Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011"

Transcript

1 Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

2 2 Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ: πώπ ξοίζεςαι Σο Ειδικό Σζλοσ ΑΠΕ (ςε /MWh) πλθρϊνεται από τουσ καταναλωτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ επιπλζον των λοιπϊν χρεϊςεων κοπόσ του Σζλουσ ΑΠΕ είναι θ ιςοςκζλιςθ εςόδων και δαπανϊν του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ ΑΠΕ που τθρεί ο ΔΕΜΘΕ Χρεϊςεισ του Λογαριαςμοφ ΑΠΕ είναι οι πλθρωμζσ προσ παραγωγοφσ ΑΠΕ και ΘΚΤΑ για τθν απορρόφθςθ τθσ ενζργειασ που παράγουν, ςφμφωνα με τιμολόγια που κακορίηονται από το ΤΠΕΚΑ Πιςτϊςεισ του Λογαριαςμοφ ΑΠΕ είναι: Θ αμοιβι τθσ παραγωγισ ΑΠΕ και ΘΚΤΑ ςτο διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα ςφμφωνα με τθν Οριακι Σιμι υςτιματοσ τθσ Θμεριςιασ Αγοράσ Θ αμοιβι τθσ παραγωγισ ΑΠΕ ςτα Μθ Διαςυνδεδεμζνα Νθςιά ςτο μζςο κόςτοσ καυςίμου των μονάδων ΔΕΘ ςτα νθςιά αυτά Ο Λογαριαςμόσ ΑΠΕ είναι ςυνικωσ ελλειμματικόσ (θ αγορά ΑΠΕ γίνεται ςε τιμζσ υψθλότερεσ από το οριακό κόςτοσ τθσ παραγωγισ που υποκακίςταται από ΑΠΕ, εκτόσ από περιόδουσ υψθλϊν τιμϊν καυςίμων), οπότε απαιτείται πρόςκετο ζςοδο το οποίο προζρχεται από το Σζλοσ ΑΠΕ

3 3 Παοάγξμςεπ πξσ επηοεάζξσμ ςξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Θ μζςθ τιμι απορρόφθςθσ τθσ ενζργειασ από ΑΠΕ και ΘΚΤΑ (αυξάνει το Σζλοσ ΑΠΕ). Αυτι εξαρτάται περαιτζρω από: το μίγμα των τεχνολογιϊν ΑΠΕ τα τιμολόγια ΤΠΕΚΑ για κάκε τεχνολογία ΑΠΕ Θ μζςθ Οριακι Σιμι υςτιματοσ τθσ Θμεριςιασ Αγοράσ ςτο Διαςυνδεδεμζνο φςτθμα (όςο μεγαλφτερθ τόςο μικρότερο το Σζλοσ ΑΠΕ). Αυτι αντανακλά τουλάχιςτον το κόςτοσ καυςίμου τθσ κερμικισ θλεκτροπαραγωγισ: Οι οικονομικζσ προςφορζσ των μονάδων πρζπει να είναι ίςεσ ι μεγαλφτερεσ του μοναδιαίου κόςτουσ καυςίμου Κάκε ϊρα θ Οριακι Σιμι υςτιματοσ είναι θ ακριβότερθ οικονομικι προςφορά από τισ μονάδεσ που επελζγθςαν ςτθ ςειρά φόρτιςθσ ϊςτε να καλφψουν το φορτίο τθσ ηιτθςθσ Σο μζςο κόςτοσ καυςίμου τθσ ΔΕΘ ςτα νθςιά (όςο μεγαλφτερο τόςο μικρότερο το Σζλοσ ΑΠΕ)

4 4 Είμαι ςξ Τέλξπ ΑΠΕ εμδεικςικό ςξσ επιπλέξμ κόρςξσπ ςχμ ΑΠΕ ρσγκοιςικά με ςξ κόρςξπ ςηπ λξιπήπ ηλεκςοξπαοαγχγήπ; Όχι απαραίτθτα Όταν θ Οριακι Σιμι υςτιματοσ είναι για διάφορουσ λόγουσ χαμθλότερθ από το ςυνολικό κόςτοσ θλεκτροπαραγωγισ, το Ειδικό Σζλοσ ΑΠΕ μεγεκφνεται τεχνθτά, χωρίσ θ μεγζκυνςθ αυτι να οφείλεται ςτισ ΑΠΕ Αυτό ςυνζβθ το 2009 και το 2010, όπωσ εξθγείται παρακάτω Σο 2007 θ ΟΣ ιταν υψθλότερθ από τθ μζςθ τιμι απορρόφθςθσ ΑΠΕ, λόγω υψθλοφ κόςτουσ καυςίμων. Δθλαδι το Σζλοσ ΑΠΕ ζπρεπε να ιταν αρνθτικό. τθν Ελλάδα, οι παραγωγοί εκτόσ ΑΠΕ ειςπράττουν τθν Πλθρωμι για Διαςφάλιςθ Επαρκοφσ Λςχφοσ (35000 /MW και τϊρα /MW) επιπλζον των ειςπράξεων ςτθν Οριακι Σιμι υςτιματοσ, θ οποία όμωσ δεν ςυνυπολογίηεται για τον κακοριςμό του Σζλουσ ΑΠΕ, ωσ εάν οι ΑΠΕ δεν ςυνειςφζρουν ιςχφ ςτο φςτθμα (παρά μόνο ενζργεια), ενϊ ςυνειςφζρουν ιςχφ κατά ζνα ποςοςτό.

5 5 Ασναμξμέμχμ ςχμ ΑΠΕ μειώμεςαι η Οοιακή Τιμή Σσρςήμαςξπ και άοα ασνάμεςαι ςξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Πράγματι γιατί οι ΑΠΕ υπολογίηονται με μθδενικι οικονομικι προςφορά ςτθν Θμεριςια Αγορά και επομζνωσ όταν αυξάνεται θ παραγωγι τουσ δεν κα χρειαςκοφν κάποιεσ μονάδεσ, και μάλιςτα οι ακριβότερεσ, προκειμζνου να καλυφκεί θ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Επειδι θ Οριακι Σιμι υςτιματοσ υπολογίηεται από τθν ακριβότερθ οικονομικι προςφορά κερμικισ μονάδασ που απαιτείται κατά ϊρα για να καλυφκεί θ ηιτθςθ, θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ ΑΠΕ κα μειϊνει τθν ΟΣ Επομζνωσ οι ΑΠΕ εξοικονομοφν χριματα για τθν αγορά ενζργειασ από τθν Θμεριςια Αγορά για όλουσ τουσ Προμθκευτζσ. Αυτά δεν ςυνυπολογίηονται για τον προςδιοριςμό του Σζλουσ ΑΠΕ Αφοφ μειϊνεται θ ΟΣ, αυξάνεται θ διαφορά τθσ μζςθσ αποηθμίωςθσ των ΑΠΕ από τθν ΟΣ, άρα αυξάνεται το Ειδικό Σζλοσ ΑΠΕ, το οποίο όμωσ δεν επιβαρφνει τουσ Προμθκευτζσ αφοφ ειςπράττεται απευκείασ από τουσ Καταναλωτζσ.

6 ΟΤΣ ςε /MWh 6 Χχοίπ ςιπ ΑΠΕ η ΟΤΣ θα ήςαμ σφηλόςεοη (κόκκιμα βέλη ρςξ ρυήμα) λόγχ μεςαςόπιρηπ ςηπ καμπύληπ ξικξμξμικώμ ποξρτξοώμ ποξπ ςα αοιρςεοά Λιγνίτεσ Φυς. Αζριο ΔΕΘ υνδ. Κφκλ. Λδιωτϊν Άλλα Λδιωτϊν Πετρ. ΔΕΘ MW Σο ςχιμα δείχνει τυπικι καμπφλθ οικονομικϊν προςφορϊν για μία ϊρα. Θ ΟΣ διαμορφϊνεται ωσ θ τομι τθσ καμπφλθσ με τθ ηιτθςθ ςε MW. Οι διακεκομμζνεσ γραμμζσ παριςτοφν τθν κατάςταςθ χωρίσ ΑΠΕ. Όταν το φορτίο υπερβαίνει τα 4000 MW (δθλαδι το 85% των ωρϊν του ζτουσ), θ ΟΣ είναι χαμθλότερθ από τθν κατάςταςθ χωρίσ ΑΠΕ. Θ διαφορά είναι μεγάλθ ςτο εφροσ φορτίου MW, δθλαδι κατά το 60-65% των ωρϊν του ζτουσ.

7 ΟΤΣ ςε /MWh Πληρωμζσ χιλ Εξοικονόηςη λόγω ΑΠΕ ςε χιλ υνολικι εξοικονόμθςθ λόγω ΑΠΕ ςε ζνα ζτοσ: 734 εκατ. ΟΣ με ΑΠΕ ΟΣ χωρίσ ΑΠΕ Φορτίο ςε MW Εξοικονόμθ ςθ λόγω ΑΠΕ Πλθρωμζσ ςτθν ΘΑ χωρίσ ΑΠΕ Πλθρωμζσ ςτθν ΘΑ με ΑΠΕ Οι ΑΠΕ μειώμουμ τημ ΟΤΣ Σα ςχιματα δείχνουν τα αποτελζςματα προβολισ ςτο ςφνολο του ζτουσ 2010 τθσ κατάςταςθσ χωρίσ ΑΠΕ Σο πάνω ςχιμα δείχνει τθ ςυςχζτιςθ Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ με το μζγεκοσ τθσ ηιτθςθσ φορτίου (MW) ςφμφωνα με τα πραγματικά ςτοιχεία του 2011 για τυπικζσ εργάςιμεσ θμζρεσ του Λανουαρίου. Θ διακεκομμζνθ γραμμι είναι θ προβολι χωρίσ ΑΠΕ. Σο κάτω ςχιμα δείχνει για τθν τυπικι θμζρα του Λαν τθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων λόγω ΑΠΕ ςτισ πλθρωμζσ των Προμθκευτϊν για αγορά ενζργειασ από τθν Θμεριςια Αγορά ανάλογα με το φορτίο Προβάλλοντασ τθν τυπικι θμζρα ςτο ςφνολο του ζτουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυχνότθτεσ εμφάνιςθσ του φορτίου προκφπτει ότι οι ΑΠΕ το 2011 κα: Μειώςουν την ΟΤΣ κατά 9.5 /MWh Μειώςουν τισ πληρωμζσ των Προμηθευτών ςτην Ημερήςια Αγορά κατά 734 εκατ. Φορτίο ςε MW

8 (απολογιςτ.) 2010 (απολογιςτ.) 2011 (εκτίμθςθ) Μζςθ Οριακι Σιμι υςτιματοσ ( /MWh) Ακακ. Κατανάλωςθ Διαςυνδεδεμζνου (GWh) Απϊλειεσ (GWh) Πωλιςεισ (GWh) Μζςθ Οριακι Σιμι υςτιματοσ μετά απωλειϊν ( /MWh) Πλθρωμζσ Διαςφ. Επαρκοφσ Λςχφοσ (εκατ. ) Λογαριαςμόσ Προςαυξιςεων (εκατ. ) Πλθρωμζσ πζραν ΟΣ ( /MWh) φνολο Κόςτουσ Αγοράσ από τθ χονδρεμπορικι ( /MWh) Ρυκμιηόμενο κόςτοσ ΔΕΘ Διαςυνδ. ( /MWh) Επιπλζον κόςτοσ καυςίμου ωσ προσ το 2010 ( /MWh) Διαφορά κόςτουσ παραγωγισ από κόςτοσ αγοράσ ςτθν Θμεριςια Αγορά ( /MWh) Τποκοςτολόγθςθ απαςχ. Κεφ. ΔΕΘ (480 /MW αντί 800)- /MWh Διαφορά κόςτουσ παραγωγισ από κόςτοσ αγοράσ ςτθν Θμεριςια Αγορά ( /MWh) Το κόστος εμέργειας στημ Ημερήσια Αγορά αμταμακλά το συμολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής; Σο κόςτοσ αγοράσ από τθ χονδρεμπορικι περιλαμβανομζνων των διαφόρων προςαυξιςεων υπολείπεται του πλιρουσ κόςτουσ θλεκτροπαραγωγισ επειδι θ Οριακι Σιμι υςτιματοσ διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα. Οι αιτίεσ είναι αφενόσ οριςμζνεσ ρυκμίςεισ του Κϊδικα (τεχνικά ελάχιςτα, υδροθλεκτρικά), αφετζρου προβλιματα ςτον ανταγωνιςμό Θ χαμθλι ΟΣ οδθγεί ςε τεχνθτι αφξθςθ του Σζλουσ ΑΠΕ, το οποίο δεν ενοχλεί τουσ προμθκευτζσ αφοφ πλθρϊνεται απευκείασ από τουσ καταναλωτζσ

9 9 Παραγωγι ΑΠΕ και ΘΚΤΑ Διαςυνδεδεμζνου (GWh) 2009 (απολογιςτ.) 2010 (απολογιςτ.) 2011 (εκτίμθςθ) 2,721 3,148 4,631 Παραγωγι ΑΠΕ και ΘΚΤΑ Μθ Διαςυνδ. (GWh) υνολικι Παραγωγι ΑΠΕ και ΘΚΤΑ (GWh) 3,352 3,929 5,435 Μζςθ Σιμι αγοράσ ΑΠΕ και ΘΚΤΑ ( /MWh) Πλθρωμζσ προσ παραγωγοφσ ΑΠΕ (εκατ. ) Ζςοδα από ΔΕΘ από Μθ Διαςυνδεδεμζνο (εκατ. ) Ζςοδα από το Μθχανιςμό Αποκλίςεων (ΟΣ x ΑΠΕ Διαςυνδεδεμζνου ςε εκατ. ) Εκτίμθςθ υπολοίπου λογ/μοφ Ειδικοφ τζλουσ ΑΠΕ (εκατ. ) Εκτίμθςθ πωλιςεων (GWh) 55,074 55,193 55,397 Διαμόρφωςθ του Ειδικοφ τζλουσ ΑΠΕ ( /MWh) Αν οι ΑΠΕ είχαν capacity credit 20% Αμοιβι παραγωγϊν ΑΠΕ για Διαςφάλιςθ Επαρκοφσ Λςχφοσ (εκατ. ) Διαμόρφωςθ του Ειδικοφ τζλουσ ΑΠΕ ( /MWh) Επιπλζον, αν για τα ζςοδα από Μθχαν. Αποκλίςεων λαμβανόταν υπόψθ θ ΟΣ χωρίσ ΑΠΕ Ζςοδα από το Μθχανιςμό Αποκλίςεων (ΟΣ χωρίσ ΑΠΕ x ΑΠΕ Διαςυνδεδεμζνου ςε εκατ. ) Διαμόρφωςθ του Ειδικοφ τζλουσ ΑΠΕ ( /MWh) Επιπλζον, αν θ ΟΣ αντανακλοφςε το πραγματικό κόςτοσ θλεκτροπαραγωγισ Διαμόρφωςθ του Ειδικοφ τζλουσ ΑΠΕ ( /MWh) Διαφορά ςε % -51% -48% -45% Πόσο έπρεπε μα ήταμ το ειδικό τέλος ΑΠΕ; Ο πίνακασ παρουςιάηει τον υπολογιςμό του Ειδικοφ Σζλουσ ΑΠΕ κατ αρχιν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ. τθ ςυνζχεια υπολογίηει το Σζλοσ ΑΠΕ αν θ ςυνειςφορά τουσ υπολογιηόταν ςωςτά (ςυμμετοχι ςτθν ιςχφ κατά ζνα ποςοςτό 20%, υπολογιςμόσ τθσ ΟΣ χωρίσ ΑΠΕ για τα ζςοδα του μθχανιςμοφ αποκλίςεων) και αν θ ΟΣ αντανακλοφςε το πραγματικό κόςτοσ θλεκτροπαραγωγισ. Σο τζλοσ ΑΠΕ κα ιταν ςαφϊσ μικρότερο. Θ διαφορά είναι προσ όφελοσ των Προμθκευτϊν και ςε βάροσ των Καταναλωτϊν.

10 10 Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ σπεοςιμάςαι Θ Οριακι Σιμι υςτιματοσ υπολείπεται του πραγματικοφ κόςτουσ θλεκτροπαραγωγισ, με αποτζλεςμα τθν τεχνθτι αφξθςθ του Σζλουσ ΑΠΕ Οι πλθρωμζσ για τθ Διαςφάλιςθ Επαρκοφσ Λςχφοσ δεν ςυνυπολογίηονται ωσ εάν οι ΑΠΕ δεν ςυνειςζφεραν ςτθν ιςχφ Για τα ζςοδα του μθχανιςμοφ αποκλίςεων λαμβάνεται υπόψθ θ ΟΣ αφοφ ζχει αφαιρεκεί θ ενζργεια από ΑΠΕ, ενϊ χωρίσ αυτζσ θ ΟΣ κα ιταν ςαφϊσ υψθλότερθ (ςε αυτό το κόςτοσ οι ΑΠΕ υποκακιςτοφν κερμικι Θ/Π) Για τουσ τρεισ αυτοφσ λόγουσ υπερτιμάται το Ειδικό Σζλοσ ΑΠΕ (περίπου κατά 36 ζωσ 47%) Οι Προμθκευτζσ ωφελοφνται από τθν υπερτίμθςθ του Σζλουσ ΑΠΕ και οι Καταναλωτζσ ηθμιϊνονται

11 11 Μελλξμςική ενέλινη ςξσ Τέλξσπ ΑΠΕ τθ ςυνζχεια παρουςιάηεται προβολι ςτο μζλλον με ςκοπό τθν εκτίμθςθ τθσ μελλοντικισ εξζλιξθσ του Ειδικοφ Σζλουσ ΑΠΕ Ωσ μελλοντικό μείγμα θλεκτροπαραγωγισ λαμβάνεται το πρόγραμμα ΑΠΕ του ΤΠΕΚΑ, το οποίο ςυμπλθρϊκθκε με προςομοίωςθ με το μοντζλο PRIMES (E3MLab-ΕΜΠ) Από το 2013 οι εκπομπζσ CO2 κοςτολογοφνται ςφμφωνα με τθν πλθρωμι για τα δικαιϊματα εκπομπισ (υπόκεςθ τιμισ ETS ςτα 20 /τόνο CO2) Για τισ τιμζσ απορρόφθςθσ ΑΠΕ λαμβάνονται υπόψθ οι ρυκμίςεισ ΤΠΕΚΑ κατά κατθγορία ΑΠΕ και ΘΚΤΑ ςε ςτακερζσ τιμζσ του 2010.

12 % αφξηςησ φορτίου % ΑΠΕ 12 Τξ πξρξρςό ςηπ παοαγχγήπ ρςημ Ημεοήρια Αγξοά πξσ θα απξοοξτάςαι καςά ποξςεοαιόςηςα και θα απξζημιώμεςαι ρε καθξοιρμέμη ςιμή θα είμαι 33% ςξ 2020 και 22% ςξ Σενάριο Ζήτηςησ και ΑΠΕ 35% Ετιςιο % μεταβολισ Ηιτθςθσ 30% 25% % % % Παραγωγισ από ΑΠΕ-ΘΚΤΑ 10% 5% %

13 13 Τξ ποόγοαμμα αμάπςσνηπ ΑΠΕ ακξλξσθεί ςημ έκθερη ςξσ ΥΠΕΚΑ πξσ σπξβλήθηκε ρςημ Εσοχπαψκή Επιςοξπή ςξ Σςα μηριά θα αμαπςσυθεί ςξ 10% ςχμ ΑΠΕ ςξ 2020, έμαμςι 14% ςξ Ενζργεια ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (GWh) 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ΘΚΤΑ, Γεωκερμία, κλπ Θλιοκερμικά Φωτοβολταικά ,039 1,354 1,670 1,915 2,159 2,404 2,648 2,893 Βιομάηα ,071 1,234 Αιολικά 3,557 5,435 7,242 9,072 10,303 11,093 12,219 13,534 15,556 16,800 Μικρά ΤΘ ,052 1,155 1,187 1,219 1,251 1,283 1,315 1,347 φνολο ΑΠΕ και ΘΚΤΑ

14 Μζςη Τιμή αγοράσ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ( '2010/MWh) Προβολή της Μέσης Τιμής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Μικρά ΤΘ Αιολικά Βιομάηα Φωτοβολταικά Θλιοκερμικά ΘΚΤΑ, Γεωκερμία, κλπ. φνολο ΑΠΕ και ΘΚΤΑ Θ μζςθ τιμι αφορά το ςφνολο τθσ χϊρασ Θ προβολι υποκζτει τιμζσ ΑΠΕ που αντιςτοιχοφν ςε μθ επιδότθςθ των επενδφςεων Παρατθρείται μείωςθ τθσ μζςθσ τιμισ για τα φωτοβολταϊκά. Τφίςταται αβεβαιότθτα ςχετικά με το τμιμα των νζων Φ/Β που κα αναπτφςςονται ςε ςτζγεσ για τα οποία διατθρείται θ υψθλι τιμι. φμφωνα με τθν προβολι ςτο μζλλον, θ μζςθ τιμι απορρόφθςθσ ΑΠΕ και ΘΚΤΑ κα αυξθκεί ςε ςθμερινζσ τιμζσ ςε βραχυχρόνιο ορίηοντα, αλλά κα παραμείνει μακροχρόνια περίπου ςτα /MWh.

15 15 Οι ρσμξλικέπ πληοχμέπ ρςξσπ παοαγχγξύπ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ρυεδόμ θα πεμςαπλαριαρθξύμ ςξ 2020 ρσγκοιςικά με ςξ Οι πληοχμέπ για ηλιακά ςξ 2020 θα απξςελξύμ ςξ 27% ςχμ ρσμξλικώμ πληοχμώμ, εμώ ςα ηλιακά ρσμειρτέοξσμ με 15% ρςη ρσμξλική παοαγχγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 3,500 3,000 2,500 Πληρωμζσ προσ παραγωγοφσ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εκατ. '2010) 2,000 1,500 1, ΘΚΤΑ, Γεωκερμία, κλπ Θλιοκερμικά Φωτοβολταικά Βιομάηα Αιολικά ,051 1,136 1,258 1,400 1,619 1,754 Μικρά ΤΘ φνολο ΑΠΕ και ΘΚΤΑ ,246 1,556 1,785 1,971 2,203 2,418 2,728 2,960

16 16 Αβεβαιόςηςεπ ρυεςικά με ςημ ποόβλεφη ςηπ ενέλινηπ ςηπ ΟΤΣ ρςξ μέλλξμ Αυξανομζνθσ τθσ παραγωγισ ΑΠΕ κα υπάρχει πικανότθτα θ ιςχφσ ΑΠΕ να υπερβαίνει το φορτίο ςε οριςμζνεσ ϊρεσ. Αλλά και κατά τισ λοιπζσ ϊρεσ, το εναπομζνον φορτίο ςυχνά κα υπερβαίνει τα τεχνικά ελάχιςτα των μονάδων. Προσ το 2020, αρκετζσ ϊρεσ το χρόνο θ ΟΣ κα είναι μθδζν ι τεχνθτά ςε πολφ χαμθλά επίπεδα Αν δεν τροποποιθκοφν διατάξεισ του Κϊδικα ςχετικά με τον κακοριςμό τθσ ΟΣ, θ λειτουργία τθσ Θμεριςιασ Αγοράσ δεν κα ζχει νόθμα κατά τα ζτθ κοντά ςτο Για τθν πρόβλεψθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ΟΣ ςτο μζλλον, υποκζτουμε ότι γίνονται τροποποιιςεισ και θ ΟΣ κακορίηεται είτε διοικθτικά είτε μζςω των οικονομικϊν προςφορϊν ςφμφωνα με το είδοσ τθσ κερμικισ θλεκτροπαραγωγισ που βρίςκεται κατά ϊρα ςε διακεςιμότθτα λειτουργίασ ι ςε τεχνικό ελάχιςτο Με βάςθ τθν υπόκεςθ αυτι, θ ΟΣ κα διαμορφϊνεται περίπου όπωσ και ςιμερα αλλά κα λαμβάνεται υπόψθ θ πλθρωμι για δικαιϊματα εκπομπισ CO2 ωσ τμιμα του μεταβλθτοφ κόςτουσ

17 MW /MWh Φορτίο 2010 Φορτίο Φορτίο Καμπφλη διάρκειασ φορτίου Ωρεσ κατ' ζτοσ ΟΣ 2010 ΟΣ ΟΣ Καμπφλη διάρκειασ ΟΤΣ Ωρεσ κατ' ζτοσ Προβολή Φορτίου και ΟΤΣ στο μέλλομ Θ προβολι του φορτίου του Διαςυνδεδεμζνου ςτο μζλλον προζρχεται από το μοντζλο PRIMES και λαμβάνει υπόψθ τθ διαςφνδεςθ Κυκλάδων μετά το 2015 Θ προβολι τθσ ΟΣ ςτο μζλλον ςτθρίηεται ςε υπόκεςθ μεταβολισ των κανόνων για τον κακοριςμό τθσ ΟΣ ςτθν περίπτωςθ μεγάλθσ ςυνειςφοράσ ΑΠΕ ϊςτε θ ΟΣ να κακορίηεται περίπου όπωσ και ςιμερα και να μθν είναι τεχνθτά μθδζν ι ςε πολφ μικρό επίπεδο λόγω ΑΠΕ Θ καμπφλθ ΟΣ του 2015 είναι ςαφϊσ μετατοπιςμζνθ προσ τα πάνω ςυγκριτικά με τθν καμπφλθ του 2010 λόγω κόςτουσ αγοράσ δικαιωμάτων εκπομπισ CO2 Λαμβάνεται υπόψθ αφξθςθ των τιμϊν υδρογονανκράκων κατά 4% το χρόνο ςε ςτακερζσ τιμζσ

18 '2010/MWh 18 Ποξβξλή ΟΤΣ και κόρςξσπ Η/Π Μζςο ςυνολ. Κόςτοσ Θ/Π Οριακι Σιμι υςτιματοσ Θ αφξθςθ του κόςτουσ Θ/Π είναι απότομθ μετά το 2013 και μζχρι το 2015 λόγω των πλθρωμϊν για τα δικαιϊματα εκπομπισ CO2 ςτο πλαίςιο του μθχανιςμοφ ETS. Θ αφξθςθ του μζςου ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ θλεκτροπαραγωγισ κα ιταν ςαφϊσ μεγαλφτερθ αν δεν υπιρχε θ αυξθμζνθ ςυνειςφορά από ΑΠΕ γιατί κα ιταν μεγαλφτερεσ οι πλθρωμζσ για αγορά δικαιωμάτων εκπομπισ CO2. Θ μείωςθ ςτισ πλθρωμζσ δικαιωμάτων που επιτυγχάνεται κυρίωσ μζςω των ΑΠΕ αντιςτακμίηει το μεγαλφτερο τμιμα του αυξθμζνου κόςτουσ παραγωγισ από ΑΠΕ ςυγκριτικά με κερμικι θλεκτροπαραγωγι. Για το λόγο αυτό ςτακεροποιείται το κόςτοσ Θ/Π μετά το 2015.

19 '10/MWh 19 Η ποξβξλή ρςξ μέλλξμ, με σπόθερη μεςαβξλήπ ςχμ καμόμχμ διαμόοτχρηπ ςηπ ΟΤΣ, δείυμει ρημαμςική αύνηρη ςξσ Ειδικξύ Τέλξσπ ΑΠΕ, ετόρξμ σπξλξγίζεςαι ρύμτχμα με ςξσπ ιρυύξμςεπ ρήμεοα καμόμεπ, ςξ ξπξίξ ρε ρςαθεοέπ ςιμέπ θα αμέλθει ρςα 10 /MWh ςξ 2015 και ρςα 12.6 /MWh ςξ Το 56% του Τέλους ΑΠΕ το 2020 θα οφείλεται στα ηλιακά με συμεισφορά μόμο 15% στις ΑΠΕ Συνολικό Τζλοσ ΑΠΕ χωρίσ επιχορήγηςη πενδφςεων (Συνεκτίμηςη εςόδων από ΔΕΗ) υμμετοχι ΘΚΤΑ, Γεωκερμία, κ.λ.π υμμετοχι Θλιοκερμικϊν υμμετοχι Φωτοβολταίκϊν υμμετοχι Βιομάηασ υμμετοχι Αιολικϊν υμμετοχι μικρϊν ΤΘ Διαμόρφωςθ Ειδικοφ τζλουσ ΑΠΕ ςφμφωνα με ιςχφοντεσ κανόνεσ ( /MWh) Για ηην πποβολή ηος Τέλοςρ ΑΠΕ ζηο μέλλον ελήθθη η ΟΤΣ αθού αθαιπέθηκαν οι ΑΠΕ, ππάγμα πος ςποεκηιμά ζημανηικά ηο κόζηορ πος οι ΑΠΕ ςποκαθιζηούν

20 20 Ποξβξλή ςχμ πληοχμώμ ποξπ παοαγχγξύπ ΑΠΕ με βάρη ςα ςιμξλόγια και ςξ ποόγοαμμα δοάρηπ για ςιπ ΑΠΕ ςξσ ΥΠΕΚΑ 3,500 3,000 2,500 Πληρωμζσ προσ παραγωγοφσ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εκατ. '2010) % ςωρευτικά , , , ΘΚΤΑ, Γεωκερμία, κλπ Θλιοκερμικά Φωτοβολταικά Βιομάηα Αιολικά ,051 1,136 1,258 1,400 1,619 1,754 Μικρά ΤΘ φνολο ΑΠΕ και ΘΚΤΑ ,246 1,556 1,785 1,971 2,203 2,418 2,728 2, ΘΚΤΑ, Γεωκερμία % ςτθν ενζργεια % αμοιβζσ Θλιοκερμικά Φωτοβολτ Βιομάηα Αιολικά Μικρά ΤΘ

21 21 Οι ΑΠΕ ρσμειρτέοξσμ καςά έμα πξρξρςό ρςη διαρτάλιρη ιρυύξπ Οι ΑΠΕ ενξικξμξμξύμ κόρςξπ κασρίμξσ και κόρςξπ πληοχμώμ για δικαιώμαςα εκπξμπήπ CO2 Αμ λητθξύμ ασςά σπόφη για ςξμ σπξλξγιρμό ςξσ πξρξύ πξσ καςαβάλλει για ςιπ ΑΠΕ ξ μηυαμιρμόπ απξκλίρεχμ, ςξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ θα είμαι ρυεςικά ρςαθεοό ρςξ υοόμξ Ειδικό Τζλοσ ΑΠΕ /MWh (τιμζσ του 2010) Διόρκωςθ ΟΣ λόγω Capacity Credit Διόρκωςθ ΟΣ ςφμφωνα με κόςτοσ εξοικονομοφμενο λόγω ΑΠΕ Σζλοσ ΑΠΕ αν εφαρμόηονταν οι ςθμερινοί κανόνεσ Σζλοσ ΑΠΕ με βάςθ ςωςτό υπολογιςμό

22 22 Είμαι ςξ Τέλξπ ΑΠΕ η καςάλληλη μέθξδξπ ρςημ ποξξπςική ςξσ 2020; Κατθγορθματικά όχι Σο Ειδικό Σζλοσ ΑΠΕ ςχεδιάςκθκε για τθν εποχι μικρισ παραγωγισ από ΑΠΕ Προςδιορίηεται ωσ μζτρο του κόςτουσ ΑΠΕ επιπλζον τθσ κερμικισ Θ/Π αφαιρουμζνου του κόςτουσ καυςίμου που υποκακίςταται από τισ ΑΠΕ Θ μζτρθςθ αυτι δεν είναι δυνατι μζςω τθσ ΟΣ όταν θ παραγωγι ΑΠΕ είναι ςθμαντικό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ θλεκτροπαραγωγισ: χρειάηεται νζα μζκοδοσ Οι κανόνεσ τθσ Θμεριςιασ Αγοράσ πρζπει να αλλάξουν ριηικά ιδίωσ μετά το 2015 γιατί θ διαμόρφωςθ τθσ Οριακισ Σιμισ υςτιματοσ όπωσ γίνεται ςιμερα δεν κα ζχει νόθμα λόγω τθσ μεγάλθσ ςυμμετοχισ των ΑΠΕ. Αν διατθρθκοφν οι ςθμερινοί κανόνεσ, θ ΟΣ ι κα αποκλίνει ςυνεχϊσ από το πραγματικό κόςτοσ τθσ κερμικισ Θ/Π ι κα κακορίηεται διοικθτικά. Ιδθ θ πρακτικι των δφο τελευταίων ετϊν υπερτίμθςε το Σζλοσ ΑΠΕ πράγμα που δρα προσ όφελοσ των Προμθκευτϊν και ςε βάροσ των Καταναλωτϊν τθν προοπτικι το 2020, οι ΑΠΕ κα εξοικονομοφν όχι μόνο καφςιμο αλλά και πλθρωμζσ για δικαιϊματα εκπομπισ CO2, τα οποία κα είναι θ βαςικι αιτία αφξθςθσ του κόςτουσ τθσ θλεκτροπαραγωγισ Θ υπερτίμθςθ του Ειδικοφ Σζλουσ ΑΠΕ αυξάνει τθν επιςφάλεια χρθματοδότθςθσ των ΑΠΕ γιατί θ είςπραξι του (επιπλζον των τιμολογίων των Προμθκευτϊν) κεωρείται παράγων «ρυκμιςτικοφ κινδφνου» ιδίωσ όταν το Σζλοσ αυξάνεται.

23 23 Επιπςώρειπ αμ δεμ ακξλξσθείςξ ςξ ποόγοαμμα για ςιπ ΑΠΕ μέυοι ςξ 2020 και βέβαια είυαμε σπξυοέχρη αγξοάπ δικαιχμάςχμ εκπξμπήπ από ςξμ ETS (απξςελέρμαςα ποξρξμξίχρηπ μξμςέλξσ PRIMES) Έηορ 2020 Πποβολέρ PRIMES Δείκηηρ ΑΠΕ ωρ % ακαθάπιζηηρ ηελικήρ καηανάλωζηρ % ΑΠΕ ζηην Ηλεκηποπαπαγωγή Σςνολικέρ εκπομπέρ CO2 (εκ.) Εκπομπέρ CO2 (εκ.) Η/Π Πληπωμέρ ETS (20 /ηco2) Πληπωμέρ ETS (30 /ηco2) Με ΑΠΕ Χωπίρ ΑΠΕ 20% 13% 40% 25% 76,2 90 (+18%) 31,9 43,3 (36%) 635 εκ. 870 εκ. 960 εκ εκ. Έηορ 2020 Πποβολέρ PRIMES Με ΑΠΕ Χωπίρ ΑΠΕ Μέζο κόζηορ Η/Π ( /MWh) 99,7 100,8 Μέζο εηήζιο κόζηορ κεθαλαίος και ζςνηήπηζηρ ( /MWh) Μέζο εηήζιο κόζηορ καςζίμος και λειηοςπγίαρ ( /MWh) Μέζο εηήζιο κόζηορ πληπωμών ETS και θόπων ( /MWh) Μεηαβολή ειδικού ηέλοςρ ΑΠΕ ( /MWh) 56,5 49,2 35,3 41,4 7,9 10,2 Η ανάπηςξη ηων ΑΠΕ δεν επιβαπύνει ηο μέζο κόζηορ Η/Π ηο 2020: Χωπίρ ηιρ ΑΠΕ μειώνεηαι ηο κόζηορ κεθαλαίος, αςξάνει όμωρ ηόζο ηο κόζηορ καςζίμος όζο και οι πληπωμέρ CO2. Η αύξηζη αςηή είναι μεγαλύηεπη από ηη μείωζη ηος κόζηοςρ κεθαλαίος ακόμα και για σαμηλή ηιμή CO2 (20 /η)! -1,2

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις. Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις. Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ Ανάλυση και Προβλέψεις Παντελή Κάπρου Καθηγητή Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε.Μ.Π. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ

Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ Η Στρατηγική για τισ ΑΠΕ και οι επιπτώςεισ για την αγορά ενέργειασ Καθηγητήσ Παντελήσ Κάπροσ E3MLab, Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Δεκέμβριοσ 2009 Στόχοι για την Ελλάδα Ευρωπαϊκζσ Οδηγίεσ για το πακζτο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 10 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι 8μινου 10/09

Διαβάστε περισσότερα

Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ

Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ εταιρεία του Ομίλου Επενδφςεισ ςε ζργα Βιομάηασ και Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ Δρ. Σπφροσ Κιαρτηισ Conference Advances in Biomass and Bioenergy Technologies Καςτοριά 8 Μαρτίου 2016 Η εγρώξηα αγνξά ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ εφρεςθσ του κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων χωρίηεται ςε διαφορετικζσ τεχνικζσ μεκόδουσ: Α) Την απορροφητική ή πλήρη κοςτολόγηςη Β) Την οριακή ή άμεςη κοςτολόγηςη Απορροφητική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 7. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση τος Κοστολογικού Πποβλήματορ Πλιρθσ ι Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτό Ά Φλεσ Άμεςθ Εργαςία Οριακι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτά Γ.Β.Ε. Στακερό Στακερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin

Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin Πόροι και διεθνές εμπόριο: Το σπόδειγμα Heckscher-Ohlin 1 Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin με δφο παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ: Υποκζςεισ 1. Δφο χϊρεσ, δφο ομογενι προϊόντα, δφο ομογενείσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 20 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο)

ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο) ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο) χήμα Κφκλωμα RLC ςε ςειρά χήμα 2 Διανυςματικι παράςταςθ τάςεων και ρεφματοσ Ζςτω ότι ςτο κφκλωμα του ςχιματοσ που περιλαμβάνει ωμικι, επαγωγικι και χωρθτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο : _ Θ Ε Μ Α 1 ο Α. Ν α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ο φ ν ο ι α κ ό λ ο υ κ ε σ π ρ ο τ ά ς ε ι σ μ ε τ ο

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ Συχνά ςυμβαίνει ςτα πρϊτα ςτάδια ενόσ βελτιωτικοφ προγράμματοσ να μθν υπάρχει επαρκι ποςότθτα γενετικοφ υλικοφ των νζων ςειρϊν, γεγονόσ που δυςχεράνει τθν πραγματοποίθςθ πειραμάτων αξιολόγθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν ΕΦΚ ςτα προϊόντα καπνοφ και πετρελαίου

Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν ΕΦΚ ςτα προϊόντα καπνοφ και πετρελαίου Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν ΕΦΚ ςτα προϊόντα καπνοφ και πετρελαίου Athens Tax Forum 1 Απριλίου 217 Τον Ιανουάριο 217 (Οκτ 216 για το πετρζλαιο κζρμανςθσ) αυξικθκαν οι ςυντελεςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ»

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Κλαδικϊν Μελετϊν Ιοφλιοσ 2014 Ειςαγωγή Η ελλθνικι οικονομία δζχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Κυκλικι Οικονομία Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Product design ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΟΤΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008

Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ. ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008 Προσαρμογή του Ηλεκτρικού Τομέα της Ελλάδας στη νέα πολιτική της ΕΕ για το Κλίμα και τις ΑΠΕ Παντελή Κάπρου Καθηγητή ΕΜΠ ΙΕΝΕ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 2008 Υποχρεωτικοί Στόχοι για την Ελλάδα το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-08-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30-05-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Ζέρβας Γ., Χατζηγεωργίου Ι. και Γαλλιάκις Κ. Εργαςτήριο Φυςιολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ.

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ. Ερϊτθςθ 1 Μια μελζτθ πραγματοποιείται για να εξετάςει αν θ μετεμμθνοπαυςιακι ορμονικι κεραπεία ζχει προςτατευτικό ρόλο για τθν πρόλθψθ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου. 1013 γυναίκεσ με οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι και χωροταξικι αξιολόγθςθ τθσ διείςδυςθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθ φρο Γυάρο. Καραντϊνθσ Νικόλαοσ - Φϊςκολοσ Ακανάςιοσ

Σεχνικι και χωροταξικι αξιολόγθςθ τθσ διείςδυςθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθ φρο Γυάρο. Καραντϊνθσ Νικόλαοσ - Φϊςκολοσ Ακανάςιοσ Σεχνικι και χωροταξικι αξιολόγθςθ τθσ διείςδυςθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθ φρο Γυάρο Καραντϊνθσ Νικόλαοσ - Φϊςκολοσ Ακανάςιοσ Επιβλζπων : Γεϊργιοσ Χ Κάραλθσ (Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ) Ακινα, Ιανουάριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ανακφκλωςθσ Πλαςτικϊν

Τεχνολογία Ανακφκλωςθσ Πλαςτικϊν Τεχνολογία Ανακφκλωςθσ Πλαςτικϊν Οριςμόσ ανακφκλωςθσ θ διεργαςία μζςω τθσ οποίασ τα άχρθςτα υλικά από το ρεφμα των ςτερεϊν αποβλιτων: ςυλλζγονται διαχωρίηονται επεξεργάηονται με ςτόχο τθ δθμιουργία νζων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α

Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α 2-3 Δ ε κε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 7 Εκνικό Στάδιο Βαρςοβίασ - Εκκεςιακό Κζντρο PGE National Stadium Η Πολωνική

Διαβάστε περισσότερα

Βάρειπ Δεδξμέμωμ. Επγαστήπιο ΙΙ. Τμήμα Πλεπουοπικήρ ΑΠΘ

Βάρειπ Δεδξμέμωμ. Επγαστήπιο ΙΙ. Τμήμα Πλεπουοπικήρ ΑΠΘ Βάρειπ Δεδξμέμωμ Επγαστήπιο ΙΙ Τμήμα Πλεπουοπικήρ ΑΠΘ 2016-2017 2 Σκξπόπ ςξσ 2 ξσ εογαρςηοίξσ Σκοπόρ αςτού τος επγαστεπίος είναι: Η μελέτε επωτεμάτων σε μία μόνο σσέσε. Εξετάδοςμε τοςρ τελεστέρ επιλογήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ. Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ

ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ. Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΕΣΑΔΟΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Μιςθρλισ Δθμιτριοσ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 1 Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 4 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών

Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών Κάκε ςυνδυαςμόσ λειτουργίασ, περιοριςμϊν και ςτόχων, οδθγεί ςε ζνα μζτρο τθσ απόδοςθσ τθσ λειτουργίασ του εξαρτιματοσ και περιζχει μια ομάδα ιδιοτιτων των υλικϊν. Αυτι θ ομάδα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 20 Δεκεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 11/μηνο 11/μηνο Μεηαβολή % 11/μήνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ενάρια με το μοντζλο PRIMES

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ενάρια με το μοντζλο PRIMES ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ενάρια με το μοντζλο PRIMES Παντελισ Κάπροσ, Κακθγθτισ ΕΜΠ Μελζτθ για το ΙΟΒΕ Παρουςίαςθ 14 Ιουλίου 2011 Οι ςτόχοι τθσ ενεργειακισ ςτρατθγικισ 2 Η απειλι

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Β. Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ. Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ. Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά

Τάξη Β. Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ. Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ. Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά Τάξη Β Φυςικθ Γενικθσ Παιδείασ Τράπεζα ιεμάτων Κεφ.1 ο ΘΕΜΑ Δ Για όλεσ τισ αςκθςεισ δίνεται η ηλεκτρικθ ςταιερά k 2 9 9 10 Nm 2 1. Δφο ακίνθτα ςθμειακά θλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μq και q 2 = + 3 μq, βρίςκονται

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f.

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f. .. Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ Ζςτω θ ςυνάρτθςθ : A θ οποία είναι " ". Τότε ορίηεται μια νζα ςυνάρτθςθ, θ μζςω τθσ οποίασ το κάκε ιςχφει y. : A με Η νζα αυτι ςυνάρτθςθ λζγεται αντίςτροφθ τθσ. y y A αντιςτοιχίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ

Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ 1 Μάκθςθ κατανομισ πικανότθτασ Σε όλθ τθν ανάλυςθ μζχρι τϊρα ζγινε ςιωπθρά θ παραδοχι ότι γνωρίηουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων H εκτίμθςθ των ποςοτιτων «Θ αειφορία του δάςουσ είναι προχπόκεςθ για τθν ςωτθρία του περιβάλλοντοσ, του κλίματοσ και του ανκρϊπου.» Μεταφορά ξυλείασ από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Θεωρθτικόσ οριςμόσ: θ απαςχόλθςθ που προκφπτει όταν ςτον επικρατοφντα πραγματικό μιςκό θ ςυνολικι ηιτθςθ εργαςίασ είναι ίςθ με τθν ςυνολικι προςφορά εργαςίασ (μπορεί να υπάρχει ανεργία αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Σπφροσ Καρφτςασ Οικονομολόγοσ M.Sc. Τμιμα Γεωκερμικισ Ενζργειασ Σκοπόσ ζρευνασ 1. Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2017 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1 επτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 2 ο Σρίμθνο 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα