers Φωλιασµένοι ενδείκτες (nested locators) ίκτυο από εξυπηρέτες που έχουν την ικανότητα να µεταφράζουν και να δροµολογούν φωλιασµένα URLs Ο χρήστης δε συνδέεται απευθείας µε το δικτυακό τόπο που επιθυµεί, αλλά µε κάποιον από τους εξυπηρέτες του δικτύου. Λειτουργία Re-webber 22 11

12 ικτυοενδιάµεσοι (Ιnfomediaries) Επιχείρηση που διαχειρίζεται δεδοµένα πελατών προς όφελος του πελάτη Λειτουργούν σε συνδροµητική βάση Συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες και τις διαπραγµατεύονται µε τις εταιρείες. Λειτουργία δικτυοενδιάµεσων 23 Platform for Privacy Preferences (P3P) Πρωτόκολλο για την ανάρτηση πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδοµένων (privacy policies) σε διαδικτυακούς χώρους Επικοινωνία σε δύο στάδια: διαπραγµατεύσεων (negotiation) συναλλαγής (transaction) εν παρέχει δυνατότητες εφαρµογής τεχνικών ιδιωτικότητας εν παρέχει διαβεβαίωση εάν το πληροφοριακό σύστηµα πράγµατι είναι ειλικρινές σχετικά µε τη χρήση των στοιχείων του χρήστη 24 12

13 Σύνοψη Η παροχή αξιόπιστων και επίκαιρων πληροφοριών σχετικών µε τις ψηφιακές ταυτότητες προάγει τη διενέργεια αξιόπιστων επί γραµµής συναλλαγών. Σηµαντικό πρόβληµα: εξισορρόπηση των αντικρουόµενων απαιτήσεων για "ισχυρή" αυθεντικοποίηση και προστασία της ιδιωτικότητας του ατόµου 25 13

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Εταιρείας: URL: Entersoft S.A. www.entersoft.gr Τίτλος Case-Study Entersoft Business Suite και Entersoft Profit - ERP δεύτερης γενιάς για µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις βασισµένο εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η πρακτική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο σύγχρονο επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον δημιούργησε την ανάγκη για ανάπτυξη νέων μορφών πληρωμών, περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 9 του Π.Δ. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δικτύων ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος σε σύνθετα βιοµηχανικά ηλεκτροκινητήρια συστήµατα Κ. Κοντογιάννης Α. Σαφάκας Υποψήφιος ιδάκτορας Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα

Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000 2006 Γ Κ.Π.Σ. Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα Οδηγός Εγχειρίδιο για την προστασία και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα