ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α / Επιμέλεια Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. Αθήνα, Αύγουστος 2014

2 ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΠΟΛΙΣΙΜΟΤΝΚ ΙΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝΓΡ Φ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ ΜΟΝ ΝΠΟΤΝΛ ΙΣΟΤΡΓΟΤΝΝΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΠΟΛΙΣΙΜΟΤΝΚ ΙΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤ ΙΝ Ι ΙΚΧΝΝ Ι Σ Ξ ΧΝ ΓΡ Φ ΙΟΝΝΟΜΙΚΟΤΝΤΜ ΟΤΛΟΤΝΣΟΤΝ ΚΡ ΣΟΤΝΣΟΝΤΠΠΟ ΓΡ Φ ΙΟΝΝΟΜΙΚΟΤΝΤΜ ΟΤΛΙΟΤΝΣΟΤΝ ΚΡ ΣΟΤΝΓΙ ΝΘ Μ Σ ΝΠΟΤΝ ΦΟΡΟΤΝΝ Σ ΝΓέΓέ έ ΓΡ Φ ΙΟΝ ΠΙΣΡΟΠΟΤΝ Λ ΓΚΣΙΚΟΤΝ ΤΝ ΡΙΟΤ ΤΠ Ρ Ι Ν ΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤΝ Λ ΓΧΟΤ Ι ΙΚ ΝΤΠ Ρ Ι ΝΠΡΟ ΟΛ ΝΤΝ ΞΙΟΠΟΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚ ΝΚΛ ΡΟΝΟΜΙ Κ ΙΝΤΓΧΡΟΝ Ν ΜΙΟΤΡΓΙ α)νμον ΝΣΡ Σ ΓΙΚΟΤΝΧ Ι ΜΟΤ & ΤΝΣΟΝΙΜΟΤΝ Ρ ΧΝ ί)νμον Ν Ι Χ ΙΡΙ ΝΚ ΙΝΠΡΟΣ Ι Ν ΠΝ ΤΜ ΣΙΚΧΝΝΚ ΙΝΛΟΙΠΧΝΝ ΙΚ ΙΧΜ ΣΧΝ ΰ)ΝΜΟΝ ΝΠΡΟΧΘ ΝΚ ΙΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ ΤΣΟΣ Λ Ν ήν Ν Ι ΘΝΧΝΝΧ ΧΝΝΚ ΙΝ ΤΡΧΠ ΨΚ Ν ΝΧ α)νσμ Μ Ν Ι ΘΝΧΝΝΧ ΧΝΝ ί)νσμ Μ Ν ΤΡΧΠ ΨΚ Ν ΝΧ ΤΜ Ι ΙΚ Ν ΤΠ Ρ Ι Ν ΣΟΜ Ν ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ Γ ΝέΝΓΡ ΜέΝΤΠΠΟ Γ Γ ΝέΝΓΡ ΜέΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝΓΡ Φ ΙΟΝΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΟ ΓΡ Φ ΙΟΝΓέΓέΝΤΠΠΟ ΓΡ Φ ΙΟΝΓέΓέΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤ Γ ΝέΝ ήν ΝΤΠΟΣ ΡΙΞ ΘΛ ΣΙΜΟΤ ήν Ν ΓΧΝΙΣΙΚΟΤΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤΝ (θνσμ Μ Σ ) ΤΣΟΣ Λ ΝΣΜ Μ ΝΣΤΠΟΤΝΤΝ ΜΟΙΧΝΝΧ ΧΝ ΤΣΟΣ Λ ΝΣΜ Μ ΣΡ Σ ΓΙΚΟΤΝ Χ Ι ΜΟΤ ήν Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΤΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤΝΤΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΧΝΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤΝ(γΝΣΜ Μ Σ ) ΤΣΟΣ Λ ΝΣΜ Μ ΝΝΟΜΟΘ ΣΙΚ Ν ΠΡΧΣΟ ΟΤΛΙ ΝΤΝΚΟΙΝΟ ΟΤΛ ΤΣΙΚΟΤΝ Λ ΓΧΟΤ ΤΣΟΣ Λ ΝΣΜ Μ Ν ΧΣ ΡΙΚΟΤΝ Λ ΓΧΟΤ ήν Ν ΘΛ ΝΓΙ ΝΟΛΟΤΫΝ ΠΡΟ ΟΛ Ν Ν ΠΣΤΞ ΘΛ ΣΙΜΟΤ ΤΝ Ι ΣΡΟΦ Ν (ηνσμ Μ Σ ) ήν ΝΣ ΧΝΙΚΧΝΝΤΠ Ρ ΙΧΝ (θνσμ Μ Σ ) Γ ΝΙΚ Ν ήν Ν ΡΧήΣΧΝΝΤΝΠΟΛΙΣΙΣΙΚ Ν ΚΛ ΡΟΝΟΜΙ Κ ΝΣΡΙΚ ΝΤΠ Ρ Ι ήν ΝΠΡΟΨΣέΝΤΝΚΛ ΙΚΧΝΝ ΡΧήΣΧΝ (γνσμ Μ Σ ) ήν Ν Τ έντνμ Σ Τ έν ΡΧήΣΧΝ (γνσμ Μ Σ ) ήν ΝΜΟΤ ΙΧΝΝ(ζΝΣΜ Μ Σ ) ήν Ν Ι Χ ΙΡΙ Ν ΘΝΙΚΟΤΝ ΡΧ ΙΟΤΝ ΜΝ Μ ΙΧΝΫΝΣ ΚΜ ΡΙΧ ΝΤΝΠΡΟΣ Ι Ν ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝΝ Γ ΘΧΝ (ζνσμ Μ Σ ) ήν ΝΝ ΧΣ ΡΟΤΝΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤΝ ΠΟΘ Μ ΣΟΝΤΝ ΩΛ ΝΠΟΛΙΣΙΣΙΚ Ν ΚΛ ΡΟΝΟΜΙ (γνσμ Μ Σ ) (γνσμ Μ Σ ) ήν ΤΝΣ Ρ Ν ΡΧ ΙΧΝΝΚ ΙΝΝ ΧΣ ΡΧΝΝ ΜΝ Μ ΙΧΝ (γνσμ Μ Σ ) ΣΜ Μ ΝΓΡ ΜΜ Σ Ι ΝΚ ΝΣΡΙΚΟΤΝ ΡΧήΚΟΤΝ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤΝ Κ ΙΝΤΜ ΟΤΛΙΟΤΝΜΟΤ ΙΧΝ Π ΡΙΦ Ρ Ι Κ ΝΤΠ Ρ Ι Ν ΡΧ ΙΟΣ ΣΧΝΝ(ηβΝ Φέ.) (ηνσμ Μ Σ Ν Κ Σ ) Ι ΙΚ ΝΠ ΡΙΦέΝΤΠ Ρ Ι Ν α)ν φολ έαν θαζέπθν λχή πθν (αυ ο ζάμν ήθ βνη ΝζΝΣηάηα ανεαδνβν Γλαφ έα) ί)ν φολ έανπαζαδοαθγλπποζοΰέαμ- πβζαδοζοΰέαμν(αυ ο ζάμν ήθ βνη ΝζΝ Σηάηα ανεαδν1νγλαφ έο) ΜΟΙ ΝΜΟΤ Ι α)ν γθδεσν λχήεονμου έον(ηνσμ) ί)ν υαένεαδνχλδ δαθδεσννμου έον(ζν ΣΜ)Ν ΰ)Ν πδΰλαφδεσντννοηδ ηα δεσ Μου έο (ζνσμ) )Ν λχήεονμου έονθ ήθδεβμν(ζσμ) )ΝΜου έον υαένποζδ δ ηοτν(ζσμ) )ΝΜου έον δα δεάμνσϋχθβμ (γνσμ) α)ν λχήεονμου έον λαεζ έουν (ΝζΝΣΜ) β)νμου έον ζζβθδεάμνλαρεάμν ΣΫχθβμΝΤΝ ζζβθδευθνλαρευθν Μου δευθνολΰϊθπθν υζζοΰάν ΦοέίουΝ θπΰ δαθϊεβν(ζνσμ) Γ ΝΙΚ Ν ήν Ν Ν Σ ΛΧ, ΜΟΤ ΙΧΝΝΤΝΣ ΧΝΙΚΧΝΝ ΡΓΧΝ Κ ΝΣΡΙΚ ΝΤΠ Ρ Ι ήν Ν Ν Σ ΛΧ Ν ΡΧ ΙΧΝΝ ΜΝ Μ ΙΧΝΝ ( 4 ΣΜ Μ Σ ) ήν Ν Ν Σ ΛΧ Ν Τ έντνμ Σ Τ έν ΜΝ Μ ΙΧΝΝ(γΝΣΜ Μ Σ ) ήν ΝΠΡΟΣ Ι ΝΤΝ Ν Σ ΛΧ Ν Ν ΧΣ ΡΧΝΝΤΝΤΓΧΡΟΝΧΝΝΜΝ Μ ΙΧΝ (γνσμ Μ Σ ) ήν ΝΜ Λ ΣΧΝΝΤΝ ΚΣ Λ Ν ΡΓΧΝΝ ΜΟΤ ΙΧΝΝΤΝΠΟΛΙΣΙΣΙΚΧΝΝΚΣΙΡΙΧΝΝ (5 ΣΜ Μ Σ ) ΓΡ ΜΜ Σ Ι ΝΚ ΝΣΡΙΚΟΤΝ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤΝΝ ΧΣ ΡΧΝΝΜΝ Μ ΙΧΝ ( ΠΙΠ ΟΝΣΜ Μ ΣΟ) Π ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν ΤΠ Ρ Ι (ΤΠ Ρ Ι ΝΝ ΧΣ ΡΧΝΝ ΜΝ Μ ΙΧΝΝΤΝ Σ ΧΝΙΚΧΝΝ ΡΓΧΝ) (ζνσμ ΜέΝ Κ Σ ) α)ν δεάμϋν θα έν λ ΪμΝ ζζϊ αμντνκυεζϊ πθν ( γάθα) ί)ν υ έν ζζϊ αμϋνπ ζήθβ ουν ΤΝΝο έουνιοθέουν(πϊ λα) ΰ)ΝΘ αζέαμντνκ θ λδευθν λ ΪμΝ ζζϊ αμν( σζομ) )Ν π έλουϋν ολέ ΙοθέουΝΤΝ υ ένμαε οθέαμν(ιπϊθθδθα) )ΝΚ θ λδεάμνμαε οθέαμν (Θ ήθδεβ) )Ν θένμαε οθέαμντν ΘλΪεβμΝ(ΞΪθγβ) α)ν έν δΰαέουν(μυ δζάθβ) β)ν π εαθά ουν(ρσ ομ) γ)νκλά βμν( λϊεζ δο) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ Γ ΝέΝ ήν ΝΤΓΧΡΟΝΟΤΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ήν Ν Ν ΠΣΤΞ Ν ΤΓΧΡΟΝ Ν ΜΙΟΤΡΓΙ Ν (ζνσμ Μ Σ ) ήν Ν Φ ΡΜΟΓ Ν ΠΟΛΙΣΙΣΙΚ ΝΠΟΛΙΣΙΚ Ν (θνσμ Μ Σ ) ήν Ν ΠΟΠΣ Ι ΝΤΝ Ρ ΧΝΝ (γνσμ Μ Σ ) ήν ΝΚ ΛΛΙΣ ΧΝΙΚ Ν ΚΠ Ι Τ (γνσμ Μ Σ ) Γ ΝέΝ ήν ΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝΝ ΤΠ Ρ ΙΧΝ ήν ΝΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤΝ ΤΝΜ ΟΠΡΟΘ ΜΟΤΝ ΠΛ ΙΙΟΤΝ ΜΟΙΟΝΟΜΙΚ Ν ΣΡ Σ ΓΙΚ (γνσμ Μ Σ ) ήν ΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν Ι Χ ΙΡΙ (γνσμ Μ Σ ) ήν ΝΠΡΟΜ Θ ΙΧΝΫΝ ΤΠΟ ΟΜΧΝΝΤΝ Ι Χ ΙΡΙ ΝΤΛΙΚΟΤ (3 ΣΜ Μ Σ ) ήν Ν ΠΟΠΣ ΤΟΜ ΝΧΝΝ ΦΟΡ ΧΝΫΝ ΜΟΙΟΝΟΜΙΚΧΝΝ Ν ΛΤ ΧΝΝΤΝ Ν ΦΟΡΧΝΝ (βνσμ Μ Σ ) Γ ΝΝ ήν Ν ΙΟΙΚήΚ Ν ΤΠΟΣ ΡΙΞ ΝΚ ΙΝ Λ ΚΣΡΟΝΙΚ Ν Ι ΚΤ ΡΝ ήν Ν ΙΟΙΚ Ν & Ν ΠΣΤΞ Ν ΝΘΡΧΠΙΝΟΤΝ ΤΝ ΜΙΚΟΤΝ(ζΝΣΜ) ήν Ν ΙΟΙΚ ΣΙΚ Ν ΤΠΟΣ ΡΙΞ ΫΝ ΟΡΓ ΝΧ ΝΤΝ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚ Π Ξ ΡΓ Ι Ν(γΝΣΜ) ήν Ν Λ ΚΣΡΟΝΙΚ Ν Ι ΚΤ ΡΝ (ζνσμ Μ Σ ) ΤΣΟΣ Λ ΝΣΜ Μ Ν Π ΛΛ ΨΚ Ν ΜΤΝ - ΠΟΛΙΣΙΚ ΝΧ Ι Ν ΚΣ ΚΣ Ν Ν ΓΚ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/κων Χώρων, Μνημείων και Αρχ/κων Έργων Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχ/κων Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων Τμήμα Βυζ. και Μεταβυζ. Αρχ/κων Χώρων, Μνημείων & Αρχ/κων Έργων Δ/ΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών & Οργανισμών Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχ/κων Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων Τμήμα Αρχ/κων Μουσείων και Συλλογών Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Τμήμα Εκθέσεων & Μουσειολογικής Έρευνας Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Επικοινωνίας Τμήμα Φύλαξης & Ασφάλειας Μουσείων και Αρχ/κων Χώρων Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχ/κού Κτηματολογίου Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχ/των και Αναστηλώσεων Τμήμα Τεκμηρίωσης & Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχ/κών Συλλογών & Αρχαιοπωλείων

4 Τμήμα Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ & ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Τεκμηρίωσης & Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνημείων Τμήμα Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμικού Αποθέματος Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Γ.Δ.Α. & Π.Κ. ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΦ.Α.) 1. Εφορεία Αρχ/των Αθηνών (έδρα Αθήνα) 2. Εφορεία Αρχ/των Ανατ. Αττικής (έδρα Αθήνα) 3. Εφορεία Αρχ/των Δυτ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων (έδρα Πειραιάς) 4. Εφορεία Αρχ/των Κορινθίας (έδρα Κόρινθος) 5. Εφορεία Αρχ/των Αργολίδας (έδρα Ναύπλιο) 6. Εφορεία Αρχ/των Αρκαδίας (έδρα Τρίπολη) 7. Εφορεία Αρχ/των Λακωνίας (έδρα Σπάρτη) 8. Εφορεία Αρχ/των Μεσσηνίας (έδρα Καλαμάτα) 9. Εφορεία Αρχ/των Ηλείας (έδρα Αρχαία Ολυμπία) 10. Εφορεία Αρχ/των Αχαΐας (έδρα Πάτρα) 11. Εφορεία Αρχ/των Αιτωλ/ανίας & Λευκάδος (έδρα Μεσολόγγι) 12. Εφορεία Αρχ/των Κέρκυρας (έδρα Κέρκυρα) 13. Εφορεία Αρχ/των Κεφαλληνίας (έδρα Αργοστόλι) 14. Εφορεία Αρχ/των Ζακύνθου (έδρα Ζάκυνθος) 15. Εφορεία Αρχ/των Βοιωτίας (έδρα Θήβα) 16. Εφορεία Αρχ/των Φωκίδος (έδρα Δελφοί) 17. Εφορεία Αρχ/των Ευβοίας (έδρα Χαλκίδα) 18. Εφορεία Αρχ/των Φθιώτιδος & Ευρυτανίας (έδρα Λαμία) 19. Εφορεία Αρχ/των Ιωαννίνων (έδρα Ιωάννινα) 20. Εφορεία Αρχ/των Θεσπρωτίας (έδρα Ηγουμενίτσα) 21. Εφορεία Αρχ/των Πρέβεζας (έδρα Πρέβεζα) 22. Εφορεία Αρχ/των Άρτας (έδρα Άρτα) 23. Εφορεία Αρχ/των Μαγνησίας (έδρα Βόλος) 24. Εφορεία Αρχ/των Λάρισας (έδρα Λάρισα) 25. Εφορεία Αρχ/των Τρικάλων (έδρα Τρίκαλα) 26. Εφορεία Αρχ/των Καρδίτσας (έδρα Καρδίτσα) 27. Εφορεία Αρχ/των Καστοριάς (έδρα Καστοριά) 28. Εφορεία Αρχ/των Φλώρινας (έδρα Φλώρινα) 29. Εφορεία Αρχ/των Κοζάνης (έδρα Κοζάνη) 30. Εφορεία Αρχ/των Γρεβενών (έδρα Γρεβενά) 31. Εφορεία Αρχ/των Πόλης Θεσ/νίκης (έδρα Θεσ/νίκη) 32. Εφορεία Αρχ/των Περιφ. Θεσ/νίκης (έδρα Θεσ/νίκη) 33. Εφορεία Αρχ/των Κιλκίς (έδρα Κιλκίς) 34. Εφορεία Αρχ/των Χαλκιδικής & Αγ. Όρους (έδρα Πολύγυρος) 35. Εφορεία Αρχ/των Πιερίας (έδρα Κατερίνη) 36. Εφορεία Αρχ/των Πέλλας (έδρα Έδεσσα) 37. Εφορεία Αρχ/των Ημαθίας (έδρα Βέροια) 38. Εφορεία Αρχ/των Σερρών (έδρα Σέρρες) 39. Εφορεία Αρχ/των Δράμας (έδρα Δράμα) 40. Εφορεία Αρχ/των Καβάλας (έδρα Καβάλα) 41. Εφορεία Αρχ/των Ξάνθης (έδρα Ξάνθη) 42. Εφορεία Αρχ/των Ροδόπης (έδρα Κομοτηνή) 43. Εφορεία Αρχ/των Έβρου (έδρα Αλεξανδρούπολη) 44. Εφορεία Αρχ/των Λέσβου (έδρα Μυτιλήνη) 45. Εφορεία Αρχ/των Χίου (έδρα Χίος) 46. Εφορεία Αρχ/των Σάμου (έδρα Βαθύ) 47. Εφορεία Αρχ/των Κυκλάδων (έδρα Αθήνα) 48. Εφορεία Αρχ/των Δωδεκανήσου (έδρα Ρόδος) 49. Εφορεία Αρχ/των Χανίων (έδρα Χανιά) 50. Εφορεία Αρχ/των Ρεθύμνου (έδρα Ρέθυμνο) 51. Εφορεία Αρχ/των Ηρακλείου (έδρα Ηράκλειο) 52. Εφορεία Αρχ/των Λασιθίου (έδρα Άγ. Νικόλαος)

6 Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) αποτελούνται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/κών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας & Μουσείων β) Τμήμα Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας & Μουσείων γ)τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών δ) Τμήμα Συντήρησης ε) Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας - Σε κάθε ΕΦ.Α. συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ που υπηρετούν σ αυτή, υπό την Προεδρία του Προϊσταμένου της.

7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τμήμα Εναλίων Αρχ/κων Χώρων, Μνημείων & Ερευνών Τμήμα Αρχ/κών Έργων και Τεκμηρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (έδρα Αθήνα) Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας Γραφείο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Γραφείο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Τα γραφεία ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Εφορείας κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους. Τμήμα Αρχ/των των Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (έδρα Αθήνα) Τμήμα Αρχ/κών Έργων και Μελετών, Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας Γραφείο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Το γραφείο ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Εφορείας κατά τόπο στα όρια της περιοχής του.

8 ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ Τμήμα Συλλογής Έργων Γλυπτικής Τμήμα Συλλογής Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΕΑΜ) (έδρα Αθήνα) Τμήμα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής Λοβέρδου ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΒΧΜ) (έδρα Αθήνα) Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων και Μουσαμάδων Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης Τμήμα Έρευνας & Τεκμηρίωσης Επιγραφών ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (έδρα Αθήνα) Τμήμα Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

9 Τμήμα Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (έδρα Θεσσαλονίκη) Τμήμα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (έδρα Θεσσαλονίκη) Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Νομισμάτων και Υφασμάτων Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης Τμήμα Μουσειακών Συλλογών ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (έδρα Κέρκυρα) Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΜΗ) (έδρα Ηράκλειο) Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

10 Τμήμα Συλλόγων, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ (ΜΕΛΤ) (έδρα Αθήνα) Τμήμα Μουσικών Οργάνων Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και Εθνομουσικολογίας Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Μελετών Αρχαίων Μνημείων Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Τμήμα Έργων Τμήμα Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας & Κτηματολογίου Τμήμα Λίθου Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Τμήμα Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Τμήμα Έργων Τμήμα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης Τμήμα Προστασίας & Διαχείρισης Νεωτέρων & Σύγχρονων Μνημείων και Μνημείων Τεχνικού Πολιτισμού Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Τμήμα Μελετών Αναστήλωσης Νεωτέρων & Σύγχρονων Μνημείων και Κτηρίων Τμήμα Έργων

12 Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών Μουσείων & Πολιτιστικών Κτηρίων Τμήμα Στατικών Μελετών Μουσείων & Πολιτιστικών Κτηρίων Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών Μουσείων & Πολιτιστικών Κτηρίων Τμήμα Έργων Μουσείων & Πολιτιστικών Κτηρίων Τμήμα Οργάνωσης Θεμάτων Ασφαλείας & Μέριμνας Κτηρίων ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΣΝΜ)

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Γ.Δ.Α.Μ. & Τ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (έδρα Αθήνα) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ (έδρα Πάτρα) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (έδρα Βόλος) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡ. ΙΟΝΙΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (έδρα Ιωάννινα) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (έδρα Θεσσαλονίκη) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (έδρα Ξάνθη) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (έδρα Μυτιλήνη) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (έδρα Ρόδος) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (έδρα Ηράκλειο) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων απαρτίζονται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών β) Τμήμα Μελετών & Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων γ) Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Σε κάθε Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων συγκροτείται και λειτουργεί υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της, επιστημονική ολομέλεια στην οποία μετέχει το προσωπικό ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετεί σ αυτή.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Προγραμματισμού & Επιχειρησιακών Σχεδίων Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Τμήμα Έρευνας, Τεκμηρίωσης & Στατιστικής Τμήμα Αξιολόγησης Τμήμα Συνεργιών και Συμμετοχής σε Πολυμερείς Συνεργασίες Τμήμα Θεάτρου & Χορού Τμήμα Μουσικής Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου Τμήμα Κινηματογραφίας &Οπτικοακουστικών Μέσων Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου & Ψηφιακού Περιεχομένου Τμήμα Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής & Φεστιβάλ

15 Τμήμα Εποπτευομένων και Τακτικώς Επιχορηγούμενων Οργανισμών Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΔΡΑΣΕΩΝ Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων Τμήμα Υποστήριξης Δράσεων Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου & Χορού Δ/ΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης Τμήμα Εκπαίδευσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠΔΣ) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) Τμήμα Χορηγιών Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας Τμήμα Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων Τμήμα Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακίνητων & Αποζημιώσεων Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Αναφορών

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τομέα Πολιτισμού Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τομέα Αθλητισμού Τμήμα Υποστήριξης Εποπτευομένων Φορέων τομέα Πολιτισμού & Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Γραμματείας, Αρχείου & Ενημέρωσης Κοινού Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης & Εκσυγχρονισμού Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Τμήμα Παιδικού Σταθμού, Γενικής Μέριμνας και Ασφάλειας Χώρων Τμήμα Υποδομών Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών & Δημιουργίας Προτύπων Τμήμα Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Αθλητικών Φορέων Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού & Αθλοπαιδιών Δ/ΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Υγρού Στίβου & Μαχητικών Αθλημάτων Τμήμα Μοντέρνων & Τεχνικών Αθλημάτων Τμήμα Ελέγχου Κανονισμών Αθλητικών Φορέων & Συλλογικών Οργάνων Τμήμα Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) Τμήμα Επαγγελματικών Κλάδων Άθλησης και Εποπτείας Αθλητικών Σωματείων Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Ελέγχου Κανονισμών Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού & Σχολών Προπονητών

19 Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Τμήμα Διατροφής & Άθλησης Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης Τμήμα Αθλητικής, Πολιτιστικής & Διεθνούς Προβολής Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης Αθλητισμού Τμήμα Χωροταξικό, Προγραμματισμού της Αθλητικής Υποδομής της Χώρας & Ακίνητης Περιουσίας Τμήμα Προδιαγραφών & Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Αθλητικών Έργων Τμήμα Κατασκευής Αθλητικών Έργων Τμήμα Επισκευής & Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Τμήμα Δημοπρασιών Αθλητικών Έργων & Εκκαθαρίσεων Παλαιών Εργολαβιών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8%

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23%

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Τελ/1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛ ΔΙΑΦ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 21,755 5,394 16,361 25% 406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1735 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους....

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νικη 14211 13403 6 12 637 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνα 13626 13804 5 10

639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νικη 14211 13403 6 12 637 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνα 13626 13804 5 10 ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ 2014 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2014 2013 2014 2013 639 III Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσ/νικη 14211 13403

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΩΔ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 406 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 6,368 14,287-7,919-55.4% 408 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 5,272 13,135-7,863-59.9% 409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα