2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί"

Transcript

1 Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Εισαγωγή / Ορισµός Οι εκφράσεις «περιβαλλοντικές απαιτήσεις» ή «πράσινες αξιώσεις» αναφέρονται στην πρακτική του να υπονοείται ή να δηµιουργείται µε άλλο τρόπο η εντύπωση (στο πλαίσιο εµπορικής επικοινωνίας, τεχνικών εµπορικής διάθεσης ή διαφήµισης) ότι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία είναι φιλικά προς το περιβάλλον (δηλαδή έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον) ή είναι λιγότερο επιζήµια για το περιβάλλον από ό, τι ανταγωνιστικά αγαθά ή υπηρεσίες. Αυτό µπορεί να οφείλεται, για παράδειγµα, στη σύνθεση του προϊόντος, στον τρόπο µε τον οποίο έχει κατασκευαστεί ή παραχθεί, στον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να εξασφαλισθεί η τελική του διάθεση και στη µείωση της ενέργειας ή της ρύπανσης που αναµένονται λόγω της χρήσης του. Όταν ανάλογοι ισχυρισµοί είναι αναληθείς ή είναι αδύνατον να ελεγχθούν, η εν λόγω πρακτική µπορεί να περιγραφεί ως «πράσινο πλυντήριο». Οι καταναλωτές µπορεί να συνυπολογίζουν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα κατά την αγορά προϊόντων. Ολοένα και περισσότερο οι έµποροι λαµβάνουν υπόψη τους εν λόγω παράγοντες κατά το σχεδιασµό των εκστρατειών τους για τη διαφήµιση και την εµπορική προώθηση των προϊόντων ενώ παράλληλα οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις έχουν καταστεί ισχυρό εργαλείο µάρκετινγκ. Ωστόσο, για να είναι πραγµατικά ενηµερωτικές για τους καταναλωτές και αποτελεσµατικές ως προς την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών µε µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να είναι σαφείς, αληθείς, ακριβείς και µη παραπλανητικές. Θα πρέπει επίσης να µην δίνουν έµφαση αποκλειστικά και µόνο σε ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα αποκρύπτοντας τυχόν συµβιβασµούς ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η χρήση αληθών περιβαλλοντικών ισχυρισµών είναι επίσης σηµαντική για την προστασία των εµπόρων που διατυπώνουν βάσιµους ισχυρισµούς από τον αθέµιτο ανταγωνισµό των επιχειρηµατιών που διατυπώνουν αβάσιµους περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς. 50 εν υπάρχει ειδική νοµοθεσία της ΕΕ για την εναρµόνιση του περιβαλλοντικού µάρκετινγκ. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις καλύπτονται εν µέρει από την ειδική κοινοτική νοµοθεσία που ρυθµίζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις για επιµέρους κατηγορίες προϊόντων και απαγορεύει την παραπλανητική χρήση ισχυρισµών, λογοτύπων ή ετικετών που χρησιµοποιούνται µε αναφορά σε αυτήν την ειδική νοµοθεσία. Οι νόµοι αυτοί προβλέπουν ειδικούς κανόνες που υπερισχύουν των ευρύτερων διατάξεων της οδηγίας, όπως εξηγείται στην παράγραφο 1.9 ανωτέρω. Παραδείγµατα αυτής της νοµοθεσίας αναφέρονται στην παράγραφο κατωτέρω. 50 Βλ. για παράδειγµα την πρόσφατη έρευνα σχετικά µε τις πράσινες προσδοκίες - Κατανόηση των οικολογικών ισχυρισµών εκ µέρους των καταναλωτών στη διαφήµιση, από το Consumer Focus, από την οποία προκύπτει ότι το 58% των καταναλωτών που κλήθηκε να συµµετάσχει θεωρεί ότι πολλές επιχειρήσεις παριστάνουν ότι είναι πράσινες απλά για να χρεώνουν υψηλότερες τιµές. Η εν λόγω µελέτη διατίθεται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: Repor/Publications Repor.aspx

2 Εκτός των πτυχών που καλύπτονται από την ειδική νοµοθεσία της ΕΕ, οι γενικές διατάξεις της οδηγίας πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και για να διαπιστώνεται κατά πόσον ένας ισχυρισµός είναι παραπλανητικός, ως προς το περιεχόµενο ή τον τρόπο που παρουσιάζεται στους καταναλωτές. Αυτό τονίστηκε, όταν στις 4 εκεµβρίου 2008, το Συµβούλιο Περιβάλλοντος ενέκρινε συµπεράσµατα για το σχέδιο δράσης σχετικά µε την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή καθώς και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική. Σύµφωνα µε το σηµείο 18 των συµπερασµάτων του, το Συµβούλιο «ΚΑΛΕΙ τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πλήρως την οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές όσον αφορά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να συµπεριλάβει περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε όλες τις µελλοντικές κατευθυντήριες γραµµές για την οδηγία σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές» Επισκόπηση της ειδικής νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις α) Τα βιολογικά σήµατα ορίζονται και ρυθµίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/ ο οποίος προβλέπει κατάλογο όρων και συντοµογραφιών (όπως «βιο» και «οικο»), που µπορούν να χρησιµοποιούνται στην επισήµανση, στη διαφήµιση ή στα εµπορικά έγγραφα των προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισµού. Η παραπλανητική χρήση αυτών των σηµάτων, απαγορεύεται βάσει του άρθρου 23 του κανονισµού: «2. Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χρησιµοποιούνται πουθενά στην Κοινότητα και σε καµία κοινοτική γλώσσα για την επισήµανση, τη διαφήµιση και τα εµπορικά έγγραφα προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, εκτός αν δεν εφαρµόζονται σε γεωργικά προϊόντα τροφίµων ή ζωοτροφών ή σαφώς δεν συνδέονται µε τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, στην επισήµανση ή τη διαφήµιση δεν χρησιµοποιούνται όροι ή πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένων των όρων εµπορικών σηµάτων, που υπάρχει πιθανότητα να παραπλανήσουν τον καταναλωτή ή το χρήστη υπονοώντας ότι ένα προϊόν ή τα συστατικά του πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισµού. 3. Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χρησιµοποιούνται για προϊόν για το οποίο πρέπει να δηλώνεται στην επισήµανση ή στη διαφήµιση ότι περιέχει ΓΤΟ, αποτελείται από ΓΤΟ ή παράγεται από ΓΤΟ σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις.» Ο κανονισµός προβλέπει επίσης κανόνες όσον αφορά τα µεταποιηµένα τρόφιµα καθώς και τις υποχρεωτικές ενδείξεις και τους λογοτύπους. β) Η ενεργειακή επισήµανση ρυθµίζεται από την οδηγία 92/75/ΕΟΚ 52 Οι οικιακές συσκευές που προσφέρονται προς πώληση, µίσθωση ή ενοικιάσεις µε µελλοντικό δικαίωµα κυριότητας Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, ΕΕ L 189 της , σ Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών µε την επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα, ΕΕ αριθ. L 297 της , σ

3 πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο και ετικέτα που να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την εκ µέρους τους κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρικής ή άλλης) ή άλλων βασικών πόρων. Η παραπλανητική χρήση αυτών των σηµάτων, απαγορεύεται βάσει του άρθρου 7(β) της οδηγίας: «απαγορεύεται η επίθεση ετικετών, σηµάτων, σύµβολων ή επιγραφών σχετικών µε την κατανάλωση ενέργειας που δεν είναι σύµφωνες προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και των αντίστοιχων εκτελεστικών οδηγιών, εφόσον η τοποθέτησή τους ενδέχεται να συµβάλει σε λάθος ή να οδηγήσει σε σύγχυση. Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρµόζεται για τα κοινοτικά ή εθνικά οικολογικά συστήµατα επισήµανσης για την προστασία του περιβάλλοντος» 53 γ) Η σήµανση των ελαστικών θα ρυθµίζεται µε τον κανονισµό για τη σήµανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά µε την οικονοµία καυσίµου και άλλες ουσιώδεις παραµέτρους 54 που προβλέπει ότι οι κατασκευαστές ελαστικών θα πρέπει να δηλώνουν την οικονοµία καυσίµου, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωµα και τις επιδόσεις ως προς τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης των C1, C2 και C3 (δηλαδή των ελαστικών που ως επί το πλείστον χρησιµοποιούνται στα επιβατηγά αυτοκίνητα καθώς και τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήµατα). Από την 1η Νοεµβρίου 2012, οι ως άνω επιδόσεις θα πρέπει να επιδεικνύονται στα σηµεία πώλησης µε έντυπη ετικέτα αναρτηµένη πλησίον του σηµείου πώλησης των ελαστικών ή µε αυτοκόλλητο επικολλούµενο στο πέλµα τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 και 5 του κανονισµού, η απόδοση των ελαστικών θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ή να συνοδεύει την απόδειξη λογαριασµού στους τελικούς χρήστες, όταν αγοράζουν τα ελαστικά, καθώς και να αναφέρεται στην τεχνική διαφηµιστική τεκµηρίωση, ήτοι στα λογής φυλλάδια, καταλόγους και το υλικό διαδικτυακού µάρκετινγκ. δ) Επισήµανση καυσίµου και εκποµπών CO2 : σύµφωνα µε την οδηγία 1999/94/ΕΚ 55 ετικέτα οικονοµίας καυσίµου θα πρέπει να αναρτάται δίπλα σε όλα τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα στα σηµεία πώλησης. Η ετικέτα αυτή πρέπει να είναι σαφώς ορατή και να ανταποκρίνεται σε ορισµένες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. Ειδικότερα, θα πρέπει να περιέχει τα επίσηµα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίµου, εκφρασµένη σε λίτρα Η πρόταση για την αναδιατύπωση της οδηγίας 1992/75/ΕΟΚ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της νοµοθετικής διαδικασίας. Όταν τεθεί σε ισχύ, θα δοθεί εντολή στην Επιτροπή να λάβει µέτρα επισήµανσης για συγκεκριµένα προϊόντα. Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την επισήµανση θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα τα οποία, όταν προσφέρονται για πώληση, µίσθωση ή ενοικίαση µε µελλοντικό δικαίωµα κυριότητας, θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα δελτίο και µια επισήµανση που να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την εκ µέρους τους κατανάλωση ενέργειας και, ενδεχοµένως, άλλων πόρων. Η γνωστή κλίµακα A-G (και στα ψυγεία µε τις κατηγορίες Α + και Α + +) θα παραµείνει σε χρήση, µε τη δυνατότητα να αυξηθεί προς τα επάνω µέχρι τις κλάσεις A + / A + + / A + + +, ενώ παράλληλα οι καταναλωτές θα είναι ανά πάσα στιγµή ενήµεροι για την καλύτερη κατηγορία που διατίθεται στην αγορά. Θα απαγορευθεί η παράνοµη χρήση σηµάτων και τα κράτη µέλη θα είναι σε θέση να επιβάλλουν διάφορες κυρώσεις σε ανάλογες περιπτώσεις κατά την εφαρµογή της οδηγίας. Η νέα οδηγία ενισχύει επίσης τις διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς σύµφωνα µε το κανονισµό αριθ. 765/2008/EΚ µε στόχο την ελαχιστοποίηση της µη συµµόρφωσης. Νέο στοιχείο της αναδιατύπωσης είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής διαφήµισης: «οιαδήποτε διαφήµιση συγκεκριµένου µοντέλου συνδεοµένου µε την ενέργεια προϊόντων που διέπονται από κατ εξουσιοδότηση πράξη δυνάµει της παρούσας οδηγίας περιλαµβάνει, εφόσον παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την ενέργεια ή µε την τιµή, µνεία της ενεργειακής κατηγορίας του προϊόντος» (άρθρο 4 παράγραφος 2 εδάφιο α)). Ο κανονισµός εκδόθηκε στις 25 Νοεµβρίου Έπρεπε να δηµοσιευθεί στην ΕΕ στις αρχές Ιανουάριου 2010 και να τεθεί σε ισχύ 20 ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή του. Οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 1999, για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές CO2 όσον αφορά την εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων, ΕΕ L 12 της , σ

4 ανά 100 χιλιόµετρα ή σε χιλιόµετρα ανά λίτρο (ή σε µίλια ανά γαλόνι), καθώς και τις εκποµπές CO2 σε g/km. Το άρθρο 7 προβλέπει ότι: «Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν στις ετικέτες, στους οδηγούς, στις αφίσες ή στο διαφηµιστικό υλικό που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 άλλα σήµατα, σύµβολα ή επιγραφές σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµου ή τις εκποµπές CO2 που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εάν η παρουσία τους ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους δυνητικούς καταναλωτές νέων επιβατηγών αυτοκινήτων». Εξάλλου το παράρτηµα IV προβλέπει περιοριστικούς κανόνες σχετικά µε τα διαφηµιστικά έντυπα για τα αυτοκίνητα. «Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα διαφηµιστικά έντυπα περιλαµβάνουν τα επίσηµα στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµου και τις επίσηµες ειδικές εκποµπές CO2 των οχηµάτων στα οποία αναφέρονται. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται, τουλάχιστον, τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. να είναι ευανάγνωστες και εξίσου εµφανείς µε το κύριο µέρος των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο διαφηµιστικό έντυπο 2. να γίνονται εύκολα κατανοητές, ακόµη και µε µια γρήγορη µατιά 3. να παρέχουν στοιχεία για την επίσηµη κατανάλωση καυσίµου όλων των διαφορετικών µοντέλων αυτοκινήτων που περιλαµβάνονται στο διαφηµιστικό υλικό. Εάν περιλαµβάνονται περισσότερα από ένα µοντέλα, τότε είτε αναγράφονται τα στοιχεία για την επίσηµη κατανάλωση καυσίµου όλων των µοντέλων, είτε αναφέρεται η µεγαλύτερη και η µικρότερη κατανάλωση καυσίµου. Η κατανάλωση καυσίµου εκφράζεται είτε σε λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα (l/100 km), είτε σε χιλιόµετρα ανά λίτρο (km/l), είτε σε κατάλληλο συνδυασµό των ανωτέρω. Όλα τα αριθµητικά στοιχεία αναγράφονται µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Οι τιµές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές µονάδες (γαλόνα και µίλια) στο βαθµό που συµβιβάζονται µε τις διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ. Εάν στο διαφηµιστικό υλικό αναφέρεται µόνο η εµπορική επωνυµία της µάρκας και όχι συγκεκριµένο µοντέλο, τότε δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται στοιχεία για την κατανάλωση καυσίµου. ε) Βάσει της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια 2003/54/ΕΚ 56 απαιτείται να δηµοσιοποιείται το χρησιµοποιούµενο µείγµα καυσίµων. Η συγκεκριµένη οδηγία προβλέπει επίσης ότι τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενεργείας περιλαµβάνουν ή επισυνάπτουν τα ως άνω στοιχεία στους λογαριασµούς και στο διαφηµιστικό υλικό για τους πελάτες. «(a) τη συµβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό µείγµα καυσίµου του προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος τουλάχιστον την παραποµπή σε υφιστάµενες πηγές αναφοράς, όπως π.χ. ιστοσελίδες, όπου διατίθενται στο κοινό πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκποµπές CO2 και τα ραδιενεργά απόβλητα που είναι αποτέλεσµα της 56 Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ - ηλώσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες παροπλισµού και διαχείρισης των αποβλήτων, ΕΕ L 176 της , σ

5 παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό µείγµα καυσίµων του προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος». Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας ή εισάγεται από επιχείρηση εκτός ΕΕ, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τα συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουν παρασχεθεί για την ανταλλαγή ή από την εν λόγω επιχείρηση κατά το προηγούµενο έτος. (στ) Τα οικολογικά σήµατα επιτρέπεται να απονέµονται σε προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται σε ορισµένα περιβαλλοντικά πρότυπα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους βάσει του κανονισµού 1980/ (ο οποίος τελεί υπό αναδιατύπωση). Το άρθρο 10 παράγραφος 1 του αναδιατυπωµένου νέου κανονισµού προβλέπει ότι «κάθε αναληθής ή παραπλανητική διαφήµιση ή η χρήση κάθε σήµατος ή λογότυπου που οδηγεί σε σύγχυση µε το κοινοτικό οικολογικό σήµα πρέπει να απαγορεύεται» Η οδηγία και οι παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί Η οδηγία δεν προβλέπει ειδικούς κανόνες σε σχέση µε το περιβάλλον, το µάρκετινγκ και τη διαφήµιση. Ωστόσο, οι διατάξεις της ισχύουν για όλους τους ισχυρισµούς που διατυπώνονται στο πλαίσιο των εµπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων όσων σχετίζονται µε το περιβάλλον. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας, όντως «προστατεύει τον καταναλωτή όπου δεν υπάρχει ειδική τοµεακή νοµοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο και απαγορεύει στους εµπόρους να δηµιουργούν εσφαλµένες εντυπώσεις για τη φύση των προϊόντων.» Η οδηγία δεν αποθαρρύνει τη χρήση οικολογικών ισχυρισµών και παρέχει τη νοµική βάση ώστε οι έµποροι να χρησιµοποιούν τους εν λόγω ισχυρισµούς µε αξιόπιστο και υπεύθυνο τρόπο. Η εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς µπορεί να συνοψιστεί σε δύο βασικές αρχές: α) Με βάση τη γενική ρήτρα της οδηγίας, οι έµποροι οφείλουν, πρωτίστως, να διατυπώνουν τους οικολογικούς ισχυρισµούς τους µε συγκεκριµένο, ακριβή και σαφή τρόπο, β) Οι έµποροι πρέπει να διαθέτουν επιστηµονικές αποδείξεις που να υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς τους και να είναι έτοιµοι να τις παράσχουν, µε κατανοητό τρόπο, σε περίπτωση αµφισβήτησης κάποιου ισχυρισµού Το παράρτηµα I απαγορεύει ορισµένους παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς Σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας («µαύρη λίστα»), οι ακόλουθες πρακτικές θεωρούνται πάντοτε καταχρηστικές, και ως εκ τούτου απαγορεύονται, ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο που έχουν στη συµπεριφορά του καταναλωτή: 57 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος, ΕΕ L 237 της , σ

6 αριθ.2: χρησιµοποίηση σήµατος trust («εµπιστοσύνης»), ποιοτικού σήµατος ή αντίστοιχου διακριτικού χωρίς τη σχετική άδεια. Παράδειγµα: η χρήση οποιουδήποτε κοινοτικού ή εθνικού σήµατος (π.χ.: ετικέτα Nordic Swan, Blue angel, ή NF περιβάλλον) χωρίς άδεια αριθ. 4: ισχυρισµός ότι ο έµπορος (συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών πρακτικών του) ή ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση ή την άδεια δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα ενώ δεν την έχει, ή παρόµοιος ισχυρισµός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης, της επικύρωσης ή της άδειας. Παράδειγµα: ο ισχυρισµός ότι ένα προϊόν έχει εγκριθεί από περιβαλλοντική υπηρεσία, ΜΚΟ ή φορέα τυποποίησης, όταν αυτό δεν συµβαίνει αριθ.1: ισχυρισµός ότι πρόκειται για συµβαλλόµενο σε κώδικα συµπεριφοράς ενώ ο έµπορος δεν είναι συµβαλλόµενος. Παράδειγµα: ένας έµπορος που αναφέρει στην ιστοσελίδα του ότι έχει υπογράψει κώδικα συµπεριφοράς σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του προϊόντος, όταν αυτό δεν συµβαίνει. αριθ. 3: ισχυρισµός ότι ένας κώδικας συµπεριφοράς έχει την έγκριση δηµόσιου ή άλλου φορέα ενώ δεν την έχει. Παράδειγµα: ένας έµπορος ισχυρίζεται ότι ο κώδικας συµπεριφοράς της εταιρείας κατασκευής αυτοκινήτων του έχει εγκριθεί από την εθνική υπηρεσία περιβάλλοντος, το υπουργείο ή µια οργάνωση καταναλωτών, όταν αυτό δεν συµβαίνει Η εφαρµογή των γενικών διατάξεων της οδηγίας για τους παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφια α) και β) της οδηγίας: «µια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι εποµένως αναληθής ή, όταν, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής παρουσίασής της, εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το µέσο καταναλωτή, ακόµα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειµενικά, ορθές στο ( ) και τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάµβανε σε σχέση µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: «α) ( ) τη φύση του προϊόντος, β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως τα ( ) τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η σύνθεση, ( ) η µέθοδος ( ) της κατασκευής, ( ) η καταλληλότητα του για το συγκεκριµένο σκοπό, ( ) η γεωγραφική ή εµπορική προέλευση ή τα αναµενόµενα από τη χρήση του αποτελέσµατα ή τα αποτελέσµατα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, οι δοκιµές και οι έλεγχοι του προϊόντος.» Η ως άνω διάταξη ισχύει για τις εµπορικού περιεχοµένου ανακοινώσεις συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων (όπως κείµενα, λογότυποι, εικόνες και χρήση συµβόλων) Προβλέπει την κατά περίπτωση αξιολόγηση της εκάστοτε πρακτικής, του περιεχοµένου του περιβαλλοντικού ισχυρισµού και του αντικτύπου του στην απόφαση που λαµβάνει για την αγορά του ο µέσος καταναλωτής. ύο διαφορετικές καταστάσεις µπορεί να παρατηρηθούν : (i) Αντικειµενικά παραπλανητική πρακτική: ο περιβαλλοντικός ισχυρισµός είναι παραπλανητικός διότι περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι, εποµένως, αναληθής, σε σχέση µε ένα από τα στοιχεία του καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 Παράδειγµα: η χρήση του όρου «βιοαποικοδοµήσιµο» όταν αυτό δεν συµβαίνει (π.χ. σε ένα προϊόν για το οποίο δεν έχουν διεξαχθεί δοκιµές) Χρήση του όρου «χωρίς φυτοφάρµακα», ενώ το προϊόν περιέχει πράγµατι ορισµένα φυτοφάρµακα.

7 Σε συνδυασµό µε το άρθρο 12 της οδηγίας, αυτό σηµαίνει ότι οι περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία που να µπορούν να ελεγχθούν από τις αρµόδιες αρχές. (ii) Υποκειµενική παραπλανητική πρακτική: ο περιβαλλοντικός ισχυρισµός είναι παραπλανητικός, διότι εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το µέσο καταναλωτή, ακόµα και αν περιέχει ακριβή αντικειµενικά στοιχεία. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται περισσότερο µε τον τρόπο παρουσίασης των περιβαλλοντικών ισχυρισµών και του πλαισίου στο οποίο εντάσσονται καθώς και την εντύπωση που προκαλεί στους καταναλωτές η εµπορική επικοινωνία, υπονοώντας, ενδεχοµένως απατηλά, περιβαλλοντικά οφέλη. Παράδειγµα: µια διαφήµιση δείχνει ένα αυτοκίνητο σε ένα καταπράσινο δάσος, χρησιµοποιούνται φυσικά αντικείµενα (λουλούδια, δέντρα), ως σύµβολα, χρησιµοποιούνται αόριστα και γενικά περιβαλλοντικά οφέλη ενός προϊόντος («φιλικό προς το περιβάλλον, πράσινο, φιλικό για τη φύση, οικολογικό, βιώσιµο/αειφόρο») «πρασίνισµα» των εµπορικών ονοµάτων ή της ονοµασίας ενός προϊόντος. Παράδειγµα: ο κατασκευαστής ενός πλυντηρίου ρούχων ισχυρίζεται ότι το νέο µοντέλο του µειώνει την κατανάλωση νερού κατά 75%. Αυτό µπορεί να αληθεύει σε ορισµένες συνθήκες εργαστηρίου, αλλά σε ένα µέσο οικιακό περιβάλλον η κατανάλωση του νερού µειώνεται µόνο κατά 25%. Παράδειγµα: για ένα προϊόν διατροφής διατυπώνεται ο ισχυρισµός ότι παράγεται µε οικολογικό τρόπο, βάσει συστήµατος σήµανσης ή πιστοποίησης, το οποίο στην πραγµατικότητα διασφαλίζει µόνο ότι ο γεωργός συµµορφώνεται µε τις βασικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας (διασταυρούµενη/πολλαπλή συµµόρφωση). Η σαφήνεια και η ακρίβεια των ισχυρισµών είναι σηµαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόµου. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή για το µέσο καταναλωτή: Εάν ο ισχυρισµός καλύπτει ολόκληρο το προϊόν ή ένα µόνο από τα συστατικά του (π.χ.: ανακυκλώσιµη συσκευασία µη ανακυκλώσιµου περιεχοµένου ή ένα µέρος της συσκευασίας, εάν η συσκευασία είναι εν µέρει µόνο ανακυκλώσιµη), Αν ο ισχυρισµός αναφέρεται σε µια εταιρεία (και ισχύει για όλα τα προϊόντα της) ή µόνο σε ορισµένα προϊόντα, Αν ο ισχυρισµός δεν καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, το στάδιο του κύκλου ζωής ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος που καλύπτει ακριβώς, Ο περιβαλλοντικός ισχυρισµός, η ετικέτα ή το σύµβολο που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να συγχέονται µε τα επίσηµα σήµατα. Η αξιολόγηση πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη τη φύση του προϊόντος. Για ορισµένα προϊόντα τα οποία είναι, ούτως ή άλλως, επιβλαβή για το περιβάλλον (αυτοκίνητα, φυτοφάρµακα, προϊόντα που περιέχουν τοξικές ουσίες), οι περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί που συνδέονται µε µια πτυχή του προϊόντος δεν πρέπει να δίνουν την παραπλανητική εντύπωση ότι το ίδιο το προϊόν είναι συνολικά φιλικό προς το περιβάλλον Παράδειγµα: Ένα γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι ένα φυτοφάρµακο µε την ένδειξη «βιοδιασπώµενο» και «καλό για το περιβάλλον», που περιείχε ουσίες επιβλαβείς για το έδαφος, αποτελούσε περίπτωση παραπλανητικής διαφήµισης 58. Χρήσιµα κριτήρια και παραδείγµατα αναφέρονται στις µη δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές που δηµοσίευσε η Επιτροπή το 2000 για τη διατύπωση και την αξιολόγηση των 58 Γαλλία - Cour d'appel de Lyon, 29 Οκτωβρίου 2008, Υπόθεση «Roundup» (Monsanto Scotts France)

8 περιβαλλοντικών ισχυρισµών 59, µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO Οι ως άνω κατευθυντήριες γραµµές περιέχουν αναφορές σε περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς που θα πρέπει να θεωρούνται παραπλανητικοί, για παράδειγµα: Ισχυρισµοί που βασίζονται στην απουσία επιβλαβούς προϊόντος (π.χ. χηµική ουσία), όταν η κατηγορία αυτών των προϊόντων δεν περιλαµβάνει γενικά ανάλογες επιβλαβείς ουσίες, Ακατάλληλη χρήση ισχυρισµών του τύπου «χωρίς...», όταν αναφέρονται σε ουσίες που δεν συνδέονται ποτέ µε το προϊόν ή, εάν η ουσία στην οποία γίνεται αναφορά συνηθιζόταν να σχετίζεται µε το προϊόν, αλλά αυτό δεν συµβαίνει πλέον (π.χ. σπρέι αποσµητικό που υποστηρίζει ότι είναι «δίχως χλωροφθοράνθρακες (CFC-free )», ενώ η απαίτηση αυτή είναι νοµικά υποχρεωτική για όλα τα παρόµοια προϊόντα) Οι παραβιάσεις των κωδίκων δεοντολογίας που περιέχουν περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, µπορούν επίσης να θεωρηθούν παραπλανητικές ενέργειες. Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 εδάφιο β) της οδηγίας: «Μια εµπορική πρακτική θεωρείται επίσης παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει το µέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε, και η πρακτική περιλαµβάνει µη συµµόρφωση του εµπόρου προς τις δεσµεύσεις που περιέχουν κώδικες συµπεριφοράς µε τους οποίους ανέλαβε να δεσµευτεί, όταν: - η δέσµευση δεν είναι δήλωση προθέσεων αλλά είναι ρητή και µπορεί να εξακριβωθεί, - και ο έµπορος αναφέρει σε µια εµπορική πρακτική ότι δεσµεύεται από τον κώδικα.» Τυχόν παραβάσεις των κωδίκων δεοντολογίας που περιέχουν δεσµεύσεις σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος από επιχείρηση που έχει προσυπογράψει ανάλογο κώδικα µπορεί να αντιµετωπιστούν βάσει της εν λόγω διάταξης. Παράδειγµα: ένας έµπορος έχει προσυπογράψει δεσµευτικό κώδικα δεοντολογίας που προωθεί την αειφόρο χρήση του ξύλου και εµφανίζει το λογότυπο του ως άνω κώδικα στην ιστοσελίδα του Ο κώδικας περιέχει δέσµευση ότι τα µέλη του δεν θα χρησιµοποιούν σκληρή ξυλεία από δάση που δεν αποτελούν αντικείµενο αειφόρου διαχείρισης. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι τα προϊόντα που διαφηµίζονται στην ιστοσελίδα περιέχουν ένα ξύλο από αποδασωθείσα περιοχή 60. Ο µέσος καταναλωτής θα πρέπει να περιµένει ότι τα µέλη που έχουν δεσµευτεί βάσει του εν λόγω κώδικα συµπεριφοράς θα πωλούν προϊόντα σύµφωνα µε τον εν λόγω κώδικα. Εν συνεχεία οι αρµόδιες εθνικές αρχές για την επιβολή των σχετικών διατάξεων θα αξιολογούν κατά πόσον ο καταναλωτής ή η καταναλώτρια είναι σε θέση να λάβουν τις αντίστοιχες αποφάσεις αγοράς σε αυτή τη βάση Οι συγκρίσεις προϊόντων που σχετίζονται µε περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς πρέπει να αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην οδηγία για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήµιση Η οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήµιση (ηλεκτρονικός σύνδεσµος) καθορίζει ιδίως τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η συγκριτική Κατευθυντήριες γραµµές για τη διατύπωση και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ισχυρισµών, εκέµβριος 2000, Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ECA SA, ρ Juan R Palerm Από τις κατευθυντήριες γραµµές για κανονισµό του Ηνωµένου Βασιλείου (Μάιος 2008) µε στόχο την εφαρµογή των µέτρων για την αντιµετώπιση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών. Οδηγία - Προστασία των καταναλωτών από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές- Υπηρεσία Θεµιτών Εµπορικών Πρακτικών (Office of Fair Trading ) / Τµήµα Επιχειρήσεων και Κανονιστικής Μεταρρύθµισης (2008)

9 διαφήµιση (άρθρο 1). Το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται η συγκριτική διαφήµιση. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για τις διαφηµίσεις που συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή τα οφέλη των διαφόρων προϊόντων. Σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία, η σύγκριση αυτή πρέπει, συνεπώς, µεταξύ άλλων: να µην είναι παραπλανητική, κατά την έννοια της οδηγίας για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές να συγκρίνει αγαθά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους Όσον αφορά την περιβαλλοντική σύγκριση, οι εθνικές αρχές επιβολής και τα όργανα αυτορρύθµισης ερµηνεύουν συνήθως αυτό το κριτήριο ως υποχρέωση η σύγκριση να αναφέρεται στην ίδια κατηγορία προϊόντων. να συγκρίνει κατά τρόπο αντικειµενικό ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που να είναι ουσιώδη, συναφή, εξακριβώσιµα, και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης να προκύπτει σαφώς από τον ισχυρισµό του εµπόρου αν η σύγκριση γίνεται έναντι ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα: την οικεία προηγούµενη διαδικασία του φορέα το οικείο προηγούµενο προϊόν του φορέα τη διαδικασία άλλου φορέα, ή το προϊόν άλλου οργανισµού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές:

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: 1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: Η σήμανση CE είναι ένα σήμα που τοποθετείται επάνω σε προϊόντα ορισμένων κατηγοριών (για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΙΑΦHΜIΣΗ ΚΑΙ ΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2. 2 Κατευθυντήριες αρχές...

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΙΑΦHΜIΣΗ ΚΑΙ ΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2. 2 Κατευθυντήριες αρχές... ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΙΑΦHΜIΣΗ ΚΑΙ ΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Ρυθµιστικό πλαίσιο:... 2 1.2 Ορισµοί:... 2 1.3 Πεδίο εφαρµογής... 3 1.4 Συµµετοχή στη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15.02.2011 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-46314 Σελίδες : 5 Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε -

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - Σήμα ποιότητας επίπλου της Λίνας Tσακάλου Ξεκαθαρίζει το τοπίο στη χώρα μας σχετικά με το ποιοτικό και ασφαλές έπιπλο με την καθιέρωση από το ΕΛΚΕΔΕ Σήματος Ποιότητας. Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - διασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί αποτελεσµατικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές ΕΡΓΑΛΕΙΟ E Πρότυπες Προδιαγραφές Περιληπτική παρουσίαση 1. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου Η παροχή προδιαγραφών για την προμήθεια διαφόρων σημαντικών αγαθών. 2. Πλεονεκτήματα του εργαλείου Το εργαλείο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Οµάδα 1 E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί µια ενδεικτική καταγραφή και παράθεση της βασικότερης νοµοθεσίας (σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE!

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Περιεχόμενα Τι είναι η σήμανση CE; Τι είναι η σήμανση CE; 3 Νομικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θέτουν θέµατα που απασχολούν τους καταναλωτές όσον αφορά τις εφαρµογές κινητών

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θέτουν θέµατα που απασχολούν τους καταναλωτές όσον αφορά τις εφαρµογές κινητών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2014 Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θέτουν θέµατα που απασχολούν τους καταναλωτές όσον αφορά τις εφαρµογές κινητών Ο τοµέας των εφαρµογών για κινητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα