Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ"

Transcript

1 Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ {nikos, ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Η ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ είλαη κία ζύγρξνλε κεζνδνινγία ε νπνία αλαπηύρζεθε ζηνπο θόιπνπο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Ωζηόζν νη πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλεη έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πιήζνο πεδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηό ηεο εθπαίδεπζεο. ην άξζξν απηό, αθνύ παξνπζηάζνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ησλ πξαθηόξσλ, επηρεηξνύκε κία ζύληνκε επηζθόπεζε ησλ εθαξκνγώλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. Κύξηνο ζηόρνο καο είλαη λα απνηππώζνπκε ην γεληθό πιαίζην ησλ εθαξκνγώλ, πξνζπαζώληαο λα δηαθξίλνπκε εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο, θαη ιηγόηεξν λα αλαθεξζνύκε κε ιεπηνκέξεηα ζηηο κεζόδνπο θαη ζηηο ηερληθέο πνπ πινπνηήζεθαλ. Πηζηεύνπκε πσο ε ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζην πνιπζύλζεην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ 215

2 1. Σερλνινγία ηωλ Πξαθηόξωλ Οξηζκνί θαη ζύκπηωζε κε ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ Αλ θαη ζην εξώηεκα «ηη είλαη πξάθηνξαο» ε παγθόζκηα επηζηεκνληθή θνηλόηεηα δελ έρεη πξνζδηνξίζεη κία κνλαδηθή θαη θαζνιηθά απνδεθηή απάληεζε, ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα «πξάθηνξαο» [28]. Πξόθεηηαη ινηπόλ γηα νληόηεηεο ζηηο νπνίεο θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε απηνλνκία (autonomy) θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ (reactiveness) [28, 27] ελώ νη Wooldridge θαη Jennings [25], από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εξεπλεηέο ζην πεδίν ησλ πξαθηόξσλ αλαθέξνπλ ελ πξνθεηκέλσ γηα ηνπο λνήκνλεο πξάθηνξεο ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθόηεηαο (social ability) θαη ηεο πξνλνεηηθόηεηαο (pro-activeness). ρεκαηηθά, κπνξνύκε λα απνδώζνπκε ηελ έλλνηα «πξάθηνξαο» ζηελ αθεξεκέλε ηεο κνξθή κε ην ζρήκα 1. Ο πξάθηνξαο αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ δηεξγαζηώλ (πνπ κπνξεί λα πνηθίινπλ από απιά αληαλαθιαζηηθά έσο ζύλζεηνπο ζπιινγηζκνύο) παξάγεη δξάζεηο πνπ ην επεξεάδνπλ. Έλαο απιόο νξηζκόο ν νπνίνο απνδίδεη γιαθπξά ηελ έλλνηα ηνπ πξάθηνξα είλαη απηόο πνπ δίλεη ν Ted Selker (IBM Almaden Research Centre) ζύκθσλα κε ηνλ Αηζζεηήξηα όξγαλα Δίζνδνο Αίζζεζεο ΠΡΑΚΣΟΡΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Όξγαλα Γξάζεο Γξάζε - Έμνδνο ρήκα 1: Έλαο πξάθηνξαο ζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο πξάθηνξαο παίξλεη αηζζεηήξηα είζνδν από ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη παξάγεη ζαλ έμνδν δξάζεηο πνπ ην επεξεάδνπλ (Πεγή : Multiagent Systems, MIT Press,1999). νπνίν έλαο επθπήο πξάθηνξαο είλαη ινγηζκηθό πνπ κπνξεί λα θάλεη πξάγκαηα πνπ πηζαλόηαηα ζα έθαλε ν θάζε ρξήζηεο, αλ είρε ην ρξόλν. Αλ θαη ε πξνζέγγηζε απηή πεξηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ πξάθηνξα ζε ινγηζκηθά αληίζηνηρα, (απνθιείνληαο ηνπ βηνινγηθνύο θαη ηνπο ξνκπνηηθνύο πξάθηνξεο) ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 216

3 πεξηβάιινληνο εθαξκόδεη ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζε έλα ζύζηεκα ζπλππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο πξάθηνξεο. Έλα ηέηνην ζύζηεκα ην νλνκάδνπκε ζύζηημα πολλαπλών ππακηόπυν (ΠΠ). ε έλα ΠΠ νη πξάθηνξεο κπνξνύλ λα είλαη νκνγελείο ή εηεξνγελείο, λα ζπλεξγάδνληαη ή λα αληαγσλίδνληαη, λα επηθνηλσλνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη λα δξνπλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. ε έλα πεξηβάιινλ πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ δομή θαιείηαη ην πξόηππν ηεο ζρέζεο πιεξνθνξίαο θαη ειέγρνπ κεηαμύ ησλ πξαθηόξσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Γηα λα ιεηηνπξγεί έλα ηέηνην ζύζηεκα ζσζηά, γηα λα δνπιεύεη απνηειεζκαηηθά πξέπεη ζύκθσλα κε ηνπο Corkill θαη Lesser [10] λα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο : Κάλςτη, Σςνδεζιμόηηηα θαη Ικανόηηηα. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ πξνϋπνζέζεσλ ε δνκή ελόο ζπζηήκαηνο πξέπεη λα νξίδεη πόλοςρ θαη ζσέζειρ. Οη Russel θαη Norvig[17] εληνπίδνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία δξνπλ νη πξάθηνξεο θαη πινπνηνύληαη ηα ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ. Έηζη έλα πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη: Πποζβάζιμο ή Μη Πποζβάζιμο, Νηεηεπμινιζηικό ή Μη Νηεηεπμινιζηικό, Επειζοδιακό ή Μη Επειζοδιακό, Σηαηικό ή Δςναμικό, Διακπιηό ή Σςνεσέρ.. Οη Sklar et al. [20] εληνπίδνπλ νκνηόηεηεο αλάκεζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ θαη έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, θαζώο ην δεύηεξν είλαη ζπλήζσο έλα πεξηβάιινλ δπλακηθό θαη ζύλζεην ζην νπνίν αιιειεπηδξνύλ απηόλνκεο νληόηεηεο (καζεηέο, θαζεγεηέο θ.α.). Η δνκή κάιηζηα ελόο εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο απερεί ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ θαζώο ζε απηήλ πεξηέρνληαη ξόινη θαη ζρέζεηο. Άιισζηε νη Abernathy θαη Mackie [1] νη νπνίνη πξνηείλνπλ πσο πξνζνκνηώλνληαο ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ κπνξνύκε λα εξεπλήζνπκε ζηξαηεγηθέο απνθάζεσλ, ππνζέζεηο θαη παξάγνληεο νη νπνίνη ζα ήηαλ δύζθνιν λα εξεπλεζνύλ κε άιινλ ηξόπν, εληζρύνπλ ην εξεπλεηηθό έλζηηθην πνπ εκπιέθεη ηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ κε ηε κειέηε ηεο εθπαίδεπζεο ελ γέλεη. Αθξηβώο απηό ην έλζηηθην νδήγεζε ζεκαληηθό αξηζκό εξεπλεηώλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξαθηόξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, παξάγνληαο έλα πιήζνο εξεπλώλ, ην νπνίν παξνπζηάδνπκε επηζθνπηθά ζηελ παξάγξαθν

4 2. Η ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εθπαίδεπζε Η παξάγξαθνο απηή, εθηόο από εηζαγσγή γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ ζηελ εθπαίδεπζε, δηαθξίλεη ηα όξηα ηνπ εξεπλεηηθνύ απηνύ πεδίνπ αλάκεζα ζην επξύηεξν αληηθείκελν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Σα όξηα ζπγρένληαη αξθεηά ζπρλά, ώζηε νη Dede θαη Newman [11], ζε έλα «θιαζζηθό» πηα άξζξν ηνπο, ην 1993 πξαγκαηεύηεθαλ αθξηβώο απηή ηε δηάθξηζε, αζθώληαο θξηηηθή ζε όζνπο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ όξν «πξάθηνξαο» ρσξίο ε ρξήζε ηνπ όξνπ λα είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλε. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθπαίδεπζε εδώ θαη πάλσ από 30 ρξόληα. Σα πξώηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία ππνζηήξηδαλ ηελ θαηάξηηζε βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηή (Computer-based training systems CBT) θαη ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ππνινγηζηή (Computer Aided Instruction CAI). Σα ζπζηήκαηα απηά δελ πξνζαξκνδόηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. Αληίζεηα, ήηαλ πνιύ απιά ζπζηήκαηα πνπ παξείραλ ζηνπο ρξήζηεο νδεγίεο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαη εμεηάζεηο κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. ην ζρήκα 2 δίλεηαη ην δηάγξακκα ξνήο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ C.A.I. Σν ζύζηεκα αληιεί από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ κηα εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο. Αλ ν ρξήζηεο απαληήζεη ζσζηά ηόηε ην ζύζηεκα πξνρσξά ζηελ επόκελε, αλ ν ρξήζηεο απαληήζεη ιάζνο ην ζύζηεκα αλαδηαηππώλεη ηελ ίδηα εξώηεζε κε κηα επηινγή απάληεζεο ιηγόηεξε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο μαλαθάλεη ιάζνο ηόηε δίλεηαη κηα θαηλνύξηα εξώηεζε ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. ην ηέινο ην κόλν πνπ εμάγεηαη είλαη ε αλαινγία ζσζηώλ θαη ιάζνο απαληήζεσλ. Η κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή ζαλ κέζνδνο drill-and-practice Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό κπνξνύλ λα «παξνπζηάδνπλ» επθπΐα γηαηί κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ ρξήζηε δίλνληαο ηνπ ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο. Αλ όκσο ν ζρεδηαζηήο δελ πξνβιέςεη όια ηα πηζαλά ιάζε (θαη θάηη ηέηνην είλαη ζίγνπξν), δελ ππάξρεη κεραληζκόο αλαηξνθνδόηεζεο θαη άξα πξνζαξκνγήο. Ακθηζβεηείηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ν βαζκόο επθπΐαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 218

5 ρήκα 2 Λεηηνπξγία ηωλ CAI Παξόιν πνπ ηόζν ηα CBT όζν θαη ηα CAI είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, δελ πξνζαξκόδνληαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο θαη επνκέλσο δελ πξνζθέξνπλ ηελ «πξνζνρή» πνπ πηζαλόηαηα ζα πξνζέθεξε έλαο βηνινγηθόο εθπαηδεπηήο. Γηα λα κπνξεί έλα ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή λα πξνζθέξεη αλάινγε πξνζνρή πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ζπιινγηζκνύ ηόζν γηα ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο όζν θαη ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπόκελν [5]. Σν γεγνλόο απηό παξέπεκςε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζην πεδίν ησλ «επθπώλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ» (Intelligent tutoring systems - ITSs). Σα ITS πξνζπαζνύλ λα ζπιιάβνπλ κηα κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ εμεγείηαη από κηα έλαο-πξνο-έλαλ αιιειεπίδξαζε (one-on-one interaction). Οη Drill-and-practice εθδνρέο ηεο έλαο-πξνο-έλαλ δηδαζθαιίαο είλαη ζρεηηθά θαηαλνεηνί ηξόπνη κεηάδνζεο ηεο γλώζεο. Απηή ε κέζνδνο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο γίλεηαη επξέσο απνδεθηή θαη από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη από ηνλ πνιηηηζκό καο ζπλνιηθά, έρνληαο επηηύρεη επξεία δεκνηηθόηεηα. Η έλαοπξνο-έλαλ δηδαζθαιία επηηξέπεη ζηε κάζεζε λα εμαηνκηθεύεηαη θαη λα παξάγεη κε ζπλέπεηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από άιιεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο [5]. 219

6 Σα ITS ζαθώο θαη δηαζέηνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία κε ηα ζπζηήκαηα CAI πνπ πξνεγήζεθαλ. ηα πεξηζζόηεξα ITS θαη CAI ζπζηήκαηα, νη ζπνπδαζηέο καζαίλνπλ δνπιεύνληαο κε κηα ζεηξά ζρεηηθά ζπλνπηηθώλ εξσηήζεσλ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ην ζύζηεκα δηαδξακαηίδεη ηνλ απνθιεηζηηθό ξόιν ηνπ εκπεηξνγλώκνλα - εθπαηδεπηή, ν νπνίνο ειέγρεη ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ ή ησλ πξνβιεκάησλ, ελώ ν ζπνπδαζηήο θαιείηαη λα ηηο απαληήζεη. Σν ζύζηεκα δηαδξακαηίδεη επίζεο ην ξόιν ηνπ θξηηή θαη ζηα πεξηζζόηεξα ITS, ην ζύζηεκα, θαη όρη ν ζπνπδαζηήο, απνθαζίδεη πόηε ζα γίλεη ε αλαηξνθνδόηεζε ηνπ. Οη θύξηεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ITS θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ζπζηεκάησλ CAI δελ εθθξάδνπλ δηαθνξέο ζηηο κεζόδνπο θαη ηε θηινζνθία ηεο κάζεζεο. Αληηζέησο, εθθξάδνπλ δηαθνξέο ζηελ κεραληθή θαη ηηο ςπρνινγηθέο πξνεθηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηα ITS λα θαζνδεγνύλ κε έλαλ ηξόπν, βαζηζκέλν ζηε γλώζε. Αληίζεηα από ηα πξνεγνύκελα CAI ζπζηήκαηα, ηα ITS εθκεηαιιεύνληαη ηε γλώζε θαη ην ζπιινγηζκό ησλ έλαο-πξνο-έλαλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη κπνξνύλ ζπλεπώο λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα «δηδάμνπλ» κε έλαλ πην εκπεξηζηαησκέλν ηξόπν από ηα ζπζηήκαηα CAI. Αλ θαη ηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα εκθαλίδνληαη σο κνλνδηάζηαηα ζπζηήκαηα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ζύιιεςε ηνπο θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπο απνηεινύλ ζπλζέζεηο επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ. Ο Woolf [26] δηαθξίλεη ηέζζεξα θύξηα ζπζηαηηθά: 1. Σν κνληέιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Καη ειάρηζηνλ έλα ηέηνην κνληέιν απνηππώλεη αληρλεύεη ηελ πξόνδν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν. 2. Σηο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο. ην ζπζηαηηθό απηό πεξηέρνληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο όπσο π.ρ. πνηα πιεξνθνξία ζα πξνβιεζεί ζηνπο καζεηέο, πνηεο εξσηήζεηο ζα ηνπο γίλνπλ, κε πνηνλ ηξόπν θηι. Οη κέζνδνη απηέο είλαη δπλαηόλ λα πξνζδηνξίδνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα θάζε καζεηή, εθκεηαιιεπόκελεο ηελ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη απνζεθεπκέλε ζην κνληέιν ησλ εθπαηδεπόκελσλ 3. Σε γλώζε γηα ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Σν ζπζηαηηθό απηό πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο γλώζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε γλώζε απηή. Έηζη εθηόο από ηελ αληίζηνηρε πιεξνθνξία, ζην ζπζηαηηθό απηό πεξηέρνληαη θαη νη 220

7 κέζνδνη αλαπαξάζηαζεο ηεο γλώζεο θαη ηα ιεγόκελα «κεηα-δεδνκέλα» (meta-data). 4. Σν κνληέιν επηθνηλσλίαο. Πξόθεηηαη γηα ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαη όρη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζπζηαηηθώλ (αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο). Πεξηιακβάλεη ην γξαθηθό πεξηβάιινλ, ηηο νζόλεο θαη ηνπο δηαιόγνπο επηθνηλσλίαο, ηηο επηπιένλ ζπζθεπέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη. Μειινληηθέο επεθηάζεηο απηήο ηεο ζεώξεζεο δηαθξίλνπλ επηπιένλ έλα ζπζηαηηθό, ηελ εκπεηξία (ε νπνία αξθεηά ζπρλά ζπκπίπηεη κε θάπνην έκπεηξν ζύζηεκα) γηα ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Να ζεκεηώζνπκε βέβαηα πσο ν Woolf ζηελ αξρηθή ηνπ ζεώξεζε πεξηιακβάλεη ην ζπζηαηηθό απηό σο κέξνο ηνπ ζπζηαηηθνύ γλώζεο. Οη Burns θαη Capps [7] αλαγλσξίδνπλ σο ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ελόο Intelligent Tutoring System: 1. Σν κνληέιν ελζσκάησζεο ηεο εκπεηξίαο (expert module), ην νπνίν αιιειεπηδξά κε ηελ ππάξρνπζα γλώζε. Απηή ρξεζηκνπνηείηαη από ην ζύζηεκα γηα λα παξνπζηαζηεί ε γλώζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 2. Σν κνληέιν δηάγλσζεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ (student diagnosis module), ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη πάιη ηελ πιεξνθνξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 3. Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο (curriculum and instruction module) όπνπ εκπεξηέρνληαη νη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη νη απαξαίηεηεο νδεγίεο Απηά ηα ηξία ζπζηαηηθά ελόο ITS ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο «Παξαδνζηαθή ηξηάδα» (Traditional Trinity) ησλ Intelligent Tutoring Systems. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα ITS ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζηε βηβιηνγξαθία: ην GUIDON [9], ην WEAST [8], ην LISP TUTOR [2] θαη ην BUGGY [6] 3. Οη εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο ηερλνινγίαο ηωλ πξαθηόξωλ ζηελ εθπαίδεπζε Καηαξρήλ, νθείινπκε λα ζεκεηώζνπκε πσο ε δηάθξηζε εξεπλεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ ζε νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθό πεδίν δελ έρεη ζθνπό ην δηαρσξηζκό ησλ εξεπλεηώλ θαη ηνλ απνθιεηζκό ή ηελ πξναγσγή νξηζκέλσλ κειεηώλ. 221

8 Άιισζηε, ηα όξηα απηώλ ησλ πεξηνρώλ είλαη ζπρλά δπζδηάθξηηα θαζώο νη ίδην νη εξεπλεηέο ηνπ ρώξνπ αλακεηγλύνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο γλσζηηθά αληηθείκελα από όιεο ηηο πεξηνρέο. Έηζη, ν ζηόρνο καο είλαη λα αλαθέξνπκε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο πεξηνρήο παξά λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία απζηεξή νκαδνπνίεζε ηνπο. Έηζη, αθνινπζώληαο ηνλ Kersley [13] κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηα εμήο πεδία ζηα νπνία ε ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν : Δπθπείο πξάθηνξεο νη νπνίνη πξάηηνπλ σο δηδάζθαινη / πξνγπκλαζηέο (coaches) ή σο ζύκβνπινη πξνζθέξνληαο εμαηνκηθεπκέλεο δηεπθξηλίζεηο Πξνζνκνηώζεηο πξαθηόξσλ κε δηαθξηηέο πξνζσπηθόηεηεο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Πξάθηνξεο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πεξηθεξεηαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηδαζθαιίαο (όπσο πινήγεζε, εθηππώζεηο θ.α.) «Οηθνδνκήζηκνη πξάθηνξεο», απνθαιώληαο έηζη ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη ίδηνη νη ζπνπδαζηέο κπνξνύλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο πξάθηνξεο κέζα από έλα ηππνπνηεκέλν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ θαη Πξάθηνξεο νη νπνίνη κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ πξνζθέξνπλ κία ηζρπξά ζπλεξγαηηθή όςε ηεο εθπαίδεπζεο Οη Aroyo et al. [3] ζεσξνύλ ηηο παξαθάησ εξεπλεηηθέο ηάζεηο ζην πεδίν ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξαθηόξσλ ζηελ εθπαίδεπζε: Οη πξάθηνξεο σο νδεγνί (guides) Οη πξάθηνξεο σο βνεζνί πιεξνθόξεζεο Η ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ σο πξόηαζε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ζπζηεκάησλ Οη πξάθηνξεο σο ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο εγρεηξίδηα (helpdesk) Οη πξάθηνξεο σο εξγαιείν πξνζνκνίσζεο γηα ην αιιειεπηδξαζηηθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ 222

9 Οη Aroyo et al. όπσο είλαη θαλεξό από ηα παξαπάλσ, νπζηαζηηθά θαηαγξάθνπλ πνηεο ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο ησλ πξαθηόξσλ κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ίδηνη κάιηζηα ζεσξνύλ πσο ε έξεπλα ζε απηό ην πεδίν πξνέθπςε από δύν θπξίσο ηξόπνπο: 1. Σελ επέθηαζε / πξνζαξκνγή ησλ κεζόδσλ ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνγξακκαηηζκνύ ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαη 2. Ωο θπζηθή εμέιημε ησλ ITS ζε ζπζηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιππινθόηεηα ηεο ζύγρξνλεο επνρήο θαη πνπ κπνξνύλ λα πξνζαξκόδνληαη δπλακηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο. ηελ επόκελε παξάγξαθν ζα παξνπζηάζνπκε κε ζπληνκία θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ λα απνθαιύπηνπλ ηηο θαηεπζύλζεηο απηέο. 4. Δθαξκνγέο Παξαδείγκαηα Αξθεηά ζπρλά είλαη ζηε βηβιηνγξαθία ηα παξαδείγκαηα γηα ηνπο πξάθηνξεο δηδαζθάινπο / παηδαγσγνύο. [14, 16, 12]. Οη παηδαγσγνί πξάθηνξεο είλαη απηόλνκνη πξάθηνξεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλζξώπηλε κάζεζε, επηθνηλσλώληαο κε ηνπο ζπνπδαζηέο ζηα πιαίζηα αιιειεπηδξαζηηθώλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ. Δπεθηείλνπλ θαη βειηηώλνπλ ηα ήδε ππάξρνληα Intelligent Tutoring Systems (ITS) κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Πξνζαξκόδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε δπλακηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο, εθκεηαιιεπόκελνη όιεο ηηο καζεζηαθέο επθαηξίεο πνπ πξνθύπηνπλ. Γηαζέηνληαο έλα θαηάιιεια πινύζην γξαθηθό πεξηβάιινλ, νη παηδαγσγηθνί πξάθηνξεο είλαη ηθαλνί γηα έλα κεγάιν θάζκα απνηειεζκαηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο ζπνπδαζηέο. Οη θηλνύκελνη (animated) παηδαγσγηθνί πξάθηνξεο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηα θίλεηξα θαη ηελ αθνζίσζε ησλ ζπνπδαζηώλ εθκεηαιιεπόκελνη παξάγνληεο όπσο ην βιέκκα, ηελ επαθή καηηώλ, ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηέηνηνπ πξάθηνξα είλαη ε Adele (Agent for Distance Education Light Edition) [18]. Η Adele ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίδεη καζεηέο νη νπνίνη πξνζπαζνύλ λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα κέζα από αζθήζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηύνπ. Αλαθέξνπκε ηελ εθαξκνγή γηα ηελ θιηληθή δηάγλσζε αζζελεηώλ όπνπ παξνπζηάδνληαη θάπνηα θιηληθά ζηνηρεία ζηνπο καζεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα, απηνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε κία ζεηξά από εξγαζίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηεθπεξαηώζνπλ. Η Adele κπνξεί λα 223

10 ππνγξακκίζεη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα πξνζερζνύλ ηδηαίηεξα, λα απαληήζεη ζε απνξίεο καζεηώλ, λα θαηαγξάθεη ηελ πξόνδν ηνπο, λα ππνδείμεη ζηνπο καζεηέο θάπνηεο δηαδηθαζίεο κεζόδνπο πνπ ζα δηεπθόιπλαλ ηε δνπιεηά ηνπο ή αθόκε θαη λα «εμεηάζεη» ηνπο καζεηέο δηαπηζηώλνληαο αλ έρνπλ αθνκνηώζεη ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Ο ηνκέαο ησλ πξνζνκνηώζεσλ απαληάηαη πνιύ ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ησλ επθπώλ πξαθηόξσλ γηα ηα πεδία ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ηεο ξνκπνηηθήο. Δπνκέλσο ε πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο θαληάδεη εθηθηή θαη νκαιή. Γηα λα πεηύρεη κία ηέηνηα πξνζαξκνγή νθείινπλ λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ πεξηγξάθνπλ ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ όκνηα όπσο πεξηγξάθνληαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ π.ρ. ηελ αγνξά ζηηο πξνζνκνηώζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθώλ. Βάζε ησλ πξνζνκνηώζεσλ απηώλ απνηειεί ζπρλά [20] [14] [19] ην «παηρλίδη ηεο κάζεζεο» (meta-game of Learning). Σν «παηρλίδη ηεο κάζεζεο» απνηειεί κία κεηαθνξά ηνπ «Δπαλαιακβαλόκελνπ δηιιήκαηνο ηνπ θπιαθηζκέλνπ» (Iterated Prisoner s Dilemma) [4] ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ζρέζεηο θαζεγεηή-καζεηή ή γεληθόηεξα ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζηνπο δύν απηνύο ξόινπο πξαθηόξσλ. Σν παηρλίδη απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1 : ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΥΚΟΛΗ Εκμάθηζη (Learning) Επαλήθευζη (Verification) Αναηροπή (Frustration) Αδιαθορία (Boredom) Πίλαθαο 1 Σν παηρλίδη ηεο εθκάζεζεο. ην παηρλίδη απηό, ν πξάθηνξαο πνπ ππνδύεηαη ην ξόιν ηνπ θαζεγεηή κπνξεί λα ζέηεη «Δύθνιεο» ή «Γύζθνιεο» εξσηήζεηο ζε έλαλ άιιν πξάθηνξα, ζην καζεηή. Ο καζεηήο κπνξεί λα απαληήζεη απηέο ηηο εξσηήζεηο «σζηά» ή «Λάζνο». Ο ζηόρνο 224

11 είλαη λα «κάζεη» ν καζεηήο. Θεσξεηηθά απηό ζπκβαίλεη όηαλ εξσηώληαη δύζθνιεο εξσηήζεηο θαη απαληώληαη ζσζηά. Μπνξεί κε ηελ πξώηε καηηά κία ηέηνηα ζεώξεζε αιιειεπίδξαζεο / δηαιόγνπ λα θαληάδεη απζαίξεηε όκσο ζην έξγν ηνπο νη Sklar θαη Parsons [21] δηαηππώλνπλ πσο αθόκε θαη αλ αιιάμεη ην πιαίζην ησλ δηαιόγσλ, ην ηειηθό απνηέιεζκα ζα έρεη θαη πάιη ηε κνξθή μάθηζη / άπνηζη μάθηζηρ. Δμάιινπ, κε ηελ παξαδνρή απηή, νη εξεπλεηέο κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ην κεγάιν όγθν ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ πνπ ππάξρνπλ γηα ην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ. ηεξηδόκελνη ζηελ παξαπάλσ ζεώξεζε νη Lester et al. [14] αληρλεύνπλ ηε βέιηηζηε ζεηξά εξσηήζεσλ ζε έλα ITS ελώ νη Sklar et al. [19] πξνζνκνηώλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ζε επίπεδν πνιηηείαο (κηαο θαη ην πείξακα αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Η.Π.Α.) κειεηώληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο απνπζίαο ησλ καζεηώλ από ηα ζρνιεία θαη ηεο κεηαθνξάο καζεηώλ από ζρνιείν ζε ζρνιείν. Δπηπιένλ ζε κία ζρεηηθή εξγαζία ηνπο [20], επεθηείλνπλ ην παηρλίδη απηό πνζνηηθνπνηώληαο ηε κήηξα ηνπ παηρληδηνύ ζε όξνπο θηλήηξσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Θεσξώληαο έηζη ηνπο καζεηέο λα δηαθξίλνληαη έθηνο από ηα θίλεηξα (motivation) θαη ηα ζπλαηζζήκαηα (emotion) θαη από κία ηθαλόηεηα κάζεζεο (ability) κειεηνύλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαζεγεηώλ θαηαιήγνληαο ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο. Οη Masthoff et al. [15] πεξηγξάθνπλ κία πνιύ ελδηαθέξνπζα απόπεηξα ζπλδπαζκνύ δηαθνξεηηθώλ πξαθηόξσλ, εθ ησλ νπνίσλ ν θάζε έλαο εμεηδηθεύεηαη ζε κία πιεπξά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σέηνηεο πιεπξέο είλαη ε πινήγεζε ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό, πξαθηηθά παξαδείγκαηα, δηδαζθαιία, αλαηξνθνδόηεζε, παξνπζίαζε πιηθνύ, ηζηνξηθό ηνπ ρξήζηε. Κάζε πξάθηνξαο βαζίδεηαη ζε απινύο θαη γεληθνύο θαλόλεο. Η γλώζε γηα ην ίδην ην δηδαθηέν αληηθείκελν πεξηιήθζεθε σο μερσξηζηό ζπζηαηηθό ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε παξάιιεια κε ηνπο πξάθηνξεο πνπ πξναλαθέξακε. ηελ πεξίπησζε απηή νη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ πσο νη πξάθηνξεο παξόιν ην θνηλό ζθνπό ηνπο, ζπρλά αληαγσληδόηαλ γηα ηελ πξνηεξαηόηεηα θαη γηα ηνπο πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη Tecuci et al. [23] δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πεδίν ησλ «νηθνδνκήζηκσλ» πξαθηόξσλ πξνηείλνληαο κία κεζνδνινγία, ηε DISCIPLE, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν γηα ηε δεκηνπξγία πξαθηόξσλ νη νπνίνη δξνπλ πξνζζεηηθά ζε ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, εληζρύνληαο ηα κε επθπήο κεζόδνπο, όζν 225

12 θαη γηα ηε δεκηνπξγία πξαθηόξσλ ζε απηόλνκα ινγηζκηθά ηα νπνία λα ππνζηεξίδνπλ θαζεγεηέο θαη καζεηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η κεζνδνινγία απηή έγθεηηαη ζηελ ελζσκάησζε ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο θαη κεραληθήο γλώζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Σν θύξην ζηνηρείν ηεο κεζνδνινγίαο απηήο είλαη πσο ζηε θάζε αλάπηπμεο ησλ πξαθηόξσλ εκπιέθεη ηξεηο ξόινπο /θνξείο : ηνλ εηδηθό ζην γλσζηηθό αληηθείκελν (δάζθαινο), ην κεραληθό γλώζεο (πξνγξακκαηηζηή) θαη ηνλ ηειηθό ρξήζηε. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κεζνδνινγία απηή γηα ηελ πινπνίεζε πξαθηόξσλ νη νπνίνη ήηαλ ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ «δηαγσλίζκαηα» γηα ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο ακεξηθάληθεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο, ελώ παξάιιεια κε ηηο εξσηήζεηο, νη πξάθηνξεο ήηαλ ζε ζέζε λα θάλνπλ ππνδείμεηο θαη λα ζπκβνπιεύνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Οη Solomos et al. [22] παξνπζηάδνπλ έλα ζύζηεκα πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ, ην MATS (Multi Agent Tutoring System) ζην νπνίν κνληεινπνηνύλ ηε ζπλεξγαζία πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ (ζπγθεθξηκέλα ησλ πξαθηόξσλ θαζεγεηώλ) θαζώο απηνί πξνζπαζνύλ λα δηδάμνπλ έλαλ καζεηή. Κάζε πξάθηνξαο θαζεγεηήο εηδηθεύεηαη ζην δηθό ηνπ γλσζηηθό αληηθείκελν, ζπλεξγάδεηαη όκσο κε ηνπο ππόινηπνπο θαζεγεηέο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνύλ εκπόδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπθνιύλεηαη από έλαλ απηόλνκν ξόιν πξάθηνξα, ηνλ κεζάδσλ πξάθηνξα (broker agent). Σν ζύζηεκα πξνβιέπεη ηελ παξνπζία πνιιαπιώλ κεζαδόλησλ, ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο ζα δηαρεηξίδεηαη κία νκάδα πξαθηόξσλ θαζεγεηώλ. Οη κεζάδνληεο δηαηεξνύλ θαη ελεκεξώλνπλ ηελ πιεξνθνξία γηα ηνπο θαζεγεηέο. Η πιεξνθνξία απηή αθνξά ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ θαζεγεηώλ, ζην αληηθείκελν ηεο εηδίθεπζεο ηνπο, ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ δηαζέηνπλ. Δπηπιένλ νη κεζάδνληεο θαηαγξάθνπλ ζηαηηζηηθά γηα ηηο θαηαζηάζεηο από ηηο νπνίεο δηέξρνληαη νη θαζεγεηέο θαη γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπο. Σν ζύζηεκα MATS κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαίδεπζε ζε εηεξνγελή γλσζηηθά αληηθείκελα πξνβάιινληαο έηζη κία ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο. Σέινο, νη Whatley et al. [24] κειεηνύλ ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ όηαλ νη καζεηέο θαινύληαη λα ζπλεξγαζηνύλ ή λα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο κέζα από έλα ζύζηεκα πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ. Πξνηείλνπλ κία πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ ε νπνία ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο ζην ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ηεο εξγαζίαο, ζηνλ θαηακεξηζκό ησλ εξγαζηώλ, ζηελ θαηαγξαθή 226

13 ηεο πξνόδνπ θαη επηπιένλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Οη πξάθηνξεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνηείλνπλ εθαξκόδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα όπσο ε έιιεηςε ηθαλνηήησλ, ε δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο. 5. πκπεξάζκαηα Η ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ εκθαλίδεηαη σο κία πνιιά ππνζρόκελε πξνζέγγηζε γηα ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαη σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ ίδηα ηε δηδαζθαιία. Καζώο ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ζα δηεηζδύεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηελ εθπαίδεπζε, πηζηεύνπκε πσο νη εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξαθηόξσλ ζα απμεζνύλ ζε πιήζνο θαη απνηειεζκαηηθόηεηα. Οη ζπκπηώζεηο αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ επεθηείλνληαη πέξα από ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηόλνκσλ δξώλησλ θαη ηεο κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. Καζώο νη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο ζα εηζρσξήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε εκπεηξίεο από πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο ησλ πξαθηόξσλ ζε άιια πεδία, ζα έρεη πνιιά λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ην πεδίν ησλ επθπώλ ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο, νη πξάθηνξεο, όπσο παξνπζηάζακε, έρνπλ ήδε δώζεη λέα ώζεζε δηεπξύλνληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο. ηνλ ηνκέα ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ πξνθύπηνπλ κνληεινπνηήζεηο θαη απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζίγνπξα θαιύηεξε πιεξνθνξία ζηνπο απνθαζίδνληεο, ελώ, ηέινο, ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ κε ηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ (θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα) έρνπλ ηελ πξννπηηθή λα ζηεξίμνπλ ηηο ππνδνκέο ηεο εθπαίδεπζεο. Καζώο βέβαηα ην πεδίν απηό είλαη εμαηξεηηθά ζύγρξνλν, όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο. Πηζηεύνπκε όκσο πσο ε εθαξκνγή ηνπο δελ ζα αξγήζεη θαη πσο ζα είλαη απνηειεζκαηηθή, θαζώο νη εξεπλεηέο ηνπ ρώξνπ δηαζέηνπλ ηόζν ην θίλεηξν λα δηεπξύλνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ θαη ζε λέεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, όπσο απηή ηεο εθπαίδεπζεο, όζν θαη ηελ εκπεηξία από ηηο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ζε άιια πεδία. 227

14 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Abernathy, S.F., Mackie, C.J., (2002). Skimming, Social Welfare, and Competition Among Public and Private Schools: An Agent-based Perspective. Boston, MA, [2] Anderson J. R., Reiser B. J., (1985). The Lisp Tutor. Byte, vol.10, pp [3] Aroyo, L., Kommers, P., (1999). Special Issue on Intelligent Agents for Educational Computer-Aided Systems, Journal of Interactive Learning Research Vol. 10, (3), pp [4] Axelrod, R., (1987) "The evolution of strategies in the iterated prisoner's dilemma", in Genetic Algorithms and Simulated Annealing (L. Davis, Ed.), Pitman. [5] Bloom, B.S., (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. Educational Researcher, 13, pp [6] Brown J. S., Burton R. R. (1978). A paradigmatic example of an artificially intelligent instructional system. Int. Journal. of Man-Machine Studies, vol. 10, pp [7] Burns, H. L., Capps, C. G., (1988). Foundations of intelligent tutoring systems: An introduction. In: M. C. Polson and J. J. Richardson (eds.): Foundations of intelligent tutoring systems. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, pp [8] Burton R.R., Brown J.S. (1982). An investigation of computer coaching for informal learning activities. Intelligent Tutoring Systems, Sleeman D. and Brown J.(Eds), Orlando, FL: Academic Press. [9] Clancey W. J., (1983). GUIDON. Journal of Computer-Based Instruction, vol. 10, no. 1, pp [10] Corkill, D.D. and Lesser, V.R., (1983). The use of meta-level control for coordination in a distributed problem solving network. Proc. Int. Jt. Conf. Artif. Intell, 8th, Karlsruhe, Germany, pp

15 [11] Dede, C., and Newman, D., (1993). Differentiating between Intelligent Tutoring Systems and Intelligent Agents. Journal of Artificial Intelligence in Education Volume 4 (pp ). [12] Ganeshan, R., Johnson, W. L., Shaw, E.,(1999). Pedagogical Agents on the Web. In Proceedings of the Third Int l Conference on Autonomous Agents, pp [13] Kearsley, G. (1993) Intelligent Agents and Instructional Systems: Implications of a New Paradigm. Journal of Artificial Intelligence in Education (4), pp [14] Lester, J., Callaway, B., Stone, B., Towns, S., (1997). Mixed initiative problem solving with animated pedagogical agents. In Haller, S. and McRoy, S., Working Notes of AAAI97 Spring Symposium on Mixed-Initiative Interaction, Stanford, CA, pp [15] Masthoff, J., Van Hoe, R., (1996). APPEAL: A Multi-Agent Approach to Interactive Learning Environments. In Perram, J., W., and Muller, J., P. (Eds.) Distributed Software Agents and Applications. 6 th European Workshop on Modelling Autnomous Agents in a Multi-Agent World, MAAMAW'94 Springer- Verlag, pp [16] Rickel, J., Johnson, W. L., (1997). Integrating pedagogical capabilities in a virtual environment agent. In W. L. Johnson and B. Hayes-Roth, editors, Proceedings of the First International Conference on Autonomous Agents (Agents 97), New York, ACM Press, pp [17] Russel, S., Norvig, P., (2003). Artificial Intelligence: A modern Approach; Second Edition, Prentice Hall, New Jersey. [18] Shaw, E., Johnson, W.L., Ganeshan, R., (1999). Pedagogical agents on the Web. In Proceedings of the Third Annual Conference on Autonomous Agents, Seattle, WA,, ACM Press, pp [19] Sklar, E., Blair, D.A., Pollack, J. B., (1998). Co-evolutionary learning: Machines and humans schooling together. In Workshop on Current Trends and Applications of Artificial Intelligence in Education: 4th World Congress on Expert Systems. 229

16 [20] Sklar, E., Davies, M., Co, M., (2004). Simed: Simulating education as a multi agent system. In C. Sierra and E. Sonenberg, editors, Proceedings of the 3rd International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. IEEE Press. [21] Sklar, E., Parsons, S., (2004). Towards the Application of Argumentationbased Dialogues for Education. In Proceedings of the Third International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems (AAMAS-04). [22] Solomos, K., Avouris, N., (1999). Learning From Multiple Collaborating Intelligent Tutors: An Agent-Based Approach, Journal of Interactive Learning Research Vol. 10, (3), pp [23] Tecuci G., Dybala T., Hieb M., Keeling H., Wright K., Loustaunau P., Hille D., Lee S. W., (1998). Building Intelligent Agents: An Apprenticeship Multistrategy Learning Theory, Methodology, Tool and Case Studies, Academic Press. [24] Whatley, J., Staniford, G., Beer, M., Scown, P., (1999). Intelligent Agents to Support Students Working in Groups Online, Journal of Interactive Learning Research Vol. 10, (3), pp [25] Wooldridge, M. and N.R. Jennings (1995). Intelligent agents: Theory and practice. The knowledge engineering review 10(2), pp [26] Woolf, B., (1992). AI in Education. Encyclopedia of Artificial Intelligence, Shapiro, S., ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, pp [27] Βιαράβαο, Ι., Κεθαιάο, Π., Βαζηιεηάδεο, Ν., Ρεθαλίδεο, Ι., Κόθθνξαο, Φ., αθειιαξίνπ, Η., Σερλεηή Ννεκνζύλε (2002), Δθδόζεηο Γαξηαγάλε. Θεζζαινλίθε. [28] Μαηζαηζίλεο, Ν., ακαξάο, Α., παλνπδάθεο, Ν. (2005). Δηζαγσγή ζηελ Σερλεηή Ννεκνζύλε θαη ζηα πζηήκαηα Πνιιαπιώλ Πξαθηόξσλ, Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ, Αζήλα 230

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα