Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός].

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός]."

Transcript

1 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Β Β Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός]. βαγιόνια, τα τα βαρέλια, ξηνταδυό βαγιόνια να γιµίσουµι, στη Φραγκιά να πα να τα πουλήσουµι, (Ν.Π.γ τρ ), [σλ. vagan > µσν. βαγοίνιον]. βαγιουνάς, ο βαρελάς, τεχνίτης που έφτιαχνε βαρέλια, [βαγιόνια]. βαγόνια, τα τιλάρα που σύρονταν πάνω σε γραµµές, [ιταλ. vagone]. βάζου 1 ρ., έβαζα, έβαξα, µέλλ. θα βάξου, ηχώ, παράγω κρότο, έβαζι του κανόν(ι) = έκανε κρότο, ακουγόταν το κανόνι, δες και βάχνου, πρ. βάζι, βάζντι, βάξι, βάξτι, [αρχ. βάζω(=οµιλώ, λέγω), Οµηρος ξ. 92, σ. 167]. βάζου 2 ρ., έβαζα, έβαλα/έβανα, βάλθκα, τοποθετώ, ξεκινώ, µέλλ. θα βάλου/θα βάνου, πρ. βάζι, βάζντι, βάνι/βαν/βάλι/βάλις (Ν.Π. γ τρ ), βανίτι/βαλίτι/βάλτι, βαλθούς, βαλθίτι τι τα έβαλτι τα πράµατα µέσα νουρίς-νουρίς; του βάζου στου πουδάρ(ι), βαν τ ς του = βάλε το σ αυτήν/αυτούς/αυτές, βάντου τ ς του φουστάν(ι), δες πρµ. 165, λ.γ. 10 και 26, [αρχ. βιβάζω]. βαθαίνου ρ., βαθύνισκα/βάθινα, βάθυνα, βαθαίνω, κάνω κάτι βαθύ, µτφ. στενοχωριέµαι, τα παίρνω πολύ στα σοβαρά, µην τα βαθαίντς Γιώργη, θα πιράσουν ούλου τουν βάθινι του λάκου κι ούλου απάν-απάν ήταν τώρα που του βάθυνα τ αυλάκ(ι) απόλνα του νιρό, [αρχ. βαθύνω]. βάθουµα, το το βαθύ µέρος, το βαθούλωµα, [αρχ. βαθύνω]. βάθρακας, ο βάτραχος, πληθ. βαθρακοί, [αρχ. βάτραχος]. βάι επιφ., αλίµονο, δες δηµ. τρ. 12.1, [τουρ.vay > µσν. βάι]. βάια, τα {βά-ια}, βάγια, φύλλα και κλαδιά από το φυτό άφνη η ευγενής, [αρχ. βάις > µτγν. βάιον(βάγιο)]. Βαϊός, o {Βα-ιός}, η Κυριακή των Βαΐων. βάκα-βούκα λ. για το κλάµα του µωρού, όλ(η) νύχτα βάκα-βούκα του πιδί, ντιπ δεν κµήθκα, **[δες βάχνου]. βακούφ(ι) εκκλησία, επ. βακούφκους, -κ(η), -κου, [τουρ. vakif]. βαλανάδις, οι λέγονταν κοροϊδευτικά οι Χαλκιδικιώτες, προφανώς επειδή προέρχονταν από τόπο ορεινό, που είχε άφθονα βαλανίδια ή κατά άλλη εκδοχή, γιατί άλεθαν τα βαλανίδια και το αλεύρι που έπαιρναν από αυτά το ανακάτωναν µε το αλεύρι των σιτηρών για να κάνουν ψωµί, [βαλάν(ι)]. βαλάν(ι), το καρπός από πουρνάρ(ι) ή κλαδί, µτφ. το βουνό, δες πρµ. 394, αλλ. βαλανίδ(ι), [αρχ. βάλανος]. βαλανίδ(ι), το στοµάχι της κότας, αλλ. το βαλάν(ι). βάλις πρ. του ρ. βάζου 2, βάλις µαχαίρι στην καρδιά (Ν.Π. γ. δηµ. τρ ). βάλτα, η βάλτος, η περιοχή που προήλθε από την αλλαγή της κοίτης του Στρυµόνα και την αποξήρανση του έλους της παλιάς κοίτης, [1. σλ. blato > µσν. βάλτον (Λ. Αν.). 2. ιταλ. balta, (Π.Βλ.)]. 77

2 78 Νίκος Λ. Πασχαλούδης βάµµα, το χρώµα, βαφή, µπογιά πο χουν στ αχείλι βάµµα/ρόδα στο µάγουλο ελιά, (Ν.Π.γ τρ. 72.1), [αρχ. βάπτω]. βαµπακίτς, ο αυτός που τα µαλλιά του είναι άσπρα σαν το βαµπάκ(ι), ο ασπροµάλλης, γίνκι βαµπακίτς Γιώργης, [µσν. βάµβαξ > υποκ. µσν. βαµβάκιν]. βαµπακουτό λεπτό στρώµα για τα βρέφη, που ήταν φτιαγµένο από βαµβάκι και έµπαινε κάτω από την πάνα, [βαµβάκι > βαµπάκ(ι), δες βαµπακίτς]. βάµπλας, ο κάνθαρος, σκαθάρι της οικ. σκαραβίδαι, πληθ. βαµπούλ(οι), υποκ. το βαµπλούδ(ι), **[αρχ. βόµβος > αρχ. βοµβυλις (> µπάµπουρας, δες Λ.Αν.)]. βαµπούλις, οι δες παπάλις, (Νιγρ.), **[βάµπλας, πιθανώς από το σχήµα τους]. βαµπούλ(οι), οι δες βάµπλας. βάνου, θα ρ. τύπος γνωστός ως µέλλ. του βάζου 2, αφού το ρ. βάνω(=βάζω) δε χρησιµοποιείται, [βάζου 2]. βάξ(ι)µου, το απότοµος ήχος, κρότος, έκανι ένα βάξ(ι)µου, µα τι, [βάζου 1/ βάχνου > έβαξα, αρχ. βάξις]. βάξου, θα µέλλ. των ρ. βάχνου και βάζου 1, θα σι δώσου µια, σιαρτ θα βάξ(ει). βαραίνου ρ., βάρινα, βάρυνα, βαραίνω, γίνοµαι βαρύς, χάνω τις δυνάµεις µου από γεράµατα, όλου του χρόνου βάρινα βάρυνι Βαγγιλιώ, [αρχ. βαρύνω]. βαρακούου ρ., για αρ. χρ. δες ακούου, είµαι βαρήκοος, [αρχ. βαρς + ακούου]. βαράου, -ώ ρ., βαρούσα, βάρισα, δέρνω, βαρένω, χτυπώ, σκοτώνω, πληγώνω, βάρισι ήλιους πρ. βάρα, βάρι, βαρίτι, βάρι τουν µην τουν αφήντς βαρίτι κι γω είµι δω, δες πρµ. 98, πρµ. φρ. 117 και 165, αλλ. βαρένου, [αρχ. βάρος > µτγν. βαρέω]. βαρβάρα, η νηστήσιµος κουλλυβόζµους που γίνεται µόνο µε καρύδια και σάµ(ι), χωρίς γάλα, [όν. Βαρβάρα, επειδή τον έφτιαχναν τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας]. βαρβάτους, -τ(η), -του γερός, δυνατός, ικανός, άξιος, πλούσιος, για αρσ. ή ουδέτερο αµπούρτστους, αλλ. βαρβάτκους,-κ(η),-κου, βαρβάτου/-τκου άλογου, [λατ. barba (= γενειάδα) > barbatus(= αυτός που έχει γένεια, όρχεις) > µσν. βαρβάτος]. βάρδαλου, το στενή δερµάτινη λουρίδα του παπουτσιού, που είναι γύρω-γύρω στο παπούτσι και πάνω στην οποία ράβονται η σόλα και το φόντι, **[βεν. barda > βάρδα(= φυλάξου, παραµέρισε)]. βαρεί ρ., παρ. βαρούσι, ρ. τύποι που χρησ. µε τη σηµ. του σκέπτοµαι σοβαρά, υπολογίζω, σε φρ. όπως θαρρείς µι βαρεί γνώµ(η) να ξικνίσου προυί-προυί; σι βαρούσι να ρτεις; δες και πρµ. φρ. 30, [δες βαρένου]. βαρέλ(ι), το βαρέλι, παιχν. µε το κράτηµα ισορροπίας πάνω σε ένα κυλιόµενο βαρέλι, δες παραλλαγή του στο αρχ. παιχν. σκωλιασµός, [ιταλ. barella > βαρέλι]. βαρένου ρ., βάρινα, βάρισα, δέρνω, χτυπώ, τουν βάρινα µέχρι να πει ναι, έπισα κι βάρισα, δες πρµ. 89 και 98 πλειοδοτώ σε δηµοπρασία, του βάρισι παραπάν του χουράφ(ι) κι του πήρι η φρ. βαρένου πις έχει τοπική αλλά και χρονική σηµασία, βάρισα πις στου σ(η)µάδ(ι), φάτι κουµπάκις να βαρέσ(ει) πις του ψουµούδ(ι) για πρ. δες στο βαράου, βαρίτι µη φουβάστι, [αρχ. βάρος > µτγν. βαρέω]. βαριά, η {-ργιά}, µεγάλο σφυρί, αλλ. το βαριό, [αρχ. βαρε"α]. βαριά, η {-ριά}, βαριά, θηλ. του βαρύς, [αρχ. βαρύς]. βαριέµι, -ιούµι ρ., βαριούµαν, βαρέθκα, βαριέµαι, του πουλύ του κυρ ιλέισουν του βαριέτι κι παπάς, [βαρένου]. βαριλοσάνδου, το η βαρελοσανίδα, [βαρέλι + αρχ. σανίδιον].

3 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Β βάριµα, το χτύπηµα, πληγή, [βαρένου]. βαριµένους, -ν(η), -νου χτυπηµένος, τρελός, αυτός που τον βάρισι η τρέλα, [βαρένου]. βάρκα, η βάρκα, ως παιχν. είναι χαρτοκατασκευή οµοιώµατος βάρκας, παραλλαγή του παιχν. αργαλειός 3 και είδος κούνιας την κούνια την αποτελούσαν τρία σκοινιά, από τα οποία το ένα ήταν λίγο µακρύτερο από τα άλλα δυο, δες και κούνις, [αρχ. β$ρις > λατ. barca > µσν. βάρκα]. Βαρόσ(ι), το γειτονιά στο κέντρο της σηµερινής Νιγρίτας, που πριν την ενοποίηση µε τη Σούρπα ήταν στην άκρη της πόλης, [τουρ. varoş(=προάστιο)]. βαρύ, το η κ. σηµ., πολυτελές ύφασµα για την τοπική ενδυµασία το χωράφι ή το ξερό καπνό στα σαντάλια µε υπερβολική υγρασία, που γι αυτόν το λόγο δεν είναι κατάλληλο για δουλειά, όπως παστάλιασµα, ζιουβγάρσµα κλπ., [αρχ. βαρύς]. βασάντζµα, το βασανισµός, [αρχ. βασανίζω]. βασγκιντώ ρ., βασγκιντούσα, βασγκέτσα, βαριέµαι, [vazgeçmek(=βαρυέµαι, παραιτούµαι από κάτι) > vazgeştim > βασγεστίζω]. βασιλιάς, ο όρος του παιχν. τσίκα, µια πλευρά από το κότσ(ι), δες κουκκαλάκ(ι), [αρχ. βασιλες > µσν. βασιλέας]. βασ(ι)λικιές, -κιάς µυρωδιά βασιλικού, βασ(ι)λικιές µυρίζ(ει), [βασ(ι)λικός]. βασ(ι)λικός, ο το φ. βασιλικός, Ώκιµον το βασιλικόν, [αρχ. βασιλικός]. βασλεύου ρ., βασίλιβα, βασίλιψα, δύω, µτφ. νυστάζω, βασλεύ(ει) ήλιους, [αρχ. βασιλεύω]. βασταγαριά, η {-ριά}, διχαλωτό ξύλο που βάσταζε από τη µια µεριά το φορτίο µεχρι να φορτωθεί το ζώο κι από την άλλη, [αρχ. βαστάζω > βασταγή]. βάσταγας, ο δες βάστακας, υποκ. τα βασταγούδια, [βαστάου]. βασταγµένους, -νη, -νου εύπορος, γερός, δυνατός, αλλ. βασταµένους, [βαστάζου]. βαστάζου ρ., παρ. βάσταζα, για λοιπά δες βαστάου. βάστακας, ο µικρή πλαγιά, γεµάτη θάµνους οι οποίοι κρατούν το χώµα, αλλ. βάσταγας. βαστάου, -ώ ρ., βαστούσα, βάσταξα/βάστηξα, βαστάχκα/βαστάθκα/βαστήθκα, βαστάω, κρατώ, αντέχω, σηκώνω, [αρχ. βαστάζω]. βατά, τα οι βατσινιές, τα βάτα όπου είχι λάσπις κι βατά τραβούσι του βουβάλι, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. βάτος]. βατσ(ι)νιά, η βατσινιά, βάτος, [βάτσ(ι)νου]. βάτσ(ι)νου, το βάτσινο, βατόµουρο, ο καρπός της βατς(ι)νιάς, [αρχ. βάτος > µσν. βάτσινον]. βάφτζµα, το βάπτισµα, βάφτιση, [αρχ. βάπτισµα]. βαχ επιφ. αναστεναγµού, [1. τουρ. vah, **2. βάχνου]. βάχνου ρ., έβαχνα, έβαξα, βάζου 1, θα βάξ(ει) του κανόν(ι), [ρίζα ΒΑΓ > αρχ. βέβαγµαι(παρακείµενος του αρχ. βάζω), βέβακται λόγος, Όµηρος θ. 408, βεβάκτης(=αυτός που οµιλεί µεγαλοφώνως)]. βγάζου ρ., έβγαζα, έβγαλα, βγήκα, βγάζω, µτχ. βγαζµένους, τα έβγαλτι = τα βγάλατε στο γ ενικό πρόσ. χρησ. για τον προσδιορισµό των συχνών εξόδων από το σπίτι προς τον ανα-γκαίου για σωµατική ανάγκη, µ έβγαλι τρεις φουρές = έχω διάρροια και αποπάτησα τρεις φορές, [αρχ. 'κβιβάζω >...> 'βγάζω]. 79

4 80 Νίκος Λ. Πασχαλούδης βγαίνου ρ., έβγινα/ίβγινα/ίβγινισκα, βγήκα, βγαίνω, τ νύχτα δεν ίβγινισκαµι όξου κερδίζω παιχνίδι στα χαρτιά, έκανα τρεις ξιρές κι βγήκα, [αρχ. 'κβαίνω >... > 'βγαίνω]. βγάλσ(ι)µου, το βγάλσιµο, το αποτέλεσµα του βγάζου, υδαρής εκκένωση, διάρροια, τσίρλα, δες και σουσούρα, [βγάζου]. βδόµαδους, ο εβδοµάδα, ήρτι Τέτραδους, πάει βδόµαδους, (πρµ. 128), [αρχ. (βδο- µάς]. βέλου, το λεπτό ύφασµα από τούλι πίσω από το κεφάλι της νύφης, [λατ. velum > βυζ. β)λον > βέλον]. βέργα, η βέργα, σαρίκ(ι), αρµαθιά του καπνού, µπούρλιασα δέκα βέργις, µτφ. κορίτσι, όλες οι βέργις είνι δω, (Ν.Π.γ τρ. 21.1), [ιταλ. verga > µσν. βέργα]. βέστα, η είδος γιλέκου της τοπικής ενδυµασίας, που κούµπωνε πλάγια στον ώµο, [λατ. vesta]. βζάνου ρ., βύζανα/ βύζινα, βύζαξα, βυζάχκα/ βζάχκα/ βζάθκα, βυζαίνω, θηλάζω, µέλλ. θα βζάξου, άσι τ αρνιά να βζάξουν, [µτγν. µυζάω > µσν. βυζάνω]. βζάξ(ι)µου, το βύζαγµα, βύζασµα, θηλασµός, [βζάνου]. βζαχταρούδ(ι), το το µικρό παιδί που θηλάζει, υποκ. της λ. βυζαχτάρ(ι). βζι, το βυζί, µαστός, στήθος, [µτγν. βυζίον]. βζου, η βυζού, βυζαρού, [βζι]. βηχάου, -ώ ρ., βηχούσα, βήχηξα, βήχω, [αρχ. βήσσω > έβηξα]. βιβάδα, η δες λιβάδα, [ιταλ. evviva > επιφ. εβίβα + λιβάδα]. βιδουλόους, ο βιδολόγος, κατσαβίδι, [βεν. vida > βίδα + -λόους]. β(ι )ζ λ. για την απόδοση του βόµβου που δηµιουργούν τα έντοµα. βίζιτα, η επίσκεψη ιατρική, ονοµαστική γιορτή στην οποία δέχονται επισκέψεις, έχουµι βίζιτα... = έχουµε γιορτή στο σπίτι...[λατ.. visito]. Βιζνίκους, το το παλιό όν. του χωριού Άγιο Πνεύµα, [Μ.Τ. beznik]. βίθρα, η το ζώο ενυδρίς, κ. βίδρα, [σλ. vidra]. βίκο λ. των παιχνιδιών, βγήκα µπαίνω µπαίνω βίκο φουνάζω πιτσιρίκο, (Ν.Π.γ τρ ), **[παραφθορά της λ. βγήκα]. βιλίκς, ο προσων., δες πρµ. φρ. 17, [τουρ. veli(=άγιος, κηδεµόνας) + κατ. -κς]. βιντούζα, η βεντούζα, σικύα, µτφ. αυτό που προσκολλάται πολύ δυνατά, αλλ. πουτήρ(ι), [λατ. ventus(=άνεµος, αναρρόφηση κενού)]. βιο, το το βιος, τα υπάρχοντα, [αρχ. βίος]. βιουλιά, τα τα µουσικά όργανα, βιολί, ούτι, κλαρίνο κά., εκτός από νταούλια και ζουρνάδες, που παίζανε στους γάµους ή σε κέντρα διασκέδασης, αλλ. όργανα, [βεν. violin]. βίρακας, ο κοίλωµα στην όχθη ή και στην κοίτη ποταµού γεµάτο µε νερό, συνήθως εκεί που σχηµατίζονταν µικροί καταρράκτες, (Λ.Ηπ. βύραγγος, β'ρό, ουβίρα, βιράνα), [αλβ. vire(=οπή)/σλ. vir > µσν. βιρς(=τέλµα) + -ακας]. βιρβιρίτσα, η βερβερίτσα, σκίουρος, [σλ. ververitsa]. βιργιά, η χτύπηµα µε βέργα, [βέργα]. βιργιάνς, -νου, -νκου αρρωστιάρης, αδύνατος σαν τη βέργα, επ. βιργιάνκους, -νου, -νκου, [1. τουρ. viran(= ερείπιο), 2. βουλ. virian(=αδύναµος)]. βιργούδις, οι οι µικρές σιδερόβεργες στις οποίες περνούσαν τα καλάµια για το

5 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Β ίδιασµα, [βέργα]. βιρισέ επίρρ., χωρίς χρήµατα, µε πίστωση, δες και τζιάµπα, [τουρ. veresiye]. βιρνίκ(ι), το χαρακτηρισµός ανθρώπου ιδιότροπου, οξύθυµου, ανθρώπου που δε βρίσκεται η άκρη του, που δεν πιάνεται από πουθενά, [µτγν. βερνίκιον]. Βιρτζιανοί, οι αλλ. οι Φιρτζιανοί, δες πρµ βιτούλ(ι), το το αχρόνιστο κατσίκι, [λατ. vitulus > βιτούλιον]. βίτσα, η λεπτή βέργα, (Νιγρ.), [λατ. vitea > µσν. βίτσα]. βλαστ(η)µώ ρ., βλαστ(η)µούσα, βλαστήµσα, βλαστηµώ, [αρχ. βλασφηµ, > µσν. βλαστηµ,]. βλαστουλουγώ ρ., βλαστουλουγούσα, -λόγσα/-λόησα, καθαρίζω το αµπέλι από παραπανίσια φύλλα και βλαστάρια, [αρχ. βλαστς + -λουγώ]. βλαχάθκους, -κ(η), -κου βλάχικος, κουντά στα βλαχάθκα τα σπίτια είνι κι του θκο µας, αλλ. βλαχίτκους, [µσν. βλάχος(δες βλαχίτκους) + -άθκους]. βλαχίτκους, -κ(η)/-κια, -κου βλάχικος, αλλ. βλαχάθκους, [αρχ. γερµ. walf-volk (= λατινόφωνος) > σλ. vlah > µσν. βλάχος + -ίτκους]. βλουγιάρς, -ρου, -ρκου ευλογιάρης, αυτός που έχει σηµάδια από την ευλογιά, [αρχ. ελογία > ευλογιά (η ασθένεια) > ευλογιάρης]. βλουηµένους, -ν(η), -νου ευλογηµένος, [αρχ. ελογ, > ευλογηµένος]. βλου(η)τός, o o ευλογητός, η έναρξη της θείας λειτουργίας, έβανι παπάς βλου(η)τό, [επειδή οι περισσότερες ακολουθίες αρχίζουν µε τη φρ. ''ευλογητός ο Θεός...'']. βνια, η η κοπριά των βοοειδών σε κάθε περίπτωση και του αλόγου ή των άλλων µεγάλων ζώων όταν είναι υδαρής, µτφ. ο τεµπέλης/-λα, δες και κουράδα, [αρχ. βο.ν (=σταύλος βοδιών) > βοωνία > βουνία]. βνιούµι ρ., βνιούµαν, βνίσ(η)κα, για ζώα κοπρίζω, βνίσ(η)κι τ άλουγου, είνι καλά = έκανε υδαρή κοπριά το άλογο, η φρ. λεγόταν όταν ένα άλογο κόπριζε µετά από καρδόπουνου, [βνια]. βόδαρους, ο µεγάλο βόδι, µεγεθ. της λ. βόδ(ι), [βόδ(ι) + -αρους]. βόδ(ι), το βόδι, µεγεθ. ο βόδαρους, ο βουδαριάκους, [αρχ. βο/ς > µσν. βόδιν]. βόθα, βόθσι βοήθα, βοήθησε, πρ. του ρ. βουθάου. βόθµα, το η βοήθεια στη δουλειά, η συµπαράσταση, Βαΐτσα θέλ(ει) λίγου βόθµα, [βουθάου]. βόλτα, η η γύρα, το πήγαινε-έλα σε κεντρικό δρόµο τα βράδια της Κυριακής ή στις µεγάλες γιορτές, [ιταλ. volta]. βότρα, η βότριδα, σκώρος, [ευρώς(=µούχλα) > αρχ. βρ,τις/ερωτίδα > βότριδα]. βούβα, η σιωπή, βουβαµάρα, [βουβός]. βουβαλάρ(η)ς, ο ιδιοκτήτης ή βοσκός βουβαλιών, [αρχ. βούβαλος]. βουβαλνός, -νιά, -νό ο αναφερόµενος στα βουβάλια, αλλ. βουβαλίτ(ι)κους, -κ(η), -κου, [αρχ. βούβαλος]. βούβλιακας, ο υβρ. ο βουβός, αυτός που δεν µιλά άνετα, [βουβός]. βουβό νιρό αµίλητο νερό το έπαιρναν από τη βρύση της γειτονιάς χαράµατα του πουδιακού χωρίς να µιλούν και στο δρόµο το έρριχναν λίγο-λίγο λέγοντας µε το µυαλό τους για τον καινούριο χρόνο την ευχή, όπους τρέχει του νιρό έτσ(ι) να τρέχ(ει) του βιο στου σπίτ(ι)... βουβός, -βιά, -βό βωβός, [µτγν. βωβός]. 81

6 82 Νίκος Λ. Πασχαλούδης βουδαριάκους, ο µεγάλο βόδ(ι), µεγεθ. της λ. βόδαρους, [βόδαρους + -ιάκους]. βουδιάζου ρ., βουδίαζα, -σα, ευωδιάζω, [αρχ. εώδης]. βουδόγλουσου, το είδος φυτού µε στενόµακρα σαρκώδη και χνουδωτά φύλλα και µε µικρά γαλάζια λουλούδια, Anchusa officinalis, [βόδ(ι) + αρχ. γλ,σσα]. βούζα, η κοιλιά, υποκ. η βουζίτσα, (Νιγρ.), µεγεθ. βουζαριάκα/βουζαρίκα, δες πρµ. 2, και 206, [1. **αρχ. βύω(=γεµίζω µε κάτι), δες και αρχ. βύζω, µε υ > ου. 2. (Π.Κ.) λ. βαλκ. άγνωστης προέλευσης, ρουµ. buzǎ, βλάχ. budzǎ, αλβ. buzë, βουλ. buza]. βουζαράς, -ρού, -ράθκου κοιλαράς, αλλ. βουζαρλής, [βούζα]. βουζαρίκα, η µεγάλη βούζα, πλιούκ(ι) βουζαρίκα = είναι γεµάτη η κοιλιά, κι ακούγεται σαν πλιούκ(ι), αλλ. η βουζαριάκα, το βουζαρίκ(ι), (Νιγρ.), [βούζα]. βούζ(ι), το δέντρο µε πολλή ψίχα, εντεριώνη, στο εσωτερικό του ξύλου, από το οποίο γίνονταν τα πλιούκια, σαµπούκος ο µελανός, Sambucus nigra, κ. κουφοξυλιά, αφροξυλιά, στη Νιγρ. το παιχν. πλιούκ(ι) από το άνθος του έκαναν αφέψηµα για το άσθµα, [1. Λ.Ηπ. βυζ. βουζία. 2. **βούζα. 3. βουλ. băz. 4. διαλ. ρωσ. buz]. βούζια, τα {-ζια/-ζγια}, το φ. Sambucus ebulus, θαµνώδη και δηλητηριώδη χόρτα, που µυρίζουν άσχηµα και δεν τα τρώνε τα ζώα τα χρησιµοποιούσαν ως «λιπαντικό» για τον άξονα στις ξύλινες κούνιες της Πασχαλιάς, δες κούνις, και για να µαλακώνουν τα σαντάλια από τον καπνό, όταν ήθελαν να κάνουν τόγκες και δεν είχαν διαθέσιµο κουί, αραδιάζοντας µε τη σειρά βούζια-καπνό-βουζια κ.ο.κ. είναι του ίδιου γένους µε το δ. βούζ(ι). βουζού, η κοιλαρού, [βούζα]. βουθάου, -ώ ρ., βουθούσα, βόθσα, βουθήσ(η)κα/βουθήθκα, βοηθώ, ως παθ. βουθιούµι = αλληλοβοηθιέµαι, πρ. βόθα, βουθάτι, βόθσι, βουθίστι, βουθστούς, βουθστίτι, [αρχ. βοηθέω]. βουίζου ρ., βού(ι)ζα, βούιξα, βουίζω, παράγω βοή, ο παρ. και ο αόρ. προφ. άλλοτε ως δισύλλαβες κι άλλοτε ως τρισύλλαβες λ., [αρχ. βο,]. βούλα, η στίγµα από χρώµα/λέρα, στίγµα στα ζώα, στα φύλλα, σηµάδι, [λατ. bulla]. βουλάει, -εί ρ., χρησ. στο γ' προσ. βουλούσι, βόλιψι, βολεί, βολεύει, είναι µπορετό, υπάρχει αρκετός χώρος, δε µι βουλάει = δεν µε βολεύει, [αρχ. ε3βολος]. -βουλάου -βολώ, κατ. ρ. της αρχ. ελλ. από επίθετα σε -βόλος, π.χ. µουσκουβουλάου. βουλεύου ρ., βόλιβα, βόλιψα, βουλέφκα, βολεύω, τακτοποιώ πράγµατα, τα βόλιψις πάλι κι ξιθάρισις, [αρχ. ε3βολος]. βουλή, η βολή, βόλεµα, ευκολία, µτφ. φνου βουλή δε βρίσκιτι, [βουλεύου]. βουλιάζου ρ., βούλιαζα, βούλιασα, δηµιουργώ ή αποκτώ βούλες, τα καπνά µας τα κλεισι κιρός κι βούλιασαν =... τα ξερά φύλλα του καπνού γέµισαν µαύρες βούλις, [βούλα]. βουλ(ι)κός, -κιά, -κό βολικός, [βουλεύου]. βουρ χτύπα, χτυπάτε, βαράτε, **[πιθανώς από συγκοπή της λ. βούρδουλας(< βούρδουλος < βούρδουρος < αρχ. βούδορος(=ραβδί µε το οποίο έδερναν τα βόδια)]. βουρλίδα, η η πλεξίδα των µαλλιών στις φουστανούσις, που γίνονταν από δικά τους ή από ξένα µαλλιά. Τις ξένες βουρλίδις, τις πιρούκις, τις χρησιµοποιούσαν για να µεγαλώνουν στην εµφάνιση τα δικά τους ή για να στολίζουν το φέσι της παραδοσιακής στολής τους, [αρχ. βρο/λλον/βρ/λλον > µσν. βο/ρλον > βούρλο].

7 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Β βουρλίδ(ι), το ο τρελός, (Νιγρ.), [µσν. βο/ρλον > βουρλίζω]. βουρτίκια, τα τα ορτύκια σφάζουν αρνιά, σφάζουν τραγιά, περδίκια και βουρτίκια, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. 4ρτυξ > µσν. 5ρτύκιν > ορτύκι]. βουρός, ο περιφραγµένο µέρος στο οποίο µαζεύονται τα πρόβατα για το άρµεγµα, [σλ. obor > βορός (=αυλή)]. βουρτσίδια, τα αλλεργική εκδήλωση µε πολλά µικρά σπυράκια, που την αντιµετώπιζαν τρίβοντάς τα µε άµµο που έπαιρναν κάτω από κυδωνιά, δες ιδρουτήρια, [µσν. βούρτσα]. βουσκάου, -ώ ρ., βουσκούσα, βόσκησα/βόσκσα, βοσκώ, Γιώργης τα βόσκσι τα πρόβατα, [αρχ. βόσκω]. βουτάν(ι), το χόρτο, βότανο, πληθ. βουτάνια, γιόµουσι βουτάνια χασλαµάς, [αρχ. βοτάνη]. βουτ-βουτ λ. που αποδίδει την ενέργεια του βουτώ, του αρπάζω, που λεγόταν όταν άρπαζαν/βουτούσαν το κνάπ(ι) ή και τα παµπόρια των άλλων, στη Νιγρ. µπουτ- µπουτ, [αρχ. βυθίζω > µσν. βουτ,]. βράκατζης, ο αυτός που του πέφτουν τα βρακιά του, [δες βρακιά]. βρακιά, τα ειρων. όλα τα ρούχα ανδρών και γυναικών κάτω από τη µέση, πέφτουν τα βρακιά τ, [λατ. braca > µσν. βρακίν]. βρακουζούνα, η βρακοζώνα, πάνινη λουρίδα µε την οποία έδεναν το βρακί, µτφ. και η σουρωτή πίτα, [βρακιά + αρχ. ζώνη]. βρακουµένους, -(η), -ου αυτός που φοράει ή φαίνεται σαν φοράει βρακί, καµπαρντίζ(ει) σα κότσ(ι) βρακουµένου, βρακουµέν(η) πλάδα, [βρακιά, από το γεγονός ότι ορισµένα κότσια ή κότες έχουν στο κάτω µέρος των ποδιών τους τρίχες ή φτερά και φαίνονται σαν να φορούν βρακιά]. βρακούσις, οι οι γυναίκες πρόσφυγες του 1922, [λατ. braca > βράκα, επειδή φορούσαν βράκες αντί για φουστάνια]. βράσ(η), η βράσιµο, πήρι µια βράσ(η) του φαΐ, [αρχ. βράζω > µτγν. βράσις]. βρασιά, η βράσιµο, ποσότητα που µπορεί να βράσει σε µία δόση, δε φτάν(ει) µια βρασιά φασούλια, [βράσ(η)]. βρέχου ρ., έβριχα, έβριξα, βράχκα/βράθκα/βράχτκα/βράχ(η)κα, βρέχω, µουσκεύω, µέλλ. θα βραχτώ, πρ. βραχούς/βραχτούς, δες πρµ. 20, 21 και 332, [αρχ. βρέχω]. βριµένους, -ν(η), -νου βρεγµένος, αλλ. βριγµένους, [βρέχου]. βρισίδ(ι), το βρίσιµο, [αρχ. 6βρίζω]. βρίσκου ρ., έβρισκα/ίβρισκα, βρήκα, βρέθκα, βρίσκω, πρ. βρίσκι, βρίσκτι, βρε/βρες, βρήτι, βριθούς, βριθήτι δυο µαντράχαλ(οι) κι δεν ίβρισκιτι ένα γνι; ό,τι κι να κάντς δεν του βρισκς, δες και πρµ. 243, [αρχ. ε6ρίσκω > µσν. βρίσκω]. βρόµνιους, -µνια, -µνιου αυτός που βροµά, βρόµιος, βρόµνια ψάρια, δες πρµ. 57, [βρουµάου]. βρουκόλακας, ο βρυκόλακας, [αρχ. βρίκελος(=τραγικό προσωπείο) > βρίκολος]. βρουµάου, -ώ ρ., βρουµούσα, βρόµσα, βρουµήσ(η)κα, βροµώ, δες πρµ. 362, [αρχ. βροµ,(=κροτώ), η σηµερινή σηµ. ήδη µσν.]. βρουµιάρς, -ρου, -ρκου {-µνιά-}, βροµιάρης, πληθ. βρουµιάρδις/βρουµιαροί, βρου- µιαρούσις, [βρουµάου]. βρουµόβαµπλας, ο αναπτυγµένη µαύρη κατσαρίδα, [βρουµάου + βάµπλας]. 83

8 Νίκος Λ. Πασχαλούδης βρουµουκούναβου, το δες κνάβ(ι). βρουµούσα, η χηµική ουσία που τη χρησιµοποιούσαν στο πλύσιµο µικρό έντοµο της οικογένειας pentatomidae, που βρωµάει έντονα µόνο αν συνθλιβεί παιχνίδι φάρσα µε την άσχηµη µυρωδιά του ζωύφιου, [βρουµάου]. βρουµουσκουτάου, -ώ ρ., βρουµουσκουτούσα, -σκούτηξα/-κότσα, βροµώ έντονα, βρωµούν τα ρούχα µου, είµαι βρωµιάρης, πού ήσαν κι βρουµουσκότσις έτσ(ι); [βρουµάου + σκούτα]. βρουµουσκούτς, -του, -τ(ι)κου αυτός που βρουµουσκουτάει. βρουντάου, -ώ ρ., βρουντούσα, βρόντηξα/βρόντσα, βροντώ, [αρχ. βροντ,]. βρουντουκουπώ ρ., βρουντουκουπούσα, -κόπσα, βροντώ δυνατά, [βρουντάου + -κουπάου]. βρουχάρα, η δυνατή και απότοµη βροχή, [αρχ. βρέχω > µτγν. βροχή]. βρύσ(η), η πηγή νερού, [αρχ. βρύω(=αναβλύζω) > µσν. βρύση]. βυζαχτάρ(ι), το για αρνιά και κατσίκια το βυζανιάρικο, για παιδί χρησ. το υποκ. βζαχταρούδ(ι), [βζάνου]. βυτίνα, η πήλινο δοχείο µε φαρδύ λαιµό, µικρό πιθάρι για τουρσί, πικµέζ(ι) κλπ., υποκ. η βυτνούδα, [αρχ. βυτίνη]. 84

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

βάτραχος: «σα τ βαθρακού πητάξαν όξου τα μάτια τ» βακέτα (η) < ιταλ. vacchetta (δαμάλι)

βάτραχος: «σα τ βαθρακού πητάξαν όξου τα μάτια τ» βακέτα (η) < ιταλ. vacchetta (δαμάλι) B (63-70):Layout 1 3/3/2011 1:13 μμ Page 63 βαβά (το) < λέξη πλαστή στην παιδική γλώσσα πληγή, τραύμα, αρρώστια: «του μουρό έχ βαβά!» βάγια (η) < τα βάγια πληθ. ουδετ., που θεωρήθηκε όνομα γένους θηλυκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Σχολική χρονιά: 2013-2014 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργασία από τα παιδιά της Γ2 Υπεύθυνη δασκάλα: Χριστίνα Αγαθοκλέους Ο παπλωματάς Ο παπλωματάς είναι ένα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους

Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους 1ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ PR1 ΟΜΑΔΑ 2 Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους Ομάδα 2 Οι Θεές των Όφεων Η ενδυμασία στους

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Αυγοδρομίες Οι αυγοδρομίες ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά το Πάσχα στην πλατεία του χωριού. Είναι ένας διαγωνισμός όπου τα παιδιά κρατούν στο στόμα τους κουτάλια με

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά του Θαμνώνα και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος Ζακόκ Ένα παιχνίδι που έπαιζε η γιαγιά µου όταν ήταν µικρή είναι το ζακόκ. Το ζακόκ είναι παρόµοιο µε το κυνηγητό που παίζουµε τώρα. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε 2 οµάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

«Τι να λέω Τι να λέω»

«Τι να λέω Τι να λέω» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #37 «Τι να λέω Τι να λέω» (Σκουτάρος Μυτιλήνης) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #37 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Το αγαπημένο μου ζώο

Το αγαπημένο μου ζώο Το αγαπημένο μου ζώο ο σκύλος μου. Το σκύλο μου τον λένε Μάρκο και είναι κυνηγόσκυλος. Ο σκύλος μου έχει μαύρο, καφέ και άσπρο τρίχωμα. Έχει μεγάλα αυτιά που τα χρησιμοποιεί για ακοή. Έχει μικρή μύτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου. Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς. Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου. Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς. Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2 ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2 2014 Δημήτρης Αδάμης & Eκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ Koλοκοτρώνη 49,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού )

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού ) ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σκηνικό : Υπόγειο. Γύρω τραυματίες και γυναικόπαιδα. Πρόσωπα : Χρήστος Καψάλης ( γερο-πρόκριτος ) Παπα-Θανάσης Λένω, Κατίνα, Μαριγώ, Βαγγέλιώ, Νικολιός, Χρηστάκης, Τούρκος 1 ος, Τούρκος 2

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας πολιτισμού» συμμετείχαμε τα τμήματα Δ 1 και Δ 2 και το τμήμα Ε 2 του σχολείου μας, σε μια περιήγηση στα πολιτιστικά μέρη του Γερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ»

«ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ» Τα παιδιά της Γ Τάξης στα πλαίσια της ενότητας «ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ» πραγματοποίησαν συνέντευξη στον κτηνίατρο Δρ. Αντρέα Πιτζιόλη Αρχικά, τη μαγνητοφώνησαν. Στη συνέχεια εργάστηκαν ομαδικά και μετέτρεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακά Παραδοσιακά Επαγγέλματα Cyprus Olden Times Jobs. ΙΒ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης» 2012

Κυπριακά Παραδοσιακά Επαγγέλματα Cyprus Olden Times Jobs. ΙΒ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης» 2012 Κυπριακά Παραδοσιακά Επαγγέλματα Cyprus Olden Times Jobs ΙΒ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης» 2012 Καρεκλάς Ο καρεκλάς ήταν αυτός που έφτιαχνε καρέκλες, Έφτιαχνε πρώτα τον ξύλινο σκελετό της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη»

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης που αφορούν στην επεξεργασία κειµένου Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ Ο σκαντζόχοιρος είναι πολύ συνηθισµένο είδος στη χώρα µας.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2 Bάτραχοι στη λίμνη 1,2 Οργάνωση: Εργασία με όλη την τάξη. Τα παιδιά είναι γύρω από το αλεξίπτωτο, τη λίμνη και το κρατούν στο ύψος της μέσης. Τα σακουλάκια πάνω στο αλεξίπτωτο είναι οι βάτραχοι. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Πέτερ Κούρµαν. Πανορµίτης

Πέτερ Κούρµαν. Πανορµίτης Πέτερ Κούρµαν Πανορµίτης Σ αυτό το άσπρο µοναστήρι, κρυµµένο δίπλα σε µια λιµνοθάλασσα στην ορεινή Σύµη, ψάχνω µια παρουσία µέσα µου µακριά από τις πόλεις και τις περιστάσεις. Σαν κρυφά ποτάµια κελαρύζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... Η ΕΦΟ Ρ ΕΙΑ Π ΡΟ Ϊ ΤΟ ΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Υψηλάντου 17. Καλλιθέα Τ.Κ. 176-75 Τηλ: 210-94.09.788 Fax: 210-94.03.168 Ο ΠΑΛΗΟΣ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Φίλε αναγνώστη, στη Μάρπησσα της Πάρου, που είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Γανωτής. Το εργαστήριο του γανωτή Το εργαστήριο του γανωτή είχε όλα τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. α) Υλικά:

Γανωτής. Το εργαστήριο του γανωτή Το εργαστήριο του γανωτή είχε όλα τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. α) Υλικά: Γανωτής Γανωτής 1 ονοµάζεται ο τεχνίτης που επικαλύπτει χάλκινα σκεύη αλλά και άλλα µεταλλικά αντικείµενα µε καθαρό καλάι 2. Για το λόγο αυτό λέγεται και καλαϊτζής. Οι γανωτήδες ήταν συνήθως πλανόδιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 Ιμάτιο-Εξωμίδα-Χλαμύδα. Κώστας Μπάρτζης και Έλενα Τασίου 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης Τμήμα Δ2 2013-2014

ΟΜΑΔΑ 3 Ιμάτιο-Εξωμίδα-Χλαμύδα. Κώστας Μπάρτζης και Έλενα Τασίου 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης Τμήμα Δ2 2013-2014 ΟΜΑΔΑ 3 Ιμάτιο-Εξωμίδα-Χλαμύδα Κώστας Μπάρτζης και Έλενα Τασίου 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης Τμήμα Δ2 2013-2014 Ιμάτιο, Από τι υλικό είναι; - Πώς είναι (σχήμα); 1) Το ιμάτιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Αγγελικής Βαρελά)

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Αγγελικής Βαρελά) 1 ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Αγγελικής Βαρελά) ΔΙΑΣΚΕΥΗ Σκηνή 1η (Ουρανός, σύννεφα, ένα δωμάτιο με βιβλιοθήκη. Ακούγεται μουσική και παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος και ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Hug4Dogs.com. Μωρά και Σκυλιά

Hug4Dogs.com. Μωρά και Σκυλιά Μωρά και Σκυλιά Ο ερχομός ενός μωρού στην οικογένεια είναι μία συναρπαστική αλλά συγχρόνως και πολυάσχολη εποχή. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές για τον καθένα και αυτό περιλαμβάνει και τα κατοικίδια ζώα μας

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο»

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Οήχος«ταξιδεύει» με κύματα. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα πυκνώματα και τα αραιώματα των κυμάτων με ένα πλαστικό παιχνίδιελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

15. Ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Πού είναι τα παιδιά; Τι κοιτάζουν;

15. Ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Πού είναι τα παιδιά; Τι κοιτάζουν; 15. Ενδιαφέρον για το περιβάλλον Πού είναι τα παιδιά; Τι κοιτάζουν; Το σχολικό έτος κοντεύει να τελειώσει. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή το σχολείο των παιδιών στην Ελλάδα διοργανώνει ένα φεστιβάλ. Φέτος θα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665)

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665) Σχετικά με τη μύτη μιας λεπτής βελόνας «Θα ξεκινήσουμε πρώτα τις διερευνήσεις μας με τις παρατηρήσεις σωμάτων που είναι απλά στη φύση τους και σιγά-σιγά θα προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα. Με αυτή τη μέθοδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑ. Στην περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είναι εφικτός ο μητρικός

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑ. Στην περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είναι εφικτός ο μητρικός ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑ Στην περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είναι εφικτός ο μητρικός θηλασμός δίνεται στο μωρό ξένο γάλα χρησιμοποιώντας μπιμπερό. H επιλογή του κατάλληλου γάλακτος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης. Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς

Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης. Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς Τα δεδομένα Παρατηρήθηκε Απαξιωτική στάση/συμπεριφορά για το σχολείο, τα μαθήματα και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα

Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα Κατάπιε όλα τα φύτα Και έχει μείνει ερημια Δεν νομίζω τώρα ποιά Πώς τον γλιτώνει τον καύγα Ήρθαν οι δασονόμοι με τα Όπλα και τα σπαθιά Τρέχει τώρα να ξεφύγει

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Συστάσεις Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Πουπουλένιος : εγώ! ένα μικρό σπουργίτι Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου Ντίνος και Ελπίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Colindul românesc: Το

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ

ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΝΟΙΞΗ οθξξ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΓΛΥΚΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΚΛΑΔΙΑΚΙΑ ΠΑΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

''Ρωτώ για να μαθαίνω''

''Ρωτώ για να μαθαίνω'' ''Ρωτώ για να μαθαίνω'' Τι είναι η ελιά; Η ελιά είναι ένα δέντρο. Πόσα χρόνια ζει; Ζει πάρα πολλά χρόνια (αιώνες ). Είναι δέντρο αι-ω-νό-βι-ο. Πού ζει; Ζει σε χώρες που έχουν γλυκό, μεσογειακό κλίμα όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά!

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Μέσα στο πιο κάτω ορθογώνιο υπάρχουν κρυμμένες λέξεις που έχουν σχέση με το νερό. Μπορείς να τις βρεις και να τις κυκλώσεις; Ψάξε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια! Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μπουν τού υποσχόταν πως δε θα τα πήγαινε να δουλέψουν στις λιμνοθάλασσες του νότου ή στα ανθρακωρυχεία

Μπουν τού υποσχόταν πως δε θα τα πήγαινε να δουλέψουν στις λιμνοθάλασσες του νότου ή στα ανθρακωρυχεία Χουάνγκ-Σιάο Απόψε η Σελήνη λάμπει απόκοσμα στον φθινοπωρινό ουρανό. Οι ανάγλυφοι όγκοι του γρανιτένιου βουνού απέναντι μοιάζουν πελώριοι δράκοι, ακίνητοι μα απειλητικοί. Οι πρώτες πραγματικά ψυχρές ριπές

Διαβάστε περισσότερα

1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΟ Για τη λύση του προβλήµατος : ιαβάζουµε µε µεγάλη προσοχή το πρόβληµα Ξεχωρίζουµε τα δεδοµένα από τα ζητούµενα Συµβολίζουµε τον άγνωστο µε µία µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα