ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ Σπουδάστρια: ΑΝΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία που ακολουθεί, επιχειρεί µια µελέτη της παρούσας φάσης εξέλιξης των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφει τους σηµαντικότερους παράγοντες που επιδρούν στην εξέλιξη αυτή και στη συνέχεια εξετάζει τις αντιδράσεις και προσαρµογές των διαφορετικών Ευρωπαϊκών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στις πιέσεις που ασκούνται από τους προαναφερθέντες παράγοντες, όπως αυτές εκφράζονται από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν λάβει χώρα στις σηµαντικότερες περιοχές που σχετίζονται µε την κοινωνική προστασία. Τέλος, εξετάζει το ενδεχόµενο σύγκλισης των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στα Ευρωπαϊκά κράτη, έχοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις σε εθνικό αλλά και υπερεθνικό επίπεδο. Η άποψη που υποστηρίζεται είναι ότι παρά το γεγονός της ύπαρξης πιέσεων για συρρίκνωση της κοινωνικής προστασίας, οι πιέσεις αυτές δεν είναι ασφυκτικές, ενώ υφίστανται επίσης και άλλα είδη πιέσεων προς την επέκταση της κοινωνικής προστασίας. Οι µεταρρυθµίσεις είναι απαραίτητες δεδοµένου ότι το κοινωνικό κράτος πρέπει να προσαρµοστεί στις νέες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες, αλλά το περιεχόµενό τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον ιδεολογικό προσανατολισµό και τις πολιτικές επιλογές των δρώντων. Οι περισσότερες µεταρρυθµίσεις στα Ευρωπαϊκά συστήµατα κοινωνικής προστασίας τα τελευταία χρόνια, παρότι φαινοµενικά εξέφραζαν την συρρίκνωση της κοινωνικής προστασίας, στην πραγµατικότητα υπήρξαν αποσπασµατικές και προγραµµατικές µάλλον, παρά θεσµικές και συστηµικές. Η πιο σηµαντική παράµετρος στην εξέλιξη των Ευρωπαϊκών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας σήµερα φαίνεται να είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονοµική πολιτική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και εν γένει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ασκούν σηµαντικές πιέσεις στην εθνική δηµοσιονοµική πολιτική. Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού, ένα νέο εργαλείο πολιτικής, εφαρµόστηκε πρόσφατα σε τοµείς της κοινωνικής πολιτικής και παρότι είναι µάλλον νωρίς για να εκτιµήσει κανείς τα αποτελέσµατά της, φαίνεται να έχει την υποστήριξη όλων των κρατών µελών. Ακόµα κι αν η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχηµένη, η σύγκλιση ανάµεσα στα εθνικά συστήµατα κοινωνικής προστασίας δεν φαίνεται πιθανή στο εγγύς µέλλον. Από την άλλη πλευρά, αυτό που φαίνεται πιθανό στο εγγύς µέλλον (θα µπορούσε κανείς µάλιστα να πει ότι έχει ήδη αρχίσει) είναι µια σύγκλιση στόχων, πολιτικών και οπτικών, µια σύγκλιση που προκύπτει µέσω διαδικασίας και παρότι δεν µπορεί να επιφέρει σύγκλιση στις εκροές πολιτικής για πολλούς λόγους (εθνικές θεσµικές δοµές, ιστορική πορεία κάθε κοινωνικού κράτους κ.λ.π.), µπορεί να εκπληρώσει τον στόχο που τέθηκε ήδη από το 1992 (σύσταση 92/442/EEC) σχετικά µε τη σύγκλιση στόχων και πολιτικών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: κοινωνική προστασία σύγκλιση δηµογραφικό οικονοµική παγκοσµιοποίηση Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

3 ABSTRACT: The essay that follows attempts to study the present stage of development of the welfare state in E.U. member states. It describes the most important factors that affect this development and following that, it examines the reactions and adjustments of the different European social protection systems to these factors, as these are expressed by specific reforms in the most important areas related to social protection. Finally, it examines the possibility of convergence of the social protection systems in the European states, in the light of the recent developments at the national and supranational level. It concludes that although there exists a pressure towards less social protection this is not imperative, while there also exist other types of pressures towards more social protection. Reforms are necessary, as the welfare state must adapt to the new socioeconomic conditions, but their content is largely a matter of ideological orientation and political choice. Most of the changes in the European social protection systems in recent years, albeit seemingly reducing protection, have in effect been incremental and programmatic rather than institutional and systemic. The most important parameter in the development of the European social protection systems today seems to be the European Union itself. The economic policy at E.U. level, as well as European integration in general, exerts an important pressure on national fiscal policy. The Open Method of Coordination, a new and innovative policy tool, has been recently implemented in social policy areas, and although it is rather early for an appreciation of its results, it seems to be supported by all member states. Even if the Open Method of Coordination proves extremely successful though, convergence between national social protection systems seems highly unlikely in the foreseeable future. On the other hand, what may possibly occur in the notso-far future (in fact it seems to have already begun) is a convergence of objectives, policies and mentalities, a process-driven convergence which cannot incur convergence in policy outcomes for various reasons (national institutional frameworks, path dependency, etc) but which would fulfill the goal expressed as early as 1992 by the E.U. (rec. 92/442/EEC) concerning the convergence of goals and policies. KEY WORDS: social protection convergence demographic factor economic globalization Open Method of Coordination European integration

4 σελ. 1. Εισαγωγή Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη Το δηµογραφικό ζήτηµα Μεταβολές και διαφοροποιήσεις βασικών κοινωνικών δοµών Η διάσπαση της κοινωνικής συνοχής Ανεργία Μετανάστευση Εθνικές µειονότητες Η στήριξη του κοινωνικού κράτους από τα εκλογικά σώµατα Η οικονοµική παγκοσµιοποίηση Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Κινήσεις προσαρµογής στα Ευρωπαϊκά κράτη Αναδιαπραγµάτευση µισθολογικών καθεστώτων Πολιτική παροχών ανεργίας Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Άλλα προγράµµατα κοινωνικής προστασίας ιαφαινόµενες µετατοπίσεις αρχών της αναδιανεµητικής δικαιοσύνης Το ζήτηµα της σύγκλισης της κοινωνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η έννοια της σύγκλισης και η κοινωνική προστασία Η Ευρωπαϊκή οπτική για τη σύγκλιση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας Η δηµιουργία και η φύση της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού Η εφαρµογή της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας: Προβλήµατα και προοπτικές Συµπεράσµατα 61 Βιβλιογραφία 65 Παράρτηµα Α Παράρτηµα Β 75

5 Η εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 1 1. Εισαγωγή the welfare state, arguably the greatest achievement of European civilization in this century («το κοινωνικό κράτος, αναµφισβήτητα το µεγαλύτερο επίτευγµα του Ευρωπαϊκού πολιτισµού σε αυτόν τον αιώνα») Marquand 1 Αυτό που αντιλαµβανόµαστε ως κοινωνικό κράτος είναι ένας συγκεκριµένος σχηµατισµός δοµών κοινωνικής προστασίας 2, κράτους και έθνους. Το έθνος είναι απαραίτητος όρος εδώ όχι µόνο επειδή τα κοινωνικά κράτη ταυτίζονται µε τα έθνη κράτη αλλά επίσης επειδή οι αντιλήψεις των λαών για τον εαυτό τους, τον τρόπο ζωής τους, το µέλλον τους και την ποιότητα ζωής τους θεωρούνταν πάντα θέµατα κατ εξοχήν εθνικά 3. Για να διερευνήσουµε την πρακτική και τις διαδικασίες της εξέλιξης των κοινωνικών κρατών πρέπει να αντιληφθούµε πρώτα την δυναµική της εγκαθίδρυσης και της αποσταθεροποίησής τους. Τα κοινωνικά κράτη δηµιουργούνται και αναδηµιουργούνται- µέσω πολύπλοκων κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων των οποίων οι πορείες διαφέρουν ανάλογα µε την κοινωνία και αλλάζουν µε το πέρασµα του χρόνου. εν αποτελούν απλά τη θεσµοποιηµένη έκφραση της ισορροπίας των ταξικών δυνάµεων ή µερών. Σαν διακριτές κοινωνικές και πολιτικές οντότητες δηµιουργούν το περιεχόµενο της κοινωνικής προστασίας αλλά και τις µορφές θεσµοποίησής της, πράγµα που σηµαίνει ότι υπόκεινται σε πολλαπλές και εν δυνάµει αλληλοσυγκρουόµενες τάσεις και πιέσεις. Η συµφωνία που οδηγεί στην εγκαθίδρυση ενός κοινωνικού κράτους αναπαριστά µια προσωρινή ευθυγράµµιση των κοινωνικών δυνάµεων και πιέσεων µια συµφιλίωση των πολλαπλών και αντιφατικών συµφερόντων και απαιτήσεων µέσα από µια κυρίαρχη άποψη του «έθνους» και των αναγκών του 4. Μια τέτοια συµφωνία όµως εµπεριέχει εκ φύσεως την πιθανότητα της διάσπασης και της αποσταθεροποίησης, είτε γιατί οι δυνάµεις που προσπαθεί να 1 Marquand, D., The New Reckoning, Polity, Cambridge, 1997, σελ Η έκφραση κοινωνική προστασία χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία για να υποδηλώσει το σύνολο των συλλογικών συστηµάτων µεταβίβασης πόρων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των πολιτών µιας χώρας έναντι των κοινωνικών κινδύνων. 3 Clarke, J., Changing Welfare, Changing States: the deconstruction of the welfare state, paper prepared for Political Studies Association Conference, University of Lincoln, 6-8 April, 2004, Ιούλιος Clarke, J. and Newman, J., The Managerial State: Power, Politics and Ideology in the Remaking of Social Welfare, Sage, London, 1997, και Hughes, G. and Lewis, G., eds. Unsettling Welfare: the reconstruction of social policy, Routledge, The Open University, London, 1998, όπως αναφέρονται στο Clarke, J., ό.π.

6 Η εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 2 συµβιβάσει έχουν γίνει ανεξέλεγκτες είτε γιατί αναδύονται νέες δυνάµεις και πιέσεις που σείουν τα θεµέλιά της. Ίσως η κατάσταση εκφράζεται παραστατικά από την παρατήρηση του Γκράµσι 5 ότι «η ζωή του κράτους µπορεί να γίνει αντιληπτή ως µια σειρά από ασταθείς ισορροπίες», που αποδίδει αυτή την αέναη κίνηση µεταξύ συµφωνίας και αποσταθεροποίησης. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη για µια πιο «συµπτωµατική» ανάλυση, τη διερεύνηση δηλαδή του πώς η εικόνα ενός σχηµατισµού στην περίπτωσή µας του κοινωνικού κράτους- σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή διαµορφώνεται από πολλαπλές και εν δυνάµει αλληλοσυγκρουόµενες δυνάµεις, θέσεις και τάσεις 6. Στην µεταπολεµική εποχή η κοινωνική προστασία παρεχόταν από το κράτος στο λαό, µε στόχο το εθνικό συµφέρον και σκοπό την αναπαραγωγή, την συντήρηση και την ανάπτυξη του λαού. Η φύση του κοινωνικού κράτους είναι αυτή που είναι, ουσιαστικά, εξαιτίας του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκαν οι βάσεις του µεταξύ του 1940 και του 1945 και της χρυσής τριακονταετίας που ακολούθησε το Μορφοποιήθηκε από τον πόλεµο, από µια εκπληκτικά ανθεκτική στο χρόνο συναίνεση η οποία ήταν αποτέλεσµα του πολέµου αυτού, από µια πίστη στο κράτος που και αυτή προέκυψε εξαιτίας του πολέµου, από την πλήρη απασχόληση των ανδρών µέσα σε µια οικονοµία εξαιρετικά υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και από µια συγκεκριµένη ταξική και κοινωνική δοµή και αντίληψη. Όπως τόνισε ο Stein Ringen 7, το κοινωνικό κράτος είναι πάνω απ όλα ένα πείραµα πολιτικής. Ωρίµασε θεσµικά σε µια εποχή ίσως µοναδικής πίστης στις δυνατότητες του κράτους και εξέφραζε τον θρίαµβο της πολιτικής επί της οικονοµίας, έναν θρίαµβο που έχει έκτοτε ανατραπεί. Γεγονός είναι όµως, ότι οι πολιτικές και οι θεσµοί που εγκαθιδρύθηκαν µεταξύ του 1945 και του 1950 έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα ανθεκτικοί. Από αυτήν την οπτική γωνία, ο Esping-Andersen σωστά επισηµαίνει ότι «το σύγχρονο κοινωνικό κράτος αναφέρεται σε µια παρελθούσα κοινωνική τάξη» 8, αλλά και ο Paul Pierson έχει επίσης ολοφάνερα δίκιο στην κρίση του 5 Gramsci, A., Selections from the Prison Notebooks, Lawrence and Wishart, London, 1971, όπως αναφέρεται στο Clarke, J., ό.π. 6 Clarke, J., ό.π. 7 Ringen, S., The Politics of Possibility: A study in the Political Economy of the Welfare State, Clarendon, Oxford, 1987, όπως αναφέρεται στο Clarke, J., ό.π. 8 Esping-Andersen, G. After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy in Esping- Andersen G. (ed.) Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 1996, σελ. 9

7 Η εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 3 ότι «η κοινωνική πολιτική παραµένει το πιο ανθεκτικό κοµµάτι της µεταπολεµικής εθνικής πολιτικής» 9. Οι παράµετροι που ίσχυαν κατά την εποχή δηµιουργίας της συµφωνίας που οδήγησε στην θεσµοποίηση της κοινωνικής προστασίας στα Ευρωπαϊκά κράτη έχουν υποστεί σήµερα βαθιές µεταβολές. Το πέρασµα από την βιοµηχανική κοινωνία στην µεταβιοµηχανική και το µοντέλο της οικογένειας του εργαζόµενου άνδρα που αντικαταστάθηκε από νέες µορφές οικογένειας (µονογονεϊκή οικογένεια, οικογένεια µε δυο εργαζόµενα µέλη), το δηµογραφικό πλαίσιο που περιορίζει την αναλογία µεταξύ εργαζοµένων και συνταξιούχων και η γυναικεία εργασία, η αυξηµένη και µακροχρόνια ανεργία, οι µεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και η ανάπτυξη καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισµού αλλά και η οικονοµική παγκοσµιοποίηση και η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συνιστούν αντιφάσεις προς το οικοδόµηµα της κοινωνικής προστασίας όπως αυτό θεσµοποιήθηκε στις δεκαετίες µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο και ωθούν τα εθνικά συστήµατα κοινωνικής προστασίας προς µεταρρυθµίσεις και αλλαγές, στόχος των οποίων είναι η προσαρµογή στα νέα δεδοµένα. Η µελέτη των µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι παρά την ανησυχητική συζήτηση σχετικά µε την «κρίση» του κοινωνικού κράτους, οι αλλαγές που γίνονται είναι σε µεγάλο βαθµό αποσπασµατικές και έχουν περισσότερο τη µορφή κινήσεων προσαρµογής στα νέα δεδοµένα, παρά µιας ριζικής συστηµικής αλλαγής. εδοµένου όµως ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το κοινωνικό κράτος δηλαδή οι πολιτικές και οι δικαιικοί κανόνες που το ορίζουν- είναι αυτό που δηµιουργεί τις µορφές θεσµοποίησης της κοινωνικής προστασίας, µικρές µεταρρυθµίσεις σε σηµαντικά πεδία ενδέχεται να αποτελούν εν δυνάµει µοχλούς σηµαντικών θεσµικών αλλαγών σε βάθος χρόνου. Υπό αυτό το πρίσµα, ενώ η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δηµιούργησε µια θεσµική ασυµµετρία ανάµεσα στις πολιτικές που προωθούν την αποδοτικότητα της αγοράς και τις πολιτικές που προωθούν την κοινωνική προστασία και την ισότητα και καθώς είναι φανερό ότι για την επίτευξη της ολοκλήρωσης αυτής είναι απαραίτητο ένα µέτρο συντονισµού στην κοινωνική προστασία των διαφορετικών εθνικών κρατών έτσι ώστε να µην αποτελέσει πηγή δυσλειτουργιών για την ενιαία αγορά, η προσεχτική παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την κατεύθυνση που παίρνουν οι εθνικές 9 Pierson, P., Dismantling the Welfare State, Edward Elgar, Cheltenham, 1994, σελ. 179, όπως αναφέρεται στο Wilding, P., The Welfare State , paper for the Political Studies Association

8 Η εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 4 µεταρρυθµίσεις, µέσω ενός νέου εργαλείου διακυβέρνησης, της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού, έχει ως ρεαλιστικό στόχο την επίτευξη µιας µορφής σύγκλισης σε θέµατα που αφορούν την κοινωνική πολιτική. 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη Στη δεκαετία του 1960 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970, το κοινωνικό κράτος θεωρήθηκε η απάντηση στα νέα κοινωνικά προβλήµατα που προήλθαν από την εκβιοµηχάνιση, την αστικοποίηση, τις δηµογραφικές µεταβολές και την ωρίµανση της καπιταλιστικής οικονοµίας. Η οικονοµική ύφεση των µέσων της δεκαετίας του 1970 και µια επανεµφάνιση (νέο-)µαρξιστικών και (νέο-)φιλελεύθερων απόψεων 10 προκάλεσε µια απαισιόδοξη οπτική όσον αφορά τις πιέσεις που δέχονται τα κοινωνικά κράτη, αλλά και όσον αφορά την ικανότητά τους να χειριστούν τις πιέσεις αυτές. Εκείνη την εποχή, τα κοινωνικά κράτη εθεωρείτο ότι βρίσκονταν σε κρίση για διάφορους λόγους, κυρίως εξαιτίας αντιφατικών στόχων, της ανάγκης δηλαδή να διατηρήσουν υψηλά τα δηµόσια έσοδα µέσω της φορολογίας, ενώ ταυτόχρονα θα είχαν την στήριξη των εκλογικών σωµάτων. Οι συνέπειες της κρίσης έγιναν επίσης αισθητές µε την οικονοµική αστάθεια, την πολιτική αδυναµία ελέγχου, και την µειούµενη κοινωνική αλληλεγγύη στην οικογένεια και στους κοινωνικούς θεσµούς. Πιστευόταν ευρέως ότι οι εξωτερικές πιέσεις που ακολούθησαν την οικονοµική ύφεση της δεκαετίας του 1970 θα πυροδοτούσαν τα δοµικά προβλήµατα που ήταν σύµφυτα µε τα δυτικά κοινωνικά κράτη και θα γίνονταν αιτία για ριζικές αλλαγές στα κοινωνικά κράτη αυτά 11. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η άποψη για τις πιέσεις που ασκούνται στα κοινωνικά κράτη προσανατολίστηκε κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες και το θέµα που εµφανίζεται συχνά στη βιβλιογραφία είναι αυτό της υποχώρησης και της αναδόµησης των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας εξαιτίας των πιέσεων αυτών. Επίκεντρο της έρευνας έγινε η επίδραση της οικονοµικής και πολιτικής διεθνοποίησης UK 50 th Annual Conference, London, April 2000, Ιούλιος Kvist, J. and Jaeger, M., Pressures on post-industrial societies: Better is more or less state welfare?, 4 th International Research Conference on Social Security, Social security in a long-life society, International Social Security Association, Antwerp, 5-7 May 2003, Ιούλιος Kvist, J. and Jaeger, M., ό.π.

9 Η εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 5 στην ικανότητα των εθνικών κρατών να εξασφαλίζουν και να ελέγχουν τις οικονοµικές βάσεις τους και την πολιτική τους κυριαρχία. Οι οικονοµικές και πολιτικές πιέσεις που εµφανίζονται συχνά µε την µορφή της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και της πολιτικής ολοκλήρωσης µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούνται τώρα ανεξάρτητες µεταβλητές που επηρεάζουν τις ικανότητες των κοινωνικών κρατών για µεταρρύθµιση και συστηµική αναδόµηση 12. Οι συνέπειες των κοινωνικών και οικονοµικών αλλαγών µέσα στο πεδίο δράσης των κοινωνικών κρατών, στο εσωτερικό δηλαδή των εθνικών κρατών, αποτελούν άλλη µια παράµετρο που έχει σηµαντική επίδραση στην παραδοσιακή κοινωνική προστασία. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόµα και µε την πίεση των µονίµων προβληµάτων της χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης και της υψηλής ανεργίας κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τα Ευρωπαϊκά κοινωνικά κράτη έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικά στην ριζική υποχώρηση. Στο κοµµάτι που ακολουθεί γίνεται µια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των σηµαντικότερων από τους παράγοντες που θεωρείται ότι ασκούν πιέσεις στα συστήµατα κοινωνικής προστασίας. Σαν τέτοιοι αναφέρονται το δηµογραφικό ζήτηµα, οι µεταβολές και διαφοροποιήσεις των βασικών κοινωνικών δοµών, η διάσπαση της κοινωνικής συνοχής, η ανεργία, η µετανάστευση αλλά και η στήριξη του κοινωνικού κράτους από τα εκλογικά σώµατα. Μεγαλύτερη έκταση δίνεται στους παράγοντες της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και της σηµαντικής επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και ασκούν διαφορετικού είδους και έντασης πιέσεις στα διαφορετικά συστήµατα κοινωνικής προστασίας των Ευρωπαϊκών κρατών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παράγοντες που παρουσιάζονται παρακάτω επηρεάζουν αλλά δεν καθορίζουν την πορεία των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, καθώς η πορεία αυτή καθορίζεται σε τελική ανάλυση από τις πολιτικές επιλογές των δηµιουργών πολιτικής. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής δεν είναι προβλήµατα που έχουν µια µόνο βέλτιστη λύση, αλλά η επιλογή της λύσης ορίζεται από τον ιδεολογικό προσανατολισµό και την πολιτική συγκυρία Το δηµογραφικό ζήτηµα Η ανάπτυξη των σύγχρονων µορφών κοινωνικής αλληλεγγύης από το τέλος του 19 ου αιώνα µέχρι σήµερα, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην αλληλεγγύη των γενεών. Κατά 12 ό.π.

10 Η εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 6 συνέπεια, η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος βασίζεται σε µεγάλο βαθµό, µε δεδοµένους τους ρυθµούς µεγέθυνσης της οικονοµίας και παραγωγικότητας της εργασίας, στην ισορροπία της σχέσης ενεργού/ανενεργού πληθυσµού 13. Εποµένως, ένας σηµαντικός για την εξέλιξη των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας παράγοντας φαίνεται να είναι το λεγόµενο δηµογραφικό πρόβληµα, που προκαλείται από τον συνδυασµό χαµηλής γονιµότητας και µεγαλύτερου προσδόκιµου ζωής, στοιχεία που θεωρείται ότι θα αυξήσουν τον λόγο εξαρτώµενων προς εργαζοµένους πιέζοντας τα αναδιανεµητικά (pay-as-you-go) συστήµατα και δηµιουργώντας, ελλείψει µιας δυναµικής οικονοµικής ανάπτυξης, σοβαρές οικονοµικές πιέσεις 14. Από κοινωνικοασφαλιστική άποψη, γήρας είναι η κατάσταση της φυσιολογικής φθοράς των σωµατικών ή πνευµατικών δυνάµεων, που τεκµαίρεται µε την συµπλήρωση ενός ορίου ηλικίας ή παραµονής στην παραγωγική διαδικασία 15. Είναι αποδεκτό από όλους τους ερευνητές ότι η γήρανση του πληθυσµού επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο σύστηµα των κοινωνικών ασφαλίσεων όσο και σε άλλες οικονοµικές µεταβλητές, όπως ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ, η εξέλιξη του εργατικού δυναµικού κ.ά.. Η πλειοψηφία των απόψεων επικεντρώνεται στο γεγονός της αύξησης των συνταξιούχων σε σχέση µε τους ασφαλισµένους, άρα και στην αύξηση των δαπανών του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης παραβλέποντας τόσο την πλευρά των εσόδων όσο και τη γενικότερη κατάσταση στην αγορά εργασίας 16. Η γήρανση του πληθυσµού από µόνη της όµως δεν υπονοεί αυτόµατα την ύπαρξη κρίσης. Το κόστος της γήρανσης εξαρτάται από τη µακροχρόνια αύξηση της παραγωγικότητας. Ο ΟΟΣΑ 17 εκτιµά ότι η αύξηση των πραγµατικών κερδών µε έναν ετήσιο ρυθµό % (ανάλογα µε τη χώρα) αρκεί για να χρηµατοδοτήσει τα πρόσθετα έξοδα συνταξιοδότησης. Από την άλλη πλευρά, δεδοµένου ότι η µεγιστοποίηση της απασχόλησης θα µείωνε αυτοµάτως το λόγο εξάρτησης, µέρος του προβλήµατος έχει τη δυνατότητα να επιλυθεί µέσω πολιτικών αύξησης της απασχόλησης. Ήδη πολλές χώρες σήµερα αναθεωρούν ένα σύστηµα πρόωρης συνταξιοδότησης που ίσχυε από δεκαετίες. Σηµαντικός παράγοντας που αναδεικνύεται εδώ είναι η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, πεδίο στο οποίο 13 Σκουτέλης, Γ.., «Η γήρανση και τα προβλήµατα που δηµιουργεί στην κοινωνική ασφάλιση», Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, Esping-Andersen, G., ό.π., σελ Κρεµαλής, Κ., «ίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», Σάκκουλας, Αθήνα 1985, όπως αναφέρεται στο Σκουτέλης, Γ.., ό.π. 16 Ροµπόλης, Σ.Γ. και Χλέτσος, Μ., «ηµογραφικές εξελίξεις και οικονοµικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσµού στην κοινωνική ασφάλιση», Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, OECD Ageing Populations, OECD, Paris, 1988 όπως αναφέρεται στο Esping-Andersen, G. ό.π.

11 Η εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 7 αναδύεται ο ρόλος της εθνικής κοινωνικής πολιτικής, το εάν δηλαδή η κοινωνική πολιτική ενθαρρύνει την χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την πρόωρη συνταξιοδότηση (όπως στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης) ή την µέγιστη συµµετοχή (όπως στην Σκανδιναβία). Το κοινωνικό κράτος µπορεί να έχει αποφασιστική επέµβαση στο δηµογραφικό γιατί η απασχόληση των γυναικών µαζί µε την αύξηση της γονιµότητας είναι εφικτή αν παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες και γενναιόδωρες δυνατότητες για άδεια από την εργασία, πράγµα που συµβαίνει στην Σουηδία, αλλά όχι στο µεγαλύτερο µέρος της κεντρικής Ευρώπης 18. Φαίνεται λοιπόν ότι µεγάλο µέρος του προβλήµατος θα µπορούσε να επιλυθεί µεσοπρόθεσµα µε πολιτικές αύξησης της συµµετοχής των γυναικών και µακροπρόθεσµα, µε την αύξηση της γονιµότητας. Το µέσον για την εφαρµογή τέτοιων µέτρων δεν είναι η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους αλλά αντίθετα, η επέκτασή του µε µέτρα και υπηρεσίες που θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες να µπουν στην αγορά εργασίας ενώ ταυτόχρονα θα τις ωθήσουν να δηµιουργήσουν οικογένεια Μεταβολές και διαφοροποιήσεις βασικών κοινωνικών δοµών Το θέµα της γυναικείας εργασίας µας φέρνει σε ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο αφορά στα προβλήµατα που προκύπτουν από την αυξανόµενη αναντιστοιχία ανάµεσα στον σχεδιασµό των υπαρχόντων προγραµµάτων και των κοινωνικών απαιτήσεων. Τα ιδανικά και οι πρακτικές του σύγχρονου κοινωνικού κράτους αναδύθηκαν σε σχέση µε µια, λίγο έως πολύ, οµοιογενή βιοµηχανική εργατική τάξη. Το σηµαντικό στοιχείο που υπεισέρχεται εδώ είναι η µετάβαση από την βιοµηχανική στην µεταβιοµηχανική εποχή κατά την οποία η βιοµηχανική παραγωγή αντικαθίσταται από τις υπηρεσίες και πραγµατοποιείται η µετάβαση στην λεγόµενη κοινωνία της γνώσης. Οι συνέπειες των µεταβολών αυτών στη φύση της εργασίας είναι τεράστιες καθώς οι επιχειρήσεις αναδιοργανώνονται σε διαφορετικά διοικητικά σχήµατα και ο ορισµός του εξειδικευµένου και του ανειδίκευτου εργαζόµενου παίρνει διαφορετικό νόηµα. Σηµαντική επίδραση εδώ έχουν και οι νέες τεχνολογίες που αλλάζουν άρδην τις µορφές των θέσεων εργασίας. Ο ΟΟΣΑ εκτιµά ότι 1 στις 10 θέσεις εργασίας στον βιοµηχανικό κόσµο θα εξαφανίζεται κάθε µέρα. Οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας µπορούν να περιµένουν ότι θα αλλάξουν δουλειά τουλάχιστον έξι φορές ή και περισσότερο στην 18 Esping-Andersen, G. ό.π.

12 Η εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 8 εργασιακή τους ζωή 19. Η πολύ µεγαλύτερη διαφοροποίηση του επαγγελµατικού και βιογραφικού κύκλου που χαρακτηρίζει την µεταβιοµηχανική κοινωνία φέρνει µαζί της πιο ετερογενείς ανάγκες και προσδοκίες. Με µεγαλύτερη επαγγελµατική αβεβαιότητα, απαιτήσεις για περισσότερο ευέλικτη προσαρµογή και οικογενειακές δοµές που αλλάζουν (και περιλαµβάνουν την γυναικεία εργασία) οι πολίτες αντιµετωπίζουν πιο διαφοροποιηµένους κινδύνους. Αυτό που προκύπτει είναι η αυξανόµενη δυσαρέσκεια από την έλλειψη ικανότητας του κοινωνικού κράτους να ικανοποιεί τις αναδυόµενες νέες ανάγκες 20. Η παραδοσιακή µορφή της πυρηνικής οικογένειας του εργαζόµενου άνδρα αντικαθίσταται τώρα από µια πλειάδα µορφών που περιλαµβάνουν όχι µόνο έναν αυξανόµενο αριθµό µονογονεϊκών οικογενειών, αλλά κι έναν διογκούµενο αριθµό οικογενειών µε δυο εργαζόµενα µέλη. Τέτοιας µορφής οικογένειες πρέπει να συνδυάσουν την οικογενειακή ζωή µε τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας, λόγος για τον οποίο η ισορροπία µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής θεωρείται ένα θέµα αυξανόµενης σηµασίας που αφορά τα κοινωνικά κράτη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, οι πολιτικές που υποστηρίζουν την παραδοσιακή µορφή της οικογένειας στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη θεωρείται ότι αποτελούν αντικίνητρα για την συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και τον συνδυασµό της συµµετοχής αυτής µε την γονιµότητα. Η Σκανδιναβική πρακτική των καθολικών υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά και ηλικιωµένους πάλι, µπορεί να αποτελεί κίνητρο για την γονιµότητα και ταυτόχρονα την συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά ανάλογα µε την ερµηνεία και τον τρόπο εφαρµογής της- ενδέχεται να εγκυµονεί τον κίνδυνο των σεξιστικά διακριτών αγορών εργασίας και των µειωµένων µισθών για τις γυναίκες 21. Σε γενικές γραµµές, η διαφοροποίηση του βιογραφικού κύκλου και η αποσταθεροποίηση των παλαιών µορφών επαγγελµατικής ζωής και συµµετοχής στην αγορά εργασίας είναι πολύ πιθανόν να πιέσουν για πιο ευέλικτες κοινωνικές πολιτικές. Τα κοινωνικά κράτη µέχρι τώρα λειτουργούν έχοντας υπ όψιν τους παραδοσιακούς κοινωνικούς κινδύνους που σχετίζονται µε την πυρηνική οικογένεια σε µια 19 Commission on Social Justice, Social Justice, Vintage, London, 1994, όπως αναφέρεται στο Wilding, P., The Welfare State , paper for the Political Studies Association UK 50 th Annual Conference, London, April 2000, Ιούλιος Esping-Andersen, G. ό.π., σελ. 9

13 Η εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 9 βιοµηχανοποιηµένη κοινωνία. Με δεδοµένο το αυξανόµενο ποσοστό οικογενειών µη παραδοσιακής µορφής και την αναµενόµενη µελλοντική έλλειψη εργατικού δυναµικού λόγω υπογεννητικότητας, η ανάγκη για εξατοµίκευση της κοινωνικής προστασίας και αύξηση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας έχει αυξηθεί σηµαντικά. Μια µεγάλη πρόκληση λοιπόν για τα κοινωνικά κράτη είναι πλέον ο εκσυγχρονισµός των υπάρχουσας κοινωνικής προστασίας για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την εξατοµίκευση της βιογραφικής πορείας και την αποσταθεροποίηση των οικογενειακών µορφών στις µεταβιοµηχανικές κοινωνίες Η διάσπαση της κοινωνικής συνοχής Οι µεγάλες κοινωνικές αλλαγές, όµως, έχουν ποικίλες πλευρές και εκφράσεις. Ενώ η δηµόσια τάξη, µε την έννοια της κοινωνικής σταθερότητας και της ειρήνης στους δρόµους υπήρξε πάντα προτεραιότητα των δηµοσίων πολιτικών, φαίνεται ότι στην µεταβιοµηχανική εποχή οι δυνάµεις που διατηρούσαν την τάξη µέσω του άτυπου κοινωνικού ελέγχου- έχουν χάσει ανησυχητικά την ισχύ τους. Οι οικογένειες επιτηρούν λιγότερο τα µέλη τους, η κοινότητα έχει πάψει να είναι αποτελεσµατικός οργανισµός κοινωνικού ελέγχου, η θρησκεία έχει πάψει να έχει σηµαντική επίδραση στην συµπεριφορά των περισσοτέρων (µε την εξαίρεση µιας µικρής µειοψηφίας). Η κληρονοµιά της διατήρησης της τάξης που µας άφησε η προ-βιοµηχανική εποχή έχει πλέον εξαντληθεί 23. Από την άλλη πλευρά, στα πλαίσια της εµφάνισης των νεοφιλελεύθερων τάσεων που ακολούθησε την απονοµιµοποίηση του Κεϋνσιανικού µοντέλου λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας της δεκαετίας του 1970, επακολούθησε µια τάση ιδιωτικοποίησης προβληµάτων που από τη φύση τους είναι κοινωνικά και µείωσης των εξωοικονοµικών περιορισµών πάνω στο ιδιωτικό κεφάλαιο, που εκφράστηκε µε την έννοια του «ελάχιστου κράτους». Η τάση αυτή γίνεται αντιληπτή σε χώρους όπως το οικονοµικό, το εργατικό και το κοινωνικό δίκαιο, δεν έχει όµως ανάλογες προεκτάσεις στο επίπεδο των κατασταλτικών µηχανισµών, όπου ο κρατισµός αναδεικνύεται ισχυρότερος σε σχέση µε το παρελθόν. Το «ελάχιστο κράτος» διατηρεί 21 Gupta, N., Oaxaca, R., and Smith, N., Swimming Upstream, Floating Downstream: Trends in the U.S. and Danish Gender Wage Gaps, CLS Working Paper, 01-06, 2001, όπως αναφέρεται στο Kvist, J. and Jaeger, M., ό.π. 22 Kvist, J. and Jaeger, M., ό.π. 23 Wilding, P., The Welfare State , paper for the Political Studies Association UK 50 th Annual Conference, London, April 2000, Ιούλιος 2004

14 Η εξέλιξη των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 10 ακέραιο έναν πυρήνα καταναγκασµού 24. Σε µια κοινωνία όπου το φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού και η φτώχεια αποτελούν ήδη µείζονα προβλήµατα κοινωνικής συνοχής, µια τέτοια τάση µείωσης του κοινωνικού κράτους, σε συνδυασµό µε την διατήρηση στο ακέραιο του κατασταλτικού κράτους θα δηµιουργούσε τη βάση για διατάραξη της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, λόγω της δοµικής αδυναµίας της αστικής δηµοκρατίας να εγγυηθεί και να σταθεροποιήσει τη συγκατάθεση των κυριαρχούµενων τάξεων προς τις µορφές άσκησης της πολιτικής και κοινωνικής εξουσίας ή να αποτρέψει την έµπρακτη αµφισβήτησή τους, αδυναµίας που είναι συνδεδεµένη µε την κατάρρευση των παροχικών µηχανισµών του κοινωνικού κράτους και την αναποτελεσµατική κρατική διαχείριση της οικονοµικής κρίσης 25. Αν δεν επιχειρηθεί η διατήρηση του κοινωνικού ελέγχου που ασκεί η ίδια η παροχή κοινωνικής προστασίας, η διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης θα αποδειχθεί ακριβότερη και σε άµεσες δαπάνες, αλλά και σε απώλεια πιθανών επενδύσεων, καθώς η πολιτική σταθερότητα και η κοινωνική ειρήνη αποτελούν πόλο έλξης των επενδυτών Ανεργία Η ανεργία φέρεται να αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα βάρη στον κοινωνικό προϋπολογισµό. Ο Vic George 26 αναφερόµενος στο θέµα της αυξανόµενης ανεργίας σε σχέση µε την ΕΕ το ονοµάζει «η πιο προφανής και η πιο ισχυρή οικονοµική πίεση για αύξηση των κοινωνικών δαπανών σήµερα». Αντιθέτως µε ό,τι συνέβαινε σε παλιότερες εποχές υψηλής ανεργίας, η Κεϋνσιανικού τύπου επεκτατική οικονοµική πολιτική δεν αποτελεί σήµερα επιλογή, εξαιτίας των περιορισµών που έχουν επιβληθεί από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις χώρες της ΟΝΕ και γενικότερα εξαιτίας των υψηλών εθνικών χρεών. Η ανεργία και ιδιαίτερα η αυξηµένη και µακροχρόνια ανεργία αποτελεί πρόβληµα δυσεπίλυτο µε απλή χρήση παθητικών µέτρων για την αντιµετώπισή της, πράγµα που σηµαίνει ότι το κοινωνικό κράτος θα πρέπει να συνδεθεί ιδιαίτερα µε θέµατα απασχόλησης, πορεία που έχει ήδη αρχίσει και αποτελεί πηγή αύξησης των κοινωνικών δαπανών δεδοµένου ότι απαιτεί δοµές διαφορετικές από τις παραδοσιακές και νέους σχεδιασµούς. Η έµφαση εδώ δίνεται σε ενεργητικά µέτρα κατά 24 Κοντιάδης, Ξ.Ι., «Όψεις αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη. Σύγχρονες τάσεις και προσαρµογή της Ελληνικής ιοίκησης», Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1997, σελ ό.π. 26 George, V., The Demand for Welfare in V. George and Peter Taylor-Gooby European Welfare Policy, Macmillan, London, 1996, όπως αναφέρεται στο Wilding, P., ό.π.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract Περίληψη Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι μια πρώτη προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτή εξελίσσεται κάτω από την επίδραση των πρόσφατων δημογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ Ασημάκης Ταμουραντζής arkad@ath.forthnet.gr Περίληψη Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο της μετανάστευσης απασχολεί για πάρα πολλές δεκαετίες την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια είναι τα άτομα εκείνα που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Κωνσταντίνος Γ. Κούγιας* Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Κείµενο Πολιτικής PP 13 / Απρίλιος 2010 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση; Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» Τελική Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» Τελική Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι.Α.Π.Α.. Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου υναµικού Πάντειο Πανεπιστήµιο ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» Τελική Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 29 Η πολιτική οικονοµία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός µισθός στην Ελλάδα

Μελέτες (Studies) / 29 Η πολιτική οικονοµία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός µισθός στην Ελλάδα Μελέτες (Studies) / 29 Η πολιτική οικονοµία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός µισθός στην Ελλάδα ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-52-4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Περίληψη Η επιβίωση της χώρας μας και η σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΝΙΚΗΣ ή η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας Σοφία Μιχαλάκη και Κυριάκος Φιλίνης Copyright 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα αντιμετωπίζουν,

Στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα αντιμετωπίζουν, Διδακτορική Έρευνα Doctoral Research Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2008 3 (2),153-168 Social Cohesion and Development 2008 3 (2),153-168 Όψεις των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999.

Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1995-1999. ΤΟΠΟΣ 18-19/2002 ΑΡΘΡΑ: Α. ΡΟΒΟΛΗΣ Νέα οικονομική γεωγραφία και άλλες (ξεχασμένες;) εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις: Αναζητώντας ένα θεωρητικό πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης του χώρου. Ι. ΨΥΧΑΡΗΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα