ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο"

Transcript

1 ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3371/2005 ν λνκνζέηεο, επηηξεπηώο θαηά ην άξζξν 22 παξ. 5 Σπλη., επέιεμε ην νξγαλσηηθό ζρήκα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηελ ππνρξεσηηθή επηθνπξηθή θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ αληίθεηληαη ζην άξζξν 12 Σπλη. ή ην άξζξν 11 ΕΣΔΑ, δηόηη νη αζθαιηζκέλνη ησλ πθηζηάκελσλ αιιεινβνεζεηηθώλ ηακείσλ ππάγνληαη κελ ππνρξεσηηθώο ζην ΕΤΑΤ, ηα ηακεία όκσο απηά νύηε δηαιύνληαη νύηε αθαηξείηαη ε πεξηνπζία ηνπο. Υπό ηα δεδνκέλα απηά, νύηε ε αξρή ηεο πξνζηαηεπόκελεο εκπηζηνζύλεο νύηε ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο παξαβηάδεηαη (κεηνς.). Εμάιινπ, νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο δελ αληίθεηληαη ζηε ζπκβαηηθή ειεπζεξία, θαζόζνλ δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ νξίσλ ηεο έλλνηαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο νύηε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο (κεηνς.). Τέινο, δελ ηίζεηαη δήηεκα παξαβίαζεο ησλ θαλόλσλ ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο. [ ] 2. Δπεηδή, κε ηελ αίηεζε απηή δεηείηαη ε αθχξσζε ηνπ π.δ. 209/2006 «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ δηαρείξηζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ζεκάησλ Σακείσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ην Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ)» (ΦΔΚ Α 209/ ). Σν δηάηαγκα απηφ εθδφζεθε θαη επίθιεζε ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 62 παξ.6 ηνπ λ. 3371/2005. Με ην ελ ιφγσ δηάηαγκα θαζνξίζζεθαλ ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ πάζεο θχζεσο ππνζέζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ απφ ην ΔΣΑΣ (άξζξν 2) θαη ε δηαδηθαζία απνλνκήο αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ απφ απηφ (άξζξν 3). [ ] 7. Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Ζ ηνπ λ. 3371/2005 «Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 178/ ) ξπζκίδνληαη ζέκαηα αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 57 ηνπ απηνχ Ν. 3371/2005 πξνβιέθζεθε ε ππαγσγή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ - Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΗΚΑ-ΔΣΑΜ) κέρξη , εθφζνλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή ηα ηακεία επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ λ. 2076/1992 ζα έρνπλ εληαρζεί ζηελ

2 αζθάιηζε ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ). Ζ πξνζεζκία απηή παξαηάζεθε κέρξη ηεο (άξζξν 21 ηνπ Ν.3429/ ΦΔΚ Α 314). Με ην άξζξν 58 ηνπ ίδηνπ Ν. 3371/2005 πξνβιέθζεθε ε ππνρξεσηηθή θαη απηνδίθαηε ππαγσγή ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ζηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθαιίζεσο Μηζζσηψλ (ΔΣΔΑΜ). Πξνβιέθζεθε, επίζεο, ε ππαγσγή ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ απηνχ Σακείνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ησλ ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ησλ αλσηέξσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κεηά ηε δηάιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηα θαηαζηαηηθά ησλ ηακείσλ. Ο ρξφλνο αζθαιίζεσο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηακεία ινγίδεηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΔΣΔΑΜ (παξ. 3). Ό,ηη ζρεηίδεηαη κε εηζθνξέο, πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδνηήζεσο, θαζνξηζκφ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη αλαθαζνξηζκφ απηψλ δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ ΔΣΔΑΜ (παξ. 2-7). Σν άξζξν 59 ηνπ απηνχ Ν. 3371/2005 ξπζκίδεη ηελ νηθνλνκηθή θάιπςε ηεο επηβαξχλζεσο ηνπ ΔΣΔΑΜ κεηά απφ εηδηθή νηθνλνκηθή κειέηε. Με ην άξζξν 60 ηνπ ίδηνπ Ν. 3371/2005 ηδξχεηαη ην Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΔΣΑΣ), ην νπνίν είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη έρεη έδξα ηελ Αζήλα. Καηά ην άξζξν 61 ηνπ Ν. 3371/2005 ζθνπφο ηνπ ΔΣΑΣ είλαη: α) ε θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο ησλ πνζψλ ησλ ζπληάμεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπληάμεσο κε βάζε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΔΣΔΑΜ θαη ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηακείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα φζνπο έρνπλ αζθαιηζζεί ζε απηά κέρξη , β) ε θαηαβνιή ησλ πνζψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπζηήκαηα πξνζπληαμηνδνηήζεσο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο κέρξη αζθαιηζκέλνπο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε απφ ην ΗΚΑ - ΔΣΑΜ θαη ην ΔΣΔΑΜ, γ) ε θαηαβνιή πξφζζεηεο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηα ελ ιφγσ ηακεία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κέρξη ηελ ππαγσγή ηνπο ζην ΔΣΑΣ, γηα ην νπνίν έρνπλ θαηαβάιεη πξφζζεηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απφ εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ΔΣΔΑΜ, δ) ε είζπξαμε εηζθνξψλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδφηε, ε) ε απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ πνπ δηθαηνχηαη ην πξνζσπηθφ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ην ΔΣΑΣ, ζη) ε ιεηηνπξγία σο θνξέα ζχλδεζεο θαη δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηνπ ΔΣΑΣ, ηνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ θαη ηνπ ΔΣΔΑΜ θαη δ) (πεξίπησζε, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 26 παξ. 2 ηνπ λ. 3455/ ΦΔΚ Α 84) ε παξνρή ζπληάμεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο δεπηεξεχνληνο ηακείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην πξνζσπηθφ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ππάγεηαη ζην ΔΣΑΣ γηα ηε δεπηεξεχνπζα απηή 2

3 επηθνπξηθή αζθάιηζε θαη εμαηξείηαη απφ ηελ αζθάιηζε ζην ΔΣΔΑΜ. Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 62 ηνπ λ. 3371/2005 νξίδνληαη ηα εμήο: «1. ηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΣΑΣ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ λ. 2076/1992 θαη αζθαιίδνληαη γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο κεηά ηε δηάιπζε ηνπο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ επφκελε παξάγξαθν. 2. Ζ ππαγσγή ζην ΔΣΑΣ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ αίηεκα ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, εξγνδφηε ή εξγαδνκέλσλ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΣΑΣ κεηά ηε δηάιπζε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ..., ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ηα θαηαζηαηηθά ησλ νηθείσλ ηακείσλ. ε πεξίπησζε πνπ ζηελ αζθάιηζε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ ή θιάδσλ ή ελψζεσλ πξνζψπσλ ή εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ ππάγεηαη ην πξνζσπηθφ πεξηζζφηεξσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη δπλαηή ε απνρψξεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ην ηακείν πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην ΔΣΑΣ. Σν πνζφ ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ ηακείνπ πξνζδηνξίδεηαη κεηά εθπφλεζε εηδηθήο νηθνλνκηθήο κειέηεο. 3. Σν ζχλνιν ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ ή ησλ θιάδσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο απηψλ πεξηέξρεηαη ζην ΔΣΑΣ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή θφξνπ, ηέινπο ή δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α. ή άιισλ πξνζψπσλ Δάλ δελ απνθαζηζζεί ε δηάιπζε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ ή ησλ θιάδσλ ζχληαμεο ησλ αλσηέξσ ηακείσλ ή ελψζεσλ πξνζψπσλ ή εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη πξνθχςνπλ δηθαζηηθέο αληηδηθίεο κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ησλ ηδησηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη, ην ΔΣΑΣ, κε αίηεκα ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ εξγνδφηε ή ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηνπ ηακείνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ έλαξμε ησλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, αλαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε θαη δηαρείξηζε ησλ θάζε θχζεσο ππνζέζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ησλ νηθείσλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζηηθά ή ζπληαμηνδνηηθά ηνπο δεηήκαηα, φπσο είζπξαμε εηζθνξψλ ή απνλνκή θαη θαηαβνιή ζπληάμεσλ. ε θακία πεξίπησζε ζην ΔΣΑΣ δελ αλαηίζεληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε δηθαζηηθέο αληηδηθίεο, πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ησλ ηδησηηθψλ ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη. ηελ πεξίπησζε απηή ην ηακείν δελ δηαιχεηαη νχηε ζίγεηαη ε πεξηνπζία ηνπ. Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πξνο ην ΔΣΑΣ ην πνζφ δαπάλεο πνπ ηνπ αλαινγεί. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο πξνζδηνξίδεηαη κεηά απφ εηδηθή νηθνλνκηθή κειέηε, ε νπνία αλαηίζεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη εθπνλείηαη κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ αλάζεζε ηεο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη 3

4 Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, κεηά γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (.Κ.Α.), θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο δηαρείξηζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ζεκάησλ, ν ηξφπνο θαηαλνκήο ρξνληθά ηνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο πνπ ζα θαηαβάιιεη ν εξγνδφηεο θαη θάζε ζέκα αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ε δηαρείξηζε θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, θαζψο θαη ε είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθείν ηακείν ή έλσζε πξνζψπσλ ή εηδηθφ ινγαξηαζκφ. 7. Δάλ ην αξκφδην φξγαλν ελφο απφ ηα κέξε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 έρεη ππνβάιεη ή ππνβάιεη κνλνκεξψο αίηεκα γηα ππαγσγή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην ΔΣΑΣ, ην Σακείν δεηά εγγξάθσο ηε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ηνπ εηέξνπ κέξνπο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αξλεηηθήο γλψκεο ή γλψκεο ππφ επηθχιαμε, θαζψο θαη κε ππνβνιήο απηήο εληφο κελφο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6. ηελ πεξίπησζε απηή ή ηεο ππνβνιήο ζχκθσλεο γλψκεο θαη εθφζνλ ην αίηεκα ππνβιεζεί έσο ηελ , πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57, ηεο άλσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ιακβαλνκέλεο ππφςε κφλν γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ζην ΗΚΑ θαη ζην ΔΣΑΣ. 8. Δθεμήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη εηδηθέο νηθνλνκηθέο κειέηεο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 6 θαηαξηίδνληαη πξηλ απφ ηελ εμέηαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αηηήκαηνο ππαγσγήο ζην ΔΣΑΣ. 9. Πηζησηηθφ ίδξπκα, ηνπ νπνίνπ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, κπνξεί θαηά παξέθθιηζε ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ λα απνηππψζεη ζηηο ηξηκεληαίεο ή εμακεληαίεο ή εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο 2005 ην εθηηκψκελν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο ππαγσγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. Ζ πξνζεζκία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2005 παξαηείλεηαη κέρξη ηελ γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ [νη παξ. 7 θαη 8 πξνζηέζεθαλ, κε αλαξίζκεζε ηεο παξ. 7 ζε 9, κε ην άξζξν 26 παξ. 3 ηνπ λ. 3455/2006, ΦΔΚ Α 84/ ]. Με ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 3371/2005 θαζνξίζζεθαλ νη πφξνη ηνπ ΔΣΑΣ θαη κε ην άξζξν 64 θαζνξίζζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο απηνχ. Αθνινχζεζε ε έθδνζε ηνπ πξνζβαιιφκελνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο θαη επίθιεζε ηεο αλσηέξσ εμνπζηνδνηηθήο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 6 ηνπ λ. 3371/2005. Με ην δηάηαγκα απηφ θαζνξίζζεθαλ ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ πάζεο θχζεσο ππνζέζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ απφ ην ΔΣΑΣ (άξζξν 2) θαη ε δηαδηθαζία απνλνκήο αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ απφ απηφ (άξζξν 3). 8. Δπεηδή, νη αλσηέξσ δηαηάμεηο αθνξνχλ ζηα αιιεινβνεζεηηθά ηακεία ησλ ηξαπεδψλ, ηα νπνία είλαη αζθαιηζηηθνί θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνηθίιεο κνξθήο (λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελψζεηο 4

5 πξνζψπσλ ή ζχλνια πεξηνπζηψλ), νη νπνίνη ζπλεζηήζεζαλ κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη νη νπνίνη παξέρνπλ επηθνπξηθή αζθάιηζε ζηνπο ηξαπεδνυπαιιήινπο θαηφπηλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ή ζπιινγηθψλ ελνρηθψλ ζπκθσληψλ. Δμάιινπ, ν λνκνζέηεο ηα ηακεία, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ ηδησηηθή βνχιεζε, άιινηε κελ ηα αλήγαγε ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (λ.π.δ.δ.) (άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ λ. 1495/ ΦΔΚ Α 464), άιινηε δε, ρσξίο λα ηα αλαγάγεη ζε λ.π.δ.δ. ηα αληηκεηψπηζε σο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, νκνιφγνπο πξνο ηνπο θνξείο ηεο δεκνζίαο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο. Δλδεηθηηθψο κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 1405/1983 (ΦΔΚ Α 180), ηα ηακεία απηά εληάζζνληαη ζην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ηεο δηαδνρηθήο αζθαιίζεσο, εηο ην νπνίν κεηέρνπλ ηζνηίκσο κε ηνπο θνξείο πνπ είλαη λ.π.δ.δ., κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 1902/1990 (ΦΔΚ Α 138) θαζηεξψλνληαη εληαίνη θαλφλεο, σο πξνο ην φξην ειηθίαο ζπληαμηνδνηήζεσο θαη ηνλ ρξφλν ζεκειηψζεσο ζπληάμεσο γήξαηνο ησλ αζθαιηδνκέλσλ ζε απηά κε ην άξζξν 18 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ηα πξφζσπα πνπ αζθαιίδνληαη ζηα ηακεία απηά εμαηξνχληαη απφ ηελ αζθάιηζε ζην ΗΚΑ-ΣΔΑΜ θαη κε ην άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ λ. 2084/1992 (ΦΔΚ Α 165), ηα ελ ιφγσ ηακεία ζεσξνχληαη θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο. Με ηνπο λφκνπο απηνχο, κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ηεο Υψξαο, εηζάγνληαη εληαίνη θαλφλεο, νη νπνίνη ηζρχνπλ ηφζνλ γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ είλαη λ.π.δ.δ., φζν θαη γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ είλαη λ.π.η.δ., φπσο είλαη ηα αιιεινβνεζεηηθά ηακεία ησλ ηξαπεδψλ. 9. Δπεηδή, εμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ 3371/2005, κε ηηο πξνεθηεζείζεο ξπζκίζεηο ν λνκνζέηεο απέβιεςε ζηελ επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ, θαζνιηθνχ θαη ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθέο αζθαιίζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, νχησο ψζηε ε επηβαιιφκελε απφ ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο θξαηηθή κέξηκλα γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ λα κελ ππνιείπεηαη ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ ινηπψλ εξγαδνκέλσλ. Σελ λνκνζεηηθή απηή παξέκβαζε ππαγφξεπζε, θαηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ε αλάγθε άξζεσο ηεο παζνγέλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, ραξαθηεξηζηηθφηεξε δε έθθξαζε ηεο παζνγέλεηαο απηήο είλαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ ζε πνιινχο θνξείο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο δηέπεηαη απφ δηθφ ηνπ θαζεζηψο, ε απνθαηάζηαζε ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ θαη κεηαμχ απηψλ θαη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ κηζζσηψλ, ν ζεβαζκφο θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαη ε εγθαζίδξπζε φξσλ ηζνηηκίαο κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη απνθπγήο ηνπ κεηαμχ απηψλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Δμ 5

6 άιινπ, θαηά ηελ ίδηα εηζεγεηηθή έθζεζε, ν ιφγνο αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ησλ ηξαπεδψλ επηδεηλψλεηαη ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ πνπ έρνπλ επηβάιιεη, ελ ηνηο πξάγκαζη, ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νη ζπλζήθεο ηνπ δηεζλνχο εληφλνπ αληαγσληζκνχ. Ζ επηδείλσζε απηή, ζην πιαίζην ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο, ην νπνίν ηζρχεη ζε φια ηα ηακεία αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Υψξαο, ζέηεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ησλ ηακείσλ απηψλ. Ο κφλνο δε ηξφπνο αληηκεησπίζεσο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ζε επξχηεξεο νκάδεο αζθαιηζκέλσλ. ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη σο πεξαηηέξσ ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ν νπνίνο επέβαιε ηηο πην πάλσ ξπζκίζεηο, φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ αλαιάβεη, ζχκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ην πξνζσπηθφ ηνπο, λα αζθνχλ ζπγρξφλσο θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, θαιχπηνληαο ηα ειιείκκαηα ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, ζηηο πεξηπηψζεηο δε απηέο, νη ξφινη επηρεηξεκαηία θαη θνξέα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ζπγρένληαη. Σνχην δε δηφηη νη ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ησλ ηακείσλ απηψλ ζηεξίδνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζε πξνγξάκκαηα πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, δειαδή έρνπλ σο βάζε αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε, ελ πξνθεηκέλσ ησλ ηξαπεδψλ, δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ θαηαβνιή ηεο ζπκπεθσλεκέλεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο, φπσο ηζρχεη ζηα πξνγξάκκαηα πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, αιι εθηείλνληαη θαη ζηελ θάιπςε νπνηνπδήπνηε ειιείκκαηνο, πξνθεηκέλνπ νη εξγαδφκελνη λα ιακβάλνπλ ηηο ζπκθσλεζείζεο αζθαιηζηηθέο παξνρέο. Δμάιινπ, θαηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ε ξχζκηζε ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 62 απνβιέπεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ αγψλσλ γηα ηελ ιχζε ή κε ησλ ζπκθσληψλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2992/2002, ν νπνίνο εθδφζεθε ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ 1606/2002 Καλνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο «Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ» (E.E.E. L 243/1) θαη ηνλ Καλνληζκφ 1725/2003 ηεο Δπηηξνπήο ηεο «Γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» (E.E.E. L 261/1) ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) ηνπ Οξγαληζκνχ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, φπσο είλαη θαη νη ηξάπεδεο, ππνρξενχληαη απφ ην έηνο 2005 λα εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηδίσο ην Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19, ην νπνίν επηβάιιεη ηελ αθξηβή ινγηζηηθή απνηχπσζε φισλ ησλ παξνρψλ ηνπ εξγνδφηε πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ (εκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο 6

7 θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, κειινληηθά πξνγξάκκαηα παξνρψλ κεηά ηελ απαζρφιεζε) θαη, ηνηνπηνηξφπσο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ, κε βάζε ηδησηηθέο ζπκθσλίεο, θαιχπηνπλ ηα ειιείκκαηα ησλ ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ππνρξεψλνληαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απηέο σο ππνρξεψζεηο πξνο νπνηαδήπνηε ηδησηηθή αζθάιηζε, ηνχην δε έρεη σο ελδερφκελν λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν παζεηηθφ θαη ρακειφηεξνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ππνρξεψζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ αζθαιίδνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζην ΔΣΔΑΜ αληηκεησπίδνληαη σο ππνρξεψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ζηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ θαιχπηνπλ απηά ηα ίδηα ηα ειιείκκαηα ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, νη ίδηεο ππνρξεψζεηο ρξεψλνληαη ζηνλ εξγνδφηε - πηζησηηθφ ίδξπκα. 10. Δπεηδή, απφ ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη νη θιάδνη ζχληαμεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θχξηαο αζθάιηζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ εληάζζνληαη ζην ΗΚΑ - ΔΣΑΜ εληφο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζε απηέο ρξφλνπ, εθφζνλ, ελ ησ κεηαμχ, ηα επηθνπξηθά ηακεία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ελ ιφγσ ηδξπκάησλ έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΣΑΣ, κεηά ηε δηάιπζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηακείσλ απηψλ. Πεξαηηέξσ, απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΔΣΔΑΜ ππάγνληαη: α) νη ηξαπεδηθνί ππάιιεινη, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη ζηηο ηξάπεδεο απφ θαη β) νη αζθαιηζκέλνη θαη ζπληαμηνχρνη ησλ πην πάλσ ηακείσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηα ηακεία απηά ζα έρνπλ δηαιπζεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ηα θαηαζηαηηθά ηνπο. Ζ ππαγσγή ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ζην ΔΣΔΑΜ δελ ζίγεη ηνπο εμ απηψλ ήδε ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο κέρξη αζθαιηζκέλνπο, δηφηη απηνί ζα ιακβάλνπλ κελ ηελ επηθνπξηθή ζχληαμε ηνπ ΔΣΔΑΜ, ε νπνία ζα ππνινγίδεηαη, θαηά ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο (άξζξν 58 παξ. 4), ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ, πιελ ν λένο αζθαιηζηηθφο θνξέαο (ΔΣΑΣ) αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη ηε δηαθνξά ησλ πνζψλ ησλ ζπληάμεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ κε βάζε ηελ λνκνζεζία ηνπ ΔΣΔΑΜ θαη ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ κε βάζε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ. Σνχην δελ ηζρχεη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηα ηακεία ηξαπεδνυπαιιήισλ απφ , νη νπνίνη ζα ιακβάλνπλ θαη απηνί επηθνπξηθή ζχληαμε απφ ην ΔΣΔΑΜ, φκσο, πξνβιέπεηαη απιψο ε θαηαβνιή πξφζζεηεο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κέρξη ηελ ππαγσγή ηνπο ζην ΔΣΑΣ, εθφζνλ είραλ θαηαβάιεη ζηα ηακεία ηνπο εηζθνξέο πςειφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία ηνπ ΔΣΔΑΜ. ηελ πεξίπησζε ηεο δηαιχζεσο ηνπ αιιεινβνεζεηηθνχ ηακείνπ θαη ππαγσγήο ηνπ ζην ΔΣΑΣ, ην ζχλνιν ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ πεξηέξρεηαη ζην ΔΣΑΣ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή θφξνπ, ηέινπο ή 7

8 δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ΟΣΑ ή άιισλ πξνζψπσλ (άξζξν 62 παξ. 3). Δμ άιινπ, θαηά ηελ έλλνηα, πξνερφλησο, ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Ν. 3371/2005, ζε πεξίπησζε πνπ ηα κέξε, ηξάπεδεο θαη ηξαπεδνυπάιιεινη, δελ ζπκθσλήζνπλ ζηε ιχζε ησλ ζπκβάζεσλ, απφ ηηο νπνίεο δεζκεχνληαη, σο θαη ζηελ θαηάξγεζε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ θαη πξνθχςεη ζρεηηθή δηθαζηηθή δηέλεμε, ην ΔΣΑΣ, κεηά απφ αίηεκα ελφο ησλ κεξψλ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ αιιεινβνεζεηηθνχ ηακείνπ, θαζίζηαηαη αξκφδην γηα ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ, ηελ ρνξήγεζε θαη ηελ απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ θαη, γεληθφηεξα, ηελ δηεθπεξαίσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ δεηεκάησλ ηνπ αιιεινβνεζεηηθνχ ηακείνπ. Όπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ νηθεία δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Ν. 3371/2005, ζηελ πεξίπησζε απηή ην ηακείν νχηε δηαιχεηαη, νχηε ζίγεηαη ε πεξηνπζία ηνπ, ελψ νπδεκία αλάκεημε έρεη ην ΔΣΑΣ ζηηο δηθαζηηθέο αληηδηθίεο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην έλα απφ ηα κέξε ππνβάιεη κνλνκεξψο αίηεκα ππαγσγήο ηνπ πξνζσπηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην ΔΣΑΣ θαη ην άιιν κέξνο δελ δηαηππψζεη αλεπηθπιάθησο ζεηηθή γλψκε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο. Πξνδήισο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ απηνχ άξζξνπ 62 ηνπ Ν. 3371/2005 ε αλάιεςε απφ ην ΔΣΑΣ ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ ηακείσλ έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη δηαξθεί κέρξη ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο γηα ηελ θαηάξγεζε ή κε ησλ ηακείσλ. 11. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη φηη κε ηελ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ απφ ην ΔΣΑΣ θαη κάιηζηα γηα άγλσζην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο είλαη άγλσζηνο ν ρξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ επίιπζε ησλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, σο πξνο ηελ δηάιπζε ή κε ησλ αλσηέξσ ηακείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξεσηηθή έληαμή ηνπο ζε απηφ, παξαβηάδεηαη ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο. 12. Δπεηδή, ζην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη: «Σν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο λφκνο νξίδεη». Με ηε δηάηαμε απηή ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο πεξηέβαιε κε ζπληαγκαηηθφ θχξνο ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο κε γλψκνλα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε νιφθιεξνπ ηνπ εξγαδφκελνπ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη αλέζεζε ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ν νπνίνο θαηά ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ έρεη επξεία εμνπζία γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ, ππνθείκελνο κφλν ζε πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ άιιεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο (2180/2004 Οινκ.). Ζ κφλε δέζκεπζε πνπ επέβαιε ε πην πάλσ ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ κνξθή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα 8

9 εθεί φπνπ ν λφκνο θαζηεξψλεη ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζεζπίδεη ηελ ππνρξεσηηθή θαηαβνιή εηζθνξάο είλαη ε παξνρή ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο είηε απφ κφλν ην Κξάηνο, είηε απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηέηνηνη πξάγκαηη ππήξμαλ νη θνξείο απηνί θαηά ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ζηελ Διιάδα (ηδ 5024/1987 Οινκ.). Σν χληαγκα φκσο δελ επέβαιε ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε πεξηνξηζκφ, σο πξνο ηνλ ηξφπν νξγαλψζεσο θαη δηνηθήζεσο ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, δεδνκέλνπ φηη ν λνκνζέηεο είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη ηελ παξνρή ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο απφ ην ίδην ην Κξάηνο ή απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. Σέηνηα δέζκεπζε ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε δελ απνξξέεη νχηε απφ ην πλεχκα ηνπ πληάγκαηνο, νχηε απφ ηηο γεληθέο αξρέο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο (.η.δ 3101/2001 Οινκ.). Δλ πξνθεηκέλσ, κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο νη ηξαπεδνυπάιιεινη ππήρζεζαλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΣΑΣ, ν λνκνζέηεο, ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λ. 3371/2005, απέβιεςε «ζηελ επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ, θαζνιηθνχ θαη ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ζην πξνζσπηθφ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηφζνλ ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, φζνλ θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, νχησο ψζηε ε επηβαιιφκελε απφ ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο θξαηηθή κέξηκλα γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ λα κελ ππνιείπεηαη ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ ινηπψλ εξγαδνκέλσλ». Δπέιεμε δε γηα ην ζθνπφ απηφ ην πξνεθηεζέλ νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην νπνίν, ελφςεη ησλ εθηεζέλησλ, ήηαλ ειεχζεξνο λα επηιέμεη θαη, ζπλεπψο, ν ιφγνο αθπξψζεσο φηη ν λνκνζέηεο, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, θαζηέξσζε ηελ πξνεθηεζείζα ππνρξεσηηθή επηθνπξηθή θνηλσληθή αζθάιηζε γηα ηνπο ηξαπεδνυπαιιήινπο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, είλαη δε, θαηά ην άξζξνλ 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο αδηάθνξνλ, αλ ε ππαγσγή ησλ πην πάλσ εξγαδνκέλσλ ζην ΔΣΑΣ κπνξεί λα είλαη θαη πξνζσξηλή, λα δηαξθεί, δειαδή, φζν δηαξθνχλ νη πξνδηαιεθζείζεο δηθαζηηθέο δηελέμεηο (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 3371/2005). Δμάιινπ, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο θαη ν πεξαηηέξσ ιφγνο αθπξψζεσο πεξί παξαβάζεσο ηεο πην πάλσ ζπληαγκαηηθήο δηαηάμεσο, δνζέληνο φηη κε ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ νη ηξαπεδνυπάιιεινη έρνπλ δχν επηθνπξηθνχο θνξείο αζθαιίζεσο, έλα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη έλα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Σνχην δε δηφηη είλαη αδηάθνξν αλ νη ηξαπεδνυπάιιεινη αζθαιίδνληαη θαη ζε δεχηεξν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, ζηεξηδφκελν κάιηζηα ζηελ ηδησηηθή βνχιεζε, δηφηη ηέηνηνη νξγαληζκνί λαη κελ δελ έρνπλ σο έξεηζκα ην άξζξν 22 παξ 5 ηνπ πληάγκαηνο, δελ απαγνξεχεηαη φκσο απφ ηε ζπληαγκαηηθή απηή δηάηαμε ε χπαξμή ηνπο. 9

10 13. Δπεηδή, πξνβάιιεηαη, πεξαηηέξσ, φηη ε, θαηά ην άξζξν 62 παξ. 6 ηνπ λ. 3371/2205, ππαγσγή ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ζην ΔΣΑΣ γίλεηαη ρσξίο ηελ πξφβιεςε αλαινγηζηηθήο κειέηεο, αιιά, απιψο, κεηά απφ νηθνλνκηθή κειέηε θαη, ηνηνπηνηξφπσο, παξαβηάδεηαη ε παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ πληάγκαηνο. Σν χληαγκα εγγπάηαη, θαηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα, κε ην άξζξν 22 παξ. 5 ην ζεζκφ ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ησλ εξγαδνκέλσλ, Ο ζεζκφο απηφο δηαζθαιίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία βηψζηκσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη απαηηείηαη λα είλαη νηθνλνκηθά εχξσζηνη γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ, θαηά ην χληαγκα, απνζηνιή ηνπο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο απηήο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο αλσηέξσ ζπληαγκαηηθήο δηαηάμεσο, φηαλ επέξρνληαη λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο, κε ηηο νπνίεο επηβαξχλνληαη νηθνλνκηθψο αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, φπσο κεηά απφ ζπγρψλεπζε ηέηνησλ νξγαληζκψλ, ηελ έληαμε λέσλ θαηεγνξηψλ αζθαιηζκέλσλ ζε απηνχο ή κεηά απφ αχμεζε ησλ ρνξεγνπκέλσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο παξνρψλ, απαηηείηαη ε χπαξμε εηδηθψλ πξνβιέςεσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ ζρεηηθά κε ην πφζελ νη αλσηέξσ νξγαληζκνί ζα πξνζπνξίδνληαη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. Δλ πξνθεηκέλσ, κε ην άξζξν 62 παξ. 6 εδ. ε ηνπ αλσηέξσ λ. 3371/2005 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ ππαγσγή ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ζην ΔΣΑΣ ε ζχληαμε «εηδηθήο νηθνλνκηθήο κειέηεο», ε πξφβιεςε δε απηή θαιχπηεη ηελ πξνεθηεζείζα ζπληαγκαηηθή επηηαγή. πλεπψο, ν αλσηέξσ ιφγνο αθπξψζεσο, κε ηνλ νπνίν άιισζηε, δελ πξνβάιινληαη εηδηθφηεξεο πιεκκέιεηεο ηεο αλσηέξσ ξπζκίζεσο ηνπ λφκνπ, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο. 14. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη φηη ε αλάιεςε απφ ην ΔΣΑΣ ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ ππνζέζεσλ ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, ηα νπνία έρνπλ ζσκαηεηαθή κνξθή ή απνηεινχλ ελψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο πξνεθηεζείζεο ξπζκίζεηο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 3371/2005, θαζψο θαη ε, ζπλεπεία ηνχηνπ, έκκεζε δηάιπζε, ζηελ νπνία νδεγνχληαη κε ηελ απνςίισζε απφ ηα κέιε ηνπο, παξαβηάδεη ην άξζξν 12 ηνπ πληάγκαηνο θαη ην άξζξν 11 ηεο ΔΓΑ. 15. Δπεηδή, ζηηο παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη «1. Οη Έιιελεο έρνπλ δηθαίσκα λα ζπληζηνχλ ελψζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθά ζσκαηεία, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο, πνπ πνηέ φκσο δελ κπνξνχλ λα εμαξηήζνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απφ πξνεγνχκελε άδεηα. 2. Σν ζσκαηείν δελ κπνξεί λα δηαιπζεί γηα παξάβαζε λφκνπ ή νπζηψδνπο δηάηαμεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, παξά κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε. 3. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζε ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ δελ ζπληζηνχλ ζσκαηείν». Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 11 ηεο απφ

11 πκβάζεσο ηεο Ρψκεο «Γηα ηελ πξνάζπηζηλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ» (ΔΓΑ), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.δ. 53/1974 (ΦΔΚ Α 256) θαη έρεη ππέξηεξε ησλ θνηλψλ λφκσλ ηζρχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, νξίδεηαη φηη «1. Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξίαλ ηνπ ζπλέξρεζζαη εηξεληθψο θαη εηο ηελ ειεπζεξίαλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηδξχζεσο κεη άιισλ ζπλδηθάησλ θαη πξνζρσξήζεσο εηο ζπλδηθάηα επί ζθνπψ πξναζπίζεσο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 2. Ζ άζθεζηο ησλ δηθαησκάησλ ηνχησλ δελ επηηξέπεηαη λα ππαρζεί εηο εηέξνπο πεξηνξηζκνχο πέξαλ ησλ ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλσλ θαη απνηεινχλησλ αλαγθαία κέηξα ελ δεκνθξαηηθή θνηλσλία, δηα ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ δεκφζηαλ αζθάιεηαλ,...». χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ πληάγκαηνο, κε ην νπνίν θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ησλ Διιήλσλ λα ζπληζηνχλ ελψζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθά ζσκαηεία, αιιά θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο ΔΓΑ, ε ζχζηαζε αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ κειψλ ηνπο είλαη ειεχζεξε, ε ειεπζεξία δε απηή δελ πεξηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν, θαηά ηα πην πάλσ εθηεζέληα, αλαθέξεηαη κφλν ζηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, ηελ νπνία θαη εμαηξεί απφ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, δελ απαγνξεχεη δε ε ηειεπηαία απηή δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο ηε ζπκκεηνρή ζε αιιεινβνεζεηηθά ηακεία θαη, γεληθψο, ηελ πξναηξεηηθή αζθάιηζε, ηελ νπνία αθήλεη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (ηδ 5024/1987 Οινκ.). Δμ άιινπ, θαηά ηα ήδε εθηεζέληα, κε ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο πεξηεβιήζε κε ζπληαγκαηηθφ θχξνο ε αξρή ηεο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαη αλεηέζε ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε ε εμεηδίθεπζή ηεο, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ε κφλε δε δέζκεπζε πνπ επεβιήζε ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, εθεί πνπ λνκνζέηεο θαζηεξψλεη ηελ ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, είλαη ε παξνρή θνηλσληθήο αζθαιίζεσο απφ ην Κξάηνο ή απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ θαη απηά είλαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαζ χιελ απνθεληξσκέλεο. Δθ ηνχησλ παξέπεηαη φηη ν λνκνζέηεο δχλαηαη λα δεκηνπξγεί αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ππάγνληαο ππνρξεσηηθψο ζε απηνχο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, έζησ θαη αλ απηνί θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθψο απφ ηακεία, ζηεξηδφκελα ζηελ ηδησηηθή βνχιεζε θαη, κάιηζηα, αλεμαξηήησο ησλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, εθφζνλ, φκσο, ηα ηακεία απηά νχηε δηαιχνληαη κε λφκν, νχηε αθαηξείηαη ε πεξηνπζία ηνπο θαη, σο εθ ηνχηνπ, θαηαιείπεηαη έδαθνο λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα, θαη αξρήλ, κε ηηο εηδηθφηεξεο ζπκθσλίεο ησλ κεξψλ. Με ηα δεδνκέλα απηά, κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ πην πάλσ Ν. 3371/2005 δελ παξαβηάδεηαη νχηε ην άξζξν 12 ηνπ πληάγκαηνο, νχηε ην άξζξν 11 ηεο ΔΓΑ, δηφηη ππάγνληαη κελ νη αζθαιηζκέλνη ησλ αλσηέξσ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ ππνρξεσηηθψο 11

12 ζην ΔΣΑΣ, φζν δηαξθνχλ νη δηθαζηηθέο δηελέμεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ, ηα ηακεία φκσο απηά κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο νχηε θαηαξγνχληαη, νχηε αθαηξνχληαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά αθαηξνχληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθνχζηαο δηαιχζεσο απηψλ (άξζξν 62 παξ. 3). Σέινο δε δελ νδεγνχληαη ζε έκκεζε δηάιπζε, κε ηελ πηζαλή αλ φρη βεβαία απνςίισζή ηνπο απφ ηα κέιε ηνπο, ιφγσ ηεο ππνρξεσηηθήο ππαγσγήο ηνπο ζην ΔΣΑΣ, φπσο εηδηθφηεξα ηζρπξίδνληαη νη αηηνχληεο, δηφηη ηα ηακεία απηά δχλαληαη λα εμαθνινπζήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθψο πξνο ηελ θχξηα ή επηθνπξηθή ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, εθφζνλ ην επηζπκνχλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Τπφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, δελ παξαβηάδεηαη νχηε ε αξρή ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο, νχηε ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (άξζξν 25 παξ. 1 εδ. δ ηνπ πληάγκαηνο). Δλφςεη δε ησλ εθηεζέλησλ ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3371/2005 ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θπξίσο δε φηη ε ξχζκηζε απηή απνβιέπεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ αγψλσλ γηα ηελ ιχζε ή κε ησλ ζπκθσληψλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη, εληεχζελ, ηελ θαηάξγεζε ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ, πξέπεη λα είλαη βέβαηνλ πνηνο αζθαιηζηηθφο θνξέαο ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ φιε αζθαιηζηηθή ζρέζε, δειαδή ζα εηζπξάηηεη εηζθνξέο θαη ζα απνλέκεη ζπληάμεηο, δελ παξαβηάδεηαη νχηε ε αξρή ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο, νχηε ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (άξζξν 25 παξ. 1 εδ. δ ηνπ πληάγκαηνο). Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ είλαη απνξξηπηένη σο αβάζηκνη νη ιφγνη αθπξψζεσο, πεξί παξαβάζεσο ησλ άξζξσλ 12 ηνπ πληάγκαηνο θαη 11 ηεο ΔΓΑ, δεδνκέλνπ, άιισζηε, φηη ν επηδησθφκελνο απφ ηα αλσηέξσ ηακεία ζθνπφο πξνο παξνρή αζθαιίζεσο ζηα κέιε ηνπο εκπίπηεη ζηελ θαηά ην άξζξν 22 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο κέξηκλα ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ (πξβι. 5/2002 ΑΔΓ), θαζψο, επίζεο, είλαη απνξξηπηένη σο αβάζηκνη θαη νη ιφγνη αθπξψζεσο πεξί παξαβηάζεσο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο αξρήο ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο. Αλ θαη θαηά ηε γλψκε ησλ πκβνχισλ Δι. Γαλδνπιάθε, Ησαλ. Μαληδνπξάλε, Αηθ. αθειιαξνπνχινπ, Α.-Γ. Βψξνπ, Μαξγ. Γθνξηδνιίδνπ, Γ. Σζηκέθα, π. Μαξθάηε, Β. Γξαηζία, Ζξ. Σζαθφπνπινπ θαη Μ. ηακαηειάηνπ, πξνο ηεο νπνία πξνζρψξεζε θαη ν Πάξεδξνο Γεκ. Μαθξήο ν ιφγνο αθπξψζεσο, κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 6 ηνπ λ. 3371/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3554/2007 αληίθεηληαη ζηελ, θαη άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, είλαη βάζηκνο θαη ζα έπξεπε λα γίλεη δεθηφο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ γλψκε απηή, ε δηαζθάιηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ απφ ηελ εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαηαγγειία ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί 12

13 κε ηνπο θαλφλεο ηνπ νπζηαζηηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ αζηηθνχ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ θαη ηελ πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία πνπ νη θαλφλεο απηνί παξέρνπλ, ζε πεξίπησζε εγέξζεσο ηδησηηθψλ δηαθνξψλ θαη, επνκέλσο, ν πεξηνξηζκφο ησλ, εθ ησλ άξζξσλ 12 θαη 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, δηθαησκάησλ κε ηελ κνξθή ηεο επεκβάζεσο ηνπ λφκνπ ζηελ εμνπζία δηεθπεξαηψζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ επηθνπξηθψλ ηακείσλ δελ ήηαλ αλαγθαίνο γηα ην ζθνπφ ζηνλ νπνίν, θαηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3371/2005, απνβιέπεη ε ξχζκηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 6 ηνπ λ. 3371/2005. Πεξαηηέξσ, ν πεξηνξηζκφο απηφο, ιφγσ ηνπ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ηνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί απφ ηελ αλάγθε εμαιείςεσο, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 3371/2005, ησλ δπζκελψλ γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 19. Δπνκέλσο, ε επίκαρε ξχζκηζε, σο κε αλαγθαία γηα ην ζθνπφ, γηα ηνλ νπνίν ζεζπίζζεθε, δειαδή ηελ εμαζθάιηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ κέρξη ηελ έθβαζε ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο δηελέμεσο, δελ είλαη αλεθηή, θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο. 16. Δπεηδή, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη, πεξαηηέξσ, φηη αθνχ κε ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Ν. 3371/2005 ην ΔΣΑΣ αλαιακβάλεη, έζησ θαη πξνζσξηλψο, κέρξηο φηνπ, δειαδή, επηιπζνχλ νη ζρεηηθέο δηθαζηηθέο δηελέμεηο, ηελ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, ηα ηακεία απηά θαζίζηαληαη αλελεξγά, αλεμαξηήησο ηεο βνπιήζεσο ησλ κεξψλ, ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη, ηνχην δε ζπληζηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο πεξί πξνζηαζίαο ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο. ηελ, θαηά ην άξζξν 5 παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 106 ηνπ πληάγκαηνο, νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηνπ πξνζψπνπ είλαη δπλαηφλ λα ηίζεληαη πεξηνξηζκνί, δηθαηνινγνχκελνη απφ ιφγνπο δεκνζίνπ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο (ηδ 2614/1989 Οινκ.), λνκνζεηηθή δε επέκβαζε ζηελ εμέιημε ζπκβαηηθήο ζρέζεσο ζπληζηά εμαηξεηηθφ κέηξν θαη πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη απφ ζνβαξνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (ηδ 1910/2001 Οινκ.). Οη ξπζκίζεηο απηέο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Ν. 3371/2005, νη νπνίεο απνβιέπνπλ, θαηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, ζηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ αγψλσλ γηα ηελ ιχζε ή κε ησλ ζπκθσληψλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη, εληεχζελ, ζηελ θαηάξγεζε ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, ζπληζηά επαξθή ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο. Δμάιινπ, θαηά ηα ήδε εθηεζέληα, ν λνκνζέηεο, θαη εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5 ηνπ 13

14 πληάγκαηνο, δχλαηαη λα δεκηνπξγεί αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ππάγνληαο ππνρξεσηηθψο ζε απηνχο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, έζησ θαη αλ απηνί θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθψο απφ ηακεία, ζηεξηδφκελα ζηελ ηδησηηθή βνχιεζε θαη, κάιηζηα, αλεμαξηήησο ησλ ζπκθσληψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, εθφζνλ ηα ηακεία απηά νχηε δηαιχνληαη, νχηε αθαηξείηαη ε πεξηνπζία ηνπο. Με ηα δεδνκέλα απηά, δελ παξαβηάδνληαη νη αλσηέξσ ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, θαζφζνλ νη ξπζκίζεηο απηέο ππαγνξεχνληαη απφ ηνπο πξνεθηεζέληεο ζνβαξνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηα ελ ιφγσ δε ηακεία δελ εκπνδίδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ, παξέρνληα ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο ησλ κεξψλ. Σέινο, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη φηη νη φπνηεο ππνρξεψζεηο επηβάιινληαη ζηηο ηξάπεδεο απφ ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, θαη θπξίσο ην ινγηζηηθφ πξφηππν 19, σο πξνο ηελ απεηθφληζε ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο ησλ δαπαλψλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε απηνχ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 3371/2005. Ο ιφγνο απηφο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, δεδνκέλνπ φηη ην δήηεκα ηεο ππάξμεσο ή κε ιφγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θξίλεηαη απφ ηνλ λνκνζέηε ή απφ ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία θαη κφλν ε ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ νξίσλ εκπίπηεη ζην πεδίν ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, ηνλ νπνίν αζθεί ν αθπξσηηθφο δηθαζηήο (.η.δ. 3101/2001 Οινκ.). Δλ πάζε, φκσο, πεξηπηψζεη, ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, σο ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηηο ξπζκίζεηο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ, ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3371/2005 πξνβιέπεη πξνερφλησο φηη νη ξπζκίζεηο απηέο απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ αγψλσλ γηα ηελ ιχζε ή κε ησλ ζπκθσληψλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ, ηνχην δε ζπληζηά ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο θαη, επνκέλσο, δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ νχηε ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ νξίσλ ηεο ελλνίαο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, νχηε παξάβαζε ηεο, θαηά ην άξζξν 25 παξ. 1 εδ. δ ηνπ πληάγκαηνο, αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. Αλ θαη θαηά ηε γλψκε ησλ πκβνχισλ Δπηθξαηείαο Δι. Γζλδνπιάθε, Ησαλ. Μαληδνπξάλε, Αηθ. αθειιαξνπνχινπ, Α.-Γ. Βψξνπ, Μαξγ. Γθνξηδνιίδνπ, Γ. Σζηκέθα, π. Μαξθάηε, Β. Γξαηζία, Ζξ. Σζαθφπνπινπ θαη Μ. ηακαηειάηνπ, πξνο ηεο νπνία πξνζρψξεζε θαη ν Πάξεδξνο Γεκ. Μαθξήο ν ιφγνο αθπξψζεσο, κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 6 ηνπ λ. 3371/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3554/2007 αληίθεηληαη ζηελ, θαη άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, είλαη βάζηκνο θαη ζα έπξεπε λα γίλεη δεθηφο, ζχκθσλα κε ηελ εθηεζείζα αλσηέξσ (14ε ζθέςε) γλψκε ηνπο. 14

15 17. Δπεηδή, νη αηηνχληεο ηζρπξίδνληαη πεξαηηέξσ κε ην απφ ππφκλεκα ηνπο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο φηη λαη κελ ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ λ. 3371/2005 ζθνπφο ηνπ ΔΣΑΣ είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο ησλ πνζψλ ησλ ζπληάμεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπληάμεσο κε βάζε ηε λνκνζεζία ηνπ ΔΣΔΑΜ θαη κε βάζε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηακείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα φζνπο έρνπλ αζθαιηζζεί ζε απηά κέρξη , πιελ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηα ελ ιφγσ ηακεία απφ θαη κέρξη ηελ ππαγσγή ηνπο ζην ΔΣΑΣ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ζε απηνχο πξφζζεηεο απιψο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο, εθφζνλ έρνπλ θαηαβάιεη πξφζζεηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πςειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ΔΣΔΑΜ, ηνχην δε ζπληζηά, θαηά ηνπο αηηνχληεο, παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Καηά ηελ πξνεθηεζείζα εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3371/2005, ε ξχζκηζε απηή απνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ, ζην ζεβαζκφ ησλ θεθηεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. Καη είλαη κελ αιεζέο φηη δηαθνξνπνηνχληαη νη δχν απηέο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ, σο πξνο ηελ έθηαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, πξνβιεπνκέλεο κείδνλνο πξνζηαζίαο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πξηλ απφ ηελ , νη νπνίνη βξίζθνληαη, άιισζηε, πιεζηέζηεξα ζην ρξφλν ζπληαμηνδνηήζεσο, πιελ ν ρξφλνο απνρσξήζεσο απφ ηελ ππεξεζία απνηειεί παξάγνληα αξθνχλησο αληηθεηκεληθφ πνπ δηθαηνινγεί ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε. πλεπψο, δελ αλαθχπηεη δήηεκα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο θαη κάιηζηα παξαβάζεσο ηεο αξρήο ηεο, θαηά ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ηζφηεηαο απφ ηελ πην πάλσ δηαθνξνπνίεζε, σο πξνο ην ρξφλν ελάξμεσο ηεο αζθαιηζηηθήο ζρέζεσο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα αιιεινβνεζεηηθά ηακεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κέρξη θαη κεηά ηελ θαη, επνκέλσο, ν αλσηέξσ ηζρπξηζκφο πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο. 18. Δπεηδή, κε ηε θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη, φηη κε ηελ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ αλσηέξσ ηακείσλ απφ ην ΔΣΑΣ, γηα φζν ρξφλν δηαξθνχλ νη πην πάλσ δηθαζηηθέο δηελέμεηο, απνζηεξνχληαη ηα ηειεπηαία, ηα νπνία ζηεξίδνληαη, θαηά ηα εθηεζέληα, ζηελ ηδησηηθή βνχιεζε, απφ ην δηθαίσκά ηνπο λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ πεξηνπζία ηνπο, κε φπνην ηξφπν ζεσξνχλ φηη εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ελψ ε απαιιαγή ησλ ηξαπεδψλ, κεηά ηελ ππαγσγή ησλ πην πάλσ ηακείσλ ζην ΔΣΑΣ, απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζε απηά εηζθνξψλ θαη ε αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηνπο λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ζην ΔΣΑΣ ζπληζηά αλαγθαζηηθή κεηαθνξά θαη ζηέξεζε πφξσλ ησλ ελ ιφγσ ηακείσλ. Καη ππφ ηηο δπν απηέο εθδνρέο παξαβηάδεηαη, θαηά ηνπο αηηνχληεο, ηφζν ην άξζξν 17 ηνπ πληάγκαηνο, φζν θαη ην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ. 15

16 19. Δπεηδή, ζην άξζξν 17 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη «Ζ ηδηνθηεζία ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο, ηα δηθαηψκαηα φκσο πνπ απνξξένπλ απφ απηή δελ κπνξνχλ λα αζθνχληαη ζε βάξνο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο». Δμάιινπ, ζην άξζξν 1 ηνπ απφ Πξψηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθφιινπ ζηελ απφ χκβαζε ηεο Ρψκεο (ΔΓΑ), ηα νπνία Πξσηφθνιιν θαη χκβαζε θπξψζεθαλ κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.δ. 53/1974 θαη έρνπλ ππέξηεξε ησλ θνηλψλ λφκσλ ηζρχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, νξίδεηαη φηη: «Παλ θπζηθφλ ή λνκηθφλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη ζεβαζκνχ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Οπδείο δχλαηαη λα ζηεξεζή ηεο ηδηνθηεζίαο απηνχ εη κε δηα ιφγνπο δεκνζίαο σθειείαο θαη ππφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ππφ ηνπ λφκνπ θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ φξνπο. Αη πξναλαθεξφκελνη δηαηάμεηο δελ ζίγνπζη ην δηθαίσκα παληφο θξάηνπο φπσο ζέζε ελ ηζρχη λφκνπο νπο ήζειε θξίλεη αλαγθαίνλ πξνο ξχζκηζε ηεο ρξήζεσο αγαζψλ ζπκθψλσο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο θαηαβνιήο θφξσλ ή άιισλ εηζθνξψλ ή πξνζηίκσλ». Με ηελ ηειεπηαία απηή δηάηαμε ζεζπίδεηαη γεληθφο θαη απφιπηνο θαλφλαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη ζεβαζκνχ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. ηελ πξνζηαζία απηή εληάζζεηαη, θαη αξρήλ, θαη ην δηθαίσκα παληφο ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ιήςε αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ, εθφζνλ φκσο ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζνληαη εθάζηνηε απφ ην εζσηεξηθφ δίθαην θάζε ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο. πλεπψο, ν, θαηά ηα αλσηέξσ, πξνβαιιφκελνο ιφγνο αθπξψζεσο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, δηφηη, φπσο έρεη εθηεζεί ζε πξνεγνχκελε ζθέςε, ε πεξηέιεπζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ ζην Δ.Σ.Α.Σ. πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 62 παξ. 3 ηνπ λ. 3371/2005, κφλν κεηά ηελ νηθεηνζειή δηάιπζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπ, ελψ επί ππαγσγήο ησλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ζην ΔΣΑΣ ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ ε πεξηνπζία ηνπο παξακέλεη ζηε δηάζεζε ησλ ηακείσλ. Οκνίσο θαη ην πξνεθηεζέλ εηδηθφηεξν παξάπνλν ηεο ησλ αηηνχλησλ φηη, δειαδή, ε απαιιαγή ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ ζην νηθείν αιιεινβνεζεηηθφ Σακείν θαη ε ππνρξέσζε ηνπο λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ζην ΔΣΑΣ, απνηειεί έκκεζε κεηαθνξά θαη ζηέξεζε ησλ πφξσλ ηνπ αιιεινβνεζεηηθνχ Σακείνπ, κε απνηέιεζκα λα ζίγεηαη ε πεξηνπζία ηνπ θαη λα παξαβηάδνληαη θαηά ηνχην, ηα άξζξα 17 ηνπ πληάγκαηνο θαη 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Δ..Γ.Α., είλαη νκνίσο απνξξηπηέν σο αβάζηκν, δηφηη, εθφζνλ θάπνην αιιεινβνεζεηηθφ Σακείν έρεη ππαρζεί ζην ΔΣΑΣ γηα ηνπο πξνεθηεζέληεο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε κεηαθνξά πφξσλ απηνχ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ Σξαπεδψλ, ζην Δ.Σ.Α.Σ., γίλεηαη πξνθεηκέλνπ ηνχην λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 16

17 έλαληη ησλ ππαγνκέλσλ ζε απηφ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, γηα φζν ρξφλν απηνί ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζή ηνπ. Δμάιινπ, ην πεξαηηέξσ παξάπνλν ησλ αηηνχλησλ φηη ε κεηαθνξά ησλ εηζθνξψλ ησλ Σξαπεδψλ απφ ηα αιιεινβνεζεηηθά ηακεία ζην Δ.Σ.Α.Σ., ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απαμίσζε ησλ παξνρψλ πνπ ρνξεγνχλ ηα ελ ιφγσ ηακεία, είλαη απνξξηπηέν σο αβάζηκν, δεδνκέλνπ φηη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σακείνπ δελ ζα ζηεξεζνχλ ηεο ζπληαμηνδνηηθήο παξνρήο, εθφζνλ ζα ζπλερίζνπλ λα ηελ ιακβάλνπλ απφ ην Δ.Σ.Α.Σ., ην νπνίν είλαη κάιηζηα λ.π.δ.δ., ελψ απφ ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο νπδφισο ζπλάγεηαη, θαηά ηα εθηεζέληα ζε πξνεγνχκελεο ζθέςεηο, φηη ηα ηακεία απηά θαηαξγνχληαη ή φηη παξαθσιχεηαη νπζησδψο ε ιεηηνπξγία ηνπο, δεδνκέλνπ φηη γηα φζν ρξφλν νη ηξαπεδνυπάιιεινη, έρνπλ ππαρζεί ζην ΔΣΑΣ ηα ηακεία ησλ ηξαπεδψλ δηαηεξνχλ, θαηά ηα εθηεζέληα, ηελ πεξηνπζία ηνπο. Σέινο, ην εηδηθφηεξν παξάπνλν ησλ αηηνχλησλ φηη νη παξνρέο πνπ ζα ρνξεγνχληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Σ. ελδέρεηαη λα κελ απμεζνχλ, είλαη απνξξηπηέν σο αβάζηκν, δηφηη, αλεμαξηήησο ηνπ δεηήκαηνο φηη ν λνκνζέηεο ιακβάλεη κέξηκλα, ψζηε λα κελ ζηγεί ην χςνο ησλ θαηαβαιινκέλσλ παξνρψλ απφ ηα αιιεινβνεζεηηθά ηακεία, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ εθηεζέληα, πάλησο, σο πεξηνπζία πξνζηαηεπκέλε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ, ζεσξείηαη ην δηθαίσκα πνπ απνθηά, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ν εξγαδφκελνο γηα ηελ θαη αξρήλ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο παξνρήο. Δθ ηνχηνπ έπεηαη φηη ην ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, ην νπνίν εκπίπηεη κελ ζηελ έλλνηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο, δελ πξνζηαηεχεηαη φκσο νχηε ην δηθαίσκα ζε ζχληαμε νξηζκέλνπ πνζνχ, νχηε ε πξνζδνθία γηα ηελ ρνξήγεζε κειινληηθψλ απμήζεσλ ζηηο ήδε θαηαβαιιφκελεο παξνρέο (.η.δ. 3487/2008 Οινκ. βι. θαη απνθάζεηο Δ.Γ.Α.Γ. Αδηλάο θαηά Κχπξνπ ηεο θαη Guygusuz θαηά Απζηξίαο ηεο ). Δλφςεη ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ, δελ ηίζεηαη δήηεκα παξαβηάζεσο νχηε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πληάγκαηνο, νχηε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Δ..Γ.Α. θαη, ζπλεπψο, φια ηα αλσηέξσ παξάπνλα ησλ αηηνχλησλ είλαη απνξξηπηέα σο αβάζηκα. 20. Δπεηδή, εμάιινπ, κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε πξνβάιιεηαη φηη ε ππνρξεσηηθή ππαγσγή ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ζην Δ.Σ.Α.Σ. θαζφιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξνδηαιεθζεηζψλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ ζπληζηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο πεξί ζπιινγηθήο απηνλνκίαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο 98 «πεξί εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο νξγαλψζεσο θαη ζπιινγηθήο δηαπξαγκαηεχζεσο», ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην αιιεινβνεζεηηθφ ηακείν έρεη ζπζηαζεί κε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. 21. Δπεηδή, κε ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν θαηνρπξψλεη ηελ ειεπζεξία ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νξίδεηαη φηη «Με λφκν θαζνξίδνληαη νη γεληθνί φξνη εξγαζίαο, πνπ 17

18 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλαπηφκελεο κε ειεχζεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη, αλ απηέο απνηχρνπλ, κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ε δηαηηεζία». Δμάιινπ, ζην άξζξν 4 ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο 98 «πεξί εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο νξγαλψζεσο θαη ζπιινγηθήο δηαπξαγκαηεχζεσο», πνπ θπξψζεθε κε ην λ.δ. 4205/1961 (ΦΔΚ Α 174) θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ κε ην β.δ. 449/1962 (ΦΔΚ Α 107), νξίδεηαη φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, κέηξα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εζληθέο ζπλζήθεο θαη λα εληζρχνπλ, ζε επξχηαηε θιίκαθα, ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαδηθαζηψλ, κε ηηο νπνίεο νη εξγνδφηεο θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο αθελφο θαη νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ αθεηέξνπ λα έξρνληαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ξχζκηζε ησλ φξσλ κε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Σν πξψην θαη θαίξην ζέκα ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ε ξχζκηζε ησλ απνδνρψλ ησλ κηζζσηψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ην λφκν θαηά ηξφπν απνθιεηζηηθφ, λα αθαηξεζεί, δειαδή, απφ ηελ χιε ηεο ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο, εθηφο αλ ηνχην επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο, ζπλδεφκελνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο (πξβι..η.δ. 2289/1987 Οινκ.). Δμάιινπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεθηεζείζεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο, ζηνπο «φξνπο εξγαζίαο», πνπ απνηεινχλ επίζεο πξσηαξρηθφ αληηθείκελν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη, ζπλεθδνρηθψο, ησλ ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ, δελ πεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπσο είλαη ε ζχζηαζε αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, ε ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε, ν θαζνξηζκφο πφξσλ, ε είζπξαμε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ε θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ θ.ά. (πξβι..η.δ. 5024/1987 Οινκ.). Πξνο ηελ εξκελεπηηθή απηή εθδνρή ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο είλαη ζχκθσλε θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. πγθεθξηκέλσο, κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 3239/1955 (ΦΔΚ Α 125) απαγνξεπφηαλ ε δηα ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ή δηαηηεηηθήο απνθάζεσο ζχζηαζε νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο ή ν θαζνξηζκφο ή ε ηξνπνπνίεζε πφξσλ ή εηζθνξψλ ππέξ ηέηνηνπ νξγαληζκνχ (άξζξν 21). Με ην άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ λ. 1876/1990 (ΦΔΚ Α 27), ν νπνίνο θαηάξγεζε, κεηαμχ άιισλ, ην άξζξν 21 ηνπ λ. 3239/1955, νξίδεηαη φηη ε ζπιινγηθή ζχκβαζε κπνξεί λα ξπζκίδεη θαη δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, εθηφο απφ ηα ζπληαμηνδνηηθά, εθφζνλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζπληαγκαηηθή ηάμε θαη ηελ πνιηηηθή ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο. Με ην άξζξν 43 παξ. 3 ηνπ λ. 1902/1990 (ΦΔΚ Α 138) δηεπθξηλίζζεθε φηη, ζηελ έλλνηα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζεκάησλ πνπ, θαηά ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεξηερφκελν ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ζχζηαζε εηδηθψλ ηακείσλ ή ινγαξηαζκψλ πνπ ρνξεγνχλ πεξηνδηθέο παξνρέο ή εθάπαμ βνήζεκα κε επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε. Με ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, θπξίσο δε κε ηελ εθδνρή φηη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, ην 18

19 αληηθείκελν ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη, ζπλεθδνρηθψο, ησλ ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ, δελ πεξηιακβάλνληαη θαη ζέκαηα ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν πην πάλσ ιφγνο αθπξψζεσο φηη ε ππνρξεσηηθή ππαγσγή ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ ζην Δ.Σ.Α.Σ. θαζφιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξνδηαιεθζεηζψλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ ζπληζηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο πεξί ζπιινγηθήο απηνλνκίαο, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο. Δμάιινπ, εθφζνλ νη πην πάλσ ξπζκίζεηο δελ αληίθεηληαη ζηελ πην πάλσ ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, δελ γελλάηαη δήηεκα αληηζέζεσο απηψλ πξνο ηελ αλσηέξσ δηεζλή ζχκβαζε, ε νπνία έρεη ήδε θαηαζηεί κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, έρεη αλψηεξε ηππηθή ηζρχ απφ ηνλ θνηλφ λφκν (ηδ 2289/1987 Οινκ.). 22. Δπεηδή, ηέινο, νη πξνεθηεζείζεο ξπζκίζεηο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λφκνπ 3371/2005 δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε νχηε πξνο ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, θαηά ην νπνίν «Σν Κξάηνο ιακβάλεη ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηελ αλεκπφδηζηε άζθεζε ησλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ ελαληίνλ θάζε πξνζβνιήο ηνπο, κέζα ζηα φξηα ηνπ λφκνπ», νχηε πξνο ηηο ζπλαθείο πξνο απηφ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 παξ. 1 θαη 8 παξ. 2 ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο 87 «πεξί ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο», ε νπνία έρεη ήδε θαηαζηεί κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ, θπξσζείζα κε ην λ.δ. 4204/1961 (ΦΔΚ Α 174) θαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, έρεη αλψηεξε ηππηθή ηζρχ απφ ηνλ θνηλφ λφκν, θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ κε ην β.δ. 446/1962 (ΦΔΚ Α 107). πλεπψο, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο ν πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελνο ιφγνο αθπξψζεσο, εθφζνλ κάιηζηα κε απηφλ δελ πξνβάιινληαη εηδηθφηεξεο πιεκκέιεηεο ησλ πην πάλσ ξπζκίζεσλ πνπ λα είλαη αληίζεηνη κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηα άξζξα 3 παξ. 1 θαη 8 παξ. 2 ηεο αλσηέξσ Γηεζλνχο πκβάζεσο. 23. Δπεηδή, ελφςεη ησλ εθηεζέλησλ, ε θξηλφκελε αίηεζε πξέπεη λα απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα γίλνπλ δεθηέο νη αζθεζείζεο παξεκβάζεηο. Σημείωμα Γηα ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν λ. 3371/2005 ζηελ αζθάιηζε ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ θαη ηα δεηήκαηα ζπληαγκαηηθφηεηαο πνπ εγείξνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θαη ηα νπνία επέιπζε ε Οινκέιεηα βι. Άρη. Αναγνώζηοσ- Δεδούλη, Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ): Λχζε ή απεηιή ή, ε επθαηξία πνπ ράζεθε;, ΔΓΚΑ 2006, ζ. 1 επ., Άρ. Καζάκοσ/Ανη. Μανιηάκης/Δ. Τρασλού-Τζανεηάηοσ, Ζ επηθνπξηθή αζθάιηζε ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ. Εεηήκαηα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο 19

20 (Ν. 3371/2005), Δθδ. Αλη.Ν. άθθνπια 2006, Ανδρ. Μαηθαίοσ, Πεξί ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ππαγσγήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο Α.Δ. ζην Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ) (γλκδ.), ΔΓΚΑ 2006, ζ. 18 επ. Α.Κ. 20

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΟ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011.

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ επταμ. [Άδεια λειτοσργίας εσκτηρίοσ οίκοσ] Πξφεδξνο: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο Δηζεγήηξηα: Αηθ. Φξηζηνθνξίδνπ, Σχκβνπινο

ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ επταμ. [Άδεια λειτοσργίας εσκτηρίοσ οίκοσ] Πξφεδξνο: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο Δηζεγήηξηα: Αηθ. Φξηζηνθνξίδνπ, Σχκβνπινο ΣτΕ 2188/2010 Τμ. Δ επταμ. [Άδεια λειτοσργίας εσκτηρίοσ οίκοσ] Πξφεδξνο: Μ. Βξνληάθεο, Αληηπξφεδξνο Δηζεγήηξηα: Αηθ. Φξηζηνθνξίδνπ, Σχκβνπινο Τν ηζρύνλ ζύζηεκα πξνεγνπκέλεο δηνηθεηηθήο αδείαο γηα ηελ αλέγεξζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΜΗΜA B -ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

9ο Πανελλήνιο Σσνέδριο ηης Ενωζης Αζηικολόγων. Η προζηαζία ηων Προζωπικών Δεδομένων ζηη ζύγτρονη εποτή ηων μεγάλων αμθιζβηηήζεων

9ο Πανελλήνιο Σσνέδριο ηης Ενωζης Αζηικολόγων. Η προζηαζία ηων Προζωπικών Δεδομένων ζηη ζύγτρονη εποτή ηων μεγάλων αμθιζβηηήζεων 9ο Πανελλήνιο Σσνέδριο ηης Ενωζης Αζηικολόγων Η προζηαζία ηων Προζωπικών Δεδομένων ζηη ζύγτρονη εποτή ηων μεγάλων αμθιζβηηήζεων Γενική Ειζήγηζη Φ. Δωρής, Ομόηιμος Καθηγηηής ζηο Τμήμα Νομικής ηοσ Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ηνπ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. κε αξηζκ.πξση.εηζ. 1637/ εξσηήκαηνο

Δπί ηνπ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. κε αξηζκ.πξση.εηζ. 1637/ εξσηήκαηνο ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος ΑΠ 905/2012 Αζθαλιζηικόρ ζύμβοςλορ - ύμβαζη έπγος - Διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος. Πεπίληψη Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, Α.Π. Φ80000/νηθ.59819/1961

Αζήλα, Α.Π. Φ80000/νηθ.59819/1961 Αζήλα, 21. 12. 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Γ/ΝΖ ΚΤΡΗΑ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ ΣΤΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΤΡΡΑΞΗ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ ΣΤΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΤΡΡΑΞΗ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ ΣΤΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΤΡΡΑΞΗ» Α. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟΣ 1. Με ην παξφλ ζρέδην λφκνππνηληθνπνηνχληαη, θαη επηηαγήλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Γεχηεξνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4387/2016, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ρξόλνπ αζθάιηζεο.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4387/2016, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ρξόλνπ αζθάιηζεο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙO ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ραρ. Γ/λζε : Πηαδίνπ 29, 101 10 Αζήλα Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ Ξιεξνθνξίεο: Α. Θαξακπιηάλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΣΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Δπιβλέπυν: Καθ. ΓΔΧΡΓΗΟ.-Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων Ενιαίο Σύςτημα Κοινωνικήσ Αςφάλειασ- Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού-ςυνταξιοδοτικού ςυςτήματοσ-ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων ΜΔΡΟ Α Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο- Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα