(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Υποέργο: 3 «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τίτλοσ: «Σχεδιαςμόσ, Ανάπτυξη και Αξιολόγηςη Σεναρίων Μικτήσ Μάθηςησ ςε ζνα Πλαίςιο Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών με Δυνατότητεσ Προςαρμογήσ ςτα Ιδιαίτερα Ψυχολογικά Χαρακτηριςτικά τουσ» Επιςτημονικόσ Υπεφθυνοσ: Κυπαριςςία Παπανικολάου ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Σίηλος Παραδοηέοσ: «Πξνδηαγξαθέο πξνθίι εθπαηδεπηηθνύ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πξηλ ηελ παξέκβαζε/επηκόξθσζε κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο» ζηο Πλαίζιο ηης Γράζης 2: Γηεξεύλεζε αηνκηθώλ δηαθνξώλ θαη δηακόξθσζε πξνθίι εθπαηδεπηηθνύ σνηάκηες: 1. Καιιηόπε Κνπλελνύ, κέινο ΚΔΟ 2. Πέηξνο Ρνύζζνο, κέινο ΚΔΟ 3. Βαζηιηθή Γησηζίδε, κέινο ΔΟ

2 Περίληψη ηελ παξνύζα αλαθνξά παξνπζηάδεηαη ην βαζηθό ζεσξεηηθό ππόβαζξν θαη ν κεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζε επίπεδν αηόκνπ θαη νκάδαο ησλ εθπαηδεπόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα λα αλαδεηρζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζπγθξνηνύλ ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πνπ είλαη πξόζπκνο λα ελζσκαηώζεη ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη θαη ηόζν ε ελνπνίεζε ησλ εηεξνγελώλ βάζεσλ όζν θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία αλακέλεηαη λα αλαδείμνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. [1]

3 Κύριο ώμα Παραδοηέοσ θνπόο θαη Βαζηθά ζεκεία ηεο έξεπλαο Βαζηθόο ζθνπόο ηεο έξεπλαο απνηειεί ε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ από κέξνπο ηνπο πξαθηηθή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία. Απηό επηηπγράλεηαη ζηελ παξνύζα έξεπλα κέζσ ηεο δηεξεύλεζεο ηνπ ξόινπ επηκέξνπο αηνκηθώλ ςπρνινγηθώλ παξαγόλησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο δηεξεύλεζεο ηεο απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηνπ άγρνπο θαη ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο Η/Τ, θαζώο θαη επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθόηεηαο (λεπξσηηζκόο, εμσζηξέθεηα, δεθηηθόηεηα ζε εκπεηξίεο, πξνζήλεηα θαη επζπλεηδεζία), ζύκθσλα κε ην κνληέιν πξνζσπηθόηεηαο ησλ πέληε παξαγόλησλ ησλ Costa θαη McCrae (1992), ην νπνίν ζεσξείηαη ην επηθξαηέζηεξν θαη πιένλ έγθπξν κνληέιν ζηε δηεζλή έξεπλα ζε ζέκαηα πξνζσπηθόηεηαο (Digman, 1990; Goldberg, 1993). Σα αηνκηθά ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κειεηήζεθαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηαθνξνπνίεζε εθείλσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα ελζσκαηώζνπλ, πιήξσο ή κεξηθώο, ηηο ΣΠΔ ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ εθείλσλ νη νπνίνη παξά ηελ επαξθή εθπαίδεπζε παξακέλνπλ απξόζπκνη ζηελ πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνύλ νη αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε ζρέζε κε ηελ πξόζεζή ηνπο λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ΣΠΔ, δηακνξθώζεθαλ κε πεηξακαηηθό ζρεδηαζκό δηαθνξεηηθέο νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίεο ήηαλ είηε νκνηνγελείο είηε εηεξνγελείο. Πεηξακαηηθόο ζρεκαηηζκόο νκάδσλ έξεπλαο Οη εθπαηδεπόκελνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο βάζεη ησλ ςπρνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα ζπγθεθξηκέλα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηθαλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα ελζσκαηώλνπλ ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο κε ηε κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηε ρξήζε ΣΠΔ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο έρεη αλαδεηρζεί ε δεθηηθόηεηα ζε εκπεηξίεο (Roussos & Politis, 2004), ε απνδνρή λέσλ ηδεώλ (Dexter, etal., 1999) θαη ε δεθηηθόηεηα ζηελ αιιαγή (Baylor & Ritchie, 2002). Δπίζεο, ε απηεπάξθεηα ζηερξήζε Η/Τ, ε νπνία απνηειεί κηα επηπιένλ ζεκαληηθή ςπρνινγηθή κεηαβιεηή ζηελ παξνύζα κειέηε, έρεη βξεζεί όηη θαζνξίδεη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία (Marakas, Yi, &Johnson, 1988; Roussos, 2007), ζηάζεηο [2]

4 νη νπνίεο αλάινγα αλ είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπκία, ή αληίζηνηρα ηελ απνθπγή, ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε(becta, 2004; Eteokleous, 2008; Roussos, 2007). Δπίζεο, δεδνκέλνπ όηη νη ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο Η/Τ δηακνξθώλνληαη θαη από ηνλ ππνθεηκεληθό παξάγνληα ηνπ άγρνπο ζε ζρέζε κε ηνπο Η/Τ, νη νκάδεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο κειέηεο θαζνξίζηεθαλ κε βάζε θαη απηή ηε κεηαβιεηή. ην ζεκείν απηό, ε παξνύζα έξεπλα ελέρεη πξνζηηζέκελε αμία. πγθεθξηκέλα, ελώ νη δύν απηνί παξάγνληεο ηνπ άγρνπο θαη ηεο απηεπάξθεηαο ζπλδένληαη ζηελά κε ηνλ παξάγνληα λεπξσηηζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηαο (Costa & McCrae, 1992), ε κέρξη ηώξα έξεπλα δελ έρεη δηεξεπλήζεη επαξθώο ην ξόιν ηνπ λεπξσηηζκνύ σο ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζηελ αλάπηπμε ή κε ηεο πξνζπκίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα ελζσκαηώζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αληίζηνηρα, άιιεο κεηαβιεηέο πξνζσπηθόηεηαο (π.ρ. επζπλεηδεζία, εμσζηξέθεηα, πξνζήλεηα, θ.ά.) ηνπ κνληέινπ πέληε παξαγόλησλ ησλ Costa θαη McCrae (1992) κειεηώληαη γηα πξώηε θνξά ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην έξεπλαο. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηνλ πεηξακαηηθό ζρεκαηηζκό ησλ νκάδσλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο, θαζώο είλαη ην πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλν κνληέιν ζηηο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα νκάδσλ (Barrick & Mount, 1991; 1993; Kichuk &Wiesner, 1997; Peeters, VanTuijl, Rutte, & Reymen, 2006). Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο κειέηεο κε πεηξακαηηθνύο ζρεδηαζκνύο νκάδσλ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ε ιεγόκελε κεηαβιεηή Group Personality Composition-GPC (Halfhill, Sundstrom, Lahner, Calderone, & Nielsen, 2005) πνπ βαζίδεηαη ζηνζπγθεθξηκέλν κνληέιν. Μηα άιιε επηκέξνπο δηάζηαζε πνπ ειήθζε ππόςε θαηά ην ζρεκαηηζκό ησλ νκάδσλ ήηαλ ε νκνηνγέλεηα, ή ε εηεξνγέλεηα ηεο νκάδαο, θαζώο σο πξνο απηή ηελ παξάκεηξν ππάξρνπλ αληηθξνπόκελα εξεπλεηηθά επξήκαηα. Γεληθόηεξα, ε πξνζσπηθόηεηα ησλ κειώλ κηαο νκάδαο έρεη βξεζεί λα ζπζρεηίδεηαη κε ην βαζκό επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη κε ην βαζκό ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ (Davies & Kanaki, 2006), ελώ ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο όπσο είλαη ε πξνζήλεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα θαη ε δηάζεζε γηα βνήζεηα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηα απνηειέζκαηα ελόο νκαδηθνύ έξγνπ. Ωζηόζν, αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο έρνπλ δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ή ηελ απόδνζε κηαο νκάδαο, αλάινγα κε ην αλ ηα κέιε ηεο νκάδαο κνηάδνπλ ή αληίζεηα δηαθέξνπλ σο πξνο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, έρεη βξεζεί όηη ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο εμσζηξέθεηαο ζπκβάιιεη ζην ρηίζηκν ηεο ηαπηόηεηαο ηεο νκάδαο θαη ζηελ απνδνηηθόηεηά ηεο, όηαλ νη νκάδεο είλαη νκνηνγελείο (Bowers, Pharmer, & Salas, 2000). Αληίζεηα, νη κέρξη ηώξα έξεπλεο δείρλνπλ [3]

5 όηη όηαλ ηα κέιε κηαο νκάδαο δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επζπλεηδεζίαο θαη ηεο δεθηηθόηεηαο ζε εκπεηξίεο ηόηε απηή ε εηεξνγέλεηα επεξεάδεη ζεηηθάηελ απόδνζε ηεο νκάδαο (Eckel & Grossman, 2005; English, Griffith, & Steelman, 2004; Mohammed & Angell, 2003; Mount, Barrick, &Strauss, 1999; Sargent&Sue-Chan, 2001; Witt, Burke, Barrick, & Mount, 2002). Δπίζεο, ε δηαθνξά ησλ κειώλ ζηελ επζπλεηδεζία ζπζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο από ηελ νκάδα (English, Griffith, & Steelman, 2004). ηε βάζε ησλ ζπλνιηθώλ απηώλ επξεκάησλ, νη εθπαηδεπόκελνη εθπαηδεπηηθνί πνπαπνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο κειέηεο ρσξίζηεθαλζε 5 πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζε 5 νκάδεο-ειέγρνπ ησλ ηξηώλ κειώλ έθαζηε. πγθεθξηκέλα, νη νκάδεο δηαθνξνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηα επίπεδα ησλ κειώλ ζηαραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο ηνπ λεπξσηηζκνύ, ηεο δεθηηθόηεηαο ζε εκπεηξίεο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο, θαζώο θαη αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο ηνπο δηαθνξέο ζηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηεπάξθεηαο, ησλ ζηάζεσλ θαη ηνπ άγρνπο απέλαληη ζηε ρξήζε Η/Τ.Δπίζεο, ειήθζεζαλ ππόςε κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύζαλ ζηα επίπεδα εμνηθείσζεο θαη γλώζεο ησλ Η/Τ. Οη πεηξακαηηθέο νκάδεο ήηαλ ηόζν νκνηνγελείο όζν θαη εηεξνγελείο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ πηζαλέο δηαθνξέο ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ επίηεπμε έξγνπ ησλ νκάδσλ, ελώ νη νκάδεο ειέγρνπ νξίζηεθαλ κε ηπραίν ηξόπν. Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία Η εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ βαζηζκέλε ζε preand post-κεζνδνινγία. Δηδηθόηεξα, πξηλ ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ νκάδσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα εξσηεκαηνιόγηα πξνζσπηθόηεηαο, ηεο απηεπάξθεηαο, ηνπ άγρνπο θαη ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο Η/Τ (premeasure). ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ είραλ ζπιιερζεί, ζρεκαηίζηεθαλ νκάδεο νκνηνγελείο ζε όια ηα ππό κειέηε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο, θαζώο θαη νκάδεο εκηεηεξνγελείο (ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επζπλεηδεζίαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο). Μεηά ηελ πξώηε εηζαγσγηθή δηάιεμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκπιήξσζαλ έλα επηπιένλ εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζή ηνπο λα εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηε ρξήζε ΣΠΔ (Kounenou, Papanikolaou, & Roussos, 2013). Καηόπηλ, αθνινύζεζε ε παξέκβαζε, ε νπνία αθνξνύζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ, ε νπνία ήηαλ δηάξθεηαο ελόο αθαδεκατθνύ εμακήλνπ (13 δίσξεο εξγαζηεξηαθέο ζπλαληήζεηο). Η παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε από κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, εηδηθνύο ζηελ εθπαίδεπζε ρξήζεο ΣΠΔ. Μεηά ην ηέινο ηεο [4]

6 εθπαίδεπζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ εθ λένπ ηα εξσηεκαηνιόγηα απηεπάξθεηαο, άγρνπο θαη ζηάζεσλ απέλαληη ζηνπο Η/Τ, θαζώο θαη εξσηεκαηνιόγηα πνπ αθνξνύζαλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κέζα ζηελ νκάδα (Kounenou, Papanikolaou, & Roussos, 2013) θαη ηελ πξόζεζή ηνπο λα εληάμνπλ ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίεο ηα κέζα ηερλνινγίαο (post measure). Η κέζνδνο pre- and post- πνπ αθνινπζήζεθε επηηξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ ηπρόλ δηαθνξέο ηόζν ζε επίπεδν αηόκνπ όζν θαη ζε επίπεδν νκάδαο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ επίηεπμε έξγνπ νκάδαο θαη ηελ πξόζεζε γηα ρξήζε ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Βαζηθέο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ε επίπεδν αηνκηθό θαη ζε επίπεδν νκάδαο, αληίζηνηρα, νη δύν θύξηεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ εμεηάδεη ε παξνύζα έξεπλα είλαη νη εμήο: 1) Η πξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα ελζσκαηώζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία αιιάδεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά κεηά ηελ παξέκβαζε, ζπγθξηηηθά κε πξηλ από απηή, αλάινγα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο θαη κε άιιεο ςπρνινγηθέο κεηαβιεηέο. 2) Οξηζκέλνη ηύπνη νκάδαο πνπ δηέπνληαη από ζπγθεθξηκέλα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα πξνζπκίαο γηα έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία, κεγαιύηεξα επίπεδα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ, θαζώο θαη θαιύηεξε επίδνζε έξγνπ. Η δηεξεύλεζε ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ησλ ςπρνινγηθώλ παξακέηξσλ πνπ εληζρύνπλ, ή αληίζεηα, παξαθσιύνπλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηε δηδαζθαιία, ζηνηρείν απαξαίηεην ηόζν γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο όζν θαη γηα ιόγνπο πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Από ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ έσο θαη ην εαξηλό εμάκελν ηνπ , ε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο εθαξκόζηεθε ζε 19 δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θνηηεηώλ από ηελ ΑΠΑΙΣΔ, ην ΔΚΠΑ θαη ην ΣΔΙ Λακίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 484 πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε 149 νκάδεο βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο θαη ηεο απηεπάξθεηαο, ησλ ζηάζεσλ θαη ηνπ άγρνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ππνινγηζηή (13 αθόκε νκάδεο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηπραίν ηξόπν). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ απηώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν Πίλαθα. [5]

7 Υαρακηηριζηικά ομάδας Πλήθος Οκνηνγελήο σο πξνο όια ηα ραξαθηεξηζηηθά 49 Οκνηνγελήο σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, αλνκνηνγελήο σο πξνο ζηάζεηο θ.ιπ. Πιήξσο αλνκνηνγελήο νκάδα 16 Οκνηνγελήο κόλν σο πξνο επζπλεηδεζία 10 Οκνηνγελήο κόλν σο πξνο επζπλεηδεζία θαη πξνζήλεηα 4 Οκνηνγελήο κόλν σο πξνο επζπλεηδεζία θαη εμσζηξέθεηα Οκνηνγελήο κόλν σο πξνο εμσζηξέθεηα θαη δεθηηθόηεηα 1 Αλνκνηνγελήο σο πξνο ηε δεθηηθόηεηα 2 Αλνκνηνγελήο σο πξνο ηνλ λεπξσηηζκό 1 Αλνκνηνγελήο σο πξνο ηελ επζπλεηδεζία 5 Αλνκνηνγελήο σο πξνο επζπλεηδεζία θαη εμσζηξέθεηα 6 Αλνκνηνγελήο σο πξνο εμσζηξέθεηα, νκνηνγελήο σο πξνο επζπλεηδεζία Οκνηνγελήο σο πξνο εμσζηξέθεηα, αλνκνηνγελήο σο πξνο επζπλεηδεζία Σπραία 13 ΤΝΟΛΟ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επόκελνπ εμακήλνπ (Ινύιηνο Γεθέκβξηνο 2014) έρεη πξνγξακκαηηζηεί: α) ε ελνπνίεζε θαη ν ηειηθόο έιεγρνο ησλ αξρείσλ κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, θαη β) ν ζηαηηζηηθόο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη ην βαζηθό πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ είλαη πξόζπκνη λα ελζσκαηώζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. σμπεράζμαηα Η έξεπλα απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Δίλαη πξσηόηππε κεζνδνινγηθά θαζώο εηζάγεη ηε δηεξεύλεζε λέσλ παξακέηξσλ γηα πξώηε θνξά ζε δηεζλέο επίπεδν. Η ελνπνίεζε ησλ βάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αληίζνηρε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία [6]

8 αλακέλνπκε λα αλαδείμνπλ απηέο ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη λα νδεγήζνπλ ζε λέα δεδνκέλα σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη σο πξνο ηε ζπκβνπιεπηηθή πξάμε. Βιβλιογραθία Barrick, M.R., & Mount, M.K. (1991). The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: A Meta-Analysis. Personnel Psychology, 44, Barrick, M.R., & Mount, M.K. (1993). Autonomy as a Moderator of the Relationships Between the Big Five Personality Dimensions and Performance. Journal of Applied Psychology, 78(1), Baylor, AL., & Ritchie, D (2002). What factors facilitate teacher skill, teacher morale and perceived student learning in technology-using classrooms? Computers & Education, 39, Becta (2004). A review of the research literature on barriers to the uptake of ICT by teachers. Becta, UK, available at Bowers, C.A., Pharmer, J.A., & Salas, E. (2000). When Member Homogeneity is Needed in Work Teams: A Meta-Analysis. Small Group Research, 31(3), Costa, P., & McCrae, R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and Individual Differences, 13, Davies, P,H. & Kanaki, E. (2006). Interpersonal characteristics associated with different team roles in work groups. Journal of Managerial Psychology, 21(7), Dexter, S., Roland, E., Becker, H. (1999). Teachers views of computers as catalysts for changes in their teaching practice. Journal of Research on Computing in Education, 31, Digman, J.M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41, Eckel, C. C., & Grossman, P. J. (2005). Managing Diversity by Creating Team Identity. Journal of Economic Behaviour and Organization, 58, English, A., Griffith, R.L., & Steelman, L.A. (2004). Team Performance: The Effect of Team Conscientiousness and Task Type. Small Group Research, 35(6), Eteokleous, N. (2008). Evaluating computer technology integration in a centralized school system. Computers & Education, 51, Goldberg, L.R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. American Psychologist, 48, Halfhill, T, Sundstrom, E, Lahner, J, Calderone, W, & Nielsen T.M. (2005). Group personality composition and group effectiveness: An Integrative Review of Empirical Research. Small group research, 36(1), Kichuk, S.L., & Wiesner, W.H. (1997). The Big Five personality factors and team performance: implications for selecting successful product design teams Journal of Engineering and Technology Management, 14, [7]

9 Kounenou, K., Papanikolaou, K., & Roussos, P. (2013). Questionnaire on in-group Co-operation. Cited in Kounenou, K., Roussos, P., & Yotsidi, V. (2014). Teachers training in technology based on their psychological characteristics: Methods of group formation and assessment. Procedia. Social & Behavioral Sciences, 116, Kounenou, K., Papanikolaou, K., & Roussos, P. (2013). Questionnaire on Intention for future ICT integration in teaching practice. Cited in Kounenou, K., Roussos, P., & Yotsidi, V. (2014). Teachers training in technology based on their psychological characteristics: Methods of group formation and assessment. Procedia. Social & Behavioral Sciences, 116, Maracas, G.M., Yi, M., & Johnson, R.D. (1988). The multilevel and multifacet character of computer self-efficacy: toward clarification of the construct and an integrative framework for research. Information Systems Research, 9, Mohammed, S., & Angell, L.C. (2003). Personality Heterogeneity in Teams: Which Differences Make a Difference for Team Performance? Small Group Research, 34(6), Mount, M.K., Barrick, M.R., & Strauss, J.P. (1999). The Joint Relationship of Conscientiousness and Ability with Performance: Test of the Interaction Hypothesis. Journal of Management, 25(5), Peeters, M.A.G., Van Tuijl, H.F.J.M., Rutte, C.G., & Reymen, I.M.M.J. (2006). Personality and Team Performance: A Meta-Analysis. European Journal of Personality, 20, Roussos, P. (2007). The Greek computer attitudes scale: Construction and assessment of psychometric properties. Computers in Human Behavior, 23(1), Roussos, P., & Politis, P. (2004). School teachers personality characteristics and attitudes towards ICT. Proceedings of the 4 th Panhellenic Conference ICT in Education ( ). Athens. Sargent, L.D., & Sue-Chan, C. (2001). Does Diversity Affect Group Efficacy? The Intervening Role of Cohesion and Task Interdependence, Small Group Research, 32(4), Witt, L.A., Burke, L.A., Barrick, M.R., & Mount, M.K. (2002). The Interactive Effects of Conscientiousness and Agreeableness on Job Performance. Journal of Applied Psychology, 87(1), [8]

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή: Μειέηε Φαηλνκέλσλ Δζηίαζεο ηεο Πξνζνρήο ησλ Χξεζηώλ ζε Ιζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν

Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή: Μειέηε Φαηλνκέλσλ Δζηίαζεο ηεο Πξνζνρήο ησλ Χξεζηώλ ζε Ιζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ Υπνινγηζηή: Μειέηε Φαηλνκέλσλ Δζηίαζεο ηεο Πξνζνρήο ησλ Χξεζηώλ ζε Ιζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν Αλαζηάζηνο Μαξνύδαο Πξνπηπρηαθόο Φνηηεηήο, Τκήκα ΗΜ&ΤΥ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ ee6023@upnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα