Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ"

Transcript

1 Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ {nikos, ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Η ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ είλαη κία ζύγρξνλε κεζνδνινγία ε νπνία αλαπηύρζεθε ζηνπο θόιπνπο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Ωζηόζν νη πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλεη έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πιήζνο πεδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηό ηεο εθπαίδεπζεο. ην άξζξν απηό, αθνύ παξνπζηάζνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ησλ πξαθηόξσλ, επηρεηξνύκε κία ζύληνκε επηζθόπεζε ησλ εθαξκνγώλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. Κύξηνο ζηόρνο καο είλαη λα απνηππώζνπκε ην γεληθό πιαίζην ησλ εθαξκνγώλ, πξνζπαζώληαο λα δηαθξίλνπκε εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο, θαη ιηγόηεξν λα αλαθεξζνύκε κε ιεπηνκέξεηα ζηηο κεζόδνπο θαη ζηηο ηερληθέο πνπ πινπνηήζεθαλ. Πηζηεύνπκε πσο ε ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζην πνιπζύλζεην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ 215

2 1. Σερλνινγία ηωλ Πξαθηόξωλ Οξηζκνί θαη ζύκπηωζε κε ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ Αλ θαη ζην εξώηεκα «ηη είλαη πξάθηνξαο» ε παγθόζκηα επηζηεκνληθή θνηλόηεηα δελ έρεη πξνζδηνξίζεη κία κνλαδηθή θαη θαζνιηθά απνδεθηή απάληεζε, ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα «πξάθηνξαο» [28]. Πξόθεηηαη ινηπόλ γηα νληόηεηεο ζηηο νπνίεο θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε απηνλνκία (autonomy) θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ (reactiveness) [28, 27] ελώ νη Wooldridge θαη Jennings [25], από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εξεπλεηέο ζην πεδίν ησλ πξαθηόξσλ αλαθέξνπλ ελ πξνθεηκέλσ γηα ηνπο λνήκνλεο πξάθηνξεο ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθόηεηαο (social ability) θαη ηεο πξνλνεηηθόηεηαο (pro-activeness). ρεκαηηθά, κπνξνύκε λα απνδώζνπκε ηελ έλλνηα «πξάθηνξαο» ζηελ αθεξεκέλε ηεο κνξθή κε ην ζρήκα 1. Ο πξάθηνξαο αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ δηεξγαζηώλ (πνπ κπνξεί λα πνηθίινπλ από απιά αληαλαθιαζηηθά έσο ζύλζεηνπο ζπιινγηζκνύο) παξάγεη δξάζεηο πνπ ην επεξεάδνπλ. Έλαο απιόο νξηζκόο ν νπνίνο απνδίδεη γιαθπξά ηελ έλλνηα ηνπ πξάθηνξα είλαη απηόο πνπ δίλεη ν Ted Selker (IBM Almaden Research Centre) ζύκθσλα κε ηνλ Αηζζεηήξηα όξγαλα Δίζνδνο Αίζζεζεο ΠΡΑΚΣΟΡΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Όξγαλα Γξάζεο Γξάζε - Έμνδνο ρήκα 1: Έλαο πξάθηνξαο ζε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο πξάθηνξαο παίξλεη αηζζεηήξηα είζνδν από ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη παξάγεη ζαλ έμνδν δξάζεηο πνπ ην επεξεάδνπλ (Πεγή : Multiagent Systems, MIT Press,1999). νπνίν έλαο επθπήο πξάθηνξαο είλαη ινγηζκηθό πνπ κπνξεί λα θάλεη πξάγκαηα πνπ πηζαλόηαηα ζα έθαλε ν θάζε ρξήζηεο, αλ είρε ην ρξόλν. Αλ θαη ε πξνζέγγηζε απηή πεξηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ πξάθηνξα ζε ινγηζκηθά αληίζηνηρα, (απνθιείνληαο ηνπ βηνινγηθνύο θαη ηνπο ξνκπνηηθνύο πξάθηνξεο) ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 216

3 πεξηβάιινληνο εθαξκόδεη ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζε έλα ζύζηεκα ζπλππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο πξάθηνξεο. Έλα ηέηνην ζύζηεκα ην νλνκάδνπκε ζύζηημα πολλαπλών ππακηόπυν (ΠΠ). ε έλα ΠΠ νη πξάθηνξεο κπνξνύλ λα είλαη νκνγελείο ή εηεξνγελείο, λα ζπλεξγάδνληαη ή λα αληαγσλίδνληαη, λα επηθνηλσλνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη λα δξνπλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. ε έλα πεξηβάιινλ πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ δομή θαιείηαη ην πξόηππν ηεο ζρέζεο πιεξνθνξίαο θαη ειέγρνπ κεηαμύ ησλ πξαθηόξσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Γηα λα ιεηηνπξγεί έλα ηέηνην ζύζηεκα ζσζηά, γηα λα δνπιεύεη απνηειεζκαηηθά πξέπεη ζύκθσλα κε ηνπο Corkill θαη Lesser [10] λα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο : Κάλςτη, Σςνδεζιμόηηηα θαη Ικανόηηηα. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ πξνϋπνζέζεσλ ε δνκή ελόο ζπζηήκαηνο πξέπεη λα νξίδεη πόλοςρ θαη ζσέζειρ. Οη Russel θαη Norvig[17] εληνπίδνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία δξνπλ νη πξάθηνξεο θαη πινπνηνύληαη ηα ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ. Έηζη έλα πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη: Πποζβάζιμο ή Μη Πποζβάζιμο, Νηεηεπμινιζηικό ή Μη Νηεηεπμινιζηικό, Επειζοδιακό ή Μη Επειζοδιακό, Σηαηικό ή Δςναμικό, Διακπιηό ή Σςνεσέρ.. Οη Sklar et al. [20] εληνπίδνπλ νκνηόηεηεο αλάκεζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ θαη έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, θαζώο ην δεύηεξν είλαη ζπλήζσο έλα πεξηβάιινλ δπλακηθό θαη ζύλζεην ζην νπνίν αιιειεπηδξνύλ απηόλνκεο νληόηεηεο (καζεηέο, θαζεγεηέο θ.α.). Η δνκή κάιηζηα ελόο εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο απερεί ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ θαζώο ζε απηήλ πεξηέρνληαη ξόινη θαη ζρέζεηο. Άιισζηε νη Abernathy θαη Mackie [1] νη νπνίνη πξνηείλνπλ πσο πξνζνκνηώλνληαο ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ κπνξνύκε λα εξεπλήζνπκε ζηξαηεγηθέο απνθάζεσλ, ππνζέζεηο θαη παξάγνληεο νη νπνίνη ζα ήηαλ δύζθνιν λα εξεπλεζνύλ κε άιινλ ηξόπν, εληζρύνπλ ην εξεπλεηηθό έλζηηθην πνπ εκπιέθεη ηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ κε ηε κειέηε ηεο εθπαίδεπζεο ελ γέλεη. Αθξηβώο απηό ην έλζηηθην νδήγεζε ζεκαληηθό αξηζκό εξεπλεηώλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξαθηόξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, παξάγνληαο έλα πιήζνο εξεπλώλ, ην νπνίν παξνπζηάδνπκε επηζθνπηθά ζηελ παξάγξαθν

4 2. Η ηερλεηή λνεκνζύλε ζηελ εθπαίδεπζε Η παξάγξαθνο απηή, εθηόο από εηζαγσγή γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ ζηελ εθπαίδεπζε, δηαθξίλεη ηα όξηα ηνπ εξεπλεηηθνύ απηνύ πεδίνπ αλάκεζα ζην επξύηεξν αληηθείκελν ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Σα όξηα ζπγρένληαη αξθεηά ζπρλά, ώζηε νη Dede θαη Newman [11], ζε έλα «θιαζζηθό» πηα άξζξν ηνπο, ην 1993 πξαγκαηεύηεθαλ αθξηβώο απηή ηε δηάθξηζε, αζθώληαο θξηηηθή ζε όζνπο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ όξν «πξάθηνξαο» ρσξίο ε ρξήζε ηνπ όξνπ λα είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλε. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθπαίδεπζε εδώ θαη πάλσ από 30 ρξόληα. Σα πξώηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία ππνζηήξηδαλ ηελ θαηάξηηζε βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηή (Computer-based training systems CBT) θαη ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ππνινγηζηή (Computer Aided Instruction CAI). Σα ζπζηήκαηα απηά δελ πξνζαξκνδόηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. Αληίζεηα, ήηαλ πνιύ απιά ζπζηήκαηα πνπ παξείραλ ζηνπο ρξήζηεο νδεγίεο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο θαη εμεηάζεηο κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. ην ζρήκα 2 δίλεηαη ην δηάγξακκα ξνήο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ C.A.I. Σν ζύζηεκα αληιεί από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ κηα εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο. Αλ ν ρξήζηεο απαληήζεη ζσζηά ηόηε ην ζύζηεκα πξνρσξά ζηελ επόκελε, αλ ν ρξήζηεο απαληήζεη ιάζνο ην ζύζηεκα αλαδηαηππώλεη ηελ ίδηα εξώηεζε κε κηα επηινγή απάληεζεο ιηγόηεξε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο μαλαθάλεη ιάζνο ηόηε δίλεηαη κηα θαηλνύξηα εξώηεζε ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. ην ηέινο ην κόλν πνπ εμάγεηαη είλαη ε αλαινγία ζσζηώλ θαη ιάζνο απαληήζεσλ. Η κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή ζαλ κέζνδνο drill-and-practice Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό κπνξνύλ λα «παξνπζηάδνπλ» επθπΐα γηαηί κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ ρξήζηε δίλνληαο ηνπ ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο. Αλ όκσο ν ζρεδηαζηήο δελ πξνβιέςεη όια ηα πηζαλά ιάζε (θαη θάηη ηέηνην είλαη ζίγνπξν), δελ ππάξρεη κεραληζκόο αλαηξνθνδόηεζεο θαη άξα πξνζαξκνγήο. Ακθηζβεηείηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ν βαζκόο επθπΐαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 218

5 ρήκα 2 Λεηηνπξγία ηωλ CAI Παξόιν πνπ ηόζν ηα CBT όζν θαη ηα CAI είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, δελ πξνζαξκόδνληαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο θαη επνκέλσο δελ πξνζθέξνπλ ηελ «πξνζνρή» πνπ πηζαλόηαηα ζα πξνζέθεξε έλαο βηνινγηθόο εθπαηδεπηήο. Γηα λα κπνξεί έλα ζύζηεκα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή λα πξνζθέξεη αλάινγε πξνζνρή πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ζπιινγηζκνύ ηόζν γηα ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο όζν θαη ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπόκελν [5]. Σν γεγνλόο απηό παξέπεκςε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζην πεδίν ησλ «επθπώλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ» (Intelligent tutoring systems - ITSs). Σα ITS πξνζπαζνύλ λα ζπιιάβνπλ κηα κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ εμεγείηαη από κηα έλαο-πξνο-έλαλ αιιειεπίδξαζε (one-on-one interaction). Οη Drill-and-practice εθδνρέο ηεο έλαο-πξνο-έλαλ δηδαζθαιίαο είλαη ζρεηηθά θαηαλνεηνί ηξόπνη κεηάδνζεο ηεο γλώζεο. Απηή ε κέζνδνο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο γίλεηαη επξέσο απνδεθηή θαη από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη από ηνλ πνιηηηζκό καο ζπλνιηθά, έρνληαο επηηύρεη επξεία δεκνηηθόηεηα. Η έλαοπξνο-έλαλ δηδαζθαιία επηηξέπεη ζηε κάζεζε λα εμαηνκηθεύεηαη θαη λα παξάγεη κε ζπλέπεηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από άιιεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο [5]. 219

6 Σα ITS ζαθώο θαη δηαζέηνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία κε ηα ζπζηήκαηα CAI πνπ πξνεγήζεθαλ. ηα πεξηζζόηεξα ITS θαη CAI ζπζηήκαηα, νη ζπνπδαζηέο καζαίλνπλ δνπιεύνληαο κε κηα ζεηξά ζρεηηθά ζπλνπηηθώλ εξσηήζεσλ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ην ζύζηεκα δηαδξακαηίδεη ηνλ απνθιεηζηηθό ξόιν ηνπ εκπεηξνγλώκνλα - εθπαηδεπηή, ν νπνίνο ειέγρεη ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ ή ησλ πξνβιεκάησλ, ελώ ν ζπνπδαζηήο θαιείηαη λα ηηο απαληήζεη. Σν ζύζηεκα δηαδξακαηίδεη επίζεο ην ξόιν ηνπ θξηηή θαη ζηα πεξηζζόηεξα ITS, ην ζύζηεκα, θαη όρη ν ζπνπδαζηήο, απνθαζίδεη πόηε ζα γίλεη ε αλαηξνθνδόηεζε ηνπ. Οη θύξηεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ITS θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ζπζηεκάησλ CAI δελ εθθξάδνπλ δηαθνξέο ζηηο κεζόδνπο θαη ηε θηινζνθία ηεο κάζεζεο. Αληηζέησο, εθθξάδνπλ δηαθνξέο ζηελ κεραληθή θαη ηηο ςπρνινγηθέο πξνεθηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηα ITS λα θαζνδεγνύλ κε έλαλ ηξόπν, βαζηζκέλν ζηε γλώζε. Αληίζεηα από ηα πξνεγνύκελα CAI ζπζηήκαηα, ηα ITS εθκεηαιιεύνληαη ηε γλώζε θαη ην ζπιινγηζκό ησλ έλαο-πξνο-έλαλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη κπνξνύλ ζπλεπώο λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα «δηδάμνπλ» κε έλαλ πην εκπεξηζηαησκέλν ηξόπν από ηα ζπζηήκαηα CAI. Αλ θαη ηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα εκθαλίδνληαη σο κνλνδηάζηαηα ζπζηήκαηα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ζύιιεςε ηνπο θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπο απνηεινύλ ζπλζέζεηο επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ. Ο Woolf [26] δηαθξίλεη ηέζζεξα θύξηα ζπζηαηηθά: 1. Σν κνληέιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Καη ειάρηζηνλ έλα ηέηνην κνληέιν απνηππώλεη αληρλεύεη ηελ πξόνδν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν. 2. Σηο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο. ην ζπζηαηηθό απηό πεξηέρνληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο δηδαζθαιίαο όπσο π.ρ. πνηα πιεξνθνξία ζα πξνβιεζεί ζηνπο καζεηέο, πνηεο εξσηήζεηο ζα ηνπο γίλνπλ, κε πνηνλ ηξόπν θηι. Οη κέζνδνη απηέο είλαη δπλαηόλ λα πξνζδηνξίδνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα θάζε καζεηή, εθκεηαιιεπόκελεο ηελ πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη απνζεθεπκέλε ζην κνληέιν ησλ εθπαηδεπόκελσλ 3. Σε γλώζε γηα ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Σν ζπζηαηηθό απηό πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο γλώζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε γλώζε απηή. Έηζη εθηόο από ηελ αληίζηνηρε πιεξνθνξία, ζην ζπζηαηηθό απηό πεξηέρνληαη θαη νη 220

7 κέζνδνη αλαπαξάζηαζεο ηεο γλώζεο θαη ηα ιεγόκελα «κεηα-δεδνκέλα» (meta-data). 4. Σν κνληέιν επηθνηλσλίαο. Πξόθεηηαη γηα ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαη όρη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζπζηαηηθώλ (αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο). Πεξηιακβάλεη ην γξαθηθό πεξηβάιινλ, ηηο νζόλεο θαη ηνπο δηαιόγνπο επηθνηλσλίαο, ηηο επηπιένλ ζπζθεπέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη. Μειινληηθέο επεθηάζεηο απηήο ηεο ζεώξεζεο δηαθξίλνπλ επηπιένλ έλα ζπζηαηηθό, ηελ εκπεηξία (ε νπνία αξθεηά ζπρλά ζπκπίπηεη κε θάπνην έκπεηξν ζύζηεκα) γηα ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Να ζεκεηώζνπκε βέβαηα πσο ν Woolf ζηελ αξρηθή ηνπ ζεώξεζε πεξηιακβάλεη ην ζπζηαηηθό απηό σο κέξνο ηνπ ζπζηαηηθνύ γλώζεο. Οη Burns θαη Capps [7] αλαγλσξίδνπλ σο ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ελόο Intelligent Tutoring System: 1. Σν κνληέιν ελζσκάησζεο ηεο εκπεηξίαο (expert module), ην νπνίν αιιειεπηδξά κε ηελ ππάξρνπζα γλώζε. Απηή ρξεζηκνπνηείηαη από ην ζύζηεκα γηα λα παξνπζηαζηεί ε γλώζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 2. Σν κνληέιν δηάγλσζεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ (student diagnosis module), ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη θαη πάιη ηελ πιεξνθνξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 3. Σν κνληέιν δηδαζθαιίαο (curriculum and instruction module) όπνπ εκπεξηέρνληαη νη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη νη απαξαίηεηεο νδεγίεο Απηά ηα ηξία ζπζηαηηθά ελόο ITS ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο «Παξαδνζηαθή ηξηάδα» (Traditional Trinity) ησλ Intelligent Tutoring Systems. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα ITS ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζηε βηβιηνγξαθία: ην GUIDON [9], ην WEAST [8], ην LISP TUTOR [2] θαη ην BUGGY [6] 3. Οη εξεπλεηηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο ηερλνινγίαο ηωλ πξαθηόξωλ ζηελ εθπαίδεπζε Καηαξρήλ, νθείινπκε λα ζεκεηώζνπκε πσο ε δηάθξηζε εξεπλεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ ζε νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθό πεδίν δελ έρεη ζθνπό ην δηαρσξηζκό ησλ εξεπλεηώλ θαη ηνλ απνθιεηζκό ή ηελ πξναγσγή νξηζκέλσλ κειεηώλ. 221

8 Άιισζηε, ηα όξηα απηώλ ησλ πεξηνρώλ είλαη ζπρλά δπζδηάθξηηα θαζώο νη ίδην νη εξεπλεηέο ηνπ ρώξνπ αλακεηγλύνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο γλσζηηθά αληηθείκελα από όιεο ηηο πεξηνρέο. Έηζη, ν ζηόρνο καο είλαη λα αλαθέξνπκε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο πεξηνρήο παξά λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία απζηεξή νκαδνπνίεζε ηνπο. Έηζη, αθνινπζώληαο ηνλ Kersley [13] κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηα εμήο πεδία ζηα νπνία ε ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν : Δπθπείο πξάθηνξεο νη νπνίνη πξάηηνπλ σο δηδάζθαινη / πξνγπκλαζηέο (coaches) ή σο ζύκβνπινη πξνζθέξνληαο εμαηνκηθεπκέλεο δηεπθξηλίζεηο Πξνζνκνηώζεηο πξαθηόξσλ κε δηαθξηηέο πξνζσπηθόηεηεο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Πξάθηνξεο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πεξηθεξεηαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηδαζθαιίαο (όπσο πινήγεζε, εθηππώζεηο θ.α.) «Οηθνδνκήζηκνη πξάθηνξεο», απνθαιώληαο έηζη ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη ίδηνη νη ζπνπδαζηέο κπνξνύλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο πξάθηνξεο κέζα από έλα ηππνπνηεκέλν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ θαη Πξάθηνξεο νη νπνίνη κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ πξνζθέξνπλ κία ηζρπξά ζπλεξγαηηθή όςε ηεο εθπαίδεπζεο Οη Aroyo et al. [3] ζεσξνύλ ηηο παξαθάησ εξεπλεηηθέο ηάζεηο ζην πεδίν ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξαθηόξσλ ζηελ εθπαίδεπζε: Οη πξάθηνξεο σο νδεγνί (guides) Οη πξάθηνξεο σο βνεζνί πιεξνθόξεζεο Η ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ σο πξόηαζε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ζπζηεκάησλ Οη πξάθηνξεο σο ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο εγρεηξίδηα (helpdesk) Οη πξάθηνξεο σο εξγαιείν πξνζνκνίσζεο γηα ην αιιειεπηδξαζηηθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ 222

9 Οη Aroyo et al. όπσο είλαη θαλεξό από ηα παξαπάλσ, νπζηαζηηθά θαηαγξάθνπλ πνηεο ηερληθέο ηεο κεζνδνινγίαο ησλ πξαθηόξσλ κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ίδηνη κάιηζηα ζεσξνύλ πσο ε έξεπλα ζε απηό ην πεδίν πξνέθπςε από δύν θπξίσο ηξόπνπο: 1. Σελ επέθηαζε / πξνζαξκνγή ησλ κεζόδσλ ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνγξακκαηηζκνύ ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαη 2. Ωο θπζηθή εμέιημε ησλ ITS ζε ζπζηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιππινθόηεηα ηεο ζύγρξνλεο επνρήο θαη πνπ κπνξνύλ λα πξνζαξκόδνληαη δπλακηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο. ηελ επόκελε παξάγξαθν ζα παξνπζηάζνπκε κε ζπληνκία θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ λα απνθαιύπηνπλ ηηο θαηεπζύλζεηο απηέο. 4. Δθαξκνγέο Παξαδείγκαηα Αξθεηά ζπρλά είλαη ζηε βηβιηνγξαθία ηα παξαδείγκαηα γηα ηνπο πξάθηνξεο δηδαζθάινπο / παηδαγσγνύο. [14, 16, 12]. Οη παηδαγσγνί πξάθηνξεο είλαη απηόλνκνη πξάθηνξεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλζξώπηλε κάζεζε, επηθνηλσλώληαο κε ηνπο ζπνπδαζηέο ζηα πιαίζηα αιιειεπηδξαζηηθώλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ. Δπεθηείλνπλ θαη βειηηώλνπλ ηα ήδε ππάξρνληα Intelligent Tutoring Systems (ITS) κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Πξνζαξκόδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε δπλακηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο, εθκεηαιιεπόκελνη όιεο ηηο καζεζηαθέο επθαηξίεο πνπ πξνθύπηνπλ. Γηαζέηνληαο έλα θαηάιιεια πινύζην γξαθηθό πεξηβάιινλ, νη παηδαγσγηθνί πξάθηνξεο είλαη ηθαλνί γηα έλα κεγάιν θάζκα απνηειεζκαηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο ζπνπδαζηέο. Οη θηλνύκελνη (animated) παηδαγσγηθνί πξάθηνξεο κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηα θίλεηξα θαη ηελ αθνζίσζε ησλ ζπνπδαζηώλ εθκεηαιιεπόκελνη παξάγνληεο όπσο ην βιέκκα, ηελ επαθή καηηώλ, ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηέηνηνπ πξάθηνξα είλαη ε Adele (Agent for Distance Education Light Edition) [18]. Η Adele ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίδεη καζεηέο νη νπνίνη πξνζπαζνύλ λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα κέζα από αζθήζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηύνπ. Αλαθέξνπκε ηελ εθαξκνγή γηα ηελ θιηληθή δηάγλσζε αζζελεηώλ όπνπ παξνπζηάδνληαη θάπνηα θιηληθά ζηνηρεία ζηνπο καζεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα, απηνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε κία ζεηξά από εξγαζίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηεθπεξαηώζνπλ. Η Adele κπνξεί λα 223

10 ππνγξακκίζεη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα πξνζερζνύλ ηδηαίηεξα, λα απαληήζεη ζε απνξίεο καζεηώλ, λα θαηαγξάθεη ηελ πξόνδν ηνπο, λα ππνδείμεη ζηνπο καζεηέο θάπνηεο δηαδηθαζίεο κεζόδνπο πνπ ζα δηεπθόιπλαλ ηε δνπιεηά ηνπο ή αθόκε θαη λα «εμεηάζεη» ηνπο καζεηέο δηαπηζηώλνληαο αλ έρνπλ αθνκνηώζεη ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Ο ηνκέαο ησλ πξνζνκνηώζεσλ απαληάηαη πνιύ ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ησλ επθπώλ πξαθηόξσλ γηα ηα πεδία ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ηεο ξνκπνηηθήο. Δπνκέλσο ε πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο θαληάδεη εθηθηή θαη νκαιή. Γηα λα πεηύρεη κία ηέηνηα πξνζαξκνγή νθείινπλ λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ πεξηγξάθνπλ ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ όκνηα όπσο πεξηγξάθνληαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ π.ρ. ηελ αγνξά ζηηο πξνζνκνηώζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθώλ. Βάζε ησλ πξνζνκνηώζεσλ απηώλ απνηειεί ζπρλά [20] [14] [19] ην «παηρλίδη ηεο κάζεζεο» (meta-game of Learning). Σν «παηρλίδη ηεο κάζεζεο» απνηειεί κία κεηαθνξά ηνπ «Δπαλαιακβαλόκελνπ δηιιήκαηνο ηνπ θπιαθηζκέλνπ» (Iterated Prisoner s Dilemma) [4] ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ζρέζεηο θαζεγεηή-καζεηή ή γεληθόηεξα ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζηνπο δύν απηνύο ξόινπο πξαθηόξσλ. Σν παηρλίδη απηό παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1 : ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΥΚΟΛΗ Εκμάθηζη (Learning) Επαλήθευζη (Verification) Αναηροπή (Frustration) Αδιαθορία (Boredom) Πίλαθαο 1 Σν παηρλίδη ηεο εθκάζεζεο. ην παηρλίδη απηό, ν πξάθηνξαο πνπ ππνδύεηαη ην ξόιν ηνπ θαζεγεηή κπνξεί λα ζέηεη «Δύθνιεο» ή «Γύζθνιεο» εξσηήζεηο ζε έλαλ άιιν πξάθηνξα, ζην καζεηή. Ο καζεηήο κπνξεί λα απαληήζεη απηέο ηηο εξσηήζεηο «σζηά» ή «Λάζνο». Ο ζηόρνο 224

11 είλαη λα «κάζεη» ν καζεηήο. Θεσξεηηθά απηό ζπκβαίλεη όηαλ εξσηώληαη δύζθνιεο εξσηήζεηο θαη απαληώληαη ζσζηά. Μπνξεί κε ηελ πξώηε καηηά κία ηέηνηα ζεώξεζε αιιειεπίδξαζεο / δηαιόγνπ λα θαληάδεη απζαίξεηε όκσο ζην έξγν ηνπο νη Sklar θαη Parsons [21] δηαηππώλνπλ πσο αθόκε θαη αλ αιιάμεη ην πιαίζην ησλ δηαιόγσλ, ην ηειηθό απνηέιεζκα ζα έρεη θαη πάιη ηε κνξθή μάθηζη / άπνηζη μάθηζηρ. Δμάιινπ, κε ηελ παξαδνρή απηή, νη εξεπλεηέο κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ην κεγάιν όγθν ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ πνπ ππάξρνπλ γηα ην δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ. ηεξηδόκελνη ζηελ παξαπάλσ ζεώξεζε νη Lester et al. [14] αληρλεύνπλ ηε βέιηηζηε ζεηξά εξσηήζεσλ ζε έλα ITS ελώ νη Sklar et al. [19] πξνζνκνηώλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ζε επίπεδν πνιηηείαο (κηαο θαη ην πείξακα αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Η.Π.Α.) κειεηώληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο απνπζίαο ησλ καζεηώλ από ηα ζρνιεία θαη ηεο κεηαθνξάο καζεηώλ από ζρνιείν ζε ζρνιείν. Δπηπιένλ ζε κία ζρεηηθή εξγαζία ηνπο [20], επεθηείλνπλ ην παηρλίδη απηό πνζνηηθνπνηώληαο ηε κήηξα ηνπ παηρληδηνύ ζε όξνπο θηλήηξσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Θεσξώληαο έηζη ηνπο καζεηέο λα δηαθξίλνληαη έθηνο από ηα θίλεηξα (motivation) θαη ηα ζπλαηζζήκαηα (emotion) θαη από κία ηθαλόηεηα κάζεζεο (ability) κειεηνύλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαζεγεηώλ θαηαιήγνληαο ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο. Οη Masthoff et al. [15] πεξηγξάθνπλ κία πνιύ ελδηαθέξνπζα απόπεηξα ζπλδπαζκνύ δηαθνξεηηθώλ πξαθηόξσλ, εθ ησλ νπνίσλ ν θάζε έλαο εμεηδηθεύεηαη ζε κία πιεπξά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σέηνηεο πιεπξέο είλαη ε πινήγεζε ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό, πξαθηηθά παξαδείγκαηα, δηδαζθαιία, αλαηξνθνδόηεζε, παξνπζίαζε πιηθνύ, ηζηνξηθό ηνπ ρξήζηε. Κάζε πξάθηνξαο βαζίδεηαη ζε απινύο θαη γεληθνύο θαλόλεο. Η γλώζε γηα ην ίδην ην δηδαθηέν αληηθείκελν πεξηιήθζεθε σο μερσξηζηό ζπζηαηηθό ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε παξάιιεια κε ηνπο πξάθηνξεο πνπ πξναλαθέξακε. ηελ πεξίπησζε απηή νη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ πσο νη πξάθηνξεο παξόιν ην θνηλό ζθνπό ηνπο, ζπρλά αληαγσληδόηαλ γηα ηελ πξνηεξαηόηεηα θαη γηα ηνπο πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη Tecuci et al. [23] δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πεδίν ησλ «νηθνδνκήζηκσλ» πξαθηόξσλ πξνηείλνληαο κία κεζνδνινγία, ηε DISCIPLE, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν γηα ηε δεκηνπξγία πξαθηόξσλ νη νπνίνη δξνπλ πξνζζεηηθά ζε ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, εληζρύνληαο ηα κε επθπήο κεζόδνπο, όζν 225

12 θαη γηα ηε δεκηνπξγία πξαθηόξσλ ζε απηόλνκα ινγηζκηθά ηα νπνία λα ππνζηεξίδνπλ θαζεγεηέο θαη καζεηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η κεζνδνινγία απηή έγθεηηαη ζηελ ελζσκάησζε ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο θαη κεραληθήο γλώζεο ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Σν θύξην ζηνηρείν ηεο κεζνδνινγίαο απηήο είλαη πσο ζηε θάζε αλάπηπμεο ησλ πξαθηόξσλ εκπιέθεη ηξεηο ξόινπο /θνξείο : ηνλ εηδηθό ζην γλσζηηθό αληηθείκελν (δάζθαινο), ην κεραληθό γλώζεο (πξνγξακκαηηζηή) θαη ηνλ ηειηθό ρξήζηε. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κεζνδνινγία απηή γηα ηελ πινπνίεζε πξαθηόξσλ νη νπνίνη ήηαλ ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ «δηαγσλίζκαηα» γηα ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο ακεξηθάληθεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο, ελώ παξάιιεια κε ηηο εξσηήζεηο, νη πξάθηνξεο ήηαλ ζε ζέζε λα θάλνπλ ππνδείμεηο θαη λα ζπκβνπιεύνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Οη Solomos et al. [22] παξνπζηάδνπλ έλα ζύζηεκα πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ, ην MATS (Multi Agent Tutoring System) ζην νπνίν κνληεινπνηνύλ ηε ζπλεξγαζία πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ (ζπγθεθξηκέλα ησλ πξαθηόξσλ θαζεγεηώλ) θαζώο απηνί πξνζπαζνύλ λα δηδάμνπλ έλαλ καζεηή. Κάζε πξάθηνξαο θαζεγεηήο εηδηθεύεηαη ζην δηθό ηνπ γλσζηηθό αληηθείκελν, ζπλεξγάδεηαη όκσο κε ηνπο ππόινηπνπο θαζεγεηέο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνύλ εκπόδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπθνιύλεηαη από έλαλ απηόλνκν ξόιν πξάθηνξα, ηνλ κεζάδσλ πξάθηνξα (broker agent). Σν ζύζηεκα πξνβιέπεη ηελ παξνπζία πνιιαπιώλ κεζαδόλησλ, ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο ζα δηαρεηξίδεηαη κία νκάδα πξαθηόξσλ θαζεγεηώλ. Οη κεζάδνληεο δηαηεξνύλ θαη ελεκεξώλνπλ ηελ πιεξνθνξία γηα ηνπο θαζεγεηέο. Η πιεξνθνξία απηή αθνξά ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ θαζεγεηώλ, ζην αληηθείκελν ηεο εηδίθεπζεο ηνπο, ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ δηαζέηνπλ. Δπηπιένλ νη κεζάδνληεο θαηαγξάθνπλ ζηαηηζηηθά γηα ηηο θαηαζηάζεηο από ηηο νπνίεο δηέξρνληαη νη θαζεγεηέο θαη γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπο. Σν ζύζηεκα MATS κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαίδεπζε ζε εηεξνγελή γλσζηηθά αληηθείκελα πξνβάιινληαο έηζη κία ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο. Σέινο, νη Whatley et al. [24] κειεηνύλ ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ όηαλ νη καζεηέο θαινύληαη λα ζπλεξγαζηνύλ ή λα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο κέζα από έλα ζύζηεκα πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ. Πξνηείλνπλ κία πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ ε νπνία ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο ζην ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ηεο εξγαζίαο, ζηνλ θαηακεξηζκό ησλ εξγαζηώλ, ζηελ θαηαγξαθή 226

13 ηεο πξνόδνπ θαη επηπιένλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Οη πξάθηνξεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνηείλνπλ εθαξκόδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα όπσο ε έιιεηςε ηθαλνηήησλ, ε δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο. 5. πκπεξάζκαηα Η ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ εκθαλίδεηαη σο κία πνιιά ππνζρόκελε πξνζέγγηζε γηα ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαη σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ ίδηα ηε δηδαζθαιία. Καζώο ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ζα δηεηζδύεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηελ εθπαίδεπζε, πηζηεύνπκε πσο νη εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξαθηόξσλ ζα απμεζνύλ ζε πιήζνο θαη απνηειεζκαηηθόηεηα. Οη ζπκπηώζεηο αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαη ζηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ επεθηείλνληαη πέξα από ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηόλνκσλ δξώλησλ θαη ηεο κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. Καζώο νη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο ζα εηζρσξήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε εκπεηξίεο από πξνεγνύκελεο εθαξκνγέο ησλ πξαθηόξσλ ζε άιια πεδία, ζα έρεη πνιιά λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ην πεδίν ησλ επθπώλ ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο, νη πξάθηνξεο, όπσο παξνπζηάζακε, έρνπλ ήδε δώζεη λέα ώζεζε δηεπξύλνληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο. ηνλ ηνκέα ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ πξνθύπηνπλ κνληεινπνηήζεηο θαη απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζίγνπξα θαιύηεξε πιεξνθνξία ζηνπο απνθαζίδνληεο, ελώ, ηέινο, ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ κε ηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ (θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα) έρνπλ ηελ πξννπηηθή λα ζηεξίμνπλ ηηο ππνδνκέο ηεο εθπαίδεπζεο. Καζώο βέβαηα ην πεδίν απηό είλαη εμαηξεηηθά ζύγρξνλν, όια ηα παξαπάλσ απνηεινύλ δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο. Πηζηεύνπκε όκσο πσο ε εθαξκνγή ηνπο δελ ζα αξγήζεη θαη πσο ζα είλαη απνηειεζκαηηθή, θαζώο νη εξεπλεηέο ηνπ ρώξνπ δηαζέηνπλ ηόζν ην θίλεηξν λα δηεπξύλνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηόξσλ θαη ζε λέεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, όπσο απηή ηεο εθπαίδεπζεο, όζν θαη ηελ εκπεηξία από ηηο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ζε άιια πεδία. 227

14 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Abernathy, S.F., Mackie, C.J., (2002). Skimming, Social Welfare, and Competition Among Public and Private Schools: An Agent-based Perspective. Boston, MA, [2] Anderson J. R., Reiser B. J., (1985). The Lisp Tutor. Byte, vol.10, pp [3] Aroyo, L., Kommers, P., (1999). Special Issue on Intelligent Agents for Educational Computer-Aided Systems, Journal of Interactive Learning Research Vol. 10, (3), pp [4] Axelrod, R., (1987) "The evolution of strategies in the iterated prisoner's dilemma", in Genetic Algorithms and Simulated Annealing (L. Davis, Ed.), Pitman. [5] Bloom, B.S., (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. Educational Researcher, 13, pp [6] Brown J. S., Burton R. R. (1978). A paradigmatic example of an artificially intelligent instructional system. Int. Journal. of Man-Machine Studies, vol. 10, pp [7] Burns, H. L., Capps, C. G., (1988). Foundations of intelligent tutoring systems: An introduction. In: M. C. Polson and J. J. Richardson (eds.): Foundations of intelligent tutoring systems. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, pp [8] Burton R.R., Brown J.S. (1982). An investigation of computer coaching for informal learning activities. Intelligent Tutoring Systems, Sleeman D. and Brown J.(Eds), Orlando, FL: Academic Press. [9] Clancey W. J., (1983). GUIDON. Journal of Computer-Based Instruction, vol. 10, no. 1, pp [10] Corkill, D.D. and Lesser, V.R., (1983). The use of meta-level control for coordination in a distributed problem solving network. Proc. Int. Jt. Conf. Artif. Intell, 8th, Karlsruhe, Germany, pp

15 [11] Dede, C., and Newman, D., (1993). Differentiating between Intelligent Tutoring Systems and Intelligent Agents. Journal of Artificial Intelligence in Education Volume 4 (pp ). [12] Ganeshan, R., Johnson, W. L., Shaw, E.,(1999). Pedagogical Agents on the Web. In Proceedings of the Third Int l Conference on Autonomous Agents, pp [13] Kearsley, G. (1993) Intelligent Agents and Instructional Systems: Implications of a New Paradigm. Journal of Artificial Intelligence in Education (4), pp [14] Lester, J., Callaway, B., Stone, B., Towns, S., (1997). Mixed initiative problem solving with animated pedagogical agents. In Haller, S. and McRoy, S., Working Notes of AAAI97 Spring Symposium on Mixed-Initiative Interaction, Stanford, CA, pp [15] Masthoff, J., Van Hoe, R., (1996). APPEAL: A Multi-Agent Approach to Interactive Learning Environments. In Perram, J., W., and Muller, J., P. (Eds.) Distributed Software Agents and Applications. 6 th European Workshop on Modelling Autnomous Agents in a Multi-Agent World, MAAMAW'94 Springer- Verlag, pp [16] Rickel, J., Johnson, W. L., (1997). Integrating pedagogical capabilities in a virtual environment agent. In W. L. Johnson and B. Hayes-Roth, editors, Proceedings of the First International Conference on Autonomous Agents (Agents 97), New York, ACM Press, pp [17] Russel, S., Norvig, P., (2003). Artificial Intelligence: A modern Approach; Second Edition, Prentice Hall, New Jersey. [18] Shaw, E., Johnson, W.L., Ganeshan, R., (1999). Pedagogical agents on the Web. In Proceedings of the Third Annual Conference on Autonomous Agents, Seattle, WA,, ACM Press, pp [19] Sklar, E., Blair, D.A., Pollack, J. B., (1998). Co-evolutionary learning: Machines and humans schooling together. In Workshop on Current Trends and Applications of Artificial Intelligence in Education: 4th World Congress on Expert Systems. 229

16 [20] Sklar, E., Davies, M., Co, M., (2004). Simed: Simulating education as a multi agent system. In C. Sierra and E. Sonenberg, editors, Proceedings of the 3rd International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. IEEE Press. [21] Sklar, E., Parsons, S., (2004). Towards the Application of Argumentationbased Dialogues for Education. In Proceedings of the Third International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems (AAMAS-04). [22] Solomos, K., Avouris, N., (1999). Learning From Multiple Collaborating Intelligent Tutors: An Agent-Based Approach, Journal of Interactive Learning Research Vol. 10, (3), pp [23] Tecuci G., Dybala T., Hieb M., Keeling H., Wright K., Loustaunau P., Hille D., Lee S. W., (1998). Building Intelligent Agents: An Apprenticeship Multistrategy Learning Theory, Methodology, Tool and Case Studies, Academic Press. [24] Whatley, J., Staniford, G., Beer, M., Scown, P., (1999). Intelligent Agents to Support Students Working in Groups Online, Journal of Interactive Learning Research Vol. 10, (3), pp [25] Wooldridge, M. and N.R. Jennings (1995). Intelligent agents: Theory and practice. The knowledge engineering review 10(2), pp [26] Woolf, B., (1992). AI in Education. Encyclopedia of Artificial Intelligence, Shapiro, S., ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, pp [27] Βιαράβαο, Ι., Κεθαιάο, Π., Βαζηιεηάδεο, Ν., Ρεθαλίδεο, Ι., Κόθθνξαο, Φ., αθειιαξίνπ, Η., Σερλεηή Ννεκνζύλε (2002), Δθδόζεηο Γαξηαγάλε. Θεζζαινλίθε. [28] Μαηζαηζίλεο, Ν., ακαξάο, Α., παλνπδάθεο, Ν. (2005). Δηζαγσγή ζηελ Σερλεηή Ννεκνζύλε θαη ζηα πζηήκαηα Πνιιαπιώλ Πξαθηόξσλ, Δθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ, Αζήλα 230

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα