ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-ΧΧΧ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-ΧΧΧ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α. Σχέδιο Συμφωνητικού... 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β. Σύμβαση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ. Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Δεδομένων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε Διαγωνισμό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.2 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής των Όρων της Διακήρυξης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.3.1 Υπεύθυνη Δήλωση Συνυπευθυνότητας για Ενώσεις Εταιρειών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.3.2 Υπεύθυνη Δήλωση Συνυπευθυνότητας για Κοινοπραξίες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.4 Πίνακας Εμπειρίας και Δοκιμότητας Εξοπλισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.5 Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικού Μέρους ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.6 Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση Αναδόχου - Επιβλέποντος Μηχανικού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.7 Πίνακας Υλικών και Τιμών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.9 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.10 Εγγυητική Επιστολή Αναλήψεως Κρατήσεων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.11.Πίνακας Καταγραφής Τεχνικά Ισοδύναμων Λύσεων Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 1

4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α. Σχέδιο Συμφωνητικού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-XXX Σύμβαση : ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 2

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 5 : Προθεσμίες πέρατος-προγράμματα Εκτέλεσης Έργου Άρθρο 6 : Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 7 : Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 8 : Αναθεώρηση Τιμών Άρθρο 9 : Ευθύνη Σύμπραξης Άρθρο 10 : Εγγυήσεις τρίτου Άρθρο 11: Ισχύς Σύμβασης Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 3

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΔ-ΧΧΧ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής». Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα... τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» που θα αποκαλείται στο εξής και Επιχείρηση, η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδό Περραίβου 20 και Καλλιρόης 5, και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ..., βάσει της με αριθμό. Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αφ' ετέρου η εταιρεία.. με διακριτικό τίτλο.. που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα στο, οδός..αριθ.. και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τους κ.κ... συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη. Άρθρο 1. Τεύχη της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α. Συμφωνητικό Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 4

7 Β. Πίνακας Υλικών και Τιμών Γ. Ειδικοί Όροι Δ. Γενικοί Όροι Ε. Ασφαλίσεις ΣΤ. Υποδείγματα, που περιλαμβάνει: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εγγυητική Επιστολή Αναλήψεως Κρατήσεων Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση Αναδόχου - Επιβλέποντα Μηχανικού Σύμβαση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Δεδομένων Ζ. Στοιχεία του Αναδόχου (όσα κρίνονται απαραίτητα από την Επιχείρηση κατά την υπογραφή της Σύμβασης) Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τεχνική Περιγραφή Έργου Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής 2. H σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3. Oι περιγραφές, τα στοιχεία, τα σχέδια, τα σκαριφήματα κ.λπ. που περιλαμβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόμενα από τον Ανάδοχο στοιχεία, αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσμεύουν την Επιχείρηση αλλά θα έχουν ισχύ μόνο στο βαθμό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, ότι δε θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 5

8 Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 5. Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποίησης κλπ.). Άρθρο 2. Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου : «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. 2. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, οι δοκιμές, η θέση σε λειτουργία, η παράδοση στο ΔΕΔΔΗΕ «turn key job» συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής (εφεξής «Σύστημα»), όπως αυτό περιγράφεται και αναλύεται στα συνημμένα Τεύχη, καθώς και η υποστήριξη συντήρησή του συστήματος, με σκοπό την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ, των Υπηρεσιών Φύλαξης, της ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ., σε περίπτωση βανδαλισμού ή κλοπής των Μ/Σ, που θα εποπτεύονται από αυτό. Η υποστήριξη - συντήρηση του Συστήματος θα αναληφθεί από τον Ανάδοχο για όλο το πενταετές (5 έτη) χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Ο χρόνος αυτός άρχεται από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης και λήγει κατά την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Συστήματος από τον ΔΕΔΔΗΕ και τον Ανάδοχο. Επίσης, μετά το πενταετές αυτό διάστημα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, σύμφωνα με τη σύμβαση, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος, καθώς επίσης και αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού, με διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα περαιτέρω διετούς (2) επέκτασης, κατά την κρίση της Εταιρείας. Το εν λόγω Σύστημα θα εποπτεύει Μ/Σ Διανομής στις ακόλουθες τέσσερις (4) Δ/νσεις Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ: Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης (ΔΠΜ-Θ), Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (ΔΠΠ-Η), Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ). Το Σύστημα θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6

9 Τοπικά Συστήματα: Θα είναι εγκατεστημένα στα σημεία των επιτηρούμενων Μ/Σ. Θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την παρακολούθηση και επεξεργασία των συμβάντων στο χώρο του Μ/Σ, και την αποστολή δεδομένων στο Κεντρικό Σύστημα. Τα δεδομένα αυτά θα αντιστοιχούν σε συναγερμούς αλλαγής καθορισμένων κανονικών καταστάσεων λειτουργίας. Τα τοπικά συστήματα θα εγκατασταθούν σε υπαίθριους Υποσταθμούς (Υ/Σ) ΜΤ/ΧΤ των δικτύων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχών Διανομής), οι οποίες υπάγονται διοικητικά στις ανωτέρω 4 Διευθύνσεις Περιφερειών (ΔΠΑ, ΔΠΠ-Η, ΔΠΜ-Θ, ΔΠΚΕ). Κεντρικό Σύστημα ΔΕΔΔΗΕ ή Κέντρο: Θα είναι εγκατεστημένο σε γραφείο της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ. Θα είναι ο Κεντρικός Διαχειριστής του Συστήματος και επιτελεί όλες τις λειτουργίες του Συστήματος. Θα περιλαμβάνει τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων από όλα τα Τοπικά Συστήματα όλων των Περιοχών, την αποστολή εντολών ελέγχου στα Τοπικά Συστήματα, καθώς και τη δημιουργία αναφορών. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Κεντρικού Συστήματος θα μπορούν να δημιουργούν αναφορές σχετικές με τα συμβάντα σε θέσεις των επιτηρούμενων Μ/Σ και να συντονίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε συμβάν. Το κεντρικό σύστημα θα είναι σε θέση να στέλνει αυτόματα μηνύματα ενεργειών, σε επιλεγμένους Χρήστες, στον ΔΕΔΔΗΕ, στην ΕΛ.ΑΣ και σε εταιρείες φύλαξης. Στο κεντρικό σύστημα θα συνδέονται απομακρυσμένα οι Σταθμοί Εργασίες που περιγράφονται ακολούθως, στους οποίους θα μεταβιβάζεται ο έλεγχος και η λειτουργία, που σχετίζεται με μια Περιοχή, κατόπιν συγκεκριμένων διαδικασιών. Επιπλέον θα εγκατασταθεί εφεδρικό σύστημα αποθήκευσης αρχείων με τα στοιχεία του Κεντρικού συστήματος σε δεύτερο διαφορετικό χώρο που θα υποδειχθεί από το ΔΕΔΔΗΕ για λόγους εφεδρείας (redundancy), σε περίπτωση που το κεντρικό σύστημα παρουσιάσει δυσλειτουργία, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα. Σταθμοί εργασίας Περιφερειών: Θα είναι εγκατεστημένοι σε γραφεία της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ. Θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από το Κεντρικό Σύστημα, καθώς και τη δημιουργία αναφορών, για τα τοπικά συστήματα τόσο της Περιφέρειας όσο και των Περιοχών της. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Σταθμού εργασίας των Περιφερειών θα μπορούν να συντονίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε συμβάν της δικαιοδοσίας τους. Σταθμοί Εργασίας Περιοχών: Θα είναι εγκατεστημένοι σε γραφείο της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχής Διανομής). Θα περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από το Κεντρικό Σύστημα, καθώς και τη δημιουργία αναφορών για τα τοπικά συστήματα της Περιοχής. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Σταθμού εργασίας των Περιοχών θα μπορούν να συντονίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε συμβάν της δικαιοδοσίας τους. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 7

10 Σταθμοί Εργασίας Κεντρικού και Εφεδρικού Συστήματος: Οι σταθμοί θα είναι εγκατεστημένοι στο γραφείο της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ, όπου θα είναι εγκατεστημένα το Κεντρικό και Εφεδρικό Σύστημα αντίστοιχα. Στον σκοπό του παρόντος Έργου περιλαμβάνεται η σύμβαση με τον Πάροχο ή τους Παρόχους Επικοινωνίας για την επικοινωνιακή σύνδεση των μέσων επικοινωνίας (μόντεμ) των τοπικών συστημάτων με το κεντρικό Σύστημα. Η σύμβαση θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει επίσης το κόστος σύνδεσης και λειτουργίας. Εκτίμηση του κόστους της υπηρεσίας αυτής θα περιλαμβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου. Οι επιμέρους εργασίες του Συστήματος θα γίνονται µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η παράδοση και λειτουργία του Έργου χωρίς καθυστέρηση και µε την ελάχιστη ενόχληση στη λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου καθώς και με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση των συνεργείων τεχνικής υποστήριξης της Εταιρείας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες μελέτες, να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες, να προβεί στην προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και του απαραίτητου λογισμικού, να κατασκευάσει τα αναγκαία έργα, να εγκαταστήσει, ρυθμίσει και δοκιμάσει τον εξοπλισμό και τελικά να κατασκευάσει πλήρως το Σύστημα, απολύτως σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στα Τεύχη της παρούσας Διακήρυξης. 3. Στην έννοια του υπόψη έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: Ο Σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή του συνόλου του Έργου, η προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά στον τόπο του Έργου, η αποθήκευση, η συναρμολόγηση, οι δοκιμές στον τόπο κατασκευής του Έργου και η θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου Εξοπλισμού και των υλικών. Επίσης, η παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών, τεχνικών και άλλων, που απαιτούνται, καθώς και η παράδοση στο ΔΕΔΔΗΕ σε αρίστη κατάσταση και λειτουργία του συνολικού Έργου, σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση, τις προδιαγραφές, τα σχέδια, τα Συμπληρώματα και όλα τα άλλα στοιχεία που επισυνάπτονται στη Σύμβαση, όπως αυτά ορίζονται και οριοθετούνται από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη. 4. Το Έργο αποτελείται από τα πιο κάτω κύρια τμήματα: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού του κεντρικού Συστήματος και του εφεδρικού του, καθώς και των σταθμών εργασίας των Περιφερειών και των Περιοχών, σε χώρους που θα υποδειχθούν από το ΔΕΔΔΗΕ Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του λογισμικού του κεντρικού συστήματος και του εφεδρικού του, των σταθμών εργασίας των Περιφερειών και των Περιοχών, καθώς και των συστημάτων ασφαλείας και προστασίας τους Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 8

11 (firewall, antivirus κ.λπ.). Ενεργοποίηση της επικοινωνίας των σταθμών εργασίας με το κεντρικό σύστημα και το εφεδρικό του. Προμήθεια και εγκατάσταση επιτόπου στο δίκτυο Διανομής των τοπικών συστημάτων, δηλαδή της κεντρικής συσκευής (κυτίου) με τον απαραίτητο εξοπλισμό, της κάρτας SIM, της μπαταρίας εφεδρικής τροφοδοσίας, της κεραίας, του βρόχου ειδικού καλωδίου ή οπτικής ίνας, του εξοπλισμού επιτήρησης τάσης (ΧΤ), του εξοπλισμού ανίχνευσης δόνησης του Μ/Σ, κ.λπ. Ενεργοποίηση των τοπικών συστημάτων για άμεση λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας τους με το κεντρικό σύστημα και το εφεδρικό του, και ένταξή τους σε αυτά. Έλεγχος της κάλυψης των θέσεων των τοπικών συστημάτων από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας των τοπικών συστημάτων με το Κεντρικό σύστημα, μέσω της σχετικής σύμβασης με πάροχο ή παρόχους κινητής τηλεφωνίας, η οποία θα υπογραφεί από τον ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει και το σχετικό κόστος. Εκτίμηση του κόστους της υπηρεσίας αυτής θα περιλαμβάνεται στην προσφορά του αναδόχου. Έλεγχος και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των τοπικών συστημάτων, και διασφάλιση της αποφυγής ψευδοσυναγερμών. Τοποθέτηση της ανεξίτηλης πινακίδας με το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία εγκατάστασης επί του κυτίου των τοπικών συστημάτων. Εκπαίδευση προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στο σχεδιασμό, στη λειτουργία, στην υποστήριξη, στη συντήρηση του κεντρικού συστήματος και του εφεδρικού του, των σταθμών εργασίας και των τοπικών συστημάτων. Κάθε άλλη ενέργεια που να εξασφαλίζει την ικανοποιητική λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού, βάσει των προδιαγραφών και των λειτουργικών του απαιτήσεων. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Δεν περιλαμβάνονται στα τμήματα του Έργου τα ακόλουθα : Οι χώροι στέγασης του εξοπλισμού των κεντρικών συστημάτων Οι συνδέσεις των παραπάνω χώρων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η παροχή του τηλεφωνικού συστήματος του κτιρίου (τηλεπικοινωνιακές γραμμές), καθώς και τηλεφωνικές συσκευές. Προγραμματισμός και υλοποίηση απομόνωσης δικτύου για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των τοπικών συστημάτων από το συνεργείο του Αναδόχου και επαναφορά του δικτύου μετά το πέρας των εργασιών Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 9

12 Οποιαδήποτε έργα συμπληρωματικά των ανωτέρω αναφερομένων, απαραίτητα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Συστήματος, αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. 5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση διετούς (2) παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος και αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού, με δυνατότητα διετούς (2) επέκτασης. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο Σύμβαση υποστήριξης συντήρησης συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής, αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού και παροχής όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το οποίο θα υπογραφεί αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται και κατά το διάστημα της συμβατικής περιόδου (από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης έως και την οριστική παραλαβή του έργου) με δαπάνες του Αναδόχου. Άρθρο 3. Συμβατικό Τίμημα 1. Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε (...) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 2. Για τους σκοπούς της Σύμβασης το παραπάνω Συμβατικό Τίμημα αναλύεται, όπως φαίνεται στον Πίνακα Υλικών και Τιμών. 3. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση όπως προβλέπεται και στο Άρθρο 8 του παρόντος Συμφωνητικού. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων. 4. Με την λήξη της περιόδου εγγύησης, θα συναφθεί Σύμβαση διετούς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος και αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού, που ανέρχεται σε (..) ΕΥΡΩ. Η παραπάνω Σύμβαση θα συμπεριλαμβάνει δυνατότητα (option) διετούς (2) επέκτασης κατά την κρίση της Επιχείρησης. Άρθρο 4. Τρόπος Πληρωμής Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 13 «Τρόπος πληρωμής Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 10

13 1. Δεν προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής στον Ανάδοχο του Έργου. 2. Οι πληρωμές εξοπλισμού, λογισμικού και εργασιών θα γίνονται σε μηνιαία βάση με την προσκόμιση επισήμου Τιμολογίου, ως εξής: 2.1 Εξοπλισμός των τοπικών συστημάτων: Η πληρωμή του 70% της αξίας θα γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ποιοτικής παραλαβής των συστημάτων από τον αρμόδιο επιθεωρητή της ΔΥΠΜ. Ανά μήνα θα γίνεται η πληρωμή του 20% της αξίας όσων συστημάτων εγκαταστάθηκαν, τέθηκαν σε λειτουργία και εντάχθηκαν επιτυχώς στο κεντρικό σύστημα, μετά την υπογραφή Πρωτοκόλλου επιτυχούς εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία τοπικών συστημάτων. Το υπόλοιπο 10% της αξίας θα γίνεται μετά την υπογραφή του Πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Επειδή τα τοπικά συστήματα θα παραμείνουν μέχρι την εγκατάστασή τους στις αποθήκες του αναδόχου, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει κατάλληλη επιστολή θεματοφυλακής Εξοπλισμός Κεντρικού και Εφεδρικού Συστήματος, Σταθμών Εργασίας Περιφερειών και Περιοχών Διανομής και λογισμικού τους: Η πληρωμή του 30% της αξίας τους θα γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ποιοτικής παραλαβής τους από τον αρμόδιο επιθεωρητή της ΔΥΠΜ στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Η πληρωμή του 40% της αξίας τους θα γίνεται μετά την επιτυχή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος και των Σταθμών Εργασίας, την εκπαίδευση του προσωπικού, την πλήρη ενεργοποίηση/ επικοινωνία των πρώτων χιλίων διακοσίων (1.200) τοπικών συστημάτων και την υπογραφή του Πρωτόκολλου Πιστοποίησης καλής λειτουργίας Συστήματος. Το 20% μετά την υπογραφή του Πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου Το υπόλοιπο 10% μετά την υπογραφή του Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου. 2.3 Εργασίες εγκατάστασης τοπικών συστημάτων: Ανά μήνα θα γίνεται η πληρωμή του 90% των εργατικών εγκατάστασης όσων συστημάτων εγκαταστάθηκαν, τέθηκαν σε λειτουργία και εντάχθηκαν επιτυχώς Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11

14 στο κεντρικό σύστημα, μετά την υπογραφή Πρωτοκόλλου επιτυχούς εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία τοπικών συστημάτων. Το υπόλοιπο 10% των εργατικών εγκατάστασης των συστημάτων θα γίνει μετά την υπογραφή του Πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου. 2.4 Εργασίες εγκατάστασης Κεντρικού και Εφεδρικού Συστήματος, Σταθμών Εργασίας Περιφερειών και Περιοχών Διανομής και λογισμικού τους: Η πληρωμή του 90% των εργατικών εγκατάστασης θα γίνει μετά την επιτυχή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος και των Σταθμών Εργασίας, την εκπαίδευση του προσωπικού, την πλήρη ενεργοποίηση/ επικοινωνία των πρώτων χιλίων διακοσίων (1.200) τοπικών συστημάτων και την υπογραφή του Πρωτόκολλου Πιστοποίησης καλής λειτουργίας Συστήματος. Το υπόλοιπο 10% των εργατικών εγκατάστασης του Συστήματος και των Σταθμών Εργασίας θα γίνει μετά την υπογραφή του Πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου. 2.5 Εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης τοπικών συστημάτων λόγω βανδαλισμού: Ανά μήνα θα γίνεται η πληρωμή του συνόλου της δαπάνης επισκευής ή αντικατάστασης μετά την υπογραφή πιστοποίησης της εγκατάστασης μέρους ή ολόκληρου του τοπικού συστήματος, λόγω καταστροφής του παλαιότερου και εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. 3. Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών, της παραγρ. 2, προς τον Ανάδοχο διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγ. 4 του Άρθρου 22 των Γενικών Όρων. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμής. 4. Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές μετά την αποδοχή εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου. 5. Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 των Γενικών Όρων. Άρθρο 5. Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 1. Συνολική προθεσμία πέρατος Έργου Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει την συνολική προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του Έργου που ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 12

15 Σημειώνεται ότι η αναφερόμενη προθεσμία είναι η μέγιστη αποδεκτή. Μικρότεροι χρόνοι παράδοσης του Έργου γίνονται αποδεκτοί και είναι επιθυμητοί. 2. Τμηματικές προθεσμίες 2.1. Τμηματική προθεσμία για την εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού κεντρικού συστήματος (και του εφεδρικού του), 300 τουλάχιστον τοπικών συστημάτων και των αντίστοιχων σταθμών εργασίας σε 5 Περιοχές (με 15 τοπικά συστήματα έκαστη) ανά Περιφέρεια και σε όλες τις Περιφέρειες εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού Κεντρικού Συστήματος, 80 τοπικών μονάδων και των αντίστοιχων Σταθμών Εργασίας σε 2 Περιοχές (με 10 μονάδες έκαστη) ανά Περιφέρεια και σε όλες τις περιοχές και την αρχική εκπαίδευση των χειριστών του κεντρικού συστήματος ΗΟι τμηματική προθεσμία για την περάτωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και λογισμικού κεντρικού συστήματος (και του εφεδρικού του), 300 τουλάχιστον τοπικών συστημάτων και των αντίστοιχων σταθμών εργασίας σε 5 Περιοχές (με 15 τοπικά συστήματα έκαστη) ανά Περιφέρεια και σε όλες τις Περιφέρειες και την αρχική εκπαίδευση των χειριστών του κεντρικού συστήματοςεξοπλισμού και λογισμικού του Κεντρικού Συστήματος, 80 τοπικών μονάδων και των αντίστοιχων Σταθμών Εργασίας σε 2 Περιοχές (με 10 μονάδες έκαστη) ανά Περιφέρεια και σε όλες τις περιοχές καθώς και την αρχική εκπαίδευση των χειριστών του κεντρικού συστήματος ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα τριακόσιες είκοσι (17320) ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Στην προθεσμία αυτή περιλαμβάνονται ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του κεντρικού Συστήματος, των τοπικών μονάδων και των αντίστοιχων σταθμών εργασίας στις Περιοχές και σε όλες τις Περιφέρειες, του λογισμικού, της επικοινωνίας με τις τοπικές καθώς και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας των ανωτέρω από το ΔΕΔΔΗΕ μέσω της έκδοσης Πρωτοκόλλου Πιστοποίησης καλής λειτουργίας του Συστήματος Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, το Σύστημα θα είναι απολύτως λειτουργικό, καλύπτοντας πλήρως τα τοπικά συστήματα που θα εντάσσονται σταδιακά σε αυτό Τμηματική προθεσμία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και λογισμικού όλων των σταθμών εργασίας σε όλες τις Περιοχές καθώς και τουλάχιστον τοπικών συστημάτων, πέραν των 300 τεμ., που να καλύπτουν όλες τις Περιοχές Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: Verdana, Έντονα, Ελληνικά Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: Όχι Έντονα Η τμηματική προθεσμία για την περάτωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και λογισμικού όλων των σταθμών εργασίας σε όλες τις Περιοχές καθώς και τουλάχιστον τοπικών συστημάτων, πέραν των 300 τεμ., που να καλύπτουν όλες τις Περιοχέςτου εξοπλισμού και λογισμικού όλων των σταθμών εργασίας σε όλες τις Περιοχές και του 20% των τοπικών μονάδων που θα καλύπτουν όλες τις περιοχές, Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 13

16 ορίζεται σε τετριακόσιες ογδόντα (32480) ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Στην προθεσμία αυτή περιλαμβάνονται ο έλεγχος ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού και λογισμικού όλων των σταθμών εργασίας σε όλες τις Περιοχές και του 20% των τοπικών μονάδων που θα καλύπτουν όλες τις περιοχές καθώς και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας των ανωτέρω από το ΔΕΔΔΗΕ μέσω της έκδοσης Πρωτοκόλλου Πιστοποίησης καλής λειτουργίας του Συστήματος Τμηματική προθεσμία για την εγκατάσταση του συνόλου των τοπικών μονάδων ΗΟι τμηματική προθεσμία για την περάτωση της προμήθειας και εγκατάστασης του συνόλου των τοπικών συστημάτωνμονάδων, ορίζεται σε τετρεξακόσιες εξήντα(46600) ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 3. Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 3.1. Ο Ανάδοχος μέσα σε δεκαπέντεείκοσι (2015) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης υποβάλλει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 23 των Γενικών Όρων, σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το πρόγραμμα αυτό θα καλύπτει με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια όλες τις κατηγορίες και τις φάσεις των εργασιών που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος για να επιτύχει την έγκαιρη κατασκευή και παράδοση στην Επιχείρηση ενός άρτιου λειτουργικά και κατασκευαστικά Συστήματος. Το συνολικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός πέντεδέκα (510) ημερών, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί εγγράφως. Στο χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει για έγκριση θα πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται η υλοποίηση όλων των εργασιών καθώς και του συνόλου του έργου εντός των τμηματικών προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω καθώς και της συνολικής προθεσμίας πέρατος όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει περιοδικά στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς έγκριση το πρόγραμμα του επόμενου μήνα, μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν από το μήνα στον οποίο αναφέρεται το πρόγραμμα. Δεν θα υλοποιείται έναρξη εργασιών, πριν τη λήψη της παραπάνω έγκρισης. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 14

17 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται να εγκρίνει το πρόγραμμα εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή από τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση διαφωνίας να ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. Άρθρο 6. Ποινικές Ρήτρες 1. Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 41 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΔΔΗΕ κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 2. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 2.1. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης κάθε τμηματικής προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 0,05% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 της Σύμβασης, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης Για κάθε ώρα καθυστέρησης επέμβασης, κατόπιν κλήσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, για άρση βλάβης του κεντρικού ή του εφεδρικού συστήματος ή/και των σταθμών εργασίας, πέραν του συμβατικού χρόνου της μίας (1) ώρας από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα / ώρα καθυστέρησης Για κάθε ώρα καθυστέρησης επέμβασης, κατόπιν κλήσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, για άρση βλάβης τοπικού συστήματος, πέραν του συμβατικού χρόνου των τριών (3) ωρών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα / ώρα καθυστέρησης Για κάθε ημέρα καθυστέρησης επέμβασης, κατόπιν κλήσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, για αντικατάσταση βανδαλισμένου τοπικού συστήματος, πέραν του συμβατικού χρόνου των δύο (2) ημερών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα / μέρα καθυστέρησης Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 15

18 2.6. Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή τους, πληρωμή προς τον Ανάδοχο Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. 3. Ποινικές Ρήτρες λόγω διακοπής της λειτουργίας και λόγω λειτουργίας με προσωρινά μειωμένη απόδοση Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου που αρχίζει με τη λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του Συστήματος και τελειώνει με τη λήξη της περιόδου εγγύησης, σημειωθεί ολική διακοπή της λειτουργίας του Συστήματος ή το Σύστημα λειτουργεί με προσωρινά μειωμένη απόδοση, από σφάλμα του Αναδόχου ή ελάττωμα του εξοπλισμού και λογισμικού, ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της ΔΕΔΔΗΕ για όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα καταβάλει τις ακόλουθες Ποινικές Ρήτρες: Για ολική διακοπή λειτουργίας ή για λειτουργία με ημερήσιο ποσοστό απόδοσης μικρότερο του 50%, Ποινική Ρήτρα για κάθε ημέρα ίση προς 0,04% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Για διακοπές μικρότερης διάρκειας εφαρμόζεται το αντίστοιχο κλάσμα της παραπάνω ρήτρας Για λειτουργία με προσωρινά μειωμένη απόδοση, ανώτερη του ποσοστού που αντιστοιχεί σε ολική διακοπή λειτουργίας, Ποινική Ρήτρα για κάθε ημέρα η οποία θα υπολογίζεται ανάλογα με το βαθμό απόκλισης του ποσοστού της απόδοσης από το εγγυημένο μέγεθος καλής λειτουργίας του άρθρου 17 των Ειδικών Όρων. Η επιβαλλόμενη ποινική ρήτρα θα είναι ανάλογη του βαθμού απόκλισης και θα ανέρχεται σε ποσοστό 0,001% κατά μέγιστο, του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης, για κάθε ποσοστιαία μονάδα απόκλισης Ο υπολογισμός της απόδοσης του Συστήματος θα πραγματοποιείται όπως ορίζεται στο άρθρο 15 των Ειδικών Όρων για τη δοκιμή παραλαβής του Συστήματος Το συνολικό ποσό των πιο πάνω επιβαλλόμενων Ποινικών Ρητρών δε μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 3% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 4. Ποινικές Ρήτρες για μη επίτευξη εγγυημένων μεγεθών Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της δοκιμής παραλαβής, δεν επιτευχθούν τα εγγυημένα μεγέθη του Έργου, όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 15 των Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16

19 Ειδικών Όρων, και με την προϋπόθεση ότι το Έργο δεν έχει απορριφθεί για τον λόγο αυτόν, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει για κάθε ποσοστιαία μονάδα απόκλισης κάτω από το αντίστοιχο ποσοστό εγγυημένου μεγέθους, Ποινική Ρήτρα ίση με το 1% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης Για κλάσματα της απόκλισης, οι Ποινικές Ρήτρες θα υπολογίζονται σε αντίστοιχα κλάσματα της Ποινικής Ρήτρας. 5. Όλες οι αναφερόμενες στο παρόν Άρθρο ποινικές ρήτρες σε βάρος του Αναδόχου, αθροιζόμενες με τις επίσης σε βάρος του ποινικές ρήτρες που του επιβάλλονται για άλλους λόγους κατά τα οριζόμενα σε άλλα σημεία της Σύμβασης, σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να υπερβούν το 15% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης. Άρθρο 7. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός... που εξέδωσε... για το ποσό των. (....) ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος. 2. Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, το ποσό της ανωτέρω Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης μειώνεται στο 30% αυτής, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις της Επιχείρησης από άλλους λόγους (πχ ποινικές ρήτρες κλπ) και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της διπενταετούς περιόδου παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος, και αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού. Εάν υπάρξει παράταση του χρόνου παροχής υπηρεσιών τότε θα ισχύουν οι όροι που προβλέπονται στην αντίστοιχη Σύμβασης τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος και αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού. 3. Το ποσό της ανωτέρω Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης μειώνεται: στο 70% μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής στο 60% στο τέλος τους 3 ου έτους από την θέση σε ισχύ της σύμβασης στο 40% στο τέλος τους 4 ου έτους από την θέση σε ισχύ της σύμβασης στο 30% στο τέλος τους 5 ου έτους από την θέση σε ισχύ της σύμβασης 4. Οι Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και οι Εγγυητικές Επιστολές Ανάληψης Κρατήσεων επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά το τέλος της πρώτης διετούς περιόδου τεχνικής υποστήριξης όπως αυτή προβλέπεται στην αντίστοιχη Σύμβαση Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 17

20 υποστήριξης συντήρησης συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής, αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού, και παροχής όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.. Άρθρο 8. Αναθεώρηση Τιμών Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Άρθρο 9. Ευθύνη Ένωσης 1. Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Ένωσης Εταιριών ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Ένωση με την παρούσα Σύμβαση. 2. Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στη Ένωση όλων των μελών αυτής. Άρθρο 10. Εγγυήσεις Τρίτου (Θα συμπληρωθεί σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτου. Θα περιλαμβάνεται το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του εν λόγω Τρίτου και οι παρασχεθείσες από αυτόν προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις.) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με το έργο, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 41 και 43 των Γενικών Όρων. Άρθρο 11. Ισχύς της Σύμβασης 1. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. 2. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει απαραίτητα μετά τη θεώρηση της Σύμβασης από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.820/78. Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 18

21 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 19

22 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β. Σύμβαση Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής». Σύμβαση υποστήριξης συντήρησης συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής, αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού, που εγκαταστάθηκε με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΔχχχ/ /, και παροχής όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 20

23 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σύμβαση : Σύμβαση υποστήριξης συντήρησης συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής, αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού, που εγκαταστάθηκε με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΔχχχ/ /, και παροχής όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 13. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 21

24 ΑΡΘΡΟ 14. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΑΡΘΡΟ 15. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 16. ΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 18. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΘΡΟ 19. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 22

25 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. ΔΔ.. Σύμβαση υποστήριξης συντήρησης συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής, αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού, που εγκαταστάθηκε με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΔχχχ/ /, και παροχής όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στην Αθήνα σήμερα... τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» που θα αποκαλείται στο εξής και Επιχείρηση, η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ.., βάσει της με αριθμό. Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αφ' ετέρου η εταιρεία.. με διακριτικό τίτλο.. που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα στο, οδός..αριθ.. και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τους κ.κ... συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις έγγραφες ή προφορικές που έγιναν προ της υπογραφής της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ανακληθείσες και άκυρες και στερούνται οποιασδήποτε ισχύος. Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει με την παρούσα στον Εργολάβο και αυτός αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να εκτελέσει την εργασία της υποστήριξης συντήρησης του συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 23

26 Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής, της αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΔ-χχχ/ / του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστήματος εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» και την παροχή όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Συστήματος. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΔ-χχχ/ / επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε όλους τους τόπους εγκατάστασης του Συστήματος στην Αθήνα, για το κεντρικό σύστημα και το εφεδρικό του, στους χώρους γραφείων των Περιφερειών και των Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ, όπου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί εργασίας του Συστήματος καθώς και στους υπαίθριους Μ/Σ Διανομής, όπου είναι εγκατεστημένα τα τοπικά συστήματα, σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους κανόνες της τέχνης και σε απόλυτη συμφωνία προς τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης. Η Σύμβαση καλύπτει τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και λογισμικού, τις αναβαθμίσεις του λογισμικού και των αδειών χρήσης, την αποκατάσταση βλαβών όλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού καθώς και την παροχή όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Άρθρο 2. ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση θα τεθεί σε εφαρμογή με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Σύμβασης αριθμ.. /.. Άρθρο 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Σύμβαση είναι διετούς (2) διάρκειας, με δυνατότητα επέκτασης για άλλα δύο (2) έτη κατά την κρίση της Επιχείρησης Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε, αφού προειδοποιήσει με έγγραφό της τον εργολάβο τρεις (3) μήνες νωρίτερα. 2. Σε περίπτωση παράτασης της Σύμβασης θα συναφθεί Συμπληρωματική Σύμβαση και με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών. Άρθρο 4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ Με την οριστική παραλαβή του Έργου, ξεκινά η διετής περίοδος τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήματος και αποκατάστασης βλαβών όλου του εξοπλισμού καθώς και η παροχή όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 24

27 Η νέα αυτή Σύμβαση θα προσφέρει την απαραίτητη κάλυψη στην Επιχείρηση, έναντι βλαβών ή άλλων προβλημάτων, προκειμένου το Σύστημα από πλευράς εξοπλισμού και λογισμικού να βρίσκεται στη βέλτιστη κατάσταση. O Ανάδοχος κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή παράτασης αυτής, υποχρεούται να προσφέρει: 1.1 Επιθεώρηση λειτουργίας και προληπτική συντήρηση εξοπλισμού κάθε τοπικού συστήματος, του κεντρικού συστήματος και του εφεδρικού του καθώς και των σταθμών εργασίας των Περιφερειών και των Περιοχών τουλάχιστον 1 2 φορέςά το χρόνο, που θα τεκμηριώνονται από ηλεκτρονικές αναφορές αποτελεσμάτων, 1.2 Αντικατάσταση επιμέρους τμημάτων ή του συνόλου του εξοπλισμού (τοπικών συστημάτων, κεντρικού συστήματος και του εφεδρικού του, σταθμών εργασίας) με προβλήματα λειτουργίας, αποκατάσταση βλαβών και ορθής λειτουργίας και επικοινωνίας των συστημάτων, για βλάβες που δεν οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας 1.3 Αντικατάσταση τοπικού συστήματος, μέρους ή όλου του συστήματος, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως μερική ή ολική καταστροφή τοπικού συστήματος εξαιτίας βανδαλισμού, 1.4 Επίλυση προβλημάτων - υποστήριξη χρηστών του συστήματος μέσω γραφείου τηλεφωνικής υποστήριξης των χρηστών των σταθμών εργασίας του Συστήματος ή επιτόπου μετάβασης, εφόσον απαιτείται. Το γραφείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κάθε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα Παρασκευή) από τις 08:00 15:00. Θα αφορά περιπτώσεις γενικών λειτουργικών θεμάτων σχετικά με πιθανά σφάλματα και απλές επεμβάσεις στο σύστημα και το λογισμικό. Αντικείμενο της παροχής του γραφείου τηλεφωνικής υποστήριξης, θα είναι και η ταχεία και αποτελεσματική ικανοποίηση αιτημάτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με το λογισμικό, ούτως ώστε να αρθεί η όποια δυσλειτουργία του συστήματος. Θα αφορά κατηγορίες προβλημάτων όπως: Ερωτήσεις αναφορικά με τη χρήση και τη λειτουργία του λογισμικού Ερωτήσεις σχετικά με δυσλειτουργίες του εγκατεστημένου λογισμικού Διάγνωση και εξακρίβωση της βλάβης του εγκατεστημένου λογισμικού 1.5 Αναβάθμιση λογισμικού, αν απαιτηθεί για την καλή λειτουργία του συστήματος 1.6 Παροχή γραπτών οδηγιών χρήσης, αντιμετώπισης βλαβών, κλπ 1.7 Υποστήριξη στη δημιουργία εφαρμογών με υποβολή αναφορών και ταξινόμηση αρχειοθέτηση στοιχείων που αφορούν τις βλάβες του συστήματος και τα συμβάντα ανά τύπο. Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 25

28 1.8 Υπηρεσίες από τηλεπικοινωνιακό πάροχο για την επικοινωνιακή σύνδεση όλου του εξοπλισμού του συστήματος Άρθρο 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ο Ανάδοχος για τη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη θα πρέπει να διαθέτει πλήρη συνεργεία με ειδικευμένους τεχνικούς καθώς και τα ανταλλακτικά και λοιπά υλικά για την συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού. 2. Ο Ανάδοχος για τις υπηρεσίες που θα παρέχει πρέπει να : 2.1. Παρέχει την εργασία, τα υλικά και τα ανταλλακτικά για την προληπτική συντήρηση και την αποκατάσταση των βλαβών Αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες (έξοδα μετάβασης, παραμονής κ.λπ.) του προσωπικού του, και του τυχόν μετακινούμενου από αυτόν εξοπλισμού (μεταφορτώσεις, μεταφορικά, ασφάλιστρα κ.λπ.), για την αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού Διατηρεί τον εξοπλισμό σε όλη τη διάρκεια της συντήρησης, σύμφωνα με τα εγγυημένα χαρακτηριστικά του με τα οποία έγινε η προμήθειά του. Η επαναφορά των εγγυημένων χαρακτηριστικών γίνεται με δαπάνες του εργολάβου που κατά την κρίση του μπορεί να επισκευάσει ή και να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό. Στην κατηγορία των εγγυημένων χαρακτηριστικών εμπίπτουν τα κύρια μεγέθη που δύνανται να μετρηθούν με αντικειμενικό τρόπο Τηρεί στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού ημερολόγιο παρακολούθησης και ελέγχου των βλαβών με ευθύνη και των δύο μερών. 3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει: 3.1. Να αποκαθιστά τις βλάβες στο κεντρικό σύστημα και το εφεδρικό του εντός 1 ώρας, από την αναγγελία της βλάβης Να αποκαθιστά τις βλάβες στους σταθμούς εργασίας και στα τοπικά συστήματα, εντός 3 ωρών, από την αναγγελία της βλάβης Να αποκαθιστά τις βλάβες στα τοπικά συστήματα λόγω ανωτέρας βίας εντός 2 εργασίμων ημερών, από την αναγγελία της βλάβης Εάν η βλάβη δεν αποκατασταθεί εντός των προβλεπόμενων ωρών από την αναγγελία της, τότε ο εργολάβος υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας σύμφωνα με το Άρθρο 10 του παρόντος. Άρθρο 6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 26

29 1. Το Συμβατικό Τίμημα της διετούς Παροχής Υπηρεσιών, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 4 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε (...) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 2. Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση όπως προβλέπεται και στο Άρθρο 8 (παράγραφος 1) του παρόντος Συμφωνητικού. 3. Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων. Η εν λόγω σύμβαση θα συμπεριλαμβάνει δυνατότητα επέκτασης διετούς (2) διάρκειας. Σε περίπτωση χρήσης της δυνατότητας διετούς επέκτασης της σύμβασης, το ανωτέρω τίμημα θα υπόκειται σε αναθεώρηση σύμφωνα με το Άρθρο 8 (παράγραφοι 2 έως και 5) του παρόντος Συμφωνητικού. Άρθρο 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων της παρούσας Σύμβασης οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής: 1. Δεν προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής στον Ανάδοχο του Έργου. 2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται ανά εξάμηνο σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των. ΕΥΡΩ. 3. Οι πληρωμές θα γίνονται την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την κατάθεση του τιμολογίου που αφορά το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσιών που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται εις διπλούν στο όνομα του ΔΕΔΔΗΕ και για την πληρωμή που θα γίνεται μέσω της. θα απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ ότι οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση. 4. Διευκρινίζεται ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα καταβάλλεται στον Ανάδοχο για πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του, για πάσης φύσεως δαπάνες που θα προκύπτουν σε σχέση με τις εργασίες που έγιναν από αυτόν. Περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατά την παρούσα σύμβαση όλα τα έξοδα για την εκτέλεση των εργασιών, μισθούς προσωπικού του κλπ, εισφορές στα διάφορα ταμεία όπως επίσης συμφωνείται ρητά ότι η αμοιβή περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 9 των Γενικών Όρων πλην του αναλογούντος ΦΠΑ που θα βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ. 5. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα το εργολαβικό αντάλλαγμα και δηλώνει ότι το καθόρισε μετά από ακριβή προϋπολογισμό, ότι έλαβε και έχει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών και εν γένει των πάσης φύσεως συνθηκών της εργασίας και ότι παραιτείται ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 27

30 δικαίωμα να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή της πιο πάνω τιμής μονάδας της εργασίας για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία ή λύση της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Άρθρο 8. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 1. Το συμβατικό τίμημα θα είναι σταθερό σε όλη την διετή διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και δεν προβλέπεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του. 2. Σε περίπτωση παράτασης της υπόψη Σύμβασης πέραν της διετίας, το τίμημα θα υπόκειται σε αναπροσαρμογή στο τέλος κάθε εξαμήνου με βάση τον τύπο που ακολουθεί: P = Po (0,20 + 0,40 Li/Lo + 0,40Μi/Μo) 3. Όπου ισχύει για την ανωτέρω παράγραφο 2: P = Η αναθεωρημένη τιμή. Po = Το σταθερό συμβατικό εξαμηνιαίο τίμημα. Li = Ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία για Η/Υ και Περιφερειακό εξοπλισμό (ΚΩΔ. ΔΕΔΔΗΕ 6402 του Πίνακα VI) που ισχύει κατά τον 6 o μήνα του i εξαμήνου επέκτασης της Σύμβασης (i = 1, 2. 4). Lo= Ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία για Η/Υ και Περιφερειακό εξοπλισμό (ΚΩΔ. ΔΕΔΔΗΕ 6402 του Πίνακα VI) που ίσχυε κατά το 24ο μήνα από την έναρξη της διετούς περιόδου Συντήρησης. Μi = Ο δείκτης ημερομισθίου ΙΚΑ των Κατασκευών μηχανών γραφείου και Η/Υ (ΚΩΔ.30 του Πίνακα VII) που ισχύει κατά τον έκτο (6ο) μήνα του i εξαμήνου επέκτασης της Σύμβασης (i = 1, 2. 4).. Μo = Ο δείκτης ημερομισθίου ΙΚΑ των Κατασκευών μηχανών γραφείου και Η/Υ (ΚΩΔ.30 του Πίνακα VII) που ίσχυε κατά τον 24ο μήνα από την έναρξη της διετούς περιόδου Συντήρησης. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Πίνακες περιλαμβάνονται στο ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ 4. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής του τιμολογίου αναθεώρησης δεν έχουν δημοσιευτεί οι αναγκαίοι δείκτες (Li) και (Μi) για τον υπολογισμό του οριστικού συντελεστή αναθεώρησης, τότε το αντίστοιχο τμήμα των υπηρεσιών θα Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 28

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Τεύχη της Σύμβασης 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης 3 : Συμβατικό Τίμημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α'

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -189 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 kv, ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΣΤΙΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ. Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 8. Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών:

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ. Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 8. Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 8 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41609 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41319 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΠΚΕΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Διακήρυξη ΔΑΠΜ 41607/ Τεύχος 3 «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41607 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-20 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΗ ΔΥΟ (2) Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Τεύχη της Σύμβασης 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης 3 : Συμβατικό Τίμημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ. Σύμβαση:. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Τεύχη της Σύµβασης 2 : Αντικείµενο της Σύµβασης 3 : Συµβατικό Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41606 ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41622 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο1 - ΦΑΣΗ Β ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο 5: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ ΕΡΓΟ :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41203 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-10 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41616 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 16 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 32.000,00.- 2. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα Συναγερµού θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου του Υποσταθµού (Υ/Σ) 150 kv Αλεξανδρούπολης (χώρος 2) και

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης - Δήλωση συνυπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Κομοτηνής Σισμάνογλου 69Α-69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Κομοτηνή σήμερα τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών ΛΑΜΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών ΛΑΜΙΑ ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 ΛΑΜΙΑ Σύμβαση : Έργο: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 58.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 440350 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 93, 582 00, Έδεσσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα