ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992 Η Βουλ των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων τίτλος. (Τροποποιητικός) Νόμος 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 69(Ι) Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμο 1992 (που στο εξς θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμοι 1992 και Το άρθρο 2 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 2 βασικού νόμου. Με την αντικατάσταση ορισμού όρου «διεθνές εμπίστευμα» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «διεθνές εμπίστευμα σημαίνει εμπίστευμα, οποίου: Ο εμπιστευματοπάροχος, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας κατά το ημερολογιακό έτος, το οποίο προηγείται ές δημιουργίας εμπιστεύματος ο ένας λάχιστον από ς εκάστοτε επιτρόπους καθ' όλη τη διάρκεια εμπιστεύματος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας και (γ) κανένας από ς δικαιούχους, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση αγαθοεργό ίδρυμα, δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας κατά το ημερολογιακό έτος, το οποίο προηγείται εμπιστεύματος: ές δημιουργίας

2 Νοείται ότι, ο όρος «κάτοικος της Δημοκρατίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από ς περί 230(I) 2002 Φορολογίας Εισοδματος Νόμους, 2002 έως (Αρ. 162(I) ) 2011: 195(I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (Ι) Νοείται περαιτέρω ότι, ένα εµπίστευµα δεν παύει να θεωρείται διεθνές εµπίστευµα για µόνο το λόγο ότι, είτε ο εµπιστευµατοπάροχος είτε ο επίτροπος είτε ένας περισσότεροι από ς δικαιούχους, είναι συνεταιρισµός εταιρεία.» με την αντικατάσταση ορισμού όρου «επίτροπος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «επίτροπος σημαίνει νομικό φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει στο οποίο έχει μεταβιβασθεί εξυπακούεται ότι κατέχει ότι έχει μεταβιβασθεί αναμένεται να παραδοθεί η κατοχ να μεταβιβασθεί περιουσία εμπιστεύματος για να την κατέχει: προς όφελος δικαιούχου ανεξαρττως εάν ο επίτροπος είναι και δικαιούχος εμπιστεύματος) και/ για οποιοδποτε σκοπό, όχι αποκλειστικά προς όφελος επιτρόπου.» (γ) με την προσθκη σ αυτό στην κατάλληλη αλφαβητικ σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών ς: 2

3 «αντικείμενο κατά κρίση εμπιστεύματος σημαίνει, νομικό φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποτελεί μέρος της τάξης των προσώπων, στα οποία μπορεί να γίνει διανομ σύμφωνα με κατά κρίση εμπίστευμα βάσει εξουσίας που βασίζεται στη διακριτικ ευχέρεια επιτρόπου φορέα της εξουσίας "απόφαση" σημαίνει οποιαδποτε δικαστικ απόφαση απόφαση στο πλαίσιο διαιτησίας, την οποία εκδίδει δικαστριο διαιτητς διοικητικό όργανο σε οποιοδποτε χώρα, ανεξαρττως της ονομασίας που μπορεί να αποδίδεται σε οποιαδποτε τέτοια απόφαση, περιλαμβανομένου διατάγματος, απόφασης, διαταγς εντάλματος εκτελέσεως καθώς και καθορισμού δικαστικς δαπάνης εξόδων δικαστηρίου διαιτησίας από το δικαστριο το διαιτητ διάθεση σημαίνει οποιαδποτε διάθεση αριθμό διαθέσεων που λαμβάνουν χώραν με οποιοδποτε τρόπο και περιλαμβάνει οποιαδποτε συναλλαγ, δώρο, χορηγία μεταβίβαση φυσικό πρόσωπο περιουσίας οποιασδποτε φύσεως δικαιούχος σημαίνει, νομικό περιλαμβανομένου και προσώπου που δεν έχει ακόμη γεννηθεί κατά την ημερομηνία σύστασης εμπιστεύματος μέρος τάξης προσώπων, τα οποία έχουν δικαίωμα συμφέρον σε περιουσία που υπόκειται σε εμπίστευμα 3

4 δικαίωμα σε κληρονομιά σημαίνει οποιοδποτε δικαίωμα, αξίωση συμφέρον δημιουργείται σύμφωνα με το δίκαιο οποιασδποτε δικαιοδοσίας, άλλης από τη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας αναφορικά με, εναντίον περιουσίας οποιουδποτε προσώπου που δημιουργείται, προκύπει υφίσταται ως συνέπεια σε αναμον θανά προσώπου, εξαιρουμένου δικαιώματος, αξίωσης συμφέροντος, το οποίο δημιουργείται με διαθκη που προκύπτει από οποιαδποτε άλλη οικειοθελ διάθεση από το πρόσωπο αυτό που προκύπτει από ρητό περιορισμό της διαθέσεως της περιουσίας στο πρόσωπο αυτό επιθεωρητς εφαρμογς εμπιστέυματος σημαίνει πρόσωπο πρόσωπα, το καθκον των οποίων είναι η διασφάλιση της εκτέλεσης διεθνούς εμπιστεύματος για μη αγαθεργό σκοπό σύμφωνα με το εδάφιο 7(3) εμπιστευματοπάροχος σημαίνει, νομικό φυσικό πρόσωπο, το οποίο παραχωρεί περιουσία εμπιστεύματος προβαίνει σε διάθεση για σκοπούς διαθκης υπό όρους εμπιστεύματος σε εμπίστευμα περιουσία εμπιστεύματος σημαίνει περιουσία που κατά τη σχετικ χρονικ περίοδο κατέχεται από εμπίστευμα πιστωτς σημαίνει οποιοδποτε νομικό φυσικό πρόσωπο πρόσωπα, στα οποία ο εμπιστευματοπάροχος οφείλει χρέος έχει άλλη υποχρέωση κατά τη χρονικ στιγμ της δημιουργίας εμπιστεύματος της διάθεσης της περιουσίας στο εμπίστευμα 4

5 προστάτης σημαίνει πρόσωπο άλλο από τον επίτροπο, στο οποίο εκχωρούνται οποιασδποτε φύσεως εξουσίες από το έγγραφο που δημιουργεί που τεκμηριώνει το εμπίστευμα, περιλαμβανομένης της εξουσίας να συμβουλεύει τον επίτροπο αναφορικά με την άσκηση των εξουσιών αναφορικά με το δικαίωμα επιτρόπου σε συγκατάθεση σε αρνησικυρία (veto) και περιλαμβάνει την εξουσία διορισμού ακύρωσης διορισμού επιτρόπου πρόθεση καταδολίευσης σημαίνει την πρόθεση ενός εμπιστευματοπαρόχου να αποφεύγει κακόπιστα υποχρέωση που οφείλεται σε πιστωτ προσωπικ σχέση περιλαμβάνει όλες τις μορφές σχέσης εξ' αίματος εξ αγχιστείας, περιλαμβανομένου νυν προηγούμενου γάμου και οποιαδποτε μορφ συμβίωσης και ειδικότερα προσωπικ σχέση μεταξύ δύο προσώπων, εάν το ένα είναι τέκνο άλλου, φυσικό υιοθετημένο, ανεξαρττως εάν η πατρότητα η υιοθεσία τυγχάνει αναγνώρισης όχι από ισχύοντα στη Δημοκρατία νόμο αλλού, αναγνωρισμένο εκτός γάμου το ένα είναι συζευγμένο με το άλλο, ανεξαρττως εάν ο γάμος τυγχάνει αναγνώρισης όχι από ισχύοντα στη Δημοκρατία νόμο αλλού (γ) το ένα συζεί με το άλλο από τη συμπεριφορά προς το άλλο πρόσωπο προκύπν, σε οποιαδποτε δικαιοδοσία, οποιαδποτε δικαιώματα, υποχρεώσεις ευθύνες ανάλογες με αυτές που συνεπάγεται η σχέση γονέα και τέκνου συζύγων μεταξύ ς (δ) υπάρχουν προσωπικές σχέσεις μεταξύ οποιουδποτε από τα πρόσωπα αυτά και κάποιου τρί προσώπου. 5

6 υποχρέωση σημαίνει οφειλ υποχρέωση που υπρχε κατά πριν την ημερομηνία που έλαβε χώραν σχετικ διάθεση και η οποία ταν σε γνώση προσώπου που μεταβιβάζει». 3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθκη, αμέσως μετά το άρθρο βασικού νόμου με την 2 αυτού, ακόλουθου νέου άρθρου: προσθκη νέου άρθρου 2Α. «Εξουσίες 2Α. Οι εξουσίες και εξουσιοδοτσεις που εκχωρούνται από τις δυνάμει διατάξεις των όρων παρόντος εμπιστευματοπάροχο και Νόμου σε σε επίτροπο, επιθεωρητ προστάτη, εφαρμογς εμπιστεύ- εμπιστεύματος, αντίστοιχα, είναι επιπρόσθετες των εξουσιών και ματος. εξουσιοδοτσεων οι οποίες τυχόν ς έχουν εκχωρηθεί δυνάμει των όρων διεθνoύς εμπιστεύματος και οι εξουσίες και εξουσιοδοτσεις παρόντος Νόμου ισχύουν μόνο εάν και στην έκταση που δεν υπάρχει αντίθετη πρόθεση εκπεφρασμένη σς όρους εμπιστεύματος και εφαρμόζονται τηρουμένων των όρων εμπιστεύματος και είναι υποκείμενες σς όρους αυτού.» 4. Το άρθρο 3 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 3 βασικού νόμου. Με την τροποποίηση εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως: (i) με τη διαγραφ της λέξης «άλλο» (δεύτερη γραμμ) (ii) με τη διαγραφ της λέξης «μόνιμος» (πέμπτη γραμμ) (iii) με τη διαγραφ της φράσης «Το ισχύον στη Δημοκρατία σε οποιαδποτε άλλη. εμπιστεύματος» (πέμπτη έως όγδοη γραμμ) με την προσθκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, ακόλουθου νέου εδαφίου: 6

7 «(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων εδαφίου (1) και των όρων που διέπουν το εμπίστευμα, όλα τα θέματα που προκύπν αναφορικά με διεθνές εμπίστευμα οποιαδποτε διάθεση περιουσίας σε τέτοιο εμπίστευμα, περιλαμβανομένων χωρίς οποιοδποτε περιορισμό, θεμάτων, αναφορικά με: την εγκυρότητα, οποιουδποτε ερμηνεία εμπιστεύματος το αποτέλεσμα διαθέσεως οποιασδποτε τροποποίησης αυτού την εγκυρότητα το αποτέλεσμα οποιασδποτε μεταβίβασης άλλης διαθέσεως περιουσίας σε εμπίστευμα (γ) τη διαχείριση εμπιστεύματος είτε αυτ διεξάγεται στη Δημοκρατία αλλού, περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τις λειργίες, το διορισμό την παύση επιτρόπων, προστατών και επιθεωρητών εφαρμογς εμπιστεύματος (δ) την ύπαρξη και έκταση οποιωνδποτε λειργιών αναφορικά με το χωρίς περιορισμό εμπίστευμα, των περιλαμβανομένων εξουσιών τροποποίησης, ανάκλησης και διορισμού και την εγκυρότητα της άσκησης οποιωνδποτε τέτοιων λειργιών (ε) τις εξουσίες, υποχρεώσεις τα καθκοντα των επιτρόπων, προστατών επιθεωρητών εφαρμογς εμπιστεύματος σχετικά με τις ευθύνες τα δικαιώματα των επιτρόπων, προστατών επιθεωρητών εφαρμογς εμπιστεύματος καθορίζονται σύμφωνα με το ισχύον στη Δημοκρατία δίκαιο, χωρίς αναφορά στο ισχύον δίκαιο οποιασδποτε άλλης δικαιοδοσίας: 7

8 Νοείται ότι, το ισχύον στη Δημοκρατία σε οποιαδποτε άλλη χώρα δίκαιο αναφορικά με κληρονομιά διαδοχ δεν επηρεάζει με οποιοδποτε τρόπο τη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μεταβίβαση διάθεση εγκυρότητα διεθνούς εμπιστεύματος.» (γ) με την τροποποίηση εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως: (i) με τη μετατροπ κεφαλαίου γράμματος της λέξης «Διεθνές» σε μικρό και την προσθκη αμέσως πριν τη λέξη «Διεθνές» (πρώτη γραμμ) της φράσης «Ανεξαρττως οποιωνδποτε τυχόν αντίθετων διατάξεων δικαίου της Δημοκρατίας οποιασδποτε άλλης χώρας,» (ii) με την προσθκη αμέσως μετά τη λέξη «ακυρώσιμο» (πρώτη γραμμ) της φράσης «και καμία αξίωση δε δύναται να υποβληθεί αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν μεταβιβασθεί σε διεθνές εμπίστευμα» και (iii) με τη διαγραφ της φράσης «παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις δικαίου της Δημοκρατίας οποιασδποτε άλλης χώρας» (τρίτη μέχρι πέμπτη γραμμ) (δ) με την προσθκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, ακόλουθου νέου εδαφίου: «(4) Κανένα διεθνές εμπίστευμα και καμία διάθεση περιουσίας σε τέτοιο εμπίστευμα είναι άκυρη, ακυρώσιμη, υποκείμενη σε ενδεχόμενο παραμερισμό σε οποιοδποτε εξυπακουόμενο όρο και σε καμία περίπτωση θα αμφισβητείται η ικανότητα οποιουδποτε εμπιστευματοπαρόχου, επιτρόπου, επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος, προστάτη, δικαιούχου και κανένας εμπιστευματοπάροχος, εμπιστεύματος, επίτροπος, προστάτης, επιθεωρητς δικαιούχος τρίτο εφαρμογς πρόσωπο υπόκειται σε οποιαδποτε υποχρέωση ευθύνη δύναται να στερείται οποιουδποτε δικαιώματος, αξιώσεως συμφέροντος, λόγω ότι: 8

9 οι νομικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδποτε δικαιοδοσία απαγορεύουν δεν αναγνωρίζουν την έννοια εμπιστεύματος το εμπίστευμα η διάθεση(i) ακυρώνει εξουδετερώνει δυνατό να ακυρώνει να εξουδετερώνει δικαιώματα, συμφέροντα, υποχρεώσεις προκύπν διατάξεις επιβάλλονται οποιασδποτε αξιώσεις, ευθύνες από που νομικές δικαιοδοσίας επί οποιουδποτε προσώπου: - λόγω προσωπικς σχέσης με τον εμπιστευματοπάροχο με οποιοδποτε δικαιούχο αντικείμενο οποιουδποτε κατά κρίση εμπιστεύματος εξουσίας οποιασδποτε φύσεως (ii) λόγω δικαιωμάτων σε κληρονομιά αντίκειται δυνατό να αντίκειται σε οποιοδποτε Νόμο οποιαδποτε δικαστικ διοικητικ απόφαση, διάταγμα αγωγ σε οποιαδποτε άλλη δικαιοδοσία της οποίας πρόθεση είναι η αναγνώριση, προστασία, εκτέλεση υλοποίηση οποιωνδποτε τέτοιων δικαιωμάτων, αξιώσεων, συμφερόντων, υποχρεώσεων ευθυνών είτε επιχειρώντας να ακυρώσει το εμπίστευμα τη διάθεση είτε να επιστευματοπάροχο, εφαρμογς επιβάλει επίτροπο, εμπιστεύματος, στον επιθεωρητ προστάτη, δικαιούχο σε τρίτο μέρος οποιαδποτε υποχρέωση ευθύνη άλλως πως.». 5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθκη, αμέσως μετά το άρθρο βασικού νόμου με την 4, ακόλουθου νέου άρθρου: προσθκη νέου άρθρου 9

10 4Α. «Εξουσίες 4Α.-(1) Ανεξαρττως των διατάξεων οποιουδποτε άλλου Νόμου εμπιστευ- ματοπάροχου. Κανονισμών, η διατρηση η παραχώρηση σε εμπιστευματοπάροχο εμπιστεύματος οποιουδποτε δικαιώματος συμφέροντος στην περιουσία εμπιστεύματος οποιωνδποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) παρόντος άρθρου, είτε διατηρούνται είτε δίδονται στον εμπιστευματοπάροχο υπό την ιδιότητά ως προστάτη εμπιστεύματος επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος άλλως πως, δεν επηρεάζουν με οποιοδποτε τρόπο την εγκυρότητα εμπιστεύματος ούτε δύναται να καθυστερούν την εκτέλεση εμπιστεύματος. (2) Οι εξουσίες, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες: η ανάκληση, τροποποίηση των όρων εμπιστεύματος οποιωνδποτε εμπιστευμάτων προκύπν εξ ολοκλρου εξουσιών που εν μέρει από το εμπίστευμα η παραχώρηση, διανομ, καταβολ κατʼ άλλον τρόπο διάθεση εισοδματος κεφαλαίου από την περιουσία εμπιστεύματος έκδοση οδηγιών για τη διενέργεια τέτοιας παραχώρησης, διανομς, πληρωμς διάθεσης (γ) η άσκηση των εξουσιών διοικητικού συμβούλου αξιωματούχου έκδοση δεσμευτικών οδηγιών αναφορικά με το διορισμό την παύση οποιουδποτε διοικητικού οποιασδποτε συμβούλου εταιρείας, η αξιωματούχου οποία εμπίστευμα είτε εξ ολοκλρου είτε μερικώς 10 ανκει στο

11 (δ) η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών στον επίτροπο σε σχέση με την αγορά, κατακράτηση, διαχείριση, δανειοδότηση, ενεχυρίαση πώληση, επιβάρυνση επί της περιουσίας εμπιστεύματος την άσκηση οποιωνδποτε εξουσιών δικαιωμάτων που προκύπν σχετικά με τέτοια περιουσία (ε) ο διορισμός η παύση οποιουδποτε επιτρόπου, επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος, προστάτη δικαιούχου (στ) ο διορισμός η παύση οποιουδποτε διαχειριστ επενδύσεων επενδυτικού συμβούλου (ζ) η αλλαγ εφαρμοστέου δικαίου που διέπει το εμπίστευμα την έδρα (forum) της διαχείρισης εμπιστεύματος (η) ο περιορισμός της άσκησης οποιωνδποτε εξουσιών της διακριτικς ευχέρειας επιτρόπου απαιτώντας όπως αυτές ασκούνται μόνο με την έγκριση εμπιστευματοπάροχου οποιουδποτε άλλου προσώπου αναφέρεται ρητά σς όρους που διέπουν το εμπίστευμα. (3) Όπου εξουσία που προβλέπεται στο εδάφιο (2) έχει διατηρηθεί παραχωρηθεί σε εμπιστευματοπάροχο είτε υπό την ιδιότητά αυτ είτε υπό την ιδιότητα ως προστάτη επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος, επίτροπος που ενεργεί σύμφωνα με την άσκηση τέτοιας εξουσίας δε θεωρείται ότι ενεργεί κατά παράβαση εμπιστεύματος. 11

12 (4) Όπου εξουσία που προβλέπεται στο εδάφιο (2) έχει διατηρηθεί από τον εμπιστευματοπάροχο έχει δοθεί υπό την ιδιότητα ως προστάτη επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος, καμία πρόθεση για καταδολίευση δε δύναται να προσαφθεί στον εμπιστευματοπάροχο για ς σκοπούς άρθρου 3(2).». 6. Το άρθρο 5 βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: άρθρου 5 βασικού νόμου. «5.-(1) Αναφορικά με διεθνές εμπίστευμα, το οποίο συστνεται κατά μετά την έναρξη της ισχύος παρόντος..(ι) Νόμου και τηρουμένων των όρων εμπιστεύματος: δεν υφίσταται όριο αναφορικά με τη διάρκεια κατά την οποία ένα εμπίστευμα μπορεί να συνεχίσει να είναι έγκυρο και εκτελεστό, και καμία νομικ αρχ κανόνας που αντίκειται στη διηνεκ ύπαρξη στη μακρόχρονη επένδυση οποιαδποτε κανόνας ανάλογη αρχ δεν εφαρμόζεται σε εμπίστευμα σε οποιαδποτε παραχώρηση, διανομ, πληρωμ διάθεση περιουσίας από εμπίστευμα. (2) Εξαιρουμένης ισχύουσας περί αντιθέ διάταξης σς όρους που διέπουν το εμπίστευμα, καμία παραχώρηση, διανομ, πληρωμ, εκμετάλλευση διάθεση εισοδματος κεφαλαίου εμπιστεύματος σε άλλο εμπίστευμα δεν ακυρώνεται για μόνο το λόγο ότι το άλλο εμπίστευμα συνεχίζει να είναι έγκυρο και εκτελεστέο και μετά την εκπνο της ημερομηνίας, κατά την οποία η ισχύς πρώ εμπιστεύματος πρέπει να τερματισθεί.». 7. Το άρθρο 7 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 7 βασικού νόμου. 12

13 Με την αντικατάσταση εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: «7.(1) Τηρουμένων των διατάξεων Συντάγματος της Δημοκρατίας και ανεξαρττως των διατάξεων οποιουδποτε άλλου Νόμου Κανονισμών της Δημοκρατίας οποιασδποτε άλλης χώρας, διεθνές εμπίστευμα θεωρείται ότι είναι αγαθοεργό ίδρυμα όταν το εμπίστευμα έχει ως βασικό στόχο την επίτευξη ενός περισσοτέρων εκ των ακόλουθων σκοπών: την αποτροπ ανακούφιση της φτώχιας, την προώθηση της εκπαίδευσης, (γ) την προώθηση της θρησκείας, (δ) την προώθηση της υγείας της σωτηρίας της ζως, (ε) την προώθηση της ανάπτυξης πολίτη και της κοινότητας, (στ) την προώθηση της τέχνης, πολιτισμού, της πολιτιστικς κληρονομίας της επιστμης, (ζ) την προώθηση των ερασιτεχνικών αθλοπαιδιών, (η) την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επιλύσεως διαφορών της συμφιλίωσης η προώθηση θρησκευτικς εθνικς αρμονίας ισότητας και ιδιαιτερότητας, (θ) την προώθηση της προστασίας της βελτιώσεως περιβάλλοντος, (ι) την ανακούφιση αναγκών που προκύπν λόγω νεαρού προχωρημένου της ηλικίας, προβλημάτων υγείας, αναπηρίας, οικονομικών δυσχερειών άλλου μειονεκτματος, 13

14 (κ) την προώθηση της ευημερίας και προστασίας των ζώων, (λ) για οποιοδποτε άλλο λόγο προς όφελος κοινού γενικά που θεωρείται συναφς με τις παραγράφους -(κ) πιο πάνω.» με την τροποποίηση εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως: (i) με την προσθκη της φράσης «τον επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος» αμέσως μετά το διαζευκτικό (ένατη γραμμ), και (ii) με τη διαγραφ της φράσης από τη λέξη «από» (ένατη γραμμ) μέχρι τη λέξη «εμπιστεύματος» (εντέκατη γραμμ). 8. Το άρθρο 8 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 8 βασικού νόμου. Με την προσθκη αμέσως μετά τη λέξη «μορφ» (τρίτη γραμμ) της φράσης «όπως θα μπορούσε να πράξει εάν ταν ο ίδιος ο απόλυτος δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων εμπιστεύματος» με την προσθκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, ακόλουθου νέου εδαφίου: «(3) Ο επίτροπος δύναται να κατέχει, να διατηρεί να επενδύει σε κινητ περιουσία στη Δημοκρατία και το εξωτερικό, περιλαμβανομένων μετοχών σε εταιρείες που συστνονται στη Δημοκρατία και σε ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη Δημοκρατία στο εξωτερικό: Νοείται ότι, το ίδιο δικαίωμα ισχύει για κινητ και ακίνητη περιουσία, την οποία ο επίτροπος κατείχε απέκτησε νόμιμα πριν από την έναρξη της..(ι) ισχύος παρόντος Νόμου.». 14

15 9. Το άρθρο 10 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 10 βασικού νόμου. Με την αντικατάσταση από το τέλος της παραγράφου (δ) εδαφίου (1) αυτού, σημείου της τελείας με άνω τελεία, την προσθκη αμέσως μετά διαζευτικού και με την προσθκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου: «(ε) με την άδεια Δικαστηρίου, οποιοδποτε άλλο πρόσωπο.» με την προσθκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, ακόλουθου νέου εδαφίου: «(5) Τηρουμένης οποιασδποτε εξουσίας δικαστηρίου να τροποποιεί ς όρους εμπιστεύματος σύμφωνα με τα εδάφια (1) έως (4) παρόντος άρθρου, εμπίστευμα μπορεί να τροποποιείται με οποιοδποτε τρόπο προβλέπεται από ς όρους που το διέπουν.». 10. Το άρθρο 11 βασικού νόμου τροποποιείται, ως ακολούθως: άρθρου 11 βασικού νόμου. Με την τροποποίηση εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως: (i) με την προσθκη αμέσως μετά τη λέξη «επίτροπος» (τρίτη γραμμ) σημείου «κόμματος» και των λέξεων «προστάτης, επιθεωρητς εφαρμογς εμπιστεύματος», (ii) με τη διαγραφ της φράσης «αξιωματούχων της κυβέρνησης και λειργών της Κεντρικς Τράπεζας της Κύπρου» (τέταρτη και πέμπτη γραμμ), (iii) με την αντικατάσταση των λέξεων «πληροφορίες έγγραφα» (έβδομη γραμμ) με τις λέξεις «έγγραφα πληροφορίες» 15

16 με την αντικατάσταση της υφιστάμενης αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ε) επιφύλαξης αυτού, με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: «Νοείται ότι, αν υποβληθεί αίτηση από δικαιούχο στον επίτροπο για την αποκάλυψη των λογαριασμών διεθνούς εμπιστεύματος οποιωνδποτε εγγράφων πληροφοριών έχουν σχέση με εισπράξεις και πληρωμές από ς επιτρόπους, οι οποίες αποτελούν μέρος των εν λόγω λογαριασμών, ο επίτροπος έχει εξουσία να αποκαλύπτει τέτοιους λογαριασμούς, έγγραφα πληροφορίες στο δικαιούχο, μόνο εάν κατά τη γνώμη τέτοια αποκάλυψη είναι αναγκαία και διασφαλίζει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα εμπιστεύματος.» (γ) με την τροποποίηση εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως: (i) με την αντικατάσταση των λέξεων «των πληροφοριών εγγράφων» (τέταρτη γραμμ) με τις λέξεις «των εγγράφων πληροφοριών» (ii) με τη διαγραφ της φράσης «διάδικο από» (πέμπτη γραμμ) (δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «της πληροφορίας εγγράφου» (δεύτερη γραμμ) με τις λέξεις «των εγγράφων πληροφοριών» (ε) με την τροποποίηση εδαφίου (4) αυτού, ως ακολούθως: (i) με την αντικατάσταση των λέξεων «πληροφορίες έγγραφα» (πρώτη γραμμ) με τις λέξεις «έγγραφα πληροφορίες» (ii) με την αντικατάσταση των λέξεων «πληροφορίες έγγραφα» (δεύτερη γραμμ) με τις λέξεις «έγγραφα πληροφορίες». 16

17 11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθκη, αμέσως μετά το άρθρο βασικού νόμου με την 11, ακόλουθου νέου άρθρου: προσθκη νέου άρθρου 11Α. «Εξουσίες 11Α.(1) Επίτροπος δύναται να καταχωρσει αίτηση στο Δικαστηρίου. δικαστριο για οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο που θα πρέπει να ενεργσει σχετικά με οποιοδποτε θέμα, το οποίο αφορά διεθνές εμπίστευμα και το δικαστριο δύναται να εκδώσει οποιοδποτε διάταγμα, όπως σχετικά προβλέπεται στο εδάφιο (2): Νοείται ότι, η αίτηση για οδηγίες απευθύνεται σε πρόεδρο επαρχιακού δικαστηρίου. (2) Το δικαστριο δύναται να εκδώσει διάταγμα που αφορά:(i) την εκτέλεση τη διαχείριση οποιουδποτε εμπιστεύματος, (ii) τον επίτροπο τον προστάτη οποιουδποτε διεθνούς εμπιστεύματος, διατάγματος σχετικά περιλαμβανομένου με την άσκηση οποιασδποτε εξουσίας, διακριτικς ευχέρειας καθκοντος επιτρόπου προστάτη, το διορισμό την παύση επιτρόπου προστάτη, την αμοιβ επιτρόπου προστάτη, την υποβολ των λογαριασμών, τη διαγωγ επιτρόπου προστάτη, πληρωμές στο δικαστριο είτε άλλως πως, (ϊii) το δικαιούχο οποιοδποτε πρόσωπο έχει οποιαδποτε σχέση με το εμπίστευμα, 17

18 (iν) το διορισμό την παύση επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος οποιουσδποτε μη σχετικά κερδοσκοπικς με φύσεως σκοπούς εμπιστεύματος να εκδώσει απόφαση να προβεί σε δλωση αναφορικά με την εγκυρότητα την εκτελεστότητα εμπιστεύματος (γ) να ακυρώσει να τροποποισει οποιοδποτε διάταγμα δλωση βάσει των διατάξεων παρόντος Νόμου να εκδώσει οποιοδποτε νέο επακόλουθο περαιτέρω διάταγμα απόφαση. (3) Αίτηση προς το δικαστριο για την έκδοση διατάγματος απόφασης σύμφωνα με το εδάφιο (2) δύναται να γίνει από επίτροπο, δικαιούχο προστάτη και με την άδεια δικαστηρίου απʼ οποιοδποτε άλλο πρόσωπο Αίτηση προς το δικαστριο για την έκδοση διατάγματος απόφασης σύμφωνα με το εδάφιο (2), μπορεί να υποβληθεί από τον επίτροπο, προσωπικούς τον εμπιστευματοπάροχο ς αντιπροσώπους από τον επιθεωρητ εφαρμογς εμπιστεύματος και με την άδεια δικαστηρίου απʼ οποιοδποτε άλλο πρόσωπο. (4) Σε περίπτωση που το δικαστριο εκδίδει διάταγμα για το διορισμό επιτρόπου δύναται να επιβάλει όρους που το ίδιο κρίνει σκόπιμο, περιλαμβανομένων όρων σχετικών με την παραχώρηση (vesting) της περιουσίας εμπιστεύματος. (5) Τηρουμένου διατάγματος δικαστηρίου, επίτροπος, προστάτης επιθεωρητς εφαρμογς εμπιστεύματος που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο έχει τις ίδιες εξουσίες, διακριτικ ευχέρεια και καθκοντα και δύναται να ενεργεί με τέτοιο τρόπο ως εάν τέτοιος επίτροπος, προστάτης επιθεωρητς εφαρμογς εμπιστεύματος, είχε διοριστεί εξ 18

19 αρχς ως επίτροπος, προστάτης επιθεωρητς εφαρμογς εμπιστεύματος, αναλόγως της περιπτώσεως. 12. Το άρθρο 12 βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: άρθρου 12 βασικού νόμου. Με την αντικατάσταση εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(1) Το εισόδημα και τα κέρδη διεθνούς εμπιστεύματος, τα οποία αποκτώνται θεωρείται ότι αποκτώνται από πηγές εντός και εκτός της Δημοκρατίας υπόκεινται σε κάθε φορολογία που επιβάλλεται στη Δημοκρατία στην περίπτωση δικαιούχου που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας Στην περίπτωση δικαιούχου που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, εμπιστεύματος, το τα εισόδημα οποία και τα αποκτώνται κέρδη διεθνούς θεωρείται ότι αποκτώνται από πηγές εντός της Δημοκρατίας υπόκεινται σε κάθε φορολογία που επιβάλλεται στη Δημοκρατία.». με την αντικατάσταση στο εδαφίο (2) αυτού της αναφοράς «Λ.Κ250 Λίρες Κύπρου» με την αναφορά «Ευρώ 430». 13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αναρίθμηση υφιστάμενου βασικού νόμου με την Τρί Μέρους αυτού σε «Μέρος Τέταρτο» και με την προσθκη αμέσως προσθκη νέου μέρους. μετά το Δεύτερο Μέρος, νέου Τρί Μέρους με τίτλο «Μέρος Τρίτο», ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 19

20 Αρχές επιλογς 12Α.(1) Τηρουμένων των διατάξεων εδαφίου (1Α) εφαρμοστέου άρθρου 3, το εμπίστευμα διέπεται από το δίκαιο, το οποίο δικαίου. επιλέγεται από τον εμπιστευματοπάροχο: Νοείται ότι η επιλογ πρέπει να είναι ρητ να εξυπακούεται από ς όρους εγγράφου που δημιουργεί που τεκμηριώνει το εμπίστευμα, το οποίο ερμηνεύεται, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, υπό το φως των περιστάσεων της κάθε υπόθεσης. (2) Η ρητ εξυπακουόμενη επιλογ δικαίου της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι έγκυρη, αποτελεσματικ και τελεσίδικη, ανεξαρττως περιστάσεων. (3) Όταν το δίκαιο που επιλέγεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν προβλέπει για εμπιστεύματα για την συγκεκριμένη κατηγορία εμπιστεύματος που αφορά, η επιλογ δεν έχει ισχύ και εφαρμόζεται το δίκαιο, για το οποίο γίνεται πρόβλεψη στο εδάφιο (4). (4) Όπου δεν έχει γίνει επιλογ εφαρμοστέου δικαίου, το εμπίστευμα διέπεται από το δίκαιο, με το οποίο έχει τη στενότερη σχέση: Νοείται ότι για σκοπούς καθορισμού δικαίου προς το οποίο το εμπίστευμα θεωρείται ότι έχει την στενότερη σχέση λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: το κράτος, στο οποίο διεξάγεται η διαχείριση εμπιστεύματος όπως καθορίζεται από τον εμπιστευματοπάροχο το κράτος στο οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία εμπιστεύματος (γ) το κράτος της κατοικίας επιτρόπου 20

21 (δ) οι σκοποί εμπιστεύματος και τα κράτη όπου αυτοί πρέπει να υλοποιηθούν. (5) Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το εδάφιο (4) και όπου σύμφωνα με αυτό καθορίζεται ότι το δίκαιο με τη στενότερη σχέση είναι το δίκαιο της Δημοκρατίας, η εφαρμογ δικαίου της Δημοκρατίας είναι έγκυρη, αποτελεσματικ και τελεσίδικη, ανεξαρττως άλλων περιστάσεων. 12Β. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων Κανονισμού (ΕΚ) Δικαιοδοσία. 44/2001 Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη Επίσημη Εφημερίδα της διεθν δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση ΕΕ αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το L67, δικαστριο έχει δικαιοδοσία στην περίπτωση που: το εφαρμοστέο δίκαιο εμπιστεύματος συγκεκριμένης πτυχς εμπιστεύματος είναι το δίκαιο της Δημοκρατίας ο επίτροπος οποιουδποτε εμπιστεύματος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας (γ) εταιρεία ενεργεί ως επίτροπος εταιρεία παροχς διοικητικών υπηρεσιών, εφόσον αυτ έχει συσταθεί στη Δημοκρατία (δ) οποιοδποτε περιουσιακό στοιχείο εμπιστεύματος βρίσκεται στην Δημοκρατία (ε) η διοίκηση οποιουδποτε εμπιστεύματος διεξάγεται στην Δημοκρατία (στ) τα μέρη αποδέχονται δικαστηρίου 21 τη δικαιοδοσία

22 (ζ) το έγγραφο που δημιουργεί που τεκμηριώνει το εμπίστευμα περιέχει πρόβλεψη για παραπομπ των διαφορών στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δημοκρατίας: Νοείται ότι τέτοια δικαιοδοσία είναι αποκλειστικ, εκτός εάν στο έγγραφο που δημιουργεί που τεκμηριώνει το εμπίστευμα προβλέπεται διαφορετικά. Ρτρα επιλογς 12Γ. Στα διεθν εμπιστεύματα που περιλαμβάνουν ρτρα δικαίου. επιλογς υπέρ Κυπριακού δικαίου, οι διατάξεις παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξαρττως οποιωνδποτε άλλων διατάξεων περί των κανόνων σύγκρουσης νόμων που ισχύουν στη Δημοκρατία και αποτελούν θεμελιώδη κανόνα, η τρηση οποίου αποτελεί ζτημα δημόσιας τάξης. Εμπιστεύματα 12Δ.(1) Τηρουμένου εδαφίου (2), αλλοδαπό εμπίστευμα αλλοδαπού διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με, το εφαρμοστέο δικαίου. δίκαιο της χώρας που το διέπει. (2) Αλλοδαπό εμπίστευμα δεν είναι εκτελεστέο στη Δημοκρατία στο βαθμό που το δικαστριο δηλώνει ότι αυτό αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον. Υποχρέωση 12Ε. Ο επίτροπος οφείλει να συμμορφώνεται και να επιτρόπου. εφαρμόζει τις διατάξεις περί της Παρεμπόδισης και 188(Ι) (Ι) Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.». Τροποποίηση άρθρου 14. Το εδάφιο (2) άρθρου 14 βασικού νόμου τροποποιείται με τη 14 βασικού νόμου. διαγραφ από αυτό της λέξης «μόνιμους» (δεύτερη γραμμ). 15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθκη αμέσως μετά το άρθρο βασικού νόμου με την 15, ακόλουθου νέου άρθρου: προσθκη νέου άρθρου

23 «Μεταβατικές 16. Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) διατάξεις. Νόμος 2012, εφαρμόζεται για όλα τα διεθν...(ι) εμπιστεύματα ανεξαρττως χρόνου σύστασης αυτών και οι διατάξεις δεν επηρεάζουν την εγκυρότητα οποιασδποτε μεταβίβασης.». Αρ. Φακ.: ΤΙ/ΜΑΤ 23 προγενέστερης έγκυρης διάθεσης

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, Ν. 69(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, Ν. 69(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 875 Ν. 69(Ι)/92 Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4534, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4534, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4534, 9.10.2015 Ν. 144(Ι)/2015 144(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2013 184(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 81,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

117(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2013

117(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 117(Ι)/2014 117(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 142(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4534 Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015 1179 Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, 20.12.2013 Ν. 163(Ι)/2013 163(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 116(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 NOMOΣ ΠOY TPOΠOΠOIEI TOYΣ ΠEPI EKTAKTHΣ EIΣΦOPAΣ ΓIA THN AMYNA THΣ ΔHMOKPATIAΣ NOMOYΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 117(Ι) του 2002 223(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 73(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Καταπιστεύματα (Τραστ) στην Κύπρο

Διεθνή Καταπιστεύματα (Τραστ) στην Κύπρο Διεθνή Καταπιστεύματα (Τραστ) στην Κύπρο Διεθνή Καταπιστεύματα στην Κύπρο- κριτήρια επιλογής Η νομοθεσία του 1992 περί Διεθνών Καταπιστευμάτων συμπληρώνει το Νόμο περί Διαχειριστών Καταπιστευμάτων (Καταπιστευματοδόχων)που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τροποποιητικά νομοσχέδια σε σχέση με τον «Νόμο που προνοεί για την Έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων από Εγκεκριμένα Ιδρύματα και τη Διεξαγωγή Εργασιών Καλυμμένων Αξιογράφων από Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 24 του 1980 60 του 1980 68 του 1980

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 73(Ι) του 2004 94(Ι) του 2005 28(Ι) του 2006. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ ----------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 27(1) του 1996 62(1)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 105(Ι)/2014 105(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 13.12.2005, σ. 13. (α) εκ νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006

NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006 NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(I) του 2003 8(Ι) του 2004 7(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3739, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ. H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3739, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ. H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 262 16 του 1986 32(Ι) του 1997. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 48(Ι) του 2001. Αντικατάσταση του άρθρου 3 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 800 Ν. 71(Ι)/2016 Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ ----------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 101(Ι) του 2001 171(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4573, 29.7.2016 1047 Ν. 92(Ι)/2016 Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 160(Ι)/2014 160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(Ι) του 1994 83(Ι) του 1995 60(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4308, 9/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4308, 9/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 3 του 1991 98(Ι) του 1994 101(Ι) του 1995 1(Ι) του 2000 59(Ι) του 2003 36(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4441, 15.4.2014 281 Ν. 56(Ι)/2014 Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 115(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4523 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1011 Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Εφημερίδα της ΕΕ: L 146, 10.06.2009. σ. 37. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με το Άρθρο 2 της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 236, 23.9.2003, σ.17. 35(III) του 2003. ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 193(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

Ν. 193(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 84(Ι) του 2011 199(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

147(I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ

147(I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4465, 17.10.2014 Ν. 147(Ι)/2014 147(I)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα