Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός].

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός]."

Transcript

1 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Β Β Bαγγιλισµός, o ο Ευαγγελισµός, η 25η Μαρτίου, [αρχ. εαγγέλιον > µσν. εαγγελισµός]. βαγιόνια, τα τα βαρέλια, ξηνταδυό βαγιόνια να γιµίσουµι, στη Φραγκιά να πα να τα πουλήσουµι, (Ν.Π.γ τρ ), [σλ. vagan > µσν. βαγοίνιον]. βαγιουνάς, ο βαρελάς, τεχνίτης που έφτιαχνε βαρέλια, [βαγιόνια]. βαγόνια, τα τιλάρα που σύρονταν πάνω σε γραµµές, [ιταλ. vagone]. βάζου 1 ρ., έβαζα, έβαξα, µέλλ. θα βάξου, ηχώ, παράγω κρότο, έβαζι του κανόν(ι) = έκανε κρότο, ακουγόταν το κανόνι, δες και βάχνου, πρ. βάζι, βάζντι, βάξι, βάξτι, [αρχ. βάζω(=οµιλώ, λέγω), Οµηρος ξ. 92, σ. 167]. βάζου 2 ρ., έβαζα, έβαλα/έβανα, βάλθκα, τοποθετώ, ξεκινώ, µέλλ. θα βάλου/θα βάνου, πρ. βάζι, βάζντι, βάνι/βαν/βάλι/βάλις (Ν.Π. γ τρ ), βανίτι/βαλίτι/βάλτι, βαλθούς, βαλθίτι τι τα έβαλτι τα πράµατα µέσα νουρίς-νουρίς; του βάζου στου πουδάρ(ι), βαν τ ς του = βάλε το σ αυτήν/αυτούς/αυτές, βάντου τ ς του φουστάν(ι), δες πρµ. 165, λ.γ. 10 και 26, [αρχ. βιβάζω]. βαθαίνου ρ., βαθύνισκα/βάθινα, βάθυνα, βαθαίνω, κάνω κάτι βαθύ, µτφ. στενοχωριέµαι, τα παίρνω πολύ στα σοβαρά, µην τα βαθαίντς Γιώργη, θα πιράσουν ούλου τουν βάθινι του λάκου κι ούλου απάν-απάν ήταν τώρα που του βάθυνα τ αυλάκ(ι) απόλνα του νιρό, [αρχ. βαθύνω]. βάθουµα, το το βαθύ µέρος, το βαθούλωµα, [αρχ. βαθύνω]. βάθρακας, ο βάτραχος, πληθ. βαθρακοί, [αρχ. βάτραχος]. βάι επιφ., αλίµονο, δες δηµ. τρ. 12.1, [τουρ.vay > µσν. βάι]. βάια, τα {βά-ια}, βάγια, φύλλα και κλαδιά από το φυτό άφνη η ευγενής, [αρχ. βάις > µτγν. βάιον(βάγιο)]. Βαϊός, o {Βα-ιός}, η Κυριακή των Βαΐων. βάκα-βούκα λ. για το κλάµα του µωρού, όλ(η) νύχτα βάκα-βούκα του πιδί, ντιπ δεν κµήθκα, **[δες βάχνου]. βακούφ(ι) εκκλησία, επ. βακούφκους, -κ(η), -κου, [τουρ. vakif]. βαλανάδις, οι λέγονταν κοροϊδευτικά οι Χαλκιδικιώτες, προφανώς επειδή προέρχονταν από τόπο ορεινό, που είχε άφθονα βαλανίδια ή κατά άλλη εκδοχή, γιατί άλεθαν τα βαλανίδια και το αλεύρι που έπαιρναν από αυτά το ανακάτωναν µε το αλεύρι των σιτηρών για να κάνουν ψωµί, [βαλάν(ι)]. βαλάν(ι), το καρπός από πουρνάρ(ι) ή κλαδί, µτφ. το βουνό, δες πρµ. 394, αλλ. βαλανίδ(ι), [αρχ. βάλανος]. βαλανίδ(ι), το στοµάχι της κότας, αλλ. το βαλάν(ι). βάλις πρ. του ρ. βάζου 2, βάλις µαχαίρι στην καρδιά (Ν.Π. γ. δηµ. τρ ). βάλτα, η βάλτος, η περιοχή που προήλθε από την αλλαγή της κοίτης του Στρυµόνα και την αποξήρανση του έλους της παλιάς κοίτης, [1. σλ. blato > µσν. βάλτον (Λ. Αν.). 2. ιταλ. balta, (Π.Βλ.)]. 77

2 78 Νίκος Λ. Πασχαλούδης βάµµα, το χρώµα, βαφή, µπογιά πο χουν στ αχείλι βάµµα/ρόδα στο µάγουλο ελιά, (Ν.Π.γ τρ. 72.1), [αρχ. βάπτω]. βαµπακίτς, ο αυτός που τα µαλλιά του είναι άσπρα σαν το βαµπάκ(ι), ο ασπροµάλλης, γίνκι βαµπακίτς Γιώργης, [µσν. βάµβαξ > υποκ. µσν. βαµβάκιν]. βαµπακουτό λεπτό στρώµα για τα βρέφη, που ήταν φτιαγµένο από βαµβάκι και έµπαινε κάτω από την πάνα, [βαµβάκι > βαµπάκ(ι), δες βαµπακίτς]. βάµπλας, ο κάνθαρος, σκαθάρι της οικ. σκαραβίδαι, πληθ. βαµπούλ(οι), υποκ. το βαµπλούδ(ι), **[αρχ. βόµβος > αρχ. βοµβυλις (> µπάµπουρας, δες Λ.Αν.)]. βαµπούλις, οι δες παπάλις, (Νιγρ.), **[βάµπλας, πιθανώς από το σχήµα τους]. βαµπούλ(οι), οι δες βάµπλας. βάνου, θα ρ. τύπος γνωστός ως µέλλ. του βάζου 2, αφού το ρ. βάνω(=βάζω) δε χρησιµοποιείται, [βάζου 2]. βάξ(ι)µου, το απότοµος ήχος, κρότος, έκανι ένα βάξ(ι)µου, µα τι, [βάζου 1/ βάχνου > έβαξα, αρχ. βάξις]. βάξου, θα µέλλ. των ρ. βάχνου και βάζου 1, θα σι δώσου µια, σιαρτ θα βάξ(ει). βαραίνου ρ., βάρινα, βάρυνα, βαραίνω, γίνοµαι βαρύς, χάνω τις δυνάµεις µου από γεράµατα, όλου του χρόνου βάρινα βάρυνι Βαγγιλιώ, [αρχ. βαρύνω]. βαρακούου ρ., για αρ. χρ. δες ακούου, είµαι βαρήκοος, [αρχ. βαρς + ακούου]. βαράου, -ώ ρ., βαρούσα, βάρισα, δέρνω, βαρένω, χτυπώ, σκοτώνω, πληγώνω, βάρισι ήλιους πρ. βάρα, βάρι, βαρίτι, βάρι τουν µην τουν αφήντς βαρίτι κι γω είµι δω, δες πρµ. 98, πρµ. φρ. 117 και 165, αλλ. βαρένου, [αρχ. βάρος > µτγν. βαρέω]. βαρβάρα, η νηστήσιµος κουλλυβόζµους που γίνεται µόνο µε καρύδια και σάµ(ι), χωρίς γάλα, [όν. Βαρβάρα, επειδή τον έφτιαχναν τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας]. βαρβάτους, -τ(η), -του γερός, δυνατός, ικανός, άξιος, πλούσιος, για αρσ. ή ουδέτερο αµπούρτστους, αλλ. βαρβάτκους,-κ(η),-κου, βαρβάτου/-τκου άλογου, [λατ. barba (= γενειάδα) > barbatus(= αυτός που έχει γένεια, όρχεις) > µσν. βαρβάτος]. βάρδαλου, το στενή δερµάτινη λουρίδα του παπουτσιού, που είναι γύρω-γύρω στο παπούτσι και πάνω στην οποία ράβονται η σόλα και το φόντι, **[βεν. barda > βάρδα(= φυλάξου, παραµέρισε)]. βαρεί ρ., παρ. βαρούσι, ρ. τύποι που χρησ. µε τη σηµ. του σκέπτοµαι σοβαρά, υπολογίζω, σε φρ. όπως θαρρείς µι βαρεί γνώµ(η) να ξικνίσου προυί-προυί; σι βαρούσι να ρτεις; δες και πρµ. φρ. 30, [δες βαρένου]. βαρέλ(ι), το βαρέλι, παιχν. µε το κράτηµα ισορροπίας πάνω σε ένα κυλιόµενο βαρέλι, δες παραλλαγή του στο αρχ. παιχν. σκωλιασµός, [ιταλ. barella > βαρέλι]. βαρένου ρ., βάρινα, βάρισα, δέρνω, χτυπώ, τουν βάρινα µέχρι να πει ναι, έπισα κι βάρισα, δες πρµ. 89 και 98 πλειοδοτώ σε δηµοπρασία, του βάρισι παραπάν του χουράφ(ι) κι του πήρι η φρ. βαρένου πις έχει τοπική αλλά και χρονική σηµασία, βάρισα πις στου σ(η)µάδ(ι), φάτι κουµπάκις να βαρέσ(ει) πις του ψουµούδ(ι) για πρ. δες στο βαράου, βαρίτι µη φουβάστι, [αρχ. βάρος > µτγν. βαρέω]. βαριά, η {-ργιά}, µεγάλο σφυρί, αλλ. το βαριό, [αρχ. βαρε"α]. βαριά, η {-ριά}, βαριά, θηλ. του βαρύς, [αρχ. βαρύς]. βαριέµι, -ιούµι ρ., βαριούµαν, βαρέθκα, βαριέµαι, του πουλύ του κυρ ιλέισουν του βαριέτι κι παπάς, [βαρένου]. βαριλοσάνδου, το η βαρελοσανίδα, [βαρέλι + αρχ. σανίδιον].

3 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Β βάριµα, το χτύπηµα, πληγή, [βαρένου]. βαριµένους, -ν(η), -νου χτυπηµένος, τρελός, αυτός που τον βάρισι η τρέλα, [βαρένου]. βάρκα, η βάρκα, ως παιχν. είναι χαρτοκατασκευή οµοιώµατος βάρκας, παραλλαγή του παιχν. αργαλειός 3 και είδος κούνιας την κούνια την αποτελούσαν τρία σκοινιά, από τα οποία το ένα ήταν λίγο µακρύτερο από τα άλλα δυο, δες και κούνις, [αρχ. β$ρις > λατ. barca > µσν. βάρκα]. Βαρόσ(ι), το γειτονιά στο κέντρο της σηµερινής Νιγρίτας, που πριν την ενοποίηση µε τη Σούρπα ήταν στην άκρη της πόλης, [τουρ. varoş(=προάστιο)]. βαρύ, το η κ. σηµ., πολυτελές ύφασµα για την τοπική ενδυµασία το χωράφι ή το ξερό καπνό στα σαντάλια µε υπερβολική υγρασία, που γι αυτόν το λόγο δεν είναι κατάλληλο για δουλειά, όπως παστάλιασµα, ζιουβγάρσµα κλπ., [αρχ. βαρύς]. βασάντζµα, το βασανισµός, [αρχ. βασανίζω]. βασγκιντώ ρ., βασγκιντούσα, βασγκέτσα, βαριέµαι, [vazgeçmek(=βαρυέµαι, παραιτούµαι από κάτι) > vazgeştim > βασγεστίζω]. βασιλιάς, ο όρος του παιχν. τσίκα, µια πλευρά από το κότσ(ι), δες κουκκαλάκ(ι), [αρχ. βασιλες > µσν. βασιλέας]. βασ(ι)λικιές, -κιάς µυρωδιά βασιλικού, βασ(ι)λικιές µυρίζ(ει), [βασ(ι)λικός]. βασ(ι)λικός, ο το φ. βασιλικός, Ώκιµον το βασιλικόν, [αρχ. βασιλικός]. βασλεύου ρ., βασίλιβα, βασίλιψα, δύω, µτφ. νυστάζω, βασλεύ(ει) ήλιους, [αρχ. βασιλεύω]. βασταγαριά, η {-ριά}, διχαλωτό ξύλο που βάσταζε από τη µια µεριά το φορτίο µεχρι να φορτωθεί το ζώο κι από την άλλη, [αρχ. βαστάζω > βασταγή]. βάσταγας, ο δες βάστακας, υποκ. τα βασταγούδια, [βαστάου]. βασταγµένους, -νη, -νου εύπορος, γερός, δυνατός, αλλ. βασταµένους, [βαστάζου]. βαστάζου ρ., παρ. βάσταζα, για λοιπά δες βαστάου. βάστακας, ο µικρή πλαγιά, γεµάτη θάµνους οι οποίοι κρατούν το χώµα, αλλ. βάσταγας. βαστάου, -ώ ρ., βαστούσα, βάσταξα/βάστηξα, βαστάχκα/βαστάθκα/βαστήθκα, βαστάω, κρατώ, αντέχω, σηκώνω, [αρχ. βαστάζω]. βατά, τα οι βατσινιές, τα βάτα όπου είχι λάσπις κι βατά τραβούσι του βουβάλι, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. βάτος]. βατσ(ι)νιά, η βατσινιά, βάτος, [βάτσ(ι)νου]. βάτσ(ι)νου, το βάτσινο, βατόµουρο, ο καρπός της βατς(ι)νιάς, [αρχ. βάτος > µσν. βάτσινον]. βάφτζµα, το βάπτισµα, βάφτιση, [αρχ. βάπτισµα]. βαχ επιφ. αναστεναγµού, [1. τουρ. vah, **2. βάχνου]. βάχνου ρ., έβαχνα, έβαξα, βάζου 1, θα βάξ(ει) του κανόν(ι), [ρίζα ΒΑΓ > αρχ. βέβαγµαι(παρακείµενος του αρχ. βάζω), βέβακται λόγος, Όµηρος θ. 408, βεβάκτης(=αυτός που οµιλεί µεγαλοφώνως)]. βγάζου ρ., έβγαζα, έβγαλα, βγήκα, βγάζω, µτχ. βγαζµένους, τα έβγαλτι = τα βγάλατε στο γ ενικό πρόσ. χρησ. για τον προσδιορισµό των συχνών εξόδων από το σπίτι προς τον ανα-γκαίου για σωµατική ανάγκη, µ έβγαλι τρεις φουρές = έχω διάρροια και αποπάτησα τρεις φορές, [αρχ. 'κβιβάζω >...> 'βγάζω]. 79

4 80 Νίκος Λ. Πασχαλούδης βγαίνου ρ., έβγινα/ίβγινα/ίβγινισκα, βγήκα, βγαίνω, τ νύχτα δεν ίβγινισκαµι όξου κερδίζω παιχνίδι στα χαρτιά, έκανα τρεις ξιρές κι βγήκα, [αρχ. 'κβαίνω >... > 'βγαίνω]. βγάλσ(ι)µου, το βγάλσιµο, το αποτέλεσµα του βγάζου, υδαρής εκκένωση, διάρροια, τσίρλα, δες και σουσούρα, [βγάζου]. βδόµαδους, ο εβδοµάδα, ήρτι Τέτραδους, πάει βδόµαδους, (πρµ. 128), [αρχ. (βδο- µάς]. βέλου, το λεπτό ύφασµα από τούλι πίσω από το κεφάλι της νύφης, [λατ. velum > βυζ. β)λον > βέλον]. βέργα, η βέργα, σαρίκ(ι), αρµαθιά του καπνού, µπούρλιασα δέκα βέργις, µτφ. κορίτσι, όλες οι βέργις είνι δω, (Ν.Π.γ τρ. 21.1), [ιταλ. verga > µσν. βέργα]. βέστα, η είδος γιλέκου της τοπικής ενδυµασίας, που κούµπωνε πλάγια στον ώµο, [λατ. vesta]. βζάνου ρ., βύζανα/ βύζινα, βύζαξα, βυζάχκα/ βζάχκα/ βζάθκα, βυζαίνω, θηλάζω, µέλλ. θα βζάξου, άσι τ αρνιά να βζάξουν, [µτγν. µυζάω > µσν. βυζάνω]. βζάξ(ι)µου, το βύζαγµα, βύζασµα, θηλασµός, [βζάνου]. βζαχταρούδ(ι), το το µικρό παιδί που θηλάζει, υποκ. της λ. βυζαχτάρ(ι). βζι, το βυζί, µαστός, στήθος, [µτγν. βυζίον]. βζου, η βυζού, βυζαρού, [βζι]. βηχάου, -ώ ρ., βηχούσα, βήχηξα, βήχω, [αρχ. βήσσω > έβηξα]. βιβάδα, η δες λιβάδα, [ιταλ. evviva > επιφ. εβίβα + λιβάδα]. βιδουλόους, ο βιδολόγος, κατσαβίδι, [βεν. vida > βίδα + -λόους]. β(ι )ζ λ. για την απόδοση του βόµβου που δηµιουργούν τα έντοµα. βίζιτα, η επίσκεψη ιατρική, ονοµαστική γιορτή στην οποία δέχονται επισκέψεις, έχουµι βίζιτα... = έχουµε γιορτή στο σπίτι...[λατ.. visito]. Βιζνίκους, το το παλιό όν. του χωριού Άγιο Πνεύµα, [Μ.Τ. beznik]. βίθρα, η το ζώο ενυδρίς, κ. βίδρα, [σλ. vidra]. βίκο λ. των παιχνιδιών, βγήκα µπαίνω µπαίνω βίκο φουνάζω πιτσιρίκο, (Ν.Π.γ τρ ), **[παραφθορά της λ. βγήκα]. βιλίκς, ο προσων., δες πρµ. φρ. 17, [τουρ. veli(=άγιος, κηδεµόνας) + κατ. -κς]. βιντούζα, η βεντούζα, σικύα, µτφ. αυτό που προσκολλάται πολύ δυνατά, αλλ. πουτήρ(ι), [λατ. ventus(=άνεµος, αναρρόφηση κενού)]. βιο, το το βιος, τα υπάρχοντα, [αρχ. βίος]. βιουλιά, τα τα µουσικά όργανα, βιολί, ούτι, κλαρίνο κά., εκτός από νταούλια και ζουρνάδες, που παίζανε στους γάµους ή σε κέντρα διασκέδασης, αλλ. όργανα, [βεν. violin]. βίρακας, ο κοίλωµα στην όχθη ή και στην κοίτη ποταµού γεµάτο µε νερό, συνήθως εκεί που σχηµατίζονταν µικροί καταρράκτες, (Λ.Ηπ. βύραγγος, β'ρό, ουβίρα, βιράνα), [αλβ. vire(=οπή)/σλ. vir > µσν. βιρς(=τέλµα) + -ακας]. βιρβιρίτσα, η βερβερίτσα, σκίουρος, [σλ. ververitsa]. βιργιά, η χτύπηµα µε βέργα, [βέργα]. βιργιάνς, -νου, -νκου αρρωστιάρης, αδύνατος σαν τη βέργα, επ. βιργιάνκους, -νου, -νκου, [1. τουρ. viran(= ερείπιο), 2. βουλ. virian(=αδύναµος)]. βιργούδις, οι οι µικρές σιδερόβεργες στις οποίες περνούσαν τα καλάµια για το

5 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Β ίδιασµα, [βέργα]. βιρισέ επίρρ., χωρίς χρήµατα, µε πίστωση, δες και τζιάµπα, [τουρ. veresiye]. βιρνίκ(ι), το χαρακτηρισµός ανθρώπου ιδιότροπου, οξύθυµου, ανθρώπου που δε βρίσκεται η άκρη του, που δεν πιάνεται από πουθενά, [µτγν. βερνίκιον]. Βιρτζιανοί, οι αλλ. οι Φιρτζιανοί, δες πρµ βιτούλ(ι), το το αχρόνιστο κατσίκι, [λατ. vitulus > βιτούλιον]. βίτσα, η λεπτή βέργα, (Νιγρ.), [λατ. vitea > µσν. βίτσα]. βλαστ(η)µώ ρ., βλαστ(η)µούσα, βλαστήµσα, βλαστηµώ, [αρχ. βλασφηµ, > µσν. βλαστηµ,]. βλαστουλουγώ ρ., βλαστουλουγούσα, -λόγσα/-λόησα, καθαρίζω το αµπέλι από παραπανίσια φύλλα και βλαστάρια, [αρχ. βλαστς + -λουγώ]. βλαχάθκους, -κ(η), -κου βλάχικος, κουντά στα βλαχάθκα τα σπίτια είνι κι του θκο µας, αλλ. βλαχίτκους, [µσν. βλάχος(δες βλαχίτκους) + -άθκους]. βλαχίτκους, -κ(η)/-κια, -κου βλάχικος, αλλ. βλαχάθκους, [αρχ. γερµ. walf-volk (= λατινόφωνος) > σλ. vlah > µσν. βλάχος + -ίτκους]. βλουγιάρς, -ρου, -ρκου ευλογιάρης, αυτός που έχει σηµάδια από την ευλογιά, [αρχ. ελογία > ευλογιά (η ασθένεια) > ευλογιάρης]. βλουηµένους, -ν(η), -νου ευλογηµένος, [αρχ. ελογ, > ευλογηµένος]. βλου(η)τός, o o ευλογητός, η έναρξη της θείας λειτουργίας, έβανι παπάς βλου(η)τό, [επειδή οι περισσότερες ακολουθίες αρχίζουν µε τη φρ. ''ευλογητός ο Θεός...'']. βνια, η η κοπριά των βοοειδών σε κάθε περίπτωση και του αλόγου ή των άλλων µεγάλων ζώων όταν είναι υδαρής, µτφ. ο τεµπέλης/-λα, δες και κουράδα, [αρχ. βο.ν (=σταύλος βοδιών) > βοωνία > βουνία]. βνιούµι ρ., βνιούµαν, βνίσ(η)κα, για ζώα κοπρίζω, βνίσ(η)κι τ άλουγου, είνι καλά = έκανε υδαρή κοπριά το άλογο, η φρ. λεγόταν όταν ένα άλογο κόπριζε µετά από καρδόπουνου, [βνια]. βόδαρους, ο µεγάλο βόδι, µεγεθ. της λ. βόδ(ι), [βόδ(ι) + -αρους]. βόδ(ι), το βόδι, µεγεθ. ο βόδαρους, ο βουδαριάκους, [αρχ. βο/ς > µσν. βόδιν]. βόθα, βόθσι βοήθα, βοήθησε, πρ. του ρ. βουθάου. βόθµα, το η βοήθεια στη δουλειά, η συµπαράσταση, Βαΐτσα θέλ(ει) λίγου βόθµα, [βουθάου]. βόλτα, η η γύρα, το πήγαινε-έλα σε κεντρικό δρόµο τα βράδια της Κυριακής ή στις µεγάλες γιορτές, [ιταλ. volta]. βότρα, η βότριδα, σκώρος, [ευρώς(=µούχλα) > αρχ. βρ,τις/ερωτίδα > βότριδα]. βούβα, η σιωπή, βουβαµάρα, [βουβός]. βουβαλάρ(η)ς, ο ιδιοκτήτης ή βοσκός βουβαλιών, [αρχ. βούβαλος]. βουβαλνός, -νιά, -νό ο αναφερόµενος στα βουβάλια, αλλ. βουβαλίτ(ι)κους, -κ(η), -κου, [αρχ. βούβαλος]. βούβλιακας, ο υβρ. ο βουβός, αυτός που δεν µιλά άνετα, [βουβός]. βουβό νιρό αµίλητο νερό το έπαιρναν από τη βρύση της γειτονιάς χαράµατα του πουδιακού χωρίς να µιλούν και στο δρόµο το έρριχναν λίγο-λίγο λέγοντας µε το µυαλό τους για τον καινούριο χρόνο την ευχή, όπους τρέχει του νιρό έτσ(ι) να τρέχ(ει) του βιο στου σπίτ(ι)... βουβός, -βιά, -βό βωβός, [µτγν. βωβός]. 81

6 82 Νίκος Λ. Πασχαλούδης βουδαριάκους, ο µεγάλο βόδ(ι), µεγεθ. της λ. βόδαρους, [βόδαρους + -ιάκους]. βουδιάζου ρ., βουδίαζα, -σα, ευωδιάζω, [αρχ. εώδης]. βουδόγλουσου, το είδος φυτού µε στενόµακρα σαρκώδη και χνουδωτά φύλλα και µε µικρά γαλάζια λουλούδια, Anchusa officinalis, [βόδ(ι) + αρχ. γλ,σσα]. βούζα, η κοιλιά, υποκ. η βουζίτσα, (Νιγρ.), µεγεθ. βουζαριάκα/βουζαρίκα, δες πρµ. 2, και 206, [1. **αρχ. βύω(=γεµίζω µε κάτι), δες και αρχ. βύζω, µε υ > ου. 2. (Π.Κ.) λ. βαλκ. άγνωστης προέλευσης, ρουµ. buzǎ, βλάχ. budzǎ, αλβ. buzë, βουλ. buza]. βουζαράς, -ρού, -ράθκου κοιλαράς, αλλ. βουζαρλής, [βούζα]. βουζαρίκα, η µεγάλη βούζα, πλιούκ(ι) βουζαρίκα = είναι γεµάτη η κοιλιά, κι ακούγεται σαν πλιούκ(ι), αλλ. η βουζαριάκα, το βουζαρίκ(ι), (Νιγρ.), [βούζα]. βούζ(ι), το δέντρο µε πολλή ψίχα, εντεριώνη, στο εσωτερικό του ξύλου, από το οποίο γίνονταν τα πλιούκια, σαµπούκος ο µελανός, Sambucus nigra, κ. κουφοξυλιά, αφροξυλιά, στη Νιγρ. το παιχν. πλιούκ(ι) από το άνθος του έκαναν αφέψηµα για το άσθµα, [1. Λ.Ηπ. βυζ. βουζία. 2. **βούζα. 3. βουλ. băz. 4. διαλ. ρωσ. buz]. βούζια, τα {-ζια/-ζγια}, το φ. Sambucus ebulus, θαµνώδη και δηλητηριώδη χόρτα, που µυρίζουν άσχηµα και δεν τα τρώνε τα ζώα τα χρησιµοποιούσαν ως «λιπαντικό» για τον άξονα στις ξύλινες κούνιες της Πασχαλιάς, δες κούνις, και για να µαλακώνουν τα σαντάλια από τον καπνό, όταν ήθελαν να κάνουν τόγκες και δεν είχαν διαθέσιµο κουί, αραδιάζοντας µε τη σειρά βούζια-καπνό-βουζια κ.ο.κ. είναι του ίδιου γένους µε το δ. βούζ(ι). βουζού, η κοιλαρού, [βούζα]. βουθάου, -ώ ρ., βουθούσα, βόθσα, βουθήσ(η)κα/βουθήθκα, βοηθώ, ως παθ. βουθιούµι = αλληλοβοηθιέµαι, πρ. βόθα, βουθάτι, βόθσι, βουθίστι, βουθστούς, βουθστίτι, [αρχ. βοηθέω]. βουίζου ρ., βού(ι)ζα, βούιξα, βουίζω, παράγω βοή, ο παρ. και ο αόρ. προφ. άλλοτε ως δισύλλαβες κι άλλοτε ως τρισύλλαβες λ., [αρχ. βο,]. βούλα, η στίγµα από χρώµα/λέρα, στίγµα στα ζώα, στα φύλλα, σηµάδι, [λατ. bulla]. βουλάει, -εί ρ., χρησ. στο γ' προσ. βουλούσι, βόλιψι, βολεί, βολεύει, είναι µπορετό, υπάρχει αρκετός χώρος, δε µι βουλάει = δεν µε βολεύει, [αρχ. ε3βολος]. -βουλάου -βολώ, κατ. ρ. της αρχ. ελλ. από επίθετα σε -βόλος, π.χ. µουσκουβουλάου. βουλεύου ρ., βόλιβα, βόλιψα, βουλέφκα, βολεύω, τακτοποιώ πράγµατα, τα βόλιψις πάλι κι ξιθάρισις, [αρχ. ε3βολος]. βουλή, η βολή, βόλεµα, ευκολία, µτφ. φνου βουλή δε βρίσκιτι, [βουλεύου]. βουλιάζου ρ., βούλιαζα, βούλιασα, δηµιουργώ ή αποκτώ βούλες, τα καπνά µας τα κλεισι κιρός κι βούλιασαν =... τα ξερά φύλλα του καπνού γέµισαν µαύρες βούλις, [βούλα]. βουλ(ι)κός, -κιά, -κό βολικός, [βουλεύου]. βουρ χτύπα, χτυπάτε, βαράτε, **[πιθανώς από συγκοπή της λ. βούρδουλας(< βούρδουλος < βούρδουρος < αρχ. βούδορος(=ραβδί µε το οποίο έδερναν τα βόδια)]. βουρλίδα, η η πλεξίδα των µαλλιών στις φουστανούσις, που γίνονταν από δικά τους ή από ξένα µαλλιά. Τις ξένες βουρλίδις, τις πιρούκις, τις χρησιµοποιούσαν για να µεγαλώνουν στην εµφάνιση τα δικά τους ή για να στολίζουν το φέσι της παραδοσιακής στολής τους, [αρχ. βρο/λλον/βρ/λλον > µσν. βο/ρλον > βούρλο].

7 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Β βουρλίδ(ι), το ο τρελός, (Νιγρ.), [µσν. βο/ρλον > βουρλίζω]. βουρτίκια, τα τα ορτύκια σφάζουν αρνιά, σφάζουν τραγιά, περδίκια και βουρτίκια, (Ν.Π.γ τρ ), [αρχ. 4ρτυξ > µσν. 5ρτύκιν > ορτύκι]. βουρός, ο περιφραγµένο µέρος στο οποίο µαζεύονται τα πρόβατα για το άρµεγµα, [σλ. obor > βορός (=αυλή)]. βουρτσίδια, τα αλλεργική εκδήλωση µε πολλά µικρά σπυράκια, που την αντιµετώπιζαν τρίβοντάς τα µε άµµο που έπαιρναν κάτω από κυδωνιά, δες ιδρουτήρια, [µσν. βούρτσα]. βουσκάου, -ώ ρ., βουσκούσα, βόσκησα/βόσκσα, βοσκώ, Γιώργης τα βόσκσι τα πρόβατα, [αρχ. βόσκω]. βουτάν(ι), το χόρτο, βότανο, πληθ. βουτάνια, γιόµουσι βουτάνια χασλαµάς, [αρχ. βοτάνη]. βουτ-βουτ λ. που αποδίδει την ενέργεια του βουτώ, του αρπάζω, που λεγόταν όταν άρπαζαν/βουτούσαν το κνάπ(ι) ή και τα παµπόρια των άλλων, στη Νιγρ. µπουτ- µπουτ, [αρχ. βυθίζω > µσν. βουτ,]. βράκατζης, ο αυτός που του πέφτουν τα βρακιά του, [δες βρακιά]. βρακιά, τα ειρων. όλα τα ρούχα ανδρών και γυναικών κάτω από τη µέση, πέφτουν τα βρακιά τ, [λατ. braca > µσν. βρακίν]. βρακουζούνα, η βρακοζώνα, πάνινη λουρίδα µε την οποία έδεναν το βρακί, µτφ. και η σουρωτή πίτα, [βρακιά + αρχ. ζώνη]. βρακουµένους, -(η), -ου αυτός που φοράει ή φαίνεται σαν φοράει βρακί, καµπαρντίζ(ει) σα κότσ(ι) βρακουµένου, βρακουµέν(η) πλάδα, [βρακιά, από το γεγονός ότι ορισµένα κότσια ή κότες έχουν στο κάτω µέρος των ποδιών τους τρίχες ή φτερά και φαίνονται σαν να φορούν βρακιά]. βρακούσις, οι οι γυναίκες πρόσφυγες του 1922, [λατ. braca > βράκα, επειδή φορούσαν βράκες αντί για φουστάνια]. βράσ(η), η βράσιµο, πήρι µια βράσ(η) του φαΐ, [αρχ. βράζω > µτγν. βράσις]. βρασιά, η βράσιµο, ποσότητα που µπορεί να βράσει σε µία δόση, δε φτάν(ει) µια βρασιά φασούλια, [βράσ(η)]. βρέχου ρ., έβριχα, έβριξα, βράχκα/βράθκα/βράχτκα/βράχ(η)κα, βρέχω, µουσκεύω, µέλλ. θα βραχτώ, πρ. βραχούς/βραχτούς, δες πρµ. 20, 21 και 332, [αρχ. βρέχω]. βριµένους, -ν(η), -νου βρεγµένος, αλλ. βριγµένους, [βρέχου]. βρισίδ(ι), το βρίσιµο, [αρχ. 6βρίζω]. βρίσκου ρ., έβρισκα/ίβρισκα, βρήκα, βρέθκα, βρίσκω, πρ. βρίσκι, βρίσκτι, βρε/βρες, βρήτι, βριθούς, βριθήτι δυο µαντράχαλ(οι) κι δεν ίβρισκιτι ένα γνι; ό,τι κι να κάντς δεν του βρισκς, δες και πρµ. 243, [αρχ. ε6ρίσκω > µσν. βρίσκω]. βρόµνιους, -µνια, -µνιου αυτός που βροµά, βρόµιος, βρόµνια ψάρια, δες πρµ. 57, [βρουµάου]. βρουκόλακας, ο βρυκόλακας, [αρχ. βρίκελος(=τραγικό προσωπείο) > βρίκολος]. βρουµάου, -ώ ρ., βρουµούσα, βρόµσα, βρουµήσ(η)κα, βροµώ, δες πρµ. 362, [αρχ. βροµ,(=κροτώ), η σηµερινή σηµ. ήδη µσν.]. βρουµιάρς, -ρου, -ρκου {-µνιά-}, βροµιάρης, πληθ. βρουµιάρδις/βρουµιαροί, βρου- µιαρούσις, [βρουµάου]. βρουµόβαµπλας, ο αναπτυγµένη µαύρη κατσαρίδα, [βρουµάου + βάµπλας]. 83

8 Νίκος Λ. Πασχαλούδης βρουµουκούναβου, το δες κνάβ(ι). βρουµούσα, η χηµική ουσία που τη χρησιµοποιούσαν στο πλύσιµο µικρό έντοµο της οικογένειας pentatomidae, που βρωµάει έντονα µόνο αν συνθλιβεί παιχνίδι φάρσα µε την άσχηµη µυρωδιά του ζωύφιου, [βρουµάου]. βρουµουσκουτάου, -ώ ρ., βρουµουσκουτούσα, -σκούτηξα/-κότσα, βροµώ έντονα, βρωµούν τα ρούχα µου, είµαι βρωµιάρης, πού ήσαν κι βρουµουσκότσις έτσ(ι); [βρουµάου + σκούτα]. βρουµουσκούτς, -του, -τ(ι)κου αυτός που βρουµουσκουτάει. βρουντάου, -ώ ρ., βρουντούσα, βρόντηξα/βρόντσα, βροντώ, [αρχ. βροντ,]. βρουντουκουπώ ρ., βρουντουκουπούσα, -κόπσα, βροντώ δυνατά, [βρουντάου + -κουπάου]. βρουχάρα, η δυνατή και απότοµη βροχή, [αρχ. βρέχω > µτγν. βροχή]. βρύσ(η), η πηγή νερού, [αρχ. βρύω(=αναβλύζω) > µσν. βρύση]. βυζαχτάρ(ι), το για αρνιά και κατσίκια το βυζανιάρικο, για παιδί χρησ. το υποκ. βζαχταρούδ(ι), [βζάνου]. βυτίνα, η πήλινο δοχείο µε φαρδύ λαιµό, µικρό πιθάρι για τουρσί, πικµέζ(ι) κλπ., υποκ. η βυτνούδα, [αρχ. βυτίνη]. 84

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική]

Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. [Ελληνική] Παροιμίες Ζώα Θηλαστικά Πρόβατο Αν είν τ αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις. Αναμασά τα λόγια της σαν παλιοπροβατίνα Απ τον κακό βοσκό, ψώριασαν τα πρόβατα Απ του διαβόλου το μαντρί μήτε κατσίκι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Σχολική χρονιά: 2013-2014 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργασία από τα παιδιά της Γ2 Υπεύθυνη δασκάλα: Χριστίνα Αγαθοκλέους Ο παπλωματάς Ο παπλωματάς είναι ένα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Διαβάστε περισσότερα

βάτραχος: «σα τ βαθρακού πητάξαν όξου τα μάτια τ» βακέτα (η) < ιταλ. vacchetta (δαμάλι)

βάτραχος: «σα τ βαθρακού πητάξαν όξου τα μάτια τ» βακέτα (η) < ιταλ. vacchetta (δαμάλι) B (63-70):Layout 1 3/3/2011 1:13 μμ Page 63 βαβά (το) < λέξη πλαστή στην παιδική γλώσσα πληγή, τραύμα, αρρώστια: «του μουρό έχ βαβά!» βάγια (η) < τα βάγια πληθ. ουδετ., που θεωρήθηκε όνομα γένους θηλυκού

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2015

Kangourou Greek Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2015 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 14 Νοεμβρίου/November 2015 10:00 11:15 Ερώτηση 1 10: 3 βαθμοί Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια

ΛΙΟΝΤΑΡΙ. Η οικογένεια των λιονταριών. Λιοντάρια Μέγεθος Βάρος Τροφή Περιοχή Λιοντάρια ως 1,90 µέτρα µήκος ως 1,10 µέτρα ύψος µέχρι 250 κιλά τρώνε ζώα µεγάλα, όπως καµηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, ζέβρες Αφρική και Ινδία ΛΙΟΝΤΑΡΙ Τα λιοντάρια είναι τα µεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους

Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους 1ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ PR1 ΟΜΑΔΑ 2 Ενδυμασία και Μόδα από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεώτερους χρόνους Ομάδα 2 Οι Θεές των Όφεων Η ενδυμασία στους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ον Κιχώτης και οι ανεµόµυλοι Μιγκέλ ντε Θερβάντες

Ο ον Κιχώτης και οι ανεµόµυλοι Μιγκέλ ντε Θερβάντες Ο ον Κιχώτης και οι ανεµόµυλοι Μιγκέλ ντε Θερβάντες (Ο ον Κιχώτης ήταν ένας άρχοντας πολύ φτωχός σε λεφτά αλλά πλούσιος σε φαντασία. Ζούσε στην Ισπανία, στην ξακουσµένη επαρχία της Μάντσας. Όταν έφτασε

Διαβάστε περισσότερα

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν Κεφάλαιο I Γενικά περί μουσικής Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν παιχνίδια γεμάτο! Παρέα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Υπεύθυνοι Καθηγητές Κοκκίνου Ελένη Παπαζέτης Κωνσταντίνος Καϊµακάµης Αθανάσιος Συγγραφική Οµάδα Τσιρίδης Νίκος Ραχωβίτσας Δηµήτρης Σιέλης Χρίστος Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο και το προαύλιο

Το σχολείο και το προαύλιο Το παλιό σχολείο Το σχολείο και το προαύλιο Το σχολείο ήταν ορθογώνιο και στη σκεπή είχε κεραμίδια. Δεν είχαν ορόφους, όπως τώρα. Οι αίθουσες ήταν μεγάλες για να χωράνε πολλά παιδιά. Το προαύλιο του παλιού

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά.

Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά. Φθινόπωρο μύρισε το σχολειό ξεκίνησε. Αχ! Πέφτει χιόνι και το σπουργίτι το μικρό αχ πώς κρυώνει. Όλα ανθισμένα και ο ήλιος γελά. Ήλιος, θάλασσα. Καλώς ήρθες ξεγνοιασιά. Βρεγμένες ομπρέλες κρατούν τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 2 Aγαπώ τα ζώα Δείτε και δείξτε η γάτα ο σκύλος το καναρίνι η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 11 η κότα ο πετεινός η πάπια Zώα του δάσους η αλεπού ο λύκος η αρκούδα 12 το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΚΑ ΧΕΚΕΡΙΜ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ια φορά κι έναν καιρό, σε μια πολύ μακρινή χώρα, τόσο μακρινή

ια φορά κι έναν καιρό, σε μια πολύ μακρινή χώρα, τόσο μακρινή ια φορά κι έναν καιρό, σε μια πολύ μακρινή χώρα, τόσο μακρινή που αν δεν την είχα ονειρευτεί δεν θα είχα καταφέρει ποτέ να φτάσω εκεί, ζούσε ένας βασιλιάς πολύ-πολύ κακός! Μοναδικός του σκοπός ήταν να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Πράξη. Σκηνή 3 η

Δεύτερη Πράξη. Σκηνή 3 η Δεύτερη Πράξη Σκηνή 3 η Παρόν σαλόνι μουσική η σκηνή άδεια Μπαίνει η κοιτάζει με απορία το χώρο αφήνει στην άκρη τα πράγματά της χτυπά το κινητό της βλέπει την κλήση το σηκώνει Σ ακούω!... Κοίτα, αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 3/ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΤ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 3/ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 3/ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΤ Στην οργάνωση και στην καθοδήγηση των παιχνιδιών πήραν μέρος: Οι εκπαιδευτικοί: Κύρκος Αθανάσιος Ζαέκης Πέτρος Οκουτσίδης Θεολόγος Μισαηλίδου Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά του Θαμνώνα και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Το αγαπημένο μου ζώο

Το αγαπημένο μου ζώο Το αγαπημένο μου ζώο ο σκύλος μου. Το σκύλο μου τον λένε Μάρκο και είναι κυνηγόσκυλος. Ο σκύλος μου έχει μαύρο, καφέ και άσπρο τρίχωμα. Έχει μεγάλα αυτιά που τα χρησιμοποιεί για ακοή. Έχει μικρή μύτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Αυγοδρομίες Οι αυγοδρομίες ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά το Πάσχα στην πλατεία του χωριού. Είναι ένας διαγωνισμός όπου τα παιδιά κρατούν στο στόμα τους κουτάλια με

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1

Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ ΤΑΞΗ Δ 1 Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας πολιτισμού» συμμετείχαμε τα τμήματα Δ 1 και Δ 2 και το τμήμα Ε 2 του σχολείου μας, σε μια περιήγηση στα πολιτιστικά μέρη του Γερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι και η κίνηση αποτελεί ζωτική ανάγκη για κάθε νεαρή ζωή μέσα στη φύση. Το συναντάμε στα ζώα που τρέχουν, πηδούν, παίζουν μεταξύ τους, με

Το παιχνίδι και η κίνηση αποτελεί ζωτική ανάγκη για κάθε νεαρή ζωή μέσα στη φύση. Το συναντάμε στα ζώα που τρέχουν, πηδούν, παίζουν μεταξύ τους, με Το παιχνίδι και η κίνηση αποτελεί ζωτική ανάγκη για κάθε νεαρή ζωή μέσα στη φύση. Το συναντάμε στα ζώα που τρέχουν, πηδούν, παίζουν μεταξύ τους, με τη μητέρα τους ή κυνηγώντας άλλα μιμούμενα τη μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα που έχουν εκλείψει

Επαγγέλματα που έχουν εκλείψει Επαγγέλματα που έχουν εκλείψει Νερουλάς: Παλιά που δεν υπήρχαν βρύσες μέσα στα σπίτια, ο νερουλάς αναλάμβανε την τροφοδότηση τους με νερό. Το επάγγελμα αυτό διατηρήθηκε μέχρι το 1930. Tσαγκάρης: Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος Ζακόκ Ένα παιχνίδι που έπαιζε η γιαγιά µου όταν ήταν µικρή είναι το ζακόκ. Το ζακόκ είναι παρόµοιο µε το κυνηγητό που παίζουµε τώρα. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε 2 οµάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ Κάποιες από τις χειρονομίες που για τη δική μας κουλτούρα δε σημαίνουν τίποτα, ή σημαίνουν κάτι καλό, μπορεί για κάποιους άλλους να σημαίνουν κάτι άσχημο. Ας δούμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη»

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης που αφορούν στην επεξεργασία κειµένου Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ Ο σκαντζόχοιρος είναι πολύ συνηθισµένο είδος στη χώρα µας.

Διαβάστε περισσότερα

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί.

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Το σπίτι μου Ένα σπίτι θα χτίσω στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Ένα σπίτι θα χτίσω μακριά στην θάλασσα να σου το κύμα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Diagnostic exam 2016 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες αυτής της σελίδας. Γράψε ΟΛΕΣ τις απαντήσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

«Τι να λέω Τι να λέω»

«Τι να λέω Τι να λέω» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #37 «Τι να λέω Τι να λέω» (Σκουτάρος Μυτιλήνης) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #37 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Γεννήθηκα πολύ μακριά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους θυμάμαι. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό σαν ανάμνηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ. Υπεύθυνη δασκάλα: Καρακάση Μαρία Σχολικό Έτος:

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ. Υπεύθυνη δασκάλα: Καρακάση Μαρία Σχολικό Έτος: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Γ ΤΑΞΗ Υπεύθυνη δασκάλα: Καρακάση Μαρία Σχολικό Έτος: 2013-2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη φύση, να γνωρίσουν την ελιά, την ιστορία και τη

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας : Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας : Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Ακτής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος και

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου. Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς. Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου. Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς. Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2 ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2 2014 Δημήτρης Αδάμης & Eκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ Koλοκοτρώνη 49,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φίλοι μας, τα ζώα Σχ. έτος

Οι φίλοι μας, τα ζώα Σχ. έτος Ο ΣΚΥΛΟΣ Το τρίχωμά του έχει χρώμα μαύρο. Έχει τέσσερα πόδια, μεγάλα μάτια, μακριά αυτιά και μαύρη μύτη. Η ουρά του είναι κοντή. Είναι θηλαστικό ζώο. Γεννάει κουταβάκια. Τα κουταβάκια είναι παιχνιδιάρικα.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Και κοχύλια από του Ποσειδώνα την τρίαινα μαγεμένα κλέψαμε. Μες το ροδοκόκκινο του ηλιοβασιλέματος το φως χανόμασταν

Και κοχύλια από του Ποσειδώνα την τρίαινα μαγεμένα κλέψαμε. Μες το ροδοκόκκινο του ηλιοβασιλέματος το φως χανόμασταν ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ Με καλοκαιρινά αρώματα οι διακοπές μας ξεκίνησαν, Λεμονιές μοσχομύριζαν στο χωριού τα σοκάκια Κι απ τα πεύκα,ρετσινιού μυρωδιά μας συντρόφευε. Πάρε βαθειά ανάσα Κι απ του βράχου

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικό τεστ για παιδιά ηλικίας μηνών

Γλωσσικό τεστ για παιδιά ηλικίας μηνών Γλωσσικό τεστ για παιδιά ηλικίας 10-28 μηνών 1. Το παιδί σας Α. Βγάζει ήχους για να προκαλέσει την προσοχή όταν θέλει κάτι; Β. Λέει «κι άλλο» ή ζητάει κι άλλο με κάποιον αναγνωρίσιμο και κατανοητό τρόπο;

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Colindul românesc: Το

Διαβάστε περισσότερα

Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού!

Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού! Σιτάρι Γ τάξη Σωστά το μαντέψατε! Τρώω σποράκια, μα πιο πολύ μου αρέσουν οι σπόροι του σιταριού! Το σιτάρι ανήκει στην κατηγορία των δημητριακών, μαζί με τις πατάτες και το ρύζι. Όλες αυτές οι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ»

«ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ» Τα παιδιά της Γ Τάξης στα πλαίσια της ενότητας «ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ» πραγματοποίησαν συνέντευξη στον κτηνίατρο Δρ. Αντρέα Πιτζιόλη Αρχικά, τη μαγνητοφώνησαν. Στη συνέχεια εργάστηκαν ομαδικά και μετέτρεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Τα ρούχα του Βασιλιά

Τα ρούχα του Βασιλιά Ρόλοι Τα ρούχα του Βασιλιά (κουκλοθέατρο και όχι μόνο από τα παιδιά για τα παιδιά) Β: Βασιλιάς ΒΑ: Βασίλισσα Γ: Γάτα Συ: Συμβουλάτορας Π : παιδιά με μοίρασμα των διαλόγων Ρούχα : άσπρα ή μονόχρωμα ώστε

Διαβάστε περισσότερα

1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΟ Για τη λύση του προβλήµατος : ιαβάζουµε µε µεγάλη προσοχή το πρόβληµα Ξεχωρίζουµε τα δεδοµένα από τα ζητούµενα Συµβολίζουµε τον άγνωστο µε µία µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών

Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Η καλύτερη στιγμή των Χριστουγεννιάτικων διακοπών Κ.Ν Α.Κ.Γ.Κ Η καλύτερη στιγμή μου ήταν η Πρωτοχρονιά που όταν ο παππούς μου έκοβε τη βασιλόπιτα και εγώ κέρδισα το φλουρί που ήταν ένα ευρώ. Ο Μπαμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούνα, σαρίκι και στιβάνια -Τα αξεσουάρ των αγροτών της Κρήτης

Κατσούνα, σαρίκι και στιβάνια -Τα αξεσουάρ των αγροτών της Κρήτης Κατσούνα, σαρίκι και στιβάνια -Τα αξεσουάρ των αγροτών της Κρήτης Μπορεί η κυβέρνηση να απαγόρευσε στους αγρότες της Κρήτης να φέρουν στην Αθήνα τα τρακτέρ, ωστόσο εκείνοι έκαναν απόβαση με τον γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού )

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού ) ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σκηνικό : Υπόγειο. Γύρω τραυματίες και γυναικόπαιδα. Πρόσωπα : Χρήστος Καψάλης ( γερο-πρόκριτος ) Παπα-Θανάσης Λένω, Κατίνα, Μαριγώ, Βαγγέλιώ, Νικολιός, Χρηστάκης, Τούρκος 1 ος, Τούρκος 2

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Γ1, 3 ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας

Γ1, 3 ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας Γ1, 3 ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας Η φραουλιά Η φράουλα ένα φυτό της άνοιξης. Είναι πολυετές, έρπον κυρίως αλλά και αναρριχώμενο ποώδες φυτό με τριχωτά σύνθετα φύλλα που αποτελούνται από 3 φυλλάρια που

Διαβάστε περισσότερα