ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992 Η Βουλ των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων τίτλος. (Τροποποιητικός) Νόμος 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 69(Ι) Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο 1992 (που στο εξς θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμοι 1992 και Το άρθρο 2 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 2 βασικού νόμου. Με την αντικατάσταση ορισμού όρου «διεθνές εμπίστευμα» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «διεθνές εμπίστευμα σημαίνει εμπίστευμα, οποίου: Ο εμπιστευματοπάροχος, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας κατά το ημερολογιακό έτος, το οποίο προηγείται ές δημιουργίας εμπιστεύματος ο ένας λάχιστον από ς εκάστοτε επιτρόπους καθ' όλη τη διάρκεια εμπιστεύματος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας και (γ) κανένας από ς δικαιούχους, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση αγαθοεργό ίδρυμα, δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας κατά το ημερολογιακό έτος, το οποίο προηγείται εμπιστεύματος: ές δημιουργίας

2 Νοείται ότι, ο όρος «κάτοικος της Δημοκρατίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από ς περί 230(I) 2002 Φορολογίας Εισοδματος Νόμους, 2002 έως (Αρ. 162(I) ) 2011: 195(I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (Ι) Νοείται περαιτέρω ότι, ένα εµπίστευµα δεν παύει να θεωρείται διεθνές εµπίστευµα για µόνο το λόγο ότι, είτε ο εµπιστευµατοπάροχος είτε ο επίτροπος είτε ένας περισσότεροι από ς δικαιούχους, είναι συνεταιρισµός εταιρεία.» με την αντικατάσταση ορισμού όρου «επίτροπος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «επίτροπος σημαίνει νομικό φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει στο οποίο έχει μεταβιβασθεί εξυπακούεται ότι κατέχει ότι έχει μεταβιβασθεί αναμένεται να παραδοθεί η κατοχ να μεταβιβασθεί περιουσία εμπιστεύματος για να την κατέχει: προς όφελος δικαιούχου ανεξαρττως εάν ο επίτροπος είναι και δικαιούχος εμπιστεύματος) και/ για οποιοδποτε σκοπό, όχι αποκλειστικά προς όφελος επιτρόπου.» (γ) με την προσθκη σ αυτό στην κατάλληλη αλφαβητικ σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών ς: 2

3 «αντικείμενο κατά κρίση εμπιστεύματος σημαίνει, νομικό φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί μέρος της τάξης των προσώπων, στα οποία μπορεί να γίνει διανομ σύμφωνα με κατά κρίση εμπίστευμα βάσει εξουσίας που βασίζεται στη διακριτικ ευχέρεια επιτρόπου φορέα της εξουσίας "απόφαση" σημαίνει οποιαδποτε δικαστικ απόφαση απόφαση στο πλαίσιο διαιτησίας, την οποία εκδίδει δικαστριο διαιτητς διοικητικό όργανο σε οποιοδποτε χώρα, ανεξαρττως της ονομασίας που μπορεί να αποδίδεται σε οποιαδποτε τέτοια απόφαση, περιλαμβανομένου διατάγματος, απόφασης, διαταγς εντάλματος εκτελέσεως καθώς και καθορισμού δικαστικς δαπάνης εξόδων δικαστηρίου διαιτησίας από το δικαστριο το διαιτητ διάθεση σημαίνει οποιαδποτε διάθεση αριθμό διαθέσεων που λαμβάνουν χώραν με οποιοδποτε τρόπο και περιλαμβάνει οποιαδποτε συναλλαγ, δώρο, χορηγία μεταβίβαση φυσικό πρόσωπο περιουσίας οποιασδποτε φύσεως δικαιούχος σημαίνει, νομικό περιλαμβανομένου και προσώπου που δεν έχει ακόμη γεννηθεί κατά την ημερομηνία σύστασης εμπιστεύματος μέρος τάξης προσώπων, τα οποία έχουν δικαίωμα συμφέρον σε περιουσία που υπόκειται σε εμπίστευμα 3

4 δικαίωμα σε κληρονομιά σημαίνει οποιοδποτε δικαίωμα, αξίωση συμφέρον δημιουργείται σύμφωνα με το δίκαιο οποιασδποτε δικαιοδοσίας, άλλης από τη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας αναφορικά με, εναντίον περιουσίας οποιουδποτε προσώπου που δημιουργείται, προκύπει υφίσταται ως συνέπεια σε αναμον θανά προσώπου, εξαιρουμένου δικαιώματος, αξίωσης συμφέροντος, το οποίο δημιουργείται με διαθκη που προκύπτει από οποιαδποτε άλλη οικειοθελ διάθεση από το πρόσωπο αυτό που προκύπτει από ρητό περιορισμό της διαθέσεως της περιουσίας στο πρόσωπο αυτό επιθεωρητς εφαρμογς εμπιστέυματος σημαίνει πρόσωπο πρόσωπα, το καθκον των οποίων είναι η διασφάλιση της εκτέλεσης διεθνούς εμπιστεύματος για μη αγαθεργό σκοπό σύμφωνα με το εδάφιο 7(3) εμπιστευματοπάροχος σημαίνει, νομικό φυσικό πρόσωπο, το οποίο παραχωρεί περιουσία εμπιστεύματος προβαίνει σε διάθεση για σκοπούς διαθκης υπό όρους εμπιστεύματος σε εμπίστευμα περιουσία εμπιστεύματος σημαίνει περιουσία που κατά τη σχετικ χρονικ περίοδο κατέχεται από εμπίστευμα πιστωτς σημαίνει οποιοδποτε νομικό φυσικό πρόσωπο πρόσωπα, στα οποία ο εμπιστευματοπάροχος οφείλει χρέος έχει άλλη υποχρέωση κατά τη χρονικ στιγμ της δημιουργίας εμπιστεύματος της διάθεσης της περιουσίας στο εμπίστευμα 4

5 προστάτης σημαίνει πρόσωπο άλλο από τον επίτροπο, στο οποίο εκχωρούνται οποιασδποτε φύσεως εξουσίες από το έγγραφο που δημιουργεί που τεκμηριώνει το εμπίστευμα, περιλαμβανομένης της εξουσίας να συμβουλεύει τον επίτροπο αναφορικά με την άσκηση των εξουσιών αναφορικά με το δικαίωμα επιτρόπου σε συγκατάθεση σε αρνησικυρία (veto) και περιλαμβάνει την εξουσία διορισμού ακύρωσης διορισμού επιτρόπου πρόθεση καταδολίευσης σημαίνει την πρόθεση ενός εμπιστευματοπαρόχου να αποφεύγει κακόπιστα υποχρέωση που οφείλεται σε πιστωτ προσωπικ σχέση περιλαμβάνει όλες τις μορφές σχέσης εξ' αίματος εξ αγχιστείας, περιλαμβανομένου νυν προηγούμενου γάμου και οποιαδποτε μορφ συμβίωσης και ειδικότερα προσωπικ σχέση μεταξύ δύο προσώπων, εάν το ένα είναι τέκνο άλλου, φυσικό υιοθετημένο, ανεξαρττως εάν η πατρότητα η υιοθεσία τυγχάνει αναγνώρισης όχι από ισχύοντα στη Δημοκρατία νόμο αλλού, αναγνωρισμένο εκτός γάμου το ένα είναι συζευγμένο με το άλλο, ανεξαρττως εάν ο γάμος τυγχάνει αναγνώρισης όχι από ισχύοντα στη Δημοκρατία νόμο αλλού (γ) το ένα συζεί με το άλλο από τη συμπεριφορά προς το άλλο πρόσωπο προκύπν, σε οποιαδποτε δικαιοδοσία, οποιαδποτε δικαιώματα, υποχρεώσεις ευθύνες ανάλογες με αυτές που συνεπάγεται η σχέση γονέα και τέκνου συζύγων μεταξύ ς (δ) υπάρχουν προσωπικές σχέσεις μεταξύ οποιουδποτε από τα πρόσωπα αυτά και κάποιου τρί προσώπου. 5

6 υποχρέωση σημαίνει οφειλ υποχρέωση που υπρχε κατά πριν την ημερομηνία που έλαβε χώραν σχετικ διάθεση και η οποία ταν σε γνώση προσώπου που μεταβιβάζει». 3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθκη, αμέσως μετά το άρθρο βασικού νόμου με την 2 αυτού, ακόλουθου νέου άρθρου: προσθκη νέου άρθρου 2Α. «Εξουσίες 2Α. Οι εξουσίες και εξουσιοδοτσεις που εκχωρούνται από τις δυνάμει διατάξεις των όρων παρόντος εμπιστευματοπάροχο και Νόμου σε σε επίτροπο, επιθεωρητ προστάτη, εφαρμογς εμπιστεύ- εμπιστεύματος, αντίστοιχα, είναι επιπρόσθετες των εξουσιών και ματος. εξουσιοδοτσεων οι οποίες τυχόν ς έχουν εκχωρηθεί δυνάμει των όρων διεθνoύς εμπιστεύματος και οι εξουσίες και εξουσιοδοτσεις παρόντος Νόμου ισχύουν μόνο εάν και στην έκταση που δεν υπάρχει αντίθετη πρόθεση εκπεφρασμένη σς όρους εμπιστεύματος και εφαρμόζονται τηρουμένων των όρων εμπιστεύματος και είναι υποκείμενες σς όρους αυτού.» 4. Το άρθρο 3 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 3 βασικού νόμου. Με την τροποποίηση εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως: (i) με τη διαγραφ της λέξης «άλλο» (δεύτερη γραμμ) (ii) με τη διαγραφ της λέξης «μόνιμος» (πέμπτη γραμμ) (iii) με τη διαγραφ της φράσης «Το ισχύον στη Δημοκρατία σε οποιαδποτε άλλη. εμπιστεύματος» (πέμπτη έως όγδοη γραμμ) με την προσθκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, ακόλουθου νέου εδαφίου: 6

7 «(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων εδαφίου (1) και των όρων που διέπουν το εμπίστευμα, όλα τα θέματα που προκύπν αναφορικά με διεθνές εμπίστευμα οποιαδποτε διάθεση περιουσίας σε τέτοιο εμπίστευμα, περιλαμβανομένων χωρίς οποιοδποτε περιορισμό, θεμάτων, αναφορικά με: την εγκυρότητα, οποιουδποτε ερμηνεία εμπιστεύματος το αποτέλεσμα διαθέσεως οποιασδποτε τροποποίησης αυτού την εγκυρότητα το αποτέλεσμα οποιασδποτε μεταβίβασης άλλης διαθέσεως περιουσίας σε εμπίστευμα (γ) τη διαχείριση εμπιστεύματος είτε αυτ διεξάγεται στη Δημοκρατία αλλού, περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τις λειργίες, το διορισμό την παύση επιτρόπων, προστατών και επιθεωρητών εφαρμογς εμπιστεύματος (δ) την ύπαρξη και έκταση οποιωνδποτε λειργιών αναφορικά με το χωρίς περιορισμό εμπίστευμα, των περιλαμβανομένων εξουσιών τροποποίησης, ανάκλησης και διορισμού και την εγκυρότητα της άσκησης οποιωνδποτε τέτοιων λειργιών (ε) τις εξουσίες, υποχρεώσεις τα καθκοντα των επιτρόπων, προστατών επιθεωρητών εφαρμογς εμπιστεύματος σχετικά με τις ευθύνες τα δικαιώματα των επιτρόπων, προστατών επιθεωρητών εφαρμογς εμπιστεύματος καθορίζονται σύμφωνα με το ισχύον στη Δημοκρατία δίκαιο, χωρίς αναφορά στο ισχύον δίκαιο οποιασδποτε άλλης δικαιοδοσίας: 7

8 Νοείται ότι, το ισχύον στη Δημοκρατία σε οποιαδποτε άλλη χώρα δίκαιο αναφορικά με κληρονομιά διαδοχ δεν επηρεάζει με οποιοδποτε τρόπο τη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μεταβίβαση διάθεση εγκυρότητα διεθνούς εμπιστεύματος.» (γ) με την τροποποίηση εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως: (i) με τη μετατροπ κεφαλαίου γράμματος της λέξης «Διεθνές» σε μικρό και την προσθκη αμέσως πριν τη λέξη «Διεθνές» (πρώτη γραμμ) της φράσης «Ανεξαρττως οποιωνδποτε τυχόν αντίθετων διατάξεων δικαίου της Δημοκρατίας οποιασδποτε άλλης χώρας,» (ii) με την προσθκη αμέσως μετά τη λέξη «ακυρώσιμο» (πρώτη γραμμ) της φράσης «και καμία αξίωση δε δύναται να υποβληθεί αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν μεταβιβασθεί σε διεθνές εμπίστευμα» και (iii) με τη διαγραφ της φράσης «παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις δικαίου της Δημοκρατίας οποιασδποτε άλλης χώρας» (τρίτη μέχρι πέμπτη γραμμ) (δ) με την προσθκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, ακόλουθου νέου εδαφίου: «(4) Κανένα διεθνές εμπίστευμα και καμία διάθεση περιουσίας σε τέτοιο εμπίστευμα είναι άκυρη, ακυρώσιμη, υποκείμενη σε ενδεχόμενο παραμερισμό σε οποιοδποτε εξυπακουόμενο όρο και σε καμία περίπτωση θα αμφισβητείται η ικανότητα οποιουδποτε εμπιστευματοπαρόχου, επιτρόπου, επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος, προστάτη, δικαιούχου και κανένας εμπιστευματοπάροχος, εμπιστεύματος, επίτροπος, προστάτης, επιθεωρητς δικαιούχος τρίτο εφαρμογς πρόσωπο υπόκειται σε οποιαδποτε υποχρέωση ευθύνη δύναται να στερείται οποιουδποτε δικαιώματος, αξιώσεως συμφέροντος, λόγω ότι: 8

9 οι νομικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδποτε δικαιοδοσία απαγορεύουν δεν αναγνωρίζουν την έννοια εμπιστεύματος το εμπίστευμα η διάθεση(i) ακυρώνει εξουδετερώνει δυνατό να ακυρώνει να εξουδετερώνει δικαιώματα, συμφέροντα, υποχρεώσεις προκύπν διατάξεις επιβάλλονται οποιασδποτε αξιώσεις, ευθύνες από που νομικές δικαιοδοσίας επί οποιουδποτε προσώπου: - λόγω προσωπικς σχέσης με τον εμπιστευματοπάροχο με οποιοδποτε δικαιούχο αντικείμενο οποιουδποτε κατά κρίση εμπιστεύματος εξουσίας οποιασδποτε φύσεως (ii) λόγω δικαιωμάτων σε κληρονομιά αντίκειται δυνατό να αντίκειται σε οποιοδποτε Νόμο οποιαδποτε δικαστικ διοικητικ απόφαση, διάταγμα αγωγ σε οποιαδποτε άλλη δικαιοδοσία της οποίας πρόθεση είναι η αναγνώριση, προστασία, εκτέλεση υλοποίηση οποιωνδποτε τέτοιων δικαιωμάτων, αξιώσεων, συμφερόντων, υποχρεώσεων ευθυνών είτε επιχειρώντας να ακυρώσει το εμπίστευμα τη διάθεση είτε να επιστευματοπάροχο, εφαρμογς επιβάλει επίτροπο, εμπιστεύματος, στον επιθεωρητ προστάτη, δικαιούχο σε τρίτο μέρος οποιαδποτε υποχρέωση ευθύνη άλλως πως.». 5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθκη, αμέσως μετά το άρθρο βασικού νόμου με την 4, ακόλουθου νέου άρθρου: προσθκη νέου άρθρου 9

10 4Α. «Εξουσίες 4Α.-(1) Ανεξαρττως των διατάξεων οποιουδποτε άλλου Νόμου εμπιστευ- ματοπάροχου. Κανονισμών, η διατρηση η παραχώρηση σε εμπιστευματοπάροχο εμπιστεύματος οποιουδποτε δικαιώματος συμφέροντος στην περιουσία εμπιστεύματος οποιωνδποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) παρόντος άρθρου, είτε διατηρούνται είτε δίδονται στον εμπιστευματοπάροχο υπό την ιδιότητά ως προστάτη εμπιστεύματος επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος άλλως πως, δεν επηρεάζουν με οποιοδποτε τρόπο την εγκυρότητα εμπιστεύματος ούτε δύναται να καθυστερούν την εκτέλεση εμπιστεύματος. (2) Οι εξουσίες, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες: η ανάκληση, τροποποίηση των όρων εμπιστεύματος οποιωνδποτε εμπιστευμάτων προκύπν εξ ολοκλρου εξουσιών που εν μέρει από το εμπίστευμα η παραχώρηση, διανομ, καταβολ κατʼ άλλον τρόπο διάθεση εισοδματος κεφαλαίου από την περιουσία εμπιστεύματος έκδοση οδηγιών για τη διενέργεια τέτοιας παραχώρησης, διανομς, πληρωμς διάθεσης (γ) η άσκηση των εξουσιών διοικητικού συμβούλου αξιωματούχου έκδοση δεσμευτικών οδηγιών αναφορικά με το διορισμό την παύση οποιουδποτε διοικητικού οποιασδποτε συμβούλου εταιρείας, η αξιωματούχου οποία εμπίστευμα είτε εξ ολοκλρου είτε μερικώς 10 ανκει στο

11 (δ) η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών στον επίτροπο σε σχέση με την αγορά, κατακράτηση, διαχείριση, δανειοδότηση, ενεχυρίαση πώληση, επιβάρυνση επί της περιουσίας εμπιστεύματος την άσκηση οποιωνδποτε εξουσιών δικαιωμάτων που προκύπν σχετικά με τέτοια περιουσία (ε) ο διορισμός η παύση οποιουδποτε επιτρόπου, επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος, προστάτη δικαιούχου (στ) ο διορισμός η παύση οποιουδποτε διαχειριστ επενδύσεων επενδυτικού συμβούλου (ζ) η αλλαγ εφαρμοστέου δικαίου που διέπει το εμπίστευμα την έδρα (forum) της διαχείρισης εμπιστεύματος (η) ο περιορισμός της άσκησης οποιωνδποτε εξουσιών της διακριτικς ευχέρειας επιτρόπου απαιτώντας όπως αυτές ασκούνται μόνο με την έγκριση εμπιστευματοπάροχου οποιουδποτε άλλου προσώπου αναφέρεται ρητά σς όρους που διέπουν το εμπίστευμα. (3) Όπου εξουσία που προβλέπεται στο εδάφιο (2) έχει διατηρηθεί παραχωρηθεί σε εμπιστευματοπάροχο είτε υπό την ιδιότητά αυτ είτε υπό την ιδιότητα ως προστάτη επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος, επίτροπος που ενεργεί σύμφωνα με την άσκηση τέτοιας εξουσίας δε θεωρείται ότι ενεργεί κατά παράβαση εμπιστεύματος. 11

12 (4) Όπου εξουσία που προβλέπεται στο εδάφιο (2) έχει διατηρηθεί από τον εμπιστευματοπάροχο έχει δοθεί υπό την ιδιότητα ως προστάτη επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος, καμία πρόθεση για καταδολίευση δε δύναται να προσαφθεί στον εμπιστευματοπάροχο για ς σκοπούς άρθρου 3(2).». 6. Το άρθρο 5 βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: άρθρου 5 βασικού νόμου. «5.-(1) Αναφορικά με διεθνές εμπίστευμα, το οποίο συστνεται κατά μετά την έναρξη της ισχύος παρόντος..(ι) Νόμου και τηρουμένων των όρων εμπιστεύματος: δεν υφίσταται όριο αναφορικά με τη διάρκεια κατά την οποία ένα εμπίστευμα μπορεί να συνεχίσει να είναι έγκυρο και εκτελεστό, και καμία νομικ αρχ κανόνας που αντίκειται στη διηνεκ ύπαρξη στη μακρόχρονη επένδυση οποιαδποτε κανόνας ανάλογη αρχ δεν εφαρμόζεται σε εμπίστευμα σε οποιαδποτε παραχώρηση, διανομ, πληρωμ διάθεση περιουσίας από εμπίστευμα. (2) Εξαιρουμένης ισχύουσας περί αντιθέ διάταξης σς όρους που διέπουν το εμπίστευμα, καμία παραχώρηση, διανομ, πληρωμ, εκμετάλλευση διάθεση εισοδματος κεφαλαίου εμπιστεύματος σε άλλο εμπίστευμα δεν ακυρώνεται για μόνο το λόγο ότι το άλλο εμπίστευμα συνεχίζει να είναι έγκυρο και εκτελεστέο και μετά την εκπνο της ημερομηνίας, κατά την οποία η ισχύς πρώ εμπιστεύματος πρέπει να τερματισθεί.». 7. Το άρθρο 7 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 7 βασικού νόμου. 12

13 Με την αντικατάσταση εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: «7.(1) Τηρουμένων των διατάξεων Συντάγματος της Δημοκρατίας και ανεξαρττως των διατάξεων οποιουδποτε άλλου Νόμου Κανονισμών της Δημοκρατίας οποιασδποτε άλλης χώρας, διεθνές εμπίστευμα θεωρείται ότι είναι αγαθοεργό ίδρυμα όταν το εμπίστευμα έχει ως βασικό στόχο την επίτευξη ενός περισσοτέρων εκ των ακόλουθων σκοπών: την αποτροπ ανακούφιση της φτώχιας, την προώθηση της εκπαίδευσης, (γ) την προώθηση της θρησκείας, (δ) την προώθηση της υγείας της σωτηρίας της ζως, (ε) την προώθηση της ανάπτυξης πολίτη και της κοινότητας, (στ) την προώθηση της τέχνης, πολιτισμού, της πολιτιστικς κληρονομίας της επιστμης, (ζ) την προώθηση των ερασιτεχνικών αθλοπαιδιών, (η) την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επιλύσεως διαφορών της συμφιλίωσης η προώθηση θρησκευτικς εθνικς αρμονίας ισότητας και ιδιαιτερότητας, (θ) την προώθηση της προστασίας της βελτιώσεως περιβάλλοντος, (ι) την ανακούφιση αναγκών που προκύπν λόγω νεαρού προχωρημένου της ηλικίας, προβλημάτων υγείας, αναπηρίας, οικονομικών δυσχερειών άλλου μειονεκτματος, 13

14 (κ) την προώθηση της ευημερίας και προστασίας των ζώων, (λ) για οποιοδποτε άλλο λόγο προς όφελος κοινού γενικά που θεωρείται συναφς με τις παραγράφους -(κ) πιο πάνω.» με την τροποποίηση εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως: (i) με την προσθκη της φράσης «τον επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος» αμέσως μετά το διαζευκτικό (ένατη γραμμ), και (ii) με τη διαγραφ της φράσης από τη λέξη «από» (ένατη γραμμ) μέχρι τη λέξη «εμπιστεύματος» (εντέκατη γραμμ). 8. Το άρθρο 8 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 8 βασικού νόμου. Με την προσθκη αμέσως μετά τη λέξη «μορφ» (τρίτη γραμμ) της φράσης «όπως θα μπορούσε να πράξει εάν ταν ο ίδιος ο απόλυτος δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων εμπιστεύματος» με την προσθκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, ακόλουθου νέου εδαφίου: «(3) Ο επίτροπος δύναται να κατέχει, να διατηρεί να επενδύει σε κινητ περιουσία στη Δημοκρατία και το εξωτερικό, περιλαμβανομένων μετοχών σε εταιρείες που συστνονται στη Δημοκρατία και σε ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη Δημοκρατία στο εξωτερικό: Νοείται ότι, το ίδιο δικαίωμα ισχύει για κινητ και ακίνητη περιουσία, την οποία ο επίτροπος κατείχε απέκτησε νόμιμα πριν από την έναρξη της..(ι) ισχύος παρόντος Νόμου.». 14

15 9. Το άρθρο 10 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 10 βασικού νόμου. Με την αντικατάσταση από το τέλος της παραγράφου (δ) εδαφίου (1) αυτού, σημείου της τελείας με άνω τελεία, την προσθκη αμέσως μετά διαζευτικού και με την προσθκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου: «(ε) με την άδεια Δικαστηρίου, οποιοδποτε άλλο πρόσωπο.» με την προσθκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, ακόλουθου νέου εδαφίου: «(5) Τηρουμένης οποιασδποτε εξουσίας δικαστηρίου να τροποποιεί ς όρους εμπιστεύματος σύμφωνα με τα εδάφια (1) έως (4) παρόντος άρθρου, εμπίστευμα μπορεί να τροποποιείται με οποιοδποτε τρόπο προβλέπεται από ς όρους που το διέπουν.». 10. Το άρθρο 11 βασικού νόμου τροποποιείται, ως ακολούθως: άρθρου 11 βασικού νόμου. Με την τροποποίηση εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως: (i) με την προσθκη αμέσως μετά τη λέξη «επίτροπος» (τρίτη γραμμ) σημείου «κόμματος» και των λέξεων «προστάτης, επιθεωρητς εφαρμογς εμπιστεύματος», (ii) με τη διαγραφ της φράσης «αξιωματούχων της κυβέρνησης και λειργών της Κεντρικς Τράπεζας της Κύπρου» (τέταρτη και πέμπτη γραμμ), (iii) με την αντικατάσταση των λέξεων «πληροφορίες έγγραφα» (έβδομη γραμμ) με τις λέξεις «έγγραφα πληροφορίες» 15

16 με την αντικατάσταση της υφιστάμενης αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ε) επιφύλαξης αυτού, με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: «Νοείται ότι, αν υποβληθεί αίτηση από δικαιούχο στον επίτροπο για την αποκάλυψη των λογαριασμών διεθνούς εμπιστεύματος οποιωνδποτε εγγράφων πληροφοριών έχουν σχέση με εισπράξεις και πληρωμές από ς επιτρόπους, οι οποίες αποτελούν μέρος των εν λόγω λογαριασμών, ο επίτροπος έχει εξουσία να αποκαλύπτει τέτοιους λογαριασμούς, έγγραφα πληροφορίες στο δικαιούχο, μόνο εάν κατά τη γνώμη τέτοια αποκάλυψη είναι αναγκαία και διασφαλίζει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα εμπιστεύματος.» (γ) με την τροποποίηση εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως: (i) με την αντικατάσταση των λέξεων «των πληροφοριών εγγράφων» (τέταρτη γραμμ) με τις λέξεις «των εγγράφων πληροφοριών» (ii) με τη διαγραφ της φράσης «διάδικο από» (πέμπτη γραμμ) (δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «της πληροφορίας εγγράφου» (δεύτερη γραμμ) με τις λέξεις «των εγγράφων πληροφοριών» (ε) με την τροποποίηση εδαφίου (4) αυτού, ως ακολούθως: (i) με την αντικατάσταση των λέξεων «πληροφορίες έγγραφα» (πρώτη γραμμ) με τις λέξεις «έγγραφα πληροφορίες» (ii) με την αντικατάσταση των λέξεων «πληροφορίες έγγραφα» (δεύτερη γραμμ) με τις λέξεις «έγγραφα πληροφορίες». 16

17 11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθκη, αμέσως μετά το άρθρο βασικού νόμου με την 11, ακόλουθου νέου άρθρου: προσθκη νέου άρθρου 11Α. «Εξουσίες 11Α.(1) Επίτροπος δύναται να καταχωρσει αίτηση στο Δικαστηρίου. δικαστριο για οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο που θα πρέπει να ενεργσει σχετικά με οποιοδποτε θέμα, το οποίο αφορά διεθνές εμπίστευμα και το δικαστριο δύναται να εκδώσει οποιοδποτε διάταγμα, όπως σχετικά προβλέπεται στο εδάφιο (2): Νοείται ότι, η αίτηση για οδηγίες απευθύνεται σε πρόεδρο επαρχιακού δικαστηρίου. (2) Το δικαστριο δύναται να εκδώσει διάταγμα που αφορά:(i) την εκτέλεση τη διαχείριση οποιουδποτε εμπιστεύματος, (ii) τον επίτροπο τον προστάτη οποιουδποτε διεθνούς εμπιστεύματος, διατάγματος σχετικά περιλαμβανομένου με την άσκηση οποιασδποτε εξουσίας, διακριτικς ευχέρειας καθκοντος επιτρόπου προστάτη, το διορισμό την παύση επιτρόπου προστάτη, την αμοιβ επιτρόπου προστάτη, την υποβολ των λογαριασμών, τη διαγωγ επιτρόπου προστάτη, πληρωμές στο δικαστριο είτε άλλως πως, (ϊii) το δικαιούχο οποιοδποτε πρόσωπο έχει οποιαδποτε σχέση με το εμπίστευμα, 17

18 (iν) το διορισμό την παύση επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος οποιουσδποτε μη σχετικά κερδοσκοπικς με φύσεως σκοπούς εμπιστεύματος να εκδώσει απόφαση να προβεί σε δλωση αναφορικά με την εγκυρότητα την εκτελεστότητα εμπιστεύματος (γ) να ακυρώσει να τροποποισει οποιοδποτε διάταγμα δλωση βάσει των διατάξεων παρόντος Νόμου να εκδώσει οποιοδποτε νέο επακόλουθο περαιτέρω διάταγμα απόφαση. (3) Αίτηση προς το δικαστριο για την έκδοση διατάγματος απόφασης σύμφωνα με το εδάφιο (2) δύναται να γίνει από επίτροπο, δικαιούχο προστάτη και με την άδεια δικαστηρίου απʼ οποιοδποτε άλλο πρόσωπο Αίτηση προς το δικαστριο για την έκδοση διατάγματος απόφασης σύμφωνα με το εδάφιο (2), μπορεί να υποβληθεί από τον επίτροπο, προσωπικούς τον εμπιστευματοπάροχο ς αντιπροσώπους από τον επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος και με την άδεια δικαστηρίου απʼ οποιοδποτε άλλο πρόσωπο. (4) Σε περίπτωση που το δικαστριο εκδίδει διάταγμα για το διορισμό επιτρόπου δύναται να επιβάλει όρους που το ίδιο κρίνει σκόπιμο, περιλαμβανομένων όρων σχετικών με την παραχώρηση (vesting) της περιουσίας εμπιστεύματος. (5) Τηρουμένου διατάγματος δικαστηρίου, επίτροπος, προστάτης επιθεωρητς εφαρμογς εμπιστεύματος που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο έχει τις ίδιες εξουσίες, διακριτικ ευχέρεια και καθκοντα και δύναται να ενεργεί με τέτοιο τρόπο ως εάν τέτοιος επίτροπος, προστάτης επιθεωρητς εφαρμογς εμπιστεύματος, είχε διοριστεί εξ 18

19 αρχς ως επίτροπος, προστάτης επιθεωρητς εφαρμογς εμπιστεύματος, αναλόγως της περιπτώσεως. 12. Το άρθρο 12 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 12 βασικού νόμου. Με την αντικατάσταση εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Το εισόδημα και τα κέρδη διεθνούς εμπιστεύματος, τα οποία αποκτώνται θεωρείται ότι αποκτώνται από πηγές εντός και εκτός της Δημοκρατίας υπόκεινται σε κάθε φορολογία που επιβάλλεται στη Δημοκρατία στην περίπτωση δικαιούχου που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας Στην περίπτωση δικαιούχου που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, εμπιστεύματος, το τα εισόδημα οποία και τα αποκτώνται κέρδη διεθνούς θεωρείται ότι αποκτώνται από πηγές εντός της Δημοκρατίας υπόκεινται σε κάθε φορολογία που επιβάλλεται στη Δημοκρατία.». με την αντικατάσταση στο εδαφίο (2) αυτού της αναφοράς «Λ.Κ250 Λίρες Κύπρου» με την αναφορά «Ευρώ 430». 13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αναρίθμηση υφιστάμενου βασικού νόμου με την Τρί Μέρους αυτού σε «Μέρος Τέταρτο» και με την προσθκη αμέσως προσθκη νέου μέρους. μετά το Δεύτερο Μέρος, νέου Τρί Μέρους με τίτλο «Μέρος Τρίτο», ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 19

20 Αρχές επιλογς 12Α.(1) Τηρουμένων των διατάξεων εδαφίου (1Α) εφαρμοστέου άρθρου 3, το εμπίστευμα διέπεται από το δίκαιο, το οποίο δικαίου. επιλέγεται από τον εμπιστευματοπάροχο: Νοείται ότι η επιλογ πρέπει να είναι ρητ να εξυπακούεται από ς όρους εγγράφου που δημιουργεί που τεκμηριώνει το εμπίστευμα, το οποίο ερμηνεύεται, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, υπό το φως των περιστάσεων της κάθε υπόθεσης. (2) Η ρητ εξυπακουόμενη επιλογ δικαίου της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι έγκυρη, αποτελεσματικ και τελεσίδικη, ανεξαρττως περιστάσεων. (3) Όταν το δίκαιο που επιλέγεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν προβλέπει για εμπιστεύματα για την συγκεκριμένη κατηγορία εμπιστεύματος που αφορά, η επιλογ δεν έχει ισχύ και εφαρμόζεται το δίκαιο, για το οποίο γίνεται πρόβλεψη στο εδάφιο (4). (4) Όπου δεν έχει γίνει επιλογ εφαρμοστέου δικαίου, το εμπίστευμα διέπεται από το δίκαιο, με το οποίο έχει τη στενότερη σχέση: Νοείται ότι για σκοπούς καθορισμού δικαίου προς το οποίο το εμπίστευμα θεωρείται ότι έχει την στενότερη σχέση λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: το κράτος, στο οποίο διεξάγεται η διαχείριση εμπιστεύματος όπως καθορίζεται από τον εμπιστευματοπάροχο το κράτος στο οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία εμπιστεύματος (γ) το κράτος της κατοικίας επιτρόπου 20

21 (δ) οι σκοποί εμπιστεύματος και τα κράτη όπου αυτοί πρέπει να υλοποιηθούν. (5) Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το εδάφιο (4) και όπου σύμφωνα με αυτό καθορίζεται ότι το δίκαιο με τη στενότερη σχέση είναι το δίκαιο της Δημοκρατίας, η εφαρμογ δικαίου της Δημοκρατίας είναι έγκυρη, αποτελεσματικ και τελεσίδικη, ανεξαρττως άλλων περιστάσεων. 12Β. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων Κανονισμού (ΕΚ) Δικαιοδοσία. 44/2001 Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη Επίσημη Εφημερίδα της διεθν δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση ΕΕ αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το L67, δικαστριο έχει δικαιοδοσία στην περίπτωση που: το εφαρμοστέο δίκαιο εμπιστεύματος συγκεκριμένης πτυχς εμπιστεύματος είναι το δίκαιο της Δημοκρατίας ο επίτροπος οποιουδποτε εμπιστεύματος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας (γ) εταιρεία ενεργεί ως επίτροπος εταιρεία παροχς διοικητικών υπηρεσιών, εφόσον αυτ έχει συσταθεί στη Δημοκρατία (δ) οποιοδποτε περιουσιακό στοιχείο εμπιστεύματος βρίσκεται στην Δημοκρατία (ε) η διοίκηση οποιουδποτε εμπιστεύματος διεξάγεται στην Δημοκρατία (στ) τα μέρη αποδέχονται δικαστηρίου 21 τη δικαιοδοσία

22 (ζ) το έγγραφο που δημιουργεί που τεκμηριώνει το εμπίστευμα περιέχει πρόβλεψη για παραπομπ των διαφορών στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δημοκρατίας: Νοείται ότι τέτοια δικαιοδοσία είναι αποκλειστικ, εκτός εάν στο έγγραφο που δημιουργεί που τεκμηριώνει το εμπίστευμα προβλέπεται διαφορετικά. Ρτρα επιλογς 12Γ. Στα διεθν εμπιστεύματα που περιλαμβάνουν ρτρα δικαίου. επιλογς υπέρ Κυπριακού δικαίου, οι διατάξεις παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξαρττως οποιωνδποτε άλλων διατάξεων περί των κανόνων σύγκρουσης νόμων που ισχύουν στη Δημοκρατία και αποτελούν θεμελιώδη κανόνα, η τρηση οποίου αποτελεί ζτημα δημόσιας τάξης. Εμπιστεύματα 12Δ.(1) Τηρουμένου εδαφίου (2), αλλοδαπό εμπίστευμα αλλοδαπού διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με, το εφαρμοστέο δικαίου. δίκαιο της χώρας που το διέπει. (2) Αλλοδαπό εμπίστευμα δεν είναι εκτελεστέο στη Δημοκρατία στο βαθμό που το δικαστριο δηλώνει ότι αυτό αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον. Υποχρέωση 12Ε. Ο επίτροπος οφείλει να συμμορφώνεται και να επιτρόπου. εφαρμόζει τις διατάξεις περί της Παρεμπόδισης και 188(Ι) (Ι) Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.». Τροποποίηση άρθρου 14. Το εδάφιο (2) άρθρου 14 βασικού νόμου τροποποιείται με τη 14 βασικού νόμου. διαγραφ από αυτό της λέξης «μόνιμους» (δεύτερη γραμμ). 15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθκη αμέσως μετά το άρθρο βασικού νόμου με την 15, ακόλουθου νέου άρθρου: προσθκη νέου άρθρου

23 «Μεταβατικές 16. Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) διατάξεις. Νόμος 2012, εφαρμόζεται για όλα τα διεθν...(ι) εμπιστεύματα ανεξαρττως χρόνου σύστασης αυτών και οι διατάξεις δεν επηρεάζουν την εγκυρότητα οποιασδποτε μεταβίβασης.». Αρ. Φακ.: ΤΙ/ΜΑΤ 23 προγενέστερης έγκυρης διάθεσης

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 874/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση κανόνων δηµοσίου συµφέροντος σχετικά µε την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα