Γιώργος Ασημακόπουλος. Όνομα: Τηλέφωνο: Ελληνική Ηνωμένων Πολιτειών , Λίνκολν Παρκ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργος Ασημακόπουλος. Όνομα: Τηλέφωνο: 6977-606811. gasimakop@gmail.com Ελληνική Ηνωμένων Πολιτειών 16-09-72, Λίνκολν Παρκ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11. Π ΡΡ Ο ΣΣ Ω Π ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Ο ΙΙ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΑΑ Όνομα: Τηλέφωνο: Υπηκοότητα: Στοιχεία Γέννησης: Γιώργος Ασημακόπουλος Ελληνική Ηνωμένων Πολιτειών , Λίνκολν Παρκ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ 2. ΕΕ ΚΚ Π ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΣΣ Η & ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΙΙ ΣΣ Η Α κ α δ η μ α ϊ κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η 2006 σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής Τεχνο- οικονομικά Συστήματα ( ΜΔΕ). ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ. Μαθήματα: Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων, Χρηματο-οικονομική Λογιστική, Πιθανοθεωρία & Στατιστική, Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, Τεχνολογία Πληροφορίας & Τηλεπικοινωνιών, Επιχειρηματική Στρατηγική & Θεωρία Παιγνίων, Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών, Οικονομική Ανάλυση για τη Λήψη Αποφάσεων, Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, Τεχνολογία Πολυμέσων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Έργων, Δίκτυα Υπολογιστών, Επιχειρηματικότητα Επιστήμη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Μαθήματα: Ψηφιακή Σχεδίαση, Προγραμματισμός σε περιβάλλον C & UNIX, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (RISC), Δομές Δεδομένων, Θεωρία Αλγόριθμων & Πολυπλοκότητα, Λειτουργικά Συστήματα, Γλώσσες & Μεταφραστές, Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα Υπολογιστών, Γραφική, Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, CAD Σχεδίαση Κυκλωμάτων, Αξιολόγηση Επιδόσεων Πληροφοριακών Συστημάτων, Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής, Αριθμητική Ανάλυση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Α Γυμνάσιο και Α Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κ α τ ά ρ τ ι σ η & σ ε μ ι ν ά ρ ι α 01/06 Εισαγωγή στα Grids, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. 10/02 Αξιολόγηση Προσωπικού, 01 Εκπαιδευτική. 06/02 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας της 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για ISO 9001/ /02 e-security Executive Seminar (Manager s Session). MIS Training Institute 06/01 «Κάνοντας πράξη το εταιρικό Όραμα», ΤΜΙ. 01/01 Information Security Management System Course, British Standard Institution. Ξ έ ν ε ς γ λ ώ σ σ ε ς Αγγλικά, άπταιστα γραπτά & προφορικά επάρκεια διδασκαλίας (Certificate of Proficiency in English, Michigan University).

2 3. ΕΕ Μ Π ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΙΙ ΑΑ & ΙΙ ΚΚ ΑΑ Ν Ο ΤΤ Η ΤΤ ΕΕ ΣΣ Σύγχρονο, ασύγχρονο, μεικτό e - learning. Διαχείριση Γνώσης και ενδο-επιχειρησιακή συνεργασία, προϊόντα και υποδομές λογισμικού. Διαχείριση και συγγραφή εθνικών και ευρωπαϊκών προτάσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, Διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Διαχείριση Έργων πληροφορικής και προσφορών. Συγγραφή τεχνικών κειμένων & προσφορών. Διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής. Προγραμματισμός σε περιβάλλοντα C, Java, Zope & PHP για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Σχεδιασμός διαδικτυακών n-tier εφαρμογών. Διαχείριση Εγγράφων και Ροών Εργασίας. Ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων, μεθοδολογίες και πρότυπα. Θέματα οργάνωσης, διοίκησης και ποιότητας. 4. ΕΕ Π ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ Μ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ Η ΕΕ Μ Π ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΙΙ ΑΑ Κ α θ η γ η τ ή ς Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν, Α Τ Ε Ι Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ Τ μ ή μ α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν α π ό 0 5 / 0 3 / έ ω ς σ ή μ ε ρ α Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς Ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α ς, α π ό 3 0 / 0 4 / 0 5 έ ω ς 3 0 / 0 5 / Τ Ε Ι Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ Π α ρ ά ρ τ η μ α Ν α υ π ά κ τ ο υ, Τ μ ή μ α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν & Δ ι κ τ ύ ω ν 05/05 05/09 Ειδικός Συνεργάτης (σύμβαση μίσθωσης έργου) Διαχείριση και συγγραφή εθνικών και ευρωπαϊκών προτάσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων Υποστήριξη λειτουργίας και εργαστηρίων και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα εργαστηριακά μαθήματα «προγραμματισμός C», «προγραμματισμός Java», «Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων». Συγγραφή Τεχνικών Δελτίων. Σχεδιασμός συστήματος e-learning και εκπαιδευτικού portal. Ανάλυση, σχεδιασμός & υλοποίηση web site του Τμήματος, εφαρμογών εσωτερικής αξιολόγησης, διαχείρισης παγίων κα. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά έ ρ γ α σ τ α π λ α ί σ ι α τ ο υ Ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ Δ ι α δ ι κ τ υ α κ ώ ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν & Υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ο υ Τ Ε Σ Υ Δ ( σ υ μ β ά σ ε ι ς μ ί σ θ ω σ η ς έ ρ γ ο υ ) Ανάλυση, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη λογισμικού στα πλαίσια εθνικών ερευνητικών έργων (διάφορες συμβάσεις μίσθωσης έργου). Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Υπεύθυνου Έργου Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την ανάπτυξη αντίστοιχου διαδικτυακού πολυεπίπεδου (n - tier) λογισμικού με χρήση τεχνολογιών java και jsp. 05/06 07/08 Μηχανισμοί Υψηλής Διαθεσιμότητας για υποδομές VoIP (HAVI) Πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Φορείς χρηματοδότησης: α) ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ, β) Vitrual Trip ΕΠΕ ΠΥ: , Δημόσια Δαπάνη: , ΠΥ ΤΕΙ: , Διάρκεια: 24 μήνες Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στο Διαδίκτυο εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια αυτής των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό απαιτείται η χρήση επιπλέον πληροφοριακών συστημάτων για την υπερνίκηση των αστοχιών υλικού και λογισμικού, η αξιοποίησης επιπλέον συνδέσεων για την υπερνίκηση των προβλημάτων συμφόρησης δικτύου και της εξασφάλισης ασφαλούς πρόσβασης στους κεντρικούς υπολογιστές και τις βάσεις δεδομένων ώστε να αποφεύγονται κακόβουλα στοιχεία και, η εγκατάσταση firewalls και λύσεων ανίχνευσης εισβολών για την ανίχνευση και την πρόληψη των επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά το HAVI μελετά στην πράξη την επίδραση της ασφάλειας στην αξιοπιστία VoIP καθώς και προτείνει τρόπους για τη δημιουργία αξιόπιστων VoIP Υποδομών.

3 Συνεργαζόμενοι φορείς στο έργο αυτό είναι η Εταιρία που χρηματοδότησε εν μέρει το έργο και, το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Στα πλαίσια του έργου, το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου συμμετείχε και ανέλαβε τις Ενότητες Εργασίας που αφορούν στις Προδιαγραφές Αξιοπιστίας του συστήματος HAVI, στην Ανάπτυξη υποσυστημάτων HAVI και, στον Έλεγχο, την Ολοκλήρωση και τις Μετρήσεις. 07/06 07/08 Ολοκληρωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου για τη διαχείριση στόλου φορτηγών ψυγείων διεθνών μεταφορών ευπαθών τροφίμων Πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής Φορείς χρηματοδότησης: α) ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ, β) Vitrual Trip ΕΠΕ ΠΥ: , Δημόσια Δαπάνη: , ΠΥ ΤΕΙ: , Διάρκεια: 24 μήνες Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία συστήματος αυτόματης παρακολούθησης και διαχείρισης της μεταφοράς διαφόρων ευπαθών φορτίων τροφίμων σε πραγματικό χρόνο. Για την υλοποίηση του συστήματος αυτού αξιοποιούνται διάφορες ανεξάρτητες τεχνολογίες οι οποίες ολοκληρώνονται ώστε να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης του κυκλώματος μεταφοράς ευπαθών τροφίμων. Με δεδομένο ότι το έργο αφορά ευπαθή προϊόντα, το σύστημα ξεπερνά τα όρια της παρακολούθησης της θέσης του φορτίου και εστιάζει στην πληροφορία η οποία σχετίζεται με ενδεχόμενη αλλοίωση η οποία για διάφορους τεχνικούς λόγους δεν είναι ορατή. Για το λόγο αυτό ολοκληρώνεται πλήθος ετερογενών συστημάτων όπως ασύρματοι αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και άλλων παραμέτρων(wireless sensor networks), RFID tags τα οποία είναι τοποθετημένα σε κάθε συσκευασία που μεταφέρεται από τον μεταφορέα και σχετικές συσκευές εγγραφής ανάγνωσης, σύστημα μετάδοσης GSM / GPRS το οποίο μεταφέρει το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα, κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πληροφορίας και, δευτερεύων φορητό πληροφοριακό σύστημα το οποίο τοποθετείται στο φορτηγό. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω τεχνολογικών συνιστωσών και την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος σε φορτηγά ψυγεία, θα είναι πλέον διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο πληροφορία η οποία συνδυάζει δεδομένα που αφορούν τόσο το όχημα όσο και το φορτίο. Έτσι, οι εταιρείες μεταφορών ευπαθών προϊόντων θα μπορούν να επιλέξουν μελλοντικά ένα προϊόν το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση του κυκλώματος μεταφορών μέσα από ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου και θα είναι επιτρέπει την εκτέλεση επανορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών, αφού αυτές πλέον θα αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο ελέγχου, μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος. Συνεργαζόμενοι φορείς στο έργο αυτό είναι η Εταιρία που χρηματοδότησε εν μέρει το έργο είναι: α) το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου, β) το Εργαστήριο ELTRUN του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και, γ) το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ). Στα πλαίσια του έργου, το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου συμμετείχε και ανέλαβε τις Ενότητες Εργασίας που αφορούν στην ανάλυση του περιβάλλοντος του έργου (τεχνολογικές λύσεις, αγορά) - Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Υποσυστημάτων, στην Πιλοτική Εγκατάσταση και Αξιολόγηση Ολοκληρωμένου Συστήματος, και στην διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου.

4 04/06 04/08 Μέθοδοι Οργάνωσης, Διοίκησης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων με Εικονική Δομή Πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Φορείς χρηματοδότησης: α) ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ, β) Vitrual Trip ΕΠΕ, γ) ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ ΕΠΕ ΠΥ: , Δημόσια Δαπάνη: , ΠΥ ΤΕΙ: , Διάρκεια: 24 μήνες Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική και τυποποιημένη διερεύνηση των παραγόντων που πρέπει να μετασχηματιστούν ώστε μια επιχείρηση με κλασσική δομή να μετασχηματιστεί σε μια εξίσου αποτελεσματική η οποία ωστόσο θα λειτουργεί κατανεμημένα και με εικονική δομή. Με τον όρο κατανεμημένη και εικονική εννοείται επιχείρηση η οποία δεν διατηρεί χώρους παραγωγικής δραστηριότητας με την κλασσική τους μορφή όπως πχ γραφεία, αλλά αξιοποιεί υπάρχουσες τεχνολογικές, διαδικαστικές και διοικητικές υποδομές ώστε να επιτύχει το ίδιο επίπεδο αποτελεσματικότητας χωρίς να διατηρεί κλασσικές υποδομές και χωρίς να υπόκειται σε γεωγραφικούς χωρικούς περιορισμούς. Τελικό παραδοτέο του έργου είναι η μοντελοποίηση του επιχειρησιακού συστήματος που πρέπει να υιοθετήσει μια τέτοια επιχείρηση. Συγκεκριμένα, τα τελικά αποτελέσματα είναι η μοντελοποίηση του κατανεμημένου επιχειρησιακού συστήματος με τη μορφή οντοτήτων, σχέσεων και διεργασιών, η τυποποιημένη μεθοδολογία η οποία θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων να μετασχηματίζονται σε εικονικές και κατανεμημένες και, ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού τα οποία θα αναπτυχθούν και τα οποία θα υποστηρίζουν το συγκεκριμένο τρόπο δόμησης και λειτουργίας. Συνεργαζόμενοι φορείς στο έργο αυτό, πέρα από τις Εταιρίες που χρηματοδότησαν εν μέρει το έργο ήταν: α) το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου, β) το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας ΗΥ Παν. Πατρών, γ) το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), δ) το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και, ε) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών. Στα πλαίσια του έργου, το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου συμμετείχε και ανέλαβε τις Ενότητες Εργασίας που αφορούν στην Βιβλιογραφική Επισκόπηση & Υπάρχουσες Μελέτες Περιπτώσεων, την Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης και την έκθεση Ανάλυσης Απαιτήσεων, την Προδιαγραφή Κατανεμημένου Επιχειρησιακού Συστήματος, τη Μοντελοποίηση του Επιχειρησιακού Συστήματος και την Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Μετάβασης σε εικονική δομή. V i r t u a l T r i p L t d 05/06 03/08 Ανάλυση, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη λογισμικού ( διάφορες συμβάσεις μίσθωσης έργου) Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Έργου Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την ανάπτυξη αντίστοιχου διαδικτυακού πολυεπίπεδου (n- tier) λογισμικού με χρήση τεχνολογιών java και jsp.

5 Ό μ ι λ ο ς 0 1 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η, α π ό 1 8 / 1 1 / 9 9 έ ω ς 3 0 / 0 4 / Κ α θ ή κ ο ν τ α 08/02 04/05 Διευθυντής e - Business Συνολική οικονομική παρακολούθηση Διεύθυνσης 25 ατόμων. Συμμετοχή στο Τεχνικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Συγγραφή Συμβάσεων και διαπραγμάτευση επί των όρων αυτών. Τεχνική - οικονομική παρακολούθηση έργων & συμβάσεων, συντονισμός Υπευθύνων Έργων. Εκπόνηση πολιτικής προσφορών, παρακολούθηση προσφορών και επιχειρηματικών ευκαιριών της Διεύθυνσης, παρακολούθηση ενεργειών προώθησης, αξιολόγηση διακηρύξεων. Διοικητικός έλεγχος του προσωπικού της Διεύθυνσης, έγκρισή αδειών, διαμόρφωση αποδοχών. Διενέργεια συνεντεύξεων και αξιολόγηση νέου προσωπικού. Διαμόρφωση συνεργασιών με άλλες εταιρίες & αντιπροσώπευση νέων προϊόντων. Οικονομικός απολογισμός έργων και δραστηριοτήτων προώθησης της Μονάδας σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση. Κατανομή προσωπικού σε εργασίες σύσταση ομάδων έργων και προσφορών. Παρακολούθηση καταρτιζόμενων του ΚΕΚ 01 Πληροφορική-Εκπαιδευτική στα πλαίσια πρακτικής τους εξάσκησης. 01/01 04/05 Υπεύθυνος Έργων Παρακολούθηση, ενημέρωση και έγκριση όλων των παραδοτέων του έργου από πλευράς της εταιρείας καθώς και για την παράδοση καλώς και πλήρως ελεγμένων πληροφοριακών συστημάτων. Κατασκευή της διαρθρωτικής δομής των παραδοτέων προϊόντων και απόδοση ταυτότητας σε καθένα από αυτά. Παραγωγή σχεδίου υλοποίησης του έργου. Εκπόνηση σχεδίων εκπαίδευσης χρηστών & διαχειριστών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση. Παρακολούθηση της πορείας του έργου με βάση το πλάνο ανάπτυξης και ενημέρωσή του. Ανάπτυξη του σχεδίου ποιότητας του έργου. Ευθύνη για την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης του έργου και για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών/ επεκτάσεων της σύμβασης. Σύνταξη εκθέσεων προόδου για την πορεία του έργου. Παρακολούθηση της τήρησης των διεργασιών διαχείρισης και ποιότητας από τους εμπλεκόμενους στο έργο. Εκπροσώπηση της εταιρείας για παντός φύσεως θέματα που άπτονται έργου. 01/01 01/04 Υπεύθυνος Προσφορών Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Κατάρτιση των περιεχομένων και παραγωγή του τελικού τεχνικού και οικονομικού φακέλου της προσφοράς. Έλεγχος του φακέλου δικαιολογητικών και της τελικής εκτύπωσης της προσφοράς. Σύνθεση της ομάδας προσφοράς και συντονισμός αυτής. Υποβολή πρότασης προς τη Διοίκηση της Εταιρίας για τη διαμόρφωση του τιμήματος της οικονομικής προσφοράς. Διαμόρφωση σχημάτων συνεργασίας και διενέργεια των απαιτούμενων επαφώνσε συνεργασία με τη Διοίκηση. 01/02 04/05 Υπεύθυνος Λύσεων Διαχείρισης Γνώσης & Τηλε- Εκπαίδευσης Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού και εμπορικού σχεδίου. Διαμόρφωση εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής. Προώθηση του προϊόντος στην Ελληνική αγορά. Επικοινωνία με προμηθευτή για τεχνικά και εμπορικά θέματα. Συντονισμός ομάδας τεχνικών. Παρουσίαση προϊόντος - λύσεων, παροχή τεχνικών συμβουλών και καθοδήγησης

6 01/02 01/04 Account Manager Επαφή με τους πελάτες που έχουν ανατεθεί από τη Διοίκηση της Εταιρίας. Ενημέρωση του φακέλου κάθε πελάτη με τα στοιχεία του οργανισμού, των Υπεύθυνων των έργων που είναι ενεργά στον συγκεκριμένο πελάτη, τα στοιχεία του Financial Officer κάθε έργου και το ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει σε σχέση με το συγκεκριμένο πελάτη. Παροχή πληροφοριών και συντονισμός στελεχών που εμπλέκονται με συγκεκριμένο πελάτη. Κατανόηση των αναγκών των πελατών όσο αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία και δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Μονάδων. Ενημέρωση από τους Υπεύθυνους Έργων και τους Financial Officers για το σύνολο των δραστηριοτήτων σε πελάτη. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά έ ρ γ α ω ς Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Έ ρ γ ο υ 01/05 04/05 Σχεδιασμός και υλοποίηση portal Διαχείρισης Γνώσης Πελάτης: Όμιλος Επιχειρήσεων Antenna Προϋπολογισμός: , 8 ΑΜ Σκοπός του έργου είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών συλλογής, χαρακτηρισμού, κατηγοριοποίησης και ανάλυσης αδόμητου περιεχομένου με στόχο την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και διαχείρισης ειδησεογραφικού περιεχομένου. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Autonomy, την παροχή υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, ανάλυσης, υλοποίησης, λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης καθώς και εκπαίδευσης χρηστών & διαχειριστών, υπό την μορφή ολοκληρωμένης λύσης. Το σύστημα επιτρέπει την επεξεργασία και διανομή σε πραγματικό χρόνο πλήθους εσωτερικών και εξωτερικών πηγών αδόμητης και πληροφορίας από το διαδίκτυο και από εσωτερικές αδόμητες πηγές. Το σύστημα χρησιμοποιείται από 100 χρήστες και αποτέλεσμά του είναι η ταχύτερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη ειδησεογραφικού περιεχομένου. 08/04 03/05 Μηχανογράφηση των Νομικών Υπηρεσιών ΟΤΕ Πελάτης: OTE Γ.Δ. Νομικών Υπηρεσιών Προϋπολογισμός: , 29 ΑΜ Σκοπός του έργου είναι η πιλοτική μηχανογράφηση της λειτουργίας και των διαδικασιών των Νομικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ, με τρόπο που να αυτοματοποιεί τη διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων τους, τη ροή εργασιών τους, την εκτέλεση και τη παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους, τον έλεγχο των διαδικασιών και την ασφαλή και έγκαιρη πληροφόρηση που απαιτείται για την διευκόλυνση του έργου τους. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια αδειών του λογισμικού «ΠΑΠΥΡΟΣ» για τη Διαχείρισης Εγγράφων & Ροών Εργασίας, του λογισμικού Autonomy για τη Διαχείρισης Νομικής Γνώσης καθώς και υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, ανάλυσης, υλοποίησης, λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, υπό την μορφή ολοκληρωμένης λύσης. Το σύστημα υποστηρίζει τη διαχείριση Εισερχόμενων & Εξερχόμενων Εγγράφων, την παρακολούθηση & Διαχείριση Αγωγών, την Αρχειοθέτηση βιβλίων και παρακολούθηση χρεώσεών τους, τη δημιουργία και διαχείριση Τράπεζας Πληροφοριών (νομολογία, συμβάσεις, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις κα) καθώς και σύστημα διαχείρισης Νομικής Γνώσης. Το σύστημα χρησιμοποιείται από 25 χρήστες, οι οποίοι και εκπαιδεύτηκαν στη διάρκεια του έργου. 04/04 10/04 Σύστημα Διαχείρισης Ιστορικών Πληροφοριών του Ολυμπιακού C4I Πελάτης: ΥΕΘΑ-ΔΑΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Προϋπολογισμός: , 9 ΑΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομής λογισμικού Autonomy για την ανάπτυξη συστήματος αυτόματης συλλογής, ανάλυσης, παρακολούθησης, και επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο του περιεχομένου του Συστήματος Ιστορικών Πληροφοριών. Το Σύστημα Ιστορικών Πληροφοριών συλλέγει περιεχόμενο που οι χρήστες του Ολυμπιακού C4I θεωρούν χρήσιμο για αξιοποίηση σε μελλοντικές διοργανώσεις και στη συνέχεια του περιεχόμενο αυτό αναλύεται και κατηγοριοποιείται αυτόματα. Το Σύστημα χρησιμοποιείται από 100 αναλυτές, ενώ η διαχείρισή του γίνεται από 5 στελέχη του Πελάτη. Οι χρήστες και οι διαχειριστές εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια του έργου.

7 08/03 10/04 Υποσύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών του Case Management του Ολυμπιακού C4I Πελάτης: ΥΕΘΑ-ΔΑΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Προϋπολογισμός: , 18 ΑΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομής λογισμικού Autonomy για την ανάπτυξη συστήματος αυτόματης συλλογής, ανάλυσης, παρακολούθησης, και επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο πλήθους εσωτερικών και εξωτερικών πηγών αδόμητης και δομημένης πληροφορίας. Ενδεικτικές πηγές είναι τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικοί σταθμοί, ημερήσιος και περιοδικός τύπος, εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα κα. Το Υποσύστημα χρησιμοποιείται από 400 αναλυτές, ενώ η διαχείρισή του γίνεται από 5 στελέχη του Πελάτη. Οι χρήστες και οι διαχειριστές εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια του έργου. 02/04 06/04 Επέκταση, Αναβάθμιση και Συντήρηση εφαρμογής «ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ» Πελάτης: InfOTE AE Προϋπολογισμός: , 13 ΑΜ Με την υποδομή λογισμικού Autonomy καθώς και με υποδομή διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων δημιουργήθηκε από την 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ένα σύστημα Operator Assisted Yellow Pages, το οποίο και είναι η εφαρμογή που αξιοποιείται στο τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας «11811» της InfOTE. Η χρήση της εφαρμογής γίνεται από 100 Call Center agents οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια του έργου και οι οποίοι μεταφέρουν αυτούσια και σε φυσική γλώσσα στο σύστημα τα ερωτήματα των καλούντων. Κατά την αναζήτηση λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η απόσταση του καλούντα από τον πελάτη, η νοηματική συνάφεια την περιγραφής του πελάτη με το ερώτημα, η κατηγορία του πελάτη κα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται γεωγραφικά και ο agent μπορεί να καθοδηγήσει τον καλούντα προς τη θέση του πελάτη. Τέλος, η εφαρμογή ολοκληρώνεται με το call center τηρώντας σχετικά στατιστικά στοιχεία και παράγοντας σχετικές πληροφοριακές αναφορές επιτελικού χαρακτήρα. 04/03 05/03 Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Πελάτης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Προϋπολογισμός: , 2 ΑΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομής λογισμικού Oracle για την ανάπτυξη υποδομής ενδο-επιχειρησιακής πύλης και ολοκλήρωση υπηρεσιών και πηγών περιεχομένου και δεδομένων καθώς και εκπαίδευση των 20 στελεχών του πελάτη στην υποδομή της Oracle. 12/02 06/03 Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης & σύγχρονης-ασύγχρονης συνεργασίας LiveNet Πελάτης: Cosmote Προϋπολογισμός: , 4 ΑΜ Το έργο παρέχει τη δυνατότητα στην COSMOTE να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Autonomy για την υλοποίηση του εσωτερικού της συστήματος Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management system) το οποίο παρακολουθεί το συγκεκριμένες πηγές περιεχομένου, προωθεί το κατάλληλο περιεχόμενο στο προσωπικό ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους και δημιουργεί προφίλ χρηστών. Η υποδομή λογισμικού Autonomy ολοκληρώθηκε με το σύστημα σύγχρονης εκπαίδευσης και συνεργασίας από απόσταση της Αμερικανικής CENTRA καθώς και με το σύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης ΕΣΤΙΑ που έχει αναπτύξει η 01ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Για τη χρήση του συστήματος εκπαιδεύτηκαν συνολικά 120 άτομα, ενώ εκπαιδεύτηκαν και 5 άτομα για τη διαχείρισή του. 06/02 09/02 Σχεδιασμός και υλοποίηση portal Διαχείρισης Γνώσης Πελάτης: Ιντρακόμ Προϋπολογισμός: , 3 ΑΜ Αντικείμενο του έργου ήταν η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας Autonomy που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του εσωτερικού συστήματος Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management system) που αφορά τον προϊοντικό κύκλο καθώς και η εκπαίδευση 50 χρηστών και 2 διαχειριστών. 04/02 05/02 Έλεγχος του επιπέδου τρωτότητας των συστημάτων extranet Πελάτης: Εμπορική Τράπεζα Προϋπολογισμός: , 1 ΑΜ Η ομάδα έργου της 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στελεχωμένη με συνεργάτες της ΜΕΤΑ Group ανέλαβαν την εφαρμογή ελέγχων που δε θα επιβάρυναν την καθημερινή λειτουργία των συστημάτων του extranet. Το έργο βασίστηκε στη μεθοδολογία του penetration test που έχει κατοχυρώσει η ΜΕΤΑ Group και κατέληξε με την παράδοση ενός report που συνόψιζε ευρήματα και υποδείξεις.

8 11/01 07/02 Σχεδιασμός και υλοποίηση Υπηρεσίας Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου Πελάτης: OTE, Τηλεφωνικοί Κατάλογοι Προϋπολογισμός: , 26 ΑΜ Αποτέλεσμα του έργου ήταν ένα σύστημα Υπηρεσίας Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου, βασισμένο στην υποδομή λογισμικού Autonomy. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστημα Operator Assistant Yellow Pages, το οποίο υποστηρίζει το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου της σημερινής InfOTE (αριθμός 11811) και λειτουργεί πλήρως ολοκληρωμένα με το προϋπάρχον call center. 09/01 05/02 Σχεδιασμός και υλοποίηση portal Διαχείρισης Γνώσης Πελάτης: ΟΤΕ, Γ.Δ. Εμπορικών Θεμάτων Προϋπολογισμός: , 50 ΑΜ Το έργο παρέχει τη δυνατότητα στη Γενική Διεύθυνση Εμπορικών Θεμάτων του ΟΤΕ να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Autonomy για την υλοποίηση του εσωτερικού της συστήματος Διαχείρισης Γνώσης, το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές που αφορούν τους επιχειρησιακούς πελάτες, το δίκτυο καταστημάτων, νομικά θέματα, εσωτερική διοικητική πληροφορία και λοιπές πηγές που άπτονται της εμπορικής λειτουργίας. Στα πλαίσια του έργου εκπαιδεύτηκαν 150 χρήστες και 2 διαχειριστές. 09/01 11/02 Οργανωτική-Λειτουργική Βελτίωση (BPR) & Πιστοποίηση κατά ISO 9000 Πελάτης: Cosmote Προϋπολογισμός: , 91 ΑΜ Σκοπός του έργου ήταν η επέκταση της οργάνωσης αναδιοργάνωσης της COSMOTE και η καταγραφή των διαδικασιών που διέπουν την εταιρεία με αντικειμενικό στόχο την πιστοποίηση της COSMOTE κατά ISO, σε συνέχεια προηγούμενου έργου. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά έ ρ γ α μ ε ά λ λ ο ρ ό λ ο 04/01 09/01 Μελέτη Σχεδιασμού Συστήματος Επιτελικής Πληροφόρησης-Υποστήριξης Αποφάσεων Πελάτης: OTE, Δ/νση Καταλόγων Προϋπολογισμός: Αντικείμενο του έργου ήταν η Μελέτη, ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη Συστήματος Επιτελικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Αποφάσεων της Δ/νσης Καταλόγων του ΟΤΕ (νυν InfOTE AE) για τους τομείς τιμολογιακής πολιτικής, marketing και αύξησης μεριδίου αγοράς, οικονομικής διαχείρισης, οργάνωση και προγραμματισμός παραγωγής καθώς και κοστολόγησης αυτής. 11/99 06/00 Οργανωτική - Λειτουργική Βελτίωση (BPR) και Πιστοποίηση κατά ISO 9000 Πελάτης: Cosmote Προϋπολογισμός: Σκοπός του έργου ήταν η οργάνωση αναδιοργάνωση της COSMOTE και η καταγραφή των διαδικασιών που διέπουν την εταιρεία με αντικειμενικό στόχο την πιστοποίηση της COSMOTE κατά ISO. Η Α Φάση του έργου οργανωτικού εκσυγχρονισμού αφορά την άμεση λειτουργική σταθεροποίηση που περιλαμβάνει την ορθολογική αποτύπωση των βασικών οργανωτικών συστημάτων της Εταιρείας, και την ανάπτυξη πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας κατά ISO. Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή θ η τ ε ί α, Σ ώ μ α Τ ε χ ν ι κ ο ύ, α π ό 2 6 / 0 3 / 9 8 έ ω ς 2 6 / 0 9 / /98 09/99 Τεχνίτης Ασυρμάτων Υψηλής Ισχύος. Σιτιστής. Οδηγός. Γραφείο Μελετών ΣΕΤΤΗΛ, σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης μεταβολών και εκπαιδεύσεων προσωπικού από 15/05/98 έως 26/09/98.

9 55. ΕΕ ΚΚ Π ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΙΙ ΚΚ Η ΕΕ Μ Π ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΙΙ ΑΑ Τ Ε Ι Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ Π α ρ ά ρ τ η μ α Ν α υ π ά κ τ ο υ, Τ μ ή μ α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν & Δ ι κ τ ύ ω ν 02/06 04/11 Εργαστηριακός Συνεργάτης. Αυτόνομη διδασκαλία: Βασικές Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού - Γλώσσα C εργαστήριο, Δομές Δεδομένων εργαστήριο, Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός - Γλώσσα Java εργαστήριο, Βάσεις Δεδομένων εργαστήριο, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων θεωρία. 04/11 - σήμερα Καθηγητής Εφαρμογών (βαθμίδα Λέκτορα). Αυτόνομη διδασκαλία: Βασικές Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού - Γλώσσα C εργαστήριο, Δομές Δεδομένων θεωρία και εργαστήριο, Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός - Γλώσσα Java εργαστήριο, Βάσεις Δεδομένων εργαστήριο, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων θεωρία, Λειτουργικά Συστήματα θεωρία, Νέα Οικονομία θεωρία. Ι Ε Κ Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ 02/06 06/06 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής. 10/05 02/06 Εισαγωγή στα Πολυμέσα. 1 ο & 2 ο Ι Ε Κ Π ά τ ρ α ς, α π ό 0 4 / 1 0 / 9 9 έ ω ς 1 6 / 1 1 / /99 11/99 Χρήση Η/Υ. 6. ΔΔ Η Μ Ο ΣΣ ΙΙ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ & ΣΣ ΥΥ Ν ΕΕ ΔΔ ΡΡ ΙΙ ΑΑ 01/2012 Ala Al Masoud, G. Asimakopoulos, S. Louvros, V. Triantafyllou: "Indoor LTE Uplink Cell Planning Considerations for Symmetrical and Unsymmetrical MIMO Techniques", WTS /2008 A.P. Kalogeras, K. Charatsis, I. Mourtos, F. Liotopoulos, G. Asimakopoulos, P.Konstantinopoulos et al: "Integrated Real-Time System for Perishable Freight Transport Management", ETFA /2007 G. Asimakopoulos, et al: A Real Time RFID enhanced haulage monitoring system, Mobimedia /2007 G. Asimakopoulos, et al: Building Blocks for a Virtual Distributed Enterprize, IADIS /2006 G. Asimakopoulos, et al: Power aware security policy guidelines for WSN. Lecture Series on Computer and Computaional Sciences, Volume 8: International e-conference on Computer Science (IeCCS) 2006, T. Simos, G. Psihoyios (Ed.) Brill Academic Publisherspp , June /2003 G. Asimakopoulos, et al: Application of Knowledge Management Platforms for Internal Operations. Springer 4 th IFIP International Working Conference Proceedings, KMGov 2003 Rhodes Greece, M.A. Wimmer (Ed.) LNAI 2645, pp , May /2002 Γ. Ασημακόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος: «Διαχείριση Γνώσης στο Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον: Εφαρμογές και Προοπτικές». 15 ο Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. με θέμα «Απασχόληση, Ροή Εργασίας & Επιχειρησιακή Έρευνα», βιβλίο περιλήψεων σελ ΠΑ12Β.3

1984 1991 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Α Γυμνάσιο και Α Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

1984 1991 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Α Γυμνάσιο και Α Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Π Ρ Ο ΣΣ Ω Π ΙΙ Κ Α ΣΣ ΤΤ Ο ΙΙ Χ ΕΕ ΙΙ Α Όνομα: Τηλέφωνο: 6977-606811 email: Υπηκοότητα: Στοιχεία Γέννησης: Γ ι ώ ρ γ ο ς Α σ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς gasimakop@gmail.com Ελληνική Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ (Α-Λ) (Μ-Ω) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΑΜΦ 13 Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις:

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π893_13-09-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΣΥΔ) -11 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 13/6/2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα Πάτμου 10 ΤΚ 41335 Λάρισα Βύρων Δαμασιώτης Αριθμοί τηλεφώνου Εργασίας: 2410 627948 Οικίας: 2410 684249 Κινητό:6945 914041 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο bdama@teilar.gr Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) - 6 ΤΡΙΤΗ 26/1/2016 15:00-17:00

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη 1 δεκαέξι

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007 Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 ΥΠΕΣΔΔΑ Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΔΑ Γιάννης Ζαννετόπουλος, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_09-11-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 23320-52460 - FAX: 23320-52462 - website: http://www.uom.gr - e-mail: itsecr@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Η παρούσα έκδοση καταργεί κάθε προηγούμενη. Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά για τυχόν αλλαγές. ΗΜΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. e-πολεοδομία ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. e-πολεοδομία ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ e-πολεοδομία ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 25-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Βασικά Υφιστάμενα Προβλήματα Πολεοδομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα

Πάτμου 10 ΤΚ Λάρισα. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα Πάτμου 10 ΤΚ 41335 Λάρισα Αριθμοί τηλεφώνου Εργασίας:2410 684249 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο bdama@teilar.gr Βύρων Δαμασιώτης Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα