2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί"

Transcript

1 Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Εισαγωγή / Ορισµός Οι εκφράσεις «περιβαλλοντικές απαιτήσεις» ή «πράσινες αξιώσεις» αναφέρονται στην πρακτική του να υπονοείται ή να δηµιουργείται µε άλλο τρόπο η εντύπωση (στο πλαίσιο εµπορικής επικοινωνίας, τεχνικών εµπορικής διάθεσης ή διαφήµισης) ότι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία είναι φιλικά προς το περιβάλλον (δηλαδή έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον) ή είναι λιγότερο επιζήµια για το περιβάλλον από ό, τι ανταγωνιστικά αγαθά ή υπηρεσίες. Αυτό µπορεί να οφείλεται, για παράδειγµα, στη σύνθεση του προϊόντος, στον τρόπο µε τον οποίο έχει κατασκευαστεί ή παραχθεί, στον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να εξασφαλισθεί η τελική του διάθεση και στη µείωση της ενέργειας ή της ρύπανσης που αναµένονται λόγω της χρήσης του. Όταν ανάλογοι ισχυρισµοί είναι αναληθείς ή είναι αδύνατον να ελεγχθούν, η εν λόγω πρακτική µπορεί να περιγραφεί ως «πράσινο πλυντήριο». Οι καταναλωτές µπορεί να συνυπολογίζουν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα κατά την αγορά προϊόντων. Ολοένα και περισσότερο οι έµποροι λαµβάνουν υπόψη τους εν λόγω παράγοντες κατά το σχεδιασµό των εκστρατειών τους για τη διαφήµιση και την εµπορική προώθηση των προϊόντων ενώ παράλληλα οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις έχουν καταστεί ισχυρό εργαλείο µάρκετινγκ. Ωστόσο, για να είναι πραγµατικά ενηµερωτικές για τους καταναλωτές και αποτελεσµατικές ως προς την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών µε µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να είναι σαφείς, αληθείς, ακριβείς και µη παραπλανητικές. Θα πρέπει επίσης να µην δίνουν έµφαση αποκλειστικά και µόνο σε ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα αποκρύπτοντας τυχόν συµβιβασµούς ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η χρήση αληθών περιβαλλοντικών ισχυρισµών είναι επίσης σηµαντική για την προστασία των εµπόρων που διατυπώνουν βάσιµους ισχυρισµούς από τον αθέµιτο ανταγωνισµό των επιχειρηµατιών που διατυπώνουν αβάσιµους περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς. 50 εν υπάρχει ειδική νοµοθεσία της ΕΕ για την εναρµόνιση του περιβαλλοντικού µάρκετινγκ. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις καλύπτονται εν µέρει από την ειδική κοινοτική νοµοθεσία που ρυθµίζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις για επιµέρους κατηγορίες προϊόντων και απαγορεύει την παραπλανητική χρήση ισχυρισµών, λογοτύπων ή ετικετών που χρησιµοποιούνται µε αναφορά σε αυτήν την ειδική νοµοθεσία. Οι νόµοι αυτοί προβλέπουν ειδικούς κανόνες που υπερισχύουν των ευρύτερων διατάξεων της οδηγίας, όπως εξηγείται στην παράγραφο 1.9 ανωτέρω. Παραδείγµατα αυτής της νοµοθεσίας αναφέρονται στην παράγραφο κατωτέρω. 50 Βλ. για παράδειγµα την πρόσφατη έρευνα σχετικά µε τις πράσινες προσδοκίες - Κατανόηση των οικολογικών ισχυρισµών εκ µέρους των καταναλωτών στη διαφήµιση, από το Consumer Focus, από την οποία προκύπτει ότι το 58% των καταναλωτών που κλήθηκε να συµµετάσχει θεωρεί ότι πολλές επιχειρήσεις παριστάνουν ότι είναι πράσινες απλά για να χρεώνουν υψηλότερες τιµές. Η εν λόγω µελέτη διατίθεται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: Repor/Publications Repor.aspx

2 Εκτός των πτυχών που καλύπτονται από την ειδική νοµοθεσία της ΕΕ, οι γενικές διατάξεις της οδηγίας πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και για να διαπιστώνεται κατά πόσον ένας ισχυρισµός είναι παραπλανητικός, ως προς το περιεχόµενο ή τον τρόπο που παρουσιάζεται στους καταναλωτές. Αυτό τονίστηκε, όταν στις 4 εκεµβρίου 2008, το Συµβούλιο Περιβάλλοντος ενέκρινε συµπεράσµατα για το σχέδιο δράσης σχετικά µε την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή καθώς και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική. Σύµφωνα µε το σηµείο 18 των συµπερασµάτων του, το Συµβούλιο «ΚΑΛΕΙ τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πλήρως την οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές όσον αφορά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να συµπεριλάβει περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε όλες τις µελλοντικές κατευθυντήριες γραµµές για την οδηγία σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές» Επισκόπηση της ειδικής νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις α) Τα βιολογικά σήµατα ορίζονται και ρυθµίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/ ο οποίος προβλέπει κατάλογο όρων και συντοµογραφιών (όπως «βιο» και «οικο»), που µπορούν να χρησιµοποιούνται στην επισήµανση, στη διαφήµιση ή στα εµπορικά έγγραφα των προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισµού. Η παραπλανητική χρήση αυτών των σηµάτων, απαγορεύεται βάσει του άρθρου 23 του κανονισµού: «2. Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χρησιµοποιούνται πουθενά στην Κοινότητα και σε καµία κοινοτική γλώσσα για την επισήµανση, τη διαφήµιση και τα εµπορικά έγγραφα προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, εκτός αν δεν εφαρµόζονται σε γεωργικά προϊόντα τροφίµων ή ζωοτροφών ή σαφώς δεν συνδέονται µε τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, στην επισήµανση ή τη διαφήµιση δεν χρησιµοποιούνται όροι ή πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένων των όρων εµπορικών σηµάτων, που υπάρχει πιθανότητα να παραπλανήσουν τον καταναλωτή ή το χρήστη υπονοώντας ότι ένα προϊόν ή τα συστατικά του πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισµού. 3. Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χρησιµοποιούνται για προϊόν για το οποίο πρέπει να δηλώνεται στην επισήµανση ή στη διαφήµιση ότι περιέχει ΓΤΟ, αποτελείται από ΓΤΟ ή παράγεται από ΓΤΟ σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις.» Ο κανονισµός προβλέπει επίσης κανόνες όσον αφορά τα µεταποιηµένα τρόφιµα καθώς και τις υποχρεωτικές ενδείξεις και τους λογοτύπους. β) Η ενεργειακή επισήµανση ρυθµίζεται από την οδηγία 92/75/ΕΟΚ 52 Οι οικιακές συσκευές που προσφέρονται προς πώληση, µίσθωση ή ενοικιάσεις µε µελλοντικό δικαίωµα κυριότητας Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, ΕΕ L 189 της , σ Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών µε την επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα, ΕΕ αριθ. L 297 της , σ

3 πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο και ετικέτα που να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την εκ µέρους τους κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρικής ή άλλης) ή άλλων βασικών πόρων. Η παραπλανητική χρήση αυτών των σηµάτων, απαγορεύεται βάσει του άρθρου 7(β) της οδηγίας: «απαγορεύεται η επίθεση ετικετών, σηµάτων, σύµβολων ή επιγραφών σχετικών µε την κατανάλωση ενέργειας που δεν είναι σύµφωνες προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και των αντίστοιχων εκτελεστικών οδηγιών, εφόσον η τοποθέτησή τους ενδέχεται να συµβάλει σε λάθος ή να οδηγήσει σε σύγχυση. Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρµόζεται για τα κοινοτικά ή εθνικά οικολογικά συστήµατα επισήµανσης για την προστασία του περιβάλλοντος» 53 γ) Η σήµανση των ελαστικών θα ρυθµίζεται µε τον κανονισµό για τη σήµανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά µε την οικονοµία καυσίµου και άλλες ουσιώδεις παραµέτρους 54 που προβλέπει ότι οι κατασκευαστές ελαστικών θα πρέπει να δηλώνουν την οικονοµία καυσίµου, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωµα και τις επιδόσεις ως προς τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης των C1, C2 και C3 (δηλαδή των ελαστικών που ως επί το πλείστον χρησιµοποιούνται στα επιβατηγά αυτοκίνητα καθώς και τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήµατα). Από την 1η Νοεµβρίου 2012, οι ως άνω επιδόσεις θα πρέπει να επιδεικνύονται στα σηµεία πώλησης µε έντυπη ετικέτα αναρτηµένη πλησίον του σηµείου πώλησης των ελαστικών ή µε αυτοκόλλητο επικολλούµενο στο πέλµα τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 και 5 του κανονισµού, η απόδοση των ελαστικών θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ή να συνοδεύει την απόδειξη λογαριασµού στους τελικούς χρήστες, όταν αγοράζουν τα ελαστικά, καθώς και να αναφέρεται στην τεχνική διαφηµιστική τεκµηρίωση, ήτοι στα λογής φυλλάδια, καταλόγους και το υλικό διαδικτυακού µάρκετινγκ. δ) Επισήµανση καυσίµου και εκποµπών CO2 : σύµφωνα µε την οδηγία 1999/94/ΕΚ 55 ετικέτα οικονοµίας καυσίµου θα πρέπει να αναρτάται δίπλα σε όλα τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα στα σηµεία πώλησης. Η ετικέτα αυτή πρέπει να είναι σαφώς ορατή και να ανταποκρίνεται σε ορισµένες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. Ειδικότερα, θα πρέπει να περιέχει τα επίσηµα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίµου, εκφρασµένη σε λίτρα Η πρόταση για την αναδιατύπωση της οδηγίας 1992/75/ΕΟΚ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της νοµοθετικής διαδικασίας. Όταν τεθεί σε ισχύ, θα δοθεί εντολή στην Επιτροπή να λάβει µέτρα επισήµανσης για συγκεκριµένα προϊόντα. Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την επισήµανση θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα τα οποία, όταν προσφέρονται για πώληση, µίσθωση ή ενοικίαση µε µελλοντικό δικαίωµα κυριότητας, θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα δελτίο και µια επισήµανση που να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την εκ µέρους τους κατανάλωση ενέργειας και, ενδεχοµένως, άλλων πόρων. Η γνωστή κλίµακα A-G (και στα ψυγεία µε τις κατηγορίες Α + και Α + +) θα παραµείνει σε χρήση, µε τη δυνατότητα να αυξηθεί προς τα επάνω µέχρι τις κλάσεις A + / A + + / A + + +, ενώ παράλληλα οι καταναλωτές θα είναι ανά πάσα στιγµή ενήµεροι για την καλύτερη κατηγορία που διατίθεται στην αγορά. Θα απαγορευθεί η παράνοµη χρήση σηµάτων και τα κράτη µέλη θα είναι σε θέση να επιβάλλουν διάφορες κυρώσεις σε ανάλογες περιπτώσεις κατά την εφαρµογή της οδηγίας. Η νέα οδηγία ενισχύει επίσης τις διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς σύµφωνα µε το κανονισµό αριθ. 765/2008/EΚ µε στόχο την ελαχιστοποίηση της µη συµµόρφωσης. Νέο στοιχείο της αναδιατύπωσης είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής διαφήµισης: «οιαδήποτε διαφήµιση συγκεκριµένου µοντέλου συνδεοµένου µε την ενέργεια προϊόντων που διέπονται από κατ εξουσιοδότηση πράξη δυνάµει της παρούσας οδηγίας περιλαµβάνει, εφόσον παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την ενέργεια ή µε την τιµή, µνεία της ενεργειακής κατηγορίας του προϊόντος» (άρθρο 4 παράγραφος 2 εδάφιο α)). Ο κανονισµός εκδόθηκε στις 25 Νοεµβρίου Έπρεπε να δηµοσιευθεί στην ΕΕ στις αρχές Ιανουάριου 2010 και να τεθεί σε ισχύ 20 ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή του. Οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 1999, για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές CO2 όσον αφορά την εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων, ΕΕ L 12 της , σ

4 ανά 100 χιλιόµετρα ή σε χιλιόµετρα ανά λίτρο (ή σε µίλια ανά γαλόνι), καθώς και τις εκποµπές CO2 σε g/km. Το άρθρο 7 προβλέπει ότι: «Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν στις ετικέτες, στους οδηγούς, στις αφίσες ή στο διαφηµιστικό υλικό που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 άλλα σήµατα, σύµβολα ή επιγραφές σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµου ή τις εκποµπές CO2 που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εάν η παρουσία τους ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους δυνητικούς καταναλωτές νέων επιβατηγών αυτοκινήτων». Εξάλλου το παράρτηµα IV προβλέπει περιοριστικούς κανόνες σχετικά µε τα διαφηµιστικά έντυπα για τα αυτοκίνητα. «Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα διαφηµιστικά έντυπα περιλαµβάνουν τα επίσηµα στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµου και τις επίσηµες ειδικές εκποµπές CO2 των οχηµάτων στα οποία αναφέρονται. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται, τουλάχιστον, τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. να είναι ευανάγνωστες και εξίσου εµφανείς µε το κύριο µέρος των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο διαφηµιστικό έντυπο 2. να γίνονται εύκολα κατανοητές, ακόµη και µε µια γρήγορη µατιά 3. να παρέχουν στοιχεία για την επίσηµη κατανάλωση καυσίµου όλων των διαφορετικών µοντέλων αυτοκινήτων που περιλαµβάνονται στο διαφηµιστικό υλικό. Εάν περιλαµβάνονται περισσότερα από ένα µοντέλα, τότε είτε αναγράφονται τα στοιχεία για την επίσηµη κατανάλωση καυσίµου όλων των µοντέλων, είτε αναφέρεται η µεγαλύτερη και η µικρότερη κατανάλωση καυσίµου. Η κατανάλωση καυσίµου εκφράζεται είτε σε λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα (l/100 km), είτε σε χιλιόµετρα ανά λίτρο (km/l), είτε σε κατάλληλο συνδυασµό των ανωτέρω. Όλα τα αριθµητικά στοιχεία αναγράφονται µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Οι τιµές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές µονάδες (γαλόνα και µίλια) στο βαθµό που συµβιβάζονται µε τις διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ. Εάν στο διαφηµιστικό υλικό αναφέρεται µόνο η εµπορική επωνυµία της µάρκας και όχι συγκεκριµένο µοντέλο, τότε δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται στοιχεία για την κατανάλωση καυσίµου. ε) Βάσει της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια 2003/54/ΕΚ 56 απαιτείται να δηµοσιοποιείται το χρησιµοποιούµενο µείγµα καυσίµων. Η συγκεκριµένη οδηγία προβλέπει επίσης ότι τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενεργείας περιλαµβάνουν ή επισυνάπτουν τα ως άνω στοιχεία στους λογαριασµούς και στο διαφηµιστικό υλικό για τους πελάτες. «(a) τη συµβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό µείγµα καυσίµου του προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος τουλάχιστον την παραποµπή σε υφιστάµενες πηγές αναφοράς, όπως π.χ. ιστοσελίδες, όπου διατίθενται στο κοινό πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκποµπές CO2 και τα ραδιενεργά απόβλητα που είναι αποτέλεσµα της 56 Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ - ηλώσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες παροπλισµού και διαχείρισης των αποβλήτων, ΕΕ L 176 της , σ

5 παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό µείγµα καυσίµων του προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος». Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας ή εισάγεται από επιχείρηση εκτός ΕΕ, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τα συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουν παρασχεθεί για την ανταλλαγή ή από την εν λόγω επιχείρηση κατά το προηγούµενο έτος. (στ) Τα οικολογικά σήµατα επιτρέπεται να απονέµονται σε προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται σε ορισµένα περιβαλλοντικά πρότυπα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους βάσει του κανονισµού 1980/ (ο οποίος τελεί υπό αναδιατύπωση). Το άρθρο 10 παράγραφος 1 του αναδιατυπωµένου νέου κανονισµού προβλέπει ότι «κάθε αναληθής ή παραπλανητική διαφήµιση ή η χρήση κάθε σήµατος ή λογότυπου που οδηγεί σε σύγχυση µε το κοινοτικό οικολογικό σήµα πρέπει να απαγορεύεται» Η οδηγία και οι παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί Η οδηγία δεν προβλέπει ειδικούς κανόνες σε σχέση µε το περιβάλλον, το µάρκετινγκ και τη διαφήµιση. Ωστόσο, οι διατάξεις της ισχύουν για όλους τους ισχυρισµούς που διατυπώνονται στο πλαίσιο των εµπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων όσων σχετίζονται µε το περιβάλλον. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας, όντως «προστατεύει τον καταναλωτή όπου δεν υπάρχει ειδική τοµεακή νοµοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο και απαγορεύει στους εµπόρους να δηµιουργούν εσφαλµένες εντυπώσεις για τη φύση των προϊόντων.» Η οδηγία δεν αποθαρρύνει τη χρήση οικολογικών ισχυρισµών και παρέχει τη νοµική βάση ώστε οι έµποροι να χρησιµοποιούν τους εν λόγω ισχυρισµούς µε αξιόπιστο και υπεύθυνο τρόπο. Η εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς µπορεί να συνοψιστεί σε δύο βασικές αρχές: α) Με βάση τη γενική ρήτρα της οδηγίας, οι έµποροι οφείλουν, πρωτίστως, να διατυπώνουν τους οικολογικούς ισχυρισµούς τους µε συγκεκριµένο, ακριβή και σαφή τρόπο, β) Οι έµποροι πρέπει να διαθέτουν επιστηµονικές αποδείξεις που να υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς τους και να είναι έτοιµοι να τις παράσχουν, µε κατανοητό τρόπο, σε περίπτωση αµφισβήτησης κάποιου ισχυρισµού Το παράρτηµα I απαγορεύει ορισµένους παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς Σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας («µαύρη λίστα»), οι ακόλουθες πρακτικές θεωρούνται πάντοτε καταχρηστικές, και ως εκ τούτου απαγορεύονται, ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο που έχουν στη συµπεριφορά του καταναλωτή: 57 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος, ΕΕ L 237 της , σ

6 αριθ.2: χρησιµοποίηση σήµατος trust («εµπιστοσύνης»), ποιοτικού σήµατος ή αντίστοιχου διακριτικού χωρίς τη σχετική άδεια. Παράδειγµα: η χρήση οποιουδήποτε κοινοτικού ή εθνικού σήµατος (π.χ.: ετικέτα Nordic Swan, Blue angel, ή NF περιβάλλον) χωρίς άδεια αριθ. 4: ισχυρισµός ότι ο έµπορος (συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών πρακτικών του) ή ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση ή την άδεια δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα ενώ δεν την έχει, ή παρόµοιος ισχυρισµός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης, της επικύρωσης ή της άδειας. Παράδειγµα: ο ισχυρισµός ότι ένα προϊόν έχει εγκριθεί από περιβαλλοντική υπηρεσία, ΜΚΟ ή φορέα τυποποίησης, όταν αυτό δεν συµβαίνει αριθ.1: ισχυρισµός ότι πρόκειται για συµβαλλόµενο σε κώδικα συµπεριφοράς ενώ ο έµπορος δεν είναι συµβαλλόµενος. Παράδειγµα: ένας έµπορος που αναφέρει στην ιστοσελίδα του ότι έχει υπογράψει κώδικα συµπεριφοράς σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του προϊόντος, όταν αυτό δεν συµβαίνει. αριθ. 3: ισχυρισµός ότι ένας κώδικας συµπεριφοράς έχει την έγκριση δηµόσιου ή άλλου φορέα ενώ δεν την έχει. Παράδειγµα: ένας έµπορος ισχυρίζεται ότι ο κώδικας συµπεριφοράς της εταιρείας κατασκευής αυτοκινήτων του έχει εγκριθεί από την εθνική υπηρεσία περιβάλλοντος, το υπουργείο ή µια οργάνωση καταναλωτών, όταν αυτό δεν συµβαίνει Η εφαρµογή των γενικών διατάξεων της οδηγίας για τους παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφια α) και β) της οδηγίας: «µια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι εποµένως αναληθής ή, όταν, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής παρουσίασής της, εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το µέσο καταναλωτή, ακόµα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειµενικά, ορθές στο ( ) και τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάµβανε σε σχέση µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: «α) ( ) τη φύση του προϊόντος, β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως τα ( ) τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η σύνθεση, ( ) η µέθοδος ( ) της κατασκευής, ( ) η καταλληλότητα του για το συγκεκριµένο σκοπό, ( ) η γεωγραφική ή εµπορική προέλευση ή τα αναµενόµενα από τη χρήση του αποτελέσµατα ή τα αποτελέσµατα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, οι δοκιµές και οι έλεγχοι του προϊόντος.» Η ως άνω διάταξη ισχύει για τις εµπορικού περιεχοµένου ανακοινώσεις συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων (όπως κείµενα, λογότυποι, εικόνες και χρήση συµβόλων) Προβλέπει την κατά περίπτωση αξιολόγηση της εκάστοτε πρακτικής, του περιεχοµένου του περιβαλλοντικού ισχυρισµού και του αντικτύπου του στην απόφαση που λαµβάνει για την αγορά του ο µέσος καταναλωτής. ύο διαφορετικές καταστάσεις µπορεί να παρατηρηθούν : (i) Αντικειµενικά παραπλανητική πρακτική: ο περιβαλλοντικός ισχυρισµός είναι παραπλανητικός διότι περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι, εποµένως, αναληθής, σε σχέση µε ένα από τα στοιχεία του καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 Παράδειγµα: η χρήση του όρου «βιοαποικοδοµήσιµο» όταν αυτό δεν συµβαίνει (π.χ. σε ένα προϊόν για το οποίο δεν έχουν διεξαχθεί δοκιµές) Χρήση του όρου «χωρίς φυτοφάρµακα», ενώ το προϊόν περιέχει πράγµατι ορισµένα φυτοφάρµακα.

7 Σε συνδυασµό µε το άρθρο 12 της οδηγίας, αυτό σηµαίνει ότι οι περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία που να µπορούν να ελεγχθούν από τις αρµόδιες αρχές. (ii) Υποκειµενική παραπλανητική πρακτική: ο περιβαλλοντικός ισχυρισµός είναι παραπλανητικός, διότι εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το µέσο καταναλωτή, ακόµα και αν περιέχει ακριβή αντικειµενικά στοιχεία. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται περισσότερο µε τον τρόπο παρουσίασης των περιβαλλοντικών ισχυρισµών και του πλαισίου στο οποίο εντάσσονται καθώς και την εντύπωση που προκαλεί στους καταναλωτές η εµπορική επικοινωνία, υπονοώντας, ενδεχοµένως απατηλά, περιβαλλοντικά οφέλη. Παράδειγµα: µια διαφήµιση δείχνει ένα αυτοκίνητο σε ένα καταπράσινο δάσος, χρησιµοποιούνται φυσικά αντικείµενα (λουλούδια, δέντρα), ως σύµβολα, χρησιµοποιούνται αόριστα και γενικά περιβαλλοντικά οφέλη ενός προϊόντος («φιλικό προς το περιβάλλον, πράσινο, φιλικό για τη φύση, οικολογικό, βιώσιµο/αειφόρο») «πρασίνισµα» των εµπορικών ονοµάτων ή της ονοµασίας ενός προϊόντος. Παράδειγµα: ο κατασκευαστής ενός πλυντηρίου ρούχων ισχυρίζεται ότι το νέο µοντέλο του µειώνει την κατανάλωση νερού κατά 75%. Αυτό µπορεί να αληθεύει σε ορισµένες συνθήκες εργαστηρίου, αλλά σε ένα µέσο οικιακό περιβάλλον η κατανάλωση του νερού µειώνεται µόνο κατά 25%. Παράδειγµα: για ένα προϊόν διατροφής διατυπώνεται ο ισχυρισµός ότι παράγεται µε οικολογικό τρόπο, βάσει συστήµατος σήµανσης ή πιστοποίησης, το οποίο στην πραγµατικότητα διασφαλίζει µόνο ότι ο γεωργός συµµορφώνεται µε τις βασικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας (διασταυρούµενη/πολλαπλή συµµόρφωση). Η σαφήνεια και η ακρίβεια των ισχυρισµών είναι σηµαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόµου. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή για το µέσο καταναλωτή: Εάν ο ισχυρισµός καλύπτει ολόκληρο το προϊόν ή ένα µόνο από τα συστατικά του (π.χ.: ανακυκλώσιµη συσκευασία µη ανακυκλώσιµου περιεχοµένου ή ένα µέρος της συσκευασίας, εάν η συσκευασία είναι εν µέρει µόνο ανακυκλώσιµη), Αν ο ισχυρισµός αναφέρεται σε µια εταιρεία (και ισχύει για όλα τα προϊόντα της) ή µόνο σε ορισµένα προϊόντα, Αν ο ισχυρισµός δεν καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, το στάδιο του κύκλου ζωής ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος που καλύπτει ακριβώς, Ο περιβαλλοντικός ισχυρισµός, η ετικέτα ή το σύµβολο που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να συγχέονται µε τα επίσηµα σήµατα. Η αξιολόγηση πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη τη φύση του προϊόντος. Για ορισµένα προϊόντα τα οποία είναι, ούτως ή άλλως, επιβλαβή για το περιβάλλον (αυτοκίνητα, φυτοφάρµακα, προϊόντα που περιέχουν τοξικές ουσίες), οι περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί που συνδέονται µε µια πτυχή του προϊόντος δεν πρέπει να δίνουν την παραπλανητική εντύπωση ότι το ίδιο το προϊόν είναι συνολικά φιλικό προς το περιβάλλον Παράδειγµα: Ένα γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι ένα φυτοφάρµακο µε την ένδειξη «βιοδιασπώµενο» και «καλό για το περιβάλλον», που περιείχε ουσίες επιβλαβείς για το έδαφος, αποτελούσε περίπτωση παραπλανητικής διαφήµισης 58. Χρήσιµα κριτήρια και παραδείγµατα αναφέρονται στις µη δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές που δηµοσίευσε η Επιτροπή το 2000 για τη διατύπωση και την αξιολόγηση των 58 Γαλλία - Cour d'appel de Lyon, 29 Οκτωβρίου 2008, Υπόθεση «Roundup» (Monsanto Scotts France)

8 περιβαλλοντικών ισχυρισµών 59, µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO Οι ως άνω κατευθυντήριες γραµµές περιέχουν αναφορές σε περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς που θα πρέπει να θεωρούνται παραπλανητικοί, για παράδειγµα: Ισχυρισµοί που βασίζονται στην απουσία επιβλαβούς προϊόντος (π.χ. χηµική ουσία), όταν η κατηγορία αυτών των προϊόντων δεν περιλαµβάνει γενικά ανάλογες επιβλαβείς ουσίες, Ακατάλληλη χρήση ισχυρισµών του τύπου «χωρίς...», όταν αναφέρονται σε ουσίες που δεν συνδέονται ποτέ µε το προϊόν ή, εάν η ουσία στην οποία γίνεται αναφορά συνηθιζόταν να σχετίζεται µε το προϊόν, αλλά αυτό δεν συµβαίνει πλέον (π.χ. σπρέι αποσµητικό που υποστηρίζει ότι είναι «δίχως χλωροφθοράνθρακες (CFC-free )», ενώ η απαίτηση αυτή είναι νοµικά υποχρεωτική για όλα τα παρόµοια προϊόντα) Οι παραβιάσεις των κωδίκων δεοντολογίας που περιέχουν περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, µπορούν επίσης να θεωρηθούν παραπλανητικές ενέργειες. Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 εδάφιο β) της οδηγίας: «Μια εµπορική πρακτική θεωρείται επίσης παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει το µέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε, και η πρακτική περιλαµβάνει µη συµµόρφωση του εµπόρου προς τις δεσµεύσεις που περιέχουν κώδικες συµπεριφοράς µε τους οποίους ανέλαβε να δεσµευτεί, όταν: - η δέσµευση δεν είναι δήλωση προθέσεων αλλά είναι ρητή και µπορεί να εξακριβωθεί, - και ο έµπορος αναφέρει σε µια εµπορική πρακτική ότι δεσµεύεται από τον κώδικα.» Τυχόν παραβάσεις των κωδίκων δεοντολογίας που περιέχουν δεσµεύσεις σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος από επιχείρηση που έχει προσυπογράψει ανάλογο κώδικα µπορεί να αντιµετωπιστούν βάσει της εν λόγω διάταξης. Παράδειγµα: ένας έµπορος έχει προσυπογράψει δεσµευτικό κώδικα δεοντολογίας που προωθεί την αειφόρο χρήση του ξύλου και εµφανίζει το λογότυπο του ως άνω κώδικα στην ιστοσελίδα του Ο κώδικας περιέχει δέσµευση ότι τα µέλη του δεν θα χρησιµοποιούν σκληρή ξυλεία από δάση που δεν αποτελούν αντικείµενο αειφόρου διαχείρισης. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι τα προϊόντα που διαφηµίζονται στην ιστοσελίδα περιέχουν ένα ξύλο από αποδασωθείσα περιοχή 60. Ο µέσος καταναλωτής θα πρέπει να περιµένει ότι τα µέλη που έχουν δεσµευτεί βάσει του εν λόγω κώδικα συµπεριφοράς θα πωλούν προϊόντα σύµφωνα µε τον εν λόγω κώδικα. Εν συνεχεία οι αρµόδιες εθνικές αρχές για την επιβολή των σχετικών διατάξεων θα αξιολογούν κατά πόσον ο καταναλωτής ή η καταναλώτρια είναι σε θέση να λάβουν τις αντίστοιχες αποφάσεις αγοράς σε αυτή τη βάση Οι συγκρίσεις προϊόντων που σχετίζονται µε περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς πρέπει να αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην οδηγία για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήµιση Η οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήµιση (ηλεκτρονικός σύνδεσµος) καθορίζει ιδίως τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η συγκριτική Κατευθυντήριες γραµµές για τη διατύπωση και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ισχυρισµών, εκέµβριος 2000, Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ECA SA, ρ Juan R Palerm Από τις κατευθυντήριες γραµµές για κανονισµό του Ηνωµένου Βασιλείου (Μάιος 2008) µε στόχο την εφαρµογή των µέτρων για την αντιµετώπιση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών. Οδηγία - Προστασία των καταναλωτών από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές- Υπηρεσία Θεµιτών Εµπορικών Πρακτικών (Office of Fair Trading ) / Τµήµα Επιχειρήσεων και Κανονιστικής Μεταρρύθµισης (2008)

9 διαφήµιση (άρθρο 1). Το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται η συγκριτική διαφήµιση. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για τις διαφηµίσεις που συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή τα οφέλη των διαφόρων προϊόντων. Σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία, η σύγκριση αυτή πρέπει, συνεπώς, µεταξύ άλλων: να µην είναι παραπλανητική, κατά την έννοια της οδηγίας για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές να συγκρίνει αγαθά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους Όσον αφορά την περιβαλλοντική σύγκριση, οι εθνικές αρχές επιβολής και τα όργανα αυτορρύθµισης ερµηνεύουν συνήθως αυτό το κριτήριο ως υποχρέωση η σύγκριση να αναφέρεται στην ίδια κατηγορία προϊόντων. να συγκρίνει κατά τρόπο αντικειµενικό ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που να είναι ουσιώδη, συναφή, εξακριβώσιµα, και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης να προκύπτει σαφώς από τον ισχυρισµό του εµπόρου αν η σύγκριση γίνεται έναντι ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα: την οικεία προηγούµενη διαδικασία του φορέα το οικείο προηγούµενο προϊόν του φορέα τη διαδικασία άλλου φορέα, ή το προϊόν άλλου οργανισµού.

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 27.1. 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1563/2014, του D. G., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

- Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών (όπως π.χ. το νερό)

- Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών (όπως π.χ. το νερό) Οικιακές Συσκευές Διάφορες οικιακές συσκευές χρησιμοποιούνται εκτός από τον οικιακό τομέα και σε άλλους φορείς, εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα. Για παράδειγμα, οι πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες συναντούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.8.2008 COM(2008) 514 τελικό VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2182/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την παρακολούθηση και την αναφορά δεδοµένων ταξινόµησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2008/0221(COD) 2.2.2009 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 Για σκοπούς Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Εφημερίδα της EE: L 334, 16.12.2011, σ. 1. (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: θεσμικό πλαίσιο. Ερμούπολη, Λουΐζα Παπαμικρούλη

Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: θεσμικό πλαίσιο. Ερμούπολη, Λουΐζα Παπαμικρούλη Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: θεσμικό πλαίσιο Ερμούπολη,10.04.2013 Λουΐζα Παπαμικρούλη Νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Κύριος στρατηγικός στόχος -> Μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0177/αναθ./14. Τροπολογία. Hans-Olaf Henkel εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0177/αναθ./14. Τροπολογία. Hans-Olaf Henkel εξ ονόματος της Ομάδας ECR 29.3.2017 B8-0177/αναθ./14 14 Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συγκριτική μελέτη για τις διαφορές στις νομοθεσίες της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με τις εκπομπές στον τομέα της ς,

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2010 SEC(2010) 1524 τελικό C7-0423/10 PART.2 SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 907 Κ.Δ.Π. 224/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΑΑΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97(1) ΤΟΥ 2001) Διάταγμα δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 761 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτιχός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001.

Συνοπτιχός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. 97(1) του 2001. Συνοπτιχός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 920 Κ.Δ.Π. 225/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ email: egiakou@cres.gr Εισαγωγή Τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (υπολογιστές, τηλεοράσεις, πλυντήρια) κάνουν τη ζωή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.3. 3.3.4. Νομοθετικό πλαίσιο,προδιαγραφές, Κανονισμοί ΕΚ 834/07,889/08 KA3 ICT SUB-PROGRAMME-

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2: κατανοητοί και γνωστοί όροι συναλλαγών και συμβάσεων

Άρθρο 2: κατανοητοί και γνωστοί όροι συναλλαγών και συμβάσεων Επιλογή άρθρων από το νόμο 3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: θεσμικό πλαίσιο

Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: θεσμικό πλαίσιο Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: θεσμικό πλαίσιο Μυτιλήνη, 17.04.2013 Λουΐζα Παπαμικρούλη ΚΑΠΕ - Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0089(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0089(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 17.7.2013 2013/0089(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I P7_TA(2010)0431 Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Έκδοση 02 15 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...3 2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ...3 2.1 Γενικά...3 2.2 Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5932/17 ENV 102 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 L 115/11 ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/720 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Δρ Διαχείρισης Περιβάλλοντος Θεωρητικό πλαίσιο των εργαστηρίων

Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Δρ Διαχείρισης Περιβάλλοντος   Θεωρητικό πλαίσιο των εργαστηρίων Γιώργος Παυλικάκης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Δρ Διαχείρισης Περιβάλλοντος Email: pavlikak@otenet.gr Θεωρητικό πλαίσιο των εργαστηρίων Η έννοια της κατανάλωσης έχει παρεξηγηθεί στην εποχή μας. Κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα