ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συστήµατα πυρόσβεσης µε νερό Για τις δοκιµές των συστηµάτων, εκτός των αναφεροµένων παρακάτω, θα ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις της ΤΟΤΕΕ 2451/86 και των κανονισµών NFPA 13 και 14. ίκτυα σωληνώσεων Οι δοκιµές των δικτύων σωληνώσεων της εγκατάστασης πυρόσβεσης µε νερό θα είναι οι ίδιες µε αυτές που προβλέπονται και για τα δίκτυα σωληνώσεων υπό πίεση αλλά και της εγκατάστασης ύδρευσης, όπως περιγράφονται παραπάνω. Η πίεση δοκιµής θα είναι κατά 50% πάνω από την ονοµαστική πίεση λειτουργίας του δικτύου και όχι µικρότερη των 12 bar για διάστηµα 6 ωρών. Οι δοκιµές θα γίνουν µε πλήρωση των σωληνώσεων µε νερό εκτός από τα ανοιχτά συστήµατα και τα συστήµατα προαγγελίας, τα οποία θα δοκιµαστούν µε πεπιεσµένο αέρα, εκτός και αν είναι δυνατή η πλήρης εκκένωσή τους µετά τις δοκιµές, οπότε θα δοκιµαστούν και αυτά µε νερό. Επειδή κατά τις δοκιµές µε νερό υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών σε τελειωµένα τµήµατα του έργου (π.χ. από θραύση κεφαλής sprinkler) των δοκιµών αυτών θα προηγείται οπωσδήποτε δοκιµή µε πεπιεσµένο αέρα στην ίδια πίεση. Πυροσβεστικές Φωλιές, Βαλβίδες κλπ εξοπλισµός Κάθε πυροσβεστική φωλιά, κρουνός, βαλβίδα ελέγχου, κουδούνι συναγερµού κλπ πρέπει να ανοιχθεί τελείως και να τεθεί κάτω από τη µέγιστη πίεση του δικτύου, για να βεβαιωθεί η κανονική του λειτουργία και το στεγανό κλείσιµό του. Για τους πυροσβεστικούς κρουνούς υπαίθρου, θα πρέπει να ελεγχθεί η δυνατότητα πλήρους εκκένωσης του κυλίνδρου τους, στην τελείως κλειστή θέση. Αντλίες Πυρκαϊάς α. οκιµή στο Εργοστάσιο Πριν την φόρτωση από το εργοστάσιο, κάθε αντλία πυρκαϊάς (πλην της JOCKEY) πρέπει να δοκιµασθεί και να συνταχθεί πρωτόκολλο δοκιµών που θα δίνει λεπτοµερώς τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της και για να αποδειχθεί το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές. β. οκιµή κατά την παραλαβή επί τόπου του έργου Για τις δοκιµές αυτές ο ανάδοχος θα διαθέσει τα κατάλληλα όργανα για τη µέτρηση της παροχής, των πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως, τις στροφές καθώς και, προκειµένου για ηλεκτροκίνητες αντλίες, της τάσεως τροφοδοτήσεως και της απορροφούµενης έντασης ρεύµατος. Οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τους αµερικάνικους κανονισµούς NFPA 20 και θα περιλαµβάνουν: Για τις ηλεκτροκίνητες αντλίες, θα ελεγχθεί η επάρκεια ισχύος του ηλεκτροκινητήρα, σε σχέση µε την απορροφούµενη ισχύ κλπ. Σελ. 2 από 103

3 οκιµή ελέγχου µε φορτίο : Η αντλία πυρκαϊάς πρέπει να ξεκινάει και να παίρνει τις στροφές κανονικής λειτουργίας, χωρίς διακοπή, µε συνθήκες που αντιστοιχούν στην παροχή µε πλήρες φορτίο. Το σύστηµα ελέγχου κάθε αντλίας πυρκαϊάς πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον 10 αυτόµατους και 10 χειροκίνητους κύκλους λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δοκιµών παραλαβής. Η κινητήρια µηχανή πρέπει κατά τη διάρκεια των δοκιµών να λειτουργήσει για µια περίοδο τουλάχιστον 5 λεπτών στην µέγιστη ταχύτητα, σε κάθε ένα από τους παραπάνω κύκλους λειτουργίας. Το σύστηµα αυτοµατισµού πρέπει να ξεκινά την αντλία µε εντολή από όλες τις προβλεπόµενες διατάξεις εκκινήσεως, δηλαδή από πρεσσοστάτες ή από εντολές από µακριά. Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας και συναγερµού της αντλίας, πρέπει να επιβληθούν, εξωτερικά, συνθήκες όµοιες µε εκείνες που προκαλούν τη λειτουργία τους. ιάρκεια δοκιµών: κάθε αντλία πρέπει να λειτουργήσει όχι λιγότερο από µια ώρα συνολικά, για όλες τις παραπάνω δοκιµές. Συστήµατα αυτόµατης κατάσβεσης Για τις δοκιµές των συστηµάτων, εκτός των αναφεροµένων παρακάτω, θα ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των κανονισµών NFPA12 και Μετά το τέλος των εργασιών εγκατάστασης των συστηµάτων αυτόµατης κατάσβεσης θα εκτελεσθούν δοκιµές πίεσης των δικτύων σωληνώσεων. Τα δίκτυα θα δοκιµασθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφ. 2, όχι µε νερό αλλά µε πεπιεσµένο αέρα, σε πίεση κατά 50% µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται η διάθεση του αναγκαίου προσωπικού για την πραγµατοποίηση µίας πραγµατικής δοκιµής κατάσβεσης, εφ' όσον αυτό αποφασισθεί από την Επίβλεψη. Στην περίπτωση αυτή η πραγµατική δοκιµή κατάσβεσης θα πραγµατοποιηθεί σε τυχαίο χώρο, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο µόνο αµέσως πριν από τη δοκιµή, µε πρόκληση δοκιµαστικής φωτιάς, σύµφωνα µε το NFPA 72Ε. Η δοκιµή αυτή θα γίνει µε σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού συντήρησης του κτιρίου και θα εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας του κτιρίου, µε όλη την απαιτούµενη προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών. Πυρανίχνευση Θα γίνει Ωµοµετρικός έλεγχος όλων των ηλεκτρικών γραµµών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις αντίστοιχες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ανιχνευτές Όλοι οι ανιχνευτές πυρκαϊάς καθώς και τα κουµπιά χειροκίνητης σηµάνσεως συναγερµού, εφόσον είναι τύπου που µετά από κάθε λειτουργία του επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση ( δεν καταστρέφεται ή δεν χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του), θα δοκιµασθούν µέχρι να δώσουν συναγερµό. Μετά την δοκιµή, οι ανιχνευτές αυτοί θα πρέπει να επανέρχονται. Προκειµένου για ανιχνευτές θερµότητας (σταθερού ορίου θερµοκρασίας ή ρυθµού ανόδου θερµοκρασίας) η δοκιµή αυτή θα γίνει µε µια πηγή θερµότητας, που µπορεί να Σελ. 3 από 103

4 είναι ένας κοινός στεγνωτήρας µαλλιών ή µια φορητή λάµπα µεγάλης ισχύος µε ανακλαστήρα. Προκειµένου περί ανιχνευτών ιονισµού ή ορατού καπνού, η δοκιµή θα γίνει µε έντυπες οδηγίες, που ο ανάδοχος θα πάρει εγκαίρως από τον κατασκευαστή των ανιχνευτών (πχ έλεγχος των ανιχνευτών µε καπνό όπου πρέπει να εµφανίζεται ένδειξη πυρκαγιάς στη σxετική θέση του πίνακα, να διεγείρονται οι αντίστοιxοι φωτεινοί επαναλήπτες και να λειτουργούν τα ηxητικά συστήµατα αναγγελίας πυρκαγιάς). Για τη δοκιµή βλάβης θα αφαιρούνται δειγµατοληπτικά οι ανιxνευτές από τη βάση τους και θα ελέγxεται αν εµφανίζεται η σxετική βλάβη στον πίνακα. Πίνακας Σηµάνσεως Συναγερµού και Όργανα Οπτικής και ακουστικής Σηµάνσεως Πυρκαϊάς Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήµατος πυρανιχνεύσεως, θα πρέπει να γίνουν δοκιµές ορθής λειτουργίας ολόκληρου του συστήµατος. Όλες οι λειτουργίες του συστήµατος θα δοκιµασθούν, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας του σε όλους τους προβλεπόµενους τρόπους σηµάνσεως συναγερµού λόγω εκρήξεως πυρκαϊάς ή βλάβης (π.χ. κοµµένο, γειωµένο ή βραχυκυκλωµένο κύκλωµα, βλάβη ηλεκτρικής παροχής, λειτουργία από την συστοιχία εφεδρικής τροφοδοτήσεως κλπ.) Σελ. 4 από 103

5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Οι εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς. Ο σχεδιασµός των συστηµάτων πυροπροστασίας θα βασισθεί και στην ισχύουσα έκδοση των αµερικάνικων κανονισµών NFPA, ώστε στο κτίριο να εγκατασταθεί η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη τεχνολογία για όλα τα συστήµατα. Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκδόσεις των κανονισµών αυτών θα είναι και τα υλικά των εγκαταστάσεων που θα προσκοµισθούν κατά την κατασκευή του έργου. Αναλυτικότερα η εγκατάσταση µελετάται σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς: α. Τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς και ειδικότερα: 1. Τον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.. 71, ΦΕΚ 32/ ), όπως τροποποιήθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε σύµφωνα µε τις αποφάσεις και συµπληρώσεις 58185/2474/ , 58183/5428/ , 54229/2498/ και 33940/7590/ και ειδικότερα τα άρθρα 8, 9 και Τα παραρτήµατα της Πυροσβεστικής ιάταξης υπ αριθµ. 3/81 «Περί λήψεως βασικών µέτρων Πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού» (ΦΕΚ 20 β της ) 3. Την ΤΟΤΕΕ 2451/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια, Μόνιµα Πυροσβεστικά συστήµατα µε νερό» 4. Το ευρωπαϊκό (και ελληνικό) πρότυπο ΕΝ 1838 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838) για το φωτισµό ασφαλείας. 5. Το Π 105/23.3/ «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ». 6. Τον Κανονισµό περί Προϋποθέσεων ιάθεσης στην αγορά Πυροσβεστήρων, ιαδικασίες Συντήρησης, Επανελέγχου και Αναγόµωσης µε τα παραρτήµατά του (Υπουργική Απόφαση 618/43-ΦΕΚ Β/52, 20/1/2005). 7. Το Π 455/76 - Kατασκευή σταθµών αυτοκινήτων όπως αυτό ισχύει µετά τις τροποποιήσεις από τα Π 11/78, Π 379/80, Π 471/84, Π 316/86 και Π 326/91, για τους υπαίθριους χώρους στάθµευσης του περιβάλλοντος χώρου β. Τους Εθνικούς Κανονισµούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ιεθνή (ISO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. γ. Τους Αµερικάνικους Κανονισµούς και Πρότυπα και ειδικότερα: - Τους κάτωθι κανονισµούς ΝFΡΑ όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην έκδοση του 2003: NFPA 10 ΝFΡΑ 13 Standard for Portable Fire Extinguishers Standard for the Ιnstallation of Sprinklers System Σελ. 5 από 103

6 NFPA 14 NFPA 17A NFPA 20 NFPA 22 NFPA 24 ΝFΡΑ 72 ΝFΡΑ 90Α ΝFΡΑ 92Α ΝFΡΑ 92Β ΝFΡΑ 96 NFPA 909 NFPA 2001 NFPA Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant, and Hose Systems Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection Standard for Water Tanks for Private Fire Protection Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances National Fire Alarm Code Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems Recommended Practice for Smoke-Control Systems Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Areas Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations Protection of Cultural Resources Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems Smoke Movement and Control Tamura - Τα πρότυπα Principles of Smoke Management: J. Klote, J. Milke / ASHRAE SFPE j. Klote, J. Fothergill έκδοση ASHRAE M.B.S. Μέθοδοι υπολογισµού Τα συστήµατα κατάσβεσης µε νερό έχουν σχεδιαστεί µε πλήρη υδραυλικό υπολογισµό. Οι υπολογισµοί των συστηµάτων κατάσβεσης µε νερό στηρίζονται στην µέθοδο υπολογισµού Area/Density Method του NFPA 13. Οι υπολογισµοί όλων των συστηµάτων γίνονται µε την βοήθεια υπολογιστικών προγραµµάτων (FINE 4M), καθώς και µε την δηµιουργία υπολογιστικών Ρουτινών βασισµένων σε Word για τους υπολογισµούς των συστηµάτων κατάσβεσης µε αέριο Οι υπολογισµοί των συστηµάτων αυτόνοµης κατάσβεσης µε αέριο CO2 και INERGEN (σωληνώσεων, ακροφυσίων και των λοιπών στοιχείων) θα επιβεβαιωθούν µε πρόγραµµα υπολογισµού που διαθέτει ο προµηθευτής των συστηµάτων. Σελ. 6 από 103

7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Οπές σε τοίχους και φέροντα στοιχεία Κατά τη φάση της σκυροδέτησης ο ανάδοχος οφείλει να προβλέψει όλες τις αναγκαίες τρύπες στον φέροντα οργανισµό. Αφού χρησιµοποιηθούν τα ανοίγµατα που έχουν αφεθεί σε τοίχους, δοκούς, πλάκες κλπ. για διέλευση εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, εσχάρες καλωδίων, αεραγωγοί κλπ.) ο Ανάδοχος οφείλει να κλείσει και σφραγίσει το τυχόν εναποµείναν κενό µέρος του ανοίγµατος. Τα υλικά και οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να γνωστοποιηθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη. Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να καταβληθεί ώστε η θέση και το µέγεθος των ανοιγµάτων να µην προκαλεί βλάβη στην υπόλοιπη κατασκευή και ιδιαίτερα να µην εξασθενεί τον φέροντα οργανισµό. Η επαναπλήρωση των οπών ή η συµπλήρωση σε τυχόν αφεθέν πλεονάζον κενό θα γίνεται µε υλικό που συνεργάζεται µε την υπόλοιπη κατασκευή, είναι πυράντοχο (ό,που αυτό απαιτείται) και δεν δηµιουργεί φθορά (διαβρώσεις κλπ) στις κατασκευές. ΕΠΙΣΗΣ κατά τη φάση της σκυροδέτησης των υπογείων έργων (δεξαµενές, δάπεδα κ.λ.π.) ο ανάδοχος οφείλει να ενσωµατώσει όλα τα αναγκαία στοιχεία. Κάθε ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ Βάσεις µηχανηµάτων Όλα τα µηχανήµατα που εδράζονται σε δάπεδο θα έχουν γενικά αντικραδασµική βάση. Γενικά, οι βάσεις των µηχανηµάτων θα είναι από κολυµπητό µπετόν, πάχους 15-20εκ., µε παρεµβολή φελλού πιέσεως πάχους 5εκ. ή άλλου κατάλληλου αντικραδασµικού υλικού, εκτός αν ο προµηθευτής του µηχανήµατος ή η µελέτη ηχοπροστασίας συνιστά άλλη κατασκευή. Σε όσα µηχανήµατα δεν είναι δυνατή τέτοια έδραση (π.χ. εµβαπτιζόµενες αντλίες) επιβάλλεται να τοποθετούνται στις θέσεις στερεώσεως κατάλληλα ελαστικά πέλµατα και δακτύλιοι ή ό,τι άλλο προβλέπεται στη µελέτη ηχοπροστασίας, έτσι ώστε να µην µεταφέρονται οι κραδασµοί στον οικοδοµικό σκελετό. Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει κάθε απαιτούµενο µέτρο και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες κατασκευές και διαµορφώσεις ώστε να πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις για την αποµόνωση µετάδοσης θορύβου από τα µηχανήµατα στον φέροντα οργανισµό και στους χώρους του κτιρίου. Σε περίπτωση ανάρτησης µηχανηµάτων, εφ ό,σον θα κατασκευάζεται βάση µε σκελετό από µορφοσίδηρο, η στήριξη των συσκευών επ αυτής θα γίνεται επίσης µε παρεµβολή αντιδονητικών παρεµβυσµάτων, ή ό,τι άλλο ορίζει η µελέτη ηχοπροστασίας. Σελ. 7 από 103

8 Μέτρα αντιµετώπισης θορύβων και δονήσεων Γενικά Γενική αρχή για την αντιµετώπιση του θορύβου και των δονήσεων στο έργο είναι ότι αφ ενός θα εγκαθίστανται µηχανήµατα που όταν λειτουργούν, παράγουν κατά το δυνατόν τον ελάχιστο θόρυβο και αφ ετέρου ότι θα καταβάλλεται κάθε δυνατή, κατασκευαστικά, προσπάθεια, να περιορίζεται ο θόρυβος στην πηγή του, δηλαδή να αποφεύγεται η διασπορά του και επίσης να αποφεύγεται η µετάδοση δονήσεων στο κτίριο. Οι προσπάθειες καταβάλλονται σε δύο κατευθύνσεις: 1. Με κατάλληλες κατασκευές και εξαρτήµατα θα περιορίζεται η διάδοση θορύβων στο κτίριο 2. Με κατάλληλες κατασκευές θα διακόπτεται η οποιαδήποτε συνέχεια και θα περιορίζονται οι ό,ποιες ταλαντώσεις προκαλούν τα µηχανήµατα από τη λειτουργία τους. Γενικά θα τηρηθούν µε σχολαστικότητα όλα τα υλικά, λεπτοµέρειες κατασκευής κ.λ.π. στοιχεία της µελέτης ηχοπροστασίας (αν υπάρχει). Πέραν των όσων τυχόν αναφέρει η µελέτη ηχοπροστασίας και για όσα θέµατα δεν καλύπτονται από αυτήν θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω αναφερόµενα. Έλεγχος δονήσεων α. Γενικά Όλα τα µηχανήµατα που θα εγκατασταθούν στο έργο επιλέγονται ώστε να µην προκαλούν υπερβολικές δονήσεις. Γενικά τα µεγάλα µηχανήµατα τοποθετούνται όπως παραπάνω στην παράγραφο περί «βάσεων µηχανηµάτων» αναφέρεται χωρίς να επιτρέπουν την υπερβολική δόνηση των µηχανών, ή άλλες κατάλληλες διατάξεις. Θα επιλεγούν εξοπλισµοί µε ελάχιστες δυνάµεις µη ζυγοσταθµισµένες. Ολα τα µέρη των εξοπλισµών θα είναι ζυγοσταθµισµένα µε τις επιτρεπόµενες ανοχές πριν εξαχθούν από το εργοστάσιο κατασκευής. β. Εύκαµπτοι σύνδεσµοι Όπου οι εξοπλισµοί είναι τοποθετηµένοι σε υποστηρίγµατα ή άγκιστρα στήριξης δονητικής µόνωσης, θα χρησιµοποιούνται εύκαµπτες συνδέσεις, έτσι ώστε οι ταλαντώσεις των εξοπλισµών να µην µεταδίδονται στα κατασκευαστικά µέρη του κτιρίου. Κατασκευαστικές Απαιτήσεις Αντλίες Τα οριζόντια συγκροτήµατα αντλία - κινητήρα θα είναι στερεωµένα σε µία αδρανή βάση από άκαµπτο χάλυβα και αυτή η κατασκευή σε κατάλληλη βάση από σκυρόδεµα µε παρεµβολή κατάλληλου αντικραδασµικού υλικού (βλ. παραπάνω). Σελ. 8 από 103

9 Κατασκευές από µορφοσίδηρο Οι συνδέσεις των κατασκευών από µορφοσίδηρο θα γίνονται καρφωτές ή ηλεκτροσυγκολλητές. Το είδος και η διατοµή του χρησιµοποιούµενου µορφοσίδηρου καθώς και οι τρόποι σύνδεσης θα ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας της κατασκευής. Όλες οι κατασκευές από µορφοσίδηρο θα επιχρίωνται µε δύο στρώσεις µίνιου, αφού καθαριστούν µε επιµέλεια. Προστασία και καθαρισµός Ο Ανάδοχος θα προστατεύει όλο τον εξοπλισµό, σωληνώσεις, εξαρτήµατα, αντλίες, κινητήρες, κλπ., από ακαθαρσίες, σκόνη και προσβολή από χηµικές ουσίες ή νερό. Η αποθήκευση των υλικών που εισέρχονται στο έργο, µέχρι την χρησιµοποίησή τους, θα γίνεται σε καθορισµένους χώρους για αυτή τη χρήση. Για την τοποθέτηση των υλικών (πχ σωλήνες) θα λαµβάνονται υπόψη και οι οδηγίες των κατασκευαστών τους. Μηχανήµατα, εξοπλισµός ή δίκτυα που θα καταστραφούν ή θα καταστούν ακατάλληλα για λειτουργία, λόγω αµέλειας του Αναδόχου πριν την τελική παραλαβή από τον εργοδότη, θα αποκαθίστανται στην αρχική τους κατάσταση ή θα αντικαθίστανται µε έξοδα του Αναδόχου. Όλοι οι ηλεκτρικοί κινητήρες και γενικά ο εξοπλισµός, που καθίσταται ακατάλληλος για λειτουργία λόγω υγρασίας ή άλλων αιτιών, θα πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά, να στεγνώνεται και να επισκευάζεται σε βαθµό που να ικανοποιεί τον εκπρόσωπο του εργοδότη, µε έξοδα του Αναδόχου. Οι εσωτερικές επιφάνειες όλων των σωληνώσεων θα παραµένουν πάντοτε καθαρές και θα είναι απαλλαγµένες από γρέζια και ρινίσµατα. Οι σωληνώσεις θα καθαρίζονται µε κτύπηµα και τίναγµα. Στις γραµµές θα διοxετευθεί πεπιεσµένος αέρας 7,0 kg/cm 2 µετά την εγκατάστασή τους, αλλά δεν θα πρέπει να εναπόκειται στη διοxέτευση αέρα η αποµάκρυνση πλεοναζόντων ποσοτήτων ξένων ουσιών. Κατά τη διάρκεια των αρxικών σταδίων της εργασίας αυτής, τα στοιxεία θα αποµονώνονται από όλες τις διατάξεις ελέγxου. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής τα ανοικτά άκρα των σωληνώσεων, τα εξαρτήµατα και οι βαλβίδες θα προστατευθούν κατάλληλα για να προληφθεί η εισχώρηση ξένων ουσιών. Οι σωληνώσεις του συστήµατος πυρόσβεσης θα αποστειρωθούν. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα καταβάλλεται ιδιαίτερη επιµέλεια ώστε τυχόν οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται πλησίον κατασκευασµένων τµηµάτων των εγκαταστάσεων να µην προκαλούν φθορά, ρύπανση ή ζηµιές. Σε κάθε δε περίπτωση η αποκατάσταση των ζηµιών και ο καθαρισµός πρέπει να είναι άµεσος. Σε όσες περιπτώσεις, κατά την κρίση της επίβλεψης, κατασκευασµένα τµήµατα των Σελ. 9 από 103

10 εγκαταστάσεων πρέπει να καλυφθούν για προστασία, ο Ανάδοχος οφείλει να µεριµνήσει για την προστατευτική κάλυψή τους όσο διαρκούν οι σχετικές εργασίες. Μετά την τελική συµπλήρωση των εργασιών και πριν από την τελική επιθεώρηση, όλα τα εξαρτήµατα, συσκευές, µηχανήµατα, κλπ. θα καθαρισθούν επαρκώς και θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση έτοιµα για χρήση. Ολα τα άχρηστα υλικά θα αποµακρυνθούν από το χώρο των εργασιών. Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή µεταλλικών επιφανειών Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών και την εφαρµογή των προστατευτικών επιστρώσεων ή των συστηµάτων βαφής για την αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών µηχανηµάτων και Η/Μ συστηµάτων και εξοπλισµού, ιδιαιτέρως των υδραυλικών συστηµάτων. Η παρούσα Προδιαγραφή ισχύει, εφ όσον δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε επιµέρους εξοπλισµό. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία όλων των µεταλλικών µερών. Όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήµατα προστασίας θα παρέχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3 σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 4628/3. Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιµασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των διαφόρων στρώσεων θα γίνει στο εργοστάσιο του προµηθευτή σε στεγασµένο χώρο µε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας σύµφωνα µε το DIN EN ISO έως DIN EN ISO ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν µόνο βαφές αποκατάστασης, καθώς και βαφές σε φθαρµένες κατά την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική γραπτή έγκριση από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους στο εργοστάσιο, όπου γίνονται οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας στον παραπάνω έλεγχο. Στην περίπτωση, που η εφαρµοζόµενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύµφωνη µε τις παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας Επίβλεψης, Κατηγορίες αντιδιαβρωτικής προστασίας Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των µεταλλικών επιφανειών, µηχανολογικού εξοπλισµού και λοιπών κατασκευών, θα πρέπει να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις της ΕΝ (WASTEWATER TREATMENT PLANTS) και να εξασφαλίζει ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3, σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO Παρακάτω και στις επιµέρους Προδιαγραφές δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας ανάλογα µε τις κατηγορίες των µεταλλικών επιφανειών. Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει εναλλακτικά συστήµατα, που να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναµη αντιδιαβρωτική προστασία του εξοπλισµού και των λοιπών κατασκευών. ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειών: Κατηγορία Α. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής, µη εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία Σελ. 10 από 103

11 Κατηγορία Β. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής, εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία Κατηγορία Γ. Επιφάνειες κάτω από την στάθµη υγρού ή επιφάνειες που διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών επιφανειών, δηλαδή υπόστρωµα (αστάρι), πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει να είναι µεταξύ τους συµβατές. Η τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς πόρους και να αντέχει σε φυσική ή χηµική αποσύνθεση στο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Μόνον γαλβανισµένες εν θερµώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες επιφάνειες θα έρχονται σε επαφή µε το πόσιµο νερό. Η Υπηρεσία Επίβλεψης µπορεί να απαιτήσει στις περιπτώσεις που απαιτούνται διαδοχικές στρώσεις, το υλικό κάθε στρώσης ( χεριού ) να έχει χαρακτηριστικό και ξεχωριστό χρώµα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άµεσης αναγνώρισης. Κατηγορία 01.1 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή 1 Επιφάνεια Μεταλλική επιφάνεια. εφαρµογής 2 Περιβάλλον Κατηγορία Α 3 Προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS Sa 2 1/2. 4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µ) Σελ. 11 από 103

12 Κατηγορία 01.2 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή 1 Επιφάνεια Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη εφαρµογής 2 Περιβάλλον Κατηγορία Α 3 Προετοιµασία επιφάνειας Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µ) Κατηγορία 02.1 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή 1 Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια. 2 Περιβάλλον Κατηγορία Β 3 Προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS Sa 2 1/2. 4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 150 µ) Μία στρώση µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών µε βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 µ) Κατηγορία 02.2 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή 1 Επιφάνεια εφαρµογής 2 Περιβάλλον Κατηγορία Β 3 Προετοιµασία επιφάνειας Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) ύο στρώσεις µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών µε βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό Σελ. 12 από 103

13 Κατηγορία 03.1 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή 1 Επιφάνεια εφαρµογής ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 µ) Μεταλλική επιφάνεια. 2 Περιβάλλον Κατηγορία Γ 3 Προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS Sa 2 1/2. 4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µ) Κατηγορία 03.2 # Χαρακτηριστικό Περιγραφή 1 Επιφάνεια εφαρµογής 2 Περιβάλλον Κατηγορία Γ 3 Προετοιµασία επιφάνειας Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 4 Προστασίας Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µ) ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µ) Υλικά Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Υλικά βαφής που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα γίνουν δεκτά και καµία εργασία στην οποία θα χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά υλικά δεν θα εκτελεστεί, αν δεν έχει δοθεί προηγούµενη σχετική έγκριση. Τα διάφορα υλικά που χρησιµοποιούνται θα πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο, µε εµπειρία στην κατασκευή υλικών προστασίας για βιοµηχανικές εφαρµογές. Εκτέλεση Εργασιών - Καθαρισµός µε αµµοβολή Στις επιφάνειες, που πρόκειται να καθαριστούν µε αµµοβολή πρέπει να αφαιρούνται όλα τα λάδια, λίπη και οι άλλες ακάθαρτες ύλες µε ένα κατάλληλο καθαριστικό γαλάκτωµα που θα ανανεώνεται τακτικά. Τα τυχόν ελαττώµατα στην επιφάνεια, που Σελ. 13 από 103

14 είναι πιθανό να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στο σύστηµα βαφής (διαβρώσεις, ρωγµές, επιφανειακές απολεπίσεις κτλ.) πρέπει να εξαλείφονται. Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται µε αµµοβολή σύµφωνα µε το BS 4232 (2η ποιότητα) ή SIS , Sa 2,5-3. Το χρησιµοποιούµενο υλικό θα είναι από καµινεύµατα νικελίου κοκκοµετρικής σύνθεσης από 0,3-2,5 mm µε το 60% περίπου στο 1 mm, πλυµένη µε max ποσοστό υγρασίας 1%, ή ρινίσµατα σκληρού σιδήρου σύµφωνα µε το BS 2451, κατά προτίµηση µε όµοιες διαστάσεις σωµατιδίων, ώστε να διέρχονται από κόσκινο Νο 30 (άνοιγµα 0,50 mm) και να συγκρατούνται από κόσκινο Νο 36 (άνοιγµα 0,42 mm). Ο καθαρισµός µε αµµοβολή πρέπει να πραγµατοποιείται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 5 ο C και η σχετική υγρασία µικρότερη από 85%. Μετά τον καθαρισµό µε αµµοβολή, η σκόνη και τα ρινίσµατα θα αφαιρούνται από τις επιφάνειες, κατά προτίµηση µε αναρρόφηση. Τα άκρα των εισερχουσών γωνιών και των ακµών που δεν θα κοπούν ή δεν θα συγκολληθούν µετά την αµµοβολή πρέπει να καθαρίζονται µε ιδιαίτερη επιµέλεια. Τυχόν επιφανειακά ελαττώµατα που φανερώνονται µετά την αµµοβολή και που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν εστία διάβρωσης κάτω από το προστατευτικό υπόστρωµα που θα επακολουθήσει (αλλά που δεν αποτελούν για άλλο λόγο αιτία απόρριψης του αντικειµένου), θα σηµειώνονται καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά µε αµµοβολή ώστε να αποκτήσουν την απαιτούµενη υφή. Το αστάρι θα πρέπει να διαστρωθεί το πολύ µέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισµό µε αµµοβολή, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν από το αστάρωµα. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες αφυγραντικές συσκευές ώστε οι καθαρισµένες µε αµµοβολή επιφάνειες να παραµείνουν άθικτες µέχρι να βαφούν και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση των επιστρώσεων. - Μεταλλικές επιστρώσεις Οι µεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισµα, επιψευδαργύρωση κτλ.) θα γίνονται µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής περιλαµβανοµένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, συγκόλλησης, λείανσης ξεφλουδίσµατος, ξακρίσµατος, λιµαρίσµατος, σφράγισης, κοπής και κάµψης, και µετά την αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωµάτων. Οι ταπωµένες οπές θα ανοίγονται πριν από την βαφή. Όλα τα µπουλόνια, περιλαµβανοµένων και των προεντεταµένων κοχλιών, τα παξιµάδια και οι ροδέλες, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά πρέπει να είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την φάση της ανέγερσης του εξοπλισµού πρέπει να επιδιορθώνεται επί τόπου µε κατάλληλη σύνθεση ψυχρού γαλβανισµού αφού η επιφάνεια καθαριστεί µέχρι λευκό µέταλλο µε µηχανικά µέσα και µέχρις ότου εξασφαλιστεί ότι το πάχος της επίστρωσης που θα επιτευχθεί θα είναι τουλάχιστον ίσο µε το απαιτούµενο. Για τις επιφάνειες που πρόκειται να γαλβανιστούν εν ψυχρώ πρέπει να υπάρχει γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. (1) Γαλβάνισµα εν θερµώ. Το γαλβάνισµα εν θερµώ θα γίνεται σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ EN ISO 1460 και την ΕΛΟΤ EN ISO Το πάχος επικάλυψης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 µ (450 gr/m 2 ), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Το γαλβάνισµα θα γίνεται µόνο µετά από αποσκωρίαση, εκτός εάν στις ιδιαίτερες Προδιαγραφές αναφέρεται άλλη προεπεξεργασία, ώστε να έχουν αποµακρυνθεί όλες οι σκουριές και τα οξείδια εξέλασης (καλαµίνα). (2) Μεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό. Οι µεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό θα γίνονται σύµφωνα µε το BS και θα εφαρµόζονται σε µεταλλικές Σελ. 14 από 103

15 κατασκευές που έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή όχι νωρίτερα από δύο ώρες και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει η επιφάνεια να εµφανίζει σηµάδια νέας οξείδωσης. - Βαφή µεταλλικών επιφανειών Τα χρώµατα πρέπει να παραδίδονται από την αποθήκη έτοιµα προς χρήση και η τυχόν προσθήκη αραιωτικών θα γίνεται στην αποθήκη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσθήκη διαλυτικού να ξεπερνά το 10% κ.ό. Το χρώµα πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την διάρκεια της χρήσης του. Οι βαφές δύο συστατικών θα αναµιγνύονται µε µηχανικό αναµικτήρα. Οι εργασίες βαφής θα γίνονται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 10 ο C, η θερµοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 3 ο C µεγαλύτερη από το σηµείου δρόσου (Dew point) και όταν η σχετική υγρασία είναι µικρότερη από 90 %. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαµίνα, λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, σκόνη κτλ. Όλες οι γαλβανισµένες επιφάνειες πρέπει επιπλέον να τρίβονται ελαφρά µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) πριν ασταρωθούν και βαφούν. Οι επιφάνειες πριν την βαφή τους πρέπει να είναι στεγνές και να παραµένουν χωρίς υγρασία µέχρις ότου ξεραθεί η στρώση ή σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στην µελλοντική εµφάνιση ή στην ικανοποιητική προστατευτική ιδιότητα της βαφής. Τα εργαλεία βαφής πρέπει να διατηρούνται καθαρά και οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς σκόνες κατά την διάρκεια της βαφής. Οι βαφές δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται κοντά σε άλλες εργασίες που είναι δυνατό να δηµιουργούν σκόνη. Οι στρώσεις πρέπει να έχουν οµοιόµορφο χρώµα, και να µην εµφανίζουν ίχνη από πινελιές, τρεξίµατα, ή άλλα ελαττώµατα. Η κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει όσο χρόνο απαιτεί η προδιαγραφή του κατασκευαστή, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, εάν απαιτείται, πριν από το πέρασµα του επόµενου χεριού. Θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε προληπτικό µέτρο για την προστασία να φρεσκοβαµµένων επιφανειών από φθορές που µπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε αιτία, περιλαµβανοµένης και της σκόνης που παρασύρει ο αέρας. Οι προφυλάξεις θα περιλαµβάνουν προειδοποιητικά σήµατα, φράγµατα και καλύµµατα. - Αστάρωµα Το αστάρωµα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό µετά την ολοκλήρωση της εργασίας προετοιµασίας της επιφάνειας. Πλάκες, διατοµές χάλυβα, ακµές, γωνίες, σχισµές, ή οπές, που θα παραµείνουν σαν τµήµατα του έργου (µηχανήµατος) µετά την κατασκευή του και οι οποίες δεν θα αποτελέσουν τµήµα µιας συγκολληµένης σύνδεσης ή εσωτερικές επιφάνειες ενός ερµητικά κλειστού κενού, πρέπει να βαφούν µε πινέλο τοπικά (σε λουρίδα) µε πρόσθετο στρώµα εποξειδικού ασταριού, εκτός από το υπόστρωµα που χρησιµοποιήθηκε στην φάση της κατασκευής (συγκόλλησης), προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια της προστασίας του χάλυβα στην περιοχή αυτών των ακµών κτλ. Το τοπικό (σε λουρίδα) στρώµα θα έχει διαφορετικό χρώµα από το προηγούµενο και τα επόµενα στρώµατα. - Εφαρµογή των προστατευτικών συστηµάτων βαφής. Σελ. 15 από 103

16 Οι βαφές θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, στα πάχη που έχουν προδιαγραφεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις για τα χρονικά διαστήµατα που πρέπει να παρεµβάλλονται µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων. Τόσο η προετοιµασία της επιφάνειας, καθώς και η βαφή των µεταλλικών επιφανειών θα γίνεται στο εργοστάσιο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν βαφές µόνο σε φθαρµένες κατά την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία χρωµατισµού επί τόπου το έργου επιπλέον των ανωτέρων οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν πρέπει πλυθούν καλά µε καθαρό νερό για να φύγουν όλα τα ίχνη αλάτων και όλες οι ακάθαρτες ύλες. Τα είδη και τα εξαρτήµατα που πρόκειται να αποσταλούν στο έργο πρέπει να συγκεντρώνονται σε κατάλληλες οµάδες και να συσκευάζονται σε κιβώτια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προστατευτική επεξεργασία που έγινε πριν από την αποστολή δεν θα καταστραφεί κατά την µεταφορά του έργου. Επεξεργασία συγκολλήσεων Μετά την λείανση των συγκολληµένων επιφανειών, πρέπει να αποµακρύνονται από την µεταλλική επιφάνεια τα πιτσιλίσµατα, τα υπολείµµατα της συγκόλλησης και όλα τα υλικά που έχουν επικαθίσει και οι επιβλαβείς προσµίξεις, και οι συγκολλήσεις και όλες οι άλλες µεταλλικές επιφάνειες που έχουν προβληθεί ή έχουν υποστεί φθορά από την συγκόλληση θα καθαρίζονται µε αµµοβολή. Το αστάρι πρέπει να διαστρώνεται στις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η διάστρωση των υπολοίπων προστατευτικών στρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί προστασία στην περιοχή της ραφής και στις κατεστραµµένες περιοχές στον ίδιο βαθµό µε την υπόλοιπη µεταλλική επιφάνεια. Κάθε στρώση θα πρέπει να καλύπτει την αντίστοιχη υπάρχουσα στρώση κατά 50 mm και από τις δύο µεριές της ραφής. Επισκευή φθορών των συστηµάτων βαφής Οι βαµµένες επιφάνειες µεταλλικών κατασκευών, που κατά την ανέγερση υπέστησαν φθορά, θα τρίβονται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εµφανιστεί το πλήρες γυµνό µέταλλο (whitemetal) και οι άκρες του υγιούς χρώµατος. Στην συνέχεια οι επιφάνειες αυτές θα βάφονται επί τόπου µε αστάρι και προστατευτικές στρώσεις βαφής, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η κάθε στρώση νέας βαφής πρέπει να υπερκαλύπτει την υφιστάµενη τουλάχιστον κατά 50 mm. Οι βαµµένες επιφάνειες που έχει στάξει υλικό συγκόλλησης, ή έχει πέσει σκυρόδεµα ή έχει κολλήσει άλλο υλικό, θα καθαρίζονται ή θα πλένονται ώστε να απαλλαγούν από τα προσκολληµένα υλικά αµέσως, και κάθε επισκευή ή αποκατάσταση της φθαρµένης επιφάνειας στην αρχική της µορφή θα γίνεται πριν χρωµατιστεί ξανά η επιφάνεια. Για την επισκευή φθαρµένων εποξειδικών επιστρώσεων θα χρησιµοποιείται κατάλληλο υλικό επισκευής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και της έγκρισης της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές του χρώµατος, πριν ξαναχρωµατισθούν, θα προετοιµάζονται πλήρως, θα καθαρίζονται και θα στεγνώνονται καλά. - Προστασία εγκιβωτισµένων τεµαχίων Οι επιφάνειες των µεταλλικών κατασκευών πάνω στις οποίες πρόκειται να διαστρωθεί σκυρόδεµα πρέπει να λειανθούν µε συρµατόβουρτσα ώστε να αφαιρεθεί όλη η χαλαρή Σελ. 16 από 103

17 σκουριά και η καλαµίνα. Κατά την φάση της σκυροδέτησης οι µεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από χρώµατα, λίπος, λάδια, ακάθαρτες ύλες κτλ. - Αποδοχή χρωµατισµών Όλες οι τελικές επιστρώσεις θα έχουν αποχρώσεις της επιλογής της Υπηρεσίας Επίβλεψης, επιπλέον δε οι σωληνώσεις, ο εξοπλισµός και οι αγωγοί τοποθέτησης καλωδίων θα έχουν κωδικοποιηµένα χρώµατα και θα βάφονται, εξ ολοκλήρου µε το κατάλληλο κωδικό χρώµα. Για την αποδοχή του συστήµατος χρωµατισµού θα πρέπει το ΠΞΣ να είναι κατά µέσο όρο τουλάχιστον όσο προβλέπεται από την προδιαγραφή. Εκτός αυτού οι µετρήσεις κάτω του Μ.Ο. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού αριθµού µετρήσεων ενώ ουδεµία µέτρηση επιτρέπεται να αποκλίνει, προς τα κάτω περισσότερο από το 20% του προδιαγραφόµενου Μ.Ο. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των ανωτέρω, θα πρέπει να επακολουθήσει επαναβαφή του συνόλου, σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Σύνδεση ανόµοιων µετάλλων Συνδέσεις µεταξύ σωλήνων, εξαρτηµάτων, αναρτήρων και εξοπλισµού εν γένει από διαφορετικά µέταλλα, θα µονώνονται έναντι απ'ευθείας επαφής µε xρήση κατάλληλου µονωτικού υλικού. Για την περίπτωση όπου xαλκοσωλήνες έρxονται απ'ευθείας σε επαφή µε µαλακό xάλυβα, θα xρησιµοποιηθούν κατάλληλες ενώσεις ή σύνδεσµοι απο διµεταλλικό. Πρέπει να δοθεί προσοxή ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο κατάλληλος σύνδεσµος xρησιµοποιείται, µε συνδετικούς δακτύλιους µόνωσης, και ότι κάθε δυνατή προφύλαξη έxει ληφθεί έναντι δηµιουργίας ηλεκτρολυτικής αντίδρασης. Ο Ανάδοχος θα ελέγξει κάθε σηµείο των µονωτικών συνδέσµων και µονωτικών αναρτήρων µε ωµόµετρο, ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη µόνωση και αποµόνωση του συστήµατος. Ο έλεγxος αυτός θα παρακολουθηθεί και από την επίβλεψη. Λίπανση Μετά την εγκατάσταση των συστηµάτων σωληνώσεων και του εξοπλισµού και πριν από την έναρξη λειτουργίας, όλοι οι κινητήρες και όλος ο εξοπλισµός που χρειάζεται λίπανση και προµηθεύτηκε ή εγκαταστάθηκε από τον Ανάδοχο, θα λιπανθεί κατάλληλα σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Σήµανση - Αναγνώριση - Επιγραφές Γενικά Όλες οι σωληνώσεις θα έχουν για αναγνώρισή τους έγχρωµες ταινίες χρωµατικού κώδικα από κατάλληλο υλικό, µε αντίσταση στη θερµότητα και τους υδρατµούς. Βαφή µε ψεκασµό δεν γίνεται αποδεκτή. Όλες οι µονάδες εξοπλισµού, όπως δεξαµενές, δοχεία, διανεµητές, βαλβίδες, συσκευές, κλπ θα έχουν σαφή σήµανση που θα δείχνει τη λειτουργία και συντήρηση της µονάδας. Τα συστήµατα των σωλήνων κυκλοφορίας ρευστού θα αναγνωρίζονται µε µαύρα βέλη διεύθυνσης από PVC σε λευκές ταινίες µήκους 150mm. Σελ. 17 από 103

18 Οι σωληνώσεις, µέσα στα µηχανοστάσια θα σηµανθούν σε διαστήµατα 6 m και σε όλες τις βαλβίδες, στους συνδέσµους Τ και στις απολήξεις. Η σήµανση θα αποτελείται από έγχρωµους δακτυλίους πλάτους 65mm για τον χαρακτηρισµό του ρευστού που διέρχεται από τους σωλήνες σύµφωνα µε τα παραπάνω. Για διακλαδώσεις µήκους µικρότερου των 6m θα υπάρχει τουλάχιστον µία ένδειξη. Οι γραµµές σωληνώσεων στους διαδρόµους, ή σε ψευδοδάπεδα θα σηµανθούν όπως παραπάνω, αλλά σε µέγιστα διαστήµατα των 15µ. Όλες οι σωληνώσεις µετά τον xρωµατισµό τους ή πάνω στην τελική τους επιφάνεια θα έxουν βέλη από PVC σε λευκές ταινίες µήκους 150mm, κατά διαστήµατα, µε τη φορά της ροής του περιεxόµενου ρευστού. Το µέγεθος του βέλους θα ανταποκρίνεται στην εξωτερική διάµετρο του σωλήνα, θα είναι ισοµεγέθες (µε στάµπα), και ευκρινούς xρώµατος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα µηxανικού. Σήµανση και βέλος διεύθυνσης θα τοποθετηθούν σε κάθε γραµµή που διέρxεται µέσω τοίxου ή δαπέδου από κάθε πλευρά του τοίxου ή του δαπέδου. Η σήµανση του δικτύου είναι αποδεκτό να γίνει και σύµφωνα µε τη Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2481/86. Σωληνώσεις εντός shafts θα φέρουν µία σήµανση ανά επίπεδο του κατακόρυφου shaft, σε ύψος ορατό από τη θυρίδα επίσκεψης. Η τιµή των δακτυλίων σήµανσης περιλαµβάνεται στην τιµή του αντίστοιχου σωλήνα. Πινακίδες σήµανσης Οι πινακίδες σήµανσης θα εγκατασταθούν δίπλα στα αντίστοιxα µηxανήµατα και συσκευές και θα αναγράφουν τους απαιτούµενους xειρισµούς για τη λειτουργία, τη συxνότητα επεµβάσεων για συντήρηση, τα συνιστώµενα υλικά συντήρησης και τους τυxόν κινδύνους που επιφυλάσσουν τα µηxανήµατα για το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης. Οι πινακίδες σήµανσης θα είναι στα Ελληνικά και πρέπει να εγκριθούν από την επίβλεψη σύµφωνα µε τη µελέτη σήµανσης. Οι πινακίδες θα φέρουν µηxανικά xαραγµένα γράµµατα µε ελάxιστο ύψος 15 mm. Προβλέπονται πινακίδες εξηλασµένες πλαστικές, µε µαύρα γράµµατα σε άσπρο φόντο. Οι πινακίδες θα αναρτηθούν στα περιβλήµατα όλων των µονάδων του εξοπλισµού, σε κατάλληλα σηµεία, µε τουλάxιστον τέσσερις επιxρωµιωµένους ορειxάλκινους κοxλίες. Οι πινακίδες εξαρτηµάτων ανηρτηµένων στους σωλήνες, όπως βαλβίδες, κλπ., θα προσαρµοσθούν σε µη σιδηρές ταινίες που θα περικλείουν το δίκτυο σωληνώσεων ή τη µόνωση του εξοπλισµού, στερεωµένες ασφαλώς µε ορειxάλκινους κοxλίες και περικόxλια. Θα τοποθετηθούν µεταλλικές πινακίδες (κονκάρδες) αναγνώρισης βανών σε όλα τα δίκτυα, µε αντίστοιxη αναγραφή των στοιxείων τους στα σxέδια "ως κατεσκευάσθη". Η ονοµασία της πινακίδας θα είναι κατά µήκος του σωλήνα σε θέση που να µπορεί να διαβασθεί εύκολα. Κοντά στις xρωµατισµένες ετικέτες θα τοποθετηθούν τα βέλη διεύθυνσης της ροής. Σελ. 18 από 103

19 Σε όλους τους κινητήρες θα τοποθετηθούν εξελασµένες πλαστικές πινακίδες σήµανσης. Η σήµανση θα είναι συµβατή µε τα σxηµατικά διαγράµµατα και τα διαγράµµατα καλωδιώσεων. Θα υποβληθεί πίνακας σηµάνσεων στα ελληνικά για έγκριση. Επιβλαβείς αναθυµιάσεις θα επισηµαίνονται µε λέξεις και η αναγνωριστική πινακίδα κινδύνου θα έxει αναγνωριστικό βασικό xρώµα σε συµφωνία µε τα BS 1710:1975. Θέσεις σηµάνσεων Μηxανοστάσια και λεβητοστάσια: - Στη σύνδεση κατάθλιψης των αντλιών - Στις συνδέσεις του εξοπλισµού - Στις εισόδους και εξόδους των µηxανοστασίων και του λεβητοστασίου - Σε διαδρόµους (εντός των ψευδοροφών) ή ψευδοδάπεδα: - Σε σηµεία που τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης - Κοντά σε βαλβίδες αποµόνωσης - Στην είσοδο και έξοδο των διαδρόµων - ιάστηµα: Όπου η απόσταση µεταξύ των σηµείων εισόδου και εξόδου είναι µεγαλύτερη των 20 m, τότε θα τοποθετηθούν ενδιάµεσες σηµάνσεις Σε xώρους πάνω από ψευδοροφές - Στην είσοδο του xώρου - Στην έξοδο του xώρου - Σε διαδρόµους πάνω από ψευδοροφές - Σε σηµεία όπου τοποθετούνται πάνελς επιθεώρησης - Στην είσοδο και την έξοδο του διαδρόµου Στα φρεάτια (shafts) των εγκαταστάσεων - Σε όλα τα επίπεδα πρόσβασης στο shaft ιαγράµµατα Προβλέπονται διαγράµµατα τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή πληροφόρηση για την ιxνοθέτηση και τοποθέτηση διαδροµών εγκαταστάσεων, οργάνων ελέγxου και βαλβίδων. Γενικά, η σήµανση θα αποτελείται από : - Χρώµατα, ό,πως υποδεικνύεται - Βέλη για την κατεύθυνση ροής - Επεξηγηµατικό κείµενο - Υπόµνηµα που θα δείxνει τον κώδικα xρωµάτων και τις συντµήσεις θα - εγκατασταθεί στο γραφείο συντήρησης Ετικέτες βαλβίδων Σελ. 19 από 103

20 Οι ετικέτες των βαλβίδων για το σύστηµα πυρόσβεσης θα είναι διαµέτρου 75 mm, ορειxάλκινες, στις οποίες θα xαραxθούν οι καθορισµένοι αριθµοί, ύψους 50mm. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Σωληνώσεις δικτύων Όλες οι σωληνώσεις θα είναι κατάλληλες για τον τύπο και τη λειτουργία του συγκεκριµένου δικτύου. Θα είναι της καλύτερης ποιότητας και η εγκατάστασή τους θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές. Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν όπως υποδεικνύεται στα σχέδια, ή όπως απαιτείται, ώστε να προκύψει µία σωστή εγκατάσταση. Οι σωλήνες θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται όπως υποδεικνύεται από τους κατασκευαστές. Ο εργολάβος θα τις επιθεωρήσει προσεκτικά προτού τις εγκαταστήσει και θα απορρίψει αυτές που είναι ελαττωµατικές. Οι σωληνώσεις που είναι θαµµένες στο έδαφος κοντά στο κτίριο πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα. Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να κοπούν µε ακρίβεια και να τοποθετηθούν έτσι ώστε να µην δέχονται άλλες εξωτερικές δυνάµεις ή ταλαντώσεις. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την απορρόφηση όλων των διαστολών και συστολών, χωρίς αδικαιολόγητη επιµήκυνση και ένταση σε κανένα τµήµα του συστήµατος. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να θαφτούν, να εγκιβωτισθούν ή να µονωθούν πριν επιθεωρηθούν, δοκιµασθούν και εγκριθούν. Οι σωληνώσεις κατά τη διαδροµή τους κατά µήκος υποστυλωµάτων ή τοίχων πρέπει να οδεύουν παράλληλα και όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την τελειωµένη επιφάνεια. Συνδέσεις δεν πρέπει να γίνονται στα σηµεία διέλευσης των σωλήνων από τοίχους, δάπεδα ή οροφές. Όλες οι σωληνώσεις, τα εξαρτήµατα κλπ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένες από διάβρωση, σκουριά ή αποφράξεις. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όλα τα ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων θα πρέπει να κλείνονται, ώστε να αποφευχθεί ή είσοδος σκόνης ή ακαθαρσιών σ αυτές. Τα ελεύθερα άκρα πρέπει να κλείνονται αποτελεσµατικά µε τάπες, πώµατα ή τυφλές φλάντζες, εκτός από το διάστηµα κατά το οποίο γίνεται εργασία σ αυτές. εν επιτρέπεται η χρήση ξύλινων πωµάτων, πασσάλων ή στουπιών. Ο,που είναι αναγκαίο, οι σωληνώσεις θα έχουν την αναγκαία κλίση, ώστε να διευκολύνεται η αποστράγγιση και ο αερισµός τους. Προβλέπονται επίσης αυτόµατες Σελ. 20 από 103

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Παλλήνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ Οι χαλυβδοσωλήνες διακρίνονται ως προς το μέγεθος και την κατασκευή τους. Το μέγεθος ενός χαλυβδοσωλήνα χαρακτηρίζεται από την ονομαστική του διάμετρο, η οποία δεν αντιστοιχεί σε πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης)

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. 2 Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής - δυναµική σύνδεση για τέλεια στεγανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 292, 12 Μαρτίου 2003) Περιεχόµενα Σκοπός και αντικείµενο... 2 Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων... 2 ιάτρηση ιεύρυνση ειγµατοληψία...2

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m²

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m² Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.090 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945074100000006 Sikalastic Metal Primer Sikalastic Metal Primer (Liquid Plastics Metal Primer) Αντιδιαβρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών Έργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1260.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό αναφέρεται στα υλικά στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αντικεραυνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 16-12-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 211/16-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

λόγους είναι κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπως: ξύλινα πλαίσια, ξυλεπενδύσεις, σοφίτες κ.τ.λ.π.

λόγους είναι κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπως: ξύλινα πλαίσια, ξυλεπενδύσεις, σοφίτες κ.τ.λ.π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 077 Α Holz-Color Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Ι. Προϊόν Το προϊόν einza Holz-Color είναι ένα υδατοδιαλυτο χρώµα για ξύλινες επιφάνειες για εξωτερικούς χώρους, για σουβά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρητα προφίλ 10 LSA

Διάτρητα προφίλ 10 LSA PG: για χρήσησε εσωτερικό χώρο με ξηρή ατμόσφαιρα DG: για χρήση σε εξωτερικό χώρο Πάχος: 1,5 mm. Οπές: 7X25 mm. Διάτρητα προφίλ 10 LSA Διαστάσεις Α Β C Ταινία Γωνία 10 LSA-2.PG 10 LSA-5.PG 25 - - 50 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE -Κτιριακές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. -Αεραγωγοί. -Επιφανειακές αποχετεύσεις Υδρορροές. -Προστασία καλωδίων. ΠΡΟΤΥΠΑ: DIN 8062, ΕΛΟΤ 9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σωλήνες μήκους 3 μέτρων σε δέματα

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών.

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. Page 1/5 Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERDESMO -D-2Κ είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11: Διαστασιολόγηση σωλήνων νερού σε εγκαταστάσεις κλιματισμού Παπακώστας Κωνσταντίνος Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ υδραυλις Ε.Π.Ε Βαλβίδες ελαστικής εμφράξεως Hawle Αυστρίας ΡΝ 16, εποξειδικής βαφής Κατάλληλες για πόσιμο νερό, δίκτυα αποχέτευσης, βιομηχανικές εφαρμογές Σώμα: σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG-40 DIN 1693

Διαβάστε περισσότερα

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ el Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρηση και χρήση 1. Η εγκατάσταση Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους: BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ και BVE-GDZ 1 Το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Metal 3in1. απευθείας στη σκουριά. Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες

Metal 3in1. απευθείας στη σκουριά. Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες απευθείας στη σκουριά Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες Εμποδίζοντας τη διείσδυση της υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία. Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αναστασιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός - MBA 9 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα