2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί"

Transcript

1 Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Εισαγωγή / Ορισµός Οι εκφράσεις «περιβαλλοντικές απαιτήσεις» ή «πράσινες αξιώσεις» αναφέρονται στην πρακτική του να υπονοείται ή να δηµιουργείται µε άλλο τρόπο η εντύπωση (στο πλαίσιο εµπορικής επικοινωνίας, τεχνικών εµπορικής διάθεσης ή διαφήµισης) ότι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία είναι φιλικά προς το περιβάλλον (δηλαδή έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον) ή είναι λιγότερο επιζήµια για το περιβάλλον από ό, τι ανταγωνιστικά αγαθά ή υπηρεσίες. Αυτό µπορεί να οφείλεται, για παράδειγµα, στη σύνθεση του προϊόντος, στον τρόπο µε τον οποίο έχει κατασκευαστεί ή παραχθεί, στον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να εξασφαλισθεί η τελική του διάθεση και στη µείωση της ενέργειας ή της ρύπανσης που αναµένονται λόγω της χρήσης του. Όταν ανάλογοι ισχυρισµοί είναι αναληθείς ή είναι αδύνατον να ελεγχθούν, η εν λόγω πρακτική µπορεί να περιγραφεί ως «πράσινο πλυντήριο». Οι καταναλωτές µπορεί να συνυπολογίζουν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα κατά την αγορά προϊόντων. Ολοένα και περισσότερο οι έµποροι λαµβάνουν υπόψη τους εν λόγω παράγοντες κατά το σχεδιασµό των εκστρατειών τους για τη διαφήµιση και την εµπορική προώθηση των προϊόντων ενώ παράλληλα οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις έχουν καταστεί ισχυρό εργαλείο µάρκετινγκ. Ωστόσο, για να είναι πραγµατικά ενηµερωτικές για τους καταναλωτές και αποτελεσµατικές ως προς την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών µε µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να είναι σαφείς, αληθείς, ακριβείς και µη παραπλανητικές. Θα πρέπει επίσης να µην δίνουν έµφαση αποκλειστικά και µόνο σε ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα αποκρύπτοντας τυχόν συµβιβασµούς ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η χρήση αληθών περιβαλλοντικών ισχυρισµών είναι επίσης σηµαντική για την προστασία των εµπόρων που διατυπώνουν βάσιµους ισχυρισµούς από τον αθέµιτο ανταγωνισµό των επιχειρηµατιών που διατυπώνουν αβάσιµους περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς. 50 εν υπάρχει ειδική νοµοθεσία της ΕΕ για την εναρµόνιση του περιβαλλοντικού µάρκετινγκ. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις καλύπτονται εν µέρει από την ειδική κοινοτική νοµοθεσία που ρυθµίζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις για επιµέρους κατηγορίες προϊόντων και απαγορεύει την παραπλανητική χρήση ισχυρισµών, λογοτύπων ή ετικετών που χρησιµοποιούνται µε αναφορά σε αυτήν την ειδική νοµοθεσία. Οι νόµοι αυτοί προβλέπουν ειδικούς κανόνες που υπερισχύουν των ευρύτερων διατάξεων της οδηγίας, όπως εξηγείται στην παράγραφο 1.9 ανωτέρω. Παραδείγµατα αυτής της νοµοθεσίας αναφέρονται στην παράγραφο κατωτέρω. 50 Βλ. για παράδειγµα την πρόσφατη έρευνα σχετικά µε τις πράσινες προσδοκίες - Κατανόηση των οικολογικών ισχυρισµών εκ µέρους των καταναλωτών στη διαφήµιση, από το Consumer Focus, από την οποία προκύπτει ότι το 58% των καταναλωτών που κλήθηκε να συµµετάσχει θεωρεί ότι πολλές επιχειρήσεις παριστάνουν ότι είναι πράσινες απλά για να χρεώνουν υψηλότερες τιµές. Η εν λόγω µελέτη διατίθεται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: Repor/Publications Repor.aspx

2 Εκτός των πτυχών που καλύπτονται από την ειδική νοµοθεσία της ΕΕ, οι γενικές διατάξεις της οδηγίας πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και για να διαπιστώνεται κατά πόσον ένας ισχυρισµός είναι παραπλανητικός, ως προς το περιεχόµενο ή τον τρόπο που παρουσιάζεται στους καταναλωτές. Αυτό τονίστηκε, όταν στις 4 εκεµβρίου 2008, το Συµβούλιο Περιβάλλοντος ενέκρινε συµπεράσµατα για το σχέδιο δράσης σχετικά µε την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή καθώς και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική. Σύµφωνα µε το σηµείο 18 των συµπερασµάτων του, το Συµβούλιο «ΚΑΛΕΙ τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πλήρως την οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές όσον αφορά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να συµπεριλάβει περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε όλες τις µελλοντικές κατευθυντήριες γραµµές για την οδηγία σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές» Επισκόπηση της ειδικής νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις α) Τα βιολογικά σήµατα ορίζονται και ρυθµίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/ ο οποίος προβλέπει κατάλογο όρων και συντοµογραφιών (όπως «βιο» και «οικο»), που µπορούν να χρησιµοποιούνται στην επισήµανση, στη διαφήµιση ή στα εµπορικά έγγραφα των προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισµού. Η παραπλανητική χρήση αυτών των σηµάτων, απαγορεύεται βάσει του άρθρου 23 του κανονισµού: «2. Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χρησιµοποιούνται πουθενά στην Κοινότητα και σε καµία κοινοτική γλώσσα για την επισήµανση, τη διαφήµιση και τα εµπορικά έγγραφα προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, εκτός αν δεν εφαρµόζονται σε γεωργικά προϊόντα τροφίµων ή ζωοτροφών ή σαφώς δεν συνδέονται µε τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, στην επισήµανση ή τη διαφήµιση δεν χρησιµοποιούνται όροι ή πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένων των όρων εµπορικών σηµάτων, που υπάρχει πιθανότητα να παραπλανήσουν τον καταναλωτή ή το χρήστη υπονοώντας ότι ένα προϊόν ή τα συστατικά του πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισµού. 3. Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χρησιµοποιούνται για προϊόν για το οποίο πρέπει να δηλώνεται στην επισήµανση ή στη διαφήµιση ότι περιέχει ΓΤΟ, αποτελείται από ΓΤΟ ή παράγεται από ΓΤΟ σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις.» Ο κανονισµός προβλέπει επίσης κανόνες όσον αφορά τα µεταποιηµένα τρόφιµα καθώς και τις υποχρεωτικές ενδείξεις και τους λογοτύπους. β) Η ενεργειακή επισήµανση ρυθµίζεται από την οδηγία 92/75/ΕΟΚ 52 Οι οικιακές συσκευές που προσφέρονται προς πώληση, µίσθωση ή ενοικιάσεις µε µελλοντικό δικαίωµα κυριότητας Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, ΕΕ L 189 της , σ Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών µε την επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα, ΕΕ αριθ. L 297 της , σ

3 πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο και ετικέτα που να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την εκ µέρους τους κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρικής ή άλλης) ή άλλων βασικών πόρων. Η παραπλανητική χρήση αυτών των σηµάτων, απαγορεύεται βάσει του άρθρου 7(β) της οδηγίας: «απαγορεύεται η επίθεση ετικετών, σηµάτων, σύµβολων ή επιγραφών σχετικών µε την κατανάλωση ενέργειας που δεν είναι σύµφωνες προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και των αντίστοιχων εκτελεστικών οδηγιών, εφόσον η τοποθέτησή τους ενδέχεται να συµβάλει σε λάθος ή να οδηγήσει σε σύγχυση. Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρµόζεται για τα κοινοτικά ή εθνικά οικολογικά συστήµατα επισήµανσης για την προστασία του περιβάλλοντος» 53 γ) Η σήµανση των ελαστικών θα ρυθµίζεται µε τον κανονισµό για τη σήµανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά µε την οικονοµία καυσίµου και άλλες ουσιώδεις παραµέτρους 54 που προβλέπει ότι οι κατασκευαστές ελαστικών θα πρέπει να δηλώνουν την οικονοµία καυσίµου, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωµα και τις επιδόσεις ως προς τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης των C1, C2 και C3 (δηλαδή των ελαστικών που ως επί το πλείστον χρησιµοποιούνται στα επιβατηγά αυτοκίνητα καθώς και τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά οχήµατα). Από την 1η Νοεµβρίου 2012, οι ως άνω επιδόσεις θα πρέπει να επιδεικνύονται στα σηµεία πώλησης µε έντυπη ετικέτα αναρτηµένη πλησίον του σηµείου πώλησης των ελαστικών ή µε αυτοκόλλητο επικολλούµενο στο πέλµα τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 και 5 του κανονισµού, η απόδοση των ελαστικών θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ή να συνοδεύει την απόδειξη λογαριασµού στους τελικούς χρήστες, όταν αγοράζουν τα ελαστικά, καθώς και να αναφέρεται στην τεχνική διαφηµιστική τεκµηρίωση, ήτοι στα λογής φυλλάδια, καταλόγους και το υλικό διαδικτυακού µάρκετινγκ. δ) Επισήµανση καυσίµου και εκποµπών CO2 : σύµφωνα µε την οδηγία 1999/94/ΕΚ 55 ετικέτα οικονοµίας καυσίµου θα πρέπει να αναρτάται δίπλα σε όλα τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα στα σηµεία πώλησης. Η ετικέτα αυτή πρέπει να είναι σαφώς ορατή και να ανταποκρίνεται σε ορισµένες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι. Ειδικότερα, θα πρέπει να περιέχει τα επίσηµα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίµου, εκφρασµένη σε λίτρα Η πρόταση για την αναδιατύπωση της οδηγίας 1992/75/ΕΟΚ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της νοµοθετικής διαδικασίας. Όταν τεθεί σε ισχύ, θα δοθεί εντολή στην Επιτροπή να λάβει µέτρα επισήµανσης για συγκεκριµένα προϊόντα. Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την επισήµανση θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα τα οποία, όταν προσφέρονται για πώληση, µίσθωση ή ενοικίαση µε µελλοντικό δικαίωµα κυριότητας, θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα δελτίο και µια επισήµανση που να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την εκ µέρους τους κατανάλωση ενέργειας και, ενδεχοµένως, άλλων πόρων. Η γνωστή κλίµακα A-G (και στα ψυγεία µε τις κατηγορίες Α + και Α + +) θα παραµείνει σε χρήση, µε τη δυνατότητα να αυξηθεί προς τα επάνω µέχρι τις κλάσεις A + / A + + / A + + +, ενώ παράλληλα οι καταναλωτές θα είναι ανά πάσα στιγµή ενήµεροι για την καλύτερη κατηγορία που διατίθεται στην αγορά. Θα απαγορευθεί η παράνοµη χρήση σηµάτων και τα κράτη µέλη θα είναι σε θέση να επιβάλλουν διάφορες κυρώσεις σε ανάλογες περιπτώσεις κατά την εφαρµογή της οδηγίας. Η νέα οδηγία ενισχύει επίσης τις διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς σύµφωνα µε το κανονισµό αριθ. 765/2008/EΚ µε στόχο την ελαχιστοποίηση της µη συµµόρφωσης. Νέο στοιχείο της αναδιατύπωσης είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής διαφήµισης: «οιαδήποτε διαφήµιση συγκεκριµένου µοντέλου συνδεοµένου µε την ενέργεια προϊόντων που διέπονται από κατ εξουσιοδότηση πράξη δυνάµει της παρούσας οδηγίας περιλαµβάνει, εφόσον παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την ενέργεια ή µε την τιµή, µνεία της ενεργειακής κατηγορίας του προϊόντος» (άρθρο 4 παράγραφος 2 εδάφιο α)). Ο κανονισµός εκδόθηκε στις 25 Νοεµβρίου Έπρεπε να δηµοσιευθεί στην ΕΕ στις αρχές Ιανουάριου 2010 και να τεθεί σε ισχύ 20 ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή του. Οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 1999, για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές CO2 όσον αφορά την εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων, ΕΕ L 12 της , σ

4 ανά 100 χιλιόµετρα ή σε χιλιόµετρα ανά λίτρο (ή σε µίλια ανά γαλόνι), καθώς και τις εκποµπές CO2 σε g/km. Το άρθρο 7 προβλέπει ότι: «Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν στις ετικέτες, στους οδηγούς, στις αφίσες ή στο διαφηµιστικό υλικό που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 άλλα σήµατα, σύµβολα ή επιγραφές σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµου ή τις εκποµπές CO2 που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εάν η παρουσία τους ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους δυνητικούς καταναλωτές νέων επιβατηγών αυτοκινήτων». Εξάλλου το παράρτηµα IV προβλέπει περιοριστικούς κανόνες σχετικά µε τα διαφηµιστικά έντυπα για τα αυτοκίνητα. «Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα διαφηµιστικά έντυπα περιλαµβάνουν τα επίσηµα στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµου και τις επίσηµες ειδικές εκποµπές CO2 των οχηµάτων στα οποία αναφέρονται. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται, τουλάχιστον, τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. να είναι ευανάγνωστες και εξίσου εµφανείς µε το κύριο µέρος των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο διαφηµιστικό έντυπο 2. να γίνονται εύκολα κατανοητές, ακόµη και µε µια γρήγορη µατιά 3. να παρέχουν στοιχεία για την επίσηµη κατανάλωση καυσίµου όλων των διαφορετικών µοντέλων αυτοκινήτων που περιλαµβάνονται στο διαφηµιστικό υλικό. Εάν περιλαµβάνονται περισσότερα από ένα µοντέλα, τότε είτε αναγράφονται τα στοιχεία για την επίσηµη κατανάλωση καυσίµου όλων των µοντέλων, είτε αναφέρεται η µεγαλύτερη και η µικρότερη κατανάλωση καυσίµου. Η κατανάλωση καυσίµου εκφράζεται είτε σε λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα (l/100 km), είτε σε χιλιόµετρα ανά λίτρο (km/l), είτε σε κατάλληλο συνδυασµό των ανωτέρω. Όλα τα αριθµητικά στοιχεία αναγράφονται µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Οι τιµές αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται σε διαφορετικές µονάδες (γαλόνα και µίλια) στο βαθµό που συµβιβάζονται µε τις διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ. Εάν στο διαφηµιστικό υλικό αναφέρεται µόνο η εµπορική επωνυµία της µάρκας και όχι συγκεκριµένο µοντέλο, τότε δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται στοιχεία για την κατανάλωση καυσίµου. ε) Βάσει της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια 2003/54/ΕΚ 56 απαιτείται να δηµοσιοποιείται το χρησιµοποιούµενο µείγµα καυσίµων. Η συγκεκριµένη οδηγία προβλέπει επίσης ότι τα κράτη µέλη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενεργείας περιλαµβάνουν ή επισυνάπτουν τα ως άνω στοιχεία στους λογαριασµούς και στο διαφηµιστικό υλικό για τους πελάτες. «(a) τη συµβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό µείγµα καυσίµου του προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος τουλάχιστον την παραποµπή σε υφιστάµενες πηγές αναφοράς, όπως π.χ. ιστοσελίδες, όπου διατίθενται στο κοινό πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκποµπές CO2 και τα ραδιενεργά απόβλητα που είναι αποτέλεσµα της 56 Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ - ηλώσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες παροπλισµού και διαχείρισης των αποβλήτων, ΕΕ L 176 της , σ

5 παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό µείγµα καυσίµων του προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος». Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας ή εισάγεται από επιχείρηση εκτός ΕΕ, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τα συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουν παρασχεθεί για την ανταλλαγή ή από την εν λόγω επιχείρηση κατά το προηγούµενο έτος. (στ) Τα οικολογικά σήµατα επιτρέπεται να απονέµονται σε προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται σε ορισµένα περιβαλλοντικά πρότυπα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους βάσει του κανονισµού 1980/ (ο οποίος τελεί υπό αναδιατύπωση). Το άρθρο 10 παράγραφος 1 του αναδιατυπωµένου νέου κανονισµού προβλέπει ότι «κάθε αναληθής ή παραπλανητική διαφήµιση ή η χρήση κάθε σήµατος ή λογότυπου που οδηγεί σε σύγχυση µε το κοινοτικό οικολογικό σήµα πρέπει να απαγορεύεται» Η οδηγία και οι παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί Η οδηγία δεν προβλέπει ειδικούς κανόνες σε σχέση µε το περιβάλλον, το µάρκετινγκ και τη διαφήµιση. Ωστόσο, οι διατάξεις της ισχύουν για όλους τους ισχυρισµούς που διατυπώνονται στο πλαίσιο των εµπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων όσων σχετίζονται µε το περιβάλλον. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας, όντως «προστατεύει τον καταναλωτή όπου δεν υπάρχει ειδική τοµεακή νοµοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο και απαγορεύει στους εµπόρους να δηµιουργούν εσφαλµένες εντυπώσεις για τη φύση των προϊόντων.» Η οδηγία δεν αποθαρρύνει τη χρήση οικολογικών ισχυρισµών και παρέχει τη νοµική βάση ώστε οι έµποροι να χρησιµοποιούν τους εν λόγω ισχυρισµούς µε αξιόπιστο και υπεύθυνο τρόπο. Η εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς µπορεί να συνοψιστεί σε δύο βασικές αρχές: α) Με βάση τη γενική ρήτρα της οδηγίας, οι έµποροι οφείλουν, πρωτίστως, να διατυπώνουν τους οικολογικούς ισχυρισµούς τους µε συγκεκριµένο, ακριβή και σαφή τρόπο, β) Οι έµποροι πρέπει να διαθέτουν επιστηµονικές αποδείξεις που να υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς τους και να είναι έτοιµοι να τις παράσχουν, µε κατανοητό τρόπο, σε περίπτωση αµφισβήτησης κάποιου ισχυρισµού Το παράρτηµα I απαγορεύει ορισµένους παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς Σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας («µαύρη λίστα»), οι ακόλουθες πρακτικές θεωρούνται πάντοτε καταχρηστικές, και ως εκ τούτου απαγορεύονται, ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο που έχουν στη συµπεριφορά του καταναλωτή: 57 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος απονοµής οικολογικού σήµατος, ΕΕ L 237 της , σ

6 αριθ.2: χρησιµοποίηση σήµατος trust («εµπιστοσύνης»), ποιοτικού σήµατος ή αντίστοιχου διακριτικού χωρίς τη σχετική άδεια. Παράδειγµα: η χρήση οποιουδήποτε κοινοτικού ή εθνικού σήµατος (π.χ.: ετικέτα Nordic Swan, Blue angel, ή NF περιβάλλον) χωρίς άδεια αριθ. 4: ισχυρισµός ότι ο έµπορος (συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών πρακτικών του) ή ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση ή την άδεια δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα ενώ δεν την έχει, ή παρόµοιος ισχυρισµός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης, της επικύρωσης ή της άδειας. Παράδειγµα: ο ισχυρισµός ότι ένα προϊόν έχει εγκριθεί από περιβαλλοντική υπηρεσία, ΜΚΟ ή φορέα τυποποίησης, όταν αυτό δεν συµβαίνει αριθ.1: ισχυρισµός ότι πρόκειται για συµβαλλόµενο σε κώδικα συµπεριφοράς ενώ ο έµπορος δεν είναι συµβαλλόµενος. Παράδειγµα: ένας έµπορος που αναφέρει στην ιστοσελίδα του ότι έχει υπογράψει κώδικα συµπεριφοράς σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του προϊόντος, όταν αυτό δεν συµβαίνει. αριθ. 3: ισχυρισµός ότι ένας κώδικας συµπεριφοράς έχει την έγκριση δηµόσιου ή άλλου φορέα ενώ δεν την έχει. Παράδειγµα: ένας έµπορος ισχυρίζεται ότι ο κώδικας συµπεριφοράς της εταιρείας κατασκευής αυτοκινήτων του έχει εγκριθεί από την εθνική υπηρεσία περιβάλλοντος, το υπουργείο ή µια οργάνωση καταναλωτών, όταν αυτό δεν συµβαίνει Η εφαρµογή των γενικών διατάξεων της οδηγίας για τους παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς Άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφια α) και β) της οδηγίας: «µια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι εποµένως αναληθής ή, όταν, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής παρουσίασής της, εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το µέσο καταναλωτή, ακόµα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειµενικά, ορθές στο ( ) και τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάµβανε σε σχέση µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: «α) ( ) τη φύση του προϊόντος, β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως τα ( ) τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η σύνθεση, ( ) η µέθοδος ( ) της κατασκευής, ( ) η καταλληλότητα του για το συγκεκριµένο σκοπό, ( ) η γεωγραφική ή εµπορική προέλευση ή τα αναµενόµενα από τη χρήση του αποτελέσµατα ή τα αποτελέσµατα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, οι δοκιµές και οι έλεγχοι του προϊόντος.» Η ως άνω διάταξη ισχύει για τις εµπορικού περιεχοµένου ανακοινώσεις συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων (όπως κείµενα, λογότυποι, εικόνες και χρήση συµβόλων) Προβλέπει την κατά περίπτωση αξιολόγηση της εκάστοτε πρακτικής, του περιεχοµένου του περιβαλλοντικού ισχυρισµού και του αντικτύπου του στην απόφαση που λαµβάνει για την αγορά του ο µέσος καταναλωτής. ύο διαφορετικές καταστάσεις µπορεί να παρατηρηθούν : (i) Αντικειµενικά παραπλανητική πρακτική: ο περιβαλλοντικός ισχυρισµός είναι παραπλανητικός διότι περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι, εποµένως, αναληθής, σε σχέση µε ένα από τα στοιχεία του καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 Παράδειγµα: η χρήση του όρου «βιοαποικοδοµήσιµο» όταν αυτό δεν συµβαίνει (π.χ. σε ένα προϊόν για το οποίο δεν έχουν διεξαχθεί δοκιµές) Χρήση του όρου «χωρίς φυτοφάρµακα», ενώ το προϊόν περιέχει πράγµατι ορισµένα φυτοφάρµακα.

7 Σε συνδυασµό µε το άρθρο 12 της οδηγίας, αυτό σηµαίνει ότι οι περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία που να µπορούν να ελεγχθούν από τις αρµόδιες αρχές. (ii) Υποκειµενική παραπλανητική πρακτική: ο περιβαλλοντικός ισχυρισµός είναι παραπλανητικός, διότι εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το µέσο καταναλωτή, ακόµα και αν περιέχει ακριβή αντικειµενικά στοιχεία. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται περισσότερο µε τον τρόπο παρουσίασης των περιβαλλοντικών ισχυρισµών και του πλαισίου στο οποίο εντάσσονται καθώς και την εντύπωση που προκαλεί στους καταναλωτές η εµπορική επικοινωνία, υπονοώντας, ενδεχοµένως απατηλά, περιβαλλοντικά οφέλη. Παράδειγµα: µια διαφήµιση δείχνει ένα αυτοκίνητο σε ένα καταπράσινο δάσος, χρησιµοποιούνται φυσικά αντικείµενα (λουλούδια, δέντρα), ως σύµβολα, χρησιµοποιούνται αόριστα και γενικά περιβαλλοντικά οφέλη ενός προϊόντος («φιλικό προς το περιβάλλον, πράσινο, φιλικό για τη φύση, οικολογικό, βιώσιµο/αειφόρο») «πρασίνισµα» των εµπορικών ονοµάτων ή της ονοµασίας ενός προϊόντος. Παράδειγµα: ο κατασκευαστής ενός πλυντηρίου ρούχων ισχυρίζεται ότι το νέο µοντέλο του µειώνει την κατανάλωση νερού κατά 75%. Αυτό µπορεί να αληθεύει σε ορισµένες συνθήκες εργαστηρίου, αλλά σε ένα µέσο οικιακό περιβάλλον η κατανάλωση του νερού µειώνεται µόνο κατά 25%. Παράδειγµα: για ένα προϊόν διατροφής διατυπώνεται ο ισχυρισµός ότι παράγεται µε οικολογικό τρόπο, βάσει συστήµατος σήµανσης ή πιστοποίησης, το οποίο στην πραγµατικότητα διασφαλίζει µόνο ότι ο γεωργός συµµορφώνεται µε τις βασικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας (διασταυρούµενη/πολλαπλή συµµόρφωση). Η σαφήνεια και η ακρίβεια των ισχυρισµών είναι σηµαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόµου. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή για το µέσο καταναλωτή: Εάν ο ισχυρισµός καλύπτει ολόκληρο το προϊόν ή ένα µόνο από τα συστατικά του (π.χ.: ανακυκλώσιµη συσκευασία µη ανακυκλώσιµου περιεχοµένου ή ένα µέρος της συσκευασίας, εάν η συσκευασία είναι εν µέρει µόνο ανακυκλώσιµη), Αν ο ισχυρισµός αναφέρεται σε µια εταιρεία (και ισχύει για όλα τα προϊόντα της) ή µόνο σε ορισµένα προϊόντα, Αν ο ισχυρισµός δεν καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, το στάδιο του κύκλου ζωής ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος που καλύπτει ακριβώς, Ο περιβαλλοντικός ισχυρισµός, η ετικέτα ή το σύµβολο που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να συγχέονται µε τα επίσηµα σήµατα. Η αξιολόγηση πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη τη φύση του προϊόντος. Για ορισµένα προϊόντα τα οποία είναι, ούτως ή άλλως, επιβλαβή για το περιβάλλον (αυτοκίνητα, φυτοφάρµακα, προϊόντα που περιέχουν τοξικές ουσίες), οι περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί που συνδέονται µε µια πτυχή του προϊόντος δεν πρέπει να δίνουν την παραπλανητική εντύπωση ότι το ίδιο το προϊόν είναι συνολικά φιλικό προς το περιβάλλον Παράδειγµα: Ένα γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι ένα φυτοφάρµακο µε την ένδειξη «βιοδιασπώµενο» και «καλό για το περιβάλλον», που περιείχε ουσίες επιβλαβείς για το έδαφος, αποτελούσε περίπτωση παραπλανητικής διαφήµισης 58. Χρήσιµα κριτήρια και παραδείγµατα αναφέρονται στις µη δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές που δηµοσίευσε η Επιτροπή το 2000 για τη διατύπωση και την αξιολόγηση των 58 Γαλλία - Cour d'appel de Lyon, 29 Οκτωβρίου 2008, Υπόθεση «Roundup» (Monsanto Scotts France)

8 περιβαλλοντικών ισχυρισµών 59, µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO Οι ως άνω κατευθυντήριες γραµµές περιέχουν αναφορές σε περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς που θα πρέπει να θεωρούνται παραπλανητικοί, για παράδειγµα: Ισχυρισµοί που βασίζονται στην απουσία επιβλαβούς προϊόντος (π.χ. χηµική ουσία), όταν η κατηγορία αυτών των προϊόντων δεν περιλαµβάνει γενικά ανάλογες επιβλαβείς ουσίες, Ακατάλληλη χρήση ισχυρισµών του τύπου «χωρίς...», όταν αναφέρονται σε ουσίες που δεν συνδέονται ποτέ µε το προϊόν ή, εάν η ουσία στην οποία γίνεται αναφορά συνηθιζόταν να σχετίζεται µε το προϊόν, αλλά αυτό δεν συµβαίνει πλέον (π.χ. σπρέι αποσµητικό που υποστηρίζει ότι είναι «δίχως χλωροφθοράνθρακες (CFC-free )», ενώ η απαίτηση αυτή είναι νοµικά υποχρεωτική για όλα τα παρόµοια προϊόντα) Οι παραβιάσεις των κωδίκων δεοντολογίας που περιέχουν περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, µπορούν επίσης να θεωρηθούν παραπλανητικές ενέργειες. Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 εδάφιο β) της οδηγίας: «Μια εµπορική πρακτική θεωρείται επίσης παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει το µέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε, και η πρακτική περιλαµβάνει µη συµµόρφωση του εµπόρου προς τις δεσµεύσεις που περιέχουν κώδικες συµπεριφοράς µε τους οποίους ανέλαβε να δεσµευτεί, όταν: - η δέσµευση δεν είναι δήλωση προθέσεων αλλά είναι ρητή και µπορεί να εξακριβωθεί, - και ο έµπορος αναφέρει σε µια εµπορική πρακτική ότι δεσµεύεται από τον κώδικα.» Τυχόν παραβάσεις των κωδίκων δεοντολογίας που περιέχουν δεσµεύσεις σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος από επιχείρηση που έχει προσυπογράψει ανάλογο κώδικα µπορεί να αντιµετωπιστούν βάσει της εν λόγω διάταξης. Παράδειγµα: ένας έµπορος έχει προσυπογράψει δεσµευτικό κώδικα δεοντολογίας που προωθεί την αειφόρο χρήση του ξύλου και εµφανίζει το λογότυπο του ως άνω κώδικα στην ιστοσελίδα του Ο κώδικας περιέχει δέσµευση ότι τα µέλη του δεν θα χρησιµοποιούν σκληρή ξυλεία από δάση που δεν αποτελούν αντικείµενο αειφόρου διαχείρισης. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι τα προϊόντα που διαφηµίζονται στην ιστοσελίδα περιέχουν ένα ξύλο από αποδασωθείσα περιοχή 60. Ο µέσος καταναλωτής θα πρέπει να περιµένει ότι τα µέλη που έχουν δεσµευτεί βάσει του εν λόγω κώδικα συµπεριφοράς θα πωλούν προϊόντα σύµφωνα µε τον εν λόγω κώδικα. Εν συνεχεία οι αρµόδιες εθνικές αρχές για την επιβολή των σχετικών διατάξεων θα αξιολογούν κατά πόσον ο καταναλωτής ή η καταναλώτρια είναι σε θέση να λάβουν τις αντίστοιχες αποφάσεις αγοράς σε αυτή τη βάση Οι συγκρίσεις προϊόντων που σχετίζονται µε περιβαλλοντικούς ισχυρισµούς πρέπει να αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην οδηγία για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήµιση Η οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήµιση (ηλεκτρονικός σύνδεσµος) καθορίζει ιδίως τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η συγκριτική Κατευθυντήριες γραµµές για τη διατύπωση και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ισχυρισµών, εκέµβριος 2000, Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ECA SA, ρ Juan R Palerm Από τις κατευθυντήριες γραµµές για κανονισµό του Ηνωµένου Βασιλείου (Μάιος 2008) µε στόχο την εφαρµογή των µέτρων για την αντιµετώπιση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών. Οδηγία - Προστασία των καταναλωτών από αθέµιτες εµπορικές πρακτικές- Υπηρεσία Θεµιτών Εµπορικών Πρακτικών (Office of Fair Trading ) / Τµήµα Επιχειρήσεων και Κανονιστικής Μεταρρύθµισης (2008)

9 διαφήµιση (άρθρο 1). Το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται η συγκριτική διαφήµιση. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για τις διαφηµίσεις που συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή τα οφέλη των διαφόρων προϊόντων. Σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία, η σύγκριση αυτή πρέπει, συνεπώς, µεταξύ άλλων: να µην είναι παραπλανητική, κατά την έννοια της οδηγίας για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές να συγκρίνει αγαθά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους Όσον αφορά την περιβαλλοντική σύγκριση, οι εθνικές αρχές επιβολής και τα όργανα αυτορρύθµισης ερµηνεύουν συνήθως αυτό το κριτήριο ως υποχρέωση η σύγκριση να αναφέρεται στην ίδια κατηγορία προϊόντων. να συγκρίνει κατά τρόπο αντικειµενικό ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που να είναι ουσιώδη, συναφή, εξακριβώσιµα, και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης να προκύπτει σαφώς από τον ισχυρισµό του εµπόρου αν η σύγκριση γίνεται έναντι ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα: την οικεία προηγούµενη διαδικασία του φορέα το οικείο προηγούµενο προϊόν του φορέα τη διαδικασία άλλου φορέα, ή το προϊόν άλλου οργανισµού.

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι για την παρεμπόδιση της αθέμιτης συμπεριφοράς προς τους καταναλωτές Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα