ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κοηάνθ) ΤΗΛ και , FAX ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζμα: «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά» Σο Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κοηάνθ) του ΣΕΙ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, επικυμϊντασ να ςτθρίξει τθν τοπικι οικονομία, τον κλάδο τθσ γοφνασ, τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ και τουσ εξαγωγείσ ςυνεχίηει για 3 θ χρονιά (ςε ςυνζχεια από το Σμιμα Διεκνοφσ Εμπορίου) τθν διοργάνωςθ του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου «Εμπορικζσ και e-ςυναλλαγζσ ςτα Ρωςικά» ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΕΙ ΔΜ με δφο τάξεισ ςτθν Καςτοριά και ςτθν Κοηάνθ. Σκοπόσ του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου είναι θ κατάρτιςθ ςτα ρωςικά και ειδικότερα ςε αυτά που αφοροφν τισ ςυναλλαγζσ που ςχετίηονται με τισ εμπορικζσ, τουριςτικζσ και τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. τοχεφει επίςθσ ςτθν κατάρτιςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ για τθν αξιοποίθςι τουσ ςτθν προβολι και τισ πωλιςεισ. Σε ποιουσ απευκφνεται Απευκφνεται ςε πτυχιοφχουσ οικονομικϊν ςχολϊν Πανεπιςτθμίων, ςε πτυχιοφχουσ ςχολϊν ΔΟ των ΣΕΙ, ςε φοιτθτζσ των Σμθμάτων του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ. Επίςθσ ςε πτυχιοφχουσ άλλων επιςτθμονικϊν ειδικοτιτων, ςε εξαγωγείσ, ςε γουνοποιοφσ, ςε τουριςτικοφσ πράκτορεσ, ςε αςφαλιςτζσ, ςε εκτελωνιςτζσ, ςε μεταφορείσ, ςε ξεναγοφσ, ςε διευκυντζσ, προϊςταμζνουσ, και υπευκφνουσ πωλιςεων, ςε υπαλλιλουσ εκκεςιακϊν κζντρων γοφνασ, τουριςτικϊν

2 επιχειριςεων, ξενοδοχείων, εξαγωγικϊν και επενδυτικϊν επιχειριςεων, που δραςτθριοποιοφνται ςτθ παρευξείνια αγορά. Οι ςτόχοι του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου Σο ςεμινάριο ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ από τουσ καταρτιηόμενουσ: τθσ εμπορικισ, τουριςτικισ και επιχειρθςιακισ ορολογίασ ςτα ρωςικά ςε ςυνδυαςμό με τισ δεξιότθτεσ των αυτοματοποιθμζνων εφαρμογϊν, του θλεκτρονικοφ εμπορίου κακϊσ και τθσ προβολισ προϊόντων και υπθρεςιϊν μζςω του διαδικτφου, με αγορά ςτόχο τθ Ρωςικι, τθν Ουκρανικι και τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ ΚΑΚ, προκειμζνου να καλυφκοφν οι αυξθμζνεσ ανάγκεσ τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ. υγκεκριμζνα ςε πάνω από 3000 γουνοποιθτικζσ, τουριςτικζσ, ξενοδοχειακζσ και εξαγωγικζσ επιχειριςεισ δραςτθριοποιοφνται ςτθν Καςτοριά, ςτθ ιάτιςτα και γενικότερα ςτθ Δυτικι Μακεδονία. Θα δοκεί επίςθσ ςτουσ καταρτιηόμενουσ θ δυνατότθτα να γνωρίςουν τθν κουλτοφρα, τισ διαδικαςίεσ του εμπορίου και τθσ προβολισ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν τθσ αγοράσ τθσ Ρωςίασ, τθσ Ουκρανίασ και των υπολοίπων χωρϊν τθσ ΚΑΚ. Προκειμζνου να αποβεί αποτελεςματικότερθ θ κατάρτιςθ κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία και ςτθν αξιολόγθςθ οι νζεσ τεχνολογίεσ. Επιμορφωτικι περίοδοσ Σο ςεμινάριο κα λειτουργιςει με νζα και παλιά τμιματα τθν περίοδο από τθν 1 Οκτωβρίου 2014 ζωσ ςτισ 26 Ιουνίου 2015, κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά και ςτθν Κοηάνθ. Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Οι ςυμμετζχοντεσ των ςεμιναρίων κα υποβλθκοφν ςε αξιολόγθςθ μία μόνο φορά με τθν μζκοδο των πολλαπλϊν επιλογϊν (Multiple Choice) με τθν ολοκλιρωςθ των ςεμιναρίων και κα τουσ απονεμθκοφν πιςτοποιθτικά παρακολοφκθςθσ. Η κλίμακα βακμολόγθςθσ κυμαίνεται από Δικαίωμα ςτθν τελικι εξζταςθ/αξιολόγθςθ ζχουν όλοι όςοι ζχουν παρακολουκιςει τουλάχιςτον το 75% των μακθμάτων. Οι υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν ανάλογθ βεβαίωςθ. Ημζρεσ και Ώρεσ Υλοποίθςθσ - Τόποσ Διεξαγωγισ προγράμματοσ Σο επιμορφωτικό ςεμινάριο κα διεξαχκεί τισ κακθμερινζσ απογευματινζσ ϊρεσ από ζωσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ. Η ϊρα τθσ διάλεξθσ κακορίηεται ςε 45 λεπτά ενϊ το διάλειμμα ςε 15 λεπτά. ε περίπτωςθ αλλαγισ του

3 ωρολογίου προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ κα ενθμερϊνεται εγκαίρωσ από τθν ιςτοςελίδα του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ Προι παρακολοφκθςθσ του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου Η ςυμμετοχι ςτισ διαλζξεισ, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και εξετάςεισ που αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν είναι υποχρεωτικι Οι ϊρεσ των διαλζξεων τθροφνται με ακρίβεια και οι παρουςίεσ των εκπαιδευόμενων λαμβάνονται ςτο πρϊτο τζταρτο τθσ ϊρασ. ε περίπτωςθ που κακυςτεριςει ο εκπαιδευόμενοσ οφείλει να υπογράψει ςτο παρουςιολόγιο με ςχετικι ςθμείωςθ. Οι απουςίεσ των εκπαιδευόμενων πρζπει να είναι λιγότερεσ από το 25% των ςυνολικϊν ωρϊν διδαςκαλίασ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ορίου των απουςιϊν ο εκπαιδευόμενοσ δεν ζχει το δικαίωμα ςτθν εξζταςθ/αξιολόγθςθ. Κόςτοσ Επιμορφωτικοφ Σεμιναρίου το κόςτοσ του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου ανζρχεται ςυνολικά για τα δίδακτρα των 9 μθνϊν: για τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςτα ρωςικά ςε 360 ευρϊ και όςοι επιλζξουν και τθν προςφορά των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν ςε επιπλζον 90 ευρϊ. Σα μθνιαία δίδακτρα διαμορφϊνονται ανάλογα, ςε 40 ι 50 ευρϊ. τθν τιμι του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που κα διανεμθκεί. Τρόποσ καταβολισ διδάκτρων: Α. Κατάκεςθ ςε αρικμό Λογαριαςμοφ Τραπζηθσ : α) προκαταβολι 40 ευρώ κατά τθν εγγραφι για τα Τμιματα Α1-4, Α2-4, Β1-4. Καταβολι για τθν 1 θ δόςθ τον 2 ο μινα του ποςοφ των 80 ευρϊ και για τθν 2 θ και 3 θ δόςθ τον 5 ο και 8 ο μινα του ποςοφ των 120 ευρώ, για αυτοφσ που κα επιλζξουν μόνο τισ «Εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςτα Ρωςικά». β) προκαταβολι 50 ευρώ κατά τθν εγγραφι για τα Τμιματα Α1-4, Α2-4, Β1-4. Καταβολι για τθν 1 θ δόςθ τον 2 ο μινα του ποςοφ των 100 ευρϊ και για τθν 2 θ και 3 θ δόςθ τον 5 ο και 8 ο μινα το ποςό των 150 ευρώ, για αυτοφσ που κα επιλζξουν το

4 ςυνολικό πακζτο, τισ «Εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςτα Ρωςικά» μαηί με τισ «Εςυναλλαγζσ». γ) προκαταβολι 100 ευρώ κατά τθν εγγραφι για το Τμιμα Γ1-4. Καταβολι για τθν 1 θ δόςθ τον 2 ο μινα του ποςοφ των 200 ευρϊ και για τθν 2 θ και 3 θ δόςθ τον 5 ο και 8 ο μινα το ποςό των 300 ευρώ, για αυτοφσ που κα επιλζξουν το ςυνολικό πακζτο, τισ «Εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςτα Ρωςικά» μαηί με τισ «Ε-ςυναλλαγζσ». Κατάκεςθ ςε αρικμό Λογαριαςμοφ Τραπζηθσ Επωνυμία: Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων και Ζρευνασ του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ. Εκνικι Τράπεηα: IBAN GR Αρικμόσ Λογαριαςμοφ Τποχρεωτικά αναγράψτε το επϊνυμο και όνομα πλθρωμισ ςασ ςτθν τραπεηικι εντολι Ακφρωςθ Συμμετοχισ Ακφρωςθ ςυμμετοχισ από τον εγγραφόμενο ςτο επιμορφωτικό ςεμινάριο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφωσ με αίτθςθ του και ςυνεπάγεται τα ακόλουκα: Επιςτροφι του 50% τθσ προκαταβολισ αν θ διακοπι πραγματοποιθκεί τισ πρϊτεσ 20 θμζρεσ του προγράμματοσ. Σο μθ επιςτρεφόμενο 50% τθσ προκαταβολισ αφορά τα διαδικαςτικά ζξοδα διαχείριςθσ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ κα επιςτρζφεται το υπόλοιπο ποςό των μθνϊν που δεν κα παρακολουκιςει ο εγγεγραμμζνοσ, υπολογιηόμενουσ από τον επόμενο μινα που κατατίκεται θ αίτθςθ διακοπισ. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ Α. Τποβολι θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτθν ιςτοςελίδα Β. Τποβολι δικαιολογθτικϊν 1. Τπογεγραμμζνθ ζντυπθ αίτθςθ ςυμμετοχισ 2. Απλι φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Σ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ι Απολυτθρίου Λυκείου ι Βεβαίωςθ ςπουδϊν των φοιτθτϊν από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ που φοιτοφν. 3. Απλι φωτοτυπία ταυτότθτασ

5 4. Μία πρόςφατθ ζγχρωμθ φωτογραφία 5. Σραπεηικό αντίγραφο κατάκεςθσ τθσ ανάλογθσ προκαταβολισ. Οργάνωςθ Επιμορφωτικοφ Σεμιναρίου Σο Επιμορφωτικό ςεμινάριο «Εμπορικζσ και Ε-ςυναλλαγζσ ςτα Ρωςικά» κα λειτουργιςει με δφο τάξεισ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ : 1. Α τάξθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ. 2. Β τάξθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά. Αναλυτικι κεματολογία ανά τμιμα 1. Εμπορικζσ και Ε-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά για αρχαρίουσ (1 ο Επίπεδο) Τμιμα Α άτομα ανά τμιμα 4 ϊρεσ τθ βδομάδα: 2 ώρεσ τθν εβδομάδα ρωςικι γλώςςα. Σφνολο διδακτικών ωρών 70 για 9 μινεσ, με 40 ευρώ το μινα. Περιλαμβάνει εκμάκθςθ, χριςθ κατανόθςθ και παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου, ειςαγωγι ςτθ βαςικι εμπορικι και επιχειρθςιακι ορολογία, ζτςι ϊςτε οι καταρτιηόμενοι να μποροφν να γράφουν απλά κείμενα και επιςτολζσ και να μποροφν να επικοινωνοφν άνετα ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ. και κατ επιλογι 2 ώρεσ τθν εβδομάδα. Μόνο με 10 ευρώ επιπλζον το μινα (ςφνολο διδακτικών ωρών 70 για 9 μινεσ), ςασ παρζχετε θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ άλλων τόςων ωρϊν διδαςκαλίασ εργαςτθριακϊν μακθμάτων ςτισ αυτοματοποιθμζνεσ εφαρμογζσ (eςυναλλαγζσ). α) εφαρμογζσ γραφείου: βαςικζσ γνϊςεισ Η/Τ, επεξεργαςτισ κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, . Εκμάκθςθ βαςικϊν μεκόδων διοίκθςθσ εξαγωγικϊν επιχειριςεων και εξαγωγικοφ μάρκετινγκ β) ψθφιακζσ επικοινωνίεσ: φυλλομετρθτζσ, internet, , νζεσ τεχνολογίεσ προβολισ και θλεκτρονικοφ εμπορίου, καταςκευι ιςτοςελίδων προβολισ προϊόντων και υπθρεςιϊν

6 Σα εργαςτθριακά αυτά μακιματα κα πραγματοποιοφνται ςτα υπερςφγχρονα εργαςτιρια του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά. υνολικά Δίδακτρα 9 μθνϊν για διδακτικζσ 140 ϊρεσ: =450,00, μθνιαία δίδακτρα =50 ευρϊ. 2. Εμπορικζσ και Ε-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά για αρχαρίουσ (2 Ο Επίπεδο) Τμιμα Α άτομα ανά τμιμα. 4 ϊρεσ τθ βδομάδα: 2 ώρεσ τθν εβδομάδα ρωςικι γλώςςα. Σφνολο διδακτικών ωρών 70 για 9 μινεσ, με 40 ευρώ το μινα. Περιλαμβάνει εκμάκθςθ, χριςθ κατανόθςθ και παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου, ειςαγωγι ςτθ βαςικι εμπορικι και επιχειρθςιακι ορολογία, ζτςι ϊςτε οι καταρτιηόμενοι να μποροφν να γράφουν απλά κείμενα και επιςτολζσ και να μποροφν να επικοινωνοφν άνετα ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ. και κατ επιλογι 2 ώρεσ τθν εβδομάδα. Μόνο με 10 ευρώ επιπλζον το μινα (ςφνολο διδακτικών ωρών 70 για 9 μινεσ), α) εφαρμογζσ γραφείου: βαςικζσ γνϊςεισ Η/Τ, επεξεργαςτισ κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, . Εκμάκθςθ βαςικϊν μεκόδων διοίκθςθσ εξαγωγικϊν επιχειριςεων και εξαγωγικοφ μάρκετινγκ β) ψθφιακζσ επικοινωνίεσ: φυλλομετρθτζσ, internet, , νζεσ τεχνολογίεσ προβολισ και θλεκτρονικοφ εμπορίου, καταςκευι ιςτοςελίδων προβολισ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Σα εργαςτθριακά αυτά μακιματα κα πραγματοποιοφνται ςτα υπερςφγχρονα εργαςτιρια του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά. υνολικά Δίδακτρα 9 μθνϊν: =450,00, μθνιαία δίδακτρα =50ευρϊ.

7 3. Εμπορικζσ και Ε-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά για μεςαίο επίπεδο (Τμιμα Β1-4) 20 άτομα ανά Τμιμα 4 ϊρεσ τθ βδομάδα: 2 ώρεσ τθν εβδομάδα ρωςικι γλώςςα. Σφνολο διδακτικών ωρών 70 για 9 μινεσ, με 40 ευρώ το μινα. Περιλαμβάνει εκμάκθςθ και χριςθ τθσ εμπορικισ και τθσ επιχειρθςιακισ ρωςικισ ορολογίασ Η εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ εςτιάηεται ςε κζματα των διεκνϊν εμπορικϊν επιχειρθςιακϊν δραςτθριοτιτων, τθσ επιχειρθςιακισ εκιμοτυπίασ και τθσ εξειδικευμζνθσ οικονομικισ ορολογίασ. τουσ καταρτιηόμενουσ προςφζρεται θ πρακτικι προςζγγιςθ εξζταςθσ και επίλυςθσ κεμάτων που μιμοφνται τισ πραγματικζσ καταςτάςεισ, που αντιμετωπίηουν τα ςτελζχθ των επιχειριςεων ςτθν κακθμερινι τρζχουςα διεκνι δραςτθριότθτα. Βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ: φνταξθ επιχειρθςιακϊν επιςτολϊν Διεξαγωγι τθλεφωνικϊν διαπραγματεφςεων, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Fax, Καταγγελίεσ. Επιχειρθςιακι εκιμοτυπία και επαγγελματικι θκικι, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ διαφορά των πολιτιςμϊν. Βαςικοί τφποι των επίςθμων και άτυπων μεκόδων ευγζνειασ, Προετοιμαςία εμπορικϊν παρουςιάςεων: προϊόν, υπθρεςία, οργάνωςθ, προγραμματιςμόσ, χρθματοδοτιςεισ. Διεξαγωγι των διαπραγματεφςεων, κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, επιχειρθςιακι θκικι. Προετοιμαςία, διεξαγωγι και ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ. φνταξθ εμπορικισ ςυμφωνίασ. φνταξθ εκκζςεων και αναφορϊν, επεξεργαςία, πρακτικϊν, περιλιψεων και υπομνθμάτων. Διαφθμιςτικι δραςτθριότθτα και εμπορικά ςιματα δθμοςιότθτασ. Μάρκετινγκ, πωλιςεισ, επεξεργαςία εμπορικϊν προτάςεων και εκπλιρωςθ εμπορικϊν παραγγελιϊν. Προγραμματιςμόσ και ανάλυςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ. Ανάπτυξθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων. φνταξθ επιςτολισ ευχαριςτίασ για φιλοξενία. Επιχειρθςιακζσ ςυνεδριάςεισ και επίλυςθ επίμαχων κεμάτων. Οι καταρτιηόμενοι εξαςκοφνται ςε αυκεντικά κείμενα εμπορικοφ περιεχομζνου. και κατ επιλογι 2 ώρεσ τθν εβδομάδα. Μόνο με 10 ευρώ επιπλζον το μινα (ςφνολο διδακτικών ωρών 70 για 9 μινεσ),

8 α) εφαρμογζσ γραφείου: βαςικζσ γνϊςεισ Η/Τ, επεξεργαςτισ κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, . Εκμάκθςθ βαςικϊν μεκόδων διοίκθςθσ εξαγωγικϊν επιχειριςεων και εξαγωγικοφ μάρκετινγκ. β) ψθφιακζσ επικοινωνίεσ: φυλλομετρθτζσ, internet, , νζεσ τεχνολογίεσ προβολισ και θλεκτρονικοφ εμπορίου, καταςκευι ιςτοςελίδων προβολισ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Σα εργαςτθριακά αυτά μακιματα κα πραγματοποιοφνται ςτα υπερςφγχρονα εργαςτιρια του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά. υνολικά Δίδακτρα 9 μθνϊν: =450,00, μθνιαία δίδακτρα =50ευρϊ. 4. Εμπορικζσ και Ε-ςυναλλαγζσ ςτα ωςικά για προχωρθμζνουσ (Τμιμα Γ1-4) 20 άτομα ανά Τμιμα 4 ϊρεσ τθ βδομάδα: 2 ώρεσ τθν εβδομάδα ρωςικι γλώςςα. Σφνολο διδακτικών ωρών 70 για 9 μινεσ, με 80 ευρώ το μινα. Περιλαμβάνει εκμάκθςθ και χριςθ τθσ εμπορικισ και επιχειρθςιακισ ρωςικισ ορολογίασ. Η εκμάκθςθ γλϊςςασ εςτιάηεται ςτθν εξειδικευμζνθ ορολογία των εμπορικϊν και επιχειρθςιακϊν δραςτθριοτιτων και ιδιαίτερα των διεκνϊν ςυμβολαίων αγοράσ πϊλθςθσ εμπορευμάτων και υπθρεςιϊν. Βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ: Διεκνι ςυμβόλαια εξαγωγισ και ειςαγωγισ πρϊτων υλϊν, τροφίμων, βιομθχανικϊν και χθμικϊν προϊόντων και προϊόντων ευρείασ κατανάλωςθσ, ςυμβόλαια ειςαγωγισ και εξαγωγισ υπθρεςιϊν και υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςτισ διεκνείσ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (αςφάλιςθ, μεταφορζσ, τραπεηικζσ εργαςίεσ κ.α), ςυμφωνίεσ τεχνικισ και επιςτθμονικισ, βιομθχανικισ ςυνεργαςίασ, ςυμφωνίεσ μεςιτείασ και διεκνείσ διαγωνιςμοί. Εξετάηονται τα βαςικά τμιματα των ςυμβολαίων: ςυμβαλλόμενα μζρθ, αντικείμενο του ςυμβολαίου, περιγραφι του εμπορεφματοσ, ποςότθτα και ποιότθτα, προκεςμία και θμερομθνία παράδοςθσ. Διεκνείσ εμπορικοί όροι. Σιμι και ςυνολικι τιμι του ςυμβολαίου. Πλθρωμι. Σρόποι πλθρωμισ. υςκευαςία, μαρκάριςμα. Κανονιςμόσ και προκεςμίεσ απαιτιςεων. Αςφάλιςθ. Καταςτάςεισ ανωτζρασ βίασ Force majeure). Διαιτθςία. Ειςαγωγικζσ και Εξαγωγικζσ διαδικαςίεσ. Μεταφορικά ζγγραφα. Σιμολόγιο, Packing List.

9 Εξαγωγικι άδεια. Ειςαγωγικι άδεια Πιςτοποιθτικό καταγωγισ. τουσ καταρτιηόμενουσ προςφζρεται θ πρακτικι προςζγγιςθ εξζταςθσ και επίλυςθσ κεμάτων με πραγματικζσ εφαρμογζσ, με τισ οποίεσ αςχολοφνται τα ςτελζχθ των επιχειριςεων για τθν ςφναψθ διεκνϊν ςυμβολαίων και τθν επεξεργαςία και κατανόθςθ εμπορικϊν, μεταφορικϊν, τελωνειακϊν εγγράφων και άλλων εγγράφων. το μάκθμα εφαρμόηεται θ διδαςκαλία με τθ χριςθ Η/Τ με πρωτότυπα κείμενα και ζγγραφα από τθ χϊρα τθσ διδαςκόμενθσ γλϊςςασ για τθν εκπλιρωςθ διεκνϊν εμπορικϊν και επιχειρθςιακϊν ςυναλλαγϊν. και κατ επιλογι 2 ώρεσ τθν εβδομάδα. Μόνο με 20 ευρώ επιπλζον το μινα (ςφνολο διδακτικών ωρών 70 για 9 μινεσ), α) εφαρμογζσ γραφείου: βαςικζσ γνϊςεισ Η/Τ, επεξεργαςτισ κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, . Εκμάκθςθ βαςικϊν μεκόδων διοίκθςθσ εξαγωγικϊν επιχειριςεων και εξαγωγικοφ μάρκετινγκ. β) ψθφιακζσ επικοινωνίεσ: φυλλομετρθτζσ, internet, , νζεσ τεχνολογίεσ προβολισ και θλεκτρονικοφ εμπορίου, καταςκευι ιςτοςελίδων προβολισ προϊόντων και υπθρεςιϊν Σα εργαςτθριακά αυτά μακιματα κα πραγματοποιοφνται ςτα υπερςφγχρονα εργαςτιρια του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά. υνολικά Δίδακτρα 9 μθνϊν: 100 =900,00, μθνιαία δίδακτρα =100ευρϊ. Μζκοδοι Υλοποίθςθσ του ςεμιναρίου Εκτόσ από τισ ειςθγιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ, κα πραγματοποιείται εξάςκθςθ ςε πραγματικό εμπορικό και επιχειρθςιακό περιβάλλον, που κα δθμιουργείται με τθ χριςθ πολυμζςων και του κατάλλθλου οπτικοακουςτικοφ και ζντυπου υλικοφ. Ειςθγθτζσ: Κακθγθτζσ των Σμθμάτων Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Μθχανικϊν Πλθροφορικισ του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ. Επιςκζπτεσ κακθγθτζσ του Κρατικοφ Πανεπιςτθμίου του Ορλόφ (Ρωςία) του Εκνικοφ Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου του Σερνόπολ και του Ινςτιτοφτου των Διεκνϊν χζςεων του Εκνικοφ Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου του Κίεβου (Ουκρανία).

10 Υπεφκυνοσ του Επιμορφωτικοφ Σεμιναρίου: D.Sc. ίςκοσ Ευάγγελοσ, Κακθγθτισ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κοηάνθ). Σισ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ μπορείτε να τισ αναηθτιςετε ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα Σισ αιτιςεισ ςασ όμωσ πρζπει να τισ οριςτικοποιιςετε με τθν υπογραφι ςασ και τθν πρωτοκόλλθςι τουσ. Οι ζντυπεσ υπογεγραμμζνεσ αιτιςεισ, πρζπει να κατατεκοφν ςτθν Γραμματεία του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Κοηάνθσ) του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Κοηάνθ (Κτίριο Διοίκθςθσ), από τθν ζωσ κακθμερινά, τισ ϊρεσ 9.00 ζωσ Πλθροφορίεσ: κα Παπακαναςίου Φωτεινισ, τθλ.: ι ). Επίςθσ οι ζντυπεσ υπογεγραμμζνεσ αιτιςεισ, μποροφν να κατατεκοφν ςτθν Γραμματεία του Γραφείου Διαςφνδεςθσ και Πρακτικισ Άςκθςθσ του νζου κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά (Κτίριο Α), από τθν ζωσ κακθμερινά, τισ ϊρεσ 9.00 ζωσ Πλθροφορίεσ: κα Δαρβίδου Κωνςταντίνα, τθλ.: , Οι υποψιφιοι μποροφν να ςτείλουν τθν αίτθςθ τουσ μζςω ταχυδρομείου ι courier ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 1. ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ, Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Κοίλα Κοηάνθ, Τπόψθ κασ Παπακαναςίου Φωτεινισ τθλ ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ Καςτοριά, Καςτορια Περιοχι Φοφρκα (Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ) υπόψθ κασ Δαρβίδου Κωνςταντία. Σθλ Μπορείτε δε να εκδθλϊςετε το ενδιαφζρον ςασ αποςτζλλοντασ τθν αίτθςι ςασ ςτο ι ςτο φαξ , τθν οποία όμωσ πρζπει να οριςτικοποιιςετε με τθν υπογραφι ςασ και τθν πρωτοκόλλθςι τθσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το επιμορφωτικό πρόγραμμα ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ του ΣΕΙ ΔΜ: και Η Αναπλθρωτισ Προζδρου του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δρ.Χαριτοφδθ Γεωργία Κακθγιτρια

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Β ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίασ Τομζασ Προϊκθςθσ και Προβολισ, Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τθλ. 22894304 θλ. διεφκυνςθ: prinfo@ucy.ac.cy, ιςτοςελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Λευκωςία, 29 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΡΟΚΛΘΘ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σο Σμήμα Ψυχολογίασ,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΡΟΚΛΘΘ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σο Σμήμα Ψυχολογίασ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΠΡΟΚΛΘΘ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σο Σμήμα Ψυχολογίασ, το Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρµογϊν χολικήσ Ψυχολογίασ, το Κζντρο Μελζτησ τησ Οικογζνειασ και το Κζντρο Ανάπτυξησ τησ Δημιουργικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY 19 ο χλμ Θες/νικθσ Ν. Μουδανιϊν 19 th km Thessalonikis N. Moudanion Rd ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ & ΑΦΑΛΔΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY Το Δίκτυο Επιχειρθματικότθτασ Καινοτομίασ & Ανάπτυξθσ (Δ.Ε.Κ.Α), ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

AQUAVET. Δραςτηριότητα C1. Σεμινάριο «Εκπαίδευςησ Εκπαιδευτικών» Πρωινό Σμήμα ΕΙΕΑΔ. 3-7 Απριλίου 2017

AQUAVET. Δραςτηριότητα C1. Σεμινάριο «Εκπαίδευςησ Εκπαιδευτικών» Πρωινό Σμήμα ΕΙΕΑΔ. 3-7 Απριλίου 2017 AQUAVET Δραςτηριότητα C1 Σεμινάριο «Εκπαίδευςησ Εκπαιδευτικών» Πρωινό Σμήμα ΕΙΕΑΔ 3-7 Απριλίου 2017 Εθνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ) Σε ςυνεργαςία με τον Οργανιςμό Απαςχόληςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΘΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ"

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΘΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ" "ΜΑΘΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ ΩΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗN «ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Π.Μ.. Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗN «ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Π.Μ.. Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗN «ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Π.Μ.. Δ.Ε.) «M.Sc. in EDUCATION MANAGEMENT» ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων ΤΠ-ΕΔ36 21-12-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι... 2 Οδθγίεσ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Κοηάνθ Αρικμ. Πρωτ. 1570/

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Κοηάνθ Αρικμ. Πρωτ. 1570/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α

Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α 2-3 Δ ε κε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 7 Εκνικό Στάδιο Βαρςοβίασ - Εκκεςιακό Κζντρο PGE National Stadium Η Πολωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ενότθτα 4 : Μετατροπι Αναλογικοφ ιματοσ ςε Ψθφιακό Κωνςταντίνοσ Αγγζλθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού. Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ "Μελετθτιριο"

Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού. Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ Μελετθτιριο Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ "Μελετθτιριο" 1 Κατάκεςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτο "Μελετθτιριο" 1. Είςοδοσ ςτο ςύςτημα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημζρωςη για τη διεξαγωγή 2ησ περιόδου εξετάςεων πιςτοποίηςησ μαθητϊν τησ Δ/θμιασ εκπαίδευςησ ςτισ ΣΠΕ

Ενημζρωςη για τη διεξαγωγή 2ησ περιόδου εξετάςεων πιςτοποίηςησ μαθητϊν τησ Δ/θμιασ εκπαίδευςησ ςτισ ΣΠΕ Ενημζρωςη για τη διεξαγωγή 2ησ περιόδου εξετάςεων πιςτοποίηςησ μαθητϊν τησ Δ/θμιασ εκπαίδευςησ ςτισ ΣΠΕ Η πράξθ με τίτλο «Πιςτοποίηςη των Μαθητϊν τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτισ ΣΠΕ» υλοποιείται ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή

Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή 1 Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Σι είναι? Η Πρακτικι Άςκθςθ (ΠΑ) είναι μία δυνατότθτα που δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικαςία υποβολήσ. Διαδικαςία αξιολόγηςησ. Κριτήρια αξιολόγηςησ

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικαςία υποβολήσ. Διαδικαςία αξιολόγηςησ. Κριτήρια αξιολόγηςησ Ετικέτα Ποιότητας Διαδικαςία υποβολήσ Ο ςυντονιςτισ εκπαιδευτικόσ εκτιμά τθ χρονικι ςτιγμι που κεωρεί ότι το ζργο ζχει φτάςει ςε ικανοποιθτικό ςτάδιο υλοποίθςθσ, ϊςτε να μπορεί να παρουςιάςει τα αποτελζςματα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ - Για τουσ Φοιτθτζσ - Ζκδοςθ 1.3 Ιοφλιοσ 2016 Eduportal Reloaded Πφλθ Τθλεκπαίδευςθσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

«Φωτιςμόσ Σχεδιαςμόσ για εξοικονόμηςη ενζργειασ» 23 Ιουνίου 2014, Αίθουςα Διαλζξεων Ενεργειακοφ Γραφείου

«Φωτιςμόσ Σχεδιαςμόσ για εξοικονόμηςη ενζργειασ» 23 Ιουνίου 2014, Αίθουςα Διαλζξεων Ενεργειακοφ Γραφείου Ανάγκη Κατάρτιςησ: Με βάςθ τθν πολφ πρόςφατθ «Πράςινθ Βίβλο: Lighting the Future, accelerating the deployment of innovative lighting technologies, COM (2011) 889», θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναγνωρίηει τθ μεγάλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΕ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΤΓΓΡΑΦΕ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΤΓΓΡΑΦΕ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ τθ ςελίδα αυτι παρουςιάηονται τα βιβλία που ζχουν γραφεί από τακτικά μζλθ τθσ Ακτινολογικισ Εταιρείασ Βορείου Ελλάδασ και απευκφνονται ςτουσ ςυνάδελφουσ απεικονιςτζσ. Σα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Λαμία, 07.10.2015 ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2017-2018 ------------------------------ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 7 η : Το πρόβλημα τησ Μεταφοράσ Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα